De Veghelse borgemeesters van 1700 tot 1810

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Indeling in borgemeestershoeken

 

In de dorpsrekening van 1613-1614  worden aparte inkomsten van de omslagen gegeven voor het gebied ten oosten van de Aa en voor het gebied ten westen van de Aa. In 1614-1615 zien we dezelde tweedeling voor de inkomsten uit de verkoping van nieuwe erven. Het is moeilijk voorstelbaar dat ook de groep borgemeesters al verdeeld was over deze twee gebieden, want er waren er drie, en die kun je niet in twee gelijke delen verdelen, zonder dat er een dode valt, zeg maar.

 

Vanaf de rekening van 1634-1635 worden inkomsten vermeldt van de twee borgemeesters aan de ene kant van de Aa en van de twee aan de andere kant van de Aa. Die tweedeling zal bestaan hebben vanaf (waarschijnlijk) 1620 of 1621 toen het aantal borgemeesters van 3 naar 4 gebracht werd.

 

Deze tweedeling bleef bestaan tot 1672 toen men overstapte naar een vierdeling. Elke borgemeester had voortaam een eigen hoek. De hoeken heetten Heij, Havelt, Dorshout en Zontvelt. Tot 1698 worden in de dorpsrekeningen aparte inkomsten van die vier hoeken vermeld. Daarna worden alleen totale inkomsten van de vier borgemeesters samen vermeld. Wel blijkt uit de bewaard gebleven belastingregisters dat de indeling in vier borgemeestershoeken ook in de achttiende eeuw bleef bestaan.

 

De aanstellingen van de borgemeesters zoals genotuleerd in de resolutieboeken (en voor de periode 1774-1791 in een apart register geven) weer een tweedeling (oost en westkant van deAa) voor de perioden van 1725-1726 tot en met 1729-1730 en vanaf 1752-1753 tot en met  1791. Voor de tussenliggende perioden ontbreken gegevens.

 

Deze tweedeling in de bronnen was een gevolg van de procedure voor het kiezen van nieuwe borgemeesters. Voor een groot aantal jaren is precies overgeleverd hoe men te werk ging. Er werden drie viertallen genomineerd door de aftredende borgemeesters, de schepenen en de acht- of twaalfmannen, en daaruit koos men eerst een borgemeester aan deze kant van de Aa, dan aan de andere kant van de Aa, dan weer aan deze kant van de Aa, en ten slotte de laatste weer aan de andere kant van de Aa.

 

De vier borgemeesters bleven daarbij ieder wel verantwoordelijk voor het ophalen van de omslagen in hun eigen borgemeestershoek. Dit blijkt uit een verklaring van 8 juli 1762 van Jan Aalbers Verhoeven die verklaarde dat hij in 1761 borgemeester was van ‘de hertgang ’t Zontfelt’.

 

 

De persoonlijke verantwoordelijkheid en het sluiten van de rekeningen

 

Als een inwoner van Veghel aangesteld werd als borgemeester, dan kreeg hij daarvoor volgens het bestuurlijk reglement van 1662 een beurloon van 5 % van het opgehaalde bedrag. Daar stond tegenover dat als hij er niet inslaagde om het gehele bedrag bijeen te brengen hij persoonlijk verantwoordelijk gesteld kon worden voor het tekort. Die soep werd niet zo heet gegeten als hij opgediend werd, want dergelijke tekorten mochten over het algemeen wel verrekend worden. Het corpus moest bij het sluiten van de rekeningen daar toestemming voor geven.

 

Het slot van de rekening van 1638-1639 geeft bijvoorbeeld de volgende informatie: als ze alles opgehaald hebben, dan hebben de borgemeesters 761 gulden, 7 stuivers en 1 oort meer ontvangen dan uitgegeven. Hiervan krijgen de borgemeesters 656 gulden beurloon. Dus heeft het dorp nog 86 gulden, 7 stuivers en 1 oort van hen tegoed. Als de borgemeesters er niet in geslaagd zijn om alles op te halen, dan mogen ze het verschil in mindering brengen. Ook mogen vergissingen nog gecorrigeerd worden.

 

Het moge duidelijk zijn dat het ophalen van de laatste penningen en de finale afrekening zich soms maandenlang of jarenlang voortsleepte. Men maakte daarom meestal eerst een tussentijdse afrekening op en later nog eens de uiteindelijke afrekening. Zo werd de rekening van 1636-1637 gesloten op 22 mei 1637 en 17 november 1637. De rekening van 1637-1638 op 15 november 1638 en 25 maart 1639, en de rekening van 1638-1639 op 3 november 1639 en 12 december 1639. Ook na de laatste afrekening worden er soms nog zaken die men vergeten was eerder in te brengen verrekend.

 

In het bestuurlijk reglement van 1662 probeerde men orde op zaken te stellen: Het reglement schreef voor:

De rekening van het afgelopen jaar moet elk jaar in mei na 3 zondaagse proclamaties worden gehoord en gesloten. Dat zal op maandagmorgen 8 uur na ‘clockenslag’ beginnen en alle inwoners die willen mogen daar bij zijn. Men hoeft niet op afwezigen of laatkomers te wachten. Als er verschil van mening is over bepaalde posten zal daar over gestemd worden.

 

 

We onderzochten in hoeverre men er in slaagde om de rekeningen die tot 2 februari liepen ook daadwerkelijk in mei van dat jaar te sluiten.

 

Rekening van het jaar:

Datum waarop de rekening gesloten werd:

 

1670-1671

15 juni 1671

1680-1681

2 juli 1681

1690-1691

9 juni 1691

1700-1701

7 mei 1701

1713-1714

24 april 1714

1720-1721

6 mei 1721

1725-1726

3 juli 1726

1726-1727

10 juni 1727

1727-1728

23 december 1730

1730-1731

21 januari 1733

1734-1735

7 oktober 1737

 

 

Tot en met de dorpsrekening van 1726-1727 bleven eventuele vertragingen beperkt tot een paar maanden. Daarna waren er grotere vertragingen van meer dan een jaar of enkele jaren.

 

 

Uitbestedingen

 

De borgemeesters konden het ophalen van de omslagen uitbesteden. Ze kregen een beurloon van 5 %. Ze hielden daar dan een deel van en besteedden de collecte tegen een lager bedrag weer uit. Op die manier wordt het borgemeesterschap een aantrekkelijk baantje. In de resolutieboeken vonden we twee aantekeningen die op deze praktijk wijzen.

 

Op 8 juli 1762 verklaarde Jan Aalbers Verhoeven op verzoek van Jan, meerderjarige zoon van Jacomijne, weduwe van Willem Frans Doornleijers, “dat hij over den gepasseerder jare 1761 is geweest borgemeester van de hertgang ’t Zontfelt. Dat hy zyn borgemeesters boeck om op te haalen mondeling heeft aanbesteed aan Martinus Heynsbergen, vorster alhier. Dat den selven Van Heijnsbergen gepasseerden sijnsdag den 6 deser, smorgens tussen agt en 9 uren by hem is gecomen ten huyse van Peter Voogts, staande alhier aan de roomse keck, vertoonende een brieffje, vragende: “Wilt gij dat wel teeckenen?” Dat hij dat brieffje ter goeder trouwe en sonder voorlesinge ofte weeten watter in stont met syn mark heeft getekent. Dat hij comparant tot syn leetwesen nu heeft vernomen dat den selven Van Heijnsbergen des requirante moeder voor de weijnige borgemeesters lasten anno voorscreven heeft gesommeert om binnen een maant te voldoen, waer toe den comparant geene de minste ordre aan hem, tzy als vorster off deurwaarder heeft gegeven, als zynde namelyx het jaar geëxpireert, tzij dat het selve buyten syn weeten int brieffje stont.”

 

Dergelijke aanbestedingen werden vanaf 1767 door de Raad van State gereguleerd. Op 25 augustus 1772 stuurde Jacob Kien, stadhouder van Peelland, een brief aan de regenten van Veghel. Volgens resoluties van de Raad van State van 16 januari  1767 en 29 april 1772 was het verboden ‘dat geen regenten secretaris, substitut secretaris, gesworen klerk, schoolmeester en vorster of clerq der secretarij niet beëdigt sijnde sullen mogen aannemen off eenig prijs daarop stellen off eenig part off deel hebben in eenige collectens van 's lands off dorps Lasten, off eenige gedeeltens van dien overneemen’. Dus genoemde ambtenaren mochten geen lands- of dorpslasten ophalen. Kien wilde weten hoe dat in Veghel zat.

 

De regenten van Veghel antwoordden op 6 september 1772. ‘Onses weetens zijn door regenten, ‘t geene vertrouwen te sijn schepenen, secretaris, noch schoolmeester in Veghel aangenomen of gecollecteerd enige collectens . Wel haalt de vorster een deel van de borgemeesterslasten op. Als twaalfmannen ook onder de regenten vallen, dan moet twaalfman Dirk Vermeulen vermeld worden, die een gedeelte van de borgmeesterslasten ophaalt.’ Daar onder stond geschreven: ‘na het schrijven dezes heeft vorster verklaart dat hij zich van zijn borgemeestersboek heeft ontdaan.’

 

 

De periode 1797-1810

 

In het najaar van 1794 kwam Staats-Brabant in handen van Frankrijk. In januari 1795 trokken de Fransen over de bevroren rivieren naar het noorden. Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland. Hiermee kwam definitief een einde aan het Ancien Régime. Op 16 mei 1795 werd in 's-Gravenhage een verdrag getekend tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden, die nu ‘de Bataafse Republiek’ ging heten. Frankrijk en de Republiek sloten een offensief en defensief verbond.

 

In Veghel zouden in februari 1795 nieuwe borgemeesters moeten worden aangesteld. De borgemeesters van 1794 verklaarden dat zij ‘op speciaal verzoek en aandrang van de regering in hun functie zijn gecontinueerd mits de troubles van oorlog.Dat zij uijt liefde en agting voor haare plaats om alle disorders voor te komen sig daar toe hebben laten overhaalen. ‘ De borgemeesters van 1794 bleven dus ook in 1795 nog in dienst.

 

Vanaf 1796 tot en met 1803 werden elk jaar weer nieuwe borgemeesters aangesteld. Vanaf 1804 werd slechts één borgemeester aangesteld. Op 29 december 1803 stelde het gemeentebestuur Jan Oppers aan als borgemeester voor 1804. Jan Oppers was in 1803 al een van de vier borgemeesters geweest. In plaats van 5 % wordt het beurloon op 4 ½ % bepaald.

 

Een jaar later, op 13 december 1804 werd het collecteren van de dorpslasten over 1805 en 1806, dus voor twee jaren, openbaar aanbesteed. Er waren twee gegadigden, Aard van de Heuvel en Jan Oppers. Hen werd gevraagd om hun berurloon op een briefje te schrijven, dat dicht te vouwen en aan het gemeentebestuur te overhandigen. Ze hadden allbei 4 % op het briefje geschreven. De vergadering besloot daarop om Jan Oppers aan te stellen. De voorwaarden waren:

 

-        Hij moet de landelijke en plaatselijke wetten, plakaten en gebruiken ten aanzien van de borgemeesters en de collecteurs van ‘gemeentes laste’volgen

-        Hij moet zonder vertraging verzoekentot betaling gedaan door het gemeentebestuur uitvoeren, tot een maximum van 1.000 gulden van wat er in kas is of kan zijn

-        Van verkochte nieuwe erven krijgt hij een beurloon van 5 %, omdat dit op 10 augustus 1780 voorgeschreven was door de voormalige Raad van State

-        Hij moet reëele lasten (over landerijen en huizen) en personele lasten (over personen) ophalen door rond te gaan

-        Hij moet borgen stellen

 

 

Op 24 december 1806 werd na een openbare besteding de collecte van de dorps of huishoudelijke lasten van Veghel over 1807 voor een beurloon van tegen 3 ½ % aangenomen door Arnoldus van Roij. Ruim een jaar later, op 30 januari 1808 neemt hij de collecte aan voor een beurloon van 3 %.

 

Op 29 december 1808 wordt de collecte over 1809 onderhands aanbesteed aan Antonij van Roij. De naam van de collecteur ofwel borgemeester over 1810 kennen we uit de dorpsrekening van dat jaar. Dat was Francis Manders.

 

 

 

De namen van de borgemeesters van 1700 tot 1810

 

Lichtmis 1700 - Lichtmis 1701

 

Teunis Hendrick Lamberts van de Ven

Zeger Hendrick Zeger Donckers

Jan Claessen Rademaackers

Hendrick Hendricks van der Heijden met zijn zussen

 

Lichtmis 1701 - Lichtmis 1702

 

Lambert Teunis Hendrick Lambers

Lambert Tijs Willem Meeuwissen van Vorstenbos

Jan Rombout Jacobs

Leijsken, weduwe van Peter Goorts van Erp met haere soon Jan Peter Goorts van Erp

 

Lichtmis 1702 - Lichtmis 1703

 

Daandel Jan Rutten

Jan Leunis Peters

Thonij Dielis Hoppenaars

Tijs Peter Goorts

 

Lichtmis 1703 - Lichtmis 1704

 

Jacob Jan Tijssen den Jonge

Claas Gerrit Aarts

Peter Hendrick Willem Aarts

Laurens Baltus Laurensen met zijn broers

 

Lichtmis 1704 - Lichtmis 1705

 

Jan Rut Kluijtmans

Gijsbert Jan Teunis de Smit

Tonij Jan Teunis van Eert

Jan Aart Reijnders

 

Lichtmis 1705 - Lichtmis 1706

 

Rut Lambert Gerrit Stevens

Jan Aart Donckers

Evert Fredrick Evers

Jacob Jan Jacob Hendrickmans met zijn moeder Maria

 

Lichtmis 1706 - Lichtmis 1707

 

Jan Paulus Simons

Jan Jan Gerits van der Heijden

Dirck Gerrit Jansen in den Elsen

Jan Arien Ariens opt Citart

 

Lichtmis 1707 - Lichtmis 1708

 

Corstiaen Teunis Lamberts van de Ven

Reijnier Jan Willems met zijn kinderen

Peter Peters Teunis Hendricx

Goijaert Henrick Gerrits

 

Lichtmis 1708 - Lichtmis 1709

 

Michiel Arien Donckers

Jacob Willems van der Zantvoort de Smidt met zijn broer

Peter Jan Tijssen van den Hurck

Peter Roeffen

 

Lichtmis 1709 - Lichtmis 1710

 

Lambert Henrick Lamberts van de Ven

Aelbert Aert Janssen van der Hagen

Jan Philips aent Beuckelaer

Peter Gerit Janssen van den Elsen

 

Lichtmis 1710 - Lichtmis 1711

 

Peter Matthijs Lamberts

Peter Jan Theunis van Eert alias Olijslagers

Henrick Claes Marcelissen

Dirck Jacobs van den Tillaer

 

Lichtmis 1711 - Lichtmis 1712

 

Zeger Henrick Zeger Donckers

Aert Pauwelsen van Heedwijck

Cornelis Boermans

Henrick Sijmonts Weijdeven

 

Lichtmis 1712 - Lichtmis 1713

 

Jan Henrick Tijssen

Anthonij Dirck Tijbos

Henrick Arien Olijslaegers

Cornelis van Dooren

 

Lichtmis 1713 - Lichtmis 1714

 

Jan Gerit Jan Goossens

Mattheus Adriaens de Leest

Andries Peters van Haselbergh

Hoogars Amelis van Dieperbeeck

 

Lichtmis 1714 - Lichtmis 1715

 

Jan Claas Marcelis

Claes Gerrit Aerts

Gerrit Henrick Martens

Wilbert Jan Joorden Donckers

 

Lichtmis 1715 - Lichtmis 1716

 

Daniel Jan Rutten van de Crekelshoff

Aert Ariens de Leest

Jan Rombouts van Zutphen

Thonij Jan Henrick Ariens van Rijbroeck

 

Lichtmis 1716 - Lichtmis 1717

 

Jan Ariaens Verhoeven

Ariaen Jan Peter Huijbers

Aert Gerrit Henrick Lamberts

Johannes Baltussen van de Rijth

 

Lichtmis 1717 - Lichtmis 1718

 

De weduwe van Evert Fredericx met haar zoon Jan

Goort Aert Goorts

Jan Aert Reijnders Verbeeck

Jan Jacob Denissen Vermeulen

 

Lichtmis 1718 - Lichtmis 1719

 

Marten Oppers

Jacob Jan Tijssen

Jan Jan Geerits van der Heijden

Adriaen Willem Evers van Hout

 

Lichtmis 1719 - Lichtmis 1720

 

Jan Lamberts van Boxmeer

Adriaen Hendrik Joosten

Hendrik Mateus Aerts

Gysbert Tijs Jan Tijssen

 

Lichtmis 1720 - Lichtmis 1721

 

Hendrik Willem Peters van Lanckvelt

Aert Willem Evers

Jan Philip Jan Tunis

Aelbert Aert Jans

 

Lichtmis 1721 - Lichtmis 1722

 

Jan Adriaen Teunissen in Dorshout

Lambert Adriaen Willem Meussen

Jan Peters van de Wiel

Jan Lambert Meeussen

 

Lichtmis 1722 - Lichtmis 1723

 

Lambert Hendricx van de Ven

Seger Hendrik Segers

Adriaen Hendrik Martens

Willem Jan Tunis Versteegden

 

Lichtmis 1723 - Lichtmis 1724

 

Daniel Antonij Tijbos

Bernt van Eeckeren

Hendrick Jan Tunis van Eert

Hendrik Adriaen Olislagers alias in d’ Olimeulen

 

Lichtmis 1724 - Lichtmis 1725

 

Wilbort Jan Joorden Doncquers

Antonij Adriaen Meeussen

Hendrick Tunis van de Ven

Geerit Goorts van den Broeck

 

Lichtmis 1725 - Lichtmis 1726

 

Heij en Havelt:

-         Jan Jans Sleeuwens

-         Joannes van der Straten

 

Dorshout en Zontvelt:

-         Melianus van Santvoort,

-         Johannes Janse van der Heijden

 

In de dorpsrekening wordt Lambert van de Ven genoemd in plaats van Jqannes van der Straten

 

Lichtmis 1726 - Lichtmis 1727

 

Heij en Havelt:

-        Jacob Jan Tijssen

-        Willem Lamberts van Doorn

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Handrik Rutten Cluytmans

-        Tonis Adriaens de Leest

 

Lichtmis 1727 - Lichtmis 1728

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Tonis van den Boogaart

-        Jan Jan Hendrik Tijssen

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Jans Smits

-        Peter Jan Tunis van Eert

 

Lichtmis 1728 – Lichtmis 1729

 

Heij en Havelt:

-        Dirck van der Landen

-        Jan Daniels van Dinter

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Gysbert Tijssen aen de Santsteegt

-        Lambert Jan Geerits van der Heijden

 

Lichtmis 1729 - Lichtmis 1730

 

Heij en Havelt:

-        Jan Philip Jan Teunis

-        Claas Jan Claassen

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Leendert Peter Jacobs

-        Ruth Lambert Burgers, zijn zoon Jan legt de eed af

 

Lichtmis 1730 - Lichtmis 1731

 

Jan Tony Hoppenaers

Jan Laurenssen

Aert Aelbers

Jan Janssen den Jongen

 

Lichtmis 1731 - Lichtmis 1732

 

Hendrik Peters van de Wiel

Jan Lamberts van Erp

Jasper Aarts van de Ven

Cornelis Andries Hurkmans

 

Lichtmis 1732 - Lichtmis 1733

 

Jacob Peters van Hooff

Adriaen Hendrik Olislagers

Jan Peter Doncquers

Hendrik Tunis Hendrix

 

Lichtmis 1733 - Lichtmis 1734

 

Michiel Boumans

Hendrik Tonis van Eert

Jan Janssen van den Heuvel

Jan Aarts van Eert

 

Lichtmis 1734 - Lichtmis 1735

 

Herman van de Laar

Marten Jan Peter Martens

Antonij Adriaan Meeussen

Peter Jan Tunis van Eert

 

Lichtmis 1735 - Lichtmis 1736

 

Dielis Tonij Hoppenaars

Lambert Jan Goort Denissen

Philip Wijnen Oppers

Lambert Janssen van den Tillaart

 

Lichtmis 1736 - Lichtmis 1737

 

Jan Evers van Hout

Jan Leendert Peter Jacobs

Adriaan Willem Evers

Francis Jans Rijbroek

 

Lichtmis 1737 - Lichtmis 1738

 

Jan Rut Burgers

Jan Hendrix van der Heijden

Francis Jansen van den Bos

Willem Gysbert Smits

 

Lichtmis 1738 - Lichtmis 1739

 

Jan Jansse van der Heijden

Hendrik Hendrik van Kilsdonk

Jan Lamberts van Hoof

Aart Aalberts Heijhoevenaers

 

Lichtmis 1739 - Lichtmis 1740

 

Adriaan Jansen Verhoeven

Lambert Hendrik Martens

Aart Peters van Hooft

Baltus Jan Baltus van der Reijdt

 

Lichtmis 1740 - Lichtmis 1741

 

Hendrik van de Wiel

Francis Gielens van Eert

Jasper Aarts van de Velde

Leendert Peter Smits

 

Lichtmis 1741 - Lichtmis 1742

 

Claas Jan Claassen

Jan Lamberts van Erp

Jan Daniels Crekelhoff

Melianus van Santvoort

 

Lichtmis 1742 - Lichtmis 1743

 

Jan Tonis van Rijbroeck

Hendrik Willems van Lankvelt

Adriaen Hendrik Olislagers

Jan Delisse Vercuijlen

 

Lichtmis 1743 - Lichtmis 1744

 

Dirck Jansen Vermeulen

Marten van Doorn

Antonij Hendrik Teunissen

De weduwe van Goort Aart Goorts

 

Lichtmis 1744 - Lichtmis 1745

 

Jan Martens van Doorn

Jan Teunis Clockgieters

Lambert Leendert Peters

Jan Geerits van Lith

 

Lichtmis 1745 - Lichtmis 1746

 

Jan Jans Rijbroeck

Jan van Eert

Jan Lamberts van den Heuvel

De kinderen van Dirk Mateusse

 

Lichtmis 1746 - Lichtmis 1747

 

Marten Lamberts van Hooff

Wouter Jan Baltusse

De weduwe van Francis van der Linde

De weduwe van Goort Hendricx Verasseldonk

 

Lichtmis 1747 - Lichtmis 1748

 

Lambert van Doorn

Dielis Tonij Hoppenaars

Willem van den Bos

Adriaen Lambert Jan Goorts

 

Lichtmis 1748 - Lichtmis 1749

 

Aart Hendricx van Eert

Dirck Adriaen van der Rydt

Jan Daniels, in naam van Lambert Janssen den Jongen

Adriaan van de Ven voor synen schoonvader Hendrik van de Wiel

 

Lichtmis 1749 - Lichtmis 1750

 

Lambert Willem Hendricx

Francis Jansen van den Bos

Tonij Lambers van de Ven

Hendrik Hendrix van Kilsdonk

 

Lichtmis 1750 - Lichtmis 1751

 

Peter van de Velde

Lambert van der Landen

Lambert Rut Burgers

Jan Hendrik Arien Smits

 

Lichtmis 1751 - Lichtmis 1752

 

Jan van Lith

Francis van Eert

Jasper Aerts van de Velde

Peter Hendrik Ketelaers

 

Lichtmis 1752 - Lichtmis 1753

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Adriaan Leendert Smits

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Tonij Jan Jacobs Vermeulen

-        Jacobus Jan Vissers

 

Lichtmis 1753 - Lichtmis 1754

 

Heij en Havelt:

-        Jan Tonis van den Bogaert

-        Hendrik Hendrik Snellaars

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Lamberts van de Ven

-        Dirck Tonis van Eert

 

Lichtmis 1754 - Lichtmis 1755

 

Heij en Havelt:

-        Joannis Jansen van Zutphen

-        Joannis Willem Hendrix

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Adriaen Janssen Verhoeven

-        Peter Lambert Leenders

 

Lichtmis 1755 - Lichtmis 1756

 

Heij en Havelt:

-        Paulus van de Laarschot

-        Hendrik Aarts van Hooff

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Dirck Jans Vermeulen

-        Francis Jansen van Rijbroeck

 

Lichtmis 1756 - Lichtmis 1757

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Aart Willem Evers

-        Joannis Geerit Willens

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Janssen Rybroeck

-        Antony Hendrik Teunissen

 

Lichtmis 1757 - Lichtmis 1758

 

Heij en Havelt:

-        Jan Lamberts van den Heuvel

-        Jan Baltus van der Steede

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Tony Lambers van Hooff

-        Aart Jans Verbeeck

 

Lichtmis 1758 - Lichtmis 1759

 

Heij en Havelt:

-        Aart Tijsen van Berckel

-        Jan Jansse van den Tillaar

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Tonis Rijbroeck

-        Jacob Melis Santvoort

 

Lichtmis 1759 - Lichtmis 1760

 

Heij en Havelt:

-        Jan Evers van Hout

-        Jan Tyssen van Berckel

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Peters Ketelaars

-        Catarina van Eert namens haar overledene soone Corstiaen Joannis van de Ven

 

Lichtmis 1760 - Lichtmis 1761

 

Heij en Havelt:

-        Mighiel Boumans

-        Adriaan van den Bos

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Adriaan van de Ven

-        Corstiaen Rut Burgers

 

Lichtmis 1761 - Lichtmis 1762

 

Heij en Havelt:

-        Hendrik van den Berg

-        Ruth Hendrik Cluytmans

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Lambert Hendricx

-        Jan Aalberts Verhoeven

 

Lichtmis 1762 - Lichtmis 1763

 

Heij en Havelt:

-        Aart Stevens de Bie

-        Marten Hendrik van Lankvelt

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Wilbort Matheus Wilborts

-        Jan Joannis van der Heyden

 

Lichtmis 1763 - Lichtmis 1764

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Willems van Doorn

-        Lambert Jans Bredenrode

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Francis van Eert

-        Maria, weduwe van Adriaan Jansen Verhoeven, namens haar overleden man

 

Lichtmis 1764 - Lichtmis 1765

 

Heij en Havelt:

-        Jan van der Landen

-        Peter Aart Frankevoort

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Lambert Hendrix Tillaar

-        Willem Janse van Rybroek

 

Lichtmis 1765 - Lichtmis 1766

 

Heij en Havelt:

-        Jan Jansen van Boxtel

-        Paulus Paulus van der Pol

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Dielis Tonij Hoppenaars

-        Antony Hendrix van Eert

 

Lichtmis 1766 - Lichtmis 1767

 

Heij en Havelt:

-        Joannis Hurkmans

-        Geerit van de Leemput

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Wilbort Adriaans Verhoeven

-        Adriaan Lamberts van der Steen

 

Lichtmis 1767 - Lichtmis 1768

 

Heij en Havelt:

-        Jan Tunis van den Boogaart

-        Symon Hommelis

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Joannis Aart Verbeek, Zytart

-        Francis Jansen Vermeulen

 

Lichtmis 1768 - Lichtmis 1769

 

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Dircx van der Heyden

-        Peter Laurensse van de Rydt

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Hendrix Kilsdonck

-        Lambert Hendricx van der Heyden

 

Lichtmis 1769 - Lichtmis 1770

 

Heij en Havelt:

-        Lambert Janse van den Heuvel

-        Hendrik Jan Peters van de Ven

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Willem van de Hintelt

-        Johannis Janssen van den Oever

 

Lichtmis 1770 - Lichtmis 1771

 

Heij en Havelt:

-        Peter Lambert Hendrix

-        Peter van de Laar

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Tony Hendrix van de Ven

-        Dirck Janse Vermeulen

 

Lichtmis 1771 - Lichtmis 1772

 

Heij en Havelt:

-        Anthony Wilbort Donkers

-        Peter Aert van Hooft

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Francis van Reybroek

-        Hendrik Johannes Voogels

 

Lichtmis 1772 - Lichtmis 1773

 

Heij en Havelt:

-        Jan Bouwens

-        Jacop Adriaen van de Laerschot

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Peter Janse van de Wiel

-        Jan Johannes van de Ven

 

Lichtmis 1773 - Lichtmis 1774

 

Heij en Havelt:

-        Adriaen Lankvelt

-        Johannes Wilm van den Heuvel

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Matheus Wilbors

-        Aert Johan van de Ven

 

Lichtmis 1774 - Lichtmis 1775

 

Heij en Havelt:

-        Claes Lambers Versteede

-        Aart Wilms van Eert

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Lambert Johan van de Ven

-        Jacop Melis Santvoort

 

Lichtmis 1775 - Lichtmis 1776

 

Heij en Havelt:

-        Hendricus van derLinden

-        Peter van de Velde

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Willem Lambers Tillaer

-        Antony Lambers van Doorn

 

Lichtmis 1776 - Lichtmis 1777

 

Heij en Havelt:

-        Dirk van der Landen

-        Jan van de Hintelt

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Rut soone Corstiaen Rut Burgers in naam van synen overleden vader

-        Antony van Hooft

 

Lichtmis 1777 - Lichtmis 1778

 

Heij en Havelt:

-        Willem Janse Govers

-        Adriaen Johan Vogels

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Tony Janse Vermeulen

-        Hendricus van Eert

 

Lichtmis 1778 - Lichtmis 1779

 

Heij en Havelt:

-        Hendricus van der Landen

-        Dirk Marte van Doorn

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Lambert Hendrik Tunisse

-        Rut Dirk de Leest

 

Lichtmis 1779 - Lichtmis 1780

 

Heij en Havelt:

-        Klaes Lambert van Doorn

-        Gerrit van den Heuvel

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrik Jan van Eert

-        Antoni Arie van der Steen

 

Lichtmis 1780 - Lichtmis 1781

 

Symon Hommelis

Hendrik Jan Vogels

Peeter van de Leemput

De weduwe van Johannes van de Wiel

 

Lichtmis 1781 - Lichtmis 1782

 

Elisabet van Doorn, weduwe van Johannes van der Heyden in naam van haar overleden zoon Jan Johannis van der Heijden

Hendricus Johannes Verhoeven

Hendricus Tony van de Ven

Peter Hendrix van Eert

 

Lichtmis 1782 - Lichtmis 1783

 

Heij en Havelt:

-        Symon Anthony Hurkmans

-        Dirk van Berkel

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Smits

-        Wilbort Matheus Wilbors

 

Lichtmis 1783 - Lichtmis 1784

 

Heij en Havelt:

-        Leonardt Gast

-        Hendricus van den Boogaert

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Johan van de Ven

-        Jan Adriaen Verhoeven

 

Lichtmis 1784 –

31 december 1784

 

Heij en Havelt:

-        Peeter Verhoeven

-        Jan Hendrix van de Ven

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Jan Tony van de Ven

-        De weduwe van Lambert Dircx van der Heyden, synde haer man onlangs overleden

 

1785

 

Heij en Havelt:

-        Hendrik Aart van Hooft

-        Jan Johannis van Zutphen

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Lambert Adriaen Verhoeven

-        Lambert Janse Vermeulen

 

1786

 

De erfgenamen van de overleden Anthony Hendrik Kilsdonk

Peeter van de Laar

Lambert van der Steen

Johannis W. van den Heuvel

 

1787

 

Heij en Havelt:

-        Hendricus van den Bos

-        Aart Johan van Berkel

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Antony Lambert van Doorn

-        Hendrik Jan van den Oever

 

1788

 

Heij en Havelt:

-        Wilbort Lambert van Doorn

-        Peeter Aart van Hooft

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrikus T. van Hooft

-        Lambert Johannis van de Ven

 

1789

 

Heij en Havelt:

-        Jan Hendrikx van de Hintelt

-        Dirk van der Landen

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Johannis Jacob van Santvoort

-        Gerrit Aert Verbeeck

 

1790

 

Heij en Havelt:

-        Johannis Jan Bouwens

-        Laurens Jan van Hooft

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Anthony A. van der Steen

-        Jan Anthony Reykers

 

1791

 

Heij en Havelt:

-        Gerardus van Roij

-        Johannis Antonis van de Ven

 

Dorshout en Zontvelt:

-        Hendrikus Hendrik Ketelaars

-        Johannis Slits

 

1792

 

Johannis Snelders

Jan van Zutphen

Lambert Tysse van de Ven

Willem Gerbrandts

 

1793

 

Peter Antony Dirx

Johannis Dirk van Doorn

Johannis van den Tillaar

Hendrik Tijsse van de Ven

 

1794

 

Aart Antony van den Heuvel

Lourens van de Reyt

Marte van der Pol

Willem Craenen en Matheus Smits, vervangende den overledene Jan Smits

 

1795

 

Aart Antony van den Heuvel

Lourens van de Reyt

Marte van der Pol

Peter Janse Verhoeven, vervangende den overledene Jan Smits

 

1796

 

Hendrik Dirk van Doorn

Adriaan Jan Raymakers

Lambert Antonij van Hooft

Jan Johannis van de Ven

 

1797

 

Hndrikus Antonij van de Ven

Hendrikus Johannis Verhoeven

Johannis Dirk van den Heuvel

Joost van de Ven

 

1798

 

Johannis Aart Verbeek

Lambert Johannis van de Ven

Dirk van der Landen

Johannis Lambert van Doorn

 

1799

 

Aart Dirk van Doorn

Gregorius Merkelenbag

Jan Welt Vorstenbosch

Dirk Johannis Donkers

 

1800

 

Godefridus Frankevoort

Jacob Ketelaars

Johannis Jan van Reybroek

Adriaan Hendrik van den Tillaer

 

1801

 

Hendricus van Gestel

Rogier van de Wiel

Wilbert van Doorn

Cornelis van Doorn

 

1802

 

Nicolaas Verbakel

Hendricus Johannes van Kilsdonck

Lambert Dirk van Doorn

Johannis Verhoeven

 

1803

 

Jan Oppers

Lambert Lambert van der Heijden

Willem Lambert van Boxmeer

Johannes Antony Hendriks

 

1804

 

Jan Oppers

 

1805

 

Jan Oppers

 

1806

 

Jan Oppers

 

1807

 

Arnoldus van Roij

 

1808

 

Arnoldus van Roij

 

1809

 

Antonij van Roij

 

1810

 

Francis Manders