De rijkste Veghelaren in 1675

Martien van Asseldonk

28 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Vanwege een eenmalige belasting werd op 6-5-1675 een lijst gemaakt van de personen die voor 2.000 gulden of meer gegoed waren in Veghel. De lijst telt 15 inwoners van Veghel en 18 buitendorpsen.

 

Veghelaren:

 

-        Mevrouwe van Erp 4000 gulden

-        Dries Dircx wonende opt Ven 2200 gulden

-        Dirck Martens sijn goet 2100 gulden (soo leen- als andere goederen)

-        Weduwe van Michiel Donckers verclaert boven de lasten daer uijtgaende gegoeijt te sijn tot 2300 gulden

-        Jan Ariaens leen en andere goeden 2100 gulden

-        Jan Laurenssen verklaart gegoed te zijn en zijn renten aangebracht 2200 gulden

-        Jan Tonis Jacobs 2500 gulden

-        De weduwe Catalijn Anthonis Jacobs 2200 gulden

-        Magdalena weduwe van Dirck van der Hagen 2500 gulden

-        Joncker Jacob Albert Proeningh sijn goet aengebracht soo binnen alsoo buijten onsen dorpen gelegen 2550 gulden

-        Theodoris Ravenswaij resident alhier aengebracht voor juweelen ende huijsraet met sijnen meubelen 1500 gulden, niet wetende voorders waer sijne goederen sijn gelegen

-        Gerijt Pennincx verclaert gegoet te sijn 2000 gulden

-        Geraert Roeffs verclaert gegoet te sijn en sijn renten als landerijen en aengebracht hebbende getauxeert tot 2400 gulden

-        Jonker Lambert Millingh van Gerwen verklaart gegoed te zijn en uit renten te hebben aangebracht 2100 gulden

-        Michiel Gijsbers sijn goeden 2000 gulden

 

Buitendorpsen:

 

-        Jonker jan Carel de Jeger goeden tot Roij en elders 5000 gulden

-        Goederen van Cornelis van Boxmeer onder Vechel gelegen verclaert ten Bosch overgebracht te hebben

-        Jonker Michiel de Jeger sijn goeden soo tot Roij als elders 2000 gulden

-        Jonker Philips de Jeger tot Seelst en elders 2000 gulden "Dese drij gebroeders woonende voor een jaer bij haer moij maer haer goederen sijn buijten gelegen"

-        Den erffenisse van Matheeus van Rohan gelegen aent Heeselaer bewoont bij Jacob van der Hagen verclaert ten Bosch aengebracht te hebben

-        Goederen van Peter Baudewijns bewoont bij Jan Dircx verclaert ten Bosch overgebracht te hebben

-        Goederen van Lenaert Pennincx gelegen op het Ham bewoont bij Heijman Hendricx verclaert sijn goet over gebracht te hebben tot Nuenen aldaer wonende

-        De soene van Joncker Wijfliedt op Ham gelegen en bewoont bij Jacob Thijssen verclaert aangebracht te hebben

-        De soene van Joncker Box gelegen op Sijttart, aangebracht

-        De goederen van Joncker Baussel wonende tot Blertum bewoont bij Thijs Jan Thijssen gelegen aende Leeghe Heijde, en erf aen Sontvelt, bewoont bij Elias Peeters (aangebracht tot Blerthem)

-        De goederen van Seigneur Gijssels gelegen op Sontvelt bewoond bij Jan Marten Donckers, aangebracht ten Bosch

-        De hoeve eertijds toebehoort de cruijsbroeders, nu rentmeester Schuijl, gelegen in Dorshout, bewoond bij Tonis Jan Tonis ende toebehorende aent Landt

-        Gerijt Jan Matheeussen wonende onder Uden jaerlijcx heffende op de gemeijnt van Vechel de somme van 111 gulden

-        De goeden mevrouw Dirx, hare goederen bewoont bij Daniel van de Wiel en nog een erfenisse bewoond bij Arien Goossens int Dorshout en alhier drie clamepen tiende aengebracht ten Bosch

-        Mijn heer Broeckhoven heere van Novaimon drie clampen tienden gewerdeert tot 1500 gulden boven twee mudden roggen competerende aent landt met noch 250 gulden capitaal insgelijks aan het land

-        Mijn heer van de Velde wonende binnen Brussel van sijn goet bewoond bij Jan Thijssen gelegen tot Veghel aan aent Havelt boven de uitgaande lasten wesende jaerlijcx drij malder roggen & eenen sester aen het lant te gelden 1500 gulden

-        Joncker Walraven van Erp wonende tot Broeckhoven buijten ons district verclaert sijn goeden alhier gelegen gewerdeert op 1500 gulden

-        Wouter Janssen tot Uden met sijn swager hier uijt district woonende de goederen hier onder gelegen getauxeert tot 950 gulden