De inkomsten en uitgaven van het dorp van 1604 tot en met 1705

Martien van Asseldonk

28 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

 

De dorpsrekening van 1604-1605

 

De oudst bewaard gebleven dorpsrekening loopt van 2 februari 1604 tot 1 februari 1605. Van deze rekening zijn alleen de uitgaven bewaard gebleven. Die geven een aardig beeld van de zware oorlogslasten die Veghel in tie tijd betaalde. De bedragen in de volgende tabel zijn afgerond op guldens.

 

Bedragen zijn verder gegeven in guldens - stuivers - penningen, waarbij:

 

1 gulden  = 20 stuivers

1 stuiv er = 16 penningen

 

Uitgaven in de dorpsrekening van 1604-1605:

 

Regelmatige en incidentele leveringen aan ruiters en legers:

 

Bedragen:

Tussen 13 februari en 29 mei 1604 werd geregeld betaald aan de ‘gemuyteneerde’ ofwel ‘gealtereerde’ (de opstandelingen) te Grave

 

1.687 gulden

Aan Lambert Becx vanwege het aandeel van Veghel in de levering van voer voor de paarden, palen, planken en buskruit aan de opstandelingen te Roermond, voer voor de paarden van de opstandelingen te Hoogstraten en dergelijke.

 

1.779 gulden

 

Regelmatige leveringen voor voer voor paarden aan diverse ruiters en legers

 

1.349 gulden

Incidentele diverse oorlogskosten zoals leveringen en verteringen door ruiters

 

1.243 gulden

Totaal:

 

6.058 gulden

 

 

 

Belastingen:

 

Bedragen:

Aan Rogier van Broeckhoven voor de tax van de legerwagens

 

386 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor de impost van de dranken

 

100 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor de impost op het gemaal

 

127 gulden

Aan Rogier van Broeckhoven voor het ‘schougelt ende ploegen’

 

262 gulden

Totaal:

 

875 gulden

 

 

 

Kwartierslasten:

 

Bedragen:

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in het brandgeld van Helmond, Bakel en Deurne

 

41 gulden

 

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in het maken van hutten op het kasteel van Helmond

 

7 gulden

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in de 10.000 mutsaerts voor de opstandelingen te Weert

 

51 gulden

 

Aan Marten Fabrij (niet gespecificeerd)

 

66 gulden

 

Aan Marten Fabrij voor Veghels aandeel in de Langstraatse Taux

 

75 gulden

 

Totaal:

 

240 gulden

 

 

 

Bossche lasten:

 

Bedragen:

Aan Arien van Empel voor Veghels aandeel in de fortificatie van Den Bosch

 

576 gulden

 

 

 

Totale uitgaven:

 

Bedragen:

Regelmatige en incidentele leveringen aan ruiters en legers

 

6.058 gulden

 

Kwartierslasten

 

240 gulden

 

Fortificatie van Den Bosch

 

576 gulden

Belastingen

 

875 gulden

 

Andere uitgaven voor het dorp:

 

1.844 gulden

 

Totaal:

 

11,437 gulden

 

 

Van de volgende bewaard gebleven dorpsrekeningen zijn zowel de inkomsten als de uitgaven bewaard gebleven. Tot aan 1695 bestonde de uitgaven uit een omslag over de percelen, zoals vastgelegd in een maatboek. Een exemplaar van dat maatboek uit 1624 is bewaard gebleven. In feite waren de inkomsten van het dorp afgeleid van de omslag voor de beden. Tot aan rond 1575-1579 waren er in Veghel twee aparte rekeningen:

 

-        de jaarlijkse rekeningen voor de beden, bijgehouden door de bede-collecteurs

-        de jaarlijkse rekeningen voor de gemeint (gemene gronden), bijgehouden door de gezworenen, waarin incidenteel ook andere dorpsuitgaven opgenomen zullen zijn geweest.

 

Tussen 1575 en 1579 werden deze rekeningen gecombineerd en voortaan bijgehouden door borgemeesters. We geven hierna gegevens uit de dorpsrekeningen.

 

 

De periode 1613-1614 tot en met 1693-1694

 

Voor deze periode vermelden we:

 

-        Van de inkomsten vermelden we alleen de omslagen over alle percelen. daarna waren er ook nog kleine inkomsten voor verkochte turf of vlaggen, verkochte pecelen van de gemeint, de Eerdse gedingen en dergelijke. Die kleine inkomsten bleven opgeteld veelal onder de 100 gulden en legden dus weinig gewicht in de schaal.

-        Van de uitgaven vermelden we alleen de afdrachten voor de belastingen aan de diverse kantoren. Daarnaast waren er ook nog allerlei dorpsuitgaven voor onderhoud van gemeente-eigendommen, salarissen van functionarissen, giften aan functionarissen en passerende soldaten, vacatien en dergelijke.

Verder staat in een aantal rekeningen de betaalde rente voor geleende kapitalen vermeld.

 

 

Wat de belastingen betreft:

 

-        Voor in zover de betaling van de belastingen aan de overheid in de dorpsrekeningen opgenomen waren, werden deze inkomsten tot en met 1694-1695 niet geïnd door een omslag speciefiek voor die belasting. De inkomsten voor die belastingen waren een deel van de algemene dorpsinkomsten. Dat was  dus gebasseerd op een maatboek dat een aantal malen omgeslagen werd, ofwel een belasting op de percelen.

-        De beden werden tot en met 1705 door de borgemeesters betaald en in de dorpsrekeningen verantwoord. Daarna waren er afzonderlijke rekeningen en afzonderlijke collecteurs.

-        Tot aan rond 1648 betroffen de belastingen aan beide partijen: dus zowel de Spaanse koning als de opstandige gewesten. Daarna alleen aan de Staten.

-        Er waren afdrachten aan het zogenoemde klein kantoor voor de beden en het groot kantoor voor de gemene middelen. Daarnaast waren er ook betalingen aan het kantoor van het kwartier Peelland in helmond.

-        De geschiedenis van de gemene middelen wordt apart beschreven. Enkele van die imposten bestonden al tijdens de Tachtig-jarige oorlog. In 1654 werden door de Staten een aantal nieuwe imposten ingevoerd en enkele oude imposten opnieuw ingevoerd.

-        In 1657 werd de verponding ingevoerd. Deze werd steeds door afzonderlijke collecteurs geïnd, en niet in de dorpsrekeningen verantwoord.

-        In 1688 werd het hoofdgeld ingevoerd. Deze werd tot en met 1705 door de borgemeesters geïnd en in de dorpsrekeningen verantword.

-        Sommige van de imposten werden tot aan 1705 meestal door collecteurs geïnd (hoorngeld en bezaaid, geslacht, dranken en gemaal), en andere meestal door de borgemeesters, zoals de kleine specie en het hoofdgeld. Op dat algemeen patroon kwamen uitzonderingen voor.

-        Vanaf 1706 werden alle gemene middelen in aparte rekeningen verantwoord en verdwijnen ze uit de dorpsrekeningen.

 

 

Jaar van de dorps-rekeningen:

 

Vermeld bij de inkomsten van dat jaar:

 

Vermeld bij de uitgaven van dat jaar:

 

1613-1614

 

-         2 omslagen van 986-18-8,

-         4 1/2 omslagen: 1.973-17-0

 

-         2 omslagen van 986-6-0,

-         4 1/2 omslagen: 1.972-12-0

 

-        betaelt aen den rentmeester oft aen sijne gassigneerde blijckende bij den bescheede van Antonis van den Berch sijnen comptoir houderen, voor bede en augmentatie 908-8-12

-        rentmeester Broeckhoven van den imposten 391-16-4

-        aen Lambrecht Becx rentmeester des quartiers van Peelant 500-3-0

 

1614-1615

-         1 omslag is 980-9-8,

-         4 1/2 omslagen: 4.419-11-0

 

-        Aen den rentmeester Broeckhoven opte bede + augmentatie 926-8-12

-        Aen den rentmeester Broeckhoven impost 204-8-0

-        Fortificatie der stadt van Den Bossche 152-9-12

-        Helmont Lambert Becx nopende ‘t quartier van Peelant 101-18-14

-        Heusden contributie 90-10-8

 

1629-1630

-         1 omslag is 981-7-0,

-         11 omslagen: 10.794-17-0

 

-        vuijtgegeven tot Huesden opt cantoir aen den rentmeester Hamel voor contributie 3.858-7-0

-        totten Bosch aen Thonis van den Berge e.a. 802-4-8

-        Hiernae volcht hetgeene tot Helmont vuijtgegeven 1.035-8-12

 

1634-1635

-         1 omslag is 935-16-10,

-         11 omslagen: 10.294-3-8

 

 

-        de quitantie ende vuijtgeven vant groot cantoor vanden rentmeester Hamels binnen de stadt van Tshertogenbosschen 3.769-12-12

-        de quitantien vant cleyn cantoor binnen Den Bos vanden rentmeester Swerius 1.407-15-8

-        de quitantie van het cantor tot Breda vanden rentmeester Broeckhooven 1.459-4-14

-        de quitantien van Vranck vanden Huevel vant cantoor tot Helmont 425-12-4

 

1635-1636

-         1 omslag is 935-13-10, 12 omslagen: 11.309-11-8

 

-        betaelt opt cantoor vanden rentmeester Hamels 4,778-1-0

-        die quitantien van Den Bos vant clijn cantoor van Swerius 1.186-10-8

-        de quitantie van het cantoor tot Lier 1.319-10-0

-        de quitantie vant cantoor tot Helmont 127-8-0

 

1636-1637

-         1 omslag is 929-6-12,

-         12 omslagen: 11.052-2-8

 

-        op het groot competoor binnen Den Bos, betaelt aenden rentmeester Hamels (opten30en junij gegeven aen Ariaen den tamboer die tijdinge brocht dat Hamels doot was) (als doen geschoncken aen den ontfanger de Gans) 3.489-13-8

-        de quitanten van het clyn cantoor vant tgheene de borgemeesteren hebben betaelt aen den rentmeester Sweerius binnen de stadt van Tshertogenbos 818-7-0

-        de quitantie van den rentmeester Broeckhoeven van syn competoore tot Lier 2.337-17-12

-        de quitantien van het comptoor van Pelandt tot Helmont gelicht ende andere plaetssen gelyck hier naer volcht 96-6-0

 

1637-1638

-         1 omslag is 986-12-4,

-         12 omslagen: 11.239-7-0

 

-        betaelt aen den rentmeester van de heeren staeten met naeme mijnheer de Gans binnen de stadt van Sertogenbossche 4.673-12-12

-        die quitantien van het cantoor van Swerius wesende het clyn cantoor binnen Den Bos 1.147-3-12

-        die quitantien ende vuijtgheeven gedaen tot Lier aen den rentmeester Broeckhooven 1408-11-0

-        die quitantien van het cantoor tot Helmont, Vranck van den Huevel, en aen Peter Donck voor de leveratie van stroij 243-7-4

 

1638-1639

-         1 omslag is 934-1-13,

-         14 omslagen: 12.077-5-6

 

-        betaelt opt cantor van den rentmeester menheer de Gans 4.703-15-8

-        betaelt opt cantoor van Swerius 978-18-0

-        Hier naer volgen de quitantien van het cantoor tot Lier 3.386-3-0

-        Hier naer volgen de quitantien vant cantoor tot Helmont 347-12-0

 

1639-1640

-         1 omslag is 941-0-15,

-         13 omslagen: 12.234-5-0

 

-        het groet cantoir van den Boess 4.263-14-0

-        vant clijn cantoir van den Boess 879-16-0

-        ten Boess aen den heere rentmeester Apsolon als mede aen den rentmeester der geestelijcke goederen Schuijl

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen 1,241-12-0

-        den afterstel van Lier 862-0-0

-        cantoir tot Helmont , Franck van den heuvel, rentmeester vant caerier Pelant 163-6-8

 

1640-1641

-         1 omslag is 940-9-4,

-         14 1/2 omslagen: 12.696-4-12

 

-        opt cantoir van den rentmeester mijnheer de Gans 4.714-13-0

-        opt cleijn cantoir van den rentmeester Swerius 920-15-12

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen 838-18-0

-        cantoir tot Helmont  191-7-0

 

1641-1642

-         1 omslag is 942-0-17,

-         14 1/2 omslagen: 12.717-13-12

 

-        opt cantoir van den rentmeester mijnheer de Gans 4.764-12-8

-        opt cleijn cantoir van den rentmeester Swerius 1.109-13-0

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen 1.400-17-0

-        cantoir tot Helmont  71-13-4

 

1642-1643

-         1 omslag is 938-11-14,

-         13 omslagen: 12.200-34-4

 

-        opt cantoir van den rentmeester mijnheer de Gans tot Shertogenbossche 4.432-6-0

-        opt cleijn cantoir van den rentmeester Swerius tot Shertogenbossche 1.002-18-8

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen 1.482-6-4

-        cantoir tot Helmont  365-19-0

 

1643-1644

-         1 omslag is 941-7-18,

-         12 omslagen: 11.766-19-0

 

-        opt cantoir van den rentmeester mijnheer de Gans tot Shertogenbossche 4.422-19-0

-        opt cleijn cantoir van den rentmeester Swerius tot Shertogenbossche 925-13-0

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen (deels van wegen den impost) 1.401-11-4

-        cantoir tot Helmont  741-4-6

 

1644-1645

-         1 omslag is 932-1-10, 12 omslagen: 11.651-1-1

 

-        opt comtpoir van den rentmeester mijnheer de Gans tot Shertogenbossche 4.897-7-0

-        opt cleijn comptoir van den rentmeester Swerius tot Shertogenbossche 959-11-0

-        Rentmeester van den Velde tot Antwerpen 1.012-19-0

-        comptoir tot Helmont  300-18-0

 

1645-1646

-         1 omslag is 931-10-14,

-         14 omslagen: 13.041-12-4

 

-        Uijtgegeven opt groot comtoor aen menheer de Gansse 4.432-12-8

-        Het cleijn cantoor den rentmeester Suerius 1.146-8-8

-        kantoor te Antwerpen, rentmeester Van de Velde van de koningsbede en andere kosten 1.605-13-12

-        Vranck van den Heuvel tot Helmondt 1.720-8-4

 

1646-1647

-         1 omslag is 930-15-2,

-         13 omslagen: 12.909-16-10

 

-        de quitantie vant groot comptoir tot Shertogenbosch by den rentmeester Gansch 5.000-10-4

-        de quitantie vant cleijn cantoor, rentmeester Swerius 881-13-0

-        kantoor te Antwerpen 1.410-17-9

-        kantoor te Helmond 462-17-8

 

1647-1648

-         1 omslag is 925-18-4,

-         12 omslagen: 11.206-19-0

 

-        Opt comptoir van den rentmeester mijnheer de Gans tot Shertogenbosche 4.612-9-0

-        opt cleyn comptoire van den rentmeester Swerius tot Shertogenbosche 880-12-0

-        Rentmeester Van de Velde te Antwerpen 2.148-1-0

-        Vuytgeven opt comptoir tot Helmont gedaen, Franck van den Heuvel 65-3-0

 

1648-1649

-         1 omslag is 931-11-9,

-         10 omslagen: 9.315-18-2

 

-        Opt comptoire van den rentmeester men heer de Gans tot Shertogenbosch (waaronder aen den boode gegeven die weet quamp doen dat men den impost soude comen betalen) 4.835-6-8

-        Vuytgeven opt cleyn comptoir van den rentmeester Suerius tot Shertogenbosche 1.637-9-8

-        Comptoire vanAntwerpen, aengaende den rentmeester Van den Velde 1.059-1-8

-        Vuytgeven opt comptoir van Helmondt gedaen, aen Otto, aen Francis van den Heuvel 100-1-8

 

1649-1650

-         1 omslag is 923-12-10,

-         10 omslagen: 9.236-6-4

 

-        Vogen de quitantien vant groot comptoire tot Shertogenbosche by den rentmeeste de Gansch ontfangen (van den impost 261-12-0)  5.072-3-0

-        Volghen de quitantien vant cleijn comptoir Suerius 1.764-18-0

 

1650-1651

-         1 omslag is 927-2-6,

-         10 omslagen: 9.271-3-12

 

-        Volgen de quitantien vant groot comptoir tot sHertogenbosche by den rentmeester de Gansch (deels aengaende den impost, 2 maanden impost = 72-0-0) 4.699-8-0

-        Volghen de quitantien van den cleyn comptoire Swerius 1.116-2-9

-        Hier naer volgen de quitancien van Otto Cobis 1.190-2-15

-        Volgen de quitantien van den comptoir tot Antwerpen, rentmester van de Velde, 510-1-0

 

1651-1652

-         1 omslag is 688-7-8,

-         12 omslagen: 8.260-0-12

 

-        Vuijtgegeven binnen Shertogenbossche op het cantoir van den ontfanger van mijn heer de Gans 4.554-15-0

-        d'vuijtgeven op het cantoir van myn Swerius 882-13-0

-        Volcht d' vuytgeven aen rentmeester Otto Copes 879-13-0

-        Betaelt van de imposten aen den selve heere rentmeester Oth de Copes 403-10-0

 

1652-1653

-         1 omslag is 689-1-17, 12 omslagen: 8.269-4-12

 

-        Betaelt opt comptoir van den rentmeester mijnheer de Gans 4.551-1-0

-        Volgen de quitantien vant cleyn comptoire Swerius 953-10-0

-        Volcht het conptoire Otto Copes 1.211-6-0

 

1653-1654

-         1 omslag is 689-0-3,

-         12 omslagen: 8.612-12-4

 

-        betaelt opt comptoire van den rentmeester de Gans 4.550-0-0

-        Volgen de quitantien vant cleyn comptoire Swerius 882-3-0

-        Aen den rentmeester Otto Copes (een aantal keren staat er bij 'voor impost') 1.287-7-0

-        Volght de quitantien betaelt op comptoire tot Helmont, beatelt aen den rentmeester Schoock 287-6-12

 

1654-1655

-         1 omslag is 702-18-14,

-         14 omslagen: 9.862-4-4

 

-        Volgcht vuytgeven opt comptoire van den heere rentmeester de Gansch tot Shertogenbosche 1.136-18-0

-        Volcht vuytgeven gedaen opt cleyn comptoire van den rentmeester Suerius 881-0-5

-        Volgen de quitantien van den heere rentmeester Otto Copes  3.791-19-4

-        Volght vuytgeven wegens de consumptie opte staten middelen soo van wijn, byer asijn generaell als andersints opt comptoir van den heere Gans de Jonge

o   betaelt aen ongelden int verpachten der selver consumptie geresen 227-2-8, blyckende by den ordonnantie by schepenen gepasseert in date den 21en mert 1654

o   aen de rentmeester 625-0-0

o   Optten 17en september 1654 betaelt aen den voorschreven rentmeester van ongelden als wanneer de selve consumptie wederom voort halff jaer wordden, beloopt soo slachgelt, schryffgelt ende verteringe tesamen 43-13-8, int bywesen van den heere stadtholder ende Goyaert Peter Rutten, president

o   aan de rentmeester 295-0-0

o   Totaal: 1.190-16-0

-        Betaelt aen

o   Otto de Visscher 67-10-12 van Horegelt ende margentaele volgens de resolutie van den quartiere

o   Alnoch aen Otto de Vischer 145-17-8

o   aen Volders in voldoeninge van margentael 291-15-0

o   aen Otto de Visser in voldoeninge van mergentaell 250-0-0

o   Totaal 755-3-4

-        Volght den comptoire van den rentmeester Schoock 254-4-0

 

1655-1656

-         1 omslag is 703-7-15,

-         14 omslagen: 10.198-17-0

 

-        Volgen de quitantie vant groot comptoire tot Shertogenbsche bij den rentmeester de Gans 2.604-17-4

-        Volgen de quitancien vant cleyn comptoire Suerius 881-8-0

-        Volgen de quitantien van den heere rentmeester Otto Copes  4.820-0-0

-        Volgen de quitantien van den rentmeester Schoock 414-5-4

 

1656-1657

-         1 omslag is 702-19-1,

-         12 omslagen: 8.435-8-12

 

-        Vuytgeven volgens de quitantien vant groot comptoir tot Shertogenbossche by den rentmeester Gansch  880-0-8

-        Volgen de quitancien vant cleyn comptoire Suerius 881-6-0

-        Volgen de quitantien van den heere rentmeester Otto Copes 5.033-4-4

-        Volgen de quitantien van den rentmeester Schoock 170-1-0

 

1657-1658

-         1 omslag is 704-0-4,

-         14 omslagen: 9.870-8-12

 

-        Vuytgegeven optten comptoire van den rentmeester de Gansch tot Shertogenbosche, 3.002-6-0

-        Volcht vuytgeven gedaen optten comptoire van den rentmeester Suerius 666-8-0

-        Volcht comptoire van den rentmeester Schoock 705-18-0

 

1658-1659

-         1 omslag is 704-1-4,

-         8 omslagen: 5.632-10-0

 

-        Betaelt ten comptoire van den rentmeester Gans 2.078-9-0

-        Volcht comptoire den rentmeester Otto Copes 1.200-0-0

-        Volcht comptoire van den rentmeester Schoock

o   aen handen joncker Jacob Aelbert Prouningh 74-10-0

o   aen den heere commandeur op de Vuchter Schans 100-0-0

o   aen Andries Lamberts van den Boogaert 78-0-0

o   alnoch A nthony van Eck, vorster alhier, 24-0-0

o   Voor een vet vercken gegeven aen den ontfanger Otto Copes 18-4-8

 

1659-1660

-         1 omslag is 705-12-0,

-         6 omslagen: 4.233-12-0

 

-        De quitanten vantt comptoire tot Shertogenbosch by den rentmeester de Gans 1.038-16-8

-        De quitantie cant comptoire Focanus 881-6-0

 

1660-1661

-         1 omslag is 705-1-8,

-         8 omslagen: 5.640-12-0

 

-        Opt comptore van den rentmeester den heere de Gans tot sHertogenbosche 1.730-1-8

-        De quitantie uijtgegeven opt cleijn comptore den rentmeester Suerius tot sHertogenbosche 881-6-6

 

1661-1662

-         1 omslag is 699-11-19,

-         9 omslagen: 6.326-18-4

 

-        Betaelt aen den rentmeester Gans ter somma van 2.899-6-0

-        De quitantie uijtgegeven opt cleijn comptoir den rentmeester Vocanus tot s'Hertogenbosch 881-6-0

 

1662-1663

-         1 omslag is 702-2-11,

-         9 omslagen: 6.319-4-3

 

-        Uijtgegeven opten comptoire van den rentmeester den heer de Gansch tot s'Hertogenbosch   2.737-4-0

-        De quitansie uijtgegeven opt cleyn comptoir den rentmeester Focanus tot s'Hertogenbosch 881-6-0

 

1663-1664

-         1 omslag is 700-13-16,

-         7 omslagen: 4.904-18-0

 

-        Uijtgeven opten comptoire van den rentmeester den heere de Gansch tot s'Hertogenbosch   2.005-18-0

-        De quitansie uijtgegeven opt cleyn comptoir den rentmeester Focanus tots'Hertogenbosch 881-7-0

 

1664-1665

-         1 omslag is 698-13-8,

-         7 omslagen: 4.887-4-8

 

-        Vuytgegeven op den comptoire van den rentmeester den heere de Gansch tot Sertogenbosch  1.564-1-0

-        De quitansie uytgegeven opt cleyn comptoir den rentmeester Focanus tot Shertogenbosch 881-6-0

 

1665-1666

-         1 omslag is 700-18-17,

-         7 omslagen: 4.906-13-7

 

-        Uitgeven gedaen op compore van den heere rentmeester de Gans tot Sertogenbos (met achterstel)  3.330-19-0

-        De quitansye ende wtgeven van cleen cantor aen den rentmeester Fokanus tot Sertogebos 733-5-0

 

1666-1667

-         1 omslag is 701-11-13,

-         8 omslagen: 5.605-0-8

 

-        Uitgeven gedaen op den comptoire van den heere rentmeester de Gans tot s-Hertogenbos 1.957-2-4

-        De quitancie van de heere rentmeester Focanus 881-2-0

 

1668-1669

 

-         1 omslag is 704-7-13,

-         7 omslagen: 4.930-14-7

 

-        Betaelt vantt gemaell, clijne specie, bier accijns, hooren gelt ende besayden mergen, voor rantsoen aentt cantoir De Gans 2.180-0-8

-        Alnoch betaeltt aentt canttoir van Vocanus wegens de bede 881-2-8

 

1669-1670

 

-         1 omslag is 704-6-5,

-         8 omslagen: 5.634-10-8

 

-        Betaelt aent groot comptoir van De Gans, soo van gemaell, cleijn specie de somme van 2.375-19-0

-        Betaelt aan voorschreven comptoir van de ongelden der specien 109-0-8, alnoch 500-0-0

-        Alnoch betaelt aent kleijn comptoir aen den rentmeester Focanus, 881-2-0

 

1670-1671

-         1 omslag is 700-9-4,

-         7 omslagen: 4.903-3-12

 

-        Betaelt aen den heere de Gans de somme van 2.760-13-8

-        Betaelt aen Jan Roeffen van Kilsdonck wegens de bieren, 100-0-0

-        Hier naer volcht het cleijn comptoir aan den heere Focanus, 881-2-0

 

1671-1672

-         1 omslag is 700-9-4,

-         7 omslagen: 4.903-3-12

 

-        Uijtgeeff aen de grooten comptoiren van den heere Gans 2.361-14-0 (waaronder 200 gulden 'soo vant gemaell als cleijn specie ingegaen' april 1671)

-        Hier naer volcht het cleijn comptoir van den Focanus, 881-2-0

 

1672-1673

-         1 omslag is 701-1-8,

-         10 omslagen: 7.010-17-8

-         van 't setten der dienstbooden 112-0-0

 

-        Aen de comptoiren de Gans   400-30-0 + rantsoenpenningen 96-14-0

-        Aen de heere Focanus by de cleijn comptoire , 881-2-0

 

1673-1674

-         1 omslag is 696-0-0,

-         12 omslagen: 8.352-4-8

 

-        Op den comptoire aen den heere Focanus, 881-2-0

-        Aen den heeren rentmeester Suijckers,  234-0-0

 

1674-1675

Niet bewaard gebleven

Niet bewaard gebleven

1675-1776

Niet bewaard gebleven

Niet bewaard gebleven

1676-1677

-         1 omslag is 697-3-3,

-         12 omslagen: 8.365-18-4

 

-        Aen den heeren rentmeester de Gans 1.536-19-0

-        Op den comptoire aen den heere Focanus, 881-2-8

-        Op comptoir van den heeren rentmeester Suijckers,  971-10-0

 

1677-1678

-         1 omslag is 698-9-9,

-         10 omslagen: 6.984-15-0

-         Ontvang van de meulen 100-0-0

 

-        Het comptoir van de heer rentmeester Zuijckers, 3.150-0-0

-        De betaelingen gedaen op de assignatien van den rentmeester Smits als andersints 3.915-6-14

 

1678-1679

-         1 omslag is 709-19-11,

-         9 omslagen: 6.389-17-1

 

-        Het comptoir van de heer Gans 1.133-3-0

-        Het comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beede, 881-2-0

-        Het comptoir van de heer rentmeester Zuijckers, 605-7-0

 

1679-1680

-         1 omslag is 709-5-12,

-         10 omslagen: 7.092-17-8

 

-        Het comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beede, 881-2-0

-        Het comptoir van de heer Zuijckers, rentmeester des quartiers 1.395-3-0

-        Het comptoir van de heer Cornelis Gans, heer van Nieulant, ontfanger van de consumptien ene kleijne specien 1.510-5-8

 

1680-1681

-         1 omslag is 707-17-11,

-         10 omslagen: 7.078-16-14

 

-        Het comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Het comptoir van de heer Zuijckers, rentmeester des quartiers 831-6-0

-        Het comptoir van de heer Cornelis Gans, heer van Nieulant, ontfanger van de kleijne specien 1.809-10-8

 

1681-1682

-         1 omslag is 709-12-4,

-         10 omslagen: 7.096-2-8

 

-        Het comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Het comptoir van de heer Geerloff Zuijckers, rentmeester des quartiers 787-16-8

-        Het comptoir van den heer Gans, heer van Nulant, ontfanger der consumptien 1.877-18-0

 

1682-1683

 

-         1 omslag is 710-11-10,

-         10 1/2 omslagen: 7.461-2-1

 

-        Het comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Het comptoir van de heer Geerloff Zuijckers, rentmeester des quartiers 550-0-0

-        Het comptoir van den heer Gans, heer van Nulant, ontfanger der consumptie 2.585-14-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.056-18-0

 

1683-1684

-         1 omslag is 710-11-10,

-         11 omslagen: 7.816-7-14

 

-        Uijtgegeven aan 't comptoir van de heer Gans, heere van Nulant, 2.222-13-0

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        't Comptoir van de heer Geerloff Zuijckers, 569-3-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.051-8-0

 

1684-1685

-         1 omslag is 711-6-3,

-         10 omslagen: 7.113-1-14

 

-        Uijtgegeven aan den heer Cornelis Gans, heere van Nulant, ontfanger van de gemeene middelen 2.178-4-0

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        't Comptoir van de heer Suijckers, rentmeester des quartiers van Peellant, 571-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.187-13-0

 

1685-1686

 

-         1 omslag is 709-5-9,

-         10 omslagen: 7.092-15-10

 

-        Uijtgegeven aan 't comptoir van den heer Gans, heere van Nulant, ontfanger van de kleijne specie 2.258-18-0

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        't comptoir van de heer Zuijckers, 583-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.156-12-12

 

1686-1687

 

-         1 omslag is 712-1-9,

-         10 omslagen: 7.120-15-10

 

-        Uijtgegeven aan het comptoor van den heer Gans, heere van Nulantn ontfanger van de consumptie en kleijne specie 2.273-8-8

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Comptoir van de heer Geerloff Zuijckers, griffier des quartiers 250-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.119-6-0

 

1687-1688

 

-         1 omslag is 712-1-9,

-         9 omslagen: 6.408-14-1

 

-        Uijtgegeven aan het comptoor van den heer Gans, ontfanger van de kleijne specien en consumptien 1.132-2-8

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Comptoir van den heer Zuijckers, griffier des quartiers 672-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.081-8-8

 

1688-1689

 

-         1 omslag is 709-18-1,

-         11 omslagen: 7.808-18-11

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        Comptoir van den heer Zuijckers, griffier des quartiers van Peellandt 250-0-0

-        't comptoir van den Heere Gans, ontfanger van de kleijne specien 3.017-14-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.036-1-8

1689-1690

-         1 omslag is 712-8-3,

-         13 omslagen: 9.261-6-7

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        't comptoir van de heer Gans, heer van Nulant, onfanger van de gemeene middelen 3.135-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.339-2-6

1690-1691

-         1 omslag is 712-6-12,

-         11 omslagen: 7834-14-4

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Focanus, ontfanger van de beeden, 881-2-0

-        't comptoir van de heer Gans, heer van Nulant, onfanger van de gemeene middelen 2.833-11-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.342-0-0

1691-1692

-         1 omslag is 711-16-0,

-         11 omslagen: 7829-16-0

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Benting, ontfanger van de beeden, 881-7-8

-        't comptoir van de heer Gans, onfanger van de gemeene middelen 3.020-7-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.343-16-0

1692-1693

 

-         1 omslag is 711-5-9,

-         11 omslagen: 7824-1-3

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Benting, ontfanger van de beeden, de heer van de graaf directeur 881-2-0

-        't comptoir van de heer Gans, onfanger van de gemeene middelen 2.947-17-0

-        't comptoir van heer Zuijckers, rentmeester van den quartiere van Peellandt 95-8-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.396-19-8

1693-1694

 

-         1 omslag is 711-16-0, 11 omslagen: 7829-16-0

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Benting, ontfanger van de beeden, de heer van de graaf directeur 881-2-0

-        't comptoir van de heer Gans, heer van Nulandt, onfanger van de gemeene middelen 1.725-17-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.380-3-0

 

 

 

 

De periode 1694-1695 tot en met 1705-1706

 

De reëele omslag

 

De omslagen van het maatboek werden in Veghel ook 'celen' genoemd. Bijvoorbeeld in de volgende ordonnantie van schepenen van Veghel van 17-5-1696:

 

Ordonnantie schepenen aan vorster Bijmans dat hij voor de borgemeesters bovens de twee alreeds uijtgegeven en afgeroepen ceelen zal hebben te publiceren en afroepen 's zondags en navolgende zondagen, ter meeste vergaderingen van de ingesetenen nabebueren als afgezetenen, en dat ten behoorlijke plaatse en tijd, zo veel ceelen als de voorschreven borgemeesters hem vorster gelasten zullen en voor hun jaar nodig zullen hebben om de comptoiren te betalen; mitsgaders dat hij vorster bij recommandatie zal waarschuwen als dat alle de nageburen de uitgegeven en telkens de afgeroepen ceelen promptelijk moeten betalen, op pene van executie

 

Deze omslagen op onroerend goed werden de reële dorpslasten genoemd. Op 3 juni 1700 kreeg Veghel door een resolutie van de Staten-Generaal octrooi om tien jaar lang een reële omslag te doen van het 4/5 deel van de verponding. Ook de bede werd als vanouds reëel omgeslagen, en daar kwam nog het beurloon bij. De bedragen die opgehaald mochten worden waren volgens een verklaring van 1704:

 

Staat van den reëlen omslag van den jaer 1703, soo als die den borgemeesters is aangereckent:

 

-        4/5 verponding volgens octrooi 3-6-1699: 2.565-18-0

-        bede 881-7-0

-        beurloon: 172-7-4

-        Totaal: 3.619-12-4

 

Men haalde dat geld als vanouds op op door middel van een omslag van het maatboek. In 1703 was die omslag vijf maal. Ook was er nog een speciale belasting voor de huizen te Eerde, het bedrijf genoemd. In 1703 werd opgehaald.

 

-        De vier ceelen, ut latius int verpondingsboek van 1702 fol 330: 706-17-13

-        De bedrijven van dien van de Eert beloopen alle ceelen: 3-15-12

-        Totaal: 710-13-9

-        Daaronder: 5-5-5

-        Welcke 5 maal opgehaald komt te belopen 3.553-7-13

-        Ergo reelijk minder opgehaelt: 66-4-7

-        Totaal: 3.619-12-14

 

 

De personele omslag

 

Naast de reële omslagen verschijnen vanaf 1694 in de dorpsrekeningen ook de inkomsten van gemene middelen zoals het hoorngeld, de kleine specie en het hoofdgeld. Dit werden de personele omslagen genoemd.

 

Naast de personele omslagen voor het hoofdgeld en de kleine specie mocht Veghel volgens een resolutie van de Staten-Generaal ook nog 300 gulden extra hoofdelijk omslaan. Deze personele quotisatie van ogeveer 300 tot 350 gulden per jaar wordt daarna in de dorpsrekeningen vermeld.

 

In 1698-1699 werd er 2,688-18-3 personeel omgeslagen om de dorpslasten te kunnen voldoen. Dit was een nieuwigheid. Niet dat de dorpslasten ineens hoger geworden waren, maar in plaats om de nodige inkomsten voor de dorpsuitgaven als vanouds reëel om te slaan, werd vanaf 1698-1699 een deel reëel en een deel personeel omgeslagen. In de jaren daarna zou de personele omslag meer dan 1.000 tot 4.000 per jaar bedragen, omdat de reëele omslag door het octrooi van 1699 beperkt was tot ongveer 5 of 5 1/2 omslagen van het maatboek (rond de 3.500 gulden per jaar), en men de rest van de nodige inkomsten personeel omsloeg.

 

Er zijn lijsten van deze personele omslagen bewaard gebleven, bijvoorbeeld:

 

Lijst van 1701-1702 van de personele quotisatie.

 

-        Een lijst met namen van inwoners met daarachter te betalen bedragen. Totaal bedrag 331-14-8

-        Een lijst met namen van inwoners met daarachter te betalen bedragen. Totaal bedrag 1330-4-0

Ook voor de daarop volgende jaren zijn dergeljke lijsten bewaard gebleven.

 

 

Dergelijke lijsten werden door een commissie uit het dorpsbestuur opgesteld.

 

Er wordt op 8-5-1701 een commissie aangesteld door de vijf leden op propositie van de stadhouder voor formeren van lijsten van quotisatie, kleine specien en andere personele omslagen. Aangesteld worden: uit de schepenen Jacob Martens van de Tillaer en Hendrick Claes Roelofs van Kilsdonk, uit de borgemeesters: Jan Rombouts en Lambert Teunis Hendrick Lamberts, uit de achtmannen: Jan Aarts van der Mee en Jan Joorden Donckers, als armmeester Hoogaert Amelissen en als kerckmeester: Jacob Boor

 

 

Voor Eerde was een aparte lijst, waarschijnlijk omdat daar in die jaren een ander tarief gold vanwege de belasting het bedrijf.

 

Setting op 9-6-1705 der quotisatie van de persoonen behoorende onder het gehugte de Eerde

 

-        Rut Hendrick Rutten, 2-0-0

-        Rover Jan Roovers, 2-0-0

-        Hendrick van der Heijden, 1-0-0

-        Peter Jan Teunis van Eert, 1-0-0

-        Gerrit Gerrits Verwetering, 1-0-0

-        Jan Jansen van den Dungen, 0-3-0

-        Jan Jacob Denissen, 1-0-0

-        Roeff Willem Roefen, 0-3-0

-        De kinderen van Jan Peerneefs, 1-0-0

-        Jan Gerrits Verwetering, 0-15-0

-        Ariaen Jan Claessen, 0-15-0

-        Jan Jan Cornelis, 0-15-0

 

 

 

Jaar van de dorps-rekeningen:

 

Vermeld bij de inkomsten van dat jaar:

 

Vermeld bij de uitgaven van dat jaar:

 

1694-1695

Reëele omslag

-         1 omslag is 711-13-8,

-         10 omslagen: 7116-15-0

 

Personele omslag

-         Hoorngeld 764-9-12

 

-        Uitgegeven aan 't comptoir van de heer Benting, ontfanger van de beeden, ter administratie van den heer Isaac van den Graaf 881-7-0

-        't comptoir van de heer Gans, onfanger van de gemeene middelen 2.207-0-8

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.439-15-0

 

1695-1696

 

Reëele omslag

-         1 omslag is 711-17-8,

-         8 1/2 omslagen: 6.050-18-12

 

Personele omslag

-        Van de hooftleijst die persoonlijk is opgehaalt 1.230-0-0

-        Van de kleijne specie die opgehaalt sijn als boven 723-0-0

-        Ende vant hoorngelt 659-5-2

 

-        't comptoir van de heer Gans, onfanger van de gemeene middelen 2.757-7-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.3770-8

 

1696-1697

Reëele omslag

-         1 omslag is 709-14-12,

-         4 1/2 omslagen: 3.193-16-6

 

Personele omslag

-        personele lasten volgens repartitie 2.484-1-10

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.366-1-6

 

1697-1698

Reëele omslag

-         1 omslag is , 710-15-5

-         5 omslagen: 3.553-16-9

 

Personele omslag

-        voor haere hooftleijsen 1.229-10-0

-        de tiende verhoging van de selve 122-19-0

-        den personeelen omslag van de kleijne specie, 726-0-0

-        Van de omgelden van deselve specie 55-11-0

-        den omslag van de personele quotisatie volgens resolutie van Ho. Mo. van 13-10-1695, voor Veghel 300-0-0

 

-        't comptoir van den heer van Nulant, ontvanger van de gemeene middelen

o   het hooftgelt met de tiende verhoging 1.352-9-0

o   den uijtgaeff van de cleijne specie met de tiende verhoging 781-11-0

-        uijtgaeff van de quotisatie, betaalt ten comptoire van den heer Gans 300-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.344-1-6

 

1698-1699

 

Reëele omslag

-         1 omslag is 712-2-10,

-         5 omslagen:3,560-13-2

 

Personele omslag

-        voor haere hooftleijsen 1.294-0-0

-        de tiende verhoging van de selve 129-8-0

-        den personeelen omslag van de kleijne specie, 934-0-0

-        den omslag van de personele quotisatie als andere dorpslasten 2,688-18-3

 

-        't comptoir van den heer van Nieulandt, ontvanger van de gemeene middelen

o   het hooftgelt met de tiende verhoging 1.423-8-0

o   den uijtgaeff van de cleijne specie met de tiende verhoging 781-11-0

-        uijtgaeff van de quotisatie, betaalt ten comptoire van den heer Van Nieulant 300-0-0

-        Extra-ordinaire betaling ten comptoire van de heer van Nieulandt:

o   de tiende verhoging vant gemael van 1-10-1694 tot 30-4-1695: 69-14-8

o   de tiende verhoging van april 1695 tot april 1696 133-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.351-5-14

 

1699-1700

Reëele omslag

-         1 omslag is 711-15-12,

-         5 1/2 omslag is 3.914-16-10

 

Personele omslag

-        voor haere hooftleijsen 1.191-10-0

-        de tiende verhoging van de selve 119-3-0

-        den personeelen omslag tot betaeling van de quotisatie 326-11-0

-        den omslag van de kleijne specie, 979-13-0

-        tot betaling van dorpslasten persoonlijk opgehaald 3,268-0-0

 

-        Comptoir van de heer Kien, ontfanger van  de gemeene middelen

o   de persoonele quotisatie 300-0-0

o   de cleeijne specie 781-11-0

o   het hooftgelt 1.310-13-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.351-5-14

 

1700-1701

Reëele omslag:: 3552-9-6

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 330-5-0

-        hoofdleijste met tiende verhoging 1.173-3-0

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 888-4-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 2.311-15-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen

o   wegens de personeele quotisatie 300-0-0

o   de Kleijne specien 711-10-0

o   het hooftgelt 1.299-11-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.402-5-14

 

1701-1702

Reëele omslag: 3.560-13-2

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 331-14-8

-        hoofdleijste met tiende verhoging 1.302-11-0

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 898-7-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 1.330-4-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen

o   wegens de personeele quotisatie 300-0-0

o   de Kleijne specien 710-12-0

o   het hooftgelt 1.306-0-2

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.247-1-14

 

1702-1703

Reëele omslag: 3.560-13-4

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 336-4-0

-        hoofdleijste met tiende verhoging 1.311-0-0

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 870-0-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 4.706-16-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen

o   wegens de personeele quotisatie 300-0-0

o   de Kleijne specien 710-12-0

o   het hooftgelt 1.311-1-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.169-0-6

 

 

1703-1704

Reëele omslag: 3553-8-13

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 349-14-8

-        hoofdleijste met tiende verhoging 1.144-0-0

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 896-9-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 3.497-5-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen

o   wegens de personeele quotisatie 300-0-0

o   de Kleijne specien 709-10-0

o   het hooftgelt 1.258-8-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.173-3-0

 

 

1704-1705

Reëele omslag: 3.563-7-0

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 351-11-0

-        hoofdleijste met tiende verhoging 1.218-6-10

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 905-13-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 4.218-12-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen

o   wegens de personeele quotisatie 300-0-0

o   de Kleijne specien (inclusief 49-10-0 rantsoenpenningen) 710-11-8

o   het hooftgelt 1.196-10-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.173-18-0

 

 

 

1705-1706

Reëele omslag: 3.526-5-0

 

Personele omslag

-        de persoonele quotisatie 352-0-8

-        hoofdleijste van de meerderjarigen met de tiende verhoging 871-4-0

-        hoofdleijste van de minderjarigen 183-12-0

-        tot betaling van de kleijne specie is omgeslagen 877-13-0

-        tot betaling van dorpslasten over de huijshoudingen omgeslagen 4.224-6-0

 

-        comptoir van de heer Kien, ontvanger van de gemeene middelen #, wegens de personeele quotisatie 300-0-0

 

- Rente op geleende kapitalen: 2.174-12-14