Nationale feestdagen
Martien van Asseldonk

29 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Op nationale feestagen werden de klokken geluid, het raadhuis versierd, gefeest en dergelijke.

 

 

De vrede van Munster

 

De dorpsrekening van veghel van 1648-1649 vermeldt:

 

-        betaelt aen Micgiel Gysberts ter somma van 5 gulden van een tonne byer gedroncken de gilde van Sint Antonis doen den peys (= vrede) gepubliceert wordden

 

 

Victoriedag 1

 

De dorpsrekening van 1702-1703 vermeldt:

 

-        Betaalt aan de persoonen die de klocken getrocken hebben op de victorie dag 2-8-0

 

In 1702 was net een nieuwe oorlog begonnen. Misschien was het de victoriedag van de vorige oorlog.

 

De Franse koning Lodewijk XIV verklaarde in 1688 de Republiek de oorlog. De Meierij had erg te lijden van de Franse troepen. Dorpen werden gebrandschat en in 1693 eiste het Franse leger een bedrag van honderdduizend gulden van de Meierij. In 1697 werd in Rijswijk de vrede getekend tussen de Republiek en Frankrijk.

 

 

Victoriedag 2

 

Uit de dorpsrekening van 1713-1714:

 

-        Den 24e junij 1713 betaelt tgene verteert is op den dach van de victorije der vrede de somme van 10-0-0

 

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk maakte in 1702 aanspraken op de erfenis van de Spaanse koning Karel II. De Duitse keizer, Leopold van Oostenrijk, meende echter dat hij net zoveel rechten had. De Republiek koos de zijde van Leopold. Op 8 mei 1702 verklaarden de Republiek en Engeland de oorlog aan Frankrijk en Spanje. Veel Staatse en Oostenrijkse troepen verbleven tijdens deze Spaanse successieoorlog in Staats-Brabant. Op 11 april 1713 werd te Utrecht vrede gesloten, waarbij de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk kwamen.

 

 

De geboorte van Willem V, prins van Oranje

 

Dorpsrekening 1748-1749:

 

-        Op den dag van de vreugde wegens de geboorte van den jonge prince d’orangie volgens beschruffbrieff van den heer stadhouder te bedreijven op donderdag den 14 maert 1748 hebben de rendanten volgens ordonantie en quitantie wegens ‘t luijen van de clokken, wimpels op den toren en raathuys en andere vreugde teeckenen alleen betaalt de somme van 16-13-0

 

 

Viering van de vrede

 

Dorpsrekening 1748-1749:

 

-        Haar Hoog Mogende bij placaat van den 8 may 1749 niet alleen een beede dag over de getroffe vreede geordineert hebbende, maar ook daar by den vreugde te bedrijven den dertienden junij gefixeert, soo ist dat regenten ter obedientie van dien alle schutterije hebben doen optrecken, vruijt uytgedeelt, bier gegeven, clocke doen luyen, enfin alle vreugde aagewent, en is dienswegens volgens ordonantie aan Marten van Doorn betaalt 64-19-0

 


De installatie van de Willem V, prins van Oranje, als erfstadhouder

 

Dorpsrekeningen 1766-1767:

 

Den 8 maart deses jaars 1766 dage dat zyn hoogheyt onsen gelieffde erff stadhouder capitain generael den heer prince van Orangie in die qualiteyt wiert geinstallert is ten dien heugelijken dag binnen desen dorpe door planmatig optreden der gilden en andere vreugs bedryving als door luyden van den clokke, vuytsteecken van orangie wympels, eere boogen en schieten van gildens gedaen, is ter dien occatie soo van leverantie van bier aen de gildens, cruyt in welk material gebruykt, de magistraal gehouden maaltyt ende vreugde feschal gehouden, zynde dier gelegentheden door de borgemeesteren met name Joannis Hurckmans cum suis betaelt de ondergetekende schepene regenten bekent de somme van (niet ingevuld)

 

Raeckt de oncosten den 8 maart 1766 ter occasie van vreugde op de installatie van syn hoogheyt als erff stadthouder van den unie. Op den heugelijken dag der instalatie van dijn hoogheijt den heere prince van Orangie Nassau als erff stadthouder capitain generaal en admirael van de geunieerde procinciael, geviert den 8 maert 1766, hebben regenten van Veghel alle toestel tot vreugde on viering van dien gemaakt en ten dien eijnde de schutterij by die anderen doen coomen om vreugde en vrolykheden te bedrijven, charcheere, lossen van haare geroer, clokke luyden, als anderints.

1.      Hebbende bij die occasie aan bier aen die schutterye laten geven 5 tonnen bier door den brouwer Griensven getuitst: 27-10-0

2.      Item aan de herbergier voor het uyt tappen van dien

3.      Item betaelt voor cruyt op dien dag verschoote, oranje papier, (vraijt) van de wijn aen hand rond vaam mit de st.. .. pastorij ende betale samen: 7-8-0

4.      Item by regenten ter raarcamere haar hier vrolyk hebbende in eeten en drincken verschooten bij Heijnberg: 13-9-8

5.      Copelaar aen wyn vragt: 12-17-0

6.      Iten laaten verwen een orangie vlag op de toorn geplaatst, 6 stuyvers met voor lime daar toe gebruykt aan Peter van de Velde: 3-0-0

7.      Item laten maken de letter van V. W. P. V. O. Nassau, deselve door vrou persoonen met groen gewas laten vercueren door arangie vlumtjens en andere cirade en verbeeltenisse, door om ider logten proper hemaakt, betaalt nae de verschotte van papier, lint en andere noodwendigheden

8.      Welke letteren gestelt voor de glazen van ’t raathuys met ligten tussen beyde, ’t gene een moij gesigt op de straat maakt, aan die meysjens die dit hebben gemaakt: 2-4-0

9.      Verders is betaalt voor brandt geplaatst in de nis de toorn, aen de letters, etceters: 2-18-0

10.   Item betaalt soo wegens het planten van de orangie vlag op de toorn met de respective groote lantairne ende soogenaamde satair onder den knop van de toorn den substituur schoolmeester gerbrants: 3-13-0

11.   Item betaalt voor ’t luyde van de clockken, te weeten van smorgen van 8 tot 9, smiddags van 12 tot 1, en van sesse tot 7 uren: 3-0-0

12.   Aan Geert van Leemput voor bier ter raatcamer ook nog eenige keerse en gelever voor 3-14-0

 

 

Vlag op de toren in 1787

 

Dorpsrekening 1787-1788:

 

-        Volgens ordinantie en quitantie betaelt aen A. H. Gerbrandts voort besorgen van een vlag op den toorn wanneer op alle plaatsen op de torens werden soo voor syn vacatie na S’ Bosch om die te kopen en aen te maken verschoten van 21 ellen say, voort maken, leveren van de spar, opheysen, nagels etc., samen 18-9-0

 

Het is moeilijk te zeggen waarom er in 1787 gevlagd moest worden. In 1787 ontstond er in 's-Hertogenbosch een bloedig oproer tegen het Oranjegezinde garnizoen. De koning van Pruisen maakte in 1787 een einde aan de opstand. Moest daarvoor misschien gevlagd worden?

 

 

Viering van het Eerste jaar van de Bataafsche Vrijheid

 

Vergadering van schepenen op 10-3-1795.

 

Is ontvangen een publicatie van de Staten Generaal van 4-3-1795, het eerste jaer der Bataafsche Vryheid, gesonden door Middelkoop, gesworen clerx in absentie van den hoofdschout, welke volgens order met de meeste plegtigheid, het sij door het geschal van trompetten, door het luijden en speelen der klokken, off op soodanige andere weijse als in ieder stad off plaats best geoordeelt sal worden. De vergadering besluit heden de klokken te doen luijden en vervolgens doen publiceren.

 

 

Dorpsrekening 1795:

 

-        betaalt aan G. van Roij voor leverantie van bier aan de lieden welke verscheyde malen de klokke geluijd hadden tot aankondigt van vreugde

 

In 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk. Op 6 november 1792 versloegen de Franse legers de Oostenrijkers bij Jenappes, waarna de Franse legers in de Zuidelijke Nederlanden, tot dan Oostenrijks gebied, uitbundig binnengehaald werden. Op 1 februari 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Engeland en de Republiek. Op 18 maart 1793 leden de Fransen te Neerwinden echter een zware nederlaag tegen de Oostenrijkers.

 

Ruim een jaar later, op 26 juni 1794, werden de Oostenrijkers op hun beurt door de Fransen bij Fleurus verslagen. In het najaar van 1794 vielen de Franse legers Staats-Brabant opnieuw binnen. Engelse, Staatse en Oostenrijkse troepen boden weerstand, maar half september was het platteland van de Meierij geheel in Franse handen. Op 9 oktober 1794 gaf 's-Hertogenbosch zich over. In januari 1795 trokken de Fransen over de bevroren rivieren naar het noorden. Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland. Overal namen de patriotten nu de macht in handen. Hiermee kwam definitief een einde aan het Ancien Régime. Op 16 mei 1795 werd in 's-Gravenhage een verdrag getekend tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden, die nu ‘de Bataafse Republiek’ ging heten. Frankrijk en de Republiek sloten een offensief en defensief verbond. De Republiek beloofde Frankrijk militair en financieel te steunen en stemde in met de inlijving van Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo bij Frankrijk. Met dit verdrag eindigde de Franse bezetting.

 

 

De nieuwe staatsregeling

 

Op 22 januari 1798 vond in 's-Gravenhage een staatsgreep plaats door radicale patriotten onder leiding van een van de Brabantse afgevaardigden in de Nationale Vergadering, Pieter Vreede. Hierbij werden de meest gematigde leden van de Nationale Vergadering, die een volledig samengaan van de provincies vertraagden, gevangen gezet of uit de Nationale Vergadering geweerd.  Op 11 maart 1796 had in Bataafs Brabant de vergadering van Representanten een Concept Reglement voor het Municipaal Bestuur in de onderscheydene gemeentes van Battaavs Brabant ontworpen, dat het lokale bestuur uniform moest regelen. Het bestuur zou moeten bestaan uit schepenen en raden die door de plaatselijke bevolking zouden worden gekozen. Op 13 april 1796 werd het reglement aan een volksstemming onderworpen en aangenomen. Toch trad het niet in werking omdat de Nationale Vergadering op besloot dat de gewesten het plaatselijke bestuur niet nader mochten regelen, in afwachting van een nieuwe staatsregeling. Deze werd op 4 mei 1798 ingevoerd. In deze grondwet werd een scheiding gemaakt tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Er kwam vrijheid van godsdienst. De heerlijke rechten, de tienden en de pijnbank werden afgeschaft en het belastingstelsel werd herzien. De regering van de Republiek werd voorlopig in handen gelegd van een Intermediair Uitvoerend Bewind, bestaande uit vijf directeuren, onder wie Pieter Vreede. Na de staatsgreep werd een aantal plaatselijke besturen gezuiverd. Belangrijke functionarissen werd het kiesrecht ontzegd en op vele plaatsen namen onbekwame lieden hun plaatsen in. De gemeentebesturen werden in 1798 rechtstreeks ondergeschikt aan het Uitvoerend Bewind. In de praktijk bleven de plaatselijke besturen op dezelfde voet functioneren als voordien.

 

Vergadering van de municipaliteyt van Veghel op 12-5-1798. Het intermediair bestuur van ’t voormalig gewest van Bataafs Brabants schrijft dat de staatsregeling door het Bataafse volk is aangenomen en dat er daarom op 19-5-1798 een feestdag is. Het bericht wordt gepubliceerd, versoekende aan alle burgers en ingesetenen dien dag plegtig te vieren en in ordentlyke vrolykheid door te brengen, en ten eynde daer aan eenige meerdere luijter bij te brengen is verder geresolveert ten koste van de gemeente te geven aan de burgers aan elk grondvergadering gehorende voor tien gulden aan bier. Dat de grondvergadering no 1 sulx ten huijse van Hendrien van den Bogaert sal kunnen opnemen, no. 2 ten huijse van Jan Oppers, no.3 ten huijse van de weduwe Gerbrandts, die van no. 4 ten huijse van Piet van den Boer, die van no. 5 ten huijse van Jan van Zutphen en die van no. 6 ten huijse van Wouter Wagemans. Kunnende sij daer van een gebruyk maken namiddags ten twee uuren. Aan de vier schutterijen ieder tien gulden tot haere verteering dien dag, welke worden versogt des smorgens ten seeve uuren te beginnen.

 

Ook worden uytgenodigt dat de burgers alhier onder elkanderen gelieve te formeeren een gewapende burger corp ten eynde des smorgens ten agt uuren, smiddag ten twee, namiddag ten vier uuren vuuren, welke van wegens de gemeente het benodigde kruyt sal worden gelevert, en sorg gedragen worden dat sij ook een geschikte en redelyke verteering sullen gemeten, tot welke eynde soodanig burger onder dit gewapent burger corp willende lopen sig van heden namentlyk kan in laten tekenen tot dinsdag smiddags twaelff uuren aan de preesident, kunnende na die tijd niemant meer aangenomen worden.

 

Twaelff burgers sullen aangesegt worden tot het luijden der klokke waer voor sij sullen genieten een halv stuijver.Twee vlaggen te maken als een op den toorn en een op het raadhuijs. Des avonds sal het raadhuijs worden gesublimeerd, daer toe sal al het nodige worden gemaekt. Een ordentlyke maaltijd sal op het raadhuijs worden aangeregt. Eeten, wyn en bier en verdere benodigde sal gelevert worden opt raadhuijs door den preesident. Sullende alle gemaakte onkosten gesamentlyk ten coste van de gemeente worde opgemaakt en voldaan.

 

Publicatie van de municipaliteyt aan de burgers van Veghel op 19-5-1798. Dat het heden de dag ter viering van een feest vastgesteld voor de vertegenwoordiogers van het Bataafse volk sij, zien wij veelen van Uw met ons tot volbrenging van dien gereet gaat dan wel denselve met alle gepaste vrolykheid neemt voor hen door te brengen als braeve burgers onder elkanderen behooren en moeten doen. Wij twyffelen niet off U lieden sult enkel dit voornemen hebben, agter latende alle baldadigheden, vegterije en storing der rust, terwyl dit noijt gepermitteert off gedult kan worden. Overtreders worden direct in bewaring gesteld. Word meede strikelyk verboden het afschieten van geweeren buyten die geene welke daar voor bestemd syn op de gestelde uuren te doen tot voorkoming van alle ongelukken.

 

 

De vijfde verjaardag van de Bataafsche Vryheid

 

Op 19 december 1799 werd het vijfde jaar der Bataafsche Vryheid als een plechtig nationaal feest gevierd. Uit de dorpsrekening van Veghel van 1799:

 

-        Volgens ordonnantie en quitantie betaalt aan Jan van Zutphen syne gedaene verschotte voor het luijden en speelen der klokken als meede voor het opsetten en afhalen der vlageen op den toorn en raadhuijs eene somme van 6-14-0 alles volgens order en publicatie vant uytvoerend bewind van vreugde viering te doen op den 19 december 1799

-        Aan Antony Kallaers voort speelen op de klok 23 april volgens aanschrijving 0-18-0

-        Aan Lindert van der Aa en Jan van den Bogaert voor het op en afdoen voor de vlag op den toorn en raadhuys 0-18-0

 

 

Feestdag op 18 oktober

 

Het is onduidelijk waarom er op 18 oktober 1800 en 180 okrober 1801 gevlag werd. Uit de dorpsrekening van 1800:

 

-        Betaalt op den 18 october 1800 aan Lambert van der Aa en J. van den Bogaert voor het op en afdoen van de vlag op toorn en raathuys met voor sak band 2-2-0

-        Als ook betaalt aan Antony Kallars de voorschreven dato voor het beyeren 0-12-0

 

Uit de dorpsrekening van 1801:

 

-        Als voor betaalt aan Jan van den Bogaert en Lindert van der Aa voor het opsetten van de vlag op toorn en raadhuijs en afhalen van dien den 18 october 1801 de somme van 3-0-0

 

 

Feestdag op 2 juni 1802

 

Ook de rden voor deze feestdag is mij duister. De dorpsrekening van 1802:

 

-        Als meede voor gedaane arbeyd tot de ingevolge proclamatie van het staats bewind van den 14 mey 1802 op woensdag den 2 juny daer aan volgende gedaane illuminatie ter viering van den aangekondigde vreede

-        Voor geleverde hout en nagels gebruykt tot de vermelde alluminatie, als meede de verdere onkosten gevallen op de plegtige viering van den vermelde 2 juny wegens het uytsteken der vlaggen, luijen der klokken, verteringe deswegens

-        Aan Leendert vand er Aa voort uytsteken en intrekken der vlaggen op den toorn en raadhuys tyde der viering over den vreede de somme van 3-0-0

 

De verjaardag van de koning

 

De dorpsrekening van 1806 vermeldt uitgaven voor:

 

-        ’t luyden der klokken by het proclameren van zyne majesteit

-        ’t luyden der klokken op de verjaardag van zyne majesteit

-        ’t uitsteken der vlaggen ter zake voorschreven

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 22-8-1806. Het departmentaal bestuur schrijft dat het feest der verjaring van zyne majesteit den koning van Holland gevierd wordt op 25-8-1806. Met verzoek en aanschrijving om de nodige orders te stellen dat die dag door het uitsteken van vlaggen, het spelen en luiden der klokken en andere openbare vreugde te bedryven worden gevierd. Besloten wordt het feest te vieren

-        buiten kosten dezer gemeente de verteeringe daar op vallende te voldoen.

-        De klokken ten koste der gemeente door de personen daar toe benoemd en aan te seggen te doen luiden des voormiddags van 8 tot 9 uuren, van 11 tot 12 uur en in de namiddag van 4 tot 5 uur

-        De vlaggen als gewoonlijk te doen uitsteeken

-        De ingezetenen per publicatie te informeren. Volgt een copie van de publicatie.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 27-8-1807. Is besloten:

-        De vier schutterijen te inviteren om op 2-9-1807 aanstaande op te trekken en dien dag zoo en in dier wegen als bij andere openbaare en gemeente vreugde gebruikelyk is ter eere des konings door te brengen

-        Aan elk der schutteryen tot goedmaking van hunne verteeringen en kosten by bovengemelde gelegenheid te doen uit dorpskasse toe te leggen een somme van 13 gulden en dus aan zamen de somme van 52 guldens, zullende den collecteur van dorpslasten tot het uitreiken dier somme worden geordonneert.

-        Dien dag met gepaste vreugde om te brengen ter eere van zyne majesteit den koning te vieren en des savons op dorps kosten te soupeeren.

-        Den president te verzoeken en te authoriseeren om te verzorgen de klokken drie maal daags worde geluid en de vlaggen uitgestoken worden, en voor ’t nodige tot plegtige viering van dien dag te doen en laten verrigten in kosten er gemeente

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 29-8-1808. Ontvangen een order van de heere landdrost van Braband van 29-8-1808 houden bepaling en bevel tot viering van den verjaardag des konings op 2-9-1808. Is besloten

-        De vier schutteryen dezes dorps aan te zeggen om op den gemelde 2 september in volle order op te trekken en dien dag op eene gepaste wijze ter eere des konings door te brengen, en daar voor toe goedmaaking hunner verteeringe int dorps cassen ieder der vier schutterije toe te leggen eene somme van 13 gulden

-        De nodige order te stellen ten einde overeenkomstig gemelde order de klokke geluid en de vlaggen uitgestoken worden en desweegens aen agt luyders toe te leggen ieder 12 stuivers en voort uitsteken en des anderen daags weder inhalen der vlaggen 30 stuivers.

-        Den gemelde dag met gepaste vreugde te vieren en de verteeringen deswegens uit dorps kasse te voldoen.

 

Dorpsrekening 1808:

 

-        Volgens ordonnantie en quitantie betaald ter viering van zyn majesteyts verjaardag van den 2 van herfstmaand 1808 aen de vier schutterye de somme van 52-0-0

-        Luiden der klokken 4-16-0

-        Voor het uitsteken en weder inhalen der vlagge 1-10-0

-        Voor het luiden der klokken en uitsteken van de vlaggen met het weder inhalen van dien ingevolge despositie van den heere landdrost van Brabant neven den 26 van groesmaand alhier ter aankondiging van de zeer voorspoedige verlossing van haare majesteit de koningin van Holland 3-2-0

 

 

Op 31-8-1809 ontvangen een aantal exemplaren der bekendmaking van de landdrost waarbij de gemeentebesturen worden gelast om op 4-9-1809 in een of meer kerken van ieder gezindheid een dank en bedenstond te houden. Is goed gevonden dit op zondag af te kondigen en te publiceren en de pastoor en predikant ieder een exemplaar te doen geworden. Volgt een kopie van de begeleidende brief aan de pastoor en predikant. Dat de dag van het geboortefeest van onzen geliefden koning door het gewoon gebruik bestemd tot een dag van vreugde in het geven van blyken van geliefdheid aan hoogst desselvs persoon zal worden besteed om en het vaderland en de koning aan den almagtigen aan te bevelen.

 

Dorpsrekening 1809:

-        Voor uitsteken en inhalen van vlaggen 1-10-0

-        Voor het repareren der vlaggen 0-7-0

 

Dorpsrekening 1810:

-        Op order van de maire G. van Roy by annotitie betaalt voort uitsteken der vlaggen en het luiden den klokslag op Napoleonsdag als volgt:

-        Den 14 augustus 1810 aan Gerardt van Zutphen voort repareeren der vlaggen 0-8-0

-        Den 16 dito aan Hendricus Smits voort uitsteken der vlaggen 1-10-0

-        Dito aan denzelve alsmede aan Dirk van de Ven, J. van Keulen, Roelof Schippers, Hendricus Wagemans, Roelof Cranens, Roelof van Eyndhoven, Johannes van Eyndhoven en Hendricus Keurlings ieder sestien stuivers voor het luiden der klokken, dus te samen 7-4-0