Overzicht van schepenen in Veghel: 1600-1699

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De schepenen werden aangesteld en beëdigd door de kwartierschout. Toen de heerlijkheid Veghel en Erp in 1571 verpand werden aan Walraven van Erp nam de schout van de nieuwe heer, Jan van Heessel, die rol over. In 1639 werd de heerlijkheid afgelost en daarna stelde de kwartierschout ,of diens stadhouder de schepenen weer aan. Bij hun benoeming legden de schepenen een eed af aan handen van de kwartierschout van Peelland, die zich meestal liet vervangen door zijn stadhouder. De nieuwe schepenen beloofden in verschillende bewoordingen zich trouw aan de overheid en ten dienste van de gemeenschap eerlijk te gedragen. De overheid op haar beurt beloofde de schepen in het uitvoeren van zijn ambt te beschermen. Bij het afgaan werd een schepen formeel ‘ontslagen uit zijn eed’, hierna was hij dus niet meer gebonden aan zijn eed. Als een schepen een of andere verklaring onder ede moest afleggen, dan legde hij in de regel geen nieuwe eed af, maar legde hij de verklaring af ‘op de eed bij de aanvaarding van zijn ambt gedaan’.

 

Beëdiging bij een benoeming gebeurde altijd, zij het een enkele keer wel enkele maanden later. Er zijn enkele vermeldingen van ‘continuatie van schepenen na nieuwe beëdiging’. Dit wijst er op dat het voorschrift was dat de schepenen jaarlijks hun eed vernieuwden. Of dat in werklijkheid ook altijd gebeurde is, is niet meer na te gaan.

 

Er zijn enkele vermeldingen (1677, 1690) van dergelijke nieuwe beëdigingen tijdens het jaargeding, wat wel de algemene regel geweest zal zijn. Daarnaast zijn er een aantal afwijkende datums. In 1670 werd het hele schepencollege op 9 september opnieuw beëdigd door de kwartierschout, ‘gelovende hunne schepenampt getrouwelijck ende oprechtelijck te bedienen volghens het politiek reglement bij hare Hoog Mogenden op ‘t stuck van die geëmaneert, over sulkx soo werden de selve geleght in ban ende vrede, dat haer lieden niemant sal hebben te molesteren, mits daer toe gestatueert by de hooghe overicheden.’ In 1671 gebeurde hetzelfde op 4 november, in 1680 in twee etappes op 10 en 24 oktober en in 1691 op 22 november. De reden van deze afwijkende data is niet duidelijk, maar het zal wel van de kwartierschout of de stadhouder uitgegaan zijn. Die resideerden in de regel in Sint-oedenrode en misschien heeft het er mee te maken dat daar de wet op 1 oktober verzet werd.

 

De datums van vervanging van schepenen in onderstaande tabel zijn gebasseerd op vermeldingen in de schepenprotocollen, dorpsrekeningen en de resoluties van het dorpsbestuur. Een meer gedetailleerde dataset met bronvermeldingen is beschikbaar bij de samensteller van dit overzicht. Uit de bronnen blijkt dat de schepenen meestal in februari vervangen werden. Aangenomen wordt dat dat steeds voor alle schepenen op dezelfde dag gebeurde (behalve als blijkt dat dit niet het geval was). De datum is daarbij bepaald op enerzijds ná de laatste vermelding van een van de afgegane schepenen en anderzijds vóór de vermelding van een van de nieuw aangestelde schepenen.

 

De verslagen van de civiele rechtszittingen zijn vanaf 1753 bewaard gebleven en daarin zijn ook de data van de jaargedingen genoemd. Het eerste jaargeding werd in die periode altijd op de 2e of 3e donderdag in januari gehouden. Het tweede jaargeding 2 weken later en het derde jaargeding weer 2 weken later. Op dit patroon kwamen uitzonderingen voor. De schepenen werden veelal vervangen (“de wet werd verzet”) tijdens een van de jaargedingen, of op een dag daar in de buurt. Vanaf 10-10-1680 werden in Veghel de gerechtsdagen (waaronder ook de jaargedingen) op donderdag gehouden. Eerder in de zeventiende eeuw was dat op vrijdag.

 

Als we kijken wanneer in de zeventiende eeuw de schepenen vervangen werden dan zijn er verschillende perioden te onderscheiden:

-        De periode 1600-1608. Vanwege de slechte bronoverlegering zijn de marges van de verandering van schepenen in deze periode veelal niet erg nauwkeurig te bepalen. In enkele gevallen werden schepenen in elk geval op een andere datum vervangen dan het jaargeding. In andere jaren lijkt het jaargeding weer wel de datum van de vervanging geweest te zijn.

-        In 1609 ontstond er regelmaat. Van 1609 tot en met 1669 werden de schepenen in principe tijdens de jaargedingen vervangen. Er kwamen sporadisch wel uitzonderingen voor, mogelijk veelal vanwege het overlijden van een schepen.

-        In 1670 werd gebroken met de traditie om schepenen bij de jaargedingen te vervangen. Van 1670 tot en met 1687 werden de schepenen op schijnbaar willekeurige momenten vervangen, alleen in 1672 en 1677 en bij één van de nieuwe schepenen in 1680 kijkt de vervanging tijdens het jaargeding plaats gevonden te hebben.

-        In 1688 hield men zich weer aan het jaargeding. Van 1688 tot en met 1699 werden de schepenen steeds tijdens de jaargedingen (of op een dag daar in de buurt) vervangen, een enkele uitzondering – bijvoorbeeld vanwege het overlijden van een schepen - daargelaten.

 

Hoe vaak werden schepenen vervangen? Als we dezelfde perioden aanhouden:

-        In de periode 1600-1608 werden in 9 jaren 15 schepenen vervangen (gemiddeld 1,7 per jaar).

-        Vanan 1609 tot en met 1617 werden elk jaar precies twee schepenen vervangen (gemiddeld 2,0 per jaar).

-        Vanaf 1618 was het aantal niet langer elk jaar twee, maar varieerde dit aantal. Van 1618 tot en met 1669 weren in 52 jaren in totaal 87 schepenen vervangen (gemiddeld 1,7 per jaar).

-        Van 1670 tot en met 1688 werden in 19 jaren 34 schepenen vervangen (gemiddeld 1,8 per jaar).

-        Van 1689 tot en met 1699 werden in 11 jaren 12 schepenen vervangen (gemiddeld 1,1 per jaar).

-        Over de hele eeuw gerekend werden 166 schepenen vervangen, ofwel gemiddeld 1,7 per jaar.

 

Het aantal vervangen schepenen bedroeg meestal 0, 1, 2 of 3. In slechts enkele jaren werden er 4 of 5 schepenen vervangen. Dat er 6 of 7 schepenen in één keer vervangen werden kwam in Veghel in de zeventiende eeuw niet voor.

 

De volgorde van de rij met schepenen in de laatste kolom is willekeurig, behalve als er een rij met alle schepenen uit een bron bekend is, dan wordt die volgorde aangehouden. Dat die volgorde niet zonder betekenis was, blijkt uit een opsomming van 9-5-1671 (resolutieboek 65, fol. 64) die begint met: ‘ende syn de schepenen in ordere’, waarna alle schepenen opgesomd worden. Als de president bekend is, staat die bovenaan en wordt hij ook als zodanig aangeduid. De tweede was de vice-president. Hij kon de president vervangen bij diens afwezigheid. Bij afwezigheid van zowel de president en vice-president kon nummer drie als president optreden, enzovoorts. Dit laatste kwam zelden of nooit voor, zodat de rangorde van de schepenen na de president en vice-president nauwelijks nog betekenis gehad zal hebben en in de bronnen ook varieerde.  

 

Lijsten met namen van alle zeven schepenen waaruit dus de rangorde afgeleid kan worden zijn gevonden voor de jaren 1602, 1609, 1613, 1617, 1623-1626, 1628-1630, 1633, 1638, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653, 1655, 1658, 1660-1663, 1665-1667, 1669-1676, 1678, 1687-1689, 1691, 1695, 1698 en 1699. In een aantal andere jaren werden lijsten met 5 of 6 schepenen gevonden. Die rangorde is ook verwerkt in het hierna volgende overzicht.

 

In de tabel zijn de president en vice-president aangegeven voor zover de bronnen daar voldoende zekerheid voor geven. De president en vice-president bleven die functie vaak enige jaren na elkaar uitoefenen. Het tandem Cornelis van der Hagen (president) en Adriaen Smits (vice-president) bleef bijvoorbeeld de hele periode 1680-1699 als zodanig functioneren.

 

De spelling van de namen van de schepenen in de navolgende tabel volgt die in de bronnen. Daar is geen eenduidige spelling van gemaakt. De spelling van de namen in dit overzicht komt in minstens één van de bronnen voor. De schepenen waren overigens zonder uizondering mannen, vrouwelijke schepenen kwamen niet voor.

 

 

 

Jaar

 

Veranderingen in dit jaar

Schepenen

1600

Laureyns Ariens van Waelre, Aert Tomas Gijben en Herman Tonis van Bergeijk volgden tussen 18-1-1600 en 23-2-1600 Jan Dirck Peters, Matijs Danel Tijssen en Peter Gijsbert Driessen op. Laureyns Ariens wordt al op 03-02-1600 genoemd.

Schepenen per 31-12-1600:

-        Laureyns Ariens van Waelre

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Willem Hanrickx Dircx

-        Joris Gerit Roeffen

-        Aert Tomas Gijben

-        Herman Tonis van Bergeijk

 

1601

Hanrick Nelis (voor het eerst vermeld op 11-11-1601) volgde Joris Gerit Roeffen (voor het laatst vermeld op 24-5-1601) op.

Merten Meus Janssen (voor het eerst vermeld op 4-1-1602) volgde Willem Hanrickx Dircx (voor het laatst vermeld op 22-12-1601) op.

 

Schepenen per 31-12-1601:

-        Aert Tomas Gijben (president)

-        Laureyns Ariens van Waelre (vice-president)

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Hanrick Nelis van Doren

-        Merten Meeus Janssen

 

1602

In 1602 werden geen schepenen vervangen. Waarschijnlijk bleef de president in functie.

 

Schepenen per 31-12-1602:

-        Aert Tomas Gijben (president)

-        Laureyns Ariens van Waelre (vice-president)

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Hanrick Nelis van Doren

-        Merten Meeus Janssen

 

1603

Dirck Hanrick Roeffen de Kuyper volgde tussen 5-5-1603 en 26-1-1604 Hanrick Nelis van Doren op. Dat is vóór het derde jaargeding (de dag waarop in deze periode schepenen vaak vervangen werden) en we nemen daarom aan dat de vervanging nog in 1603 gebeurde.

 

Schepenen per 31-12-1603:

-        Aert Tomas Gijben (president)

-        Laureyns Ariens van Waelre

-        Willem Hans Peters

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Merten Meeus Janssen

-        Dirck Hanrick Roeffen de Kuyper

 

1604

Aert Thomas en Willem Hans Peters worden op 20-1-1604 voor het laatst vermeld als schepenen. Ze worden vervangen door Jacob Tonis (voor het eerst vermeld op 5-6-1604) en Henrick Jan Claes (voor het eerst als schepen vermeld op 13-4-1605).

 

Schepenen per 31-12-1604:

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Dierck Hanrick Roeffen

-        Laurens Ariens van Waelre

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Marten Meus van de Weyenven

-        Jacob Tonis

-        Henrick Jan Claes

 

1605

In 1605 werden er geen schepenen vervangen

 

Schepenen per 31-12-1605:

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Dierck Hanrick Roeffen

-        Laurens Ariens van Waelre

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Marten Meus van de Weyenven

-        Jacob Tonis

-        Henrick Jan Claes

 

1606

Marten Meus (voor het laatst vermeld op 20-12-1605) en Jacob Tonis (voor het laatst vermeld op 20-6-1605) worden opgevolgd door Gerit Jans van Dieperbeek (voor het eerst vermeld op 7-3-1606) en Goossen Jan Alarts  (voor het eerst vermeld op 10-3-1606).

 

Schepenen per 31-12-1606:

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Hanrick Jan Claes

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Dierck Hanrick Roeffen

-        Laurens Ariens van Waelre

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Goosen Jan Alarts

 

1607

De bronnen over 1607-1608 zijn slecht overgeleverd. We nemen aan dat er in 1607 geen schepenen vervangen zijn, maar het is niet uitgesloten dat een of meer van de vervangingen van schepenen van 1608 al in 1607 plaats vond(en).

 

 

Schepenen per 31-12-1607:

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Hanrick Jan Claes

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Dierck Hanrick Roeffen

-        Laurens Ariens van Waelre

-        Gerit Adriaen Gerits

-        Goosen Jan Alarts

 

1608

Op 18-1-1608 werd Marten Meus Janssen als president schepen aangesteld. Voor het eerst worden in 1608 ook genoemd: Daniel Arien Jansen (op 27-1-1608), Marten Aert Willem Donckers (op 13-2-1608) en Tonis Peter Tielens (op 23-2-1608). Ze vervangen (data van laatste vermeldingen): Goosen Jan Alarts (4-7-1607), Laurens Ariens van Waelre (12-10-1607), Gerit Adriaen Gerits (13-11-1607) en Dierck Hanrick Roeffen (13-1-1608).

 

Schepenen per 31-12-1608:

-        Marten Meus Janssen van de Weyenven (president)

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck (vice-president)

-        Hanrick Jan Claes

-        Marten Aert Willem Donckers

-        Daniel Arien Jansen

-        Herman Tonis van Bergeijk

-        Tonis Peter Thielens

 

1609

Tussen 13-1-1609 en 3-2-1609 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Herman Tonis van Bergeijk en Tonis Peter Thielens

Aangesteld: Jan Tonis Roeffen en Aert Janse Verwetering.

 

Schepenen per 31-12-1609:

-        Marten Meus Janssen van de Weyenven (president)

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Hanrick Jan Claes

-        Marten Aert Willem Donckers

-        Daniel Arien Janssen

-        Jan Tonis Roeffen

-        Aert Janse Verwetering

 

1610

Op 15-1-1610 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Hanrick Jan Claes en Daniel Arien Janssen

Aangesteld: Dirck Hanrick Roeffen en Antonius Cornelis Thibos die Mulder

 

Schepenen per 31-12-1610:

-        Marten Meus Janssen van de Weyenven (president)

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Marten Aert Willem Donckers

-        Jan Tonis Roeffen

-        Aert Janse Verwetering

-        Dirck Hanrick Roeffen

-        Antonius Cornelis Thibos die Mulder

 

1611

Op 7-1-1611 werden twee schepenen vervangen

Afgegaan: Marten Meus Janssen en Marten Aert Willem Donckers

Aangesteld: Jan Fredricx en Gerit Arienss (president)

 

                                                        

Schepenen per 31-12-1611:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Jan Tonis Roeffen

-        Aert Janse Verwetering

-        Dirck Hanrick Roeffen

-        Antonius Cornelis Thibos die Mulder

-        Jan Fredricx

 

1612

Tussen 23-01-1612 en 30-1-1612 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Tonis Roeffen en Aert Janse Verwetering

Aangesteld: Handrick Jan Claes en Wouter Jans Versteeghen

 

Schepenen per 31-12-1612:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

-        Dirck Hanrick Roeffen

-        Antonius Cornelis Thibos die Mulder

-        Jan Fredricx

-        Handrick Jan Claes

-        Wouter Jans Versteeghen

 

1613

Op 1-2-1613 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Gheryt Janssen van Dyeperbeeck en Jan Fredricx

Aangesteld: Goort Laureyns Goorts en Antonis Jacobs

 

Schepenen per 31-12-1613:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Dirck Hanrick Roeffen

-        Antonius Cornelis Thibos die Mulder

-        Handrick Jan Claes

-        Wouter Jans Versteeghen

-        Goort Laureyns Goorts

-        Antonis Jacobs

 

1614

Op 18-1-1614 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Dirck Hanrick Roeffen en Handrick Jan Claes

Aangesteld: Marten Donckers en Gerit Hanricx

 

Schepenen per 31-12-1614:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Antonius Cornelis Thibos die Mulder

-        Wouter Jans Versteeghen

-        Goort Laureyns Goorts

-        Antonis Jacobs

-        Marten Donckers

-        Gerit Hanricx Dircxen

 

1615

Tussen 14 en 26 januari 1615 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Anthonis Cornelis en Gerit Adriaen Gerits

Aangesteld: Jan Willems en Cornelis Goerts

 

Schepenen per 31-12-1615:

-        Marten Donckers (president)

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Goort Laureyns Goorts

-        Jan Willems

-        Cornelis Goerts

-        Wouter Jans Versteeghen

-        Antonis Jacobs

 

1616

Tussen 4-4-1616 en 2-4-1617 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Wouter Jans Versteeghen en Jan Willems

Aangesteld: Symon Willem Janss en Marten Meus Janss

 

Schepenen per 31-12-1616:

-        Marten Donckers (president)

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Goort Laureyns Goorts

-        Cornelis Goerts

-        Antonis Jacobs

-        Symon Willem Janss

-        Marten Meus Janss van de Weyenven

 

 

1617

Tussen 10-1-1617 en 3-4-1617 werden twee schepenen vervangen:

Afgegaan: Goort Laureyns Goorts en Cornelis Goerts

Aangesteld: Jan Thonis en Eymert Willems

 

Schepenen per 31-12-1617:

-        Marten Donckers (president)

-        Marten Meus Janss van de Weyenven (vice-president)

-        Antonis Jacobs

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Symon Willem Janss

-        Jan Thonis

-        Eymert Willems

 

1618

In 1618 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1618:

-        Marten Donckers (president)

-        Marten Meus Janss van de Weyenven (vice-president)

-        Antonis Jacobs

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Symon Willem Janss

-        Jan Thonis

-        Eymert Willems

 

1619

In 1619 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1619:

-        Marten Donckers (president)

-        Marten Meus Janss van de Weyenven (vice-president)

-        Antonis Jacobs

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Symon Willem Janss

-        Jan Thonis

-        Eymert Willems

 

1620

Tussen 25-9-1619 en 15-2-1620 werd één schepen vervangen.

Afgegaan: Marten Donckers

Aangesteld: Gerit Adriaen Gerits

 

Schepenen per 31-12-1620:

-        Marten Meus Janss van de Weyenven

-        Antonis Jacobs

-        Gerit Hanricx Dircxen

-        Symon Willem Janss

-        Jan Thonis

-        Eymert Willems

-        Gerit Adriaen Gerits

 

1621

Jan Thonis (laatste vermelding op 18-1-1620) en Antonis Jacobs (laatste vermelding op 21-10-1620) werden vervangen door Gerrit Janss van Dieperbeek (vermeld vanaf 7-1-1621) en Gijsbert Jan Alarts (vermeld vanaf 27-12-1621).

Gerit Henricx (nog vermeld op 24-4-1621) werd later in 1621 opgevolgd door Jan Aerts van der Eerde (vermeld vanaf 20-4-1621).

 

Schepenen per 31-12-1621:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Gerit Jans van Dieperbeeck

-        Jan Aertssen van der Eerde

-        Gysbert Jan Alers

-        Symon Willen Janss

-        Marten Meuss Janss van de Weyenven

-        Eymert Willens

 

1622

Op 23-2-1622 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Symon Willem Janss, Marten Meus Janss en Eymert Willems.

Aangesteld: Goort Laureynsen, Jacob Tijssen en Henrick Jacob Ruelens

 

Schepenen per 31-12-1622:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Goort Laurenssen

-        Gysbert Jan Alers

-        Jacob Tyssen

-        Gerit Jans van Dieperbeeck

-        Jan Aertssen van der Eerde

-        Henrick Jacob Ruelens

 

1623

Op 11-1-1623 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Gerit Janss van Dyeperbeek en Jan Aert Dircx van Eerde

Aangesteld: Rut Jan Rutten Cluytmans en Jan Jan Tonis den Jongen

 

Schepenen per 31-12-1623:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Goort Laureynss (vice-president)

-        Gysbert Jan Alers

-        Jacob Matyss

-        Hanrick Jacob Roeloffs

-        Rut Jan Rutten Cluytmans

-        Jan Jan Tonis den Jongen

 

1624

Op 30-1-1624 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Goort Laureynsen, Jacob Tijssen en Henrick Jacob Ruelens

Aangesteld: Jan Delis, Thonis Peter Thielens en Dirick Willem Henricx

 

Schepenen per 31-12-1624:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Gijsbert Jan Alerts (vice-president)

-        Rut Jan Rutten

-        Jan Jan Thonis

-        Jan Delis

-        Thonis Peter Thielens

-        Dirick Willem Henricx

 

1625

Op 14-1-1625 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Gerit Adriaen Gerits en Jan Delis

Aangesteld: Anthonis Jacops (president) en Willem Bartholomeeuss

 

Schepenen per 31-12-1625:

-        Anthonis Jacops (president)

-        Gijsbert Jan Alerts (vice-president)

-        Rut Jan Rutten Cluytmans

-        Jan Jan Thonis

-        Thonis Peter Thielens

-        Dirick Willem Henricx

-        Willem Bartholomeeuss Willems

 

1626

Op 9-3-1626 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Gijsbert Jan Alarts, Thonis Peter Thielens en Dirick Willem Henricx

Aangesteld: Marten Meussen (president), Jan Jan Diricx en Jan Arien Gerit Goossens

 

Schepenen per 31-12-1626:

-        Marten Meussen van de Weyenven (president)

-        Anthonis Jacops (vice-president)

-        Rut Jan Rutten Cluytmans

-        Jan Jan Thonis

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Jan Diricx

-        Jan Arien Gerit Goossens

 

1627

In 1627 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1627:

-        Marten Meussen van de Weyenven (president)

-        Anthonis Jacops (vice-president)

-        Rut Jan Rutten Cluytmans

-        Jan Jan Thonis

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Jan Diricx

-        Jan Arien Gerit Goossens

 

1628

Op 18-1-1628 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Antonis Jacops en Jan Jan Diricx

Aangesteld: Jan Dircx en Peter Willem Janss

 

Schepenen per 31-12-1628:

-        Marten Meussen van de Weyenven (president)

-        Rut Jan Rutten Cluytmans (vice-president)

-        Jan Jan Thonis

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Arien Gerit Goossens  

-        Jan Dircx

-        Peter Willem Janss

 

1629

Op 30-1-1629 werden vier schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Jan Tonis, Marten Meussen, Jan Diricx en Jan Arien Goossens

Aangesteld: Marten Aert Donckers (president), Jan Henrick Vreijnss, Jan Sijmon Jans en Thonis Henricx

 

Schepenen per 31-12-1629:

-        Marten Aert Donckers (president)

-        Rut Jan Cluijtmans (vice-president)

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Peter Willem Janssen

-        Jan Henrixk Vreijnss

-        Jan Sijmonts

-        Thonis Henricx

 

1630

In 1630 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Rut Jan Rutten Cluytmans en Peter Willem Janss

Aangesteld: Geryt Jans van Dyperbeek (vermeld vanaf 30-1-1630) en Jan Dircx (vermeld vanaf 9-3-1630)

 

Schepenen per 31-12-1630:

-        Marten Aert Donckers (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeek

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Dircx

-        Jan Henrixk Vreijnss

-        Jan Sijmonts

-        Thonis Henricx

 

1631

In 1631, voor 28 januari werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Henrick Vreijnss en Thonis Henricx

Aangesteld: Gijsbert Jan Alarts en Hanrick Ariens

Schepenen per 31-12-1631:

-        Marten Aert Donckers

-        Geryt Jans van Dyperbeek

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Dircx

-        Jan Sijmonts

-        Gijsbert Jan Alarts

-        Hanrick Ariens

 

1632

In 1632 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan zijn (datums van laatste vermeldingen): Marten Aert Donckers (29-1-1632), Jan Dircx (17-2-1632) en Gijsbert Jan Alarts (10-11-1631).

Zij werden opgevolgd door (datums van eerste vermeldingen): Gerit Adriaen Gerits (19-4-1632), Goort Aerts van Rullen (3-4-1632) en Dirck Willem Henricx (19-3-1632).

 

Schepenen per 31-12-1632:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck (vice-president)

-        Dirck Willem Henricx

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Sijmonts

-        Hanrick Ariens

-        Goort Aerts van Rullen

 

1633

In 1633 werden er geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1633:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck (vice-president)

-        Dirck Willem Henricx

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Sijmonts

-        Hanrick Ariens

-        Goort Aerts van Rullen

 

1634

In 1634 werden er geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1634:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck (vice-president)

-        Dirck Willem Henricx

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Sijmonts

-        Hanrick Ariens

-        Goort Aerts van Rullen

 

1635

In 1635 werden er geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1635:

-        Gerit Adriaen Gerits (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck (vice-president)

-        Dirck Willem Henricx

-        Willem Bartholomeeuss Willems

-        Jan Sijmonts

-        Hanrick Ariens

-        Goort Aerts van Rullen

 

1636

In 1636 werden vier schepenen vervangen.

Afgegaan zijn: Jan Sijmon Jans, Hanrick Ariens, Gerit Adriaen Gerits en Dirck Willem Henricx

Aangesteld zijn (datums van eerste vermeldingen): Gerit Hanricx (27-1-1636), Jan Jan Tonis (9-2-1636), Hanrick Jan Dircx (19-1-1636), Michiel Arien Donckers (27-1-1636).

 

Schepenen per 31-12-1636:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck

-        Goort Aerts van Rullen

-        Gerit Hanricx

-        Jan Jan Tonis

-        Michiel Arien Donckers

-        Hanrick Jan Dircx

 

1637

In 1637 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1637:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Geryt Jans van Dyperbeeck

-        Goort Aerts van Rullen

-        Gerit Hanricx

-        Jan Jan Tonis

-        Michiel Arien Donckers

-        Hanrick Jan Dircx

 

1638

Op 9-2-1638 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Goort Aerts van Rullen en Jan Jan Tonis

Aangesteld: Jan Simons en Aert Geritsen

Schepenen per 31-12-1638:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gheryt Jansen van Dyperbeeck

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Jan Symons

-        Henrick Jan Diricx

-        Aert Geritssen

 

1639

In 1639 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1639:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gheryt Jansen van Dyperbeeck

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Jan Symons

-        Henrick Jan Diricx

 

1640

In 1640 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1640:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gheryt Jansen van Dyperbeeck

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Henrick Jan Diricx

-        Aert Geritssen

-        Jan Symons

 

1641

In 1641 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan (datums van laatste vermeldingen): Gerit Jans van Dyperbeeck (1-2-1641) en Hanrick Jan Dircx (8-11-1640)

Aangesteld (datums van eerste vermeldingen): Jan Janssen van Asten (6-7-1641) en Anthonis Hanricx (26-7-1641)

 

Schepenen per 31-12-1641:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Jan Symons

-        Jan Janssen van Asten

-        Anthonis Hanricx

 

1642

In 1642 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1642:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Jan Symons

-        Jan Janssen van Asten

-        Anthonis Hanricx

 

1643

In 1643 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1643:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Jan Symons

-        Jan Janssen van Asten

-        Anthonis Hanricx

 

1644

In 1644 Marten Donckers (voor het eerst vermeld op 9-7-1644) vervangt Jan Symons (voor het laatst vermeld op 6-6-1644)

 

Schepenen per 31-12-1644:

-        Willem Bartholomeeuss Willems (president)

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Marten Donckers

-        Anthonis Hanricx

-        Jan Janssen van Asten

 

1645

In 1645 is afgegaan: Willem Bartholomeeuss Willems.

Aangesteld (met datum van eerste vermelding): Goijart Peter Rutten (6-2-1645)

 

Schepenen per 31-12-1645:

-        Gerit Handrix

-        Michgiel Aerijens Donckers

-        Aert Geritssen

-        Anthonis Hanricx

-        Jan Janssen van Asten

-        Goijart Peter Rutten

-        Marten Donckers

 

1646

In 1646 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Gerit Hanricx, Anthonis Hanricx en Marten Donckers. Marten Donckers treedt voor het laatst op op 19-5-1645. Hij overleed op 4-1-1646

 

Aangesteld: Henrick Lamberts, Gerit Antonis Stoven en Arien Henrick Ariens

 

Schepenen per 31-12-1646:

-        Michgiel Aerijens Donckers (president)

-        Aert Geritssen (vice-president)

-        Jan Janssen van Asten

-        Goijart Peter Rutten

-        Henrick Lamberts

-        Gerit Antonis Stoven

-        Arien Henrick Ariens

 

1647

Tussen 6 en 11 februari 1647 werden vijf schepenen vervangen.

Afgegaan: Michiel Arien Donckers, Aert Geritsen, Henrick Lamberts, Gerit Antonis Stoven en Arien Henrick Ariens

Aangesteld: Willem Meeuss, Matijs Peters, Gerit Hanricx, Antonis Hanricx en Daniel Jan Tonis

 

Schepenen per 31-12-1647:

-        Gerit Hanricx (president)

-        Willem Meeuss Willems

-        Goijart Peter Rutten

-        Antonis Hanricx

-        Matijs Peters

-        Daniel Jan Tonis

-        Jan Janssen van Asten

 

1648

In 1648 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1648:

-        Gerit Hanricx (president)

-        Willem Meeuss Willems

-        Goijart Peter Rutten

-        Antonis Hanricx

-        Matijs Peters

-        Daniel Jan Tonis

-        Jan Janssen van Asten

 

1649

Tussen 8 en 14-1-1649 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Janssen van Asten, Matijs Peters en Antonis Hanricx

Aangesteld: Anthonis Jacops, Gerart Gerarts en Jasper Rutten Kluijtmans

 

Schepenen per 31-12-1649:

-        Gerit Hanricx (president)

-        Willem Meeuss Willems

-        Goijart Peter Rutten

-        Anthonis Jacops

-        Daniel Jan Tonis

-        Gerart Gerarts

-        Jasper Rutten Kluijtmans

 

1650

Tussen 16-2-1650 en 10-3-1650 zijn vier schepenen vervangen: Goijart Peter Rutten, Daniel Jan Tonis, Anthonis Jacops en Jasper Kluijtmans. Tussen 4 en 28-5-1650 trad ook president Gerit Hanricx af.

Zij werden opgevolgd door: Michiel Donckers, Peter Claessen, Jan Welten, Willem Janssen en Arien Henrick Ariens.

Tussen 14-3-1650 en 27-6-1650 trad de enkele maanden eerder aangestelde schepen Jan Welten al weer af. Hij werd opgevolgd door Matijs Peters.

 

Op 7-7-1650 wordt ook de gereformeerde Jan Muers eenmalig genoemd als schepen. Hij overleed voor 26-9-1650.

 

Schepenen per 31-12-1650:

-        Matijs Peters (president)

-        Gerart Gerarts

-        Willem Meeuss Willems

-        Michiel Donckers

-        Peter Claessen

-        Willem Janssen

-        Arien Henrick Ariens

 

1651

In 1651 werden er geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1651:

-        Matijs Peters (president)

-        Gerart Gerarts

-        Willem Meeuss Willems

-        Michiel Donckers

-        Peter Claessen

-        Willem Janssen

-        Arien Henrick Ariens

 

1652

Tussen 4 en 15-3-1652 werden 4 schepenen vervangen: Willem Meeuss Willems, Peter Claessen, Willem Janssen en Arien Henrick Ariens.

In hun plaats werden aangesteld: Gerit Henricx, Antonius Jacops, Goort Peter Rutten en Daniel Jan Tonis van Bergeijck

Later in 1652 werd Geraert Geraerts (laatste vermelding op 30-9-1652) opgevolgd door Gerit Roeffs (eerste vermelding op 19-12-1652).

 

Schepenen per 31-12-1652:

-        Matijs Peters (president)

-        Michiel Donckers

-        Gerit Henricx

-        Goort Peter Rutten

-        Antonius Jacops

-        Daniel Jan Tonis van Bergeijck

-        Gerit Roeffs

 

1653

Tussen 28-1-1653 en 3-3-1653 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Matijs Peters en Antonis Jacops

Aangesteld: Jan Lambert Henssen en Peter Claessen

 

Schepenen per 31-12-1653:

-        Gerit Roeffs (president)

-        Michiel Donckers

-        Gerit Henricx

-        Goort Peter Rutten

-        Daniel Jan Tonis van Bergeijck

-        Jan Lambert Henssen

-        Peter Claessen

 

1654

In januari 1654 werden twee nieuwe schepenen aangesteld: Peter van Valderen en Handrick Dirck Jacobs.

Afgegaan: Peter Claessen en Jan Lambert Henssen, maar de laatste treedt nog als schepen op tot 26-5-1648.

 

Michiel Donckers volgde in 1654 Gerit Roeffs als president op. Hij wordt als zodanig vermeld op 17-5-1654. Hij overleed op 14-8-1654. Hij zal opgevolgd zijn door Handrick Rutten (voor het eerst vermeld als schepen op 22-7-1654)

 

Volgens het begraafregister overleed Gerit Henricx plotseling op 5 november 1654. Hij trad op 30-10-1654 nog op als schepen.

 

Schepenen per 31-12-1654:

-        Goort Peter Rutten (president)

-        Gerit Roeffs

-        Peter van Valderen

-        Handrick Dirck Jacops

-        Handrick Rutten

-        Daniel Jan Tonis van Bergeijck

 

1655

Tussen 14-1-1655 en 3-3-1655 werden 3 schepenen vervangen.

Afgegaan: Gerit Henricx, Daniel Jan Tonis van Bergeijck van en Peter van Valderen.

Aangesteld: Arijaen Wouters, Heyman Hanrick Heymans en Adriaen Jan Adriaens

 

Schepenen per 31-12-1655:

-        Goort Peter Rutten (president)

-        Gerit Roeffs

-        Handrick Dirck Jacops

-        Handrick Rutten

-        Arijaen Wouters

-        Adriaen Jan Adriaens

-        Heyman Hanrick Heymans

 

1656

In 1656 werden er geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1656:

-        Goort Peter Rutten (president)

-        Gerit Roeffs

-        Handrick Dirck Jacops

-        Handrick Rutten

-        Adriaen Jan Adriaens

-        Arijaen Wouters

-        Heyman Hanrick Heymans

 

1657

Tussen 14-2-1657 en 27-2-1657 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Arijaen Wouters, Hendrick Rutten en Adriaen Jan Adriaens

Aangesteld: Dierck Martens, Melis Geryts van Dyeperbeeck en Henrick Henrick Martens

 

Schepenen per 31-12-1657:

-        Goijart Peeter Rutten (president)

-        Gerart Roeffs (vice-president)

-        Hendrick Dirck Jacobs

-        Heijman Henrick Heijmans

-        Melis Gerarts van Dieperbeeck

-        Dirck Martens

-        Henrick Henrick Martens

 

1658

Tussen 7-2-1658 en 15-2-1658 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Goort Peter Rutten (president), Handrick Dirck Jacops en Dierck Martens

Aangesteld: Jan Jan Dircx, Peter van Valderen en Matijs Peters

 

Schepenen per 31-12-1658:

-        Matijs Peters (president)

-        Gerit Roeffs (vice-president)

-        Heyman Hanrick Heymans

-        Melis Geryts van Dyeperbeeck

-        Henrick Henrick Martens

-        Jan Jan Dircx

-        Peter Claessen van Valderen

 

1659

Tussen 12 en 25-2-1659 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Heyman Hanrick Heymans en Henrick Henrick Martens

Aangesteld: Lambert Dircxs van der Straten en Aert Geryt Henricxs

Schepenen per 31-12-1659:

-        Matijs Peters (president)

-        Geryt Roeffs (vice-president)

-        Amelis Geryts van Dieperbeeck

-        Jan Jan Dircx

-        Peter Claessen van Valderen

-        Lambert Dircxs van der Straten

-        Aert Geryt Henricxs

 

1660

In 1660 werden er geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1660:

-        Matijs Peters (president)

-        Geryt Roeffs (vice-president)

-        Amelis Geryts van Dieperbeeck

-        Jan Jan Dircx

-        Peter Claessen van Valderen

-        Lambert Dircxs van der Straten

-        Aert Geryt Henricxs

 

1661

Tussen 21-2-1661 en 2-3-1661 werden vier schepenen vervangen.

Afgegaan: Melis Geryts van Dyeperbeeck, Jan Jan Dircx, Peter Claessen van Valderen en Aert Geryt Henricxs

Aangesteld: Jacop van der Hagen, Hendrick Hendrick Martens, Goijart Peter Rutten en Jan Thonis Peter Tielens

 

Schepenen per 31-12-1661:

-        Matijs Peters (president)

-        Geryt Roeffs (vice-president)

-        Goijart Peter Rutten

-        Lambert Dircxs van der Straten

-        Jacop van der Hagen

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Jan Thonis Peter Tielens

 

1662

Op 30-1-1662 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Matijs Peters en Lambert Dircxs van der Straten

Aangesteld: Peregrinus Verhofstadt en Arien Hendrick Jan Dircx.

 

Schepenen per 31-12-1662:

-        Goyaert Peter Rutten (president)

-        Geraert Roeffs (vice-president)

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Jacop van der Hagen

-        Jan Thonis Peter Tielens

-        Arien Hendrick Jan Dircx

-        Peregrinus Verhofstadt

 

1663

Tussen 12-3-1663 en 22-3-1662 werd één schepen vervangen.

Afgegaan: Peregrinus Verhofstadt

Aangesteld: Jan Roelofs van Kilsdonck

 

Schepenen per 31-12-1663:

-        Goyaert Peter Rutten (president)

-        Geraert Roeffs (vice-president)

-        Jan Roelofs van Kilsdonck

-        Jan Thonis Peter Tielens

-        Jacop van der Hagen

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Arien Hendrick Jan Dircx

 

1664

In 1664 werden er geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1664:

-        Goyaert Peter Rutten (president)

-        Geraert Roeffs (vice-president)

-        Jan Roelofs van Kilsdonck

-        Jan Thonis Peter Tielens

-        Jacop van der Hagen

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Arien Hendrick Jan Dircx

 

1665

In 1665 werden er geen schepenen vervangen.

Op 12-2-1665 legden zij hun eed af.

Schepenen per 31-12-1665:

-        Goyaert Peter Rutten (president)

-        Geraert Roeffs (vice-president)

-        Jacop van der Hagen

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Jan Roelofs van Kilsdonck

-        Arien Hendrick Jan Dircx

-        Jan Thonis Peter Tielens

 

1666

Op 13-2-1666 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Jacop van der Hagen, Jan Thonis Peter Tielens en Jan Roelofs van Kilsdonck

Aangesteld: Jan Jan Dircx, Peter Claes van Valderen en Wouter Jacops van der Santvoort

 

Schepenen per 31-12-1666:

-        Goyaert Peter Rutten (president)

-        Geraert Roeffs (vice-president)

-        Hendrick Hendrick Martens

-        Arien Hendrick Jan Dircx

-        Jan Jan Dircx

-        Peter Claes van Valderen

-        Wouter Jacops van der Santvoort

 

1667

Op 19-2-1667 werden twee schepenen vervangen.

Afgegaan: Hendrick Hendrick Martens en Goijart Peter Rutten

Aangesteld: Jan Roelofs van Kilsdonk en Sijmon Jan Sijmons

 

Schepenen per 31-12-1667:

-        Gerit Roeffs (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx (vice-president)

-        Peter Claes van Valderen

-        Wouter Jacops van der Santvoort

-        Jan Jan Dircx

-        Jan Roelofs van Kilsdonk

-        Sijmon Jan Sijmons

 

1668

In 1668 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1668:

-        Gerit Roeffs (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx (vice-president)

-        Peter Claes van Valderen

-        Wouter Jacops van der Santvoort

-        Jan Jan Dircx

-        Jan Roelofs van Kilsdonk

-        Sijmon Jan Sijmons

 

1669

In 1669 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1669:

-        Gerit Roeffs (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx (vice-president)

-        Peter Claes van Valderen

-        Wouter Jacops van der Santvoort

-        Jan Jan Dircx

-        Jan Roelofs van Kilsdonk

-        Sijmon Jan Sijmons

 

1670

Op 8-9-1670 werden vier schepenen vervangen. Alle schepenen werden op die dag beëdigd.

Afgegaan: Gerit Roeffs, Jan Jan Dircx, Peter Claes van Valderen en Wouter Jacops van der Santvoort

Aangesteld: Matijs Peters, Jacob Jans van der Hagen, Michiel Gijsberts en Aert Claessen

 

Schepenen per 31-12-1670:

-        Jan Roelofs van Kilsdonk (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx (vice-president)

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Matijs Peters

-        Jacob Jans van der Hagen

-        Michiel Gijsberts

-        Aert Claessen

 

1671

 

 

Op 9-5-1671 werd Hendrick Hensen aangesteld als vervanging van de op 12-3-1671 overleden Matijs Peters.

 

 

 

 

Schepenen per 31-12-1671:

-        Jan Roelofs van Kilsdonk (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx Smidts (vice-president)

-        Sijmon Jan Sijmons

-        Jacob Jans van der Hagen

-        Michiel Gijsberts

-        Aert Claessen

-        Hendrick Hensen

 

1672

Tusssen 30-1-1672 en 9-2-1672 werden vier schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Roelofs van Kilsdonk, Sijmon Jan Sijmons, Jacob Jans van der Hagen en Hendrick Hensen

Aangesteld: Geraert Roefs, Bartolomeeus Willemsen, Peter van Valderen en Jan Aerts van der Mee

 

Schepenen per 31-12-1672:

-        Geraert Roefs (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx Smidts (vice-president)

-        Michiel Gijsberts

-        Aert Claessen

-        Peter van Valderen

-        Bartolomeeus Willemsen

-        Jan Aerts van der Mee

 

1673

In 1673 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1673:

-        Geraert Roefs (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx Smidts (vice-president)

-        Aert Claessen

-        Michiel Gijsberts

-        Peter van Valderen

-        Bartolomeeus Willemsen

-        Jan Aerts van der Mee

 

1674

Gerard Pennincx volgde tussen 4-4-1674 en 11-5-1674 Gerard Roefs op.

Op 14-6-1674 werden Jacob van der Hagen en Claes Roelofs van Kilsdonck aagesteld als vervanging van Michiel Gijsbert en Bartholomeus Willems.

Op 20-8-1674 volgde Jan Jan Dircx Jacob van der Hagen op.

Op 25-9-1674 werd Aert Goorts aangesteld als vervanging van Peter van Valderen.

 

Schepenen per 31-12-1674:

-        Adriaen Smidts (president)

-        Gerart Pennincx

-        Jan Aerts van der Mee

-        Aert Claessen

-        Claes Roelofs van Kilsdonck

-        Jan Jan Dircx

-        Aert Goorts

 

1675

Jan Ariens volgde tussen 20-4-1675 en 13-7-1675 Aert Claessen op.

 

Schepenen per 31-12-1675:

-         Adriaan Smits (president)

-         Gerart Pennincx

-         Jan Aerts van der Mee

-         Jan Jan Dirx Pagie

-         Aert Goorts

-         Claes Roeloffs van Kilsdonck

-         Jan Adriaens

 

1676

Wouter Jacobs van der Santvoort wordt op 12-11-1676 aangesteld as opvolger van Jan Jan Dircx, die op 15-7-1676 was overleden aan een longontsteking

 

 

Schepenen per 31-12-1676:

-        Adriaen Smits (president)

-        Geraert Penninc (vice-president)

-        Jan Aerts van der Mee

-        Claes van Kilsdonck

-        Aert Goorts

-        Jan Adriaens

-        Wouter van der Santvoort

 

1677

Tussen 23-1-1677 en 13-2-1677 werden twee schepenen vervangen.

Op 13-2-1677 gingen twee schepenen af (Claes van Kilsdonck en Aert Goorts) en werd er maar een nieuwe aangesteld: Joannes Roeffs van Kilsdonck. Pas op 11-9-1677 werd Aert Claessen aangesteld als zevende schepen.

 

Schepenen per 31-12-1677:

-        Jan Aerts van der Mee (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Geraert Penninc

-        Jan Adriaens

-        Wouter van der Santvoort

-        Joannes Roeffs van Kilsdonck

-        Aert Claessen

 

1678

Jan Ariens (nog vermeld op 17-9-1678) en Gerart Pennings (nog vermeld op 29-9-1678) werden opgevolgd door Cornelis van der Hagen (aangesteld op 1-10-1678) en Jan Tonis Aerts van Eert (aangesteld op 15-10-1678).

Schepenen per 31-12-1678:

-        Jan Aerts van der Mee (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Wouter van der Santvoort

-        Joannes Roeffs van Kilsdonck

-        Aert Claessen

-        Cornelis van der Hagen

-        Jan Tonis Aerts van Eert

 

1679

In 1679 werden geen nieuwe schepenen aangesteld.

 

Schepenen per 31-12-1679:

-        Jan Aerts van der Mee (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Cornelis van der Hagen

-        Wouter van der Santvoort

-        Joannes Roeffs van Kilsdonck

-        Aert Claessen

-        Jan Tonis Aerts van Eert

 

1680

In 1690 werden drie schepen vervangen.

Op 10-2-1680 wordt Jan Teunis van Helvoirt als schepen aangesteld, als opvolger van Joannes Roeffs van Kilsdonck.

Aert Goorts (aangesteld op 10-10-1680) en Lambert Dirck van der Straten (aangesteld op 24-10-1680) volgen Aert Claessen en Jan Aerts van der Mee op.

 

Schepenen per 31-12-1680:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Wouter van der Santvoort

-        Aert Goorts

-        Jan Tonis Aerts van Eert

-        Jan Teunis van Helvoirt

-        Lambert Dirck van der Straten

 

1681

Op 31-10-1681 worden Jan Rovers van den Groenendaal en Jacob Martens van den Tillaer aangesteld als vervanging van Wouter van der Santvoort (laatste vermelding op 30-9-1681) en Jan Tonis Aerts van Eert (laatste vermelding op 10-10-1681).

 

Schepenen per 31-12-1681:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Aert Goorts

-        Jan Teunis van Helvoirt

-        Lambert Dirck van der Straten

-        Jan Rovers van den Groenendaal

-        Jacob Martens van den Tillaer

 

1682

In de loop van 1682 worden drie schepenen voor het laatste vermeld: Lambert van der Straten (21-9-168), Aert Goyaerts (26-9-1682) en Jan van Helvoirt (26-9-1682). Ze werden opgevolgd door Peter Claes van Valderen (benoemd op 1-10-1682), Jan Goorts (benoemd op 10-12-1682) en Gerard Jansse van der Heijden (benoemd op 14-1-1683). Op 31-12-1683 waren er dus zes schepenen.

 

Schepenen per 31-12-1682:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jacob Martens van den Tillaer

-        Peter Claes van Valderen

-        Jan Goorts

-        Jan Rovers van den Groenendaal

-        Vacant, vanaf 14-1-1683 Gerard Jansse van der Heijden

 

1683

Op 14-1-1683 werd Gerard Janse van der Heijde als schepen aangesteld. Hij vulde een al enige tijd vacante plaats in. Jan Aerts van der Mee volgde tussen 24-8-1683 en 25-11-1683 Jacob Martens van den Tillaar op.

 

Schepenen per 31-12-1683:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Peter Claes van Valderen

-        Jan Goorts

-        Jan Rovers van den Groenendaal

-        Gerard Jansse van der Heijden

-        Jan Aerts van der Mee

 

1684

Lambert Gerit Stevens (aangesteld op 9-11-1684), Jan Tonis van Eert (aangesteld op 14-10-1684) en Adriaen Verputten (aangesteld op 25-10-1684) volgen Jan Rovers van de Groenendael (laatst vermeld op 29-9-1684), Peter van Valderen (laatst vermeld op 25-7-16840 en Gerard van der Heijden (laatst vermeld op 28-9-1684) op.

 

Schepenen per 31-12-1684:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Aerts van der Mee

-        Lambert Gerit Stevens

-        Jan Tonis van Eert

-        Adriaen Verputten

 

1685

In 1685 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1685:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Tonis van Eert

-        Lambert Gerit Stevens

-        Adriaen Verputten

 

1686

In 1686 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1686:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Tonis van Eert

-        Jan Aerts van der Mee

-        Lambert Gerit Stevens

-        Adriaen Verputten

 

1687

In 1687 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1687:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Tonis van Eert

-        Jan Goorts

-        Adriaen Verputten

-        Lambert Gerit Stevens

 

1688

Tussen 7-2-1688 en 19-2-1688 werden Jan Goorts en Lambert Gerits Stevens vervangen door Jan Jan Thijsen van den Horck en Jan Rovers van den Groenendaal.

 

Schepenen per 31-12-1688:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Tonis van Eert

-        Adriaen Verputten

-        Jan Rovers van den Groenendaal

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

 

1689

Op 8-2-1689 werden Jacob Martens van den Tillaar en Hendrick Goorts aangesteld ter vervanging van Jan Tonis van Eert en Adriaen Verputten.

 

Schepenen per 31-12-1689:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aerts van der Mee

-        Jan Rovers van den Groenendaal

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Hendrick Goorts

 

1690

Op 9-2-1690 werden Jan Goorts en Jan Claassen Raijmakers aangesteld ter vervanging van Jan Aerts van der Mee en Jan Rovers van den Groenendaal.

 

Schepenen per 31-12-1690:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Hendrick Goorts

-        Jan Goorts

-        Jan Claassen Raijmakers

 

1691

In 1691 werden twee schepenen vervangen.

Jan Thijsen van den Horck volgde tussen 17-1-1691 en 2-3-1691 Hendrick Goorts op.

Jan Aarts van der Mee volgde tussen 20-10-1691 en 25-11-1691 Jacob Martens van den Tillaar op.

 

Schepenen per 31-12-1691:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Claassen Raijmakers

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Aarts van der Mee

 

1692

In 1692 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1692:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Claassen Raijmakers

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Aarts van der Mee

 

1693

Aert Goijaerts volgt tussen 9-8-1692 en 20-12-1693 Jan Claassen Raijmakers als schepen op.

 

Schepenen per 31-12-1693:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Goorts

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Aert Goijaerts

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Aarts van der Mee

 

1694

Jacob Martens van den Tillaart volgde op 25-3-1694 Jan Goorts op.

 

Schepenen per 31-12-1694:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Jan Aarts van der Mee

-        Aert Goijaerts

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaart

 

1695

In 1695 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1695:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aarts van der Mee

-        Jan Jan Thijsen van den Horck

-        Aert Goijaerts

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaart

 

1696

Gerart Vermeulen volgde tussen 19-1-1696 en 20-2-1696 Jan Jan Thijssen van den Hurck op.

 

Schepenen per 31-12-1696:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aarts van der Mee

-        Aert Goijaerts

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaart

-        Gerart Vermeulen

 

1697

Jan Jansen van den Hurck volgt tussen 8-3-1697 en 30-1-1698 Jacob Martens van den Tillaar op.

 

Schepenen per 31-12-1697:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Jan Aarts van der Mee

-        Aert Goijaerts

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Gerart Vermeulen

-        Jan Jansen van den Hurck

 

1698

Hendrik Claessen van Kilsdonck en Marten Oppers volgden tussen 30-1-1698 en 20-2-1698 Jan Aerts van der Mee en Aert Goyaerts op.

 

Schepenen per 31-12-1698:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Adriaen Smits (vice-president)

-        Gerart Vermeulen

-        Jan Jansen van den Hurck

-        Jan Thijsen van den Horck

-        Hendrik Claessen van Kilsdonck

-        Marten Oppers

 

1699

In 1699 werden geen schepenen vervangen.

Jacob Martens volgt tussen 10-10-1699 en 4-3-1700 Arien Smidts op. We nemen aan dat dit in 1700 gebeurde.

 

Schepenen per 31-12-1699:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Arien Hendrick Jan Dircx Smidts (vice-president)

-        Geraert Vermeulen

-        Jan Janss van den Horck

-        Jan Thijssen van den Hurck

-        Hendrick Claessen van Kilsdonck

-        Marten Oppers