Overzicht van schepenen in Veghel: 1529-1599

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De Veghelse schepenbank had vanouds zeven schepenen.  Onder een akte van 8-7-1569 staat bijvoorbeeld: testes omnes septem scabinii in Vechel (getuigen alle zeven schepenen in Vechel). Toch treffen we in de zestiende eeuw soms minder dan wel meer schepenen aan. Dat minder is niet moeilijk te verklaren. Uit de bronnen blijkt dat er vaak enkele maanden overheen ging voordat bij het overlijden of afgaan van een schepen een opvolger aangesteld werd. In de tussentijd waren er dan enige tijd zes schepenen, of soms nog minder.

 

Hoe zat het met meer dan zeven schepenen? Dit is goed uit te leggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Thonis Hanricx Roeffen wordt op 1-12-1540 voor het eerst als schepen genoemd. Hij verving Dries Gerit van den Horck, die tot mid-1540 frequent als schepen in de bronnen vermeld wordt.

 

 

Aantal dagen in het schepenprotocol dat Dries als schepen optrad

Eerste helft van 1539

7 x

Tweede helft van 1539

8 x

Eerste helft van 1540

9 x

Tweede helft van 1540

0 x

 

 

Nu is het opmerkelijk dat Dries van den Horck, ongetwijfeld vanwege zijn hoge leeftijd, als schepen wel vervangen werd, maar dat dit eigenlijk aleen voor het practische handwerk was. Dries bleef naast zijn vervanger formeel tot aan zijn dood schepen. Heel af en toe trad hij als schepen ook nog op, zoals op 31-12-1541, 23-11-1543 en voor de laatste keer op 21-6-1544. Op 23-11-1543 trad hij zelfs samen op met zijn opvolger Thonis Hanricx Roeffen. In die acte (R24,fol. 77) worden acht schepenen met name genoemd.

 

In het hieronder gegeven overzicht met namen van schepenen is Dries van den Horck vermeld als afgegaan in 1540, zodat er netjes zeven namen in die lijst staan. We moeten daar voor de periode 1540-1544 Dries van den Horck als ‘schepen in rust’ nog bijdenken. Hetzelfde geldt voor nog andere schepenen in ruste.

 

Een tweede voorbeeld is de vervanging van van Jaspar Surmonts en Dirck Henrick Sleuwen in 1562. Het schepenprotocol vermeldt expliciet dat zij op 2-2-1562 syn affgegaen, en in hen plaets syn scepenen geset voerwaer Willen Hanricx Dircx ende Dirck Hanricxs van Tillair. De nieuwe schepenen werden kennelijk voorwaardelijk aangesteld. Net als we bij Dries van den Horck zagen, bleven de afgegane schepenen soms nog optreden. Jaspar Surmonts bijvoorbeeld nog op 26-1-1563 en 15-3-1568 en Dirck Henrick Sleuwen op 12-3-1564.

 

Het derde voorbeeld betreft de beginjaren van het protocol. Eind 1529 waren er vier schepenen van de oude garde: Gerit Thyssoen van Loeken  wordt al in 1501 als schepen vermeld, in 1529 voor het eerst als president, Philips die Lew wordt ook vanaf 1501 vermeld, Thomas Meliss van Bijnderen wordt in 1518 voor het eerst vermeld en Claeus Geritssoen en 1521. Vervolgens worden op 11-7-1529 Dries van den Horck en Hanrick Jorissoen voor het eerst genoemd. Hanrick Joris werd vrij snel daarna vervangen. In zijn plaats worden vermeld Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (vanaf 29-12-1529), Wouter Willems Wouterss van Coelen (vanaf 29-12-1529) en Hanrick Hanrick Driessen (vanaf 30-1-1530). Hiermee komen we uit op acht schepenen.

 

Het ligt voor de hand dat net als bij de twee andere voorbeelden een van de schepenen op leeftijd een vervanger had voor het handwerk. In een acte van 6-2-1531 worden zeven schepenen genoemd, Wouter Willems Wouterss van Coelen ontbreekt. Hij zal daarom wel de vervanger van een van de oude, nog functionerende scheper zijn geweest, die in deze oorkonde zelf nog optrad. Wie verving hij? Als we kijken naar het optreden van de vier schepenen die het langst in dienst waren, dan krijgen we het volgende beeld.

 

 

 

Philip die Lewe

Gerit Thys (president)

Maes Melis

Claeus Gerits

Wouter Willems

Overleden na

30-03-1533

30-11-1533

01-06-1535

27-06-1535

 

Overleden vóor

25-04-1533

09-05-1534

16-12-1535

04-10-1537

 

1529 (2e ½)

1

3

1

-

1

1530 (1e ½)

13

18

5

-

-

1530 (2e ½)

4

11

2

2

-

1531 (1e ½)

10

30

2

12

-

1531 (2e ½)

2

8

3

3

-

1532 (1e ½)

6

13

4

10

-

1532 (2e ½)

4

14

2

9

-

1533 (1e ½)

-

20

7

6

-

1533 (2e ½)

-

14

3

8

1

1534 (1e ½)

-

-

2

8

21

1534 (2e ½)

-

-

-

8

7

1535 (1e ½)

-

-

2

12

15

1535 (2e ½)

-

-

-

-

14

 

 

Alle vier schepenen van de oude garde bleven tot aan hun dood actief. Claes Gerits lijkt eind 1529 en in 1530 enige tijd uit de running geweest te zijn. Dat was mogelijk is dat de reden dat men Wouter Willem Wouters van Coelen voorwaardelijk als extra schepen aanstelde. Claeus herstelde weer, Wouter verdween naar de achtergrond en pas vanaf 29-9-1533 treedt hij weer op als schepen. In het overzicht met de namen van de schepenen vermelden we hem daarom over de periode 1529-1533 nog niet.

 

In 1533 treden drie nieuwe schepenen aan: Willem Hanricx van de Rijt en Dirck Hanrick die Lew die Oude (beide vermeld vanaf 20-11-1533) en ook Willem Wouters van Coelen werd weer actief. Philip de Leeuw was in 1533 overleden, en Gerit Thys van Loeken overleed eind 1533 of in de eerste maanden van 1534. Mogelijk was hij als voor zijn dood teruggetreden. Gezien het aantal vervangers trad ook Maes Melis van Bijnderen in 1533 vanwege zijn hoge leetijd terug als schepen. Hij bleef tot aan zijn overlijden in 1535 formeel nog wel schepen, en een enkele keer trad hij ook nog als zodanig ook nog op.

 

Uit deze analyse blijkt dat in de eerste helft van de zestiende eeuw schepenen tot aan hun dood schepenen bleven. Op hoge leeftijd traden ze wel eens terug en dan werd er een vervanger aangesteld, maar de oude schepen bleef daarnaast formeel gewoon in functie. Dat de schepenen tot aan hun dood schepenen bleven blijkt ook uit de gevevens in het hieronder gegeven overzicht van namen van schepenen.

 

Er was een uitzondering.  Op 18-2-1548 was Goert Rutgers van Erp als schepen aangesteld. Een aantekening in het schepenprotocol van 25-1-1557 (R26, fol. 517) schrijft: Item hier is Goert van Erp affgeset a scabinatus. Goert werd dus afgezet. Overigens trad Goert hierna nog wel een paar weken als schepen- getuigen op, namelijk op 27-1-1557, 29-1-1557, 5-2-1557 en 6-2-1557. Wellicht wijst dit op enige weerbarstigheid, maar na 6-2-1557 verdwijnt Goert als schepen van het toneel. Wat was er gebeurd? Kennelijk had hij zich niet goed gedragen. Een schepen legde bij zijn aanstelling een eed af waarin hij zwoor de overheid trouw te dienen en eerlijk te handelen. Met name de civiele rechtspraak waarin partijen tegenover elkaar stonden leende zich wel voor enig smeergeld. Of dit aan de hand geweest is, weten we natuurlijk niet zeker.

 

Een verklaring uit februari 1559 (R26, fol. 777) had er misschien iets mee te maken. Peter Aerntssoen van der Laeck had Goert van Erp en schepen Jan Hanrick Jans beledigd, hij had hen mijnedig genoemd. Dat werd een rechtzaak voor de rechtbank van Sint-Oedenrode. Peter haalde daar bakzeil en verklaarde: ‘Ick en weet van desen tweeen mannen voerseyt nyet dan eer ende doecht. Ende elcken vergiffenisse gebeden, seggende tot hen: Heb ick uw yet overseeght, dat is mij leet. Ende daer op malcanderen eenen vriendelycken dronck van pays gebrocht.’

 

 

Wat kunnen we zeggen over de datum waarop schepenen vervangen werden? We gaan er van uit dat net als in de zeventiende en achttiende eeuw de Veghelse jaargedingen in januari en februari gehouden werden.

 

Categorie:

Jaren:

Aantal

Datum tussen half januari en half maart, jaargeding

1548, 1557, 1562, 1580, 1585, 1586, 1588, 1593

8 x

Datum niet nauwkeurig bekend, maar jaargeding valt binnen de marges

1529, 1530, 1560, 1570, 1579, 1587, 1590

7 x

Opvolging kort of enkele maanden na het overlijden van een schepen op een andere datum dan het jaargeding

1537, 1551, 1568, 1576, 1584

5 x

Andere datum, onbekend waarom, maar mogelijk ook vanwege het overlijden van een schepen

1549, 1557, 1598

3 x

 

 

De conclusie is dat ongeveer 2/3 van het aanstellingen van schepenen tijdens een van de jaargedingen plaats gevonden kan hebben. Andere datums kwamen ook voor, bijvoorbeeld kort vanwege het overlijden van een schepen. In een aantal gevallen zal men na het overlijden van een schepen met het aanstellen van een nieuwe schepen gewacht hebben tot het jaargeding. Dit aantal van ongeveer 2/3 van de aanstellingen tijden het hjaargeding komt overeen met dat uit de zeventiende en achttiende eeuw. Dit bevestigt dat in Veghel de jaargedingen in de eerste helft van de zestiende eeuw ook in januari en februari plaats vonden.

 

In de tweede helft van de zestiende eeuw veranderde het beleid ten aanzien van het benoemen van de schepenen. Vanaf rond 1560 bleef nog slechts ongeveer eenderde van de schepenen tot aan het einde van hun leven in dienst. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw zakte dat percentage verder naar 8 %. Het aftreden in 1559 van Peter Henrick Heymans, 15 tot 18 jaar voor zijn dood, en in 1561 van Jasper Jan Surmonts, 22 of 23 jaar voor zijn dood, markeren deze trendbreuk. Voortaan werden schepenen gemiddeld 10 tot 15 jaar voor hun overlijden vervangen. Ze waren in de tweede helft van de zestiende eeuw gemiddeld dus een stuk jonger dan hun collega's uit de eerste helft van die eeuw.

 

De dienstjaren en tijdstip van benoemingen van de schepenen van Veghel

Periode

Totaal aantal afgaande schepenen

 

Gemiddeld aantal dienstjaren

Procent dat tot aan overlijden in dienst bleef

Gemiddeld aantal jaren vóór het overlijden vervangen

Procent dat meerdere dienst-perioden had

1529-1549

10

19,9

80 %

1,1

0 %

1559-1579

11

18,0

36 %

10,3

9 %

1580-1599

18

8,1

33 %

8,8

17 %

1600-1619

24

5,1

8 %

14,3

46 %

 

 

Het gemiddelde aantal dienstjaren per schepen liep terug van 19,9 jaar in de periode 1529-1549 naar 5,1 jaar in 1600-1619. Deze gemiddelde dienstperiode zou tot 1795 niet veel meer vernaderen. Waren in 1529-1549 nagenoeg alle schepenen nog langer dan 10 jaar in dienst, na 1600 waren dergelijke lange dienstperioden in de minderheid. De trendbreuk ligt in de jaren 1580. Adriaan Aart Goorts was aan het einde van zijn loopbaan in 1584 de laatste schepen die langer dan een aaneengesloten periode van 20 jaar in dienst geweest is. In tabel 25.3 is te zien hoe het aantal schepenen met een kort dienstverband tussen 1529 en 1619 steeds meer toenam.

 

 Gemiddeld aantal dienstjaren van schepenen per periode

 

Gemiddeld aantal dienstjaren van schepenen

(aantal schepenen)

 

0-10 dienstjaren

11-20 dienstjaren

21-30 dienstjaren

Meer dan 30 dienstjaren

1529-1549

1

6

1

2

1559-1579

4

3

2

2

1580-1599

12

5

1

0

1600-1619

21

3

0

0

 

 

De schepenen werden aangesteld en beëdigd door de kwartierschout. Toen de heerlijkheid Veghel en Erp in 1566 verpand werden aan Walraven van Erp nam de schout van de nieuwe heer, Jan van Heessel, die rol over. In 1639 werd de heerlijkheid afgelost en daarna stelde de kwartierschout ,of diens stadhouder de schepenen weer aan.

 

 

 

Overzicht van schepenen in de periode 1529-1599:

 

1529

Een akte van 11-7-1529 noemt 6 schepenen. Op 29-12-1529 worden nog twee schepenen genoemd. Zeven van deze schepenen zijn ook in 1530 nog in dienst.  Hanrick Jorissoen wordt na 11-7-1529 voor het laatst vermeld. Hij wordt vóór 30-1-1530 vervangen door Hanrick Hanrick Driessen.

 

Schepenen per 31-12-1529:

-        Gerit Thyssoen van Loeken (president)

-        Philips die Lew

-        Thomas Meliss van Bijnderen

-        Claeus Geritssoen

-        Dries Gerits van den Horck

-        Hanrick Jorissoen

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

 

1530

Tussen 11-7-1539 en 30-1-1530 wordt Hanrick Hanrick Driessen aangesteld in plaats van Hanrick Jorissoen.

 

Schepenen per 31-12-1530:

-        Gerit Thyssoen van Loeken (president)

-        Philips die Lew

-        Thomas Meliss van Bijnderen

-        Claeus Geritssoen

-        Dries Gerits van den Horck

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

 

1531

In 1531 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1531:

-        Gerit Thyssoen van Loeken (president)

-        Philips die Lew

-        Thomas Meliss van Bijnderen

-        Claeus Geritssoen

-        Dries Gerits van den Horck

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

 

1532

In 1532 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1532:

-        Gerit Thyssoen van Loeken (president)

-        Philips die Lew

-        Claeus Geritssoen

-        Thomas Meliss van Bijnderen

-        Dries Gerits van den Horck

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

 

1533

Philip de Leeuw wordt nog vermeld als schepen op 30-3-1533. Hij overleed voor 25-4-1533.

Gerit Thys van Loeken wordt nog als schepen vermeld op 30-11-1533. Hij overleed vóór 9-5-1534.

Zij werden opgevolgd door Willem Hanricx van de Rijt en Dirck Hanrick die Lew die Oude die op 20-11-1533 voor het eerst als schepen vermeld worden. Ook Wouter Willem Wouters van Coelen trad vanaf 29-9-1533 weer op. Vermoedelijk aanvankelijk als assistent van Maes Melis van Bijnderen die tot aan zijn dood in 1535 ook nog in functie bleef.

 

 

Schepenen per 31-12-1533:

-        Claeus Geritssoen (president)

-        Dries Gerits van den Horck

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Wouter Willem Wouters van Coelen

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

 

1534

In 1534 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1534:

-        Claeus Geritssoen (president)

-        Dries Gerits van den Horck

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

 

1535

In 1535 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1535:

-        Dries Gerits van den Horck (president)

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Claeus Geritssoen

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

 

1536

Claeus Gerits wordt voor het laatst vermeld op 26-6-1535. Hij overleed vóór 4-10-1537.

Jan Hanricxs van Tillair wordt voor het eerst als schepen vermeld op 3-1-1537.

 

Schepenen per 31-12-1536:

-        Dries Gerits van den Horck (president)

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

 

1537

In 1537 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1537:

-        Dries Gerits van den Horck (president)

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

 

1538

In 1538 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1538:

-        Dries Gerits van den Horck (president)

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

 

1539

In 1539 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1539:

-        Dries Gerits van den Horck (president)

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

 

1540

Thonis Hanricx Roeffs wordt op 1-12-1540 voor het eerst genoemd als schepen. Thonis verving Dries van den Horck die na Thonis’ aanstelling nauwelijks nog optrad als schepen, maar wel tot aan zijn dood formeel schepen bleef.

 

Schepenen per 31-12-1540:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1541

In 1541 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1541:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1542

In 1542 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1542:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1543

In 1543 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1543:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1544

In 1544 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1542:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1545

In 1545 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1545:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1546

In 1546 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1546:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1547

In 1547 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1547:

-        Aert Hanricx Aerts die Scoemeker (president)

-        Hanrick Hanrick Driessen

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

 

1548

Op 18-2-1548 werd Godefridus Rutgers van Erp aangesteld als opvolger van Hanrick Hanrick Driessen.

Aernt Hanricx Aernts overleed tussen 16 augustus en 9 september 1548. Hij werd pas in 1549 opgevolgd.

 

Schepenen per 31-12-1548:

-        Willem Hanricx van de Rijt

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Vacant

 

1549

Willem Hanricx van de Rijt overleed op 11 of 12 juni 1549.

In 1549 werden twee schepenen aangesteld ter vervanging van Willem Hanricx van de Rijt en de al in 1548 overleden Aert Hanricx Aerts die Scoemeker. Peter Hanricx Heymanss werd aangesteld op 18-8-1549 en Jaspar Surmonts soene wylen Jans op 2-11-1549.

 

Schepenen per 31-12-1549:

-        Wouter Willems Wouterss van Coelen

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

 

1550

Wouter Willems Wouterss van Coelen trad op 8-6-1550 voor het laatst op als schepen en overleed vóór 22-6-1550. Hij werd pas in 1551 opgevolgd.

 

Schepenen per 31-12-1550:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Vacant

 

1551

Op 8-8-1551 werd Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens aangesteld in plaats van de tussen 8 en 22 juni 1550 overleden Wouter Willems Wouterss van Coelen.

 

Schepenen per 31-12-1551:

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1552

In 1552 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1552:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1553

In 1553 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1553:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1554

In 1554 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1554:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1555

In 1555 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1555:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1556

In 1556 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1556:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Godefridus Rutgers van Erp

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

 

1557

Op 24-1-1557 werd Goert Rutgers van Erp afgezet. In zijn plaats werd tussen 19 en 23-5-1557 Hanrick Peter Willems aangesteld.

 

Schepenen per 31-12-1557:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

 

1558

In 1558 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1558:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

 

1559

In 1559 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1559:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Peter Hanricx Heymanss

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

 

1560

Ariaen Aert Goerts volgde tussen 12-12-1559 en 6-5-1560 Peter Hanrick Heymanss op.

 

Schepenen per 31-12-1560:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

 

1561

In 1561 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1561:

-        Dirck Hanrick die Lew die Oude (president)

-        Jan Hanricxs van Tillair

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Jaspar Surmonts soene wylen Jans

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

 

1562

Op 2-2-1562 werden Willem Hanricx Dircx en Dirck Hanrick Willems van Tillair aangesteld in plaats van Dirck Hanricx die Lew en Jaspar Surmonts.

 

Schepenen per 31-12-1562:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

 

1563

In 1563 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1563:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

 

1564

In 1564 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1564:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

 

1565

In 1565 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1565:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Jan soene wylen Hanrick Jan Joestens van Hoeck

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

 

1566

Het deel van Pasen 1565 tot Pasen 1566 ontbreekt in de Veghelse protocollen. In die tussentijd is Jan Hanrick Jans (voor het laatst vermeld op 16-5-1565) als schepen gestopt en is Willem Jan Willems als schepen aangetreden (voor het eerst vermeld op 1-5-1566). We nemen aan dat hij in 1566 aangesteld werd.

 

Schepenen per 31-12-1566:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

-        Willem Jan Willems Goerts van der Rullen

 

1567

In 1567 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1567:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

-        Willem Jan Willems Goerts van der Rullen

 

1568

Na het overlijden van Willem Jan Willems Goerts van der Rullen werd op 5-12-1568 Ariaen Dirk Hermans aangesteld.

 

Schepenen per 31-12-1568:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

-        Ariaen Dirk Hermans

 

1569

In 1569 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1569:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Hanricx Dircx

-        Dirck Hanrick Willems van Tillair

-        Ariaen Dirk Hermans

 

1570

In 1570 werden twee schepenen vervangen.

Willem Hanrick Dircx (laatst vermeld op 2-1-1570) en Dirck Hanrick Willems van Tillair (laatst vermeld op 15-4-1569) werden op 7-1-1570 opgevolgd door Willem Jan Peter Tielens en Claeus Cornelis Claeus van Doren.

 

Schepenen per 31-12-1570:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1571

In 1571 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1571:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1572

In 1572 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1572:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1573

In 1573 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1573:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1574

In 1574 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1574:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1575

In 1575 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1575:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Ariaen Dirk Hermans

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

 

1576

Op 30-6-1576 werd Jan Willem Hanricx van der Ryt aangesteld in plaats van de kort voor 22-4-1576 overleden Ariaen Dirk Hermans.

 

Schepenen per 31-12-1576:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

 

1577

In 1577 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1577:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

 

1578

In 1578 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1578:

-        Jan Hanricxs van Tillair (president)

-        Thonis Hanricx Roeffs

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

 

1579

In 1579 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan zijn (datums van laatste vermeldingen): Thonis Hanricx Roeffs (18-1-1578) en Jan Hanricxs van Tillair (10-10-1578)

Aangesteld zijn: Melchior Jan Hanricx van Tillair (voor het eerst vermeld op 28-3-1579) en Meus Jan Meussoon (aangesteld op 22-8-1579)

 

Schepenen per 31-12-1579:

-        Hanrick Peter Willems

-        Ariaen Aert Goerts

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Melchior Jan Hanricx van Tillair

-        Meus Jan Meussoon

 

1580

Tussen 16 en 19-1-1580 werd Willem Hanrics Dircx aangesteld in plaats van Hanrick Peter Willems (voor het laatst vermeld op 27-3-1579).

 

Schepenen per 31-12-1580:

-        Ariaen Aert Goerts (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Melchior Jan Hanricx van Tillair

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

 

1581

In 1581 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1581:

-        Ariaen Aert Goerts (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Melchior Jan Hanricx van Tillair

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

 

1582

In 1582 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1582:

-        Ariaen Aert Goerts (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Melchior Jan Hanricx van Tillair

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

 

1583

In 1583 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1583:

-        Ariaen Aert Goerts (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Melchior Jan Hanricx van Tillair

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

 

1584

Op 11-8-1584 werd Melchior Jan Henricx van Tillair opgevolgd door Dierck Thonis Roeffen. Melchior was vóór 7-10-1584 overleden.

 

Schepenen per 31-12-1584:

-        Ariaen Aert Goerts (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren

-        Jan Willem Hanricx van der Ryt

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

-        Dierck Thonis Roeffen

 

1585

Op 16-1-1585 werden Jan Claes en Huybert Willems aangesteld in plaats van Ariaen Aert Goerts en Jan Willem Hanricx van der Ryt.

 

Schepenen per 31-12-1585:

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Meus Jan Meussoon

-        Willem Hanrics Dircx

-        Dierck Thonis Roeffen

-        Jan Hendrick Jan Claese

-        Huybert Willem Jans

 

1586

Op 8-2-1586 werden Lambert Willems en Roeff Dircx Henricx van Tillair aangesteld in plaats van Meus Jan Meussoon en Willem Hanrics Dircx.

 

Schepenen per 31-12-1586:

-        Claeus Cornelis Claeus van Doren (president)

-        Willem Jan Peter Tielens

-        Dierck Thonis Roeffen

-        Jan Hendrick Jan Claese

-        Huybert Willem Jans

-        Lambert Willems

-        Roeff Dircx Henricx van Tillair

 

1587

In 1587 werden 4 schepenen vervangen.

Mathys Danel Mathyssen van Loeken (aangesteld op 11-4-1587) volgde Jan Hanrick Jan Claes op. Het schepenprotocol schrijft (tussen haakjes de datums van de laatste vermeldingen van de afgegane schepenen en de eerste vermeldingen van de nieuwe schepenen): omtrent octobri soe is gestorven Claes Nelis (22-6-1587), Lambert Willems (9-11-1587) ende Roeff Dircx (2-5-1587) ende in hun plaets is aencomen Jan Jan Joerden (30-1-1588), Peter Henrick Huyberts (15-11-1587), ende Joris Gerits (28-12-1587)

 

Schepenen per 31-12-1587:

-        Dierck Thonis Roeffen

-        Huybert Willem Jans

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Jan Jan Joerden

-        Peter Henrick Huyberts

-        Joris Gerits

-        Willem Hans Peters

1588

Ende is oick afgegaen, Dirck Tonis (7-1-1588) ende Willem Hans Peters (28-12-1587) ende in de plaets is comen Peter Gysbert Driessen (18-1-1588) en Jan Dirck (30-1-1588).

Jan Jan Joerdens overleed rond 1 oktober 1588. Hij werd opgevolgd door Jan Dirck Peters (vermeld vanaf 16-02-1589).

Schepenen per 31-12-1588:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Peter Henrick Huyberts

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Dirck Thonis Roeffen

 

1589

In 1589 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1589:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Peter Henrick Huyberts

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Dirck Thonis Roeffen

 

1590

Merten Meeus Jans werd tussen 23-8-1589 en 4-10-1590 benoemd in plaats van Peter Hendrick Huijberts.

 

Schepenen per 31-12-1590:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Dirck Thonis Roeffen

-        Merten Meeus Jans

 

1591

In 1591 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1591:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Dirck Thonis Roeffen

-        Merten Meeus Jans

 

1592

In 1592 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1592:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Dirck Thonis Roeffen

-        Merten Meeus Jans

 

1593

Willem Hans Peters en Gerit Ariens werden tussen 11-1-1593 en 27-2-1593 aangesteld in plaats van Dirck Thonis Roeffen en Merten Meeus Jans.

 

Schepenen per 31-12-1593:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

 

1594

In 1594 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1594:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

 

1595

In 1595 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1595:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

 

1596

In 1596 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1596:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

 

1597

In 1597 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1597:

-        Huybert Willem Jans (president)

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

 

1598

Willem Hanrickx Dircx werd op 5-9-1598 aangesteld in plaats van Huybert Willem Jans.

 

Schepenen per 31-12-1598:

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

-        Willem Hanrickx Dircx

 

1599

In 1599 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1599:

-        Mathys Danel Mathyssen van Loeken

-        Joris Gerits

-        Peter Gysbert Driessen

-        Jan Dirck Peters

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Ariens

-        Willem Hanrickx Dircx