De pastoors en kapelanen (1571-1810)

Martien van Asseldonk

15 juli 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De volgende gegevens komen uit Meuwese, Veghel in de loop der tijden, aangevuld met gegevens uit de schepenprotocollen en dorpsrekeningen.

 

Roeloff Willem Jans van der Hagen (1571-1606)

 

Op 25-7-1571 legden inwoners van Veghel een verklaring af voor de bisschop van Den Bosch over hun pastoor Willem Aertss van Beeck, die te kennen had gegeven weg te gaan De Veghelaren wilden hem graag houden. Ze verklaarden:

-        We kunnen ons er niet genoeg over verwonderen waarom hij dit doet, aangezien niemand van de naburen hem of zijn goederen zodanig lastig gevallen heeft, dat hij hen dat kwalijk zou kunnen nemen

-        Als zijn opvolger is vandaag als zielbewaarder een zekere heer Roeloff Willem Janss van der Hagen afgevaardigd naar ons dorp, dat wel 1100 communicanten telt.

-        De bisschop heeft hier meer verstand van dan wij ‘simpele ende ongeleerde menschen’. Als de bisschop hem geschikt acht vanwege zijn goed leven en ‘duechdelycke conversatie van leeringe om sermonen te preken om die crancke menschen int leste van hennen leven raet te geven van hen testament te maecken’ an de andere sacramenten toe te dienen, dan willen wij hem wel ontvangen.

 

Een belangrijke taak van de pastoor was het toedienen van de H.H Sacramenten aan stervenden, zodat hun ziel naar de hemel zou gaan en niet naar het vagevuur of de hel. Op 9-12-1576 legden acht inwoners op verzoek van van Symon Jan Bartholomeussoen een verklaring af, over hoe de pastoor in dit opzicht te kort geschoten was. Zij verklaarden dat zij op 16-11-1576 ’s avonds tussen 11 en 12 uur naar het huis van pastoor Roeloff Willemss van der Haegen waren gegaan.

 

‘Ende doen heeft Jan Dirck Aert Smetss gesprocken: “Pastoer, heer, wy begeren dat ghy ter stont op wilt staen ende gaen met ons metten eerwerdigen heyligen sacrament ten huyse Jan Ariens by een craemvrowe.” Doen sprack heer Roeloff voirseyt: “Ick en sal desen avont nyet op staen Jan Dirck, all warden ghy ’t selver.” Doen sprack Hanrick Martens: “Heer, staedt vry op ende gaet met ons, wy syn wel een rot sterck.” Doen sprack heer Roeloff: “Ick en sal effen wel nyet op staen, all warder over vyff ende twyntich.” Doen spracken dese deponenten voirseyt: “Heer, ghy moet wel met ons gaen, off hair sal meer toe gedaen worden.” Doen sprack heer Roeloff: “Doet ow best, coempt morgen by my, ick sal ow bescheet laeten sien dat ick nyet doen en derff.”

 

Ende toen gingen dese voirseyt deponenten eewech ende gingen tot enen anderen priester, genoempt heer Jasper Jans van Tillair. Ende doen was heer Jasper voirseyt bereet ter stont met ons te gaen. Doen nu desen priester metten heyligen sacrament quaem ten huyse dair dese vrowe voirseyt lach, doen was hair verstant all eewech, dat der egeen meyninge off verstant in en was, mair doen wy van haer gingen, doen hadde dese vrouwe goet verstant haer omme vaert, alsoe lange eer wy den anderen priester haelden, moegelyck hadde die pastoir ter stont bereet geweest, sy soude haer verstant noch gehadt hebben.

 

Dirck Herman Dircxs verklaart “dat Symon Jan Bartholomeussoon den selven deponent gesonden heeft om den pastoor van Vechel op enen sondach dat hy soude coemen ende brengen den heyligen oly, Jannen Meus des voirseyt Symons vader. Doen sprack die pastoer: “Ick in ben nu nyet ledich, coempt omtrent elff uren mit enen wagen, dan sal ick mede varen, want die man heeft wel sieck geweest jair ende dach, hy dal noch wel soe lange leven.” Ende doen was Jan Meus noch voor thien uren doot.”

 

 

Schepenen in Veghel verklaarden op 9-12-1576 dat voor hen verschenen zijn 'in eenen gebannen gedinghe', heer Roeloff Willemss van der Haeghen, priester en pastoor te Veghel, oud ongeveer 53 jaren, en heer Jasper, zoon van wijlen Jan Henrickss van Tillair, oud ongeveer 70 jaren, om op verzoek van kerkmeesters Lauwerens Goert Peterss en Jan Jan Joerdens een verklaring af te leggen.

 

Ze verklaarden dat wijlen Johan Donckers, burger te Lubick, tijdens zijn leven op 30-1-1567 een brief stuurde aan wijlen Jan Henricxz van Tillair, vice-secretaris te Veghel, met de mededeling dat hij als testament een brief aan zijn zuster had gestuurd, waarin hij genoemde Jan van Tillair en zijn neef Peter Heijmans meedeelde dat hij na zijn dood en de dood van zijn vrouw een erfcjns van drie Carolus gulden aan de kerk van Veghel zal schenken, Daarvoor moesten voor Johan Donckers en zijn vrouw en zijn ouders en alle Chrstelijke zielen zielmissen gelezen worden. Op zijn sterfbed had Jan van Tillair verklaard dat Jan Donkers wilde dat hij als vice-secretaris deze brief in het protocol zou schrijven, wat hij verzuimd had te doen.

 

R32, fol. 420 (24-02-1603)

Heer Roeloff Willen Janssen 'priester ende vicarius der prochie kercke van Vechel, gaende, staende ende over al onder den menschen converserende doet van verstande ende memorien', 'hebbende licentom testandi hem vergund ende verleent door den eerweerighe heer Lambertum Metsium, bisschop tot Tsertogenbos', maakt zijn testament op.

-       hij beveelt zijn ziel aan bij God, Matia en 'allen den hemelschen geselschap', 'ende syn lichaem der gewyder aerden'

-       Aan 'Sint Jan Evangelist tot Tsertogenbossche' voor onrechtmatig bezit een eenmalig bedrag van 2 stuivers

-       voor 'getrouwe dienst' aan Aelken met haar natuurlijke zoon Jan, en Emken, 'die nu tegenswoordelycken by hem wonen' al zijn goederen, behalve dat zij moeten geven:

-       aan 'den vier biddenden ordenen' ieder een eenmalig bedrag van 1 stuiver en de 'Sint Lambert in der kercken van Vechel. onssen patroon' een eenmalig bedrag van 2 stuivers

-       aan Tonis, zijn natuurlijke zoon van Metken, dochter van Hanrick Rutten 'drie van syns testatuers hemden ende daer toe XXV gulden, het stuck XX stuivers gerekent, die se den voorschreven Tonissen bewysen sullen aen schult die hy testatur noch te bueren mochte hebben'

-       Aan zijn zussen Lyntken, Hanricxken en Mechteld ieder een eenmalig bedrag van 10 stuivers

'Soo hebben wy schepenen voorschreven onssen gemeynen schependoms zegel van Vechel hier beneden aen (vosen) doen hanghen'.

 

Roeloff van der Hagen, vroeg in 1606 ontslag, Hij was toen al 83 jaren oud. Hij overleed in 1607. Uit zijn pastoorsjaren zijn geen registers van doop, huwelijken en overlijden bewaard. Namen van kapelaans komen in deze periode bijna uitsluitend in de kerkregisters voor, en om dat die ontbreken kennen we geen namen van kapelanen die onder Van der Haegen gediend hebben.

 

 

Francis Snoecx (1606-1616)

 

Francis Snoecx uit Deurne werd pastoor in Veghel in 1606. Bij zijn aanstelling begon hij als eerste Veghelse pastoor een register van dopen, trouwen en begrafenissen bij te houden. In 1612 werd hij deken in het district Helmond.

 

Als kapelaans worden onder pastoor Snoecx genoemd:

-        1607-608: heer Jaspar

-        1608-1616: heer Gerardus

-        1610-1618: heer Henricus Smits, Veghelaar van geboorte en rector van de St. Anthoniuskapel in Eerde

 

 

Joannes Ghijssels (1616-1626)

 

Joannes Ghijssels uit Mol in België is pastoor geweest van 1616 tot 1626. Hij werd al in 1616 benoemd, maar kwam pas in februari 1617 naar Veghel. In 1621 werd hij deken van het nieuw opgerichte dekenaat Sint-Oedenrode. In 1626 legde hij het pastoraat neer en trad hij in bij de Paters Birgittijnen te Coudewater. In 1630 werd hij rector van de religieuzen op den Uilenburg te Den Bosch. Hij heeft een register van renten va de kerk van 1500 tot 1623 aangevuld en verzette zich in 1623 fel tegen de plannen om de Veghelse schutskooi op het terrein van de kerk te bouwen.

 

De volgende Kapelaans hebben onder hem gediend:

-        1616-1624: heer Johannes Groesius

-        1617: heer Laurentius Poirters

-        1620: Hubertus Ghijsels, een neef van de pastoor

-        1623: Guilielmus Gerarduszn, Veghelaar van geboorte

-        1625-1632: heer Jacobus van Westerhoven

-        1625: heer Petrus Veraelstvoort

 

 

Joannes Houbraken (1626-1661)

 

Joannes Houbraken uit 's-Hertogenbosch was pastoor van 1626 tot 1661. Kapelaans uit zijn ambtsperiode:

 

-        1629-1630: Petrus Hanegraaf

-        1631-1632: broeder Augustinus Janssenius

-        1632-1634: Guilielmus Schenkens

-        1640-1643: heer Joachim Walravens

-        Dorpsrekening: Op 22-5-1646 betaelt aen heer Jochim van den godtsdienst die hij ons gedaen heeft in twee jaren te weten het jaer 1643 ende 1644 de somma van 19 gulden 16 stuyvers

-        1652-1673: Joannes Verrijth uit Uden

-        1660-1661: Johannes Wernerus Toten, een neef van de pastoor

 

In 1629, een maand na de capitulatie van Den Bosch, gelastten de Staten-Generaal door middel van een plakkaat, dat in heel de Meijerij de Roomse kerken moesten gesloten worden en de Kerkelijke goederen moesten worden overgedragen aan de Staat. Onmiddelijk daarop verbood de Spaanse koning op hoge boete om kerken te sluiten of kerkelijke goederen over te dragen.

 

In 1631 stelden de Staten-Generaal zes predikanten aan in Helmond, Tilburg, Oisterwijk, Oss en Vught. Twee van hen, die van Oisterwijk en Tilburg werden door de Spanjaarden gevangen genomen. Het gevolg was een retorsieplakkaat, waarbij aan alle geestelijken gelast werd zich te onthouden van alle exercitie der Roomse Religie.

 

Uit de dorpsrekening van 1635-1636:

-        Item hebben de scheepenen ende borgemeesteren met den pastoor met oock kerckmeesteren te samen geweest tot Gelderop by den bijsschop, de scheepenen waeren Gerit Ariens ende Michiel Donckers, met hen was als doen Jan Jan Dirckx, borgemeester, ende als doen vertert 1-10-0. Ende dit geschiet ter oirsaecken dat den pastoor mijnde te maecken dat wy hier ordinaris twee capellaenen souden hebben.

 

Uit dezelfde dorpsrekening:

 

-        Item alnoch hebben Gerit Ariens ende Anthonis Gysberts ten Bos geweest bij den hoogen schoutent om met hem te sprecken vant accoort vant kercken gaen ende als doen geschoncken twee haessen, daer voor betaelt 3 gulden

 

-        Item hebben de selve borgemeesteren geweest ten Bos bij mijn heer den hoogen schoutent binnen de stadt Tshertogenbosche, met hen was als doen Gerit Ariens, prijssedent, ende als doen met den voorscreven schoutent geaccordeert nopende het kecke gaen van dat de gemeijnt daer op was bevonden in de kercke, daer van ghegeven 300 gulden

 

-        Item alnoch betaelt aen Dirck Willem Handerickx voor sijn vaceeren van twee rijssen dat Dirck in sijnen leeven voor onsen dorpe van Vechel ten Bos was geweest bij den hoogen schoutent nopende het kercke gaen, voor syn vacatie compt 1 gulden

 

-        Item noch soo brengen de selve borgemeesteren voor vuijtgheeven als dat sij hebben opgenomen die somme van 300 gulden waer van haer bij scheepenen gelooft is den intreest tegens ieder hondert ses guldens compt ter somme 9 gulden voor een halff jaer, welcke voorscreven penningen sijn vuijtgheeven aenden hoogen schoutent nopende het kercke gaen gelijck voor in de reeckeninge geschreeven staet

 

Hieruit blijkt dat de inwoners van Veghel gedwongen waren om een zware boete van 300 gulden te betalen omdat ze de kerk waren blijven gebruiken. Het jaar erop werd nog met de hoogschout gesproken om te proberen te kerk toch nog te mogen blijvem gebruiken, getuige de volgende uitgave.

 

-        Item opten 21 augustus 1636 doen waeren Handerick Jan Dirickx ende Handerick Dirick Jacobs met meevrou van Erp ende Vechel tesamen ten Bos geweest bij den heere den hoogen schoutent om hem aen te spreecken ofte mee (= we) egeenen dienste en soude mogen doen publijck inde kercken ende als doen vertert 22 stuyvers

Ondertussen woedde de pest in Veghel. Van de 63 pestlijders die in 1636 stierven. Heeft pastoor Houbraken er 61 van de laatste H.H. Sacramenten voorzien. In het parochieregister tekende hij eigenhandig recepten aan medicijnen, onder andere tegen de pest.

 

In 1636 hadden de Staten 17 predikanten aangesteld, en opnieuw werden enigen van hen door de Spanjaarden gevangen genomen. Op 2 december 1636 volgde de retorsie dat alle Roomse geestelijken binnen de tijd van 14 dagen de Meierij moesten verlaten.

 

Op Nieuwjaarsdag 1637 was de Veghelse pastoor Houbraken er nog. Op 30 december 1636 had de pastoor drie paren getrouwd met slechts een hoogstens twee proclamaties. ‘Uit dringende noodzakelijkheid’, schrijft hij, ‘omdat we moesten vluchten’. Op nieuwjaarsmorgen 1637 trouwde de pastoor nog zes paren, zonder huwelijksafkondigen en met veronderstelde dispensatie ‘omdat we aanstonds moeten vluchten en een harde reotrsie op handen was’. Pastoor Houbraken ging die dag in ballingschap. Hij schrijft later in het register van de overledenen: ‘Op nieuwjaarsdag zelf ga ik in ballingschap naar Aken’. Hij is in ballingschap gebleven tot augustus 1637. In de eerste maanden van 1637 werden de Veghelse kinderen gedoopt in Uden ‘omdat de pastoor van Veghel had moeten vluchten’. Na 9 augustus 1637 schrijft pastoor Houbraken weer de doopsels in.

 

Hierna werden voorbereidingen getroffen om een schuilkerk over de grens met Uden op te richten in het huis van Peter Roelofs. Uden behoorde tot het Land van Ravenstein en daar mocht het katholieke geloof wel uitgeoefend worden. In 1638 werden daarvoor de eerste uitgaven gedaan.

-        Item den 31 julij 1638 voor den pastoor van Vechgel gecocht dackstroij het welck tot Ueden verdeckt is op het huijs daer men den dienst in dede, voor de somme van 3 gulden
 

Houbraken schrok er niet voor terug om in Veghel de zieken te bedienen.

 

Ook katholieken uit Sint-Oedenrode en Schijndel maakten gebruik van de Veghelse schuilkerk, zo blijkt uit de registers. Joannes Verrijth, die pastoor Houbraken al die jaren assisteerden in de Veghelse schuilkerk, heeft in 1658 bij zijn woonhuis een kerkhuis laten bouwen voor Schijndel, maar ook voor die van Veghel en St. Oedenrode, terwijl dat kerkhuis tevens zou dienen voor school voor de jeugd van Schijndel en Veghel, zo schrijft Brock.

 

De kinderen van Veghel werden door hun eigen Veghelse schoolmeester in de schuilkerk onderwezen. Deze waren Franciscus Wouters in 1649 (hij was reeds koster-schoolmeester in Veghel vanaf 1644, en nam hem van 1649 tot 1658 Petrus Verputten. Hun namen komen dikwijls voor in de kerkregisters, zij doopten soms in afwezigheid van de pastoor en waren vaak getuigen bij huwelijken.

 

Uit de dorpsrekening:

 

-        1645-1646: Item heeft Goort Peter Rutten gevacceert tot Gemert bij heer Willem van schrijvers te halen om eenen priester te crijgen om de vroechmisse te doen, verteert 8 stuijvers

 

 

Op 16 juni 1648 werd door de Staten-Generaal een plakkaat uitgevaardigd dat alle katholieke priesters de Meierij moesten verlaten. De kwartierschout van Peelland schreef op 26 juni 1648 aan de Staten Generaal.

 

-        ‘Zedert mijn schrijvens van den 22e deser hebbe ick mij weder door mijn quartier vervoucht om haer Hoog Mogenden [resoluties] van tijt tot tijt te veradverteren. Soo en is mij ter oren gecomen als dat tot Vechel den paep misch gedaen heeft ende besich is geweest om beseten menschen (soo sij die noemen) uyt te werpen, maer veel van de gemeijnten beginnen te seggen, dat den paep tooveren can ende de menschen betoovert om gelt te crijgen.'

 

-        Op de vergadering van de classis in Den Bosch werd in enige mededelingen gedaan zoals het weren van papen die in veel dorpen in de Meierij nog aanwezig zijn en het volk van de predikanten en hun diensten afkerig proberen te maken en hen tegen de nieuwe religie ophitsen, vooral één paap die men beschouwt als een ‘duyvelbander’, die zich in de omgeving van Veghel ophoudt (bron: archiefcollectie Henk Beijers).

 

Omdat het om 'den paep' te Veghel gaat die de mis las, zal het deze duiveluitdrijver pastoor Houbraken zijn geweest.

 

De schepenen van Veghel verklaarden op 14 mei 1660 “dat in onse dorpe sijn staende drijehondert ende vyftich huijssen in welcke huijsen well sijn woonachtich tusschen de dertien ende veertien hondert menschen, oudt sijnde ontrent well elff ofte twelff jaeren, als oock dat den Eerwaerde ende geleerden heere Johan van Houbraken tegenwoordich residerende tot Uden, Lande Ravesteyn, in voortyde is geweest pastoor tot Vechell ende nu tot syns ouderdoms gecomen ontrent vyff ende tseventich jaren, hebbende blyntheyt in sijn een oge ende tegenwoordich bijna est onhabuell om sijnen dienst te beoeffenen.”

 

Hij overleed op 18 juli 1661. De volgende pastoor Johannes Wernerus Toten tekende over zijn voorganger in het boek der overledenen aan: ‘de Eerwaarde heer Johannes Houbraecken, pastoor, overleed alhier, voorzien van de H.H. Sacramenten. Hij was een ijverig man in der kerk Gods, minzaam en een voorbeeldig priester’.

 

 

Johannes Wernerus Toten (1661-1699)

 

Joannes Wernerus Toten van Den Bosch was pastoor van 1661 tot 1699. Hij was de zoon van Mathias Toten en Maria Houbraken, de zuster van pastoor Johannes Houbraken. Hij hielp zijn oom in Veghel af en toe vanaf 1658. Hij was in dat jaar ook reeds openbaar notaris. In 1660 werd hj subdiaken en priester gewijd. In datzelfde jaar werd hij kapelaan in Veghel en in 1661 werd hij er pastoor. Onder hem zijn kapelaans geweest:

 

-        1652-1673: Joannes Verrijth uit Uden

-        1667-1673: Gerard van Werden, minderbroeder van Megen

-        1676-1781: Adrianus Smits

-        1681: Gerardus van den Donck, die in 1682 op dertigjarige leeftijd stierf

-        1681-1684: Thomas Verhofstadt, die in 1700 pastoor van Veghel werd

-        1684-1695: Arnoldus van den Broeck uit Strijp

-        1688-1696: Gerard van Uden uit Dinther

-        1698: Johannes Smits

-        1699-1702: Herman Joseph Hanssen. In 1699 nam hij de dienst waar.

 

 

Van Johannes Wernerus Toten schrijft Schutjes: ‘hij was vrolijk van karakter, wist zich door vele zakenheen te worstelen en deinsde voor geen gevaren terug, wanneer het zijn plicht gold. Hij legde in zijn boerterij niet nodige voorzichtiheid aan de dag’.

 

In 1669 werd bij de bediening in Veghel betrapt. Later tekende hij in het doopboek aan: ‘1669, de 19e oktober, ben ik gevangen genomen door de ketters, en ik heb gezeten op de poort in Den Bosch tot de 3e januari 1670. Ik ben naar huis teruggekeerd de 6e januari, en ik heb niet gedoopt voor de 11e van diezelfde maand. Intussen heeft dominus J. de Riedt (of Verrijth) de kinderen gedoopt’.

 

 

Raad van State: 25 october 1669: Tevens wordt melding gemaakt van een rekest van Godefrisus à Broeckhuijsen met een ‘clacht over de verbitterde ende passieuse gemoederen der papisten tot Vechel als daertoe geanimeert wordende door den paep aldaer’. Hij verzoekt dat hierin voorzien kan worden. Men laat dit rekest en wat er in vermeld staat nader onderzoeken alsmede de retroacta.

 

Raad van State: 4 november 1669: Rekest en bijlagen van landdrost Focanus die te kennen geeft dat een zekere priester genaamd Johannes Tooten in hechtenis is genomen en door het volk van de landdrost is overgebracht naar ’s-Hertogenbosch, een priester waarvan bekend is ‘dat hij berucht wert calumineuselijck tegen den Staet in woorden ten verscheijden tijden te sijn uijtgevallen alsmede dat sich met groote passie tegen die van de gereformeerde religie tot Vechel is gedragende’. (Bron: Henk Beijers, Archiefcollectie).

 

 

’10 juli 1672 na de komst der Fransen in ons land, en toen er dus geen gevaar was om gevangen genomen te worden door de Hollanders, ben ik gaan wonen in Veghel, waar van die tijd af alle kinderen gedoopt zijn’.

 

Pastoor Toten bouwde toen in Veghel een schuurkerk, op grond beschikbaar gesteld door de bewoners van Frisselstein.

 

Pastoor Toten werd in 1683 tot deken benoemd. In 1696 benoemde de Apostolisch Vicarius in zijn plaats de pastoor van Erp, Lambertus van den Bogaert, tot deken. Toten was het daar niet eme eens, en bleef tot zijn dood op 27 december 1699 de titel van deken voeren.

 

In 1698 schreef hij in het doopboek: ‘ik heb een verlamming gekregen, toch heb ik gedoopt’, en op 5 juni 1698: ‘ik kan niet meer duidelijk schrijven’. Hij overleed in 1699. Hierna nam kapelaan Herman Joseph Hanssen enige tijd de dienst waar, totdat de opvolger van Toten in Veghel arriveerde.

 

 

Thomas Verhofstadt (1700-1720)

 

Hij was van 1681 tot 1684 kapelaan in Veghel en daarna pasoor in Nuland, voordat hij 1700 pastoor in Veghel werd. Enige jaren was hij deken in het district Oss. Hij was geboren in Gemert, zijn vader Peregrinus verhofstadt was president van Gemert, en daarvoor drossaard van Beeck en Stiphout en secretaris van het kapittel van Thorn. Zijn moeder, Elizabeth Strijbosh overleed in 1701, zij werd begraven in de kerk van Veghel.

 

Kapelaan onder Thomas Verhofstadt is geweest:

-        1700-1702: Herman Joseph Hanssen (hij had in 1699 al de dienst waargenomen).

 

 

Onder deze pastoor is in het jaar 1704 de Veghelse schuurkerk op last van de Staten enige tijd gesloten geweest. De reden is niet bekend. In 1742 verklaarde Peter van de Logt uit Sint-Oedenrode:

 

-        ‘dat in den jaere 1704, tijdens wanneer het roomsch kerkehuys tot Veggel door het officie was geslooten en alzoo den pastoor van Veggel, Verhofstadt genaemt den dienste tot Veggel verbooden was te doen, dat alsdoen de pastoor van Veggel en zijn capellaen in de huizinge van zijn oom, gelegen op Creijtenborch onder den hoek Eerde en Eversche, verzorgt hebben om daarin den Roomschen sienst te doen en oeffenen, ’t welck hun toegestaan zijnde, hebben zij den dienst daar inne vredelijk gedaen voor de ingezetenen van Veggel, tot zo lange de kerk van Veggel wederom was ontsloten’.

 

Dit huis heeft nu adres Biezendijk 32.

 

De pastoor overleed in 1720 en werd in het graf van zijn moeder in de Veghelse kerk bijgezet.

 

 

Henricus Theodorus Biedijx (1720-1765)

 

Pastoor Henricus Theodorus Biedijx was geboren in Boxtel, priester gewijd in 1716, en in 1719 pastoor geworden te Tongelre. In 1720 volgde zijn verplaatsing naar Veghel. In 1740 werd hij deken van het district Helmond.

 

De volgende personen waren kapelaans onder Biedijcx:

-        1734-1749: Henricus Donckers

-        1749-1763: Nicolaus Scheij

-        1763: Henricus van de Ven

-        1765: J. Koekhofs

 

 

De verbanning van pastoor Biedijcx in 1728

 

De Veghelse secretaris Gerardus de Jong tekende het volgende relaas op:

 

'Tot Uden, landen van Ravenstijn woonde een volle nigt en neeff, welcke reets twee kinder buijten egt hadde verweckt, verscheijde malen omdat zij malcanderen lieff hadden sig hadde geaddresseert aen den pastoor aldaar, en versogt te mogen trouwen. De pastoor aldaar, welcke genoegsaam in dat lant meester zijnde heeft telckens geweijgert.

 

Het vroumens, nu verre over ’t jaar binnen desen dorpe gewoont hebbende, addresseert sig aan mij neffens haaren galant, en vroeg mij off zij hier voor de wet niet kon getrout worden, want seyde: “het is beter te trouwen dan altyt te samen in schanden te leven.” Waarop antwoorde van, “jaa”, als vermeenende niet strydig aen ons gelooff te weesen. Daar op is voor ontrent 5 weeken de ondertrouw ten overstaan van twee rooms catolijke schepenen geschiet, sendende eene publicatie naar Uden, dog ik wist alvoorens dat die aldaer door den pastoor welcke alle publicatie van buijten in dat lant doet niet soude worden gedaen, ook niet ten eenenmael, volgens het egtreglement wert vereijst waer de publicatie is alhier binnen dese plaatse behoorlijk gedaan.

 

Den bruijt even naar de ondertrouw den pastoor binnen desen dorpe van Veghel van haren ondertrouw voor den wet alhier gedaen, hier van kennis gevende, was van die beleeftheijt tegens haer te seggen: “Dat is tegen onse religie, en ik seg U, soo gij daar trouwt, eeuwig verdoemt sult zijn, ende nooit geen saligheyt voor U sal wesen.” Waar op de bruyt soodanige mistroost wesende wilde de publicatie opschorten, dog evenwel laten voortgaan, gelijk dan als voor gesegt is alhier in ordre sijn geschiet.

 

Dat zij bruyt en bruydegom den 27 dese maant november 1727 compareerde tot secretarije ende versogt van schepenen commissarissen om haer te trouwen, ’t geene zei absoliet weijgerde, eijndelijk den vorster gerigtelyc bij het geregt ’t geene vergadert was, gesonden, en alnog commissarissen versogt, dog persisteerde vant niet daer over te staan, zeggende die twee schepenen welcke haer ondertrouwt hebben, mogen ook over hare trouw staen. Zynde dit over en weder sende van den vorster soo verre gegaen dat een van die schepenen, welcke over den ondertrouw heeft gestaan, sig gewillig toonde, maar de anderen opstinaat ende onwillig dit werck dan alleen gesmeet, soo als genoegsaam susteert uyt de omstandigheijt van saake door de pastoor alhier, met overleg van den tweeden onwilligen schepen die ’t samen een complot hebben gemaackt, des te meer oogschijnelijk dewijle men hoort dar den pastoor alhier soude gesegt hebben: “Het zijn geen catolique schepenen welcke over deze ondertrouw hebben gestaan.”

 

Dit dan cortelings verhaalt voor soo veel gehoort hebben is mijn beduncken een saake welcke in ons lant niet kan off behoort te werden geleden, want bij soo verre dese persoonen ongetrouwt blijven, dan alles nu toecomende van den pastoor en schepenen affhangt, en alsoo met de justitie en haer Hoog Mogende beveele gespot worde, weshalve de pastoor alhier met die eene weijgerende schepene nae merite dienen gestraft te worden.

 

In geval U Edele oordeelt dat hier eenige calangie resideert dient geen tijt versuijmt van aanstonts over te comen en naer behoren werck gestelt te werden om redenen dat indien hier van iets uijtleckt, securelyc by de papistten alle listen en laagen sullen worden te werck gestelt om de bruyt uyt dit dorp te doen vertrecken, waer op U Edelen oft antwoort tegemoet te zien en blijve die waerlic.'

 

 

De vorster van Veghel verklaarde op 29-11-1727:

 

'dat ik mij op den 27 november 1727 des naermiddaegh uijt name van Peter Fredricx, welck haer behoorlijke proclamatie hadde gehad, als mede van wegens den secretaris deses dorps, hadde begeven bij de gesamentlijke schepenen, altans vergadert uijtgenomen Lambert van den Bogert die sigh hadde geabsenteert, en in der minne versogt om commissarissen uijt haer Eerwaerde collegie ten eijnde omme over de trouw te staen en ten dien eijnde ter secretarye te compareeren. Dat sulcx bij haer alle behalven Gijsbert van der Linde die sigh alleen gewilligh toonde wert geweijgert, seggende, die daer over den ondertrouw gestaen heeft oock over den trouw te moeten staen.

 

Dat ik ondergescreven mij tweemael hebbe aant huijs van Lambert van den Bogert, schepen, oock begeeven hebbe, welcke oock over den ondertrouw heeft gestaan, dog soo de huijsvrouw sijde niet thuijs en was, ’t geen geloeve een practijck was, want even te vooren wanneer hier woorden over waeren uijt het collegie naer huijs ginck. Dat den ondergescreven uijt name van bovengenoemde persoonen wel expresselijk heeft geprotesteert tegens schepenen van alle costen, schade ende intresse, so dat ik mij nogh tegen den avont wederom aen ende bij Lambert van den Bogert, schepen, hebbe begeven en als voor versogt, dog dat hij Van den Bogert daar op uijtstel van twee daegen versogt, sijnde dan wederom op den 29 deser een en andermael bij den selven Lambert van den Bogert, schepen, gegaen en catagoris affgevraegt off hij als schepen sigh over den trouw voornoemt soude laete vinden ’t welck door dubbelsinnige woorden niet positieff heeft geantwoort en alsoo vrugteloos vertrocken.'

 

 

Op 4-12-1727 verklaarde  Jenneke Peeter Aarts, out omtrent 32 jaeren, wonende te Veghel, op verzoek van kwartierschout Balthasar Repelaer:

 

'dat zij comparante tot Uden, Lande van Ravesteijn, is gebooren en opgevoedt en alwaer sy met trouw beloofte haer had geëngaeert aen eenen Peter Fredrix, haeren vollen neeff, in hoope van getrouwt te worden, daeromme bij den pastoor tot Uden alle devoiren aen gewent, dog te vergeefs, om de na verwantschap, en niet sonder dispensatie van de bisschop oft diergelijkx dese verbinding van trouw ende lieffde tot soo verre heeft geloopen.

 

Dat reets twee kinder buijten egt te samen hebben verwekt, niet langer van sin sijnde in diergelycke schande te leven, was op middelen bedagt, begaf haar voor ontrent anderhalf jaaren bij den secretaris alhier, sijn Edele deese saacke bekentmakende, en indien zij haar binnen dese plaatse metter woon begaff, geen middel soude zijn om getrout te konnen werden, welk vermeende van jaa, dog dat zij alvorens een jaar in dese plaats behoorde te woonen.

 

Dat zij comparanten op die hoop haar tot Veghel als minne heeft  verhuurt en ook ’t zedert den 3 november 1726 tot nu toe gewoont, is sy comparante naar verloop van ontrent het jaer te raede geworden haar ten houwelyk voor de weth alhier te begeven, dog alvorens nog te voren, om soo veel mogelijk aen haare roomsche religie te voldoen, is gegaen bij den pastoor Hendrix Bedicx alhier, en sijn Edele dit mede alles verhaalt, en oedtmoedelijk versogt moijte aen te wenden, dat zij tesamen mogte trouwen, als niet langer van sin sijnde in die onsekerheyt te leeven, ook wanneer niet wert getrouwt, in geen staat is alleen voor haare twee kinderen de kost te winnen, egter heeft de pastoor dit geweygert.

 

Dat verders den deponente haer evenwel met den selven Peter Fredrix op den 1 november 1727 heeft begeven voor schepenen alhier ten weten Gijsbert van der Linde en Lambert van den Boogaart, mitsgaders den secretaris deses dorps en aldaar ondertrouw versogt, ’t geene ook behoorlijk is geschiet. Dat des anderendaags wederom is gecomen bij opgemelde pastoor Hendrix Bedicx, hen aensprekende om mede by hem ondertrouwt te werden, welk antwoorde: “Dat kan oft mag ik niet doen sonder permissie van den bischop.” En verders tegens haar deponente zijde: “Indien gij uw met deesen trouwen voor de weth alleen wilt behelpen, gy eeuwig verdoemt sult sijn en noijt niet kont zalig worden.” Dat sy comparante daar over soodanig mistroost van hem affging met intentie om de gebode op te houden. Egter door raadt van andere deselve geboden laeten voortgaan.”

 

 

Op dezelfde dag werd de volgende conceptverklaring met de nodige doorhalingen in de Veghelse schepenprotocollen aangetekend:

 

President-schepen Marten van Kilsdonk en schepenen Roovert van de Groenendael ende Marten van Doorn verclaarden op verzoek van kwartierschout Balthasar Repelaar 'dat haer ter oore was gecomen eenige gereformeerde binnen dese plaatse willende clagen, omdat den rooms pastoor alhier de vroegmis smorgens soodanigh laat liet uijtgaan naer deze discretie, mits roomse dienstboden hebben, haaren godtsdienst soude moeten verlaten. En om dergelijke clagten voor te comen, soo ist dat wij opt versoek van den stadthouder bij den pastoor alhier hebben begeven sijn ende versogt om alle oneenigheden ende de gereformeerde buyten clagten te houden, te schouwen de dienst teijdelijk soude gelieven te laten uytgaen, dog dat deselven tot nog toe bij continuaelie den dienst naar gewoonte laat eijndigen.'

 

Stadhouder Gualtherie dikte de klachten tegen pastoor Biedijcx op 4-12-1727 nog aan en beval de pastoor op die dag uit Veghel te vertrekken. Gualtherie klaagde dat Pastoor Hendrik Bedicx:

 

'sig niet ontsien en heefft van tyt tot tyt publiequelyk tyde van soogenaamde patroondagen den roomsen godtsdienst te doen, en is de kerke de gildens off schutteryen die patronen toegeweidt met trom, vaandel, viool, waapenen en schilden processiesgewys te ontfangen en daer haren superstitieusen godtsdienst alsoo tegen reglement int openbaar te pleegen, neen, maer oock dat selven sig niet en ontsiet aen roomse ingesetenen supersitueuse indruckselen te geeven en verdoemenissen en rampsaligheden op te leggen, soo wanneer volgens de placaten en reglementen van souverain alleen by de wet komen te ondertrouwen ende te trouwen, streckende niet alleen tot vilipendie van den goetgunstige conniventien van den souverain mitsgaders hare placaten ende resolutien, maar ook om de ingesetenen die genoegsaem alle rooms zyn van alle goede ordre, reglementen en policien aff te trecken en maer alleen op te volgen de raat en sentimenten van hare superstitueuse gedagtens. Soo wert Bastiaan van den Werk, vorster alhier, geauthoriseert ende gelast sich te vervoegen by den voorschreven Hendrik Bedinx, rooms priester binnen de plaatse en den selve over geeve niet alleen calangeeren, maer ook aenseggen dat hy sig sal onthouden van in dese gemeente van Vechel eenige roomsen gotsdienst te doen ofte pleegen, en sal hebben te delogeren.

 

 

De pastoor stuurde hierop een rekst aan de Staten Generaal, maar op 10-3-1728 gelastten ook die hem te vertrekken.

 

 

Resolutie van de Staten Generaal van 10-3-1728.

 

Ontfangen een missive van B. Reepelaer, quartierschout van het quartier van Peeland, meyerye van ’s Bosch, geschreeven te Dordregt den 9 dezer, houdende de ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mogende resolutie van den 26 der voorleede maandt, desselfs berigt op de requeste van Hendrik Bedijx, roomsch priester tot Veggel, klaagende dat gemelde quartierschout hem de oeffeninge van den roomschen dienst in Veggell hadde geinterdiceert, en versoekende dat hem mogte werden gepermitteert den roomschen dienst aldaar weder te exerceeren gelijk te vooren in alle modestoe en seedighijt, onder de conniventie van haar Hoog Mogende. Waarop gedlibereert sijnde, is goet gevonden en verstaan dat aan gemelte quartierschout Reepelaer sal werden gerescribeert dat hij den gemelden roomschen priester te Veggel bij continuatie buijten dienst sal houden en van daar doen vertrecken.

 


Een alcoholistische zus

 

Catalijna Jan Huiben, weduwe Corstiaen van der Heijden, 52 jaar, Anneke Willems van den Tillaar, oud 30 jaar, Bernit Huijsmans 61 jaar, en Anna zijn huisvrouw, 74 jaar, allen wonende te Veghel, legden op 12 november 1731 op verzoek van Hendricus Biedijcx  en andere nabestaande van Maria Magdalena Biedijcx een verklaring af. Catalijna Jan Huiben en Anneke Willems van den Tillaar verklaren dat ze vier jaar geleden gewerkt hebben bij de Roomse priester Hendrik Biedijcx. Hem geholpen met wassen van zijn linnen, schoonhouden van zijn huis, verstellen en naaien van zijn kleren en dat nog steeds doen. Tot hun grote ergernis en droefheid hebben ze gezien dat de zuster van de priester Maria Magdalena als huishoudster bij hem inwoont  en aan sterke drank verslaafd is. Ze is continu dronken en bovendien zeer boosaardig. In haar zatheid bekende ze openlijk aan hun deponenten dat ze haar broer de priester zal bederven waar ze dat maar kan. Zegt onder andere dat de priester “met sotsen verkeert, maar duijvel oft donder vreest”. Ook vloekt ze en uit dreigementen naar haar broer, maar ook naar andere familieleden. Het spande er soms zo dat zij deponenten van benauwdheid het huis verlieten zonder eten en drinken. Ook vreesde ze dat Maria Magdalena het huis in brand zou steken of andere onheil. Bernit, herbergier, en Anna zijn vrouw, verklaren als naaste buren van de roomse priester dat vier jaar geleden Maria Magdalena bij hun dagelijks jenever, Franse brandewijn en andere sterke drank in grote en kleine flessen kwam ophalen. Bij hun al dronk ze daar al van de drank en was veeltijds boosaardig en uitzinnig. Het liep soms zo hoog op dat ze haar waarschuwde dat er schandaal van zou komen, maar dat hielp niet. Tenslotte gaven ze haar geen drank meer, maar haalde ze het tot groot leedwezen elders. Soms kwam Maria Magdalena bij hun in de winkel en zette terstond de fles met sterke drank aan haar mond en dronk deze daar geheel leeg. Ook een halve roomer Franse brandewijn verdween in een teug  in haar mond.

 

 

De klacht tegen pastoor Biedijcx in 1749

 

Op 21-2-1749 vroegen de regenten van Veghel, als ', oppercurateuren der arme taefel' aan de Raad van Staten om de grond van de arrmentafel openbaar te verkopen. Die grond werd nu verpacht, maar de pacht werd slecht betaald. Dit werd op 4-4-1749 goedgevonden.

 

Op 13-5-1749 en 12-6-1749 vond de verkoop plaats. Op 24-7-1749 zou de verkoop beschreven ('gevest') worden.

 

Op 13-7-1749 werd er een corporele vergadering belegd. De stadhouder stelde toen voor om zonder uitstel de wegen te repareren, omdat de Raad en Rentmeester generaal der Domeinen de schouw zou gaan voeren. 's Middags rond een uur liepen president-schepen Marten van Doorn en schepen Mighiel Boumans naar huis.Toen ze bij de herberg van Lambert van den Boogaert waren, kwam pastoor Hendrik Biedycx naar buiten en zie zei: “Ik moet U eens spreken. Ik heb gehoort datter vergadering is geweest, waer over is dat?”

 

Van Doorn en Boumans antwoordden: “Dat is geweest over ’t maken van de weegen.”

Biedycx: “My was gesegt om datteer geërffdens by waaren, dat het was over het vesten van den armen goederen.” En op bestraffende toon: “Gij lieden hebt qualick gedaen dat gy die hebt vercogt.”

Van Doorn en Boumans antwoordden dat zij dachten dat de verkoop voordelig was voor de armen. Biedijcx: “Dat ik het by tijts had geweeten, ik sou sorg gedragen hebben dat de vercoopinge van de armen goederen niet soude zijn geschiet, en ’t is nog niet gedaen. Zij meenden ’t tot Erp een plaatse hier naast aan gelegen, ook te doen, maer den pastoor aldaer heeft mij geseijt dat hij het daar had belet, en sulx soude ik hier ook hebben gedaen.”

Boumans: “’t zijn U saaken niet, het was beeter dat gij all die stoelen in de kerck niet permitteerde, op dat de mensen meer plaats soude hebben, en waar blyft dat gelt, want ijder, soo ik hoore geeft daar van aen U selfs ses stuyvers sjaars.” Biedijcx liep hierop verstoord weg.

 

Secretaris Gerardus de Jong die het voorval beschreef klaagde over de 'heersugtiheyt over de roomse regenten'door de pastoor. Hij brengt de eerdere verbanning in 1728 in herinnering, die na enkele maanden werd opgeheven door bemiddeling van een zekere heer Plenius, die toen in Den Haag woonde. Biedycx was toen vermaand zich 'seedig' te gedragen. 'Daar agter soude mijns dunckens claarblijckelijck de heersugtigheyt concientie de dwang oproermakerye der roomsen, speciaal wanneer sig een paap als dese daar onder melleert en regenten op publieque weegen daer over durft onderhouden en assurant seggen: “Indien ik het had geweeten niet geschiet soude zijn,” ende dat zij qualijk hadde gedaen, is daar door selffs haer Edel Mogende welcke de authorisatie hebben verleent niet indireckt getauxeert van qualijk gedaen te hebben.'

 

Voor zover bekend liep de zaak deze keer voor Biedycx met een sisser af.

 

 

Martinus Joannes van Roosmalen (1765-1810)

 

Martinus Joannes van Roosmalen was van 1765 tot 1810 pastoor in Veghel. Hij was geboren te ’s-Hertogenbosch. Aan de Universiteit van Leuven kreeg hij de titel van vacantiarum prior als een van de beste studenten. In 1763 was hij kapelaan in Schijndel. Hij werd in 1790 deken van het district Helmond in 1790.

 

Kapelaans onder Van Roosmalen:

-        1776-1787: Mathias Joseph Botti uit Den Bosch

-        1787-1790: Joannes Hoogaerts uit Someren

-        1790-1792: Wilhelmus van Breda uit Eindhoven, overleed in Veghel in 1792

-        1792-1799: Joannes van der Putten uit Oss

-        1799-1811: Franciscus Antonius de Wijs uit Den Bosch

-        1801-1802: Joannes Baptista Beckers uit Den Bosch

-        1802: Antonius Wihelmus van Roosmaen uit Den Bosch

-        1804-1805: Wihelmus van Alphen uit Boxtel, een neef van de vicarius