Overzicht van schepenen in Veghel: 1700-1795

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

In de achttiende eeuw legden de schepenen van Veghel bij hun aanstelling de volgende eed af: 

 

Wij beloven ende sweeren

-        dat wij de Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

-        dat wy deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

-        dat wy den schout gestelt over onse stadt, vrijheijt, heerlijkheijt ofte dorpe, ofte nog te stellen, voor soo veel hem in reghtmatigheijt soude mogen aengaen, behulpelijk sullen sijn;

-        dat wij respectivelijk goede ende regtvaardige justitie sullen administreren ende doen administreren, sonder eenigh faveur, dissimulatie ofte verdragh;

-        dat wy allen saken dewelke behooren secreet te blijven, bij ons sullen behouden, ter tijt en wijlen toe deselve na regten sullen mogen geopent werden;

-        dat wij de armen soo wel als rijke sonder onderschijt ofte respeet, naar onse beste kennisse ende wetenschap in goede conscientie regt sullen doen;

-        dat wij aen genen parthijen raekende hunnen differenten van de welke voor onse scheepenstoel proces is, ofte hier namaels sal komen, raet ofte daet in sullen geven;

-        dat wij int bijsonder ons punctuelijk sullen reguleren ende luijden daar over wij gestelt zijn regieren nae den inhoudt van desen;

-        voorts dat wij de predicanten, rectors, voorlesers, kosters, schoolmeesters ende all andere persoonen van de Ware Christelijke Gereformeerde Religie sijnde ende daervan professie doende, ofte deselve toegedaan wesende, ten allen tijden sullen helpen protegeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelyckheyt, injurien ofte bespottinge, sulcx dat wij hun daer van nae onse beste vermogen clachteloos sullen houden ende doen houden,

-        soo waerlijck helpe ons Godt almachtigh.

 

Zij legden deze eed af in handen van de kwartierschout van Peelland, of diens vertegenwoordiger de stadhouder. De stadhouder kon op zijn beurt weer vertegenwoordigd worden door de president-schepen, die was ‘gecommitteert om het officie waar te nemen’. Een enkele keer werd de president vertegenwoordigd door de vice-president, zoals blijkt uit een brief die stadhouder Jan Willem Gualtheri op 18-1-1736 aan zijn zwager, de Veghelse secretaris Gerardus de Jong, schreef:

 

Waarde swager, omdat het morgen te Veggel jaargerigt is, en dus de tijt om de wet te veranderen en ik beleth ben over te comen, soo dient dese om U Edele te versoeken voer mijn uyt de eer te ontslaan en te bedancke Roover van den Groenendaal, president, en Jan Daniels van de Creekelshoff en Willem Engelberg als schepenen; en door den vorster te laten citeeren en door Jan Ariens vise president te laten beëdigen Marten van Kilsdonk tot president, Jan Aart Donkers ende Gerrit van der Lande als schepenen.

 

Van 1700 tot en met 1794 werden in 95 jaar 129 schepenen vervangen. Dat is gemiddeld 1.4 per jaar. De keuze voor nieuw schepenen werd steeds door de kwartiershout of zijn stadhouder gemaakt. Meestel werdn 0, 1, 2 of 3 schepenen vervangen. Een heel enkele keer kwam het voor dat er 4 of 5 schepenen vervangen.

 

Een extreem voorbeeld is de vervanging van maar liefst 6 schepenen in één keer in 1755. Daar zit een politiek verhaal achter. Veghel en Sint-Oedenrode lagen toen met elkaar in de clinch over de afvoer van het regenwater vanaf Jekschot over Veghel dan wel via Sint-Oedenrode. De regenten van Sint-Oedenrode hadden de steun van stadhouder Paulus Eckringe, die zijn positie gebruikte om in Veghel zes schepenen aan te stellen die het standpunt van Sint-Oedenrode welgevallig waren. De nieuwe schepenen stuurden toen een verzoek naar de Raad van State om de zaak ter beslissing over te dragen aan de kwartierschout, die ook de regenten van Sint-Oedenrode steunde. In Veghel kwam het corpus, in totaal 141 personen, zonder de nieuwe schepenen bijeen. Het corpus besloot een brief naar de Raad van State te sturen. Het standpunt van de zes nieuwe schepenen diende volgens het corpus te worden afgewezen. Drie van de nieuwe schepenen hadden op 31 januari 1754 voordat ze schepen waren met andere inwoners van Veghel het stuk ondertekend waarin door het corpus van Veghel toestemming gegeven werd om een proces tegen Sint-Oedenrode aan te spannen. Dat waren Jasper van der Velden, Hendrik van Asseldonk en Adriaan Verhoeven. De andere drie nieuwe schepenen hadden het stuk van 31 januari 1754 niet ondertekend. Een van hen was presidentschepen Lambert van den Bogaart. In de brief van het corpus wordt hij in een in Haagse ogen ongunstig daglicht geplaatst. Hij zou roomsgezind zijn en een herbergier die via schepenambt de omzet van zijn herberg wilde vergroten. Een andere nieuwe schepen was Leendert Donkers, een volle neef van de vrouw van de president-schepen. De derde was Karel van Thielen, kornet militair: volgens de brief van het corpus was hij nog jong en nieuw in de gemeente en niet altijd geïnteresseerd. Deze laatste drie personen zouden hebben kunnen zeggen dat ze nooit met de procuratie van 31 januari 1754 ingestemd hadden, maar volgens het corpus hadden ze gewoon een zeer slecht inzicht in de kwestie. De Raad van State wees hierop het verzoek van de nieuwe schepenen af. De drie schepenen die eerst het standpunt van Veghel hadden ondersteund en later in hun functie van schepenen het standpunt van Sint-Oedenrode verdedigd, werden nog door de Raad van Brabant vervolgd wegens het vertellen van leugens in het verzoekschrift aan de Staten-Generaal, maar die zaak liep met een sisser af.

 

In de achttiende eeuw vonden we 50 gevallen waarop precies bekend is op welke dag schepenen vervangen werden.

 

Maand

Aantal

Januari

14 x

Februari

19 x

Maart

4 x

April

3 x

Mei

0 x

Juni

1 x

Juli

0 x

Augustus

1 x

September

2 x

Oktober

2 x

Movember

1 x

December

3 x

 

50 x

 

In ongeveer tweederde van de gevallen gebeurde de vervanging van schepenen in januari of februari. Volgens de hierboven geciteerde brief van 18 januari 1736 gebeurde dat tijdens het ‘jaargerigt’, ofwel het jaargeding, of op een dag daar in de buurt. De Veghelse ‘civiele dingrollen’, ofwel verslagen van de civielde rechtspraak zijn vanaf 1753 bewaard gebleven. Daarin staan ook de datums van de jaargedingen weergegeven. In de volgende tabel zijn een aantal van die datums weergegeven, en vergeleken met de bekende datums van vervanging van schepenen.

 

 

Jaargeding 1

Jaargeding 2

Jaargeding 3

Vervanging van schepenen

Vervanging van schepenen op:

1755

16 januari

30 januari

-

30 januari

2e jaargeding

1758

12 januari

2 februari

23 februari

23 februari

3e jaargeding

1760

17 januari

31 januari

28 februari

28 februari

3e jaargeding

1762

14 januari

28 januari

11 januari

11 februari

3e jaargeding

1764

19 januari

2 februari

24 februari

3 februari

 

1765

17 januari

7 februari

21 februari

7 februari

2e jaargeding

1771

10 januari

24 januari

7 februari

2 februari

 

1772

16 januari

30 januari

13 februari

13 februari

3e jaargeding

1773

14 januari

28 januari

11 februari

11 februari

3e jaargeding

 

 

De conclusie is dat de vervanging van schepenen meestal op het derde, maar soms ook op het tweede jaargeding plaats vond, of op een dag daar in de buurt. Gezien het hoge aantal vermeldingen in januari zullen schepenen ook tijdens het eerste jaargeding vervangen zijn geweest. In de regel werden de schepenen dus tijdens een van de drie jaargedingen vervangen werden. Afwijkende datums kwamen ook voor, bijvoorbeeld vanwege het overlijden van een schepen, of als een schepen vrijwillig afstand deed van zijn functie.

 

In een aantal gevallen is de preciese datum niet bekend, maar konden we de datum door te kijken naar de vermeldingen van de oude en nieuwe schepenen in de bronnen benaderen. Als die datum in januari, februari en eerste helft van maart plaats vond, dan mogen we aannemen dat de verreweg de meeste van die schepenen tijdens een van de jaargedingen, of op een dag daar in de buurt, vervangen en aangesteld werd.

 

 

Schepenen werden vervangen:

Aantal

Het aantal jaren dat geen schepenen vervangen werden

33 x

Het aantal jaren dat schepenen tijdens een van de jaargedingen (of op een dag daar in de buurt)  vervangen werden

54 x

Het aantal jaren dat schepenen op een ander tijdstip vervangen werden

14 x

Totaal:

101

 

 

Het totaal is hoger dan 95 omdat in een aantal jaren schepenen zowel tijdens een van de jaargedingen (of op een dag daar in de buurt)  als later dat jaar vervangen werden. Uit de tabel blijkt dat in de achttiende eeuw ongeveer 80 % van het aantal vervangingen plaats vond tijdens een van de jaargedingen.

 

Het lijkt er op dat het Veghelse schepencollege tot 1760 (nagenoeg) alleen uit katholieken heeft bestaan. Daarna verschijnen steeds namen van protestantese families als De Jong, Gerbrandts en Kuijpers onder de schepenen. Op 13-4-1795 werden er door de inwoners van Veghel regenten gekozen, en daarmee kwam een einde aan het tijdperk waarin de schepenen door de kwartierschout  of diens stadhouder aangesteld werden. De gekozen regenten waren allen katholiek.

 

Overzicht van schepenen in de periode 1700-1795:

 

1700

Jacob Martens van den Tillaer volgde tussen 10-10-1699 en 4-3-1700 Arien Smidts op.

 

Schepenen per 31-12-1700:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jan Janss van den Horck

-        Jan Thijssen van den Hurck

-        Hendrick Claessen van Kilsdonck

-        Marten Oppers

-        Jacob Martens van den Tillaar

 

1701

Jan Tijssen van den Hurck aen de Heij, ‘scabinus’ werd op 12-6-1700 begraven.

 

Aert Dircx van Eert volgde op 2-1-1701 Jan Thijssen van den Horck op.

 

Schepenen per 31-12-1701:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jan Janss van den Horck

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Hendrick Claessen van Kilsdonck

-        Marten Oppers

-        Aert Dircx van Eert

 

1702

In 1702 worden twee schepenen vervangen.

Afgegaan (datums van laatste vermelding): Jan Jan van den Hurck (20-2-1702) en Hendrick Claessen van Kilsdonck (13-2-1702)

Aangesteld (datums van eerste vermelding): Jan Rombouts van Zutphen (26-4-1702) en Thonis Hendrickx van de Ven (7-11-1702)

 

Schepenen per 31-12-1702:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Marten Oppers

-        Aert Dircx van Eert

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Thonis Hendrickx van de Ven

 

1703

In 1703 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1703:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Marten Oppers

-        Aert Dircx van Eert

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Thonis Hendrickx van de Ven

 

1704

In 1704 worden twee schepenen vervangen.

Afgegaan (datums van laatste vermelding): Thonis Hendrickx van de Ven (8-10-1703) en Aert Dircx van Eert (31-2-1703)

Aangesteld (datums van eerste vermelding): Jan van der Mee (11-3-1704) en Gerrit Arijaens Boermans (9-6-1704)

 

Schepenen per 31-12-1704:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Gerrit Arijaens Boermans

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Marten Oppers

-        Jan van der Mee

 

1705

In 1705 werd één schepen vervangen.

Afgegaan: Jan Rombouts van Zutphen (laatste vermelding op 18-12-1704)

Aangesteld: Gijsbert Jan Teunis van der Linden (eerste vermelding op 25-3-1705)

 

Schepenen per 31-12-1705:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Jan van der Mee

-        Marten Oppers

-        Gijsbert Jan Teunis van der Linden

-        Gerrit Arijaens Boermans

 

1706

In 1706 werden geen schepenen vervangen

 

Schepenen per 31-12-1706:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Jan van der Mee

-        Marten Oppers

-        Gijsbert Jan Teunis van der Linden

-        Gerrit Arijaens Boermans

 

1707

Op 30-6-1707 werd Hendrick Claes Roelofs aangesteld in plaats van Jan van der Mee.

 

Schepenen per 31-12-1707:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Geraert Vermeulen (vice president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Gijsbert Jan Teunis van der Linden

-        Marten Oppers

-        Gerrit Arijaens Boermans

-        Hendrick Claes Roelofs van Kilsdonck

 

1708

In 1708 werden drie schepenen vervangen.

Op 22-3-1708 werden Anthony Dirck Tijbos en Jan Arien Ariens aangesteld als vervanging van Geraert Vemeulen en Gerrit Boermans.

Op 4-5-1708 werd Hoogard Amelissen van Dieperbeeck aangesteld als vervanging van Marten Oppers.

 

Schepenen per 31-12-1708:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Jacob Martens van den Tillaar

-        Gijsbert Jan Teunis van der Linden

-        Hendrick Claes Roelofs van Kilsdonck

-        Jan Arien Ariens Verhoeven

-        Anthony Dirck Tijbos

-        Hoogard Amelissen van Dieperbeeck

 

1709

In 1709 werden twee schepenen vervangen.

Op 24-1-1709 werden Corstiaen Teunisse van de Ven en Ariaen Aert Goorts van Middegael aangesteld als vervanging van Jacob Martens van den Tillaar en Gijsbert Jan Teunis van der Linden .

 

Schepenen per 31-12-1709:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Hendrick Claes Roelofs van Kilsdonck

-        Jan Arien Ariens Verhoeven

-        Anthony Dirck Tijbos

-        Hoogard Amelissen van Dieperbeeck

-        Corstiaen Teunisse van de Ven

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

 

1710

Op 23-1-1710 werden Jacob Martens van Tillaer en Joost van de Pol  aangesteld als vervanging van Henrick Claes Roelofs van Kilsdonck en Anthony Dirck Tijbos

 

Schepenen per 31-12-1710:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Jacob Martens van Tillaer  (vice president)

-        Jan Arien Ariens Verhoeven

-        Hoogard Amelissen van Dieperbeeck

-        Corstiaen Teunisse van de Ven

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Joost van de Pol 

 

1711

In 1711 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1711:

-        Cornelis van der Hagen (president)

-        Jacob Martens van Tillaer  (vice president)

-        Jan Arien Ariens Verhoeven

-        Hoogard Amelissen van Dieperbeeck

-        Corstiaen Teunisse van de Ven

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Joost van de Pol 

 

1712

In 1712 werden vier schepenen vervangen.

Op 28-1-1712 werden Hendrick Claesen van Kilsdoncq, Gijsbert Jan Theunis van der Linde, Dirck Jan Ariens van de Sande en Dirck Jacobsz van de Tillaer aangesteld als vervanging van Jan Arien Ariens Verhoeven, Hoogard Amelissen van Dieperbeeck, Corstiaen Teunisse van de Ven en Jacob Martens van Tillaer

 

Schepenen per 31-12-1712:

-        Joost van de Pol  (president)

-        Cornelis van der Hagen

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Hendrick Claesen van Kilsdoncq

-        Gijsbert Jan Theunis van der Linde

-        Dirck Jan Ariens van de Sande

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

 

1713

In 1713 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1713:

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Joost van de Pol

-        Cornelis van der Hagen

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

-        Gijsbert Jan Theunis van der Linde

-        Hendrick Claesen van Kilsdoncq

-        Dirck Jan Ariens van de Sande

 

1714

Op 8-2-1714 werden Heer Jacobus Munten, Roover van den Groenendael en Corstiaen van de Ven aangesteld als vervanging van Cornelis van der Hagen, Gijsbert Jan Theunis van der Linde en Dirck Jan Ariens van de Sande

 

Schepenen per 31-12-1714:

-        Heer Jacobus Munten (president)

-        Joost van de Pol (vice-president)

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Hendrick Claesen van Kilsdoncq

-        Corstiaen van de Ven

-        Roover van den Groenendael

 

1715

In 1715 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1715:

-        Heer Jacobus Munten (president)

-        Joost van de Pol (vice-president)

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

-        Hendrick Claesen van Kilsdoncq

-        Rover van den Groenendael

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Corstiaen van de Ven

 

1716

Op 2-4-1716 werd Dirck van der Straeten aangesteld in plaats van Rover van de Groenendaal.

 

Schepenen per 31-12-1716:

-        Heer Jacobus Munten (president)

-        Joost van de Pol (vice-president)

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

-        Hendrick Claesen van Kilsdoncq

-        Corstiaen van de Ven

-        Dirck van der Straeten

 

1717

Op 5-3-1717 werden Jan Ariens Verhoeven en Marten van Kilsdoncq aangesteld in plaats van Joost van de Pol en Heer Jacobus Munten.

 

Schepenen per 31-12-1717:

-        Corstiaen van de Ven (president)

-        Ariaen Aert Goorts van Middegael (vice-president)

-        Hendrick Claessen van Kilsdoncq

-        Dirck Jacobsz van de Tillaer

-        Dirck van der Straeten

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Martten van Kilsdoncq

 

1718

In 1718 werden op 24-2-1718 5 schepenen vervangen.

Afgegaan: Ariaen Aert Goorts van Middegael, Hendrick Claesen van Kilsdoncq, Dirck Jacobsz van de Tillaer, Corstiaen van de Ven en Dirck van der Straten

Aangesteld: Ruth Lamberts Burgers, Jan Rombouts van Zutphen, Henrick Jan Teuis van Eert, Marten Lamberts van Dooren en Hendrick Peters van de Wiel

 

Schepenen per 31-12-1718:

-        Marten van Kilsdoncq (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Jan Rombouts van Zutphen

-        Marten Lamberts van Dooren

-        Ruth Lamberts Burgers

-        Hendrick Peters van de Wiel

-         Henrick Jan Teunis van Eert

 

1719

Tussen 14-1-1719 en 11-2-1719 werd Jan Rombouts van Zutphen vervangen door Dirck van Tillaer.

 

Schepenen per 31-12-1719:

-        Marten van Kilsdoncq (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Henrick Jan Teunis van Eert

-        Dirck van den Tillaer

-        Ruth Lamberts Burgers

-        Hendrick Peters van de Wiel

-        Marten Lamberts van Dooren

 

1720

Op 25-1-1720 werd Roover Janssen van den Groenendaal aangesteld in plaats van Marten Lamberts van Doorn.

 

Schepenen per 31-12-1720:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Hendrik van Eert

-        Dirck van den Tillaart

-        Rut Lambert Burgers

-        Hendrick van de Wiel

-        Roovers Jans van Groenendaal

 

1721

In 1721 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1721:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Hendrik van Eert

-        Dirck van den Tillaart

-        Rut Lambert Burgers

-        Hendrick van de Wiel

-        Roovers Jans van Groenendaal

 

1722

Op 20-1-1722 werden drie schepenen vervangen.

Afgegaan: Jan Ariens Verhoeven, Hendrik van Eert en Hendrick van de Wiel

Aangesteld: Gijsbert Jansen vande Linden, Peter Jansen van de Hurk, Jan Daniels van Crekelhoff

 

Schepenen per 31-12-1722:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Dirck van den Tillaart (vice-president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Peter Jansen van den Hurck

-        Jan Daniels van Creekelshoff

 

1723

In 1723 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1723:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Dirck van den Tillaart

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Peter Jansen van den Hurck

-        Jan Daniels van Creekelshoff

 

1724

In 1724 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1724:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Dirck van den Tillaart

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Peter Jansen van den Hurck

-        Jan Daniels van Creekelshoff

 

1725

Op 18-2-1725 werd schoolmeester Jan Bel aangesteld in plaats van de overleden Dirck van Tillaer.

 

Schepenen per 31-12-1725:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Peter Jansen van den Hurck

-        Jan Daniels van Creekelshoff

-        Meester Jan Bel

 

1726

Op 7-3-1726 werd Marten van Dooren aangesteld in plaats van  Peter van den Hurck.

 

Schepenen per 31-12-1726:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Jan Daniels van Creekelshoff

-        Meester Jan Bel

-        Marten van Dooren

 

1727

Op 30-10-1727 werd Lambert van de Boogaert aangesteld in plaats van meester Jan Bell.

 

Schepenen per 31-12-1727:

-        Marten van Kilsdonck (president)

-        Rut Lambert Burgers

-        Roovers Jans van Groenendaal

-        Jan Daniels van Creekelshoff

-        Marten van Dooren

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Lambert van de Boogaert

 

1728

Op 29-1-1728 werden Jan Ariens Verhoeven en Goort Aert Goorts aangesteld in plaats van Marten van Kilsdoncq en Ruth Lamberts Burgers.

 

Schepenen per 31-12-1728:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Jan Daniels van Creekelshoff

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Marten van Dooren

-        Lambert van de Boogaert

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Goort Aert Goorts

 

1729

In 1729 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1729:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Jan Daniels van Creekelshoff

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Marten van Dooren

-        Lambert van de Boogaert

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Goort Aert Goorts

 

1730

Op 9-2-1730 werden Rut Lambert Burgers, Bernt van Eekeren en Hendrik Tunis van de Ven aangesteld in plaats van Jan Daniels van Creekelshoff, Lambert van de Boogaert en Goort Aert Goorts

 

Schepenen per 31-12-1730:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Gijsbert Jansen vande Linden

-        Marten van Dooren

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Rut Lambert Burgers

-        Bernt van Eekeren

-        Hendrik Tunis van de Ven

 

1731

Op 25-1-1731 werden Geerling de Boij en Hendrik van Cuijk aangesteld in plaats van Gijsbert Jans van der Linden en Hendrik Tunis van de Ven. Op 26-8-1731 werd Jan Tonij Hoppenaars aangesteld in plaats van de overleden Hendrik van Cuijk.

Schepenen per 31-12-1731:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Marten van Dooren (vice-president)

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Rut Lambert Burgers

-        Bernt van Eekeren

-        Geerling de Boij

-        Jan Tonij Hoppenaars

 

1732

In 1732 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1732:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Marten van Dooren (vice-president)

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Rut Lambert Burgers

-        Bernt van Eekeren

-        Geerling de Boij

-        Jan Tonij Hoppenaars

 

1733

In 1733 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1733:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Marten van Dooren (vice-president)

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Rut Lambert Burgers

-        Bernt van Eekeren

-        Geerling de Boij

-        Jan Tonij Hoppenaars

 

1734

Op 14-2-1734 werden Jan Daniels van de Crekelshoff en Hendrik van de Wiel aangesteld in plaats van Geerling de Booij en Jan Toni Hoppenaers, eed op 19-2-1734

 

Op 13-9-1734 werd Willem Engelenberg aangesteld in plaats van de overleden Bernt van Eekeren.

 

Schepenen per 31-12-1734:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Marten van Dooren (vice-president)

-        Jan Ariens Verhoeven

-        Rut Lambert Burgers

-        Jan Daniels van de Crekelshoff

-        Hendrik van de Wiel

-        Willem Engelenberg

 

1735

Op 10-2-1735 werd Jan Delissen van Schijndel aangesteld in plaats van Rut Lamberts Burgers.

 

Schepenen per 31-12-1735:

-        Roovers Jans van Groenendaal (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Marten van Dooren

-        Jan Daniels van de Crekelshoff

-        Hendrik van de Wiel

-        Willem Engelenberg

-        Jan Delissen van Schijndel

 

1736

Op 18-1-1736 werden Marten van Kilsdonk als president, en Jan Aart Donkers en Gerrit van der Lande als schepenen aangesteld  in plaats van Roover Janssen van den Groenendaal (president), Jan Daniels van de Crekelshoff en Willem Engelenberg.

 

Schepenen per 31-12-1736:

-        Marten van Kilsdonk (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Marten van Dooren

-        Hendrik van de Wiel

-        Jan Delissen van Schijndel

-        Jan Aart Donkers

-        Gerrit van der Lande

 

1737

In 1737 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1737:

-        Marten van Kilsdonk (president)

-        Jan Ariens Verhoeven (vice-president)

-        Marten van Dooren

-        Hendrik van de Wiel

-        Jan Delissen van Schijndel

-        Jan Aart Donkers

-        Gerrit van der Lande

 

1738

Op 13-2-1738 werden hebben Lambert van den Boogaert, Jan Tonis Hoppenaars, Jan Jacob Vermeulen en Johannes Corstiaens van de Ven aangesteld in plaats van Marten van Kilsdonck, Jan Adriaens Verhoeven, Hendrick van de Wiel en Geerit van de Landen.

 

Schepenen per 31-12-1738:

-        Jan Aart Donkers (president)

-        Lambert van den Boogaert (vice-president)

-        Marten van Dooren

-        Jan Delissen van Schijndel

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Johannes Corstiaens van de Ven

 

1739

Op 16-2-1739 werden Willem van Doorn en Geerit van de Landen aangesteld in plaats van Marten van Doorn en Jan Aart Donkers.

 

Schepenen per 31-12-1739:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Delissen Vercuijlen (alias van Schijndel)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

 

1740

In 1740 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1740:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Delissen Vercuijlen (alias van Schijndel)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

 

1741

Op 6-3-1741 werd Anthonij van Geelkercken aangesteld in plaats van Jan Delissen.

 

Schepenen per 31-12-1741:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

-        Anthonij van Geelkercken

 

1742

In 1742 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1742:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

-        Anthonij van Geelkercken

 

1743

In 1743 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1743:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

-        Anthonij van Geelkercken

 

1744

In 1744 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1744:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

-        Anthonij van Geelkercken

 

1745

In 1745 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1745:

-        Lambert van den Boogaert (president)

-        Johannes Corstiaens van de Ven (vice-president)

-        Jan Jacob Vermeulen

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Willem van Doorn

-        Geerit van de Landen

-        Anthonij van Geelkercken

 

1746

Op 15-4-1746  werd Hendrik van Reijstenborgh aangesteld en op 7-5-1746 werd Jan van de Werk aan aangesteld als schepenen in plaats van de op 15-4-1746 afgegane schepenen  Lambert van den Boogaert president en Geerit van de Landen. Johannes Corstiaen van de Ven volgde op 15-4-1746 Lambert van den Boogaert op als president.

 

President Johannes Corstiaen van de Ven overleed, hij wordt voor het laatst vermeld op 25-7-1746. Willem van Doorn trad voor het laatst op als schepen op 12-4-1746, vermoedelijk overleed ook hij niet lang daarna. In hun plaats werden op 1-10-1746 aangesteld Gerit van der Landen en Jan Delissen Vercuijlen. Jan Jacobs van der Meulen volgde op als president.

 

Schepenen per 31-12-1746:

-        Jan Jacob Vermeulen (president)

-        Anthonij van Geelkercken (vice-president)

-        Jan Tonis Hoppenaars

-        Hendrik van Reijstenborgh

-        Jan van de Werk

-        Gerit van der Landen

-        Jan Delissen Vercuijlen

 

1747

Op 24-2-1747 werd Anthony van Geelkerken vervangen door Adriaen Lambert van de Ven.

Op 25-2-1747 werd Jan Tonij Hoppenaers vervangen door Jan Hendrik van der Heijden.

Op 8-9-1747 werd Hendrick Rijsterborg vervangen door Francis van Eert.

Op 10-9-1747 werd Jan van de Werk vervangen door Jan Jansen van de Tillaer.

Schepenen per 31-12-1747:

-        Jan Jacob Vermeulen (president)

-        Gerit van der Landen

-        Jan Delissen Vercuijlen

-        Adriaen Lambert van de Ven

-        Jan Hendrik van der Heijden

-        Francis van Eert

-        Jan Jansen van de Tillaer

 

1748

Op 12-1-1748 werd Marten van Doorn aangesteld als president in plaats van Jan Jacob Vermeulen.

Op dezelfde dag werden Pieter Schippers en Hendrick Dirkx van Asseldonck als schepenen aangesteld in plaats van Adriaen Lambert van de Ven en Jan Hendrik van der Heijden.

 

Schepenen per 31-12-1748:

-        Marten van Doorn (president)

-        Gerit van der Landen

-        Jan Delissen Vercuijlen (mogelijk al overleden)

-        Francis van Eert

-        Jan Jansen van de Tillaer

-        Pieter Schippers

-        Hendrick Dirkx van Asseldonck

 

1749

Op 13-2-1759 werd Mighiel Bouwmans aangesteld in plaats van de overleden Jan Delissen Vercuijlen.

 

Schepenen per 31-12-1749:

-        Marten van Doorn (president)

-        Gerit van der Landen

-        Francis van Eert

-        Jan Jansen van de Tillaer

-        Pieter Schippers

-        Hendrick Dirkx van Asseldonck

-        Mighiel Bouwmans

 

1750

In 1750 zijn vijf schepenen vervangen.

Afgegaan zijn: Gerrit van der Landen, Jan van de Tillaar, Marten van Doorn, Francis van Eert en Hendrik Dircx van Asseldonck.

Aangesteld zijn op 28-1-1750: Adriaen van de Ven, Johannis Jansen van de Heijden, Hendrik van de Linden, Jan Tonis Rijbroek, en op 29-1-1750: Marten van Hooff

 

Schepenen per 31-12-1750:

-        Mighiel Bouwmans (president)

-        Pieter Schippers

-        Adriaen van de Ven

-        Johannis Jansen van de Heijden

-        Hendrik van de Linden

-        Jan Tonis Rijbroek

-        Marten van Hooff

 

1751

In 1751 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1751:

-        Mighiel Bouwmans (president)

-        Pieter Schippers

-        Adriaen van de Ven

-        Johannis Jansen van de Heijden

-        Hendrik van de Linden

-        Jan Tonis Rijbroek

-        Marten van Hooff

 

1752

Op 31-1-1752 werd Anthonij Geelkerken aangesteld in plaats van de de overleden Johannes van der Heyden.

 

Schepenen per 31-12-1752:

-        Mighiel Bouwmans (president)

-        Pieter Schippers

-        Adriaen van de Ven

-        Hendrik van de Linden

-        Jan Tonis Rijbroek

-        Marten van Hooff

-        Anthonij Geelkerken

 

1753

In 1753 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1753:

-        Mighiel Bouwmans (president)

-        Pieter Schippers

-        Adriaen van de Ven

-        Hendrik van de Linden

-        Jan Tonis Rijbroek

-        Marten van Hooff

-        Anthonij Geelkerken

 

1754

Op 3-12-1754 werd de heer Carel Lodewijk van Tielen aangesteld, na vrijwillige afstand van van Anthony Geelkerken

 

Schepenen per 31-12-1754:

-        Mighiel Bouwmans (president)

-        Pieter Schippers

-        Adriaen van de Ven

-        Hendrik van de Linden

-        Jan Tonis Rijbroek

-        Marten van Hooff

-        Carel Lodewijk van Tielen

 

1755

Op 30-1-1755 heeft de heer Paulus Eckringe, stadhouder van het kwartier Peelandt de volgende schepenen uit hun eed ontslagen: Mighiel Boumans als president, Adriaan van de Ven, Pieter Schippers, Hendricus van de Linden, Marten van Hooff, en Jan Tonis van Rijbroek; als schepen is gecontinueerd de heer Carel Lodewijk van Tiele

Aangesteld als schepenen zijn: Lambert van den Bogaert als president, Benjamin de Jong vice-president, Leonardus Doncquers, Jasper Aarts van de Velde, Adriaan Jans Verhoeven, en Hendrick Dirx van Asseldonk

 

Schepenen per 31-12-1755:

-        Lambert van den Bogaert (president)

-        Benjamin de Jong (vice-president)

-        Carel Lodewijk van Tielen

-        Leonardus Doncquers

-        Jasper Aarts van de Velde

-        Adriaan Jans Verhoeven

-        Hendrick Dirx van Asseldonk

 

 

1756

Op 25-11-1756 werd de heer Johan Wilhelm de Thielen, gepensioneerd cornet onder het regiment van zijn Eerwaerde Luitenant Generaal Hop, aangesteld in plaats van zijn broer heer Carel Ludewig de Thielen.

 

Schepenen per 31-12-1756:

-        Lambert van den Bogaert (president)

-        Benjamin de Jong (vice-president)

-        Leonardus Doncquers

-        Jasper Aarts van de Velde

-        Adriaan Jans Verhoeven

-        Hendrick Dirx van Asseldonk

-        heer Johan Wilhelm de Thielen

 

1757

In 1757 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1757:

-        Lambert van den Bogaert (president)

-        Benjamin de Jong (vice-president)

-        Leonardus Doncquers

-        Jasper Aarts van de Velde

-        Adriaan Jans Verhoeven

-        Hendrick Dirx van Asseldonk

-        heer Johan Wilhelm de Thielen

 

1758

Op 23-2-1758 heeft de heer Paulus Eckringe, stadhouder van het kwartier Peelland, tot schepenen aangesteld Jan Daniels van de Crekelhoff, Lambert Hendrix van Doorn en Jan Teunisse van den Bogaert, in plaats van Adriaen Jansse Verhoeven, Jaspar Aerts van der Velde en Lambert van de Boogaert. En wordt aangesteld tot president de heer Johan Willem van Thielen, gecontinueerd als vice-president Benjamin de Jong en Hendrik Dirx van Asseldonk en Leendert Doncquers worden gecontinueerd als schepenen.

 

Schepenen per 31-12-1758:

-        heer Johan Wilhelm de Thielen (president)

-        Benjamin de Jong (vice-president)

-        Leonardus Doncquers

-        Hendrick Dirx van Asseldonk

-        Jan Daniels van de Crekelhoff

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

 

1759

In 1759 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1759:

-        heer Johan Wilhelm de Thielen (president)

-        Benjamin de Jong (vice-president)

-        Leonardus Doncquers

-        Hendrick Dirx van Asseldonk

-        Jan Daniels van de Crekelhoff

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

 

1760

Op 28-2-1760 heeft de stadhouder aangesteld als nieuwe schepenen: Hendricus van der Linden, Jan Marten van Doorn en Wilbort Adriaens Verhoeven, in plaats van Johan Willem van Thielen, Jan Daniels van de Crekelhoff en Hendrik van Asseldonk. Aangesteld tot president: Leendert Donckers in plaats van J.W. van Thielen, Benjamin de Jong blijft vice-president, en gecontinueerd als schepenen Jan Tunis van den Bogaert en Lambert H. van Doorn.

Op 1-12-1760 heeft Petrus de Jong als vice-president in plaats van Benjamin de Jong die vrijwillig afstand heeft gedaan de eed afgelegd aan handen van president Leendert Donkers.

 

Schepenen per 31-12-1760:

-        Leendert Donckers (president)

-        Petrus de Jong (vice-president)

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

-        Hendricus van der Linden

-        Jan Marten van Doorn

-        Wilbort Adriaens Verhoeven

 

1761

In 1761 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1761:

-        Leendert Donckers (president)

-        Petrus de Jong (vice-president)

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

-        Hendricus van der Linden

-        Jan Marten van Doorn

-        Wilbort Adriaens Verhoeven

 

1762

Op 11-2-1762 werd Peter van de Velde aangesteld in plaats van Leendert Donckers. Petrus de Jong werd op die dag aangesteld als president.

 

Schepenen per 31-12-1762:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

-        Jan Marten van Doorn

-        Wilbort Adriaens Verhoeven

-        Peter van de Velde

 

1763

In 1763 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1763:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jan Teunisse van den Bogaert

-        Jan Marten van Doorn

-        Wilbort Adriaens Verhoeven

-        Peter van de Velde

 

1764

Op 3-2-1764 werden Anton Lamberts van de Ven en Jan Lamberts van de Heuvel in plaats van Lambert Hendriks van Doorn en Jan Martens van Doorn.

 

Schepenen per 31-12-1764:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Jan Teunisse van den Bogaert

-        Peter van de Velde

-        Wilbort Adriaens Verhoeven

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

 

1765

Op 7-2-1765 werden Lambert Hendrix van Doorn en Jacob Melis van Santvoort aangesteld in plaats van Jan Tunis van den Bogaert en Wilbort Adriaen Verhoeven.

 

Schepenen per 31-12-1765:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1766

In 1766 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1766:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1767

In 1767 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1767:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1768

In 1768 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1768:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1769

In 1769 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1769:

-        Petrus de Jong (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1770

Op 21-12-1770 werd Hendricus Gerbrants aangesteld als president van Veghel in plaats van Petrus de Jong, die daarvan vrijwiliig afstand heeft gedaan.

 

Schepenen per 31-12-1770:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Jan Lamberts van de Heuvel

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Jacob Melis van Santvoort

 

1771

Op 2-2-1761 werden Sijmon Hommeles en Jan Tunis van den Bogaert aangesteld in plaats van Jacop Melis Santvoort en Jan Janse van den Heuvel (eerder Jan Lamberts van den Heuvel genoemd).

 

Schepenen per 31-12-1771:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Lambert Hendrix van Doorn

-        Anton Lamberts van de Ven

-        Sijmon Hommeles

-        Jan Tunis van den Bogaert

 

1772

Op 13-2-1772 werden Antony Lamberts van Hooft en Antony Lambert van Doorn aangesteld in plaats van Lambert Hendrix van Doorn en Antony Lamberts van de Ven.

 

Schepenen per 31-12-1772:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Hendricus van der Linden (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Jan Tunis van den Bogaert

-        Sijmon Hommeles

-        Antony Lamberts van Hooft

-        Antony Lambert van Doorn

 

1773

Op 11-2-1773 werden Lambert Willem van Doorn en Wilbort Adriaen Verhoeven aangesteld in plaats van Hendricus van der Linde en Peter van de Velden.

 

Schepenen per 31-12-1773:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Jan Tunis van den Bogaert (vice-president)

-        Sijmon Hommeles

-        Antony Lamberts van Hooft

-        Antony Lambert van Doorn

-        Lambert Willem van Doorn

-        Wilbort Adriaen Verhoeven

 

1774

In 1774 werden geen schepenen vervangen.

Schepenen per 31-12-1774:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Jan Tunis van den Bogaert

-        Sijmon Hommeles

-        Antony Lamberts van Hooft

-        Antony Lambert van Doorn

-        Lambert Willem van Doorn

-        Wilbort Adriaen Verhoeven

 

1775

Tussen 22-12-1774  en 2-2-1775 werden Johan van Ham en Johannes Willem van den Heuvel aangesteld in plaats van Antony van Hooft en Antony Lambert van Doorn.

 

Schepenen per 31-12-1775:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Jan Tunis van den Bogaert

-        Sijmon Hommeles

-        Lambert Willem van Doorn

-        Wilbort Adriaen Verhoeven

-        Johan van Ham

-        Johannes Willem van den Heuvel

 

1776

Tussen 24-11-1775 en 9-2-1776 werden Peter J. Verhoeven, Martinus van Heynsbergen en Johan de Jong (als vice-president) aangesteld in plaats van Sijmon Hommeles, Jan Tunis van den Bogaert en Wilbort Adriaen Verhoeven.

 

Schepenen per 31-12-1776:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Lambert Willem van Doorn

-        Johan van Ham

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Peter J. Verhoeven

-        Martinus van Heynsbergen

 

1777

Tussen 1-2-1777 en 3-3-1777 werden Lodewijk Carel Van Dijck en Peter Aart van Hoof aangesteld in plaats van Lambert Willem van Doorn en Johan van Ham.

 

Schepenen per 31-12-1777:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Peter J. Verhoeven

-        Martinus van Heynsbergen

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Peter Aart van Hoof

 

1778

In 1778 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1778:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Peter J. Verhoeven

-        Martinus van Heynsbergen

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Peter Aart van Hoof

 

1779

Tussen 4 en 25-2-1779 werden Aert Hendrik van Asseldonk en Willem van de Hintelt aangesteld in plaats van Peter J. Verhoeven en Peter Aart van Hoof.

 

Schepenen per 31-12-1779:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Martinus van Heynsbergen

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Aert Hendrik van Asseldonk

-        Willem van de Hintelt

 

1780

Tussen 3-2-1780 en 6-4-1780 werd Hendricus J. van de Ven aangesteld in plaats van Martinus van Heynsbergen.

 

Schepenen per 31-12-1780:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Aert Hendrik van Asseldonk

-        Willem van de Hintelt

-        Hendricus J. van de Ven

 

1781

Tussen 24-8-1780 en 2-2-1781 werd Adrianus Plomp aangesteld in plaats van Aert Hendrik van Asseldonk.

 

Schepenen per 31-12-1781:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Willem van de Hintelt

-        Hendricus J. van de Ven

-        Adrianus Plomp

 

1782

In 1782 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1782:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Willem van de Hintelt

-        Hendricus J. van de Ven

-        Adrianus Plomp

 

1783

Tussen 17-2-1783 en 12-4-1783 werden Peter van de Velde en Antony A. van der Steen aangesteld in plaats van Willem van de Hintelt en Adrianus Plomp.

 

Schepenen per 31-12-1783:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Hendricus J. van de Ven

-        Peter van de Velde

-        Antony A. van der Steen

 

1784

In 1784 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1784:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Lodewijk Carel Van Dijck

-        Hendricus J. van de Ven

-        Peter van de Velde

-        Antony A. van der Steen

 

1785

Tussen 13-1-1785 en 10-2-1785 werden Jan A. Verhoeven, Hendrik J. van Eert en Dirk van der Lande aangesteld in plaats van Johannes Willems van den Heuvel, Lodewijk Carel Van Dijck en Hendricus J. van de Ven.

 

Schepenen per 31-12-1785:

-        Hendricus Gerbrants (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Antony A. van der Steen

-        Jan A. Verhoeven

-        Hendrik J. van Eert

-        Dirk van der Lande

 

1786

In de tweede helft van 1786 overleed president H. Gerbrandts. Hij werd tussen 15 en 22-2-1787 opgevolgd door zijn zoon Antony Hendrick Gerbrandts, zodat per 31-12-1786 een schepen plaats vacant was.

 

Schepenen per 31-12-1786:

-        Vacant (president)

-        Johan de Jong (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Antony A. van der Steen

-        Jan A. Verhoeven

-        Hendrik J. van Eert

-        Dirk van der Lande

 

1787

Tussen 15 en 22-3-1787 werd Antony Hendrik Gerbrandts aangesteld als schepen en vice-president. Johan de Jong werd president. In dezelfde periode werd Johannes Willem van den Heuvel aangesteld in plaats van Dirk van der Lande.

 

Schepenen per 31-12-1787:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Antony A. van der Steen

-        Jan A. Verhoeven

-        Hendrik J. van Eert

-        Johannes Willem van den Heuvel

 

1788

Tussen 17 en 31-1-1788 werden Theodorus Johannes van Eijmeren en Peter J. Verhoeven aangesteld in plaats van Antony A. van der Steen en Jan A. Verhoeven.

 

Schepenen per 31-12-1788:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Hendrik J. van Eert

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Theodorus Johannes van Eijmeren

-        Peter J. Verhoeven

 

1789

In 1789 werden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1789:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Hendrik J. van Eert

-        Johannes Willem van den Heuvel

-        Theodorus Johannes van Eijmeren

-        Peter J. Verhoeven

 

1790

Tussen 17-12-1789 en 11-2-1790 werden Paulus Plomp en Johannes Antony Kuypers aangesteld in plaats van Johannes Willem van den Heuvel en Theodorus Johannes van Eijmeren.

 

Schepenen per 31-12-1790:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Peter van de Velde

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

 

1791

Tussen 16-12-1790 en 20-1-1791 werd Johan Boellaard aangesteld in plaats van Peter van de Velde.

 

Schepenen per 31-12-1791:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

-        Johan Boellaard

 

1792

Hendrikus A. van de Ven werd tussen 22-3-1792 en 21-4-1792 aangesteld in plaats van Johan Boellaard.

 

Schepenen per 31-12-1792:

-        Johan de Jong (president)

-        Antony Hendrik Gerbrandts (vice-president)

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

-        Hendrikus Johannes van de Ven

 

1793

Johan de Jong volgt tussen 20-6-1793 en 15-7-1793 volgt Pieter de Jong op als secretaris van Veghel. Hij treedt bij die gelegenheid af als president, en wordt als schepen opgevolgd door Johan Boellaard. Antony Hendrik Gerbrandts wordt president.

 

Schepenen per 31-12-1793:

-        Antony Hendrik Gerbrandts (president)

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

-        Hendrikus A. van de Ven

-        Johan Boellaard

 

1794

In 1794 worden geen schepenen vervangen.

 

Schepenen per 31-12-1794:

-        Antony Hendrik Gerbrandts (president)

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

-        Hendrikus A. van de Ven

-        Johan Boellaard

 

1795

Paulus Plomp en Johan Boellaard treden in de brieven op respectievelijk 24-7-1704 en 12-8-1794 voor het laatst op als schepenen.  Er zijn geen aanwijzingen dat in hun plaats nieuwe schepenen aangesteld zijn.

 

Op 13-4-1795 worden er door de inwoners van Veghel regenten gekozen, en daarmee komt een einde aan het tijdperk waarin de schepenen door de kwartierschout  of diens stadhouder aangesteld werden.

 

Schepenen tot aan 13-4-1795:

-        Antony Hendrik Gerbrandts (president)

-        Hendrik J. van Eert

-        Peter J. Verhoeven

-        Paulus Plomp

-        Johannes Antony Kuypers

-        Hendrikus A. van de Ven

-        Johan Boellaard