Biografische schets van pastoor B.J. van Miert

 
 
Pastoor Bernardinus Joannes van Miert (’s-Hertogenbosch 20 mei 1801 - Veghel 2 juni 1870) was de jongste van dertien kinderen van Adrianus van Miert en Anna Maria van Roosmalen. Hij kreeg de naam Bernardinus omdat hij geboren was op de feestdag van de heilige Bernardinus van Siena. Zijn tweede naam, Joannes, verwijst naar Joannes de Doper. Hij kwam uit een gegoede familie.
Na zijn lagere school op een kostschool in Roermond, ging hij in 1814 op dertienjarige leeftijd naar het klein-seminarie, vermoedelijk een Latijnse school. 1)
In 1816, hij was toen 15 jaar, was hij ingeschreven op het klein-seminarie van het Bossche vicariaat, Huize Veebeek, gevestigd te Berlicum. 2) Dit was na veel moeite op 15 april 1815 van start gegaan. In verband met het snel groeiende aantal leerlingen en het regelmatige hoge water in Berlicum werd de opleiding naar Beekvliet in St. Michielsgestel verplaatst waar het onderwijs werd voortgezet vanaf 15 november 1817.
In 1820 stond Van Miert ingeschreven als theologant op het groot-seminarie in kasteel Nieuw-Herlaer onder St. Michielsgestel.
Op 26 februari 1825 wordt Bernardinus door de bisschop van Munster tot priester gewijd. Korte tijd later wordt hij assistent en vanaf 11 mei 1826 kapelaan in ’s-Hertogenbosch, St. Catharinaparochie, 1826-1836. 3) Hij krijgt (enigszins tegen zijn zin) een aanstelling als pastoor in de kort ervoor opgerichte katholieke parochie te Woudrichem, 4) midden in een Reformatorische omgeving, 1836-1840. Daar legt hij een bestuurlijke basis voor deze nieuwe parochie. En hij bouwt er voortvarend zijn eerste kerk, een waterstaatskerk, toegewijd aan de H. Joannes Nepomucenus. 5) Eerstesteenlegging 20 maart 1838; inzegening van de kerk 5 september 1838.
In 1840, na minder dan vier jaar, maakt Van Miert al promotie en wordt hij benoemd tot pastoor te Veghel in de St. Lambertusparochie met de (oude) St. Lambertuskerk.
Hij sticht er op 24 juni 1844 de kloostercongregatie van de Zusters Franciscanessen, met als eerste overste zijn nichtje (oomzegster) Koosje van Miert (’s-Hertogenbosch 23 februari 1822 - Oirschot 30 mei 1900), kloosternaam zuster Teresia. Deze zusters zijn vooral actief in het lager onderwijs voor meisjes, in de gezondheidszorg en de zorg voor ouden van dagen; (en later, vanaf 1906, ook in de missie op Nederlands Borneo en de Filipijnen).
In Veghel bouwt pastoor Van Miert een nieuwe kerk, de St. Lambertuskerk. Nadat op 3 oktober 1857 de eerste steen van de fundamenten was gelegd, volgde de officiële eerstesteenlegging op 20 mei 1858. De inzegening van de kerk door Mgr. Johannes Zwijsen had plaats op maandag 19 oktober 1863.
Aan de buitenzijden van het transept van de St. Lambertuskerk staan twee heiligenbeelden. Tegen de noordzijde of pastoriezijde: de H. Joannes de Doper; tegen de zuidzijde of kloosterzijde: de H. Bernardinus van Siena. Met deze beelden heeft pastoor Van Miert wel haast zeker zijn beide voornamen met de kerk verbonden.
Van Miert kende een grote zorg en aandacht voor de armen en behoeftigen. Daarbij had hij een opmerkelijke aanpak om de armoede en de bedelarij te bestrijden. 6)
Op de zondagsschool die hij in 1842 oprichtte, gaf hij zelf tot het einde van zijn leven les aan de jonge meisjes die de dagschool hadden verlaten. Dat wil zeggen: hij zal vooral de catechismus hebben uitgelegd en geprobeerd hebben de meisjes een christelijke (katholieke) levensweg voor te houden.
Na een beroerte op 31 januari 1870 overleed pastoor Van Miert op 2 juni daaropvolgend. Bij zijn uitvaart op 9 juni, geleid door Mgr. Joannes Deppen, de hulpbisschop van Den Bosch, assisteerden zestien priesters. Zeventig geestelijken volgden de lijkstoet. De nieuwe St. Lambertuskerk, zijn kerk, was geheel in rouw gehuld. Zijn vriend, de bisschop van Den Bosch, Mgr. Joannes Zwijsen, was afwezig in verband met diens verblijf in Rome bij het Eerste Vaticaanse Concilie (1869-1870). 7)

1) Misschien bracht Van Miert de eerste jaren van de middelbare school ook in Roermond door, in het ‘Collegie-Pensionaet der stad Ruremonde’ – sedert 1814 de voortzetting van de ’Ecole secondaire’ - waaraan een klein internaat was verbonden. Zie P.P. Simons. Het bisschoppelijk college van Roermond. https://www.ppsimons.nl/stamboom/bisschoppelijkcollege.htm
2) Aldus een mededeling van het archief van het bisdom den Bosch: “In het ‘Memoriale alumnorum seminarii minoris Buscoducensis in castello Veebeek Berlici, fuit in castello Beekvliet sub parochia Gestel St. Michaelis’ over de jaren 1815-1853 (archief klein seminarie Beekvliet inv.nr. 57 (voorlopig nummer) staat in 1816 ingeschreven Bernardinus van Miert natus Buscoduci met de aantekening theologus anno 1820.”
3) De parochiekerk St. Cathrien heette ook wel de Kruiskerk of Kruisherenkerk. Tot de val van Den Bosch in 1629 werd deze parochie bediend door priesters van de orde van de kruisheren. In 1629 zijn zij eerst naar Schijndel gevlucht om zich vanaf 1637 ‘in ballingschap’ te vestigen in Uden, in het Vrije Land van Ravenstein.
4) Van 1474 tot 1572 was in Woudrichem een klooster van de kruisbroeders, later kruisheren, gevestigd, klooster ‘Galilea’genaamd. In 1572 vluchtten de kruisheren van dit klooster naar ’s-Hertogenbosch en in 1574, nadat kort tevoren in 1573 het klooster en ook de stad Woudrichem door de Geuzen in brand waren gestoken, werden ook de resterende goederen naar Den Bosch gebracht of overgedragen aan het kruisherenklooster aldaar. In 1587-88 werd nogmaals een groot aantal kerkelijke goederen overgedragen. (Clairlieu 8(1950) pag. 34-39)
5) ”Van Miert heeft zich door deze bouw niet alleen laten kennen als pastoor, maar vooral als een goed organisator en harde werker. Overal weet hij geld uit te slaan. De financiële verantwoording van de bouw laat niets aan duidelijkheid te wensen over.” Aalst, Tom van der. 150 jaar parochie Woudrichem (1836-1986). Pag. 20.
6) Zie: ‘Bedelaar voor de bedelaars.’ In: Lambertuskerk - een kathedraal gelijk. Pag. 31.
7) Zie ook de biografische schets ‘Bouwheer Pastoor van Miert’ in: Baal-van de Donk, P.W. van. Lambertus Veghel. Pag. 66-69.
 

 PLATTEGROND    TERUG NAAR VENSTER 13