VEGHELSE SCHEPENEN: 1347-1529

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De eerste vermelding van Veghelse schepenen dateert uit 1347. In 1231 had Veghel nog geen schepenbank. Veghel hoorde toen nog onder het graafschap Rode, dat bestuurd werd vanuit Sint-Oerdenrode. Nadat de hertog van Brabant in 1231 het graafschap kocht van de graaf van Gelre kregen een aantal plaatsen in het graafschap hun eigen schepenbank. In Veghel gebeurde dat op een onbekend moment in de periode 1231-1347.

 

De Veghelaren vormden al langer een eigen parochie en die parochianen hadden in 1310 ook een gemeintbrief van de hertog gekregen. Maar daarmee was Veghel nog geen ‘bestuurlijke gemeente’. Dat werd Veghel pas met de instelling van een eigen schepenbank. De onderhorigen van die schepenbank mochten namelijk zelf ‘keuren en breuken’ maken en dus hun dorp besturen. Mogelijk waren er al eerder keuren en breuken specifiek voor het beheer van de gemeint, maar met de instelling van de schepenbank kregen die regels een algemeen karakter, dat werden toen een soort gemeentelijke verordeningen.

 

De hieronder gegeven informatie over de Veghelse schepenen komt nagenoeg geheel uit twee registers in het archief van de Veghelse Tafel van de Heilige Geest (inv. nr. 881) en kerk (Inv. nr. 829) waarin schepenen tot en met 1545 genoemd worden. Daarnaast worden schepenen uit 1500 genoemd in een latere Veghelse schepenakte (R26, fol. 775-776, 1-2-1559) waarin die oudere akte opgenomen is.

 

De schepenen die genoemd worden in het register van de Tafel van de Heilige Geest zijn door Gerard Wonders in 1986-1987 al eens gepubliceerd: G.C.W. Wonders, ‘Schepenbanken in Brabant’ in Van Vehchele tot Veghel (1986) 58-61; idem, ‘Schepenen in Veghel II 1401-1467’ in Van Vehchele tot Veghel (1986) 97-99; idem, ‘Schepenen in Veghel III 1457-1544’ in Van Vehchele tot Veghel (1987) 3-7.  De lijst van Wonders is aan de hand van het originele register gecontroleerd en hier en daar verbeterd en aangevuld. Ook werd de lijst aangevuld met de schepenen vermeld in het register van de Veghelse kerk.

 

Soms worden er in de lijst met schepenen niet zeven maar zes schepenen of nog minder vermeld. Daar kunnen verschillende redenen voor geweest zijn:

-        Schepenen traden soms als handelende partij in de oorkonde op en konden dan niet tevens getuigen, bijvoorbeeld omdat ze tevens Heilige Geestmeester waren.

-        Er was nog geen nieuwe schepen aangesteld na het aftreden (afzette, overlijden) van de vorige schepen. Uit gegevens uit latere eeuwen blijkt dat er soms enige maanden overheen ging voordat er een nieuwe scheen aangesteld werd.

-        Schepenen waren om de een of andere reden afwezig.

 

De president-schepen wordt in latere eeuwen altijd als eerste genoemd, en de vice-president tweede. Omdat er ook in de veertiende en vijftiende eeuw vaak dezelfde namen bovenaan het lijstje prijken, is vrijwel zeker dat dat ook toen de president was en de tweede van de lijst de vice-president. Als de kwartierschout afwezig was dan trad de president-schepen als officier op. Hij zat ook de zittingen voor. De tweede genoemde schepen is (althans in later eeuwen) de vice-president en hij verving de president bij diens afwezigheid.

 

We geven de lijsten met namen zoals die in de bronnen voorkomt tot en 1529. Vanaf 1529 zijn de Veghelse schepenprotocllen grotendeels bewaard gebleven en krijgen we een veel gedetailleerder beeld. Met het nodige voorbehoud mogen we de conclusies voor de zestiende eeuw wel toepassen op de periode ervoor. Met name:

-        In Veghel werden de drie jaargedingen elk jaar in de maanden januari en februari gehouden.

-        Schepenen werden meestal beëdigd op een jaargeding. Hoe dat vevangen in werkelijkheid plaats vond wisselde door de eeuwen heen, maar in de eerse helft van de zestiende eeuw werden de schepenen bij de jaargedingen nagenoeg altijd gecontinueerd en bleven ze in dienst tot aan hun overlijden.

 

We berekenden dat in de periode 1529-1584, toen de schepenen tot hun overlijden in functie beleven, de schepenen gemiddeld 16,3 jaren in dienst bleven. Hoe lang bleven de schepenen in de periode 1347-1529 gemiddeld in dienst? De lijst met schepen over die periode vertoont nogal wat hiaten. Om de gemiddelde zittingsduur van een schepen te benaderen hebben we aangenomen dat als een schepen bijvoorbeeld in 1400 nog wel genoemd wordt, maar in 1410 niet meer, dat hij dan tot 1405 in dienst bleef. Dat is weliswaar een benadering, maar bij een groot aantal schepenen mogen we er vertrouwen in hebben dat het gemiddelde de werkelijkheid goed benaderd.

 

In de periode 1529-1584 was het niet ongebruikelijk, dat oudere schepenen voor het practische handwerk opgevolgd werden, en daarnaast tot aan hun dood ook in functie bleven, en heel af en toe dan ook nog optraden. Dat kan ook al eerder het gebruik geweest zijn.

 

 

Naam van schepen

Benaderde periode van functioneren

Aantal jaren

Hanrick Graet

1353-1365

13

Lambrecht Snyder

1353-1372

20

Johan van Vranckevoert

1353-1381

28

HanrickTruedensoen

1353-1360

8

Aernt Wautherssoen

1353-1360

8

Daneel Nesensoen

1353-1360

8

Wautgheere van Bredelair

1353-1374

22

Gielis van den Water

1360-1362

4

Henrick van Hamme

1360-1362

4

Aernt die Molner

1360-1365

6

Aernt van Sichghen

1365-1384

19

Aernt van de Velde

1370-1483

13

Danelt Daneltsoen

1365-1372

8

Jan die Smijt

1365-1372

18

Jan van der Voert

1365-1386

22

Danelt Ansems

1365-1396

32

Henrick van Bruesel

1372-1398

27

Geert Heymanssoen

1372-1386

15

Aernt Vrieze

1372-1398

27

Jan Lambrechs

1372-1407

36

Loeij van der Spanck

1379-1382

4

Willem van Dorhout

1382-1396

15

Claeus Lambrechs

1382-1386

5

Jan die Vrieze v. Buckelaer, v. Londen

1386-1396

11

Rutger van Bergelen

1386-1403

18

Jan Boertman

1391-1396

6

Heyman Graet Jonge

1391-1409

19

Wouter van Rullen

1396-1399

4

Willem Danelssoen, Befken

1396-1412

17

Rover van Tuijfteze

1400-1429

30

Jan Andriessoen

1400-1401

2

Aernt van der Stegen

1403-1419

19

Goeswijn Verdonck

1405-1406

2

Gerit Boudewyns Hoedssoen

1405-1406

2

Gijsbrecht van Dorhout

1407-1412

6

Peter van Bruesel

1407-1420

14

Roeff Verdonck

1417-1435

29

Willem Claessoen

1410-1412

3

Hanrick (Wouters) van der Rullen

1412-1419

8

Hanrick Boertman

1412-1417

6

Claes Befken

1417-1429

13

Boudewyn Gerartssoen

1417-1419

3

Jan van der Stegen

1420-1455

26

Gerit Gerits Vriezensoen

1420-1432

13

Heyn Geritssoen

1420-1421

2

Danelt Aernt Smollerssoen

1421-1436

16

Geraert Vriese

1423-1432

10

Daneel Hanricszoen

1423-1429

7

Claes Aerntssoen

1429-1432

4

Hanrick van der Rijt

1429-1432

4

Lambrecht Peterssoen

1431-1432

2

Gerart Janssoen

1431-1432

2

Aernt van Havelt

1433-1433

1

Aelbrecht Rutgerss

1432-1433

2

Hanrick Willemssoen

1432-1457

26

Willem van Havelt

1434-1455

22

Jan Coel

1436-1463

28

Hanrick van den Rullen

1436-1445

10

Tielman Aertssen

1436-1451

16

Gerit Roverssen van Tuijfteze

1436-1429

4

Aernt Lambrechss

1439-1460

22

Jan Roverss

1439-1455

17

Gerit Delissoen

1439-1446

7

Seger Aerntssoen

1445-1455

11

Willem Ghysbrechssoen van Dorhout

1445-1460

16

Rombout Lambertssoen

1455-1460

6

Willem Hanrickssoen van Tillaer

1455-1463

9

Rutger Hanricxsoen van der Rijt

1455-1460

6

Heyman Hanrick Willemssoen

1460-1463

4

Aernt Danels

1460-1481

22

Gerit Danel Willemssoen

1460-1463

4

Gerit Graet

1460-1466

7

Willem Ghysbrechs

1463-1471

9

Amelis Jansoen van Bynderen

1463-1497

35

Willem Lambrechs

1463-1471

9

Vries Roevers

1463-1465

3

Peter Roeloffs

1463-1466

4

Jan (Hanricx) van der Rijdt

1463-1474

12

Goeyart Danelssoen van den Horrick

1466-1481

16

Willem Goeyarts

1466-1497

32

Willem Houbraken

1471-1474

4

Jan van den Horrick

1471-1474

4

Daniel Goeyartss

1471-1481

10

Gerit van der Straten

1475-1481

7

Zurmont Zegerss

1475-1481

7

Rutger Aelbrechs

1475-1481

7

Aernt Loeyen

1481-1497

17

Willem Gerits

1481-1515

35

Jan (Dircx) Lantmeter

1481-1520

30

Hanrick Heymans

1481-1527

36

Wouter van den Pals

1489-1507

19

Roeff Roeff Jan Roevers

1493-1526

34

Gherart Thijs

1501-1533

33

Philips die Leuw

1501-1533

33

Peter van Risingen

1505-1518

14

Maes Melis

1517-1533

15

Claeus Geritssoen

1526-1540

15

Hanrick Jorissoen

1526-1530

5

 

 

De gemiddelden per periode zijn:

 

 

Gemiddeld aantal jaren dat een schepen in functie bleef

1350-1399

13,7

1400-1449

11,3

1450-1499

13,9

1500-1529

19,2

1350-1529

13,7

 

 

Over de hele periode 1350-1529 beleven de schepenen gemiddeld bij benadering 13,7 jaar in functie. Dat komt beter overeen met de zittingsduur van 16,3 jaar in de periode 1529-1584 waarvan we weten dat de schepenen tot hun dood in functie blijven, dan de gemiddelde zittingsduur van 4,7 jaar uit de periode 1585-1795 toen het gebruikelijk was om veel schepenen nog tijdens hun leven te vervangen. De conclusie is dat de schepenen ook in de periode 1347-1529 over het algemeen tot hun overlijden in functie bleven.

 

 

Periode

Opvolging van schepenen

Gemiddeld aantal schepenen dat per jaar vervangen werd

Gemiddeld aantal jaren dat een schepen in functie bleef

1347-1529

Conclusie: Schepenen bleven tot aan hun overlijden in functie

0,51

13,7

1529-1584

 

Schepenen bleven tot aan hun overlijden in functie

0,43

16,3

1585-1795

Schepenen werden al voor hun overlijden vervangen

1,48

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van schepenen in de periode 1347-1529:

 

Jaar

 

Namen van schepenen

Bron: dorpsarchief van Veghel vóór 1810, en in 1500 het rechterlijk archief van Veghel

1347

Johannes de Doerhout

Wilhelmus dictus Biggen

Ywanus dictus Ywels de Sytart

Lambertus Sartor (=de Snijder)

 

Inv. nr. 881, fol.106-106v, 22-12- 1347

 

1359

 

Hanrick Graet

Lambrecht Snyder

Johan van Vranckevoert

HanrickTruedensoen

Aernt Wautherssoen

Daneel Nesensoen

Wautgheere van Bredelair

 

Inv. nr. 829, fol. 30v-31, 22-2-1359

 

1361

Hanrick Graet

Lambrecht Snyder

Johan van Vranckevoert

Wautger van Bredelaer

Gielis van den Water

Henrick van Hamme

Aernt die Molner

 

Inv. nr. 881, fol. 117-117v, 1-8- 1361

 

1364

Hanrick Graet

Lambrecht die Snijder

Jan van Vranckevoert

Aernt die Molner

 

Inv. nr. 881, fol. 136-136v, 26-3- 1364

 

1366

Aernt van Sichghen

Lambrecht die Snijder

Wautgher van Bredelaer

Danelt Daneltsoen

Jan die Smijt

Jan van der Woert

Danelt Ansems

 

Inv. nr. 881, fol. 6-7, 21-9-1366

 

1378

Aernt van den Velde

Henrick van Bruesel

Jan van Vranckenvoert

Geert Heymanssoen

Jan Lambrechssoen

 

Als handelende partij: Aernt Vrieze, ons mede scepene

 

Inv. nr. 881, fol. 118-118v, 11-1-1 1378

 

1379

Aernt van den Velde

Jan van Vranckenvoert

Aernt die Vrieze

Gerit Heymanssoen

Loeij van der Spanck

Jan van der Voert

Henrick van Bruezel

 

Inv. nr. 881, fol. 105-106, 3-1- 1379

 

1383

Aernt Sichgeman

Aert van der Velde

Arnt Vrieze

Gherijt Heyman Graets

Henric van Bruyesele

Jan van der Voert

 

Tafek van de Heilige Geest Erp, nr. 7752 (26-12-1383)

1384

Aernt Zijcheman

Aernt die Vrieze

Gerart Heyman Graetssoen

Willem van Dorhout

Claeus Lambrechs

Hanrick van Bruesel

Jan van der Voert

 

Inv. nr. 881, fol. 75v-76v, 7-6- 1384

 

 

1388

Aernt Vrieze

Claeus Lambrechssoen

Jan die Vrieze van Buckelaer

Aernt Sichgeman

Rutger van Bergelen

Danelt Ansemssoen

 

Hanrick van Bruesel treedt op als handelende partij.

 

Inv. nr. 881, fol. 31v-32v, 9-4-1388

1393

 

Willem van Dorhout

Aernt Vrieze

Jan Boertman

Hanrick van Bruesel

Danelt Ansemssoen

Heyman Graet

Jan van Londen

 

Inv. nr. 881, fol. 80v-81v, 16-11-1393

 

1398

 

Claeus Lambrechssoen

Hanrick van Bruijsel

Heyman Graet Jonge

Wouter van den Rullen

Hanrick Boertman

Willem Danelssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 38v-39, 13 mei 1398,

 

1398

 

Claeus Lambrechsoen

Hanrick van Bruezel

Heyman Graet Jonge

Wouter van Rullen

Hanrick Boertman

Willem Danelssoen

 

Als Heilige Geest meesters worden genoemd Aernt geheyten Vrieze en Rutger van Berghelen. Een van hen zal tevens schepen geweest zijn.

 

Inv. nr. 881, fol. 89v-90, 13-5-139, 13-5-1398

 

1398

Claeus Lambrechssoen

Henrick van Bruysel

Heyman Graet Jonge

Wouter van den Rullen

Hanrick Boertman

Willem Danelssoen

 

Inv. nr. 829, fol. 27-27v, 20-5-1398

 

1399

 

Aert Juttenssoen Jonge

Wouter van den Rullen

Heijman Graet

Rutgher van Berghelen

Hanrick Boertman

Willem Danelssoen

Aernt Batensoen

 

Inv. nr. 881, fol. 67-68v, 13-5-1399

 

1400

Aernt Vries Juttensoen

Heyman Graet

Rutgher van Berghelen

Willem Deenkenssoen

Rover van Tuijfteze

Jan Lemkenssoen

Jan Andriessoen

 

Inv. nr. 881, fol. 88-88v, 11-11-1400

1400

 

Rutgher van Birghelen

Heyman Graet

Willem Deenkenssoen

Rover van Thuijfteze

Jan Lemkenssoen

Jan Andriessoen

 

Aert Vriezen Juttensoen, ‘onsen mede scepen’, wordt in de akte als handelende partij vermeld

 

Inv. nr. 881, fol. 125-126, 6-12-1400

 

 

1401

 

Aernt Vriezen Juttensoen

Heyman Graet

Rutgher van Berghelen

Roever van Thuyftheze

Willem Deenkenss

Jan Lemkenssoen

Jan Andriess

 

Inv. nr. 829, fol. 69, 7-1-1401

 

 

1401

 

Aernt Vrieze Juttensooen

Heyman Graet

Rutger van Birghelen

Rover van Tuyfteze

Willem Deenkens

Jan Lemkens

Jan  Andriess

 

Inv. nr. 881, fol. 178-178v, 7-1-1400

1401

Aernt Vrieze Juttensoen

Rutger van Birghelen

Heijman Graet

Rover van Tuijfteze

Willem Deenkenss

Jan Lemkenssoen

Jan Andriessoen

 

Inv. nr. 881, fol. 49v-51, 4-6-1401

 

1404

Willem Danelssoen

Aernt van der Stegen

Willem Befken

Peter van Bruesel

 

In de akte worden als mede-schepenen en tevens meesters van de THG  vermeld: Aernt Vrieze Juttensoen en Rover van Tuijfese

 

Inv. nr. 881, fol. 39-39v, 11-3-1401

 

1406

Aernt Vrieze Juttensoen

Willem Danelssoen

Aert van der Stegen

Goeswijn Verdonck

Jan Lemkenssoen

Gerit Boudewyns Hoedssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 9-10, 6-2-1406

 

1407

Aernt Vrieze Jutttenzoen

Willem Danelssoen

Aernt van der Stegen

Gijsbrecht van Dorhout

Peter van Bruesel

Roeff Verdonck

 

Inv. nr. 881, fol. 30v-31v, 4-8-1407

 

De akte is grotendeels doorgekrast. Er is een doorgekraste datum (4-8-1407) en een bijgeschreven datum (7-1-1408), omdat ook de namen van de schepenen doorgekrast zijn, is hier de eerste datum aangehouden

 

1409

 

Aernt Vrieze Juttensoen

Willem Danelssoen

Aert van der Stegen

Ghijsbrecht van Dorhout

Heijman Graet

Roeff Verdonck

 

Inv. nr. 881, fol. 10-11, 25-1-1409

 

1410

Willem Danelssoen

Ghijsbrecht van Dorhout

Aernt van der Stegen

Peter van Bruesel

Roeff Verdonck

Willem Claessoen

 

Aernt Vries Jutten - een van de schepenen - treedt in deze akte op als koper en daarom niet tevens als getuige.

 

Inv. nr. 881, fol. 44v-45, 27-12-1410

 

1414

Aernt Vriesen Juttensoen

Rover van Tuijfteze

Hanrick van der Rullen

Aernt van der Stegen

Peter van Bruesel

Hanrick Boertman

 

Inv. nr. 881, fol. 34-35, 26-7-1414

 

1415

Aernt Juttenoen

Rover van Tuijfteze

Aernt van der Stegen

Hanrick Wouters

Hanrick Boertman

Peter van Bruezel

 

Inv. nr. 881, fol. 91v-92, 1-8-1415

 

1419

Aernt die Vrieze Juttensoen

Rover van Tuijftuijse

Hanrick Wouters

Aernt van der Stegen

Peter van Bruesel

Claes Befken

Boudewyn Gerartssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 32v-22, 17-4-1419

 

 

1420

Aernt die Vrieze

Roever van Tuijfters

Peter van Bruesel

Claes Befken

Jan van der Stegen

Gerit Gerits Vriezensoen

Heyn Geritssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 28v-29, 9-10-1420

 

1421

Aernt die Vrieze Juttensoen

Rover van Tuijfthuijs

Aernt van der Stegen

Claeus Befken

Jan van der Stegen

Hanrick Graet

Danelt die Molner

 

Inv. nr. 881, fol. 86-86v, 20-3-1421

 

1424

 

Roever van Tuijftese

Hanrick Boertman

Daneel die Molner

Claeus Befken

Jan van der Stegen

Geraert Vriese

Daneel Hanricszoen

 

Inv. nr. 881, fol. 94-94v, 4-12-1424

 

1427

 

Rover van Tuijfteze

Hanrick Boertman

Peter van Bruezel

Jan van der Stegen

Claeus Befkens

Gerart die Vrieze

Danel Hanricssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 88v-89v, 18-2-1427

 

1430

 

Hanrick Boertman

Roeff Verdonck

Gerard die Vrieze

Claeus Aerntssoen

Danel Aerntssoen

Hanrick van der Rijt

 

Inv. nr. 881, fol. 30-30v, 15-4-1430

 

1431

 

Hanrick Boertman

Roeff Verdonck

Gerart die Vrieze

Claeus Aerntssoen

Hanrick van der Rijt

Lambrecht Peterssoen

Gerart Janssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 48v-49v, 21-3-1431

 

1433

 

Aernt van Havelt

Roeff Verdonck

Aelbrecht Rutgerssoen

Aert Lambrechssoen

Danelt Aernt Smollerssoen

Hanrick Willemssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 90v-91, 21-9-1433

 

1434

 

Willem van Havelt

Roeff Veerdonc

Hanrick Willems soen

Daniel Aernt Smolnerssoen

Aelbrecht Rutgerss

Aernt Lambrechssoen

 

Jan Hanricx Coelensoen ‘onse medescepen’ treedt op in de acte

 

Inv. nr. 829, fol. 40v, 14-3-1434

 

 

1437

Willem van Havelt

Hanrick Willemssen

Jan Coel

Hanrick van den Rullen

Jan van der Stegen

Tielman Aertssen

Gerit Roverssen van Tuijfteze

 

Inv. nr. 881, fol. 21v-22v, 17-6-1437

 

1437

Willem van Havelt

Hanric Willemssen

[Jan] van der Stegen

Jan Coel

Tielman Aerntsen

Gerit Roeverssen van Tuyfteze

Jan Gielis Donkers

 

Inv. nr. 881, fol. 22v-23v, 7-12-1437

 

1437

 

Willem van Haeffelt

Hanrick Willemssoen

Jan Coel

Jan van der Stegen

Tielman Aerntssoen

Hanrick van den Rullen

Gerit Roeverssoen van Tuyfthuyze

 

Inv. nr. 829, fol. 39v-40, 3-6-1437

1440

Willem van Havelt

Hanrick Willemss

Hanrick van den Rullen

Hanrick Boertman

Aernt Lambrechss

Jan Roverss

Gerit Delissoen

 

Inv. nr. 881, fol. 51-51v, 8-1-1440

 

1449

 

Willem van Havelt

Jan Colen

Aernt van der Rullen

Tyelman Aerntssoen

Seger Aerntssoen

Hanrick Hanrick Willemssoen

Willem Ghysbrechssoen van Dorhout

 

Inv. nr. 829, fol. 55-55v, 29-6- 1449

 

1453

Willem van Havelt

Jan Coel

Aernt van den Rullen

Hanrick Willemss

Jan Rovers

Jan van der Stegen

Zeger Aerntss

 

Inv. nr. 881, fol. 45v-46, 28-9-1453

 

1457

 

Hanrick Wilmss

Aert van der Rullen

Rombout Lambertssoen

Willem Hanrickssoen van Tillaer

Rutger Hanricxsoen van der Rijt

Willem Ghijsbrechssoen van Doerhout

Jan Coel

 

Inv. nr, 881, fol. 83v-85, 8-9-1457

 

1457

 

Hanrick Willemssoen

Aernt van der Rullen

Rombout Lambertssoen

Willem Hanricxs van Tillair

Rutger Hanricxs van der Ryt

Willem Gysbrechssoen van Dorhout

Jan Coel

 

Inv. nr. 829, fol. 61, 14-10-1457

 

 

1458

 

Aernt van der Rullen

Rombout Lambrechssoen

Willem Hanricxsoen van Tillair

Rutger Hanricxsoen van der Ryt

Willem Ghysbechtssoen van Dorhout

Jan Coel

Aernt Danels

 

Inv. nr. 829, fol. 59, 1-3-1458

 

1458-1464

Heyman Hanrick Willemssoen

Rombout Lemkens

Jan Coel

Willem Hanricksoen van Tillaer

Gerit Danel Willemss

Gerit Hanrick Graetsoen

 

Later in de akte als handelende partij: Aert soen wilneer Danel Aert Smollerssone, mede scepene

 

Inv. nr. 881, fol. 118v-119v

Dattum: 14.. (datum is niet afgemaakt)

 

De 6 schepenen die in 1461 vermeld worden worden ook allemaal in deze akte vermeld. In 1457 zijn nog 4 andere schepenen in functie. In 1464 worden 6 andere schepenen vermeld. De conclusie is dat deze akte op de periode 1457-1464 is te dateren.

 

1461

 

Heyman Hanrick Willemssoen

Aernt Danels

Gerit Danel Willemssoen

Willem Hanricssoen van Tillaer

Jan Coel

Gerit Graet

 

Inv. nr. 881, fol. 66bv, 3-4-1461

 

1464

Willem Ghysbrechs

Amelis Jansoen van Bynderen

Willem Lambrechs

Vries Roevers

Gerit Graet

Peter Roeloffs

Jan van der Rijdt

 

Inv. nr. 881, fol. 124v-125, 24-5-1464

 

1467

Willem Ghijsbrechs

Willem Lambrechs

Jan van der Rijdt

Goeyart Danelssoen van den Horrick

Peter Roeloffs

Willem Goeyarts

 

Inv. nr. 881, fol. 73-73v, 30-3-1467

 

1474

 

Amelis van Binderen

Willem Houbraken

Jan Hanrickss

Jan van den Horrick

Daniel Goeyartss

Willem Goeyartss

 

Inv. nr. 881, fol. 140-140v, 1108-1474

 

 

1475

Aernt Danels

Gerit Danels

Danel Goeijartss

Willem Goeijarts

Gerit van der Straten

Zurmont Zegerss

Rutger Aelbrechs

 

Inv. nr. 881, fol. 73v-74v, 4-2-1475

 

1487

 

Amelis van Binderen

Willem Goeyarts

Aernt Loeyen

Willem Gerits

Jan Lantmeter

Hanrick Heymans

 

Inv. nr. 881, fol. 53-54, 18-4-1487

 

1492

Amelis van Binderen

Aert  Loeyen

Hanrick Heymans

Handrick van der Ryt

Jan Dircs soen

Wouter van den Pals

 

Inv. nr. 881, fol. 175-175v, 21-5-1492

 

 

1494

Amelis van Bynderen

Willem Goerts

Aernt Loeyen

Hanric Heymans

Hanrick van der Ryt

Roeff Roeff Jan Roevers

Jan Dircx

 

Inv. nr. 829, fol. 39-39v, 1-5-1494

 

 

1500

Hanrick Heymans

Roeff Janss

Lambert Rombouts

 

R26, fol. 775-776, 1-2-1559, waarin een acte van 4-9-1500 wordt aangehaald

 


1501

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jans

Jan Dircx

Gherart Thijs

Lambert Rombouts

Philips die Leuw

 

Inv. nr. 881, fol. 175v-1376v, 10-1-1501

 

1501

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jans

Jan Dircks

Gerit Thijs

Lambert Rombouts

Philips die Leuw

 

Inv. nr. 881, fol. 136v-137v, 21-5-1501

 

1501

Willem Gherits

Hanrick Heijmans

Roeff Jans

Jan Dircks

Gerit Thijs

Lambert Rombouts

Philips die Leuw

 

Inv. nr. 881, fol. 92-93, 21-5-1501

 

1502

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jan Rovers

Jan Dircx

Gerit Mathys

Philips die Lew

Lambert Rombout

 

Inv. nr. 829, fol. 65-65v, 14-12-1502

 

 

1503

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Jan Dircks Roeffen

Jan Roevers

Gerit Mathijs

Lambrecht Rombouts

 

Inv. nr. 881, fol. 177-177v, 14-9-1403

 

1506

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Jan Dircx

Roeff Jan Roevers

Philips die Leuw

Gerit Mathys

Wouter van der Pals

 

Inv. nr. 881, fol. 137v-138, 1-5-1506

 

1506

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Jan Dircx

Roeff Jan Roevers

Philips die Lew

Gerit Thys

Wouter van den Pals

 

Inv. nr. 829, fol. 21-21v, 290-1-1506

 

1506

Hanrick Heymans

Roeff Jan Roverssoen

Gerit Mathys

Jan Dirckss

Philip die Lew

Peter van Risingen

Goeijart Willemss

 

Inv. nr. 881, fol. 145v-146, 21-6-1506

 

1508

Willem Gerit Sgraets

Hanrick Heymans

Jan Dircx

Roeff Jan Roverss

Philips die Leuw

Gerit Thijs

Hanrick Janss van der Rijt

 

Inv. nr. 881, fol. 138-138v, 10-11-1506

 

1508

Willem Gerit Sgraetssoen

Hanrick Heymans

Jan Dircx

Roeff Jan Roevers

Philips die Leuw

Gerit Thijs

Hanrick Janss van der Rijt

 

Inv. nr. 881, fol. 138v-139, 10-11-1508

 

1511

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jans

Gerit Thijs

Jan Dircks

Philip die Lew

Peter van Risingen

 

Inv. nr. 881, fol. 141v-142v, 6-11-1511

 

1511

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jans

Gerit Thys

Jan Dircks

Philips die Lew

Peter van Risingen

 

Inv. nr. 829, fol. 57v-58, 1511 (geen dag en maand gegeven)

 

1511

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Jans

Gerit Thijs

Jan Dircs

Philip die Lew

Peter van Risingen

 

Inv. nr. 881, fol. 141-141v, 9-11-1511

 

1512

 

Willem Gerits

Hanrick Heymans

Roeff Janss

Gerit Thys

Jan Dircx

Philips die Lew

Peter van Risingen

 

Verkocht aan Willem Gerit Graets ‘onsen mede-scepenen’

 

Inv. nr. 829, fol. 54v-55, 18-7-1512

 

1514

 

Willem Gerits

Hanrick Heymanss

Roeff Janss

Gerit Thys

Jan Dircxs

Philips die Lew

Peter van Risingen

 

Inv. nr. 829, fol. 24v-25, 21-5-1514

 

1516

Henrick Heymans

Roeff Jan Roeverssz

Gerit Mathys

Jan Dircx

Philips die Lew

Peter van Risingen

Goyart Willemssoen

 

Inv. nr. 829, fol. 23v-24, 13-12-1516

 

 

1518

 

Hanrick Heymans

Roeff Jan Roeverssoen

Gerit Mathys

Jan Dircxsoen

Philips die Lew

Peter van Risingen

Maes Melis

 

Inv. nr. 829, fol. 21v-22, 20-5-1518

1519

 

Henrick Heymans

Roeff Jan Roeverssoen

Gerit Mathyss

Jan Dircx

Philips die Lew

Maes Melis

 

Inv. nr. 829, fol. 47-47v, 28-2-1519

 

1521

Hanrick Heijmanss

Roeff Jan Rovers

Gerit Thys

Philips die Lew

Claeus Geritss

Thomas Meliss

 

Inv. nr. 881, fol. 149v-150, 6-6-1521

 

1522

 

Hanrick Heijmanssoen

Roeff Jan Roverssoen

Gerit Mathijs

Philips die Lew

Maes Melissoen

Claeus Geritssoen

 

Inv. nr. 881, fol. 148v-149, 18-2-1522

 

 

1529

 

Gerit Thyssoen

Philips die Lew

Thomas Meliss

Claeus Geritssoen

Dries van den Horck

Hanrick Jorissoen

 

Inv. nr. 829, fol. 47v-48v, 11-7-1529