Het successierecht, de overdrachtsbelasting en het klein zegel

Martien van Asseldonk

28 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

De collaterale successie, de overdrachtsbelasting en het klein zegel waren belastingen die niet op het dorp rustten maar door individuen betaald werden bij bepaalde overdrachten van goederen.

 

 

De collaterale successie

 

In 1656 werd het successierecht ingevoerd. Goederen van personen die overleden zonder kinderen na te laten, en die dus zijwaarts of collateraal verervden, werden belast met 2 1/2 %, ofwel de veertigste penning. In 1669 werd de collaterale successie verhoogd naar 5 % en tussen 1694 en 1725 tijdelijk verhoogd tot 15 %.

 

vanwege deze belasting werden de overledenen namens het dorpsbestuur geregistreerd.

 

Op 17-5-1804 werd bijvoorbeeld als een van de taken van de Veghelse koster genoemd:

 

Teneinde den opzigte van het kerkhof met het houden van het doodregister gechargeerd te beeter in staat zijn om het 26e articul der ordonnatie op de belasting der colleterale successie promptelijk te voldoen zal aan hem zodra er binnen deese gemeente iemand zal zyn gestorven of van andere plaatsen gebragt om alhier begraven te worden, bij een briefje door een der naaste vrienden of erfgenaamen van de overleeden of desselfs executeuren onderteekent moeten worden opgegeeven de naam van den overleedenen, den datum toen was gestorven met vermelding of denzelve man, vrouw of kind of kinderen nalaat, en geen kinderen nalatende of met goederen der overleedene of overleedenen het middel van de collateraale successie subject bezeeten heeft.

 

 

De overdrachtsbelasting

 

Vanaf 1662 werd 2,5 % betaald als overdrachtsbelasting op onroerende goederen. Deze belasting werd geheven op alle goederen die verkocht, geruild en vererfd werden.

 

 

Het klein zegel

 

Een stuk papier of parkament bestemd voor bestuur en rechtspraak moest zijn voorzien van een zegel. Papieren of perkamenten zonder een zegel waren van geen waarde. In 1654 werd in de Meierij het zegelrecht ingevoerd. Vanaf 1654 was er voor de hele generaliteit een ontvanger, de commissarisvan he klein zegel.

 

Elke verzoeker diende voor het schrijfwerk van klerken en voor het zegel het zegelrecht te betalen.

 

Uit het Archief van de Leen en Tolkamer (Henk Beijers, Archiefcollectie):

 

10 november 1769: Examinatie en visitatie van de secretarie van Veghel waar door de bode van Lieshout en Aarle een missive werd overhandigd van de raad en rentmeester generaal en de leenmannen over misbruiken ten aanzien van het gebruik van het klein zegel.