BHIC, toegang 7697, Oud administratief archief Veghel, inv. nr. 82 d.d. 30 januari 1698.

 

Mijn here schepenen van Vechel ordonneren bij desen dat geene ingesetenen in de straat woonagtig, te reeckenen van de Cruijsstraat ende de moolen tot aan de brug, bij avont of bij nagt met bloote brandende keersen of lampen sullen mogen gaan in hare stallingen, schuuren oft schoppen, hetzij om cooren te dorschen, beesten te melcken, peerden oft beesten te voeren, oft uijt wat oorsaacke het soude mogen wesen, maar dat een ider ingeseten in de straat voors(chreven) woonagtig, gehouden sal sijn tot voorkominge van alle ongelucken een bequaeme en digte lanteerne daartoe te gebriijcken op peine van drie gulden bij een ider te verbeuren, welcke mijn heeren schepenen naer sommatie ten behoeve van den heere officier verklaren executabel, met de kosten daaromme te doen.


Actum Vechel in pleno iudicio, dartig dagen der maant van januarij des jaers sestienhondert agt en tnegentig, ende was geteeckent C. Van der Hagen, Arien Smidts, Jan van der Mee, Aart Goorts, Jan Thijssen van den Hurck, Jan Jansen van den Hurck, en Gerard Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, subst(ituut) secret(ari)s

 

Ita attestor

H. Bijmans, subst(ituut) secret(ari)s

 

Transcriptie: Martien van Asseldonk