Veghelse ambtenaren

Martien van Asseldonk

8 januari 2015

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de Veghelse resolutieboeken  bevinden zich de volgende lijsten met ambtenaren:

 

 

Lijst van de ambtenaren die sig bevinden in den dorpe van Vechel, bij de regenten coform plakkaat de Staten Generaal 2-11-1695 opgesteld:

 

-        Heere Alexander de Zoete de Laacke van Villers, kwartierschout van Peelland

-        Jacob Boor, zijn stadhouder

-        Heer Henricus Schaardenberg, predikant van Veghel en Erp

-        Cornelis van der Hagen, Arien Smits, Jan van der Mee, Jan Jansen van den Hurck, Aart Goorts, Jan Tyssen van den Hurck en Jacob Martens, schepenen

-        Jacob Boor, secretaris ‘bij pagting en verpondingbeurder’

-        Peter Tijs Lamberts, Gerrit Boermans, Dirck van de Donck en Jan Aart Evers, borgemeesters

-        Simen Willems van Rixtel, Hendrick Arien Olislagers, Gerrift Hendrick Lamberts, Jan Meijssen, Hendrick Peters, Teunis Cllas Jansen en Rut Hendrick Rutten, agtmannen

-        Harmen Bijmans, vorster

-        Jacob van Geelkercken, ondervorster

-        Jan Bel, koster en schoolmeester

-        Ariaan Arien Goosens en Dirck Martens, armmeesters

-        Jacob Boor en Goort Klompmaker, kerkmeesters

-        Joost van de Pol en Gerrit Jan Goossens, gezworenen

 

 

Specificatie van de tractementen reparatien en onkosten van inlogering van militien die het dorp van Vechel jaarlijcs moet betalen en specialijk als die gepasseert en goet gedaen zijn inde reckeningen van Ligtmis 1698. Hieronder onder andere:

 

-        Aan heer veldmaarschalk de prins van Nassau als gouverneur van Den Bosch, 57-6-8

-        Aan dezelve nog een hoedt haver, 40-0-0

-        Aan de hoogschout, baron van Keeckeren de dorps quote in 1000 gulden, 17-10-0

-        Kwartierschout Villers, 91-0-0

-        Diens stadhouder, 25-0-0

-        De schepenen, 42-0-0

-        De secretaris van verdiensten en verschot van zegels etc. 205-9-0

-        De tractementen van de vorster en ondervorster, 28-15-0

-        Het boodenloon, porten van brieven, ombrengen van plakaten enz. 35-3-0

-        Hendrick de Jong, voor een jaar onderhoud van het uurwerk, 6-0-0

-        Leijdekker voor onderhoud toren, onkosten leijen etc. 22-13-0

-        Jacobus Minten voor rekening van heer Dop, kwartiermeester generaal 37-16-0

-        Jan Bel, schoolmeester wegens corporele diensten, 52-6-0

-        Het jaarlijks tractament van heer meester Harmen Maeckrele, 7-8-0

 

 

De regeeringe bestaet altans anno 1751 uit:

 

-        Kwartierschout: Willem van Haeren

-        Stadhouder Gijsbert Gualtheri

-        Medestadhouder Willem Jan Gualtheri

-        President schepen: Mighiel Bouwmans

-        Schepenen: Pieter Schippers, Adriaan van de Ven, Hendricus van der Linden, Jan Tonis Rijbroek, Marten van Hooff, Johannis van der Heijden

-        Erfsecretaris: G. de Jong

 

 

Wordt op 13-10-1798 besloten de volgende brief te schrijven aan het intermediair administratief bestuur van het  voormalig gewest van Btaafs Braband. In antwoord op Uw schrijven van 6-9-1798 antwoorden wij. Eerstelijk dat tijdens het vorige bewind binnen onse gemeente de volgende ampten hebben plaats gehad en nog exteren:

 

-        Seeve schepenen, nu municipaliteit, benevens een secretaris

-        Een schoolmeester en coster

-        Een dorpsdoctor

-        Een vorster en kamerbewaarder

-        Een chirurgijn en vroedmeester

-        Twee brandmeesters

-        Een schrijver in de waag

-        Een klepperman

-        Een dorps bode

-        Een waagmeester

-        Twee insetters van boter in de waag

-        Een dorpsdienaar der justitie

 

Op het tweede punt:

-        De municipaliteit is aangesteld door orde vant intermediair administratief bestuur van ’t voormalig gewest Bataafsch Braband, sonder koop, amtgelt of jaarlijkse recognitie te betalen.

-        Den secretaris is aangestelt door den erffsecretaris Petrus de Jong die geapprobeert by de gewesene haar Hoog Mogende dan of die teegens betaling van amptgelde, jaarlykse recognitie of coop is geschied is ons onbekend, alsoo den secretaris daar van geen opening heeft gegeeven.

-        De schoolmeester is aangestelt op authorisatie van de repreesentanten vant volk van Bataafsch Braband, door deese municipaliteyt geapprobeerd, by deselve repreesentanten soude eenige uytkeering of betaaling

-        Den vorster is aangestelt door de voormalige Staten Generaal, heeft betaald voor amptgeld aan H. A. van Adrichem, substituut van den Hoogschout der stad en meijerije van Den Bosch eene somme van 400 gulden

-        De verdere ambtenaren sijn aangestelt door de vorige regenten voor de omwenteling meede sonder eenige betaaling van ambtgelt, recognitie of coop.

 

Ten derde syn de gemelde ampten nog aan deselve persoonen, uytgenomen de schoolmeester int voorig bestuur is geweest Jan Brug, nu is L. van Buel.

 

 

Lijst van de beambten en geëmployeerden van 8-6-1808:

 

-        Arnoldus van Roy, als collecteur der huishoudelyke lasten dezer gemeente

-        Johan de Jong, als administratteur van het fons van de steenweg

-        G. van Roy, als administrateur der gemeente asch schuur

-        Melianus van Sandvoort en Johannes van de Laar als armmeesters

-        Symon Hurkmans as kerkmeester

-        Jacob Jacot als gequalificeerde tot het afgeven van permissiebilletten tot het begraven van lyken

-        Lambertus van Beul als doodgraver

-        Hendricus Gerbrandts als vorster en kamerbewaarder

-        Adriaan Klerks, Joseph Vermeulen en Bastjaan van Mierlo als gezworens of schutters

-        Johan George Zeits en Jan van Zeeland als dorpsdienaars

-        Willem Constant als nagtroeper

-        Jan Johannes van Doorn als dorpsbode op Den Bosch

-        Johannes Jan Donkers en Johannes Snelders als brandmeesters

 

 

Begroting van 14-1-1809; tractamenten, verteringen en vacatien:

 

-        Ieder lid vant gemeentebestuur geniet jaarlijks voer tractament 30-0-0, hetwelk voor zeven leden beloopt 140-0-0

-        Ider gecommitteerden geniet als voor in het jaar 8-0-0, bedragende voor 8 gecommitteerden 64-0-0

-        De gewone toegestane som voor verteringen aan de leden van het gemeente bestuur en gecommitteerden, den schout-civiel en secretaris bedraagt 156-16-0

-        Secretaris geniet jaarlyks van de gemeente 370-0-0

-        De schout-civiel 325-0-0

-        De school onderwijzer met die van het Eerde zoo voor brand als andersints 110-0-0. In marge:

o   36-0-0 corporeel

o   3-0-0 smeer

o   15-0-0 paascheijeren

o   10-0-0 voor schriften

o   36-0-0 brand

o   100-0-0 samen

o   10-0-0 brand int Eerde

-        De vorster 100-0-0

-        De twee dienaren der justitie 254-0-0

-        De kamer bewaarder 24-0-0

-        De nagtroeper 30-0-0

-        De bode op ’s Bosch 55-0-0

-        De 3 gezworens 15-0-0

-        De 2 brandmeesters 12-0-0

-        De dorps doctor 70-0-0

-        De dorps chirurgijn 30-0-0

-        De vroedmeester 150-0-0