Kaarten en dobbelen

Martien van Asseldonk

28 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de Veghelse herbergen werd in de zeventiende eeuw behalve gedronken, gepraat en gezongen ook gekaart en gedobbeld, getuige een ordonnantie van het dorpsbestuur van 18-12-1677. Ook werd er in of bij de herberg gekolfd, gekegeld, getrommeld en men deed er 'koek haken'. De betreffende ordonnantie:

 

Alsoo bevonden wort dat veele ongeregeltheden geschieden ende gepleegt worden op den sabbath des heeren, ende dat die niet naar behooren wort geviert ende onderhouden, dat oock op dien dag als alle anderen in de weeck des avonts laatt ende tot der middernagt in veele herbergen worden drinck gelagen gehouden ende met de kaart, teelingh ende dobbelsteenen als andersints gespeelt, waaruijt veeltijts kijverijen, wrecken ende sweeren twespalt ende andere onlusten ontstaen, ende ten alderhoogsten noodig geacht wort dat daer tegens worde voorsien, soo wort van wegen de heeren schepenen wel expresselijck bij desen geinterdiceert ende verboden :

 

-        dat van nu voortaan geen herbergiers, waerden, tappers, brouwers, brandewijn verkoopers ofte eenige anderen sullen verogen des sonnendags onder ofte geduurende de predicatie voor de missah eenigen gelaegen te fetteren, wijn, bier, brandewijn ofte andere drancken te tappen, onder wat pretext het oock soude mogen wesen, op een peenen van ses carolus guldens telckens te verbueren bij die geenen die ’t selve sullen komen te doen,

 

-        ende sullen alle diegeenen die des sondaghs onder de predicatien worden gevonden aen herbergen ofte plaatsen daer men wyn, bier ofte brandewyn tapt, ende aldaar wijn, bier ofte brandewijn drincken, vebeuren ider drie carolus guldens, sonder dat sij luijden voor excusen ofte uijtvlugt sullen mogen bijbrengen, dat sij luijden van den weert ofte weerdinnen ofte imant anders syn ofte worden beschoncken, waer mede oock de waerden ofte wardinnen haer niet en sullen vermogen te behelpen ofte ontschuldigen, wel verstaende de reijssende ofte passerende persoonen van buijtten dese plaatse inkoomende, hier onder niet en worden begrepen.

 

-        Verders wordt verbooden dat voortaan des sondags geduerende de predicatie als boven niemant hen en sal vervorderen te kaarthen ofte den bal te slaen, te kegelen ofte koeck te haecken, te trommelen ofte eenig ander geraes te maecken op peine dat een ider die daar tegens komt te doen.

 

-        Eijndelijck wort wel expresselijck geinterdiceertd ende verboden dat geene waerden, herbergiers, tappers, ofte anderen persoonen en sullen vermogen, hetsij des sondags, ofte in de weeck, des avonts naar negen uueren te houden ofte setten eenige drinck gelagen, wijn, bier ofte brandewijn te tappen, oock niet toe te laeten dat naer die tijt gespeelt ofte gethuijst wordt met kaarten, telingen oft dobbelsteenen ofte eenige andere speel.

 

 

Ook in de twintigste eeuw werd er nog veelvuldig gekaart. Met de opkomst van de TV en later internet is dat minder geworden . Als illustratie:

 

Willem van Stiphout:

 

-        In de zomer van 1928 kreeg tante Marie verkering met Adrianus Rooijakkers uit Beek en Donk. Hij bracht zijn vriend, Sjef Huijbers, mee naar ons om te kaarten. Wij, als kinderen, genoten van deze kaartspelers, vooral van Sjef, die riep om het hardste, ook sloeg hij het meeste op tafel. Wij kenden niets van het spel, maar deelden in de opwinding. Vader leefde altijd naar die avonden toe. Wij konden dan onmogelijk slapen. We moesten wel naar bed, maar we keken naar beneden door het gaatje in de zolder waar het touw van de petroleumlamp door ging, recht boven de tafel. We konden alle vuisten en kaarten zien.

 

 

Foto van 9 juni 1971: kaarters in de keuken van Piet van Asseldonk, Zijtaart.

 

1971-06-09 01.jpg