De oudste Veghelse schepenprotocollen

Martien van Asseldonk, 12-4-2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Als men de registers van de oude schenkingsacten van de Tafel van de Heilige Geest en van  de kerk van Veghel (1347-1545) doorbladert, dan valt op dat alle oorkonden die door de Veghelse schepenen zijn uitgevaardigd in de volkstaal zijn geschreven, terwijl alle oorkonden geschreven door hun Bossche collega’s in het latijn opgesteld zijn. Ook de bewaard gebleven Veghelse schepenprotocollen zijn in het Nederlands geschreven. Deze protocollen dienden voor wat we tegenwoordig een ‘back-up’ noemen. Als de originele acte verloren ging, kon men aan de hand van de protocollen een nieuwe acte uitvaardigen, of, bijvoorbeeld in geval van geschillen, in elk geval de belangrijkste inhoud van die verloren akten nog kennen.

 

De protocollen waren de belangrijkste bron bij het bestuderen van de Veghelse schepenen. Daarvoor was het nodig om een idee te hebben hoe die protocollen in elkaar zaten, alleen al omdat soms de logica in de opvolging van de datums duister was. Bovendien vroeg ik me af: is er, behalve het overnemen van namen van schepenen op bepaalde datums, nog meer informatie over de schepenen uit de protocollen te halen? Bij dit onderzoek was het was nuttig dat ik al eerder al de vier oudste schepenprotcollen (inv. nrs. 23 tot en met 26) getranscribeerd had.

 

De eerste acte van het oudst bewaard gebleven protocol dateert van 5 december 1529. De oudste Veghelse schepenprotocollen zijn dikke boeken. Ze bestaan uit een aantal ingebonden deeltjes, waarvan de meeste zijn voorzien van schutbladen van perkament of papier. De opschriften op de schutbladen zijn sterk afgesleten, wat er op wijst dat de deeltjes pas op een later moment ingebonden zijn, na eerst lange tijd als losse deeltjes door het leven te zijn gegaan. Niet in alle protocollen zijn de deeltjes op de juiste volgorde ingebonden en ten tijde van het inbinden waren enkele deeltjes al verloren gegaan. We onderzochten of er enig systeem zit in die delen waaruit de oudste protocollen zijn samengesteld.

 

Als we willen vaststellen op welk moment de schrijver of schrijvers van de protocollen aan een nieuw deeltje begonnen, moeten we rekening houden met enige ruis. De datering van de acten in de protocollen vertoont enige wisseling, bijvoorbeeld omdat:

-        De acte werd (nog zonder datum) op in het protocol ingeschreven, maar de uitvaardiging liep vertraging op, zodat de datering in het protocol van latere datum is dan verwacht.

-        De uitgevaardigde acte werd pas na enige tijd in het protocol bijgeschreven, zodat de datering in het protocol van vroegere datum is dan verwacht.

-        Aan het begin en einde van het protocol kunnen folios losgeraakt zijn en eventueel vervolgens ergens midden in het protocol gestoken.

 

Het is ook voorstelbaar dat er op een bepaalde datum een nieuw protocol ingevoerd werd, maar dat de schrijver uit zuinigheidsoverwegingen de overblijvende lege bladzijden van het protocol volschreef, voordat hij aan het nieuwe protocol begon. Als dat al gebeurde, dan gebeurde dat niet altijd, omdat een aantal protocollen lege folios aan het einde hebben.

 

Om rekening te houden met deze ruis werd van elk deeltje de datums van de eerste vijf en de laatste vijf akten genoteerd. Daarbij laten we de schutbladen buiten beschouwing. Dat leverde de volgende bevindingen op:

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 23, protocol 1529-1538

 

Dit protocol bestaat uit 8 deeltjes, gemerkt met de letters A tot en met H.

 

Deel R23 van het oud rechterlijk archief van Veghel is (nog) niet gedigitaliseerd. Er bevond zich in 2006 een ingebonden fotokopie van dit deel in de bibliotheek in het depot Veghel van het Streekarchief Brabant Noord-Oost. Een tweede niet-ingebonden kopie bevond zich daar in een doos. De bladzijden in de doos zijn twee maal genummerd. Een maal per deeltje (A-H, gevolgd door een nummer) en eenmaal met een doorlopende nummering van 1 t/m 375. In het oorspronkelijke register is deze nummering in potlood aangebracht van 1 t/m 61 (deel A en een deel van deel B). Hier is de doorlopende nummering aangehouden.

 

Deel A had al het nodige geleden toen het werd ingebonden. Er zijn enkele van de laatste de laatste folios van dit deeltje verloren gegaan. Aan het begin zijn enkele folios los geraakt en die bevonden zich toen de fotocopies werden gemaakt ergens midden in het register (fol. 14 en fol. 49). Die volgorde is voor de datering hersteld.

 

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datums

Fol. nr.

Laatste datums

A

0

05-12-1529

27-12-1529

20-12-1529

29-12-1529

10-01-1530

 

35

23-08-1530

23-08-1530

24-06-1530

24-06-1530

24-06-1530

B

36

23-07-1530

07-02-1531

10-08-1530

10-08-1530

10-08-1530

 

69

05-04-1521

08-04-1531

10-04-1531

25-05-1531

25-05-1531

 

C

70

19-04-1531

22-04-1531

22-04-1531

12-..-1531

28-04-1531

 

112

18-11-1532

01-12-1532

01-12-1532

01-12-1532

31-01-1533

D

113

11-01-1533

11-01-1533

26-01-1533

18-12-1532

18-12-1532

 

148

02-07-1533

02-07-1533

02-07-1533

02-10-1533

02-10-1533

 

E

148a

16-11-1533

16-11-1533

15-11-1733

17-11-1533

27-01-1534

 

196

14-12-1534

24-12-1534

29-12-1534

29-12-1534

30-12-1534

F

198

24-12-1534

24-12-1534

30-01-1535

30-01-1531

05-01-1535

 

256

17-01-1535

18-01-1535

18-01-1535

18-01-1535

18-01-1536

G

258

18-01-1537

22-01-1537

22-01-1537

29-01-1537

29-01-1537

 

306

27-11-1537

03-12-1537

18-07-1537

10-12-1537

13-12-1537

 

H

307

25-02-1538

13-01-1538

14-01-1538

14-01-1538

17-01-1538

 

374

21-11-1538

21-11-1538

30-12-1538

24-11-1538

30-11-1538

 

 

Conclusies:

-        Het deel met de acten van 1536 was ten tijde van het inbinden van de deeltjes al verloren gegaan.

-        Enkele deeltjes lijken op willekeurige datums te eindigen: Deel A (juni of begin juli 1530), deel D (oktober of november 1533). Mogelijk schreef men het register gewoon vol.

-        Deel B eindigt in april 1531. Vermoedelijk hield men het kalenderjaar aan, dat in de paasstijl van goede vrijdag tot goede vrijdag liep. Goede vrijdag viel in 1531 op 10 april.

-        Delen C, E, F, G, H eindigen in december of januari.  Mogelijk ging men ofwel uit van 1 januari, ofwel van het eerste jaargeding dat – althans in de zeventiende en achttiende eeuw - in het midden van januari gehouden werd. Vanaf deel E (1534) ontstaat er dus continuïteit of systematiek wat betreft het moment dat men aan een nieuw protocol begon.

 

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 24, protocol 1538-1545

 

Dit protocol bestaat uit 6 deeltjes.

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datums

Fol. nr.

Laatste datums

A

1

18-07-1535

28-07-1538

13-12-1538

13-12-1538

15-12-1538

 

130

07-12-1539

23-12-1539

23-12-1539

31-12-1539

31-12-1539

 

B

135

02-01-1540

12-01-1540

12-01-1540

12-01-1540

12-01-1540

 

364

08-04-1541

11-04-1541

12-04-1541

15-04-1541

16-04-1541

 

C

369

22-04-1541

29-04-1541

03-05-1541

31-07-1541

06-05-1541

 

485

17-03-1542

22-03-1542

24-03-1542

05-04-1542

05-04-1542

 

D

485

10-04-1542

10-04-1542

10-05-1542

25-04-1542

25-04-1542

 

536

28-02-1543

01-08-1543

01-03-1543

16-03-1543

16-03-1543

 

E

537

30-04-1543

02-04-1543

03-04-1543

03-04-1543

03-04-1543

 

654

22-03-1544

23-03-1544

01-04-1544

01-04-1544

01-04-1544

 

F

655

18-04-1544

18-04-1544

18-04-1544

03-05-1544

09-05-1544

772

23-03-1545

30-03-1545

01-04-1545

03-04-1545

08-05-1545

 

 

 

Conclusies:

-        Deel A eindigt aan het einde van het kalenderjaar 1539, of misschien met het jaargeding mid-januari 1540.

-        Deel B loopt door tot Pasen 1541 en daarna liepen de protocollen steeds van Pasen tot Pasen. Dat komt overeen met de paasstijl.  Men rekende een kalenderjaar van Goede Vrijdag tot Goede Vrijdag.

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 25, protocol 1545-1552

 

Dit protocol bestaat uit 6 deeltjes. Omdat de delen steeds duidelijk van Pasen tot Pasen liepen is alleen Pasen met het jaartal vermeld, dus geen datums van de eerste en laatste akten. Elk deeltje loopt over één jaar, behalve deel C dat bestaat uit twee ingebonden jaargangen.

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datum

Fol. nr.

Laatste datum

A

3

Pasen 1545

147

Pasen 1546

B

153

Pasen 1546

255

Pasen 1547

C

257

Pasen 1547

412

Pasen 1549

D

414

Pasen 1549

502

Pasen 1550

E

503

Pasen 1550

583

Pasen 1551

F

585

Pasen 1551

684

Pasen 1552

 

 

Op folio 146 staat: het voorgaande protocol is gezegeld op 16 april 1547 die welck was des saterdaechs nae paesschen. En waren schepenen: waarna een lijst met namen van schepen volgt.

 

 

 

Op fol. 412 staat ook een lijst met namen van schepenen.

 

Op fol. 257 staat: protocol van 1547, op folio 414: protocol van 1549 en op fol. 503: anno 1550. Dit wijst er op dat de delen de jaartallen volgden, die met Pasen (op goede vrijdag) veranderden.

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 26, protocol 1552-1559

 

Dit protocol bestaat uit 7 deeltjes. Ook hier lopen de delen van Pasen tot Pasen.

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datum

Fol. nr.

Laatste datum

A

1

Pasen 1552

124

Pasen 1553

B

125

Pasen 1553

214

Pasen 1554

C

216

Pasen 1554

302

Pasen 1555

D

303

Pasen 1555

442

Pasen 1556

E

443

Pasen 1556

584

Pasen 1557

F

585

Pasen 1557

710

Pasen 1558

G

711

Pasen 1559

818

Pasen 1559

 

In R26 ontbreken lijsten met namen van schepenen.

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 27, protocol 1559-1565

 

Dit protocol bestaat uit 6 deeltjes, lopende van Pasen tot Pasen.

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datum

Fol. nr.

Laatste datum

A

1

Pasen 1559

156

Pasen 1560

B

157

Pasen 1560

286

Pasen 1561

C

287

Pasen 1561

388

Pasen 1562

D

389

Pasen 1562

483

Pasen 1563

E

483

Pasen 1563

674

Pasen 1564

F

675

Pasen 1564

874

Pasen 1565

 

Op fol. 284 staan de scepenen van desen prothocolle genoemd, dat is over de periode van Pasen 1560 tot Pasen 1561. Dergelijke lijsten staan ook op fol. 386 (1561-1562), 476 (1562-1563) en fol. 674 (1563-1564).

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 28, protocol 1566-1573

 

Dit protocol bestaat uit 7 deeltjes, lopende van Pasen tot Pasen.

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datum

Fol. nr.

Laatste datum

A

1

Pasen 1567

122

Pasen 1568

B

122a

Pasen 1568

258b

Pasen 1569

C

258c

Pasen 1566

350b

Pasen 1567

D

350c

Pasen 1569

482f

Pasen 1570

E

482g

Pasen 1570

592b

Pasen 1571

F

592c

Pasen 1571

660

Pasen 1572

G

661

Pasen 1571

720

Pasen 1573

 

 

Het deel van Pasen 1565 tot Pasen 1566 ontbreekt tussen R27 en R28. Het deel dat loopt van Pasen 1566 tot Pasen 1567 is op de verkeerde plaats ingebonden.

 

Op fol. 122 staat op een gehavende folio en slecht leesbaar: die scepenen van Vechel van den jairen LXVIen ende LXVII syn .. hyer na volgende, waarna de namen van de schepenen volgen. Ook op fol. 258 staat een lijst met de namen van de schepenen (van Pasen 1568 tot Pasen 1569). Op fol. 350c staat (vertaald): het protocol van de schepenen van Veghel van 1569, beginnende op 16 april, waarne een nauwelijks leesbare lijst met de namen van de schepenen volgt. Ten slotte staat een lijst met namen van schepenen gegeven op fol. 660 (1571-1572). Ook dit schutblad is afgesleten en de tekst is slecht leesbaar.

 

Er is nog een tweede schepenregister uit deze periode bewaard gebleven (inv.nr. 33). Het betreft de registratie van civiele rechtzaken voor de Veghelse schepenbank over de periode 1569-1572.

 

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 29, protocol 1573-1583

 

Dit protocol bestaat uit 7 deeltjes. In 1576 werd van de Paasstijl overgegaan naar een kalenderjaar dat begint op 1 januari en loopt tot 31 december. Om te kijken of het protocol inderdaad het kalender volgde, of van jaargeding naar jaargeding (half januari) ging lopen, zijn weer de vijf eerste en 5 laatse datums van elk deel gegeven.

 

Behalve het algemeen schepenprotocol bestond er in deze periode nog een tweede register (inv. nr. 34), waarin betaalbeloftes over de periode van 1576 tot 1581 werden genoteerd.

 

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datums

Fol. nr.

Laatste datums

A

1

28-06-1574

03-07-1574

02-06-1574

10-07-1574

10-07-1574

 

98

22-01-1575

30-03-1575

06-04-1575

06-04-1575

23-02-1575

 

B

99

26-03-1573

26-03-1573

26-03-1573

08-04-1573

15-04-1573

 

224

07-04-1574

10-04-1574

17-04-1574

20-04-1574

21-04-1574

C

225

..-05-1575

30-04-1575

28-04-1575

30-04-1575

04-05-1575

 

394

03-11-1576

26-11-1576

01-12-1576

04-12-1576

22-12-1576

D

395

01-02-1578

17-02-1578

05-03-1578

05-03-1578

05-03-1578

 

496

18-01-1580

18-01-1580

03-02-1580

03-02-1580

04-01-1580

E

497

21-01-1577

19-01-1577

22-01-1577

22-01-1577

22-01-1577

 

580

16-01-1578

16-01-1578

18-01-1578

20-01-1578

29-01-1578

F

581

18-02-1580

12-03-1580

07-04-1580

07-04-1580

07-04-1580

 

748

19-08-1581

19-08-1581

09-08-1581

13-11-1581

12-12-1581

G

749

12-02-1582

08-01-1582

08-01-1582

08-01-1582

09-01-1582

 

892

26-01-1584

27-01-1584

27-01-1584

28-01-1584

18-10-1583

 

Aangezien deel A oorsponkelijk begon met Pasen 1574 zijn aan het begin van dit deel kennelijk een aantal folios verloren gegaan. De deeltjes met de acten over 1573 en 1577 zijn op de verkeerde plaatsen ingebonden. Deel D en G bevatten twee jaargangen, de andere delen ieder één jaargang.

 

Op fol. 0 staat: prothocol huius scabinorum hic de Vechel de anno septimogesimo quarto incpiendo vicesimo octavo die mense Juny (het protocol van de schepenen van Veghel van 1574 beginnend op 24 juni). Op fol. 96 staan de namen van die scepens van desen prothocolle genoemd. Op fol. 392 staan de namen van die scepenen van dese voorseyden twee jaren. Ook op fol 579 staan de namen van schepenen genoemd, alsmede op fol. 748 en fol. 888.

 

Deel A en B lopen van Pasen tot Pasen. Deel C loopt van Pasen 1575 tot 31 december 1576. Daarmee volgde Veghel een ordonnantie van de Spaanse lergeraanvoerder en landvoogd van de Nederlanden Don Luis de Zúñiga y Requesens dat in de loop van 1575 werd uitgevaardigd om vanaf 1 januari 1576 de 1-januari stijl te gebruiken in vervanging van de paasstijl. 

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 30, protocol 1584-1589

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datums

Fol. nr.

Laatste datums

A

1

30-01-1584

30-01-1584

30-01-1584

30-01-1584

31-01-1584

 

312

03-02-1586

05-02-1586

07-02-1586

15-03-1585

11-12-1585


B

313

11-2-1586

11-2-1586

11-2-1586

13-2-1586

13-2-1586

 

610b

16-02-1587

17-02-1587

19-02-1587

23-02-1587

09-03-1587

 

C

610c

28-02-1587

02-03-1587

04-03-1587

05-03-1587

05-03-1587

 

804v

15-02-1588

17-02-1588

13-02-1588

13-02-1588

30-01-1588

D

805

22-02-1588

22-02-1588

22-02-1588

23-02-1588

24-02-1588

 

1014b

10-02-1589

13-02-1589

13-02-1589

13-02-1589

03-06-1589

 

Deel A bestaat uit twee jaargangen de andere delen ieder uit één jaargang.

Op folio 310 staat: schepenen van desen protocolle zyn geweest, waarna een lijst meet namen vand e schepenen volgt. Evenzo op fol.  804d: nomina scabinorum huius prothocolli de anno XVC ende LXXXVIII (de namen van de schepenen van dit protocol van het jaar 1588)

 

 

Rechterlijk archief Veghel, inv. nr. 31, protocol 1589-1596

 

Letter

Begin van de deeltjes

Einde van de deeltjes

 

Fol. nr

Eerste datums

Fol. nr.

Laatste datums

A

1

16-02-1589

16-02-1589

17-02-1589

18-02-1589

17-02-1589

 

132

26-01-1590

27-01-1590

31-01-1590

01-02-1590

25-01-1590


B

133

03-02-1590

06-02-1590

08-02-1590

09-02-1590

09-02-1590

 

236

12-01-1590

12-01-1591

19-01-1591

20-01-1591

21-01-1591

C

237

29-01-1591

29-01-1591

23-01-1591

29-01-1591

29-01-1591

 

360

06-01-1592

07-01-1592

08-01-1592

08-01-1592

08-01-1592

D

361

17-01-1592

20-01-1592

20-01-1592

20-01-1592

01-02-1592

 

521

15-01-1593

16-01-1593

16-01-1593

28-01-1593

08-03-1593 (latere hand)

E

522

03-02-1593

03-02-1593

27-02-1593

27-02-1593

04-03-1593

 

681

27-01-1594

28-01-1594

31-01-1594

01-02-1594

03-02-1594

F

682

03-02-1594

03-02-1594

03-02-1594

03-02-1594

05-02-1594

 

823

21-06-1594

23-06-1594

23-06-1594

23-06-1594

22-06-1594

G

824

17-01-1594

17-01-1594

17-01-1594

18-01-1594

18-01-1594

 

863

14-01-1595

25-04-1595

18-05-1595

26-04-1595

16-05-1595

 

H

864

11-04-1596

24-02-1596

24-02-1596

16-01-1596

16-01-1596

 

911

30-09-1596

11-05-1596

11-01-1596

24-02-1596

01-04-1596

 

 

Van delen F en G lijkt een deel verloren gegaan. Deel H eindigt in april 1596, het volgende protocol begint in juni 1596.

Op R31, fol. 358 staan de scepenen van desen prothocolle. Ook op fol. 864 staat een lijst met namen van schepenen.

 

 

Conclusie:

 

Een lastig te beantwoorden vraag is of de protocollen na 1575 van 1 januari tot 31 december liepen of van jaargeding tot jaargeding (in mid januari of februari). In de volgende tabel zijn de overgangen van de protocollen samengevat.

 

Overgang tussen delen

Laatste datum vorig deel

Vroegste datum volgend deel

Conclusie

C en E

22-12-1576

18-01-1577

1 januari of jaargeding

E en D

29-01-1578

01-02-1578

Jaargeding

D en F

03-02-1580

18-02-1580

Jaargeding

F en G

12-12-1581

08-01-1582

1 januari of jaargeding

G en A

28-01-1584

30-01-1584

Jaargeding

A en B

07-02-1586

11-02-1587

Jaargeding

B en C

23-02-1587

28-02-1587

Jaargeding

C en D

17-02-1588

22-02-1588

Jaargeding

D en A

13-02-1589

16-02-1589

Jaargeding

A en B

01-02-1590

03-02-1590

Jaargeding

B en C

21-01-1591

23-01-1591

Jaargeding

C en D

08-01-1592

17-01-1592

Jaargeding

D en E

28-01-1593

03-02-1593

Jaargeding

E en F

03-02-1594

03-02-1594

Jaargeding

F en G

-

17-01-1595

Jaargeding

G

-

16-01-1596

Jaargeding

 

 

De conclusie is dat men in 1576 volgens het bevel van de landvoogd het protocol waarschijnlijk op 31 december liet eindigen. De daarop volgende protocollen geven latere datums voor de overgang van het ene naar het andere protocol. Eerder gaven we als mogelijke reden voor dergelijke latere datums: de acte werd (nog zonder datum) op in het protocol ingeschreven, maar de uitvaardiging liep vertraging op. Deze verklaring voldoet niet omdat de latere datums te consequent en algemeen zijn. De conclusie is daarom dat het men het protocol dat op 1-1-1577 begon liet doorlopen tot het jaargeding van 1578. Voor de rest van de onderzochte periode (tot en met 1596) liepen de protocollen van jaargeding tot jaargeding.

 

 

Samenvatting:

 

De oudste Veghelse schepenprotocollen bestaan uit een aantal ingebonden deeltjes. De opschriften op de schutbladen zijn sterk afgesleten, wat er op wijst dat de deeltjes pas op een later moment ingebonden zijn, na eerst lange tijd als losse deeltjes door het leven te zijn gegaan. Niet in alle protocollen zijn de deeltjes op de juiste volgorde ingebonden en ten tijde van het inbinden waren enkele deeltjes al verloren gegaan. We onderzochten of er enig systeem zit in die delen waaruit de oudste protocollen zijn samengesteld.

 

Bevindingen:

-        De eerste delen van 1529 tot 1533 hebben nog geen duidelijk patroon. Elk protocol eindigde in een andere maand.

-        Vanaf 1534 eindigden de protocollen steeds in december of januari. Het is niet goed vast te stellen of men daarbij uitging van 1 januari, of van de jaargedingen in januari of februari.

-        Het protocol dat begint in januari 1541 loopt door tot Pasen 1541.

-        Van 1541 tot 1575 liepen alle protocollen van Pasen tot Pasen. Dit kwam overeen met de paasstijl van de jaartelling, men begon aan het volgend ejaar op Goede Vrijdag voor Pasen.

-        In 1575 ordonneerde landvoogd Requesens dat het nieuwe jaar voortaan op 1 januari zou beginnen. In Veghel had dit invloed op de indeling van de protocollen. Het protocol dat begint op Pasen 1575 loopt door tot 31 december 1576.

-        De volgende protollen  in de onderzochte periode (dat is tot en met 1596) lopen steeds tot het jaargeding.

 

Dit bevestigt het idee dat in Veghel ook al in de zestiende eeuw de jaargedingen in januari en februari gehouden werden.

 

Vanaf 1547 troffen we lijsten met namen van schepenen aan, die bij de betreffende protocollen hoorden. Soms wordt ook aangegeven welke schepenen er in dat jaar verangen waren. Dergelijke lijsten vonden we zowel voor de periode dat de protocollen van Pasen tot Pasen liepen als voor de period van jaargeding tot jaargeding.

 

We vroegen ons daarom af of die protocollen ‘schepenjaren’ defineerden. Met andere woorden: liep het schepenjaar van 1541 tot 1575 van Pasen tot Pasen en pas daarna pas van jaargeding tot jaargeding? Het antwoord is, nee. Het einde van een ‘schepenjaar’ wordt in de bronnen ook wel ‘het verzetten van de wet’ genoemd. Het was het moment dat de schepenen vervangen werden en de jaargedingen gehouden worden. Als we letten op het moment dat de schepenen in de periode 1541-1575 vervangen werden, dan blijkt dat dit vaker gebeurde in de eerste maanden van het jaar, en niet in april.

 

Categorie:

Jaren:

Aantal

Datum tussen half januari en half maart, jaargeding

1548, 1557, 1562

8 x

Datum niet nauwkeurig bekend, maar jaargeding valt binnen de marges

1560, 1570

7 x

Opvolging kort of enkele maanden na het overlijden van een schepen op een andere datum dan het jaargeding

1551, 1568

5 x

Andere datum, onbekend waarom, maar mogelijk ook vanwege het overlijden van een schepen

1549, 1557

3 x

 

 

Dat betekent dat we niet al te veel conclusies mogen trekken aan de looptijd van de protocollen. Die looptijd ging vanaf rond 1576 wel gelijk lopen met de schepenjaren, maar daarvoor hadden ze een eigen logica. Men had eerst geen duidelijk systeem en volgde vanaf 1541 de kalenderjaren volgens de Paasstijl. Toen de Paasstijl in 1576 afgeschaft werd, veranderde men in Veghel ook de looptijd van het protocol.

 

Dus het antwoord op de vraag: is er, behalve het overnemen van namen van schepenen op bepaalde datums, nog meer informatie over de schepenen uit de protocollen te halen, luidt: dit onderzoekje heeft wat dat betreft niet veel opgeleverd. Behalve dan natuurlijk een beter begrip van de oudste Veghelse schepenprotocollen.