Oorlogschade en schulden in Veghel in de vijftiende en zestiende eeuw

Martien van Asseldonk

28 april 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In een studie uit 2002 concludeerde ik dat in de zestiende eeuw in de kleinere plaatsen op het platteland van de Meierij van ’s-Hertogenbosch ingrijpende bestuurlijke ontwikkelingen plaats vonden, zoals het ontstaan van een permanente algemene dorpskassen en het alom aanstellen van borgemeesters die die dorpskas beheerden. (De steden en enkele vrijheden hadden al eerder een algemene kas.) Die ontwikkeling was niet het resultaat van een positieve organische groei, waarbij een gemeenschap of dorp geleidelijk een steeds complexere organisatiegraad bereikt, zoals men wel eens leest. Nee, die veranderingen waren het gevolg van bittere noodzaak en lijden.  Vanwege brandschattingen en andere oorlogslasten waren de dorpen gedwongen om geld te lenen. Die geleende bedragen werden pas na een aantal jaren afgelost en in de tussentijd moest er rente over betaald worden. In de vijftiende en vroege zestiende eeuw had dat nog een ad-hoc karakter, maar in de laatste decennia van de zestiende eeuw ontstonden overal permanente schulden, dorpbelastingen, dorpskassen en werden overal borgemeesters aangesteld.

 

We zullen die brede ontwikkelingen hierna beschrijven en daar de gegevens over Veghel naast zetten. We proberen ons dan een beeld vormen van:

-        De directe oorlogsschade in Veghel

-        De lasten vanwege de oorlog opgelegd door de overheid: de stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch en het kwartier Peelland

 

We hopen vanuit dat perspectief wat meer te kunnen zeggen over het tijdperk van onstaan van de algemene dorpskas in Veghel. De reguliere belasting van de overheid, de bede, droeg niet bij tot de vorming van een algemene kas, omdat er voor dat doel overal speciale bede-beurders waren die de bede ophaalden en daarna afdroegen aan de ontvanger van de hertog van Brabant.

 

We bespreken achtereenvolgens:

-        De Gelderse oorlogen tussen 1478 en 1499

-        De Gelderse oorlogen tussen 1504 en 1543

-        De eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog

 

En kijken per periode naar:

-        De oorlogen

-        De oorlogsschade in Veghel

-        De schulden

-        De Veghelse schulden

 

 

 

De Gelderse oorlogen tussen 1478 en 1499

 

De oorlogen:

 

In 1465 had Adolf, zoon van hertog Arnoud van Gelre, zijn vader gevangen laten zetten en de macht in Gelre overgenomen. Door bemoeienis van Karel de Stoute, die ook hertog van Brabant was, kwam Arnoud van Gelre weer op vrije voeten en belandde zoon Adolf op zijn beurt in de gevangenis. In ruil voor Karels hulp hield Arnoud van Gelre het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen voortaan in leen van Karel de Stoute. Ondanks tegenstand van een aantal Gelderse steden nam Karel de Stoute in de loop van 1473 het hertogdom Gelre in bezit. In 1477 overleed Karel de Stoute. Hij werd opgevolgd zijn dochter Maria, die gehuwd was met Maximiliaan van Habsburg. Hierna ontstond er een oorlog tussen Brabant en Gelre, omdat Gelre Maximiliaan niet als zijn heer wilde erkennen. In 1478 brak er een oorlog uit. Gelderse troepen staken Heesch en Oss in brand. In 's-Hertogenbosch werden de klokken geluid en de stedelijke troepen trokken op. De Bosschenaren brandden Driel af. De stad 's-Hertogenbosch verzamelde meer troepen uit de stad en het platteland, die in Gelre grote schade aanrichtten. Enige tijd later werd Grave ingenomen en van een bezettingsleger voorzien. In 1481 werd er vrede gesloten. Oijen en Dieden behoorden hierna bij Brabant.

 

In 1482 raakte Brabant in oorlog met Luik, omdat de hertog van Brabant besloot tot wraak op de moord op de bisschop van Luik door Willem van der Mark, die zijn zoon tot bisschop wilde laten kiezen. De Luikenaars, die Van der Mark steunden, werden verslagen. Enkele jaren later namen vijandig gezinde Luikse troepen Eindhoven in en staken de stad in brand. Nadat Karel van Egmond in 1492 de macht in Gelre had overgenomen, kocht hij de rechten op Oijen en Dieden terug. De verplichtingen die Karel vanwege deze koop aan de stad 's-Hertogenbosch had, kwam hij niet na. De Bosschenaren eigenden zich beide plaatsen weer toe en sloopten het kasteel van Oijen. Kort daarna maakte Karel van Gelre zich weer meester van Oijen en Dieden. De Geldersen betwistten ondertussen nog steeds het oppergezag van Maximiliaan. In 1497 trok de graaf van Buren met een Brabants leger, grotendeels bestaande uit Bosschenaren, de Maas over en brandde dorpen in de Tielerwaard af. Ook bevocht hij met zijn leger de Gelderse troepen uit Nijmegen. Karel van Gelre verbrandde op zijn beurt Oss en een deel van Geffen. De Bossche ambachts- en schuttersgilden en de opgeroepen plattelandsbewoners verdreven de Geldersen uit de Meierij. Maximiliaan viel in 1498 met een groot leger Gelre binnen. In 1499 werd er een bestand gesloten.

 

 

De oorlogsschade in Veghel:

 

Voor zover is te overzien had Veghel niet direct veel te lijden gehad van deze oorlogen. Wel was de oorlog dichtbij geweest, en kunnen er wel leveranties aan troepen zijn geweest. De archiefgegevens uit die periode zijn schaars en zeggen er niets over, dus we kunnen daar alleen maar naar raden. Veghel en de andere dorpen werden in 1483 wel aangeslagen voor de door Den Bosch gemaakte kosten.

 

 

De schulden

 

Tijdens de oorlog tussen Brabant en Gelre in de jaren 1478-1481 verdedigde de stad 's-Hertogenbosch de stad en het platteland van de Meierij met ruiters in dienst van de stad, die enige tijd in Grave gelegerd werden. Op 6 augustus 1479 gaf de hertog de stad toestemming om ter bestrijding van deze kosten 30.000 rijnsguldens of meer te lenen op naam van niet alleen de stad, maar tevens namens de ‘goede luden in den voirscreve Meyerye van Den Bosch ten plattenlande geseten’.

 

Na de vrede tussen Brabant en Gelre in 1481 rezen er problemen tussen de stad en het platteland over de verdeling van de oorlogskosten en over de omslag van de bede. Op 17 juli 1482 werden de Bossche poorters door de hertog gelast om voor hun bezittingen op het platteland aan de bede bij te dragen. De hertog schonk de dorpen, die klaagden over oorlogsschade en armoede, een achtste deel van de bede kwijt. 's-Hertogenbosch vroeg echter van het platteland een bijdrage van 109.000 rijnsguldens vanwege gemaakte oorlogskosten. Het platteland eiste geschreven bewijsstukken van alle door de stad gemaakte kosten en wilde aanvankelijk slechts 18.000 rijnsguldens betalen. In januari 1483 werden door vertegenwoordigers van de stad, de edelen, de geestelijken en de dorpen op het platteland acht arbiters aangesteld; vier namens de hoofdstad en vier namens de dorpen. Op 24 juni 1483 deden de arbiters een bindende uitspraak. In dit ‘compromisse’ werd een verdeling van de kosten gemaakt. Het platteland diende 54.000 gulden bij te dragen in de kosten die de stad gemaakt had. Voor de omslag van de kosten die in 1483 door het platteland gedragen werden, werd gebruik gemaakt van de haardstedentelling van 1480. Dat betekende dat alle plaatsen in 1483 schulden en schuldeisers toegeschoven kregen.

 

Ook werd afgesproken dat de stad met de geestelijken, de belangrijke heren, de steden en de vrijheden in de Meierij zou overleggen als er opnieuw diensten of bedragen geëist werden. Als de hoofdstad dat naliet, zou zij in het vervolg alleen voor de kosten opdraaien. Na 1483 bleef de relatie tussen stad en platteland problematisch, hetgeen in 1495 leidde tot een nieuwe regeling, de zogenoemde ‘raminghe’. Hierin werd onder meer de omslag van de bede nader geregeld.

 

Om aan de betaling en eventueel andere schulden te voldoen leenden een aantal plaatsen geld leenden en die bedragen werden soms pas na een aantal jaren afgelost. Eindhoven leende in 1483 geld van het klooster ‘Schwarzenbroich’ in het Land van Gulik om haar schuld te vervangen door een gunstigere lening. In 1485 loste Helmond zijn schulden af. In de Meierijrekening van 1495-1496 wordt vermeld dat in dat jaar de inwoners van Heeze en Leende, van Waalwijk en van Gestel, Strijp en Stratum hun schuld afgelost hadden. 's-Hertogenbosch was in 1520 nog belast met een in 1480 aangegane schuld.

 

Een andere manier om aan geld te kopen was het verkopen van percelen van de gemene gronden. Daarvoor was formele toestemming (een octrooi) nodig van de overheid. Deze octrooiverleningen zijn bewaard gebleven. Octrooiverleningen uit de 15de eeuw zijn:

 

 

Octrooi verleend aan:

 

Jaar van verlening:

 

Motivering:

Berlicum

1481

Vanwege kosten van de oorlog tegen Gelre, met name plunderingen, gevangennemingen en ook om bij te dragen aan de kosten van soldaten die zij uitzonden naar de oorlog.

 

Oirschot

1484

Men heeft geld nodig om de tijdens de oorlog ontstane schulden af te betalen.

 

Vught

1484

Het dorp wordt gekweld door vele lasten.

 

Sint- Oedenrode

1486

Men heeft 8.000 rijnsguldens moeten betalen aan soldaten. Verder heeft men 2.000 rijnsguldens nodig voor de herbouw van de toren en het dekken van de kerk met leien.

 

Esch

1487

De opbrengst moet worden gebruikt om de belastingen en oorlogsschulden te betalen.

 

Lieshout

1487

De opbrengst moet worden gebruikt om de belastingen en oorlogsschulden te betalen.

 

Schijndel

1487

De opbrengst moet worden gebruikt om daarmee hun oorlogsschulden te betalen.

 

Rosmalen en Berlicum

 

1491

Vanwege kosten van de oorlog tegen Gelre.

Helvoirt

 

1491

Om de schulden af te lossen. Helvoirt heeft vanwege de oorlogen geld moeten lenen.

 

Nuland

1491

Vanwege oorlogskosten en om schulden aan diverse personen af te lossen.

 

Berlicum en Rosmalen

 

1495

Vanwege oorlogsschade, oorlogslasten en om soldaten te betalen.

 

 

 

De Veghelse schulden:

 

In de haardstedentelling van 1480 werden er buiten Den Bosch 12.543 haardsteden geteld, waarvan 240 in Veghel. Hieruit is te berekenen dat Veghel in 1483 1.033 gulden aan Den Bosch moest betalen. Dat is in de orde van grootte van wat men in Veghel in het midden van de zestiende eeuw als een eenmalige omslag voor de bede beschouwde. Veghel zal het in 1483 opgelegde bedrag daarom wel over de bevolking omgeslagen hebben. Van een verlening van een octrooi om percelen van de gemeint te verkopen om daarmee schulden af te lossen is voor deze periode niets bekend.

 

 

 

De Gelderse oorlogen tussen 1504 en 1543

 

De oorlogen:

 

In 1504 verklaarde Filips de Schone als hertog van Brabant Gelre opnieuw de oorlog. Filips verzamelde een leger in 's-Hertogenbosch, dat in Gelderland verwoestingen aanrichtte. Gelderse troepen staken in oktober 1504 Lith in brand, terwijl Kessel, Maren en Alem brandstichting afkochten. Vanuit het zuiden trokken de Geldersen vanuit Roermond op en verbrandden Budel. In de hele Meierij werden de klokken geluid om een leger te verzamelen. In 1505 werd Grave door een Brabants leger ingenomen. Op 2 oktober 1506 plunderde Karel van Gelre Heeze, Leende en Someren en kort daarna werden Lommel, Eersel en Bergeijk gebrandschat, waarna het Gelderse leger naar Roermond terugkeerde. De Bosschenaren legerden vierhonderd burgers in Lith, waarbij zich alle weerbare mannen uit de kwartieren Oisterwijk en Maasland voegden. Het kasteel van Oijen werd door de Bosschenaren bezet en enkele jaren later afgebroken. De Geldersen gaven na een belegering door Brabantse troepen Poederoijen over. In de herfst van 1508 werd een bestand gesloten.

 

In juli 1511 belegerde een Brabants leger Venlo. De belegering mislukte en in het voorjaar van 1512 stroopten de Geldersen vanuit Roermond en Venlo de Meierij af. Ze brandden huizen in Deurne, Asten, Geffen en Nuland af. De burgerij van 's-Hertogenbosch riep de inwoners van het platteland nabij de stad met klokslag op. Een leger van tweeduizend mannen stak de Maas over en plunderde Driel en Rossum. De Geldersen namen honderden soldaten van dit leger gevangen en doodden velen. Korte tijd later vielen de Gelderse troepen de Meierij weer binnen en in september 1512 werd een aantal plaatsen geplunderd en verbrand, onder andere Rosmalen, Orthen, Hintham, Heeswijk, Dinther, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Geldrop, Heeze, Leende, Nederwetten, Nuenen, Lieshout en Stiphout. De hertog van Brabant voerde kort daarna een strenge strafexpeditie in Gelderland uit. In 1513 werd een bestand gesloten. Het platteland had zwaar van de oorlogen te lijden gehad.

 

In 1524 werden de vijandigheden hervat toen Orthen door de Geldersen in brand gestoken werd en het vee geroofd. De stad trok uit met ongeveer honderd ruiters en honderd voetknechten en veel Geldersen werden gedood of gevangen. Driel, Rossum en Heerwaarden werden verbrand. De Geldersen brachten op hun beurt schade toe aan Tilburg, Reusel, Borkel en Heeze. Ze werden verdreven en opnieuw werd er een bestand gesloten.

 

In 1528 vielen drieduizend Gelderse soldaten vanuit het zuiden via de Peel Brabant binnen. De weerbare mannen werden per klokslag opgeroepen om het land te verdedigen. Op 1 juni 1528 werden de Geldersen verslagen op de heide tussen Heeze en Leende. Later in dat jaar verbrandden de Geldersen Oss en Nuland. Ze werden door een leger ruiters onder leiding van de hoogschout van 's-Hertogenbosch teruggedreven. Op 5 oktober 1528 werd vrede gesloten.

 

 Rond 1533 werd getwist over de belening van Boxmeer. De inwoners van 's-Hertogenbosch waren beducht dat de hertog van Gelre de heerlijke rechten in Boxmeer van de hertog van Brabant zou kopen. Hierdoor zou Gelre een bruggenhoofd aan de Brabantse zijde van de Maas krijgen. Floris van Egmond, graaf van Buren, die de heerlijkheid Cuijk en Grave in pand hield van de hertog van Brabant, werd door 's-Hertogenbosch en de andere plaatsen in de Meierij financieel in staat gesteld, om de heerlijkheid Boxmeer te kopen.

 

Op 20 juli 1542 trok Maarten van Rossum als legerbevelhebber in dienst van de hertog van Gelre met zijn troepen de Maas over en trok plunderend over Erp, Veghel, Sint-Oedenrode, Oirschot, Oostel- en Middelbeers richting Antwerpen. Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek kochten brandstichting af. Op 22 oktober 1542 brandden de Geldersen Oss voor de zoveelste keer af.

 

In juli 1543 staken de Geldersen troepen weer de Maas over en trokken via Berghem, Oss en Veghel naar Boxtel. Inwoners van Oisterwijk, Haaren, Vught, Boxtel en andere plaatsen stelden gezamenlijk een verdedigingsleger samen, maar werden verslagen en gevangen genomen, waarna Boxtel geplunderd werd. Maarten van Rossum eiste 's-Hertogenbosch tevergeefs op en koelde zijn woede op Vught. Hierna werd een groot aantal plaatsen geplunderd en gebrandschat, waaronder Boxtel, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg, Oirschot, Vessem, Wintelre, Oerle, Esch, Helvoirt, Den Dungen, Breugel, Asten, Someren, Lierop, Gestel bij Eindhoven, Woensel, Blaarthem, Waalre, Valkenswaard, Heeze, Leende, Geldrop en Eindhoven. De heer van Helmond wist zijn stad met succes te verdedigen, maar het klooster Binderen werd door de Geldersen verbrand en de omgeving van Helmond geplunderd. In augustus 1543 viel keizer Karel V met een groot leger Gelre binnen. De hertog van Gelre gaf zich in september 1543 over. Hiermee waren de Gelderse Oorlogen ten einde en was het voor korte tijd rustig op het platteland.

 

 

De oorlogsschade in Veghel:

 

Wat heeft Veghel van deze Gelderse oorlogen gemerkt? Volgens de Bossche stadrekeningen werd de Veghelse brug twee keer afgebroken.

 

Item die selve daige (25 september 1511), Arnt van Empel gesonden tot Heeswyck, Dungen, Middelroye, die bruggen af te werpen, insgelix tot Vechel ende Erp, mits den toigh der voirscreven Gelderschen.”

 

Item 4 octobri 1543, Jan van Eyndhouts met eenen openen placaet gesonden tot Vechel, Erpe, Berlycken ende Middelroye, omme die bruggen inden lesten oirloige affgebroken, weder omme opte maken.”

 

Item 21 aprilis 1544, Herman int Molenvelt met brieven gesonden tot Vechel, aende schepenen aldair, om de bruggen op te maken.”

 

Item, alsoe inden lesten oirloighe van Gelre, dese stat metten platten lande hadde aff doen werpen, tot gemeyn profijt ende tot bescermenisse deser meyerien, ende bysander Pedelant die langhe brugge tot Vechel, soe hebben die naegebueren van Vechel, die selve brugghe, tot gerieve vanden selven lande, weder omme doen maken, die vele gecost heeft soe se groot ende lanck was”


Dat Veghel te lijden heeft gehad van de twee veldtochten van Maarten van Rossum in 1542 en 1543 blijkt ook uit een verklaring die op 17 februari 1547 voor schepenen van Veghel werd afgelegd. Er werd verklaard dat Jan zoon van wijlen Ariaen Blaffarts die jonge in de twee doortochten van Maarten van Rossum ‘bescadicht is aen syne gerede have’. Hij had onder andere daardoor voor meer dan 100 Carlus gulden aan schulden.  Tot 1572 draaide in Veghel elke inwoner bij oorlogsschade voor de eigen schade op. De afbreken en opbrouwen van de brug over de Aa was al wel een gezamenlijke aangelegenheid.

 

Op 15 maart 1547 werden er in Veghel verklaringen afgelegd over Goert die Becker die Danelt, knecht van Ygram van Achellen op het Ham, in zijn rug had verwond. Men zei onder andere dat Goert die Becker ‘by den toch van Marten van Rossem is geweest’. Hij was kennelijk huursoldaat bij de vijand geweest, wat hem in een kwaad daglicht zette.

 

 

De schulden

 

Op 10 december 1512 sloten de steden 's-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven en de vrijheden Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Oerle, Oss, Hilvarenbeek en Oirschot een overeenkomst in naam van ‘allen der andere vryheiden ende dorpen inden Meyeryen’. Er werd overeengekomen dat de stad 's-Hertogenbosch een vierde deel zou dragen in de onkosten voor de jaarlijkse renten verkocht ter financiering van de oorlog met Gelre en de overige plaatsen tezamen drievierde deel.

 

Op 20 mei 1528 sloten vertegenwoordigers van Antwerpen en 's-Hertogenbosch, mede namens hun kwartieren, een overeenkomst voor de verdeling van de kosten om in de maanden juni tot en met augustus 1528 een leger van 5.250 ‘crychs knechten’ en 1.200 ‘mannen te peerde’ in dienst te nemen voor de verdediging van het land. Een deel van de troepen werd in de Meierij (aan de Maas en in de Peel) gestationeerd. Op 7 augustus 1528 werd op de vergadering van de vier kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch besloten om de kosten van de Gelderse oorlog om te slaan over de steden, vrijheden en dorpen van de Meierij. Tevens besloot men op die dag een lening van 8.000 gulden uit te schrijven. Hierbij werd overeengekomen dat ‘elck principael stat ende vryheyt van elcken quartier in den voorgeschreven geloeften souden vervangen die vryheyden ende dorpen van denselven zynen quartier’. Als zodanig traden op: 's-Hertogenbosch, Helmond, Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Oss, Eindhoven, Oerle en Oirschot.

 

Op 12 juni 1529 hadden de Brabantse Staten aan keizer Karel V een extra bede toegestaan van 240.000 ponden Artois ter gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal, de geboorte van zijn zoon en zijn reis naar Italië voor de keizerskroning. Het aandeel van de Meierij in deze bede was 40.434 ponden en 18 schellingen Artois. Volgens afspraak zou deze som betaald worden in twaalf halfjaarlijkse termijnen. De keizer wilde echter het geld snel hebben en daarom besloot de Meierijvergadering op 1 augustus 1529 om het benodigde bedrag te lenen. Karel V gaf daar op 8 september 1529 toestemming voor. Ook van deze lening is een totaaloverzicht gegeven in de onderlinge garantieverklaring die de betrokken steden en vrijheden elkaar gaven. Karel V wilde naast het geld van de extra bede ook het geld van de gewone zesjarige bede snel in handen hebben. Men accepteerde het aanbod van de keizer dat met betaling van 32.000 gulden ineens de totale bede voor zes jaren van 40.446 gulden voldaan zou zijn, zoals werd vastgelegd in een akkoord van 3 augustus 1529. Dezelfde steden en vrijheden als die op 7 augustus 1528 optraden, zegelden deze schuldbekentenis.

 

Op 17 november 1542 gaf keizer Karel V als hertog van Brabant aan het platteland in de Meierij van 's-Hertogenbosch toestemming om 2.000 carolusguldens losrenten te verkopen om de kosten van de gewone en buitengewone beden te betalen, vanwege de grootschalige verbrandingen, brandschattingen, roof en gevangennemingen in dat jaar aangericht door het leger onder leiding van Maarten van Rossum en het betalen van het maandelijkse loon aan soldaten. Ook hierna bleef de Meierij geld lenen.

 

De Staten van Brabant leenden in de zestiende eeuw eveneens geld. In 1528 had de hertog naast de lopende bede de Staten om een bedrag van 100.000 kronen verzocht. Voor dat doel werden door de Staten voor 6.000 gulden aan losrenten verkocht. In 1536 verkochten de Staten lijfrenten om een bede van 300.000 gulden te betalen. De rentebrieven werden betaalbaar gesteld op de rentmeesters van de kwartieren van Brabant, waarvan de Meierij van 's-Hertogenbosch er één was. Van aflossing kwam niets, zodat de schulden een permanent karakter kregen.

 

In de eerste helft van de zestiende eeuw blijken steeds meer dorpen geld te lenen. Dit moet grotendeels (maar niet uitsluitend) gezien worden in het licht van de opeenvolgende Gelderse oorlogen, die in de Meierij grote schade aanrichtten. Op 20 februari 1511 leenden de schepenen, gezworenen, kerkmeesters en armmeesters van Kessel geld. In 1515 werd door de stad Eindhoven geld geleend van een inwoner voor de financiering van een verbouwing aan de kerktoren. In 1524 werd een erfcijns gevestigd ten laste van het corpus van Lith. Om de quotisatie door de Staten van Brabant ten behoeve van de oorlogslasten te kunnen opbrengen had Hilvarenbeek in 1528 en 1529 leningen gesloten bij het Sint-Lambertuskapittel te Luik. In 1542 werd een erfcijns gevestigd op het corpus van Maren. In hetzelfde jaar werd ook geld geleend door Moergestel, Someren en Eersel. In 1543 sloot het corpus van Lieshout een lening af ter betaling van oorlogslasten en schade. In 1546 blijkt ook Beek en Donk kapitalen opgenomen te hebben. De gegevens blijven fragmentarisch maar wekken wel de indruk dat er in der eerste helft van de zestiende eeuw door meer plaatsen geld geleend werd, dan in de laatste decennia van de vijftiende eeuw.

 

De jaarlijkse renten over deze leningen werden over de bevolking omgeslagen. Dat werd een jaarlijkse dorpsbelasting. In deze periode wordt op het platteland van de Meierij voor het eerst een dorpsbelasting vermeld en wel te Deurne. In Deurne werd op 18 maart 1545 de jaarlijkse levering van broden door de inwoners van Deurne aan de plaatselijke vicaris en koster omgezet in een jaarlijks bedrag van 11 carolusguldens. De gezworenen zouden dit bedrag elk jaar ‘uter beden’ betalen. Met deze bede werd waarschijnlijk een omslag bedoeld waaruit zowel de bede aan de hertog als de plaatselijke kosten betaald werden.  De dorpsbelasting lifte dus mee in de omslag van de bede.

 

Men kon ook aan geld komen door percelen van de gemene gronden te verkopen. Uit deze periode zijn de volgende octrooiverleningen bekend.

 

Octrooi verleend aan:

 

Jaar van verlening:

 

Motivering:

Esch

1512

De opbrengst moet worden aangewend om door de oorlog ontstane schulden te betalen.

 

Lommel

1517

Men mocht het dorp omringen met vestingwerken en percelen uit de gemeint verkopen teneinde dit werk te bekostigen.

 

Someren

1523

Verkoop van enige percelen ten gevolge van hun lasten in de oorlog tegen Gelre.

 

Oisterwijk

1546

Men heeft het geld nodig om de schulden te kunnen betalen.

 

Eersel

1551

De opbrengst moet worden gebruikt om de renten drukkend op de vrijheid af te lossen.

 

Esch

1553

Het dorp heeft als gevolg van de schade aangericht door Maarten van Rossum geld moeten lenen.

 

 

 

 

De Veghelse schulden:

 

Ook in Veghel vinden we we voor het eerst een geldlening. Op zondag 25 oktober 1532 werd er op het kerkhof in Veghel een corporele vergadering gehouden. Goessen vander Aelsfoert Willemss, Willem Hanrick Houbraken, en heer Jan Willem Goert Hanrickssoen, optredend namens ‘der gemeynen naeburen van Vechel’ hadden beloofd een erfcijns 15 Carolus gulden te betalen aan wijlen heer Robbrechten van Erp. (Dit waren aanzienlijke inwoners. Goessen en Willem traden in de periode ook vaak namens de inwoners op bij het verkopen van nieuwe erven. Het is opmerkelijk dat ze verder geen formele functie hadden. Het was de elite met een zekere mate van informeel leiderschap.) De corporele vergadering besloot Goessen, Willem en Jan schadeloos te houden van de belofte die zij aan voornoemde Robbrecht deden. Met andere woorden het hele dorp was verantwoordelijk voor het betalen van deze erfcijns en niet alleen genoemde drie personen.

 

Als we uitgaan van een rente van 5 % dan vertegenwoordige een erfcijns van 15 Carolus gulden een kapitaal  van 300 gulden. Dat is een relatief klein bedrag, ongeveer eenderde van wat men als een normale omslag voor de bede beschouwde. Deze erfcijns en de bederagen die betaald moesten worden vanwege de regelingen met Den Bosch uit 1483, 1512, 1528, 1529 en 1542 betekenen dat er Veghel toen ook iets geregeld moet zijn wat betreft het ophalen van die ‘commer’. In verklaring uit 1573 schrijft dat men in Veghel in dergelijke gevallen ‘als gewoentelycken is’ twee mannen aanstelde om het bedrag volgens de verdeelsleutel van de bede om te slaan en twee andere mannen om het geld op te halen. Als die erfcijns van 15 Carolus gulden lange tijd niet afgelost zou  blijven, dan zal men in Veghel dat bedrag jaarlijks omgeslagen hebben. Dat is nogal veel werk en het is mogelijk dat het bedrag vrij snel weer afgelost is.

 

Verder zijn er in het Veghelse archief vermeldingen van enkele corporele vergaderingen overlegeverd, waarin personen gemachtigd werden om te onderhandelen met de stad ’s-Hertogenbosch.

-        Op 24 november 1538 werden Willem Surmonts soene wylen Loenis, Aerden soene wylen Hanrick Aertss en Jannen Hanricxs van Tillair gemachtigd om namens Veghel op 29 november met de ‘heeren en raet der stadt van sHertogenbossche’ te onderhandelen.

-        Op 30 november 1541 werden Aerd Hanrick Aertssoen en Jannen Hanricxs van Tillair ‘onse mede scepenen’ gemachtigd om aanstaande zaterdag voor ‘die heeren ende raet’ van ’s-Hertogenbosch met andere vertegenwoordigers van het platteland de rekening te horen van de kosten die namens de stad en het platteland gemaakt zijn.

-        Op 14 november 1542 werden Jan Hanricxs van Tillair en Aernd Hanrick Aertssoen, ‘onse mede scepen’, gemachtigs om met anderen ‘der stadt van Shertogenbosch ende haerre Meyerien’ het ‘dorp’ te mogen belasten, om geld bijeen te brengen om daarmee ‘die knechten ende andere saecken den orloge aentreffende’ te betalen, volgens het accoord dat op 25 oktober laatstleden gesloten werd tussen voornoemde stad en haar Meierij.

 

Op 6 februari 1547 werd er in Veghel een corporele vergadering gehouden,waarin Jaspar Surmonts soene wylen Jans gemachtigd werd om namens het dorp ‘inden Rade van Brabant informatie ende clear onderwys te versoecken hoe wy ons regelen sullen int saken van alle tauxen ende byletten die den dorpe van Vechel tot elcken termyn van diverse ontfangers ende rentmeesteren vuytgesonden worden, ende hoe men die onwillge ende rebbellen inder beden geset achtervolgende der ordinantien mit recht bedwingen sal.’

 

 

De eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog

 

De oorlog:

 

In 1556 trok Keizer Karel V  zich terug en verdeelt zijn rijk tussen zijn zoon Filips II en zijn broer Ferdinand I, waarmee het Habsburgse geslacht een Spaanse en een Oostenrijkse tak krijgt. De Nederlanden kwamen onder het gezag van Filips II en, werden sindsdien de Spaanse Nederlanden genoemd. Nederlandse troepen namen in 1557 deel aan een oorlog onder leiding van Filips II tegen Frankrijk. De oorlogslasten leidden tot onrust onder de gewesten. Ook religie speelde een rol. Filips II onderdrukte hervorminsgezinden en de spanningen leidden in 1566 tot de beeldenstorm. Tijdens de beginfase van de vijandelijkheden tussen Spanje en de opstandige gewesten ontstond er in 1567 in 's-Hertogenbosch een openlijke rebellie tegen de koning van Spanje. Na enkele maanden moest de stad zich weer aan de koning onderwerpen.  1568 wordt beschouwd als het begin van de opstand van de Nederlandse gewesten tegen het gezag van de koning van Spanje. In 1577 namen Spaanse troepen de citadel van Namen in. De Staten-Generaal brachten daarop een leger op de been. Spaanse troepen namen toen Leuven, Aarschot, Diest, Tienen en Zoutleeuw in. In 1579 sloten Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht de Unie van Utrecht. Ook Breda en Antwerpen traden tot dit verbond toe. 's-Hertogenbosch koos in dat jaar partij voor de Spaanse koning.

 

In de decennia die volgden zou het platteland van de Meierij zwaar te lijden krijgen van de oorlog tussen de opstandige gewesten en Spanje. In met name de jaren tachtig van de zestiende eeuw is er sprake van talrijke plunderingen en de brandstichtingen in de Meierij. De overgeleverde gegevens zijn fragmentarisch en het volgende overzicht registreert slechts een deel van wat er allemaal gebeurd is. Plunderingen vonden onder andere plaats in de volgende plaatsen:

 

Jaar

Geplunderde plaatsen

 

1570

Oss

1572

Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode, Veghel

1573

Eindhoven

1574

28 dorpen nabij ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek

1576

Sint-Oedenrode

1579

Eindhoven

1580

Eindhoven

1581

Eindhoven, Sint-Oedenrode, Eersel

1582

Eindhoven, Oerle

1583

Eindhoven, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Gemonde, Heeswijk, Dinther, Erp, Veghel, Hilvarenbeek, Tilburg, Helmond, Schijndel, Vught, Oss en Geffen

1584

-

1585

Hilvarenbeek

1586

Lommel, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Riel

1587

Sint-Oedenrode, Veghel, Helmond

1588

-

1589

-

 

 

1574 en 1583 springen er uit als rampjaren. Naast de plunderingen werd de bevolking ook belast met leveringen aan de legers en inkwartieringen. Een verklaring van de regenten van Helmond schrijft dat graaf van Hohenlohe in 1587 Helmond innam, plunderde en afbrandde en daarna de hele Meierij belastte met contributies. Bovendien was er in 1587 hongersnood, omdat de oogst van 1586 mislukt was. Een kroniekschrijver uit Oirschot tekende in 1587 aan: ‘is oyck dit jaer alsoo grote contributie gegeven worden ende sulcke groot honger geleden, datter menich mens van honger gestorven is (...). Nae den oogst is wederom goet tyt geworden van coren, maer de contributien is soe hoge gelopen aen den ruyteren van de grave van Hooghstraten tot Grave liggende, die men alle maenden moet geven XI hondert gld. dat nyet mogelyck en is te herdenen’.

 

Ondanks de aan beide partijen betaalde contributies was er ook ná 1587 nog sprake van plunderingen en brandschattingen. In augustus 1597 sloegen Spaanse troepen aan het muiten. Ze vorderden maandelijks duizend gulden van het kwartier Peelland. In februari 1598 viel een Spaans leger dat in Weert lag, met tweehonderd mannen het kwartier Peelland binnen en brandschatte de meeste dorpen en plunderde Aarle-Rixtel, Beek en Nuenen. In september 1599 plunderden Spaanse troepen Deurne en Bakel en wat later Geldrop, Dommelen en Valkenswaard. In december 1599 plunderden ze Aarle-Rixtel en Beek. In februari 1600 muitte de Spaanse bezetting binnen de schans Sint-Andries vanwege niet betaalde soldij. Ze vroegen de regenten van Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Boxtel en enkele andere plaatsen binnen vierentwintig uur ieder duizend gulden binnen de schans te brengen op straffe van afbranden. In 1606 schreef de Spaanse bezetting binnen Hamont een brandschatting over het kwartier Peelland uit.

 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was het even rustig. Frederik Hendrik veroverde in 1629 's-Hertogenbosch op Spanje. Tot aan de Vrede van Munster in 1648 belastten beide partijen het platteland. De bezittingen van de kerkelijke instellingen werden in 1648 geconfisqueerd, de openbare uitoefening van het katholieke geloof verboden en de priesters verdreven. Het reglement op de Politieke Reformatie van 1660 beval de protestantisering van de ambtenaren en gezagsdragers. Staats-Brabant was niet vertegenwoordigd in de Staten-Generaal, maar werd vanaf 1648 door de Staten-Generaal als een zogeheten Generaliteitsland bestuurd.

 

 

De oorlogsschade in Veghel:

 

Al tijdens de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog heeft Veghel te lijden gehad. Op 31 mei 1556 waren er ruiters van de bende van de heer van Coeningen, en deze waren gebleven van maandagmorgen tot woensdagmiddag. Ze hadden ‘montcost’ en haver en voer voor hun paarden gevorderd, totaal ter waarde van 230 gulden en 6 stuivers. Op 14 juli 1556 verschenen ruiters van de heer van Arenberch, die tot 25 juli bleven. Een aantal van hen keerden op 8 december 1556 weer terug, ze beleven tot 14 december. Rond 24 juni 1557 kwamen tien vaandels knechten van het regiment van de heer van Nineler en ze beleven één nacht. Sommigen betaalden voor het brandhout, stro en dergelijke, anderen deden dat niet. De schade was meer dan 200 gulden. In 1558 hebben de inwoners van Veghel voer voor de paarden van hertog Erich van Bruyniswyck in Den Bosch moeten leveren, schade: 45 gulden, 11 stuivers en 3 ½ oort. Interessant is dat de verklaring vermeldt dat de kosten van mei 1556 door de ‘scepen en de gesworen van huyse tot huyse gerekent’ werden. De gezworenen traden dus samen met de schepenen op in het huis voor huis berekenen van de schade. Dat gebeurde om een verzoek tot vermindering van Veghels aandeel in de bede te ondersteunen.

 

Het volgende bericht dateert uit 1572. In dat jaar plunderden Staatse troepen onder de hertog van Holstein Sint-Oedenrode. Ook Veghel leed schade. Op 12 oktober 1572 was er een leger te paard en op 8 november 1572 een leger te voet in Veghel gekomen. ‘Vallende aldair onversienlyck ter neder rontom der kercken ende daer omtrent, sonder enige biletten. Ende lagen daer elck eenen nacht, doende grooten scade.’ In Veghel voerde men toen het solidariteitsbeginsel in. Alle schade werd bij elkaar opgeteld, en hierna volgens de verdeelsleutel van de bede, over de bevolking omgeslagen. Dit werd algemeen goedgekeurd op een corporele vergadering op een zondag op het kerkhof, waar men besloot om dit voortaan zo te blijven doen. Daer nae heeft men als gewoentelycken is gecoeren twee goede mannen die desen commer beedsgewyze geset hebben, ende twee collecteurs om desen gesetten commer te bueren.’ Dat beuren leverde overigens aanvankelijk wel wat problemen op.

 

Een rampjaar werd 1583 toen Staatse troepen onder baron van IJsselstein na het verbranden van Schijndel en Veghel op hun doortocht veel huizen in Sint-Oedenrode en beide kerken in brand staken. De inwoners van Sint-Michielsgestel, Gemonde, Heeswijk, Dinther, Erp, Veghel en Sint-Oedenrode hadden op dat moment al het bevel gekregen om al het graan te dorsen en dit met turf en hout naar Den Bosch te brengen, zodat het niet in handen zou vallen van Staatse krijgsbendes.

 

Het enige spoor over de vernielingen in 1583 dat we het Veghelse archief  vonden is een verklaring van 26 mei 1584. Voogden van minderjarige kinderen verklaren dat een huis aan het Beukelaar beter maar verkocht kan worden, omdat het huis 'al affgebrandt en tenyet gemaect is van de vyant ende leet deser tijt, ongerepareert ende vervallen is'.

 

In 1587 werd Sint-Oedenrode nog eens uitgeplunderd door Staatse troepen onder de graaf van Hohenlohe.  In zijn studie naar de gebeurtenissen en gevolgen van de Tachtigjarige Oorlop in onze streken verhaalt Leo Adriaenssen over een dramatische veldslag in Veghel op 8 juni 1587. Hij schrijft:

 

Over de bewapende zelfverdediging door de meierijse bevolking tijdens de verschroeide-aardecampagnes van de jaren 1580 is nagenoeg niets bekend. Alleen over Veghel is meer bekend. Daar stroomden in 1587 boeren uit de omgeving toe om de verwoestende opmars van Hohenlohe te stuiten.

Het dorp lag op een strategische plaats aan de Aa (’de enige sleutel tot Peelland’) en speelde een belangrijke rol bij de bevoorrading per pleit van ‘s-Hertogenbosch met steenkool uit het land van Luik en landbouwproducten uit de regio. Tijdens de Gelderse oorlogen in de zestiende eeuw was meermalen de grote brug gesloopt om de vijand de pas af te snijden. De heer van Veghel, Walraven van Erp, en zijn broer Willem, die in het dorp het kasteel bewoonde, wisselden elkaar af als schepen van de koningsgezinde stad ‘s-Hertogenbosch.

Sinds 1579 lag er een militaire bezetting (twaalf soldaten in 1582) op het kasteel, dat tamelijk sterk was "prachtig het rivierverkeer beheerst." Wegens de overlast werd de bezetting op aandrang van de inwoners van Veghel en Erp vervangen door “dienstboeden ende huijsluyden vanden heer van Erp”. De magistraat van ‘s-Hertogenbosch was huiverig voor een bezetting door amateurs die regelmatig zouden worden vervangen en van wie sommigen geen goede soldaten zouden zijn, maar de dorpsbewoners wisten hun zin door te drukken. Ook in de militaire capaciteiten van Willem van Erp had de stad weinig vertrouwen, maar toch voerde hij in 1587 het commando over een van de burgervaandels. Nochtans wist het kasteel in 1582 een aanval te weerstaan en werden in 1585 de inwoners van Veghel en Erp geprezen om hun militaire inzet.

Op 8 juni 1587 bereikte het brandende en plunderende leger van Hohenlohe Veghel en Erp en tussen 4 en 5 uur in de morgen viel het aan. De 4.000 infanteristen en 600 ruiters, voorzien van vier veldstukjes en twee halve kanonnen, vormden wellicht geen overwicht in aantal, maar wel in professionaliteit. De boeren hadden loopgraven gemaakt en zich ingegraven. Hulptroepen van de Bossche compagnie onder Michiel Bontenos van der Sterre hadden wegens plaatsgebrek niet in Veghel kunnen overnachten, zodat zij afwezig waren bij de aanval. De Staatse soldaten maakten met behulp van gidsen een omtrekkende beweging en vielen de boeren in de rug aan. Er volgde een massaslachting, waarin volgens een eerste telling 200 mensen het leven lieten. De verdedigers trokken zich terug in het kasteel en de kerk en konden zich vrijkopen tegen een rantsoen van 12.000 gulden. Op het rantsoen kreeg de heer van Veghel een korting van 2.000 gulden, omdat hij in de brand twee boerderijen en een windmolen had verloren. Om 11.00 uur werd de actie afgesloten en vertrokken de troepen naar Sint-Oedenrode om uit te rusten.

Later bleek het dodental aanmerkelijk hoger te zijn. De secretaris van Oirschot noteerde in zijn kroniek op 12 juni dat 400 à 500 Peelse boeren waren doodgeslagen en op dezelfde dag schreef de Engelse gezant Backhorst dat (vertaald) “het wordt gezegd dat graaf Hollock bij een recente veldtocht niet ver van Den Bosch 600 boeren heeft gedood, deels afkomstig van het land van Luik en deels van Brabant".

Het bloedbad van Veghel heeft de geschiedschrijving slechts in verminkte vorm gehaald. De Leuvense stadssecretaris Willem Boonen noteerde in 1593-1594 in zijn kroniek dat veel van de ter verdediging verzamelde boeren werden gedood en gevangen genomen en dat daarna Veghel en Erp werden verbrand en het kasteel van Veghel op rantsoen werd gesteld. Jan Baptist Gramaye maakte gebruik van het handschrift van Boonen, maar verplaatste de scène naar Sint-Oedenrode, waar volgens hen 500 slachtoffers vielen. Van Oudenhoven noemde geen plaats, wist alleen dat de inwoners van Sint-Oedenrode aan het gevecht deelnamen en herhaalde het dodental van 500. Adriaan Brock, koster te Sint-Oedenrode rond 1850, citeerde Gramaye en voegde er aan toe dat van deze gebeurtenis het spreekwoord “t’is of den Peel overging” (als er een groot rumoer is) was afgeleid.

 

Een boerderij op Zondveld (nu adres Krijtenburg 22) werd op 23 februari 1589 ‘d’ aude verbrande hostadt' genoemd. Was de boerderij verbrand tijdens deze schermutselingen in 1587?

 

De volgende vermelding van oorlogsschade in Veghel dateert uit 1603. Op 4 november 1604 verklaarden enkele lieden voor schepenen van Dinther dat op 26 oktober 1603 er in Veghel bij de windmolen ‘gecomen syn seer groote ende onttallycke menschen van den wtloopers des hartochs legers, welcke leger alsdoen liggende was opten Dungen, welcke wtlopers de Vechelse molen alsdoen geheel gespolieert ende affgeroofft hebben, ende des molders sone oock mede gevanckelyck genomen ende den knecht ofte dienstbode van de weduwe geheete Anthonissen Jan Dircx aent Eerde.’ Ook hadden deze soldaten grote schade toegebracht aan de huizen en inwoners aan de oostzijde van de Aa tot aan Erp toe, ‘opladende op hare wagenen ende op hare perden allen haer coren, soo gedorst als ongedorst, allen haer hooy ende stroo, cooren, granen, cleederen, lynwaet, potten ende ketelen. Hebben alnoch allen hare peerden ende beesten die sy vynden ende vanghen mochten ewech ende mede gedreven.’ Er was volgens de verklaring weinig achtergebleven. De huizen in en rond de Straat waren ‘soo vernielt, verdestruert, gebroken ende aen allen canten soo ter neder geworpen, dat men ende alle man dachten ende oock sceen dat Vechel nimmermeer weder soude comen ofte moghen bewoont worden.’ De meegenomen zoon van de molenaar heette volgens een andere verklaring Jan.

 

Verder hadden in Veghel in 1604 twee dagen lang ‘gealtereerden’ (opstandelingen) gelegen en Veghel had toen zware uitteringen te verdragen gehad. Het leger trok weer verder toen de Vriesen wederom kwamen ‘ende waren omtrent den scutsboom tot Vechel alwaer den heeren van Vechel synen knechte den Vriesen tegen soude ryden ende hem alsdoen synen mantel met gewelt affnamen ende oock niet weder ende coste crygen.’

 

De bronnen die overgeleverd zijn, geven een heftig beeld en ongetwijfeld is dit nog maar een deel van wat er allemaal gebeurd is. 

 

De schulden

 

Vanaf 1587 werden de plaatsen in de Meierij belast met jaarlijkse contributies aan de legers.

 

In de eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog leenden nagenoeg alle plaatsen in de Meierij geld. Voorbeelden daarvan zijn:  Zesgehuchten (1575), Heeze (1577), Lierop (1578), Son (1581), Esch (1590), Sint-Oedenrode (1595) Asten (1599), Beek en Donk (1599), Geldrop (1618). Deze vermeldingen vormen maar een klein deel van de aangegane leningen. Als de vermeldingen representatief zijn voor alle leningen, dan begonnen die vanaf rond 1575 flink toe te nemen, wat overeenkomt met de toename van het oorlogsgeweld.

 

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) worden de plaatselijke belastingen in alle plaatsen met een dorpskas vermeld. In 1582 maakte de Orthense pastoor Arent van den Dungen een omslag tot betaling van ‘commer’ en dorpslasten over de inwoners van Orthen. In 1589 werd de melaatse Dirk Hen­drikszoon in Lieshout op bevel van de Raad van Brabant vrijgesteld van alle dorpsbelastingen. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw neemt het aantal vermeldingen van plaatselijke belastingen toe. In de dorpsrekeningen die in veel plaatsen vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw of de eerste helft van de achttiende eeuw bewaard zijn, worden nagenoeg overal inkomsten vanwege de plaatselijke belastingen vermeld.

 

Ook in deze periode werden octrooien verkleend om delen van de gemene gronden te verkopen om op die manier aan geld te komen.

 

 

Octrooi verleend aan:

 

Jaar van verlening:

 

Motivering:

Tilburg

 

1575

Vanwege het betalen van 2.000 gulden aan soldaten. Later in dat jaar wegens schade aangericht door passerende soldaten.

 

De Beerzen

1575

 

Vanwege oorlogslasten, met name betaald aan het garnizoen te Geertruidenberg.

 

Mierde

 

1574

Vanwege betalingen en leveringen aan soldaten.

Hilvarenbeek

1577

Vanwege de vele oorlogslasten.

 

Haaren

 

1578

Vanwege oorlogsschade.

Oisterwijk

 

1578

Vanwege schade aangericht door Holsteinse ruiters, de brand door de geuzen en andere oorlogsschade.

 

Heukelom

1579

 

Vanwege oorlogsschulden.

Helmond

 

1584

Omdat er gebrek is aan munitie.

Haaren

1587

Voor betaling van oorlogslasten.

 

Orthen

1588

Verpachting voor acht jaar van gemeint om daarmee hun oorlogslasten te kunnen betalen. Het dorp is helemaal afgebroken en de bewoners hebben de wijk genomen naar 's-Hertogenbosch.

 

Lierop

1590

Vanwege oorlogsschulden.

 

Lierop

1595

Om de oorlogslasten te kunnen betalen heeft men leningen moeten sluiten tegen hoge rentevoeten.

 

 

 

 

De Veghelse schulden

 

We kregen voor het eerst een goed beeld van de door Veghel geleende bedragen uit de oudst bewaard gebeleven dorpsrekening, die loopt van Lichtmis (2 februari) 1604 tot Lichtmis 1605. We vatten deze rekening hier samen. De bedragen zijn afgerond op guldens.

 

 

Regelmatige en incidentele leveringen aan ruiters en legers:

 

Bedragen:

Tussen 13 februari en 29 mei 1604 werd geregeld betaald aan de ‘gemuyteneerde’ ofwel ‘gealtereerde’ (de opstandelingen) te Grave

 

1.687 gulden

Aan Lambert Becx vanwege het aandeel van Veghel in de levering van voer voor de paarden, palen, planken en buskruit aan de opstandelingen te Roermond, voer voor de paarden van de opstandelingen te Hoogstraten en dergelijke.

 

1.779 gulden

 

Regelmatige leveringen voor voer voor paarden aan diverse ruiters en legers

 

1.349 gulden

Incidentele diverse oorlogskosten zoals leveringen en verteringen door ruiters

 

1.243 gulden

Totaal:

 

6.058 gulden

 

 

 

Belastingen:

 

Bedragen:

Aan Rogier van Broeckhoven voor de tax van de legerwagens

 

386 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor de impost van de dranken

 

100 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor de impost op het gemaal

 

127 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor het ‘schougelt ende ploegen’

 

262 gulden

Totaal:

 

875 gulden

 

 

 

Kwartierslasten:

 

Bedragen:

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in het brandgeld van Helmond, Bakel en Deurne

 

41 gulden

 

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in het maken van hutten op het kasteel van Helmond

 

7 gulden

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in de 10.000 mutsaerts voor de opstandelingen te Weert

 

51 gulden

 

Aan Marten Fabrij (niet gespecificeerd)

 

66 gulden

 

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in de Langstraatse Taux

 

75 gulden

 

Totaal:

 

240 gulden

 

 

 

Bossche lasten:

 

Bedragen:

Aan Arien van Empel voor Veghels aandeel in de fortificatie van Den Bosch

 

576 gulden

 

 

Andere uitgaven voor het dorp:

 

Bedragen:

Voor sommaties en executies vanwege niet betaalde belastingen

 

46 gulden

Onkosten, verteringen en bodelonen

 

811 gulden

Voor diensten voor het dorp, zoals varen per kar en smeden

72 gulden

 

Voor peelturf

19 gulden

 

Aan de heer van Erp en Veghel voor keuren en breuken

 

12 gulden

 

Aan de schout van Erp en Veghel

 

10 gulden

 

Aan de Veghelse secretaris voor zijn schrijven

 

29 gulden

 

Korting op de ‘settinge’ aan 9 inwoners

115 gulden

 

Rente

 

722 gulden

Huishuur

 

8 gulden

Totaal:

 

1.844 gulden

 

 

 

De inkomsten ontbreken in de dorpsrekening van 1604. Uit latere dorpsrekeningen blijkt dat men gebruik maakte van een land- of maatboek waarin alle eigenaren met hun landerijen en beemden opgeschreven stonden. Per perceel was de belasting berekend. Een exemplaar van dit maatboek uit 1624 is bewaard gebleven. Men gebruikte dit maatboek aanvankelijk alleen voor de bede, maar later ook voor andere omslagen. Een eenmalige omslag leverde ongever 980 gulden op. Als men meer geld nodig had, sloeg men meerdere malen om naar evenredigheid van het benodigde bedrag.

 

 

Samenvatting van de uitgaven:

 

Uitgaven:

 

Bedragen:

Regelmatige en incidentele leveringen aan ruiters en legers

 

6.058 gulden

 

Kwartierslasten

 

240 gulden

 

Fortificatie van Den Bosch

 

576 gulden

Belastingen

 

875 gulden

 

Andere uitgaven voor het dorp:

 

1.844 gulden

 

Totaal:

 

11,437 gulden

 

 

Ongeveer 90 % deel van de uitgaven van Veghel in 1604 had op de een of andere manier te maken met de oorlog. Het geld had men veelal geleend tegen een rente van 7 %, zodat ongeveer 10,300 gulden geleend was.

 

Het is nuttig om de reguliere belastingen wat toe te lichten.  In de periode 1525-1586 had Den Bosch geld geleend, en de aflossing en het betalen van rente over deze leningen werd een langdurige kwestie. Hierdoor vloeide de opbrengst van de beden niet meer geheel in de schatkist van de hertog, maar werden door de hoofdstad en de Meierij gebruikt om renten op geleende kapitalen te betalen. De hertog verwierf hierna inkomsten door een ander soort belasting voor te stellen. Vanaf de zestiende eeuw ontstond daardoor een gediversifieerd belastingstelsel.  De ‘gemene middelen’ was een verzamelnaam voor een aantal belastingen of accijnzen op brood, bier, enkele andere dranken en voedselwaren en een aantal gebruiksartikelen. In het verdrag van de Unie van Utrecht (1579) was voor het eerst sprake van een heffing volgens een uniform tarief in alle aangesloten gewesten van een belasting op een groot aantal consumptie- en enkele kapitaalgoederen. Aanvankelijk was het in 1583 de bedoeling een heffing van 300.000 gulden ‘algemeen’ of ‘gemeen’ vast te stellen, dat wil zeggen in alle provincies volgens dezelfde belasting op consumptiegoederen. Uiteindelijk mocht iedere provincie toch zelf beslissen hoe de gelden voor haar quote bijeen te brengen. De belasting op consumptiegoederen bleef wel de naam ‘gemene middelen’ behouden. In de Veghelse dorpsrekening van 1604 komen deze gemene middelen terug als: de tax van de legerwagens, de impost van de dranken, de impost op het gemaal en het ‘schougelt ende ploegen’

 

In 1589 werd de rente van leningen van 83 schuldeisers over de vier kwartieren en per kwartier weer over de plaatsen omgeslagen.  Dit werd de ‘kwartierstaux’ of ‘Langstraatschen taux’ genoemd. Op 24 januari 1594 werd de repartitie, enigszins aangepast, formeel goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de vier kwartieren. Deze belasting wordt vermeld in de dorpsrekening van 1604.

 

Het valt op dat de beden in deze Veghelse rekening niet genoemd worden. Dat was kennelijk (als vanouds) een aparte rekening. De gemene middelen (vanaf 1583 of kort daarna) en de Langstraatschen taux (vanaf 1574) zijn wel opgenomen in de dorpsrekening. Dit is een voorzichtige aanwijzing dat de dorpsrekening er al was toen de gemene middelen in 1583 of kort daarna ingevoerd werden.

 

 

 

Samenvatting en conclusies

 

Voor zover is te overzien heeft Veghel niet veel te lijden gehad van de Gelderse oorlogen tussen 1478 en 1499. Veghel en de andere dorpen werden in 1483 wel aangeslagen voor de door Den Bosch gemaakte kosten. Veghel werd aangeslagen voor ongeveer 1.033 gulden. Dat is in de orde van grootte van wat in het midden van de zestiende eeuw als een eenmalige omslag voor de bede beschouwde. Er zijn geen aanwijzingen dat er geld geleend werd, of dat er voor dit doel percelen van de gemeint verkocht zijn.  Veghel zal het in 1483 opgelegde bedrag daarom wel over de bevolking omgeslagen hebben.

 

Tijdens de Gelderse oorlogen tussen 1504 en 1533 werd de Veghelse brug twee maal afgebroken (1511 en 1542) om troepenbewegingen te vertragen of te verhinderen. De brug werd dan later weer opgebouwd. Ook ondervonden de inwoners van Veghel last van twee doortochten van het Gelderse leger onder leiding van Maarten van Rossum in 1542 en 1543.

 

In de deze periode leenden een aantal plaatsen geld, of men verkocht percelen van de gemene gronden om aan geld te komen. De rente over de geleende kapitalen diende jaarlijks opgebracht te worden en dat leidde dan tot een jaarlijske dorpsbelasting, zoals die in Deurne in 1545 vermeld wordt. In Veghel vonden we daarvoor geen aanwijzingen, behalve een relatief kleine erfcijns ten laste van het corpus vermeld in 1532. In die tijd draaide in Veghel elke inwoner bij oorlogsschade nog voor de eigen schade op. Het afbreken en opbrouwen van de brug over de Aa was al wel een gezamenlijke aangelegenheid. De kosten daarvoor kunnen door eenmalige omslagen over de inwoners opgebracht zijn. Voor dergelijke ‘commer’ stelde men – net als bij de bede het geval was – twee lieden aan om de omslag te doen volgens de verdeelsleutel van de bede, en twee andere inwoners haalden vervolgens het geld op.

 

De eerste berichten over oorlogsschade in Veghel in de (aanloop van) de Tachtigjarige oorlog dateren uit 1556, 1557 en 1558. Er was sprake van inkwartieringen en leveranteis aan troepen. De schade per incident die vermeld wordt was (afgerond) 230 gulden, meer dan 200 gulden en 45 gulden.  De schepenen waren met de gezworenen van huis tot huis rond geweest om een beeld te krijgen van de totale schade. Dat gebeurde om een verzoek tot vermindering van Veghels aandeel in de bede te ondersteunen. Ook in deze periode draaide elke inwoner van Veghel nog voor de eigen schade op.

 

Toen in oktober en november 1572 opnieuw legers in Veghel inkwartierden tot grote schade van de inwoners werd in Veghel het solidariteitsbeginsel ingevoerd. Alle schade werd bij elkaar opgeteld, en hierna volgens de verdeelsleutel van de bede, over de bevolking omgeslagen. Dit werd algemeen goedgekeurd op een corporele vergadering op een zondag op het kerkhof, waar men besloot om dit voortaan zo te blijven doen. Naar gewoonde heeft men toen ook twee mannen aangesteld om de kosten over de inwoners om te slaan en twee collecteurs om de commer te beuren.

 

In 1583 werden veel huizen in Veghel geplunderd en verbrand en de Veghelaren moesten al het graan dorsen en dit met turf en hout naar Den Bosch te brengen, zodat het niet in handen zou vallen van Staatse krijgsbendes. In 1587 vond het bloedbad van Veghel plaats. Honderden boeren uit de omgeving vonden de dood in een veldslag met het leger van Hohenlohe. In 1603 werden huizen aan de oostzijde van de Aa geplunderd door in Den Dungen gelegerde troepen en ook in 1604 had men last van inkwartieringen. Ongetwijfeld is maar een deel van alle vervelende gebeurtenissen gedocumenteerd en overgeleverd.

 

Uit de dorpsrekening van 1604 blijkt dat in dat jaar ongever 90 % van alle uitgaven voor het dorp (totaal 11,437 gulden) te maken had met de oorlog. Om de oorlogslasten te voldoen had men naar schatting ruim 10.300 gulden geleend van diverse lieden. In de Veghelse archieven hebben we geen aktes van lening van geld gevonden. Mogelijk dat de Bossche protocollen hierover nog gegevens bevatten. Kunnen we ondanks het gebrek aan gegevens toch iets zeggen over de periode dat die leningen aangegaan zijn? Als we naar de gegevens over de andere Meierijse plaatsen kijken, dan zien we dat die vanaf 1575 of wat later geld begonnen te lenen. Vanaf 1575 werden ook octrooien verleend om delen van de gemene gronden te verkopen om schulden af te lossen.

 

Wat oorlogsschade in Veghel betreft vallen vooral de gebeurtenissen in 1583 en 1587 in het oog. Verder is er sprake van een incidentele inkwartiering en leveranties aan soldaten in 1572. Dergelijke leveranties en inkwartieringen zullen wel vaker plaats gevonden hebben, niet alles is gedocumenteerd. Vanaf 1587 werden de plaatsen in de Meierij belast met jaarlijkse contributies aan de legers.

 

Het een en ander betekent dat er in Veghel minstens vanaf 1587 een jaarlijkse omslag  van de commer over de inwoners, dus een dorpsbelasting is geweest, en dat impliceert het bestaan van een algemene dorpskas en dorpsrekening. In 1572 bestond die dorpsbelasting waarschijnlijk nog niet, omdat tot aan eind 1572 elke inwoner zelf voor geleden schade opdraaide. Andere commer, zoals het herstellen van de brug, of bijdragen aan de kosten gemaakt door Den Bosch hadden een incidenteel karakter en werden waarschijnlijk bijeengebracht door eenmalige omslagen. We kunnen op basis van deze gegevens het invoeren van een algemene permanente dorpskas en algemene dorpsrekeningen dus dateren op de periode 1572-1587.

 

In die periode veranderde ook de rol van de gezworenen.  In 1572 werd, zoals men gewoon was, de incidentele commer door daartoe aangestelde mensen omgeslagen en door weer anderen opgehaald. De gezworenen kwamen daar niet bij te pas, hoewel ze in 1559 de schepenen wel assisteerden met het vaststellen van de schade van inkwartieringen en leveranties aan soldaten. In 1604 is sprake van een geheel andere situatie, toen waren de gezworenen, ook borgemeesters genoemd, verantwoordelijk voor het ophalen van de dorpsbelastingen. Voor de omslag werden geen andere lieden aangesteld. Dat lag vast doordat men de bestaande landboeken voor de bede gebruikte (ook wel ‘celenboek’ of ‘cedulenboek’ genoemd, een ‘ceel’, of ‘cedule’ was in Veghel synoniem voor omslag).

 

We begonnen ons betoog met het voornemen om ons, op basis van de directe oorlogsschade in Veghel en de lasten vanwege de oorlog opgelegd door de overheid: de stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch en het kwartier Peelland, wat meer te kunnen zeggen over het tijdperk van onstaan van de algemene dorpskas in Veghel. Wat ond onderzoek opleverde was de datering: ergens in de periode1572-1587.

 

Om een tipje op te lichten van de sluier van het verdere onderzoek: in 1583 worden in Veghel voor het eerst borgemeesters vermeld. Dat brengt de periode voor het invoeren van de permanente algemene dorpskas op 1572-1583. Op basis van weer andere gegevens kunnen we deze ingrijpende bestuurlijke herorganisatie naukeuriger dateren op de periode 1575-1579. Maar dat is een ander verhaal.

 

Bronnen: Voor dit betoog werd gebruik gemaakt van: M. van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen ca. 1200-1832 (Oosterhout, 2002), hoofdstukken 3, 9 en 23; de Veghelse dorpsrekening van 1604, diverse akten uit het Veghelse schepenprotocol en een akte uit het Dintherse schepenprotocol. Rolf Vonk attendeerde me op de vermeldingen van de afgebroken en weer opgebouwde bruggen in de zestiende eeuse Bossche stadsrekeningen.