De twaalfmannen

Martien van Asseldonk, 8 september 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Van groot naar klein bestuur

 

Vanouds werden de bestuurlijke zaken geregeld in de keuren van het dorp. De keuren werden jaarlijks op het jaargeding door een vergadering van geërfden aangepast en bevestigd. De oudste keuren van Veghel dateren uit 1559, en daarna zien we pas in 1785 een nieuwe versie verschijnen. Volgens de civiele dingrollen van Veghel die vanaf 1569 deels bewaard gebleven zijn, onderscheidden de jaargedingen zich toen al niet meer van de gewone rechtzittingen. De regelgeving volgens de keuren 'versteende' na 1559. Naast de regelgeving via de keuren hadden ook de schepenen vanouds beperkte bestuurlijke taken. Die bestuurlike verantwoordelijkheid zou spoedig groter worden. Het is niet uitgesloten dat de overgang in Veghel rond 1585 van schepenen die gemiddeld een jaar of 15 tot aan hun dood in dienst bleven, naar schepenen die al tijdens hun leven vervangen werden en gemiddeld maar een jaar of 5 in functie waren, samenhangt met de toenemende rol van de schepenen in het bestuur van het dorp.

 

Vanaf rond 1600 worden op het platteland van de Meierij voor het eerst 'regenten' of 'de magistraat' genoemd. Dit waren de officier en schepenen in hun functie als bestuurders. Zij bestuurden het dorp. In Veghel namen zij veel besluiten alleen, maar als het om belangrijke zaken ging, zoals dorpsfinanciën, belastingen of het aangaan van een proces, dan werden die besluiten door een grotere groep genomen. Dan traden de schepenen bijvoorbeeld samen met borgemeesters (na 1576-1579) of (na 1662) de twaalfmannen op. Soms werden 'de vijf leden' (schepenen, borgemeesters, armmeesters, kerkmeesters en twaalfmannen) bij elkaar geroepen, en indien nodig waren de geërfden daar ook nog bij. In de zestiende eeuw waren de geërfden nagenoeg altijd aanwezig geweest bij dergelijke breed overleg. In de zeventiende en achttiende eeuw was dat nog slechts in ongeveer 20 % van de gevallen.

 

De precieze details van dit proces ontgaan ons nog, maar de brede tendens is duidelijk: de hoofd verantwoordelijkheid voor de algemene regelgeving en bestuur in Veghel verschoof tussen pakweg 1560 en 1600 van de gezamenlijke geërfden naar een kleiner college, met name de officier met de schepenen. In grotere plaatsen in de Meierij was het dorps- of stadsbestuur al veel langer in handen van de schepenen.

 

 

Vertegenwoordiging van buurtschappen in het bestuur

 

Om tegemoet te komen aan de afnemende inspraak van de geërfden, juist in een tijd dat veel plaatsen opgezadeld werden met grote schulden, zien we dat in enkele plaatsen vertegenwoordigers uit buurtschappen zitting krijgen in het bestuur. Zo gaf Maximiliaan van Oostenrijk, hertog van Brabant, op 4 januari 1484 de inwoners van Oirschot toestemming om jaarlijks uit elke herdgang een raadsman te kiezen. De acht raadslieden of achtmannen werden betrokken bij het bestuur van de vrijheid en bij het financieel beheer. Ook in enkele andere plaatsen worden vóór 1600 vertegenwoordigers van gehuchten vermeld in dorpsaangelegenheden. In Helvoirt werd in 1504 ‘dat Molenvenne’ verkocht door de sex viros seu deputatos, schepenen, gezworenen, kerkmeesters en Heilige-Geestmeesters. Het is niet bekend of het om een ad hoc dan wel permanente vertegenwoordiging van de gehuchten ging. In Tilburg is in 1575 voor het eerst sprake van vertegenwoordiging van de onderhorige gehuchten. In dat jaar ondertekenden de schout, schepenen, borgemeesters en twaalf ‘vertegenwoordigers van de hertgangen tot Tilborch voerscreven uijten naam ende representeerende die geheele gemeijnte’ de verbandbrief voor de betaling van de recognitiecijns voor de in dat jaar vergunde markt. In een besluit van schout en schepenen van Tilburg van 14 juli 1602 is sprake van twee afgevaardigden uit elk van elf genoemde herdgangen om de regenten met raad en daad ter zijde te staan en om belangrijke besluiten ten aan zien van de financiën te nemen. Hiermee kreeg de vertegenwoordiging van de ingezetenen in Tilburg een duurzaam karakter

 

 

De Veghelse twaalfmannen

 

In Veghel werd een dergelijke afvaardiging van de buurtschappen in het plaatselijk bestuur geregeld in het bestuurlijk reglement van 11 juli 1662. Het bestuurlijk reglement beschrijft als taken van deze gecommiiteerden of twaalfmannen: het toezicht van de omslag van de bede over de inwoners, het toezcht op de verpachting van de vollecte van de gemene middelen, het mede afhoren van de borgemeestersrekeningen, en hun toestemming was nodig voor het invoeren van nieuwe dorpsbelastingen. Verder mochten zij jaarlijks (naast de schepenen en afgaande borgemeesters) kandidaten nomineren voor de borgemeesters voor het volgende jaar. De betreffende artikelen uit het reglement:

 

-        Artikel 4: Dat alle hefcedulle van de voorschreven beede insgelijk sal werden oversien bij de gecommitteerde off twaelff mannen daer te vercoren, oijck ist noot by de geerfden van ‘s-Hertgenbosch.

 

-        Artikel 7: Dat het corpus van Vechele egeene lants middelen sal mogen pagten dan met schrifteyk consent van de voorscreven geerfdens ende de voorscreven twaelf mannen als streckende tot derselver naedeel oijck strijdig teegen de placcaten van Haer Hoog Mogenden.

 

-        Artikel 11: Item dat reekeninge van de borgemeesters alle jaer preciese in de maent meij naar voorgaende drie sondaegse proclamatien sullen moeten werden gedaen, beginnende smaandags smorgens ten agt uuren waer toe den clockenslag sonder teegenseggen van imanden sal worden gebruijckt, de behoeften daer toe nodig naegesien ende geexamineert ende alsoo voorts verhoort geapprobeert ende gesloten niet alleen by de weth ende voorschreven geerfden, maar oijck bij de voorschreven gecommitteerden ende twaelff mannen.

 

-        Artikel 13: Dat ook bij schepenen ende regeerders geene andere onslaegen als voorschreven is tot laste van de gemeente en sullen mogen werden gedaen, dan met kennisse en schriftelijk consent van den voorschreven geerfdens ende ingelanden, als ook de voorschreven gecommitteerde ende twaelf mannen.

 

-        Artikel 27: Item dat het kiesen van den borgemeesteren alle jaer op sondag naar Lichtmis naar ouder gewoonte ende privilegien sall worden gedaen, in welke electie in manieren naervolgende sal geprocedeert ende die gedaen werden, te weeten dat afgaende borgemeesteren sullen nomineeren mogen vier personen de twaelff mannen off gecommitteerde mede vier persoonen en de schepenen van gelyke vier persoonen, uijt welke twaelf luijden den officier sal nomineren ende aenstellen eenen borgemeester naar sijn wil ende goet vinden de voorschreven schepenen, afgaende borgemeesteren en de twaelff mannen respective met haere stemmen ook elk eenen borgemeester.

 

Daarnaast blijken de twaalfmannen tot op zekere hoogte betrokken te zijn geweest met algemeen bestuurlijke zaken. Zo behoorden ze tot 'de vijf leden', dat wil zeggen het college van schepenen, borgemeesters, armmeesters, kerkmeesters en waalfmannen' dat over belangrijke zaken overlegde, al dan niet samen met de geërfden.

 

Soms traden de schepenen niet met alle vijf leden, maar wel met enkele leden op. Af en toe waren dat de twaalfmannen. Enkele voorbeelden:

 

-        Ordonnantie op 30-10-1662 van schepenen met de twaalfmannen dat de borgemeesters binnen 24 uur 19 gulden aan Adriaen van Lieshout moeten betalen voor verteringen tot zijn huis, op pene van 3 gulden

-        Contract van 15-9-1680 door schepenen, borgemeesters en achtmannen afgesloten met meester Willem Jaspers Bratveer, leijdecker en gelaesenmaecker woonende binnen de stadt Eijdhoven, ‘om jaerlijckx den thooren te beklimmen ende te repareeren naer behooren’ voor 5-10-0 jaarlijks

-        Aankondiging van 14-2-1694. De stadhouder zal de gehele week 's ochtends van 8 tot 12 uur zitten tot het formeren van de hooftlijsten van het gemaal voor het tegenwoordige jaar; schepenen, borgemeesters en achtmannen doen alle nabuuren waarschuwen en aanzeggen, dat ieder vader des huisgezins, of hoofd van het huishouden alle personen van zijn huisgezin, zo rijke als arme, niemand uitgezonderd, hetzij knecht, dienstmaagt oft kinderen tot het minste of alderjongste incluis, zal laten registreren. Niemand mag zich als arm laten registreren die niet daadwerkelijk door de armenkas als zodanig bekend zijn.

 

 

De eed van de twaalfmannen

 

De op 6 februari 1680 aangestelde acht- of twaalfmannen beloofden: 

 

-        te helpen regeren en defenderen naer luijt ende inhout van selve reglement ende mede vant politicq reglement, ende verders alles te doen ende te doen doen het gene tot welstant nut ende profijt vande gemeinte sullen bevinden te behooren, daer voor sorge te dragende als voor haere eijgene goederen.

 

 

De volgende eed van de achtmannen dateert uit 1699.

 

Wy beloven ende sweeren:

-        Dat wij de Heeren Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

-        dat wy deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

-        dat wy den schout gestelt over onse stadt, vrijheijt, heerlijkheijt ofte dorpe, ofte nog te stellen, voor soo veel hem in reghtmatigheijt soude mogen aengaen, behulpelijk sullen sijn;

-        dat wy allen saken dewelke behooren secreet te blijven, bij ons sullen behouden, ter tijt en wijlen toe deselve na regten sullen mogen werden geopent;

-        dat wij de predicanten, rectors, voorlesers, kosters, schoolmeesters ende all andere persoonen van de Ware Christelijke Gereformeerde Religie sijnde ende daervan professie doende, ofte deselve toegedaan wesende, ten allen tijden sullen helpen protegeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelyckheyt, injurien ofte bespottinge, sulcx dat wij hun daer van nae onse beste vermogen klachteloos sullen houden ende doen houden,

-        ende dat wij in het bewint ende bestier van des dorps saeken sullen doen en handelen, soo als ten meeste profyte en voordeele van de gemeynte bevonden sak worden te behooren, ende in alles ons gedragen soo als voomen en eerlijke agtmannen toestaat ende behooren te doen, onder verbant van onse persoonen ende goederen, hebbende ende verkrijgende,

-        waer mede sij dan sijn geleijt den ban en vreede wuijt kragte van dewelke niemant in hare functie sal hebben te turberen ofte te molesteren, directelijk ofte indirectelijk, met woorden ofte met werken op pene van sestigh goude realen van outs daer toe staande

 

 

Van twaalf naar acht en weer terug naar twaalf

 

Volgens het bestuurlijk reglement van 11 juli 1662 werden er in dat jaar twaalf twaalfmannen aangesteld. Tot en met 1674 werden elk jaar in principe vier leden vervangen conform het bestuurlijk reglement.

 

-        Artikel 25: Item sullen alle jaer vier persoonen van de twaelff gecommitteerde afgaen ende on plaatse van deselve weder vier ander bequame persoonen werden gestelt by de andere agt aenblijvende ende de borgemeesteren.

 

In 1675 sloeg men een jaar over, en daarna waren er geen twaalf maar acht twaalfmannen. In 1677 voor de eerste keer sprake van 'achtmannen' in plaats van 'twaalfmannen'. Men blijft de term achtmannen en twaalfmannen enkele jaren naast elkaar gebruiken. In 1680 wordt genoemd: 'het ampt van agt- ofte twaalfmanschap'. Na 1680 vinden we alleen nog maar de term 'achtmannen'.

 

De Raad van State besloot per resolutie van 4 juli 1759 dat Veghel het reglement van 1662 na moest leven, en weer twaalf personen als twaalfmannen aan moest stellen:

 

-        Alsoo by haer Edele Mogende resolutie van den 4 july 1759 is verstaen dat het reglement deses dorps van Veghel van den 11 july 1662 precieselyk moet worden naegecomen op peene als in den selve, dat in voorschreven reglement twaelf mannen staen gespecificeert en alhier niet meer dan agt mannen syn bekent en ook van tyt tot tyt syn aangesteldt geworden. Soo is dat tot supplement van voorschreven twaelfmannen syn aengestelt Jan Evers van Hout, Corstiaen Johannes van de Ven, Jan Tyssen van Berkel en Hendrik Peter Ketelaars, afgegane borgemeesters en welke heden haeren eedt hebben gepresteert. Actum Veghel 6 maart 1760

 

Hierna waren er in Veghel steeds twaalf twaalfmannen tot aan de bestuurlijke hervorming van 1803.

 

 

Het aanstellen van de twaalfmannen

 

Volgens het reglement van 11 juli 1662 werden er elk jaar vier nieuwe twaalfmannen aangesteld door de acht aanblijvende twaalfmannen en de borgemeesters. Dat waren de op dezelfde dag nieuw aangestelde borgemeesters voor het volgende jaar.

 

In de periode 1663-1689 kwam het wel eens voor dat een aftredende borgemeester aangesteld wwerd als twaalf- of achtman, maar dat was nog geen regel. Vanaf 1690 werden verreweg de meeste van de nieuwe twaalf- of achtmannen gerecruiteerd uit de aftredende borgemeesters. Tussen 1718 en 1727 werd de aanstelling van nieuwe achtmannen vaak overgeslagen en ook waren de nieuwe achtmannen in die periode meestal geen aftredende borgemeesters. Daarna werd er weer orde op zaken gesteld en vanaf 1728 zijn de nieuwe twaalf- of achtmannen weer steeds de aftredende borgemeesters, enkele uitzonderingen daargelaten.

 

 

 

De namen van twaalf- en achtmannen van 1663 tot 1773

 

De gegevens uit de bronnen staan in de eerste en tweede kolom. De lijst van twaalf- of achtmannen in de laatste kolom is gedeeltelijk overgenomen uit de bronnen en gedeeltelijk gereconstrueerd. Voor sommige jaren geldt een voorbehoud.

 

 

Datum:

Aangesteld of vermeld op die datum:

Twaalf- of achtmannen in dat jaar:

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 16-3-1663

 

1663-1664, voor het eerste jaar:

-        Jan Tonis Tibosch

-        Rover Jan Hendrickx

-        Arien Aerts Geerlinghs

-        Ariaen Jan Ariens

-        Hendrick Hensen

-        Hendrick Anthonis Hendrickx

-        Aert Geraerts

-        Hendrick Rutten

-        Willem Meeussen

-        Dielis Roelofs van Liesel

-        Melis van Dieperbeeck

-        Heyman Hendrick Heymans

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 1-3-1664

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Dircks Pagien

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Hendrick Dirckx van der Straten

-        Aert Everaerts

 

1664-1665, voor het eerste jaar:

-        Jan Dircks Pagien

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Hendrick Dirckx van der Straten

-        Aert Everaerts

 

Voor het tweede jaar:

-        Henrick Hensen

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 24-2-1665

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Aert Marcelissen

-        Goossen Melchiors

 

1665-1666, voor het eerste jaar:

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Aert Marcelissen

-        Goossen Melchiors

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Dircks Pagien

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Hendrick Dirckx van der Straten

-        Aert Everaerts

 

Voor het derde jaar:

-        Hendrick Henssen

 

Vermeld op 31-10-1665

-        Adriaen Wouters

-        Hendrick Henssen

-        Hendrick Dircx van der Straeten

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 13-2-1666

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Adriaens Verlocht

-        Dielis Gerart Dielis

-        Dirck Marten Ariens den Jonghen

 

1666-1667, voor het eerste jaar:

-        Jan Adriaens Verlocht (mogelijk opgevolgd door Jan Janssen van Locht)

-        Dielis Gerart Dielis

-        Dirck Marten Ariens den Jonghen

-        Aert Porters

 

Voor het tweede jaar:

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Aert Marcelissen

-        Goossen Melchiors

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Dircks Pagien

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Hendrick Dirckx van der Straten

-        Aert Everaerts

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 1-3-1666

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Aert Porters

-        Jan Janssen van Locht

Vermeld op 18-10-1666

-        Aert Everts

 

Leggen eed af als twaalfmannen op 19-2-1667

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Aert den Porter, molder

-        Jan Arien Jan Ariens

-        Gerardt Ariens

-        Hendrick Peters van de Laarschot

 

1667-1668, voor het eerste jaar:

-        Aert den Porter, molder

-        Jan Arien Jan Ariens

-        Gerardt Ariens

-        Hendrick Peters van de Laarschot

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Adriaens Verlocht (mogelijk opgevolgd door Jan Janssen van Locht)

-        Dielis Gerart Dielis

-        Dirck Marten Ariens den Jonghen

-        Aert Porters

 

Voor het derde jaar:

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Aert Marcelissen

-        Goossen Melchiors (mogelijk opgevolgd door Arien Gossens)

 

Vermeld als twaalfmannen op 22-10-1667

 

-        Jan Ariens Verlocht

-        Arien Wouters

-        Dielis Gerit

-        Arien Goossen

-        Henrick Segers

-        Geritt Stevens

-        Henrick Peter Elias

-        Gossen Melchiors

-        Aertt Mercelissen

-        Art Porters

Aangesteld als twaalfmannen op 8-2-1668

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

 

-        Thijs Jan Thijssen

-        Jan Thonis Jacobs

-        Michgiell Gijsberts

-        Jan Henrick Ariens

 

1668-1669, voor het eerste jaar:

-        Thijs Jan Thijssen

-        Jan Thonis Jacobs

-        Michgiell Gijsberts

-        Jan Henrick Ariens

 

Voor het tweede jaar:

-        Aert den Porter, molder

-        Jan Arien Jan Ariens

-        Gerardt Ariens

-        Hendrick Peters van de Laarschot

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Adriaens Verlocht (mogelijk opgevolgd door Jan Janssen van Locht)

-        Dielis Gerart Dielis

-        Dirck Marten Ariens den Jonghen

-        Aert Porters

 

Vermeld als twaalfmannen op 11-2-1669

 

-        Jan Thonis Jacobs

-        Thijs Jan Thijssen

-        Michgiel Gijsbertse

-        Jan Henrick Ariens

 

Aangesteld als twaalfmannen op 21-9-1669

(Hendrick Daniels en Jan Aerts van der Mee waren aftredende borgemeesters, de andere twee niet)

 

 

-        Jan Lambert Henssen

-        Bartholmeus Willems

-        Hendrick Daniels

-        Jan Aerts van der Mee

 

1669-1670, voor het eerste jaar:

-        Jan Lambert Henssen

-        Bartholmeus Willems

-        Hendrick Daniels

-        Jan Aerts van der Mee

 

Voor het tweede jaar:

-        Thijs Jan Thijssen

-        Jan Thonis Jacobs

-        Michgiell Gijsberts

-        Jan Henrick Ariens

 

Voor het derde  jaar:

-        Aert den Porter, molder

-        Jan Arien Jan Ariens

-        Gerardt Ariens

-        Hendrick Peters van de Laarschot

 

Vermeld als twaalfmannen op 28-10-1669

 

-        Jan Lamberts

-        Jan Ariens

 

Aangesteld als twaalfmannen op 12-2-1670

(Lambert Goossens en Ariaen Jan Delissen waren aftredende borgemeesters, de andere drie niet)

 

 

-        Hendrick Henssen

-        Aert Everts

-        Lambert Goossens

-        Aert Marcelissen met Ariaen Jan Delissen

 

1670-1671, voor het eerste jaar:

-        Hendrick Henssen

-        Aert Everts

-        Lambert Goossens

-        Aert Marcelissen

-        Ariaen Jan Delissen

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Lambert Henssen

-        Bartholmeus Willems

-        Hendrick Daniels

-        Jan Aerts van der Mee

 

Voor het derde jaar:

-        Thijs Jan Thijssen

-        Jan Thonis Jacobs

-        Michgiell Gijsberts

-        Jan Henrick Ariens

 

Aangesteld als twaalfmannen op 11-2-1671

(Lambert Symons was een aftredende borgemeesters, de andere twee niet)

 

-        Aert Jan Lamberts

-        Dielis Willems

-        Lambert Symons

 

1671-1672, voor het eerste jaar:

-        Aert Jan Lamberts

-        Dielis Willems

-        Lambert Symons

 

Voor het tweede jaar:

-        Hendrick Henssen (is afgegaan want wordt in 1672 opnieuw aangesteld)

-        Aert Everts

-        Lambert Goossens

-        Aert Marcelissen

-        Ariaen Jan Delissen

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Lambert Henssen

-        Bartholmeus Willems

-        Hendrick Daniels

-        Jan Aerts van der Mee

 

Aangesteld als twaalfmannen op 9-2-1672

(Hendrick Zeger Donckers was een aftredende borgemeesters, de rest niet)

 

-        Lambert van der Straeten

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Hennsen

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Jan Gysberts

 

1672-1673, voor het eerste jaar:

-        Lambert van der Straeten

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Hennsen

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Jan Gysberts

 

Voor het tweede jaar:

-        Aert Jan Lamberts

-        Dielis Willems

-        Lambert Symons

 

Voor het derde jaar:

-        Aert Everts

-        Lambert Goossens

-        Aert Marcelissen

-        Ariaen Jan Delissen

 

Vermeld als twaalfmannen op 15-12-1672

 

-        Dielis Willems,

-        Lambert van der Straeten

-        Lambert Goossens

-        Aert Marcelissen

-        Jan Gijsberts

-        Aert Jan Lamberts

-        Lambert Symons

-        Ariaen Jan Delissen

-        Hendrick Zegers

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Aerts Everdts

 

Vermeld als twaalfmannen op 21-3-1673

(Van de nieuwe twaalfmannen was Claes van Kilsdonck was een aftredende borgemeester, de andere drie niet)

 

-        Lambert van der Straeten

-        Dielis Willems

-        Hendrick Henssen

-        Lambert Symons

-        Adriaen Wouters

-        Hendrick Zegers

-        Jan Gijsberts

 

1673-1674, voor het eerste jaar:

-        Jacob van der Hagen

-        Nicolaas van Kilsdonck

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        Lenaert de Greelmaecker

 

Voor het tweede jaar:

-        Lambert van der Straeten

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Hennsen

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Jan Gysberts

 

Voor het derde jaar:

-        Aert Jan Lamberts

-        Dielis Willems

-        Lambert Symons

 

Vermeld op 17-1-1674 als twaalfmannen

 

-        Adriaen van Vucht

-        Jacob van der Hagen

-        Nicolaas van Kilsdonck

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Lambert van der Straeten

-        Dielis Willems

-        Hendrick Henssen

-        Lambert Symons

-        Aert Jan Lamberts

-        Jan Gijsberts

-        Lenaert de Greelmaecker

 

Op 20-4-1674 aangesteld als twaalfmannen

(Jan Tonis Olislagers en Marten Jan Martens zijn aftredende borgemeesters, de andere twee niet)

 

-        Jan Tonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Marten Jan Martens

-        Aert Marcelissen

 

1674-1675, voor het eerste jaar:

-        Jan Tonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Marten Jan Martens

-        Aert Marcelissen

 

Voor het tweede jaar:

-        Jacob van der Hagen

-        Nicolaas van Kilsdonck

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        Lenaert de Greelmaecker

 

Voor het derde jaar:

-        Lambert van der Straeten

-        Adriaen Wouters van Vucht

-        Hendrick Hennsen

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Jan Gysberts

 

Voor het vierde jaar:

-        Dielis Willems

 

Vermeld op 2-6-1674 als twaalfmannen

 

-        Nicolaes van Kilsdonck

-        Jacob van der Hagen

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        Lenart den Greelmaecker

-        Dielis Willems

-        Jan Tonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Marten Jan Martens

-        Aert Marcelissen

 

Vermeld op 2-9-1674 als twaalfmannen

 

-        (Marten) Jan Martens

-        Jan Tonie Olislagers

-        Jan Gysberts

-        Jan Joordens

-        Adriaen van Vucht

-        Art Marcelissen

 

Op 13-9-1675 aangesteld als twaalfman

(Dit is geen aftredende borgemeester)

 

-        Jacob Martens

 

Mogelijk verving hij een overleden twaalfman en werd er in 1675 overgegaan van twaalf- naar achtmannen door dat jaar nieuwe benoemingen over te slaan

 

1675-1676, voor het eerste jaar:

-        Jacob Martens

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Tonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Marten Jan Martens

-        Aert Marcelissen

 

Voor het derde jaar:

-        Jacob van der Hagen

-        Nicolaas van Kilsdonck

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        Lenaert Lenaerts de Greelmaecker

 

Vermeld op 19-12-1675 als twaalfmannen

-        Marten Jan Martens

-        Lenaert Lennaerts Greelmaeckers

-        Jan Tonis van Eerdt

-        Dierck Janssen de Leuw

-        Jan Jordens

 

Vermeld op 28-12-1675 als twaalfmannen

-        Lenaert Lenaerts

-        Dirck Janssen de Leeuw

-        JanTonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Jacob Martens

-        Marten Jan Martens

 

Op 13-2-1676 aangesteld als twaalfmannen

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Tonis Ariaens

-        Aert Jan Lamberts

-        Claes Marcelis

-        Ruth Janssen Cluytmans

 

1676-1677, voor het eerste jaar:

-        Jan Tonis Ariaens

-        Aert Jan Lamberts

-        Claes Marcelis

-        Ruth Jan Rutten Cluytmans

 

Voor het tweede jaar:

-        Jacob Martens

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Tonis Olislagers

-        Jan Joordens

-        Marten Jan Martens

-        Aert Marcelissen

 

Op 26-2-1676 vermeld als twaalfmannen

 

-        Marten Jan Martens

-        Jan Tonie Adriaens

-        Jan Joordens

-        Claes Marcelis

-        Jan Tonis Olislagers

-        Aert Jan Lamberts

 

Op 23-11-1676 vermeld als twaalfmannen

 

-        Jan Tonis van Eerdt

-        Jan Tonis Leesten

-        Aert Jan Lamberts

-        Claes Marcelissen

-        Ruth Jan Rutten Cluijtmans

 

Op 8-2-1677 aangesteld als twaalfmannen

(Ariaen Boermans en Jan Jan Thijssen zijn aftredende borgemeesters, de andere twee niet)

 

-        Ariaan Boermans

-        Aert Teunis van Eert

-        Aart Claessen

-        Jan Jan Thijssen

 

1677-1678, voor het eerste jaar:

-        Ariaan Boermans

-        Aert Teunis van Eert

-        Aart Claessen

-        Jan Jan Thijssen

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Tonis Ariaens

-        Aert Jan Lamberts

-        Claes Marcelis

-        Ruth Jan Rutten Cluytmans

 

Op 20-3-1677 en op 1-5-1677 vermeld als achtmannen

 

 

-        Jan Tonis Leesten

-        Adriaen Boermans

-        Rut Jan Rutten

-        Aert Tonis van Eert

-        Jan Jan Thijssen

-        Claes Maerselissen

-        Aert Jan Lamberts

-        Aert Claesen

 

Aangesteld op 10-2-1678 als twaalfman

(Dit is geen aftredende borgemeester)

 

-        Hendrick Seger Donckers

1678-1679, voor het eerste jaar:

-        Hendrick Seger Donckers

 

Voor het tweede jaar:

-        Ariaan Boermans

-        Aert Teunis van Eert

-        Jan Jan Thijssen

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Tonis Ariaens

-        Aert Jan Lamberts

-        Claes Marcelis

-        Ruth Jan Rutten Cluytmans

 

Op 13-2-1678 vermeld als twaalfmannen

-        Ariaen Boermans

-        Jan Teunis Leesten

-        Aart Jan Lambertsz

-        Hendrick Donckers

-        Claes Marcelissen

-        Jan Jan Thijssen

-        Aart Teunis Olislagers

-        Rut Jan Rutten

 

Op 31-5-1678 vermeld als achtmannen

-        Jan Teunis Ariens

-        Rut Jan Rutten

-        Ariaen Boermans

-        Aart Teunis van Eert

-        Aart Jan Lambertz

-        Hendrick Seger Donckers

-        Jan Jan Thijssen

-        Claes Marceliss

 

Aangesteld op 7-2-1679 als twaalfmannen

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Adriaen Goossens de Jonge

-        Peter Janz van der Haegen

 

1679-1680, voor het eerste jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Adriaen Goossens de Jonge

-        Peter Janz van der Haegen

 

Voor het tweede jaar:

-        Hendrick Zeger Donckers

 

Voor het derde jaar:

-        Ariaan Boermans

-        Aert Teunis van Eert

-        Jan Jan Thijssen

 

Voor het vierder jaar:

-        Jan Teunis Ariens

 

Op 11-3-1679 vermeld als achtmannen

 

 

-        Jan Teunis Ariens

-        Ariaen Boermans

-        Aart Teunis van Eert

-         Hendrick Zeger Donckers

-        Ariaan Goossens de Jonge

-        Jan Jan Thijssen

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Peter van der Hagen

 

Vermeld op 13-12-1679 als achtmannen

 

-        Jan Teunis Leesten

-        Arien Boermans

-        Gerrit Dircks

-        Hendrick Zeger Donckers

-        Arien Goossens

-        Peter van der Hagen

-        Aert Teunis van Eert

-        Jan Thijssen

 

Vermeld op 3-2-1680 als achtmannen

-        Henrick Zegers

-        Ariens Goossens

-        Gerrit Dircks

-        Aart Teunissen

-        Peter van der Haegen

-        Jan Thijssen

-        Jan Teunis Ariens

-        Arien Boermans

 

Aangesteld op 6-2-1680: ‘om aan te verden het ampt van agt ofte twaalf manschap’

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Peter Daandels

-        Hendrick Thomass

-        Cornelis Arienz

1680-1681, voor het eerste jaar:

-        Peter Daandels

-        Hendrick Thomass

-        Cornelis Arienz

 

Voor het tweede jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Adriaen Goossens de Jonge

-        Peter Janz van der Haegen

 

Voor het derde jaar:

-        Hendrick Zeger Donckers

 

Voor het vierde jaar:

-        Aert Teunis van Eert

 

Aangesteld op 6-2-1681 als achtmannen in plaats van Hendrick Zeeger Donckers en Aert Tonis van Eert; beëdigd op 10-2-1681

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Goort Peter Rutten

 

1681-1682, voor het eerste jaar:

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Goort Peter Rutten

 

Voor het tweede jaar:

-        Peter Daandels

-        Hendrick Thomass

-        Cornelis Arienz

 

Voor het derde jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Adriaen Goossens de Jonge

-        Peter Janz van der Haegen

 

Vermeld op 27-2-1681 als achtmannen

-        Gerrit Dircks

-        Arien Goossens

-        Peter van der Haegen

-        Cornelis Ariens

-        Hendrick Thomas

-        Peter Daendels

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Goorts

 


Aangesteld op 4-2-1682 als achtmannen

(De laatste twee zijn aftredende borgemeesters, de eerste twee niet)

 

-        Jan Teunis van Eert

-        Lambert Sijmons

-        Aert Donckers

-        Gerrit van der Heijden

 

1682-1683, voor het eerste jaar:

-        Jan Teunis van Eert

-        Lambert Sijmons

-        Aert Donckers

-        Gerrit van der Heijden

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Goort Peter Rutten

 

Voor het derde jaar, twee van de volgende drie:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Adriaen Goossens de Jonge

-        Peter Janz van der Haegen

 

Op 1-2-1683 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

Aangesteld:

-        Dirck Dircks

-        Jan Teunis Ariens

-        Aert Jan Lamberts

-        Aart Goorts

 

Gecontinueerd:

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Teunis van Eert

-        Aert Donckers

-        Lambert Simons

 

1683-1684, voor het eerste jaar:

-        Dirck Dircks

-        Jan Teunis Ariens

-        Aert Jan Lamberts

-        Aart Goorts

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Teunis van Eert

-        Aert Donckers

-        Lambert Simons

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Aerts van der Mee

 

Vermeld op 1-4-1683 als achtmannen

-        Aert Goorts

-        Jan Teunis van Eert

-        Dirck Dircks

-        Jan Teunis Ariens

-        Aert Jan Lamberts

 

Vermeld op 1-4-1683 als achtmannen

-        Jan Aerts van der Mee

-        Aert Jan Lamberts

-        Aert Goorts

-        Jan Teunis van Eert

 

Op 5-2-1684 aangesteld als achtmannen

(Dit was een van de aftredende borgemeesters)

 

-        Lambert Gerit Stevens

 

1684-1685, voor het eerste jaar:

-        Lambert Gerit Stevens

 

Voor het tweede jaar:

-        Dirck Dircks

-        Jan Teunis Ariens

-        Aert Jan Lamberts

-        Aart Goorts

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Teunis van Eert

-        Aert Donckers

-        Lambert Simons

 

 

Op 1-2-1685 aangesteld als achtmannen; beëdigd op 5-3-1685

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Aart Ariens Olislagers

-        Peter Hendrik Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Roovers

-        Arien Michiel Donckers

 

1685-1686, voor het eerste jaar:

-        Aart Ariens Olislagers

-        Peter Hendrik Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Roovers

-        Arien Michiel Donckers

 

Verder bleven drie achtmannen uit het vorige jaar in functie.

 

In februari 1686 als achtmannen aangesteld en gecontinueerd; beëdigd op 6-2-1686

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

Aangesteld:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hoogaart Melissen

 

Gecontinueerd:

-        Aert Arien Olislagers

-        Peter Hendrick Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Roovers

-        Arien Gielen Donckers

 

1686-1687, voor het eerste jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hoogaart Melissen

 

Voor het tweede jaar:

-        Aert Arien Olislagers

-        Peter Hendrick Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Roovers

-        Arien Gielen Donckers

 

Gecontinueerd als achtmannen op 5-2-1687

Gecontinueert voor het tweede jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hogaert Melissen

 

Gecontinueert voor het derde jaar:

-        Aart Arien Olislagers

-        Peter Hendrick Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Rovers

-        Arien Gielen Donckers

1687-1688, voor het tweede jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hoogaert Melissen

 

Voor het derde jaar:

-        Aart Arien Olislagers

-        Peter Hendrick Zegers

-        Jan van Helvoort

-        Jan Roovers

-        Arien Gielen Donckers

 

Aangesteld en gecontinueerd als achtmannen op 5-2-1688; nieuw aangestelde achtmannen beëdigd op 10-2-1688; Daendel Goort Jan Thijssen wordt op 20-8-1688 beëdigd

(Jan Simons was een aftredende borgemeester, de rest net)

 

Aangesteld:

-        Hendrick Goorts

-        Peter Daendels van Bergijk

-        Jan Sijmens

-        Jan Jan Thijssen

-        Daandel Goort Jan Tyssen

 

Gecontinueerd voor het tweede jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hoogaert Melis

 

1688-1689, voor het tweede jaar:

-        Hendrick Goorts

-        Peter Daendels van Bergijk

-        Jan Sijmens

-        Jan Jan Thijssen

-        Daandel Goort Jan Tyssen

 

Voor het tweede jaar:

-        Gerrit Dirck Jaspers

-        Hendrick Lamberts

-        Hoogaert Melis

 

Op 1-2-1689 aangesteld en gecontinueerdals achtmannen; Aert Donckers was al op 22-12-1688 aangesteld

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

Aangesteld:

-        Jan Matthijs Jacobs

-        Aert Donckers

-        Jan Claesen den Raijmaecker

-        Jacob Thijssen aen de Heij

 

Gecontinueerd:

-        Hendrick Goorts

-        Peter Daendels van Bergijck

-        Daendel Goort Jan Tijssen

-        Hoogaert Amelis van Dieperbeeck

 

1689-1690, voor het eerste jaar:

-        Jan Matthijs Jacobs

-        Aert Donckers

-        Jan Claesen den Raijmaecker

-        Jacob Thijssen aen de Heij

 

Voor het tweede jaar:

-        Hendrick Goorts

-        Peter Daendels van Bergijck

-        Daendel Goort Jan Tijssen

 

Voor het derde jaar:

-        Hoogaert Amelis van Dieperbeeck

 

Vermeld op 10-2-1689 als achtmannen

-        Hoogaert Amelissen

-        Peter Daendels van Bergeijk

-        Daendel Goorts

-        Jan Matthijs Jacobs

-        Aert Donckers

 

Op 1-2-1690 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; Marten Dirck Martens wordt op 9-2-1690 beëdigd

(Dit was een van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1690-1691, voor het eerste jaar:

-        Marten Dirck Martens

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Thijs Jacob Thijssen de Jonge

-        Aart Donckers

-        Jan Claessen den Raijmaecker

-        Jacob Thijssen aan de Heij

-        Jan Teunis van Eert

 

Voor het derde jaar:

-        Peter Daandels van Bergeijk

-        Daendel Goort Jan Thijssen

 

Op 1-2-1691 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Dit eerste twee zijn aftredende borgemeesters, Cornelis Ariens niet)

 

 

1691-1692, voor het eerste jaar:

-        Daandel Jan Rutten

-        Mattheus Aarts

-        Cornelis Ariens

 

Voor het tweede jaar:

-        Marten Dirck Martens

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Thijs Jacob Thijssen

-        Aert Donckers

-        Jacob Thijsen aen de Heij

-        Jan Teunis van Eert

 

Op 30-1-1692 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; op 7-2-1692 werden de nieuwe achtmannen beëdigd

(Dit zijn de vier aftredende borgemeesters)

 

 

 

1692-1693, voor het eerste jaar:

-        Dirck Jan Ariens

-        Hendrick Claes Roelofs

-        Dirck Dircks

-        Jan Rutten

 

Voor het tweede jaar:

-        Daandel Jan Rutten

-        Mattheus Aerts

-        Cornelis Ariens

 

Voor het derde jaar:

-        Marten Dirck Martens

 

Op 5-2-1693 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Dit is een van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1693-1694, voor het eerste jaar:

-        Aangesteld:

-        Simen Willem van Rixtel

 

Voor het tweede jaar:

-        Dirck Jan Ariens

-        Hendrick Claas Roelofs

-        Dirck Dircks

-        Jan Rutten

 

Voor het derde jaar:

-        Daandel Jan Rutten

-        Mattheus Aarts

-        Cornelis Ariens

 

Op 26-2-1693 vermeld als achtmannen

 

-        Daandel Jan Rutten

-        Matteus Aarts

-        Cornelis Ariens

-        Dirck Jan Ariens

-        Hendrick Claes Roelofs

-        Dirck Dircks

-        Jan Rutten

-        Simen Willems van Rixtel

 

Op 1-2-1694 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Dit laatste drie zijn aftredende borgemeesters, Jan Teunis van Eert was geen aftredende borgemeester)

 

 

1693-1694, voor het eerste jaar:

-        Jan Teunis van Eert

-        Hendrick Arien Olislager

-        Gerrit Henrick Lamberts

-        Jan Meijse

 

Voor het tweede jaar:

-        Simen Willems van Rixtel

 

Voor het derde jaar:

-        Dirck Jan Ariens

-        Hendrick Claes Roeloffs

-        Jan Rutten

 

Vermeld op 12-9-1694 als achtmannen

-        Jan Tonis Aerts

-        Hendrick Claessen

-        Sijmon Willems

-        Dirck Jan Ariens

 

Op 3-2-1695 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 7-2-1695

(Dit zijn drie van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1694-1695, voor het eerste jaar:

-        Hendrick Peters

-        Teunis Claes Janss

-        Rut Hendrick Rutten

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Teunis van Eert

-        Hendrick Arien Olislagers

-        Gerit Hendrick Lamberts

-        Jan Meijssen

 

Voor het tweede jaar:

-        Simen Willems van Rixtel

 

Vermeld op 2-11-1695 als achtmannen

-        Simen Willems van Rixtel

-        Hendrick Arien Olislagers

-        Gerrit Hendrick Lamberts

-        Jan Meijssen

-        Hendrick Peters

-        Teunis Claes Jansen

-        Rut Hendrick Rutten

 

Op 3-2-1696 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 9-2-1696

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1696-1697, voor het eerste jaar:

-        Dirck van de Donck

-        Gerrit Boermans

 

Voor het tweede jaar:

-        Hendrick Peters

-        Teunis Claes Jansen

-        Rut Hendrick Rutten

 

Voor het derde jaar:

-        Hendrick Jan Olislagers,

-        Gerit Hendrick Lamberts

-        Jan Meijssen

 

Op 3-2-1697 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 4-2-1697

(Dit zijn drie van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1697-1698, voor het eerste jaar:

-        Arien Willem Meeuwissen

-        Hendrick Simons

-        Tonij Jan Teunis Olislagers

 

Voor het tweede jaar:

-        Dirck van de Donck

-        Gerrit Boermans

 

Voor het derde jaar:

-        Hendrick Peters

-        Teunis Claas Jansen

-        Rut Hendrik Rutten

 

Op 6-2-1698 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 10-2-1698

(Dit zijn drie van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1698-1699, voor het eerste jaar:

-        Marten Hendrick Hensen

-        Hendrick Claas Marcelissen

-        Michiel Arien Donckers

 

Voor het tweede jaar:

-        Arien Willem Meeuwessen

-        Hendrick Simonsen

-        Tonij Jan Teunis Olislagers

 

Voor het derde jaar:

-        Dirck van der Donck

-        Gerrit Boermans

 

Op 5-2-1699 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 9-2-1699

(Dit laatste twee zijn aftredende borgemeesters, Peter Willem Hendricks niet)

 

 

 

1699-1700, voor het eerste jaar:

-        Peter Willem Hendricks

-        Jan Joorden Donckers

-        Tonij Dirck Tibos

 

Voor het tweede jaar:

-        Hendrick Claes Marcelis

-        Michiel Arien Donckers

 

Voor het derde jaar:

-        Arien Willem Meeuwissen

-        Hendrick Simons

-        Tonij Jan Teunis Olislagers

 

Op 3-2-1700 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 9-2-1700

(Dit laatste twee zijn aftredende borgemeesters, Jan Aerts van der Mee niet)

 

 

1700-1701, voor het eerste jaar:

-        Jan Aerts van der Mee

-        Aart Ariens Olislagers

-        Willem Lamberts van Boxmeer

 

Voor het tweede jaar:

-        Peter Willem Hendricks

-        Jan Joorden Donckers

-        Thonij Dirck Tibos

 

Voor het derde jaar:

-        Hendrick Claas Marcelis

-        Michiel Arien Donckers

 

Vermeld op 1-8-1700 als achtmannen

 

-        Jan Aarts van der Mee

-        Hendrick Claes Marcelis

 

Op 3-2-1701 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 9-2-1701

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1701-1702, voor het eerste jaar:

-        Jan Claassen Rademaackers

-        Teunis Hendrick Lamberts van de Ven

Voor het tweede jaar:

-        Jan Aarts van der Mee

-        Aart Arien Olislagers

-        Willem Lamberts van Boxmeer

 

Voor het derde jaar:

-        Peter Willem Hendricks

-        Jan Joorden Donckers

-        Thonij DirckTibos

 

Vermeld op 8-5-1701 als achtmannen

 

-        Jan Aarts van der Mee

-        Jan Joorden Donckers

Op 1-2-1702 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 7-2-1702

(Dit laatste twee zijn aftredende borgemeesters, Arien Arien Boermans niet)

 

 

1702-1703, voor het eerste jaar:

-        Arien Ariens Boermans

-        Lambert Teunis Hendrick Lamberts

-        Jan Peter Goorts van Erp

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Claessen Rademaeckers
Teunis Hendrick Lamberts van de Ven

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Aarts van der Mee

-        Aart Arien Olislagers

-        Willem Lamberts van Boxmeer

 

Vermeld op 26-4-1702 als achtmannen

 

-        Willem Lamberts van Boxmeer

-        Adriaen Boermans

-        Lambert Tonis Hendrick Lamberts

-        Jan Peter Goorts

-        Aert int Olimeulen

-        Jan van der Mee

-        Jan Claessen Rademaecker

 

Op 3-2-1703 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 5-2-1703

(Dit zijn de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1703-1704, voor het eerste jaar:

-        Daandel Jan Rutten

-        Thijs Peter Goorts

-        Jan Leunis Peters

-        Tonij Dielis Hoppenaers

 

Voor het tweede jaar:

-        Ariaan Arien Boerman

-        Lambert Teunis Hendrick Lamberts

-        Jan Peter Goorts van Erp

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Claessen Rademaecker

 

Vermeld op 11-2-1703

 

-        Jan Claessen Rademaeker

 

Op 30-1-1704 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging door Jan Aers van der Mee op 5-2-1704; en door Jan Jan Thijssen van den Hurck op 26-8-1704

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

 

1704-1705, voor het eerste jaar:

-        Jan Aarts van der Mee (opgevolgd door Jan Jan Thijssen van den Hurck)

 

Voor het tweede jaar:

-        Daendel Jan Rutten

-        Thijs Peter Goorts

-        Jan Leunis Peters

-        Tonij Dielis Hoppenaers

 

Voor het derde jaar:

-        Ariaan Arien Boermans

-        Lambert Teunis Hendrick Lamberts

-        Jan Peter Goorts van Erp

 

Op 5-2-1705 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 11-2-1705

(Dit zijn drie van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1705-1706, voor het eerste jaar:

-        Gijsbert Jan Teunis de Smidt

-        Jan Rut Cluijtmans

-        Tonij Jan Teunis van Eert

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Jan Thijssen van der Hurck

 

Voor het derde jaar:

-        Daandel Jan Rutten

-        Thijs Peter Goorts

-        Jan Leunis Peters

-        Thonij Dielis Hoppenaers

 

Vermeld op 1-12-1705 als achtman

 

-        Matijs Peter Goorts

Op 4-2-1706 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 8-2-1706

(Dit zijn de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1706-1707, voor het eerste jaar:

-        Rut Lambert Gerrit Stevens

-        Jan Aert Donckers

-        Jacob Jan Jacob Hendrickmans

-        Evert Frederick Evers

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Rut Cluijtmans

-        Tonij Jan Teunis van Eert

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Thijssen van de Hurck

 

Op 3-2-1707 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 7-2-1707

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1707-1708, voor het eerste jaar:

-        Jan Ariens den Hoevenaer

-        Jan Paulus Simons

 

Voor het tweede jaar:

-        Rut Lambert Gerrit Stevens

-        Jan Aert Donckers

-        Jacob Jan Jacob Hendrickmans

-        Evert Fredrick Everts

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Rut Cluijtmans

-        Tonij Jan Teunis van Eert

 

Eedaflegging op 3-5-1708

(Alleen Corstiaen van de Ven is een aftredende borgemeesters, de andere twee niet)

 

 

1708-1709, voor het eerste jaar:

-        Adriaen Boermans

-        Lambert Arien Willems

-        Corstiaen Jan Theunissen van de Ven

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Paulus Simons

 

Plus vier van de vogende vijf:

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Ariens den Hoevenaer

 

Voor het derde jaar:

-        Rut Lambert Gerrit Stevens

-        Jan Aert Donckers

-        Jacob Jan Jacob Hendrickmans

-        Evert Fredrick Everts

 

Op 31-1-1709 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 28-1-1709 (Gerrit Schuppen) en 4-2-1709 (de andere vier)

(Dit eerste drie zijn aftredende borgemeesters, de laatste twee niet)

 

 

1709-1710, voor het eerste jaar:

-        Peter Roeffen

-        Jacob Willems van de Zantvoort den Smith

-        Michiel Ariaen Donckers

-        Reijnder Jan Willems

-        Gerrit Schuppens

 

Voor het tweede jaar:

-        Adriaen Boeren

-        Lamert Ariaen Willem Meeussen

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Paulus Sijmons

 

Op 8-2-1710 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 12-2-1710

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1710-1711, voor het eerste jaar:

-        Lamert Henricx van de Ven

-        Jan Philipsen

 

Voor het tweede jaar:

-        Reijnder Jan Willems

-        Gerrit Schuppens

-        Michiel Arien Donckers

-        Jacob Willems van de Zantvoort

-        Peter Roeffen

 

Voor het derde jaar:

-        Lamert Ariens

 

Op 7-2-1711 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed aflegging op 10-2-1711

(Dit zijn drie van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1711-1712, voor het eerste jaar:

-        Dirck Jacobs van den Tillaer

-        Peter Thijs Lamberts

-        Peter Jan Theunissen van Eert

 

Voor het tweede jaar:

-        Lamert Henricx van de Ven

-        Jan Philipsen

 

Voor het derde jaar:

-        Reijnder Jan Willems

-        Gerrit Schuppens

-        Lamert Ariens

 

Op 6-2-1712 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(De laatste twee zijn aftredende borgemeesters.  Matijs Boermans niet, als borgemeester wordt wel Cornelis Boermand vermeld)

 

 

1712-1713, voor het eerste jaar:

-        Mattijs Arien Boermans

-        Henrick Sijmonts Weijdeven

-        Aert Pauwelss van Heeswijck

 

Voor het tweede jaar:

-        Peter Thijs Lamberts

-        Peter Jan Theunis van Eert

 

Voor het derde jaar:

-        Lambert Henricx van de Ven

-        Jan Philipsen

 

Voor het vierde jaar:

-        Gerrit Aert Schuppens

 

Op 4-2-1713 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed afgelegd op 7-2-1713

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1713-1714, voor het eerste jaar:

-        Anthonij Dirck Tijbos

-        Cornelis van Dooren

 

Voor het tweede jaar:

-        Matthijs Arien Boermans

-        Henrick Sijmonts Weijdeven,

-        Aert Pouwelsen van Heeswijck

 

Voor het derde jaar:

-        Peter Jan Theuns van Eert

-        Peter Thijs Lamberts

 

Voor het vijfde jaar:

-        Gerrit Aert Schuppens

 

Op 3-2-1714 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed afgelegd op 3-2-1714

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1714-1715, voor het eerste jaar:

-        Jan Gerrit Jan Goossens

-        Mattheus Ariens de Leest

 

Voor het tweede jaar:

-        Anthonij Dirck Tijbos

-        Cornelis van Dooren

 

Voor het derde jaar:

-        Matthijs Arien Boermans

-        Henrick Sijmonts Weijdeven

 

Voor het vierde jaar:

-        Peter Thijs Lamberts

 

Voor het zesde jaar:

-        Gerrit Aert Schuppens

 

Op 2-2-1715 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed afgelegd op 4-2-1715

(Dit zijn de vier aftredende borgemeesters)

 

 

1715-1716, voor het eerste jaar:

-        Claes Gerrit Aerts

-        Jan Claes Marcelissen

-        Gerrit Henrick Marttens

-        Wilbort Jan Joorden Donckers

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Gerrit Jan Goossens

-        Mattheus Adriaens de Leest

 

Voor het derde jaar:

-        Anthonij Dirck Tijbosch

-        Cornelis van Dooren

 

Op 8-2-1716 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed afgelegd op 8-2-1716

(Dit zijn twee van de aftredende borgemeesters)

 

 

1716-1717, voor het eerste jaar:

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Aert Ariaens de Leest

 

Voor het tweede jaar:

-        Claes Gerrit Aerts

-        Jan Claes Marcelissen

-        Gerrit Henrick Marttens

-        Wilbert Donckers

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Gerrit Jan Goossens

-        Mattheus Adriaens de Leest

 

Op 3-2-1717 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen; eed afgelegd op 10-2-1717

(Dit zijn twee van de aftredende borgemeesters)

 

 

1717-1718, voor het eerste jaar:

-        Aert Gerrit Henrick Lambers

-        Johannes Baltussen van de Rijth

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Aert Ariaens de Leest

 

Voor het derde jaar:

-        Gerrit Henrick Marttens

-        Wilbort Donckers

-        Claes Gerrit Aerts

-        Jan Claes Marcelissen

 

Op 5-2-1718 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

 

1718-1719, voor het eerste jaar:

-        Jan Leendert Peter Deckers (af in 1721)

-        Gerrit Herman Pepers (af in 1721)

-        Jan Willem van Santvoort (af in 1721)

-        Peter Tijssen Lamers (af in 1721)

-        Sijmen Andriessen

 

Voor het tweede jaar:

-        Aert Gerrit Henrick Lambers

-        Johannes Baltussen van de Rijth

 

Voor het derde jaar:

-        Aert Ariaens de Leest

 

Op 4-2-1719 aangesteld en gecontinueerd als achtmannen

(Marten Oppers is een aftredende borgemeesters)

 

 

1719-1720, voor het eerste jaar:

-        Marten Opppers voor het eerste jaer

 

Bijschrift voor eerste jaar:

-        Melis Zeger Donckers

-        Hendrick Hendrick Martens

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Leendert Peters

-        Gerrit Berens

-        Jan Willem van Santvoort

-        Peter Tijssen Lamers

-        Sijmen Andriessen

 

Voor het derde jaar:

-        Aert Gerrit Hendrick Hendrick Lamers

-        Johannes Baltussen van de Rijt

 

Voor het vierde jaar:

-        Aert Ariaens de Leest; op 27-4-1719 opgevolgd door Ariaen Willem Everts van Hout

 

Aangesteld op 27-4-1719

(Ariaen Willem Evert is geen aftredende borgemeesters)

 

-        Ariaen Willem Everts van Hout in plaats van Aert Ariens

 

Aangesteld op 30-10-1720

(Dit is geen aftredende borgemeesters)

 

-        Peter Jans Van Putten in plaats van Aert Gerrits

 

1720-1721, voor het eerste jaar:

-        Peter Jans Van Putten

 

Voor het tweede jaar (onder voorbehoud):

-        Marten Opppers voor het eerste jaer

-        Melis Zeger Donckers

-        Hendrick Hendrick Martens

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Leendert Peter Deckers

-        Gerrit Herman Pepers

-        Jan Willem van Santvoort

-        Peter Tijssen Lamers

 

Aangesteld op 25-3-1721

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Hendricx

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Adriaen Tunissen

-        Lambert Tunis Hendricx de oude (nu doot)

-        Zijmon Andriessen

-        Adriaen Willem Everts
Peter Jans Verputten

 

1721-1722, voor het eerste jaar:

-        Jan Hendricx

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Adriaen Tunissen

-        Lambert Tunis Hendricx de oude (bijschrift: 'nu doot')

-        Zijmon Andriessen

-        Adriaen Willem Everts

Voor het tweede jaar:

-        Peter Jans Van Putten

 

Voor het derde jaar (een van de volgende drie):

-        Marten Opppers voor het eerste jaer

-        Melis Zeger Donckers

-        Hendrick Hendrick Martens

 

Vermeld op 29-3-1722

 

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

-        Symon Andriessen

-        Peter Verputten

-        Antony Aerts

-        Jan Hendrix

 

1722-1723, voor het eerste jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Hendricx

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Zijmon Andriessen

 

Voor het derde jaar:

-        Peter Jans Van Putten

 

1723

 

Vermoedelijk continuatie van alle achtmannen

1723-1724: voor het tweede jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het derde jaar:

-        Jan Hendricx

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Zijmon Andriessen

 

Voor het vierde jaar:

-        Peter Jans Van Putten

 

1724

 

Vermoedelijk continuatie van alle achtmannen

1724-1725: voor het derde jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het vierde jaar:

-        Jan Hendricx

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Zijmon Andriessen

 

Voor het vijfde jaar:

-        Peter Jans Van Putten

 

Eed afgelegd op 8-12-1725

(Dit is geen aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Franssen van Lieshout

 

Vermoedelijk continuatie van alle achtmannen op één na

 

1725-1726: voor het eerste jaar:

-        Jan Franssen van Lieshout

 

Voor het vierde jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het vijfde jaar:

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Sijmon Andriessen

 

1726

 

Vermoedelijk continuatie van alle achtmannen

1726-1727: voor het eerste jaar:

voor het eerste jaar:

-        Jan Franssen van Lieshout

 

Voor het vijfde jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het zesde jaar:

-        Anthony Aert Jan Leesten

-        Sijmon Andriessen

 

Eed afgelegd op 13-6-1727

(Dit zijn geen aftredende borgemeesters)

 

-        Aert Adriaen Laurenssen in plaats van Anthony Aert Jan Leesten

 

1727-1728: voor het eerste jaar:

-        Aert Adriaen Laurenssen

 

Voor het tweede jaar:

-        Jan Franssen van Lieshout

 

Voor het zesde jaar:

-        Seger Hendrik Segers

-        Lambert van de Ven

-        Adriaen Hendrick Martens

-        Willem Jan Claes Marcelissen

-        Jan Leenders

 

Voor het zevende jaar

-        Sijmon Andriessen

 

Eed afgelegd op 7-2-1728

(Dit zijn twee van de vier aftredende borgemeesters)

 

-        Jan Jans Smits

-        Peter Jan Tunis van Eert

 

1728-1729: voor het eerste jaar:

-        Jan Jans Smits

-        Peter Jan Tunis van Eert

 

Voor het tweede jaar:

-