De Veghelse dominees (1648-1810)

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Bij de Vrede van Munster in 1648 werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. De kerkgebouwen werden overgedragen aan de Protestanten.

 

Van 1648 tot 1663 vormden Veghel samen met Uden een gereformeerde kerkgemeente. Erp had van 1648 tot 1659 een eigen kerkenraad en andere dominees dan Veghel. In 1659 werd Erp bij Veghel en Uden gevoegd. In 1663 splitsten Veghel met Erp zich van Uden af en werden een zelfstandige kerkgemeente met een eigen kerkenraad. De gereformeerde kerkgemeente Veghel werd in 1805 uitgebreid met Beek en Lieshout. Na 1810 volgen nog verschillende kerkelijke herindelingen.

 

Tussen 1648 en 1823 had Veghel de volgende dominees:

 

Periode

Naam

1648-1649

Petrus Plancius

 

1649-1651

 

Arnoldus van Laren

1651-1683

 

Johannes van Broeckhuijsen

1683-1700

Henricus van Schaerdenburch

 

1700-1727

Cornelis Craijenhof

 

1727-1765

Petrus Godefridus Josselin

 

1765-1771

Petrus Molengraaf

 

1771-1801

Hendrikus Engelbertus Kuijpers

 

1802-1823

Theodorus Ross

 

 

 

Hiena volgen meer details over deze dominees.

 

 

Petrus Plancius (1648-1649)

 

Volgens de 'acten van de kerckenraedt tot Vechel' werd op 9-8-1648 'de eerste Christelijcke woordts in de kercke alhier tot Vechel gedaen' door dominee Franciscus de Wael, predikant te ’s-Hertogenbosch.

 

Hierna werd op 18-10-1648 dominee Petrus Plancius 'naer voorgaande Christelijcke beroepinge van dominee Johannes Aelsis, predicant tot Oorschot in de H. Kerckendienst alhier bevestight, ende heeft den 1sten november daer nae sijne eerste predicatie alhier in de kercke gedaen.'

 

Veghel vormde aanvankelijk samen met Uden een gereformeerde kerkgemeente.

 

 

'Naemen der ledemaeten Jesu Christi tot Vechel communicerende' in 1649

 

Gerijt Jansen Roefs tot Ujen

 

Overleden op 20-4-1661

Dirck Gerijtsen Roefs tot Ujen

 

Overleden op 30-9-1678

Gerijt Gerijtsen Roefs

 

Overleden op 5-8-1674

Willem Daverveldt, chirurgijn, onsen secretaris

 

Vertrokken in 1660

Peter Adriaensen Schoenen tot Ujen

 

Overleden

Wouter Gielens tot Ujen

 

Overleden

Jan Claessen tot Ujen

 

Overleden

Christdagh anno 1649 is eerstmael het H. Avondmaels alhier tot Vechel bediend ende zijn boven de voorgaende met attestatie uijt ’s Gravenhage alhier aengenomen Aelbert Sterckman, schoolmeester tot Vechel

 

Overleden op 16-5-1678

Maria Sterckman sijn huijsvrouwe

Op 19-5-1678 naar Velthoven vertrokken

En nog aengenomen Jan Jansen van Meurs met zijn vrou

 

Overleden

Anthonis Jansen van Meurs

Op 25-4-1654 naar Woensel vertrokken

 

 

 

Arnoldus van Laren (1649-1651)

 

Uit een aantekenboek van de gereformeerde kerk:

 

-        Dominee Plancius, op sijn versoeck van de Conventie Ecclesiastico binnen ‘s-Hertogenbosch van hier verplaetst zijnde naer Helvoort ende Cromvoort, is hem gesuccedeert in den dienst alhier dominee Arnoldus van Laren, ende daer in geconfirmeert van dominee Joannes Wichelhuisen, predicant tot Gemert den 20sten juni 1649.

 

-        Wederom anno 1651 dominee Arnoldus Larenius van de Engelsche gemeente binnen Vlissinghen beroepen zijnde, is den 30sten augustus 1651 alhier gedimitteert.

 

Raad van State (regesten Henk Beijers): Arnoldus van Laren predikant te Veghel, verklaart op 18 mei 1649 bij rekest dat het pastoriehuis van Veghel klein en geheel ‘ontstelt’ is en dient het vezoek in om van hetzelfde een behoorlijke predikantswoning te mogen maken. Men bepaalt dat hij zich moet wenden tot rentmeester Schuijl om, volgens de authorisatie van 22 oktober 1648, de nodige reparaties te laten uitvoeren tot een bedrag van ongeveer 100 gulden.

 

Johannes van Broeckhuijsen (1652-1683)

 

Aantekenboek van de gereformeerde kerk:

 

-        Ende op ’t instantelijck versoeck deser gemeente heeft de eerwaarde classis Kempo-Peellandica hier wederom den 26sten september 1651 daer aen volgende beroepen ende gesonden Johannes à Broeckhuijsen, staende tot Ourle.­ Dewelcke dienvolgens anno 1652 den 18den februari van dominee Romberto Vogelsangh, predicant tot Son ende Breugel, in sinen aengenomen dienst alhier bevestight is.

De dorpsrekening van 1652-1653 vermeldt:

 

-        de vacatien gedaen met halen vanden predicant ende hebben vuyt geweest twee dagen op hen selfs cost' (hierna volgen 11 namen van inwoners van Veghel de naar Oerle waren gegaan om de predikant te gaan halen, ze kregen daar ieder 4 gulden voor.)

 

 

In 1659 werd Erp bij Veghel en Uden gevoegd.

 

Aantekenboek van de gereformeerde kerk:

 

-        Den 22sten augustus anno 1660 de nieuwen predickstoel op ‘t choor geset zijnde is aldaer eerst begonnen gepredight te worden daer men te vooren op de ouden predickstoel in de kerck predickte.

 

 

In 1663 werd door enkele leden van de gereformeerde kerk voorgesteld om een eigen kerkrenraad op te richten. Hiemee splitsten Veghel met Erp zich van Uden af en werden een zelfstandige kerkgemeente met een eigen kerkenraad. Op 11-4-1663 vroeg en kreeg de dominee daar toestemming voor bij de classis Kempen-Peelland. Op 24-4-1653 kwamen de predikanten van Sint-Oedenrode en Schijndel, dominee Nicolaus Vogellius en dominee Henricus Blanckert, naar Veghel om de kerkenraad te installeren.

'Dewelcke dan ten daghe ende jaere voorschreven zijn gecompareert alhier in de kercke gelijck oock de meeste ledmaten deser gemeente, te weten de manspersonen.  Also dan tesaemen vergadert zijnde in de vrese des heeren, heeft de predicant alhier dese bijeencomste met den gebede geheijlight ende God Almachtigh ootmoedelijck gebeden om sijnen godlijcken zegen die dese handelinge daer na het voorgenomen werck beginnende, is in deliberatie genomen of men soude een halve ofte geheele kerckenraedt verkiesen. Bij een halve kerckenraedt verstaende maer eenen ouderlingh ende diaconus, neffens den predicant, maer eenen geheelen kerckenraedt oordeelt men te wesen alser neffens den predicant ten minsten zijn twee ouderlingen ende twee diaconen. Hier op is besloten dat men soude formeren eenen geheelen kerckenraedt, ende dienvolgende verkiesen twee ouderlinghen ende twee diaconen.

 

Waer op men tot de verkiesinghe derselver voortgaende met meerdere stemmen der presente ledematen geapprobeert werdende van de voornoemde predicanten vercoren zijn tot ouderlinghen:

-        Joncker Jacob Aelbert Prouningh, stadhouder tot Vechel, Erp ende Schindel, ende

-        Dirck Gerrijtsen Roefs, woonende tot Ujen

 

Diaconen:

-        Theodorus à Ravenswaeij, ende

-        Aelbert Sterckman, schoolmeester alhier

 

De ouderlingen en diakens werden op 13 mei 1663 in hun functies bevestigd.

 

Dominee Johannes van Broeckhuijsen heeft in zijn periode de vergaderingen van de kerkenraad genotuleerd. Hierna volgen enige aantekeningen uit deze acta consistoriala:

 

-        Op de eerste vergadering op 20-5-1663 bespreekt men 'hoe dat van de paepsche gilden van St. Teunis, Geertruijdt, Katalijn en andere onverdraechlijcke ijdelheden geschieden, niet alleen op die gilde daegen, maer oick op eenige sondaegen daer ontrent, met op te trecken met haere vaendelen, scharpen, trommen, oock dickwils pijpen ende fiolen van ontrent dese kercke nae de paepsen huisen, ende dan soo wedercomen, daerna op de openbaere strate trommen, dansen, rasen ende tieren, selfs dickwils onder den godsdienst, oock droncken drincken etcetera, dan oock wat insolentie geschieden te nieuwe jaer, meij kermis, in sonderlyc te vastenavondt met gansen, hoenderen etcetera te moorden'. Joncker Prouningh vertelt dominee Costius in Helmond van de Staten Generaal een zeer goede resolutie voor zijn plaats heeft weten te verkrijgen 'tegen die ende diergelijcke enormiteijten'. De predikant zal naar Costius schrijven om het origineel of een kopie van die resolutie. Die kopie kwam niet en in de komende jaren bleef dit punt op de agenda staan, zonder dat er ook maar enige vooruitgang werd geboekt en zonder dat men er nog veel woorden aan vuil maakte'.

 

-        Op 14-10-1653 besuit men om voortaan vier maal per haar het Heilig Avondmaal te vieren, en wel op de eerste zondagen van november, februari, augustus en te Paesschen. In de kerkrekeningen, bewaard vanaf 1655, komen elk jaar uitgaven voor wittebrood en Spaanse wijn die tijdens deze vieringen genuttigd werden,

 

-        Het prediken te Erp is in september 1653 weer begonnen en wel op vrijdagvoormiddag. Vanaf movember 1653 zal er in Veghel ook woensdagmiddags gepreekt worden. Er is een kasboek van de diakens van 1659 bewaard gebleven, met daarin ook de inkomsten van de collecten per mis. Daaruit blijkt dat men in de zomermaanden op zondagen naar de kerk ging om naar de preek te luisteren, en tussen november en maart op zondagen en woensdagen. Met een deel van de opbrengst van de collecten werden armen onderhouden.

 

-        Op 14-10-1653 ‘is noch voorgestelt hoe dat het luijen over ende het begraven van de dooden alhier op onfatsoenlijcke tijden geschiet, alsoo dat somtijts daer door verwerringe ontrent den godsdienst comen te gebeuren, dat dienvolgens daer toe eenen vasten tijdt dient beraemt te werden. Is verstaen dat de predicant hier toe per requeste de magistraet alhier sal versoecken.’  Voorlopig zonder resultaat.

 

-        Op 11-11-1663 bespreekt men het slechte schoolbezoek door de katholieke kinderen te Veghel en Erp (die gingen veelal naar katholieke bijscholen). 'Waer op verhaelt is dat meester Dirck tot Erp beloofft hadde met clockenslagh de lieden te willen door den vorster versoecken dat se toen haeren kinderen souden ter scholen senden. Wat aengaet Vechel zijn veele clachten gementioneerdt die de naburen voortbrengen tegen den schoolmeester, waerom sij wel souden willen trachten eenen bequaemen substituut met ordre van hoogh macht te mogen stellen. Is daer op bij ons verstaen dat meester Sterckman oock door den vorster by publijcke aenbiedinge sijnen vereijschten dienst tot het school houden sal presenteren, ende dat gedaen zijnde, dat dan de leden des kerckenraets als er school gehouden wert, daer over sullen vigileren tot contentement van een ijeder, soo veel mogelijck is.’

 

-        Acta consistoriala tot Veghel op 11 mei 1664: ‘alsoe beschout werdt dat het trouwen der menschen bij de paepsche schepenen seer onfatsoenlijck en bespottelijck toe gaet, en daer in niet gehouden en werdt de ordre van haere Hoog Mogenden in ’t egtreglement beraemt. Werdt voorgestelt of daer in niet in soude connen voorsien werden.' De officier zal een commissie aanstellen met als taak hier speciaal op te letten.

 

-        Volgens de voorschriften moet de kerkenraad jaarlijks vervangen worden. Op 11-11-1664 besloot men de bestaande kerkenraad te handhaven, omdat men weinig leden heeft 'en sijn de bruederen alsnoch gewilligh in haere diensten te verblijven.’

 

-        Op 24-5-1665 komt men weer terug op het begraven door de katholieken. Er is een brief naar de regenten gestuurd. Als er iemand gestorven is wordt de klok geluid, 'd’ een comt ’s morgens, sommige ontrent den middagh, andere tegen den avondt luijen'. Ook wordt er geluid als men 'nae de begraeffenisse sal maeltijdt of maeltijden houden' en ook nog 'als de doede eenigen tijdt begraven sijn geweest'. Dit luiden gebeurde 'op een heidensche wijse en gantsch ongevoeglijck.' Ook werd er wel eens geluid tijdens de preek van de dominee, wat als zeer storend werd ervaren. De gereformeerden vroegen het dorpsbestuur om een vast tijdstip voor het luiden vast te stellen en wel om 11 uur 's morgens.  De schepenen gaan hiermee acoord, het luiden moet voortaan tussen 11 en 12 uur gebeuren.

 

-        Op 28-5-1666 besloot men om de kerkenraad nog te handhaven. Diaken Ravenswaaij is 'van wegen de troubelen des voorledenen winters van hier geretireert ende tot Cuilenborgh ter woone vertrocken'. In zijn plaats wordt Gerijt Gerijtsen Roefs als diaken gekozen.

 

-        Tijdens de kerkvergadering van 18-7-1666 kijkt men naar de rekening van de diaken. Verder heeft Willem Andriessen heeft in 1664 goed geschonken aan de diaconie. De predikant zal een Bossche advocaat om advies vragen . Er werd besloten ‘noch eenige bibelkens en psalmboecken’ te kopen en in de kerck te leggen.

 

-        Op 29-4-1668 wordt vermeld dat men had aangekocht: octavo bibelkens, een psalmenboeck in quarto, een mediaen bibel voor de voorleser, en een foliant bibel den predickstoel, tot de bedieninge des H. Dienst een tinnen becker, een taeffellaecken, een servet, een tinnen schotel, twee tinnen tellioren, een witte kan met een decksel, een groene kan, en eenen silver beecker. Ook besloot men de kerkenraad nog één jaar te handhaven.

 

-        Vergadering van de kerkenraad op 19-5-1669: Uit de oudelingen sal Dirck Gerijtsen Roefs afgaan en ook beide diaconen te weten Gerijt Gerijtsen Roefs en Aelbert Sterckman. Tot ouderling is verkozen Gerijt Geerijtsen Roefs en tot diaconen Christiaen Jansen Maes en Adriaen Hendricks. Ouderling joncker Jacob Aelbert Prouningh blijft in functie. Op tweede pinksterdag zullen zij in hun functie gesteld worden.

 

-        Op 15-11-1671 heeft men het over spanningen tussen gerformeerden. Het was afgelopen maandag en vrijdag bijna op vechten uitgelopen. De schuldige wordt niet met name genoemd. Pas na drie keer oproepen verschijnt hij voor de predikant en kerkenraad. Hij betuigde spijt, beloofde beterschap en zich te verzoenen.

 

-        Op 29-5-1672 bespreekt men dat ouderling joncker Jacob Aelbert Prouningh verleden jaar door kwartierschout Crommon van sijn stadhouderschap is ontslagen, 'en nu ten dienste van het vaderlandt lieutenant geworden is om een companie te voet te werven, en also hier niet langer en sal woonen.’ Men  besluit hem te ontslaan van het ouderlinghschap, en in zijn plaats wederom Dirck Gerijtsen Roefs tot ouderling te benomen. Van de diaconen zal Corstiaen Jansen Maes afgaan, en in zijn plaats wordt Herman Jansen Beijmans aangesteld. Ze zullen na gewonelijke proclamatie in hun diensten ingezegend worden. ‘Overmits den verwoestende oorlogh der Francoissen in de meijerije veel vluchtens heeft vernootsaeckt is dit werck voor een tijt lanck moeten opgeschort werden en uijtgestelt. Daer na den 6en november is Herman Beijmans in zijn diaconie voir de gemeente tot Vechel bevestight, ende Dirck Gerijtsen Roefs te vooren als oudelingh zijnde bevestight geweest, wert op dit fundament wederom genomen tot ouderlingh.’

 

-        1679: 'also de ouderlinghen deser gemeinte in de voorleden jaere overleden zijn, is verstaen dat men wederom voor eerst eenen anderen aenstellen sal, ende daer op is verstaen dat men aennemen sal onsen tegenwoordige secretaris en stadhouder Jacob Boor'. Hij wordt op 7-5-1769 bevestigd.

 

 

In het doopboek van de gereformeerde gemeente Veghel worden de volgende geboorten vermeld:

 

-        20-2-1653, Katharina, dochter van Johannes van Broekhuijsen, pastorus tot Vechel, en Anthonia

-        6-12-1654, Gerhardus, zoon van Johannes van Broekhuijsen, pastorus, en Anthonia

-        29-9-1658, Johannis, zoon van Johannes à Broekhuisen, pastorus alhier

 

 

Uit de schepenprotocollen van veghel:

 

De schepenen in Veghel en vorster Harmen Bijmans verklaarden op 20-5-1682 op verzoek van de hoogschout  dat ze op die dag naar het huis van 'Johan Brouckhuijsen, predicant van Vechel ende Erp' waren gegaan. De vrouw van de predikant, Anthonia Soermans, oud ongeveer 65 jaren, was overleden 'door ’t invallen ofte instoeten in water in de graeff voor aen haer huijs, alwaer de Joffer Brouckhuijsen doende was met het wassen ende schoonmaecken van eenen stoel van gelijck het huijs was schoonmaeckende'. De dominee was 'int water bij sijn huijsvrouw gesprongen om haer leven te salveren ende haer opgehaelt hebbende doenmaels nog eenen tijt bewegentheijt van leven daer in gesien hebben, waeromme de selve haer met heette servetten hebben afgedroogt, ende sij haer aengesigt doen nog beweegden ende vertreckende was, is daernaer komen te overleijden.'

 

 

Op 21-12-1682 heeft ‘de Christelijke gemeente tot Helmont onse predicant van hier beroepen om haer te dienen in den Evangelio Christi, waer op gevolght zijnde approbatie van de Edel Mogenden is de bevestinge benoemt te sullen geschieden den 21sten februari anno 1683, so dat hij Brouckhuisen in den Envangelio onder ons Christo gediendt heeft even 31 jaeren.

 

De kerkenraad gaf Broekhuijsen op 15-2-1683 een goed getuigschrift:


‘dat genoemde heere Broeckhuijsen bij onse predecesseuren ende geduurende ons aanwesen alhier is geestimeert ende gehouden ende de reputatie mede draagt van een goet, opregt ende getrouw herder ende leeraar, vredelievende ende minnelijcke, iverig ende onvermoejelijck int werck des heeren, een regt voorbeelt van vromigheijt ende godtserligheijt, in leere ende leven onberispelijck, de ervarentheijt ende de ondervindinge die de beste leermeester is (..) sijn eerwaarde bedanckende voor sijne vrindelijcke conversatie, getrouwe visitatie, ernstige aanmaeninge ende goede sorge voor de welstant onses lighaems ende der sielen en dagelijckse onderwijsinge in Gods heijlig woort en waarheijt ons en onse jong jeugt soo opentlijck in kercke als in onse particuliere huijsgesinnen gedaan'.

 

De ijverigheid van dominee Johannes van Broekhuijsen wordt bevestigd door het feit dat hij altijd bij het sluiten van de kerkrekeningen aanwezig is geweest, iets wat van geen van zijn opvolgers gezegd kan worden. Josselin scoort ook hoog. Het zijn ook Broekhuijsen en Josselin geweest die de wederwarigheden van de gereformeerde gemeente optekenden, wat hun ijver bevestigt.

 

 

Dominee in de jaren:

Namen van de dominees:

Aanwezigheid bij het sluiten van de kerkrekeningen

Aanwezigheid

1651-1683

Johannes van Broeckhuijsen

 

7 van de 7

100 %

1683-1700

Henricus van Schaerdenburch

 

2 van de 4

50 %

1700-1727

Cornelis Craijenhof

 

5 van de 9

56 %

1727-1765

Petrus Godefridus Josselin

 

12 van de 14

86 %

1765-1771

Petrus Molengraaf

 

1 van de 2

50 %

1771-1801

Hendrikus Engelbertus Kuijpers

 

3 van de 10

30 %

1802-1823

Theodorus Ross

 

0 van de 2

0 %

 

 


Henricus van Schaerdenburch (1683-1700)

 

Acten van de kerkenraad:

 

'Ende nae dat dominee Johannes A. Broeckhuijsen eenen ruijmen tijdt was vertrocken geweest nae Helmont die gemeijnte aldaer in den wegh des saligheijts uijt Godes Heijligh woort te onderrichten, soo was het ten hoogsten noodigh dat men uijtsagh nae den bequaem man om de kudde Christi te weijden, ten eijnde dat se van die grijpende wolven des pausdoms niet mochten misleijdt worden'. De kerkenraad 'hebben tot haren herder en leeraer verkooren dominee Henricus van Schaerdenburch, predicant tot Gameren, in de eerwaerde classis van Bommel'. Dit werd door de classis en de Staten Generaal goedgekeurd.Op 21-11-1683 werd de nieuwe dominee door xijn voorganger Broeckhuijsen 'in den kerckendienst tot Vechel ende Erp bevestight'.

 

-        kerkenraadvergadering op 21-7-1687. Jacob Boor was ouderling en diakens waren Harmen Bijmans en Arien Hendrick Jan Dircks. De rekeningen van de diakens werden goedgekeurd.

 

 

In 1686 werd het slotje op de Bolken, waar de dominee woonde, door het land verkocht. Waar de dominee hierna woonde is onduidelijk.

 

 

Uit het schepenprotocol:

 

Op 2-10-1691 verklaarden Jacob Boor, Harmen Bijmans, Jacob van Geelkercken en Teunis Jan Geijssen, op verzoek van Jan Joorden Donckers 'dat op sondag lestleden des na middags, sijnde den 30 der verlede maant althier in de kercke nae de predikatie door dominee Johannes van Zutphen, licenta theologie candidatus, predikende in de plaatse van de heer Henricus van Schaardenburg, predicant deser plaatse, sijn geproclameert ende afgeroepen voor de tweede maal Jan Hendrick Thijssen, jongman, en Marij Jan Joorden Donckers, omme nae publicatie inden huwelijcken staat als na gewoonte ende costuijme bevestigt te worden.'

 

In het doopboek van de gereformeerde gemeente Veghel worden de volgende dopen vermeld:

 

-        16-1-1684, ‘hebbe ick dominee Henricus van Schaerdenburch, predicant tot Vechel, mijn dochter gedoopt, ende is genaemt Helena, de moeder is Jacomina Margareta van Hooff’

-        2-1-1686, ‘den 2 januari is gebooren ende den 6 januari gedoopt het soontje van dominee Henricus van Schaerdenburch, predicant tot Vechel en Erp, ende Jacomina van Hooff, ende is genaemt Willem’

 

De vrouw van de dominee overleed. Kerkrekening 1689-1693:

-        Komt voor de begraaff plaats van juffrou Schaardenberg (geen bedrag ingevuld)

 

Na het overlijden van zijn vrouw raakte dominee Schaardenburg in 1694 in opspraak vanwege gescharrel met zijn dienstmeid, waarmee hij wat later zou trouwen.

 

Op 1-2-1696 verklaarden Herman Bijmans en zijn vrouw Jacomijna, Jan Bel en zijn vrouw Petronella, Geraert van Ortten, Jan Moninxhoff, Jan Dirx van Tiel en zijn vrouw Jenneken dat zij bij de in  december 1694 en april 1695 gegeven verklaringen 'raeckende den oneerbaren ende onbetamelycken handel van den here Henricus Schaardenburch, predicant deser plaetse, ende Zibilla synne meijt altans zijnne huijsvrouwe' blijven. De verklaringen zelf zijn niet in het protocol te vinden. In maart 1695 raakte Zibilla zwanger van de dominee, gezien de verklaringen die in april 1695 afgelegd werden, was de dominee toen nog niet met haar getrouwd. Zij trouwden daarna. Dat was dus een 'moetje'.

 

In het doopboek van de gereformeerde gemeente Veghel worden de volgende geboorten vermeld:

 

-        18-12-1695, Johan, zoon van Henricus van Schaerdenburgh en Sibilla Broeus, gedoopt door Henricus Molemaecker, predicant tot Udenroij. Bijschrift: ‘ende is dit kindt gestorven den 7 januari 1696’

-        Op 2-11-1696 geboren en op 4-11-1696 gedoopt, Joris, zoon van Henricus van Schaerdenburch en Sibilla Broeus

-        Op 25-12-1699 geboren en op 27-12-1699 gedoopt, Gerardus, zoon van Henricus van Schaerdenburch, predicant tot Vechel, en Sibilla Broeus

 

Verder zagen we dat de dominee  maar de helft van de tijd aanwezig was bij het sluiten van de kerkrekeningen en ontbreken er na 1687 notulen en aanwijzingen voor kerkenraadsvergaderingen. Al met al lijkt zijn staat van dienst in Veghel minder vlekkeloos verlopen te zijn dan die van zijn voorganger Broekhuijsen. Zijn opvolger Craijenhoff zou het nog bonter maken.

 

 

Cornelis Kraijenhof (1700-1729)

 

Dorpsrekening 1700-1701:

 

In de verwisselinge van dominee Schaardenburg, predicant van Vechel, tegens dominee Craajenhoff, predicant van Baackel, hebben de ledematen van Vechel verschooten ende betaelt, te weten Jacob Boor volgens specificatie 102 gulden en 13 stuijvers, komt voor twee darde parten tegens die van Erp 68 gulden en 8 stuijvers (Erp betaalde dus eenderde van de kosten)

 

Het gedoe om de woning van de predikant tussen 1700 en 1704

 

Toen Cornelis Craijenhof in 1700 naar Veghel kwam, nam hij geen genoegen met het huis waar zijn voorganger Henricus Schaerdenburch gdewoond had. Na eerst tien maanden in de kerk gewoond te hebben, betrok hij het huis naast de kerk.

 

De volgende verklaring werd op 24-2-1703 op verzoek van dominee Cornelis Craijenhoff afgelegd door de leden van de gereformeerde gemeente: 'hoe zijn eerwaerde in den jaere 1700 eerst in een kaemer afgelegen van de kerck sigh heeft moeten behelpen, ende hoe omtrent tien maanden daar naar, konnende niet langer daar in blyven, genootsaekt is geworden een huijsinge te huuren tot vijftigh gulden s’ jaars, behalven de lasten, hoewel onbequaam om te bewoonen ten opsigte van de solderingh boven het voorhuijs, mitsgaders de vloeren, deuren, vensters, glasen, die alle ongerepareert zijn, ende de meuren van de voor en agter gevel soodanigh vol reeten en borsten, dat het perijkle subject is, om bij onweer in te storten, in somma onbruijkbaar voor een predikant.'


Op 4-12-1700 verhuurde  Hendrick Mighielsen van den Boogaert, inwoner en president-schepen te Geffen, voor 4 jaren aan heer Cornelius Craeijenhoff, predicant van Vechel en Erp een huijs, schuer met de kleijne huiskens genoempt het brouwhuijs en aangelegen hoff, gelegen in de Straat, grenzend aan de Aa en het kerhof. Dit huis stond naast de kerk. De huur is door beide partijen elk jaar bij kerstmis op te zeggen. In het verpondingsboek van 1702 vinden we hem daar nog vermeld.

 

Op 9-3-1702 stuurde dominee Craijenhof een brief naar de Raad van Staten. Hij wijst op de resolutie van de Raad van Staten van 15-8-1701 waarin aan de regenten van de dorpen in de kwartieren Maasland en Oisterwijk wordt gelast om de predikanten die nog geen bekwame woning te hebben daarin te voorzien, en dat de dorpen daar 60 gulden per jaar voor ontvangen, welk bedrag de predikanten als huishuur vergoed krijgen. Hij vraagt om voor de kwartieren Peelland en Kempenland hetzelfde in te voeren. Dat werd op 9 maart 1702 door de Raad van Staten goedgekeurd.

 

Ondertussen brak er oorlog uit. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk maakte in 1702 aanspraken op de erfenis van de Spaanse koning Karel II. De Duitse keizer, Leopold van Oostenrijk, meende echter dat hij net zoveel rechten had. Op 8 mei 1702 verklaarden de Republiek en Engeland de oorlog aan Frankrijk en Spanje. In dat jaar trok een groot Frans leger bij Budel de Meierij binnen en trok via Maarheeze naar Geldrop. Ze legerden zich bij Lieshout en eisten in de omliggende dorpen voedsel en karren. De oorlog duurde tot 1713. De Zuidelijke Nederlanden hoorden hierna bij Oostenrijk.

 

Volgens een verklaring van schepenen van Veghel uit 1705 was dominee Craijenhof in 1702 met vrouw en kind en een deel van zijn meubelen naar den Bosch gevlucht, en heeft hij toen enige tijd daar gewoond. Het huis naast de kerk waar de dominee voor zijn vlucht woonde werd op 28 of 29-12-1702 voor 4 jaren verhuurd aan Jan Cornelis Lambers van Dommelen, op dat moment wonende te Erp. De akte is niet afgemaakt, dus het is onzeker of deze huur doorgegaan is.

 

Die regenten wezen het kasteeltje op het Middegaal als woning voor de dominee aan. Craijenhof nam daar geen genoegen mee. Op aandringen van Craijenhoff maande de Raad van Staten op 6-3-1703 de regenten van Veghel weer aan om aan Craijenhof een bekwame woning beschikbaar te stellen. In januari 1704 klaagde Craijenhof weer bij de Raad van Staten dat de regenten van Veghel de eerdere resoluties niet nakomen. De Staten-Generaal droegen op 19-1-17004 de rentmeester van de geestelijke goederen, de heer Van Deurne, op om te zorgen dat de regenten van Veghel aan de predikant van een bekwame woning beschikbaar stellen.

De regenten antwoordden aan de Raad van Staten dat zij Craaijenhof ' hadde voorsien met een woninge daar de ritmeester Tielen heeft gewoont en meer andere heeren, wanneer de voorschreven woninge is bequaem niet en was als sijn nu is'. Dit was het kasteeltje op het Middegaal. Bovendien hadden de regenten aan de dominee het huis van heer Smits aangeboden. Dat huis stond maar drie huizen van de kerk, en ook nog andere huizen. De oude pastorie op de Bolken was in 1648 door de staat geconfisqueerd, en men was er niet in geslaagd om die terug te kopen van de huidige eigenaren. (Het huis was op 4-11-1686 door het land verkocht aan Hubertus Moons en in 1704 eigendom van diens zoon Jacobus.) De predikant wilde alleen maar wonen in het huis van stadhouder Jacob Boor. Voor een nieuw huis 'na der predikant phantasie' is in de buurt van de kerk geen plaats. De regenten verzochten de Raad van Staten om de dominee te gelasten om genoegen te nemen met de woning die hij van de regenten aangeboden krijgt. Op 19-3-1704 keurde de Raad van Staten dit verzoek goed. Hierna zat er voor Craijenhof niets anders op dan genoegen te nemen met het kasteeltje op het Middegael.

 

 

Interesse voor de oude pastorie in 1707

 

In januari 1707 stuurde Craijenhof weer een verzoek naar de Raad van Staten. Hij schrijft dat hij enige jaren geleden geschreven had over 'de onbeqaamheyt synder wooninge in opsigt van vuijle en stinckent water, quade weg als alte ver affgelegentheyt, hebbende tot nu toe synen dienst niet connen waarnemen na behooren'. Hij is geïnteresseerd om de oude pastorie op de Bolken te betrekken, die in 1648 door het land geconfisqueerd was. De regenten van Veghel zouden niet ongenegen zijn om dat gebouw terug te kopen en wat op te knappen. De oude pastorie werd bewoond door ene De Cospeslaar, en die wilde eventueel wel verhuizen. Maar 'quade menschen die liever twist en moijte soecken' hebben de eigenaar opgestookt om de woning aan anderen te blijven verhuren. Craijnehof verzocht de Raad van Staten om de regenten te gelasten hum te steunen in zijn voorkeur voor de oude pastorie op de Bolken.  Op 10-1-1707 worden de regenten gelast dat te doen. Deze plannen zag de dominee niet verwezenlijkt, hij bleef volgens de verpondingsboeken tot 1722 op het kasteeltje op het Middegaal wonen.

 

 

De verhuizing naar de straat in 1722

 

Begin 1722 kwam het dominee Craijenhof ter ore dat er huizen in de straat verkocht zouden worden. Hij schreef op 26-3-1722 aan president-schepen Marten van Kilsdonck dat hij na 'lange jare gewaght te hebben, naer soo eene gelegenheyt' verzoekt dat een van die huizen aan hem beschikbaar gesteld mag worden, 'ten eijnde den Godtsdienst niet meer belemmert ofte de kinderen des requirants belet werden ter school gesonde te kunnen worden, wegens verre af gelegenheijt, gevaer van water, weer ende wint, onbruijkbare wegen, enzovoorts.'

 

Op 29-3-1722 vergaderden de schepenen, achtmannen, gezworenen en kerkmeesters over dit verzoek. 'De vergadering committeren schepenen om alle moeite aan te wenden om dit verzoek af te weren, via de Raad van State, maar eerst zullen van de Tillaer, en borgemeesters Van de Ven en Segers zich vervoegen bij predikant om hem te vragen ervan af te zien'.

 

Op 2-4-1722 brachten de gecommitteerden verslag uit. Ze hadden de predikant gesproken, ‘en met sagte woorden tragte te beweegen dat daar van gelieffde mits desen miserabel staat aff te soen, dog seijde door zijn hoogen jaren als andersints sulx niet te connen doen, en dat alsnog was versoekende een bequaame wooninge voor den preicant in en ontrent de straat’. De vergadering besloot een brief aan de Raad van State te sturen. Deze brief is niet bewaard gebleven. Het volgende wat we weten is dat enkele maanden later een huis in de straat aangekocht werd om tot pastorie te dienen.

 

Aantekening van secretaris Gerard de Jong van 29-6-1722:

mijn huijs vercogt 2.350-0-0 ende vrij van costen. De regenten over desen coop request om approbatie ende negotiatie in handen van Des Tombes gestelt zijnde, en tot nog toe niet is berigt, heeft den secretaris geprotesteert omme de penningen niet wierde gestelt op de bestemde tijt anders nog een jaar te blijven, waar op Kilsdonk ende Tillaert als gecommitteerden den supplicant daar van kennis hebben gegeven en gesegt haer woort om voorschreven redenen met den secretaris connen houden, derhalven nog een jaer te blijven woonen, actum den 29 juni 1722.

 

Op 28 december 1722 liet Craijenhof de Veghelse vorster de regenten formeel aanzeggen ('insinueren')  dat de schepenen het huis met Pinksteren 1723 beschikbaar dienen te stellen, en de hof op half maart 'na ouder gewoonte'.

 

Op de achterzijde tekenden de secretaris aan:

'Het relaas van regenten is dat sij haar niet genog connen verwonderen dat dese insinuatie door de heer predicant Crajenhoff can werden gedaen dewijle twee schepenen uijt het midden haerden collegie gecommiteert (voor lange tijt, geinsereert hebbende de voorige ende nog). De redenen waerom voor dit jaar niet conde geschieden kennise aen Craijenhoff, predicant hebben gecommuniceert van sig daer naar te reguleren, dat sij derhalve nog buijten staat zijn'.

 

De schepenen, borgemeesters, achtmannen, gezworenen, H. Geestmeesters en kerkmeesters vergaderden op 20-1-1723 opnieuw over de zaak. Er is van de secretaris een huis gekocht dat tot pastorie bestemd is. De predikant is ermee tevreden. Bij resolutie van de Staten Generaal van 24-12-1722 is het de regenten toegestaan om 2.400 gulden tegen 4% te lenen, mits 6 jaar lang ieder jaar 400 gulden afgelost wordt. Er wordt een commissie ingesteld om dit te regelen.

 

In de lijsten van bewoners die vanaf 1736 gemaakt werden, staan de opeenvolgende dominees vermeld als bewoners van een huis in de straat (kadaster 1832, G134). In het verpondingsregister van 1722 heet dit huis: ‘nu de gemeentens pastorije’. Daar is Craeijenhoff in 1723 naar toe verhuisd.

 

Zijn gezin


De volgende kinderen van de dominee werden in Veghel geboren:

 

-        Geboren op 24-5-1705, Aelexis, zoon van Cornelis Kraayenhof, predikant alhier, gestorven 26-5-1705

-        20-7-1708, Theodora, dochter van Cornelis Carijenhof en Gerarda van Dungen

 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Craijenhof vrij snel.

 

-        Geboren op 14-11-1709 en gedoopt op 17-11-1709, dochter van Cornelis Kraijenhof, preedikant alhier, en Sara Kristina Loijmans. Gestorven den 27-5-1710

 

Ook zijn tweede vrouw overleed al snel. Hierna duurde het enige tijd, voordat Craijenhof voor de derde keer trouwde.

 

-        7-11-1718, Lonijs, zoon van Cornelis Kraijenhoff, predikant alhier, en Adriana Katharina van Enelo

-        Geboren op 27-3-1720 en gedoopt op 29-3-1720, Lonijs Francijs, zoon van Cornelis Kraijenhoff, predikant alhier, en Adriana Katharina van Enelo

-        Geboren op 3-1-1722 en gedoopt op 4-1-1722, Cornelis Johannes, zoon van Cornelis Kraaijenhoff en Adriana Catharina van Enelo

-        Geboren op 19-7-1725, Theodorus Wilhelmus, zoon van Cornelis Kraaijenhoff, predikant tot Vechel, en Adriana Katharina van Enelo

 

Van Ingenieur Cornelis Johannes Craijenhof, de zoon van de dominee, die op 3 januari 1722 in Veghel geboren is, wordt gezegd dat hij op Het Hooghuis geboren zou zijn. (A.C.J. van der Plas, Veghel in Oude Ansichten (vijfde druk in 2003), foto 16; G.C.W. Wonders, ‘Krayenhoff’, in Van Vehchele tot Veghel (1986) 20-26 en 48-53.) In 1799 werd in de Reize door de Majorij van ’s-Hertogenbosch door Stephanus Hanewinckel al verhaald dat niemand in Veghel nog wist waar ingenieur Craijenhoff geboren was. Het gerucht dat Craeijenhoff op het Hooghuis geboren is, was reden om de straat naast dit huis ‘Kraijenhofstraat’ te noemen. De man is echter geboren op het kasteeltje op het Middgeaal en groeide op in de Straat.


Inventarisatie

Er is een inventarisatie van de roerende goederen van dominee Craijenhof bewaard gebleven van 16-3-1720: 'Alsoo de heer Cornelis Craijenhoff, predicant van Veghel en Erp, in qualiteyt als vaderlijcke voogt over Theodora Craijenhoff sijne minderjarigen dogtere, verweckt bij juffrouwe Gerarda van Dungen zaliger op den twintigsten julij 1700 en acht voor schepenen alhier hadde opgerigt staat ende inventaris van de erffelijcke ende erffhaeffelijcke meubilaire goederen tot bewijs van sijne voorscreven dogter, en soo compareerde voor schepenen ondergenoemt den geseijde Craijenhoff en verclaart alnog dat die voorscreven inventaris met de navolgende meubilen moet werden vermeerdert ende geempliceert, als zijnde die post dato te binnen gecomen en zijne voorscreven dogtere te competeren. Als te weeten:


Een coopere saijge
Een braat spit
Een ijsere keeten
Een eijsere snutter
Een eijsere hackmes
Een schup
Een spaij
Een schoeffel
Eenen rieck
Een reijff
Een beijl
Een kool haeck
Twee eijsere hetens, d’ eene aen de agter deur ende de andere aen de breugge
Twee eijsere streijck eijsers

Het houtwerck

Een kapstock met vier cnoppen
Eenen grooten leunstoel
Item ses swarte geknopte stoelen
Vijff bruijne stoelen met breede scheijen
Drije witte stoelen
Twee kinderstoeltjes
Een houte leer
Een viercante tafel
Twee ovale open slaande tafels
Twee swarte kofferes met twee gehengen, int midden met sijn slot en sleutels, staende elck op haar petestoel
Item een bierstelling in de kelder
Item twee houte ledicanten met haar eijserwerck
Item seven tonnekens ten gebruijcke van meel etcetera
Item een vaatjen geteijkent b.h.
Item een eetens tafel met een banckje daar agter op
Drije bancken tot opsettinge van koper etcetera
Item een tee rexken met eenen Delftsen teepot

Eenen gouden hoepel oft rinck van zijn eerste vrou, getekent C.K.H.
Een reijscheer met een zilvere beugel
Twee goude oirringen
Eenen zilvere agter haar pin met twee knoppen
Twee zilvere leepels met peerden voeten
Eenen zilveren vingerhoet van zijn eerste vrouw
Voorts alle zijn boeken en biblioteeck

 

Dominee Craijenhof geschorst

Op 28-11-1724 en 26-3-1725 werd er door leden van de gereformeerde gemeente van Veghel en Erp geklaagd over de dominee en op 29-4-1725 werd de schorsing van de predikant in de kerk van Veghel afgelezen door predikant Curtelains.

 

Meuwese (Veghel, 82-83) vermeldt: op 14 juli 1725 is een kind gedoopt door dominee Hanewinkel, predikant te Gemert, vermits de suspensie van dominee Craienhof.

Op 6-8-1725 legden de volgende leden van de gereformeerde gemeente van Veghel en Erp een verklaring af: Gerardus de Jong, secretaris, Johanna Judith Josselijn, sijne huijsvrouw, Bastiaan van der Werk, vorster, Helena Nouwens, sijne huijsvrouw, Jan Bell, schoolmeester alhier, Christina Empelmans, huijsvrouw van Jeronimus de Cort, David Bell, schoolmeester tot Erp, 'alle leedemaaten van de gemeente van Veghel en Erp, zijnde d’ heer Matthijs Niekens altans daadelijk crank, Jeronimus de Cort naar Hollandt en Johanna Zeeland int craambedt, dus dese absent'. Ze verklaren:

 

-        'dat den heer Cornelis Craijenhoff, predicant alhier, noijt haren weetens des sondaags off op andere hoogtijden twee mael predikt'.

Alle de ledemaeten van Veghel verclaren dat het cathechiseeren slapjens toegaat, is zeeker, ook selden op den predikstoel vercondigt, dat hij snaamiddags sal cathichiseeren, off geen uur noemdt, maer heeft doorgaens weeten te practiseeren, te cathichiseeren eenige tijde te vooren, als d’ heere gedeputeerders vant Classis de kerkelijke visitatie quamen doen.

Schoolmeester Jan Bell verklaart, 'dat hij noijt op de tyt vant cathichiseeren met sijn meijt ten huijse van Bastiaan van de Werk, herbergier alhier, is geweest, soo ende gelijk den voornoemde Bastiaan van der Werck ende sijn vrouw insgelyx verclaeren niet te sijn vooorgevallen'.

En verclaerd de tweede comparante op zeekeren zondag naermiddag met haer kinderen aant huijs van den heer pastoor tee te hebben gaen drinken, synde ook dien dag doen predicant, sijn vrouw en kindere in de herberg van Antonij Jacobi en de huijsvrou van Bastiaan van de Werck, verclaert ook noijt tijde van cathichisatie, met haer mans kinderen te hebben gaen wandelen.

Dat wijders de leedemaeten van Veghel verclaren dat de huijsbesoekingh wel op andere daagen is geschiet als vrijdags, daeromme verclaren den eersten en tweeden comparandt, dat de huysbesoeking tot gerieff van haer des vrijdags niet en wert verschooven, maer selffs gebeurt te zijn dat den heer predicant sondags van de predickstoel den dagh van besoekinge bekent maakte, egter daer van naa nae wagtende abuseerende.

Dat noyt het avondmael om harentwille off eenig versoek daeromme gedaen is verschooven, maar wel gebeurt te zijn dat hij heer Craaijenhoff teegens haer seijde: “Ik hebbe om reedenen het avondmael nu niet connen uijtdeele.” Sulx is niet eens, maer meermalen voorgevallen, ende ook bij hem eerste comparant daar op antwoordt: “Mijn heer gij moet weten wat u te doen staat.”

Dat sulx niet alleen des swinters, maar ook in de zoomer daagen de dienst heeft leedig gelaaten. Ende verclaerde de eersten en tweeden comparant ’t zeedert junij 1721 tot int eijndigen vant jaer 1724 meer dan twintig mael is gebeurt.

Dat den heer Craaijenhoff noijt ons eenig consent heeft gevraagt, off de student Craijenhoff mogt prediken dan niet.

Enkelen van hen zijn bij ’t gastmaal ten huijse van heer majoor present tot laat in den avond te sijn geweest. Verclaerend dat het dien dagh schoon weer was, ende geen reegen off sneeuw gevallen. Ende compareert alnog Francis van der Leinde, meede inwoonder alhier aan de Kerk, weesende den ordinairen voerman van hem, heer Craijenhoff, ende verclaert dien selven dagh opgemelde predicant en sijn vrouw met sijn kar aldaer te hebben gebragt, dog was schoon weeder, sonder reegen off sneeuw.

Spreeckende van doen van den heer predicant Craijenhoff int doen der huijsbesoeking, dat hij predicant al dronken was, eer hij bij haer quam.

Ende verclaerde meester Bell dat hij meester Bell soude hebben geseijt dage der passeeren van de interrogatoria: “Sij connen schrijven dat sij willen.”

Verclaerd meester Jan Bell ende David Bell off den doop van ’t kint van den heer Cornelis Crayenhoff, predicant, aen sijn huijs gedoopt te hebben gestaen, dog datter dien dag gants geen sneeuw lagh, nog was gevallen. En verclaardt den secretaris de Jongh ende sijn vrouw wel aen den heer predicant te hebben laeten vraagen wanneer sijn kint in de kerk soude laten brengen om te doopen, dog dese affvraeging is gedaen om te weeten off hij heer predicant soude preeken, vermits sulx veelmael oversloeg, ende als dan andere mesures soude hebben genomen.

David Bell, schoolmeester en coster te Erp, verklaart verscheijde maelen gebeurt te sijn, dat door den heer Craijenhoff den dienst aldaar in vijff à ses weeke niet wierd waergenomen. Dat hij meester David Bell niet weet off ook imans van de gereformeerde comparanten iets op de interrogatoria te hebben willen gestelt te hebben, ’t geene is geweijgert. Dat het verschooven van den kerkdienst aldaer, soo hij meester Bell verclaert een à twee mael op sijn versoek vermits sijn vrouw geheel crank was, is gebeurt, en ook verscheijde reijse gebeurt te zijn datter is geluijt en den heer predicant niet en compareerden.

Ende seijt verders den eersten comparandt dat hij eens is versogt geweest aent huijs van den heer predicant Craijenhoff, over ampliatie van inventaris, alwaer hij deponent alleen was, ende niet scheepenen, maar verclaerd verders ende neffens hem Martten van Kilsdoncq, president scheepen, nog twee à drije mael buijten dat te zijn geweest ende op dese wijse gedaen roepen: “Och, komt dog bij ons, want den domenij ende sijn vrouw vegten soo ende willen van malcanderen.” Dat sij daer op neffens den overleeden scheepen van den Tillaer aen ‘t huijs hebben begeeven ende telkens soo man als vrouw rasende en tierende teegens malcanderen gevonden, ende met expressie van woorden onbetaemelijk voor luijden van fatsoen. Dat sij deponenten voor soo veel in haer vermogen waaren besligten.

Ook meermaele gebeurt is, dat sij daer naer weederom sijn gedaen roepen ten eijnde als voor, egter nooit willen aent huijs gaan, door dien sulx dagelijx soude connen voorvallen ende Godt beeteren soo men hoorde genoegsaem geschiede. Den eersten en tweeden comparant verclaren alnogh dat ontrent vier jaren geleeden de huijsvrouw van domenij Craijenhoff quam claegen, dat haere man soo deerelijk had geslage, ende met de haren gerukt, ende om te overtuijgen dat hare man oorsaek was haeren neeff woude doen arresteeren om getuijgenis der waarheijt te geeven, verhaelde meede dat hij sig alle daegen dronken dronk aen jennever.

Den schoolmeester Jan Bell verclaerd dat opgemelte huijsvrouw van den heer Craijenhoff hem clagende gesegt heeft, dat haren man dagelijx dronken dronk. Nogh verclaerdt Christina Empelmans, hiijsvrouw Jeronimus de Cort, dat sij veel malen aent huijs van den heer Cornelis Craijenhoff heeft gaen helpen schoonmaeken, wasschen als andersinds verkeert, maer tot haer leetweesen qualijk te connen seggen off hij heere Craijenhoff en sijn huijsvrou same eenen dagh off maaltyt sonder kijve ende scheltwoorden hebben gepasseert, ook verscheijde maalen haer hebben sien vegten, soo ende gelijk Adriaentje, huijsvrouw Jan Gijsberts, woonagtig ende alhier meede compareerende, welke meer dan twee jaeren aen den anderen ter occasie van weessen schoonmaeken ook als backerster heeft verkeert, confirmeert sig met den voorscreven articul, voegende de voorscreven vrouwen daer nog bij dat d’ heer predicant Craijenhoff dagelijx aen jennever was dronken drinkende.

En compareert alhier meede Francis van der Linden dewelke verclaerd dat hij jaren herwaerds tot nu toe den heer Cornelis Craaijenhoff en sijn vrouw als voerman heeft bedient en soo hier en daer naer toegevaaren, ende bij die occasie meenigmael gehoort ende gesien dat sij te samen hooge woorden ende malcanderen voor alles wat leelijk was scheldenden ende uijtmakende. Voegende daer nog bij dat ontrent drie maende geleeden wiert geroepen aent huijs van heer Craijenhoff, om te comen scheijden, alsoo sij te samen vogten. Dat hij deponent aldaer coomende ook alsoo bevondt ende welcke door hem deponent tot verscheijde maelen van malcanderen sijn gehouden en gescheijden.

Wijders deponeeren alle de leedemaeten eenpariglijk dat haren weeten noijt den cathecismus heeft verhandelt, immers soo het al gebeurt is, dat die met sijn text eenigsinds ver een quam eenige applicatie daer op heeft gemaekt, egter gantsch weijnig.

Eijndelijk dat den heere Craijenhoff gedurende sijne suspentsie agt maelen den gods dienst niet heeft bijgewoont, ende sijn vrouw nogh niemand sijnder familje, off meede niet sijn vrouwe suster, ook lidmaed ende alhier woonagtig, de tijd zijnder suspentie niet ter gehoor van Godes woort zijn verscheenen, gelijk ook niet een van allen aen de taefel des heeren sijn geweest,’t geende doen ter tyt bedient wierd door d’ heer De Jongh, predicant tot Son. Als ook dat de huijsvrouw van den heer Craijenhoff verscheijde maelen van te vooren van de taefel des Heeren is gebleeven.”


De dominee laat een tegenverklaring afleggen:

Op verzoek van dominee Cornelis Craijenhoff, legden de heer Matthijs Niekens (vanuit zijn ziekbed), Paula de Vroom, desselfs huijsvrouw, Jan Bell, schoolmeester alhier, Martten van Kilsdonk, president, Jan Daendels en Peeter van den Hork, schepenen, een verklaring af ten gunste van dominee Craijenhof.

Off de twee eerste deponenten in de huijsbesoeking gedaen in de jare 1724 op vrijdagh voor paeschen eenige dronkenschap aan den requirand gesien hebben?

De ondergetekende scheepenen ende secretaris hebben heeden haer ten huijzen van de heer Niekens begeeven en versogt van de huijsvrouw getuijgenisse op dese articul, dog door de huijsvrouw geantwoordt dat hare man zoodanig ziek is, ende alsoo buijten om altans te connen antwoorden, gelijk sij huijsvrouw insgelijx door de droeffheijt verclaerd niet te connen doen.

Off sij deponenten in de huijsbezoekinge voor paasschen van dese loopende jare 1725 meester Bell, schoolmeester alhier, die den requirant in de huijsbesoeking assisteerde, denselven meester Bell niet en hebben hooren seggen van de saake van den requirant spreekende bij het affleggen van den eedt: “Mijn heer, wat kreegh ik dreijgement nae mijn gat van den heer officier.”

Off den derden deponent in de huijsbesoeking van ‘t huijs van de heer Nieckens met hem requirant niet is gegaen aen ’t huijs van Jeronimus de Cort?

               Den deponent verclaerd als in textu.

Off hij meester Bell, derde deponent niet gesegt en heeft teegens den requirant, in sijn eigen huijs sijnde: “Sij meugen schrijven wat sij willen, ik weet wat u gesegt hebbe.” En ofte hij meester Bell ten huijze van de heer Matthijs Niekens, out secretaris, in de huijsbesoekinge deses loopende jaers van paesschen in tegenoordigheijt van Mattheus Niekens en sijne huijsvrouw niet en heeft gesegt teegens voornoemde Niekens en sijn huijsvrouw: “Wat kreeg ik dreijgementen naer mijn gat van den officier.”

Meester Bell, derden deponent, sustineert ongehouden dese articul te beantwoorden. Immers voor als nog niet.

Off de drie laeste deponenten, te weeten M. van Kilsdonk, Peeter van den Horck, ende Jan Daniels, als president en scheepenen van Veghel beneffens den secretaris Gerard de Jongh ten huijze van den predicant van Veghel ontbooden sijnde om soodanige ampliatie van inventaris ten behoeve van den requirant, sijn voordogter en Theodore Kraaijenhoff te maken. Als ook nog eens ontbooden over aengetelden penningen, om daer van kennisse te dragen, ende selve voordogter ende haren man Rodolphus Munts, off sij drie laeste bovengenoemd ten mijnen huijse ontbooden zijnde neffens den secretaris met mijne huijsvrouw eenige vegterijen off handgemeenschap gesien hebbe?

Martten van Kilsdonk, president, verclaerd bij de amplicatie van inventaris present te sijn geweest, dogh als doen geen questie gehoort, maer verclaert buijten dat twee à drie maalen met den secretaris daer onder eens Jan Daniels, ook nogh met den verleeden Van den Tillaar, scheepen, ten huijze van den requirant te sijn geweest ende geroepen over de questie die tusschen den requirant ende sijn vrouw was, want sij wilden malcanderen, zijnde een daer onder dien dagh als d’ heer Munts daer was, ende aldaer coomende, gelijck ook de andere voorige reijze, groote questie van scheld ende andere onbetaemelijke woorde ende kijvasie als andersints tusschen haer gehoort.

Jan Daniels verclaerd maer eens met de voorige deponent ende secretaris aldaer te sijn geweest, tijde als d’ heer Munts daer was, maer niet bij de amplicatie van den inventaris ende alsdoen insgeklijx tusschen haer groote kijvasie en verwijting te hebben gehoord, dog verclaren sij deponenten geen gelt te hebben sien hanteeren, maer wel over het uijtselsel van zijn genoemde dogter Theodora discourse gehoord.

Voegende denselven Jan Daniels daer nog bij, dat wanneer aen ’t huijs quam, de huijsvrouw van den requirant zeijde: “Heeren scheepenen en secretaris, ik klaag over mijn man,” ende meer andere woorden. Dat daer op bij den secretaris nog wierdt geantwoordt: “Juffrouw, kan hij dan niet meer?” Waer op sij weederom repliceerde dese off diergelijke woorden: “Dat ist niet.” Peeter Jans van den Horck verclaert tijde als in den articul niet present te sijn geweest.


Een verklaring over de echtelijke ruzies ten huize Craijenhof

Voor de gecommitteerde van het office en schepenen van Veghel verschenen op 10-8-1725 Geerit van Schaik, zijn vrouw Maria, en zijn zonen Wouter en Jan, inwoners van Veghel, om op verzoek van het E. E. Classis van Peel en Kempelandt een verklaring af te leggen.

Zij verklaren dat zij 'gedurende dat den heere Craijenhoff met sijne laeste huijsvrouw Adriana Catharina van Rulo getrouwt is geweest ende selffs langh te voorens heeft gewoont op de neerhuijzinge van Hoog Middegaal alhier, woonende den gemelde heer predicant op ’t bovenhuijske ontrent tien schreeden van den anderen.

Ende verclaeren wijders, dat ontrent het gedragh ende leeven van den here Craijenhoff met zijn vrouw ongereegelt ende een seer quaat huijsvrouw is, hebbende bijnaer dagelijx tegens malcanderen hoogte twist woorden, ook meenigmael te saemen sien vegten, iterative maalen zijn geroepen, soo des snagts als des daags, om haer van malcanderen te helpen scheijden, gelijck ook de twee eerste comparanten verscheijde maelen ten dien eijnde aldaer sijn gegaan.

Zijnde soo, sij tweede deponente verclaerdt, onder anderen eenmael gebeurt, dat de huijsvrouw van den domeij Craijenhoff haer deponente quam roepen, willende nogh op ’t eerste geroep niet gaen, eijndelijk meedegaende ende de deur open doende, quam opgemelde huijsvrouwe met een riek in de handt op haren man los, zeggende tegens haren man: “Ik sal u duevel leeren,” loopende soo op haren man los, dog wierdt door haer deponente den riek ontweldigt ende wiert als doen door den heer predicant gemelte sijne huijsvrouw ten deure uijtgestooten.

Verclaert nogh eenmael te hebben gehoordt dat sij te samen keeven en groote scheltwoorden tegens malcanderen uijtberste, dat den heer predicant zijde tegens sijne huijsvrouw: “Hout den baart.” Waer op deselve sijne huijsvrouw seijde: “Ik heb geen baert, maer gij hebt er eene, en den uwen saat boven, ende de mijne staat onder.”

Wijders verclaren de deponenten int generael het kijven en vegten ook het hulp roepen door haer deponenten soo gewent geworden sijnde, vermits continueel te doen was, dat sok eijndelyk geen voet daer meer om wilde versetten, schoon al wierde om hulp geroepen, off om te scheijden, latende haer te samen begaan, zoo sij wilde, maer geen liever dagh siende, dan wanneer den heer Craijenhoff met sijn familje naer de straet vertrock, ’t geene ontrent anderhalff jaer is geleeden, sijnde nu van dat ongehoort en onordentlijk huijshoude ende ’t gevloek en geraas ontslagen, want bij aldien zijn niet waren vertrocken, den eersten deponent en sijn vrouw voorneemens waren selffs om die reedenen op een ander te gaen woonen.'


Een burenruzie in 1726

Interrogatoria omme in instantie en requisitie van Joannes Hellincx, Catarina van Cuijk, desselffs huijsvrouwe, mitsgaders Willem Engelenberg, halve broeder van de voorscreven Catarina, ende alle bij malcanderen woonende naast de gemeentens huijsinge bewoont werdende bij den heere Cornelis Craijenhoff, predicant alhier, onder zolemneelen eede te verhooren op de naarvolgende articulen de persoonen hier neffens genoemt, inwoonderen alhier ende daar toe versogt ende geciteert.

1. Antonij Joosten, timmerman, out ontrent 32 jaren
2. Hendrik Hommelens, meester timmerman out ontrent 20 jaren
3. Antonij Kivits, molenaar, out ontrent 25 jaren
4. Bastiaen van de Werck, geweesen bode alhier, out ontrent 40 jaren
5. Geerit Stooven, out ontrent 62 jaren
6. Jan Geerits van Eijndhoven, out ontrent 28 jaren
7. Gijsbert van der Linden, regeerend schepen alhier, out ontrent 70 jaren
8. Dirsken Hendrix, desselffs dienstmaagt, out ontrent 40 jaren
9. Hendrina, huijsvrouw Pieter Otten, out ontrent 30 jaren,alle inwoonderen alhier
10. Willem Jan Eijmberts, soldaat onder ‘t regiment van de heer colonel Crommeling, out  ontrent 26 jaren.


Off op voorledene woensdag, wesende den elffden deser, ontrent vijff uren naarmiddag niet hebben gesien dat den heere Cornelis Craijenhoff, predicant alhier, neffens sijn huijsvrou uijt haar huijs sijn gecomen, besiende seecker beschutsel oft plancken ’t geene de requiranten op ’t scheyden van den voornoemde pastorie huijsinge ende de huijsinge van haar requiranten waren geslagen?

Den 1en, 2, 3 en 6 deponenten verclaren als in textu, de andere deponenten waaren dan nog niet present, als alleen dat de 9 deponente ook verclaart dat zij den heer predicant en sijn vrou aldaar bij de plancken hebben sien staan.

Off zij alsdoen den heere predicant niet hebben hooren seggen: “Dat moet daar van daen. Ik wil dat niet toegemaakt hebben. Men sou daer huijkesocken daar op ordonneeren.” Den 1 deponent die doen ter tyt als timmerman bij hem heere predicant arbijde aff te slaen?

Den 1 en 2 deponenten verclaren als in den articul en het woort huijkesocken beschijden te te hebben gehoort.
Den 3 en 6 deponenten verclaren insgelijcx als in den erticul, dog het woort huijckesocke niet opentlyk te hebben gehoort.
De andere alsdoen, sommige nog niet present, off sommige niet gehoort.
De 9 deponente, staande aen haer deur verclaert ook daar van niet te weten.

Off evenwel den heere preicant niet met force sulx woude hebben en selver een planck met gewelt daar aff trock, ende die opligte, dreigde daar mede den derden requirant te slaan, dien sulx beleefdelijk antwoorde, seijde sagt: “Domenij siet wat gij doet, en in allen geval soo hetter all op aencomt maer voor de helft sulx soude vermogen te doen.”

Den 1en deponent verclaart dat hij op ordre van den heere predicant de planck heeft losgeslagen en verders bij den heere predicant daer is affgetrocken. Dat Willem Engelenberg, derden requirant, seijde sagt: “Mijn heer, immers niet verder dan maar voor de helft.”
Den 6 deponent verclaart als voor.
Den tweeden deponent heeft het trecken dat den heere predicant aen den planck deede wel gesien.
De andere deponenten daer op door de confusie niet geleth.

Off alsoen niet gehoort en gesien hebben, dat de huijsvrouwe van den heere predicant haaren man was opstoockende om voort te vaaren, en dat daar op bij den 2en requirant, wesende de huijsvrouwe Joannes Hellincx niet wiert geantwoort ende gesegt: “Ik weijt het u niet mijn heer, maar u vrouw, die dat quaat rat.”?

Den 1, 6 en 8 deponenten verclaren gehoort ende gesien te hebben dat de huijsvrouw van den heere predicant haren man aensette om maar voort te vaaren, ende dat de tweede requirante, staande aen haer deur, daer op seyde: “Ik weijt het u niet mijn heer, maar u vrouw, die dat quaat rat.”
Den 2, 3, 4 ende 9 deponenten verclaren insgelijcs gehoort te hebben, dat de tweede requirante zeijde: “Mijn heer, ik weijt het u niet, maar u vrou.”
Voegende de 9 deponente daar nog bij, dat door de tweede requirante gesegt wiert: “Die cats.”

 

Off den heere predicant, daer op niet quam toeloopen, seggende tegens de tweede requirante: “Sout gij mijn vrou voor een cats uijtschelden, gij canaalje, gij fots, ik sou u met eenen voet onder u kont stooten.”  Ende oft daar op den heere predicant de 2en requirant, welcke in haar deur stont appelen schellende, naarderde en met eenen voet naar haar stiet en haar een slag aen haar hooft gaff, waar op de tweede requirante haar ontdoende van de appelen ende alsoo genootsaakt was te deffendeeren, tegens den heere predicant ende te samen vogten?

Den 1, 2 en 3 deponenten verclaren dat den heere predicant seijde tegens de tweede requirante: “Ik sou u met eenen voet onder u kont stooten.” Dat hij heeren predicant naar de requirante die in haar deur stont, appelen schellende, toeging, ende met eenen voet naar haar stiet. Dog niet raakte.

Dat hij heere predicant alnog de tweede requirante met een hout aen haar hooft sloeg, waar op de tweede requireerde, van de appelen ontdoende, tegens den heere predicant verweerde en tesamen vogten, sodanig dat den heere predicant sijn muts, als ook de 2 requirante bloots hooft en de muts affgetrocken waren.

4 deponent verclaart dat den heere predicant seyde: “Sout gij mij vrou voor een cats uijtschelden", ende daar op de tweede requirante, sie in haar deur staande, attaqueerde, haar defendeerende ende te samen vogten, dat beyde van haare mutsen ontbloot waren.

Den 6 en 8 deponenten verclaren oock gesien te hebben den den heere predicant naar de tweede requirante met opset toeliep, deselve in haar deur attaqueerde en tesamen vogten. 7 deponent verclaart ook het vegten gesien te hebben.

Off den heere predicant naar het scheijden vant gevegt niet aenstonts het sack, daar bij de planck had affgebroocken, door den 1 deponent als sijnen timmerman, met latten liet toemaken, en alsdoen seijde: “Daar connen de boeven nu haar cullekens doorsteecken”?

Den 1 deponent, op ordre van den heere predicant, latten geslagen hebbende, daar de planck was affgebroken, verclaert dat den heere predicant daar voor ging staan, hebbende sijn hant evenals imant die sijn water maackt ende alsoen eenige woorden seijde, dog niet te regt con seggen wat gesprooken heeft. De andere seponenten verclaren daar niet van te weten.

Wert gevraagt aen den vijffden, agtsten en thiende deponenten off mede dien selven dag des avonts ontrent thien uren niet gehoort en hebben, dat de huijsvrouw van opgemelte heere predicant den laatsten requirant, die over sijn halve deur lag een pijp rookte, uyt maakte, voor een "canaalje, Jan Hagel, moordenaars volck, deserteurs" ende andere scheltwoorden. Ende oft hij daar op niet antwoorde: “Gij moogt selver Jan Hagel en Canaage wesen.”

Den 5 deponent, met name Geerit Stooven, verclaart dat dien avont eenige woorden waaren tusschen de huijsvrouwe van den heere predicant, ende den 3 requirant. Dat hij de huijsvrouwe van den here predicant heeft hooren seggen: “Ik sal u in Veghel te cleijn maken.”

Den 8 deponente verclaart alsdoen gehoort te hebben dat tusschen de huijsvrouw van den heere predicant ende de huijsvrouwe Joannes Hellincx eenige woorden waaren. Dat de huijsvrouw van Joannis zijde: “Sout gij ons voor moordenaars volck en canaalje uijtschelden, dat mogt gij selver sijn. Daar weet niemant van te seggen, want het is op schoonen ligten dag geschiet, en dat weet al de werelt wel, daar behoeft gij mij niet voor uijt te maken.”

Den 10 deponent verclaart dat hij dien avont voor sijn vader als clepperman ging, alsdoen gehoort te hebben dat de huijsvrouw van den heere predicant aen haer deur staende zeijde: “Dat canaalje, dat moordenaars colck, dat deserteurs volck,” ende andere scheltwoorden.

Waar op den derden requirant uijt ging ende zeijde: “Wie maakt gij daar voor uijt. Gij moogt selver canaalje wesen.” Dat daar op de huijsvrouw van den heere predicant in huijs ging en een weijnig daar naar weder quam en alsvoor van canaalje en moordenaars volck uijtmaakte. Dat daar op de huijsvrouw van Joannes Hellincx, tweede requirante, ook voor den dag quam, ende alsdoen te samen over en weder voor Jan Hagel en Canaalje uijtmaakte.”

Hoe lang Cornelis Craijenhof geschorst is geweest is niet bekend. Hij was nog dominee in Veghel toen hij op 20-9-1729 overleed. Uit bovenstaande verklaringen blijkt dat hij alcoholist was, wat wel bijgedragen zal hebben aan zijn slappe bediening van zijn ambt. Hij ruziede vaak met zijn derde vrouw en schijnt wat heetgebakerd te zijn geweest. Hij maar de helft van de tijd aanwezig bij het sluotenn van de kerkrekeningen en er zijn in zijn tijd ook geen kerkenraadvegaderingen gehouden.

 

 

Petrus Godefridus Josselin (1730-1765)

 

De schepenen van Veghel verklaarden op 16-2-1734 op verzoek van heer Petrus Godefridus Josselin, 'predicant deser plaatse', dat zijn eerwaarde op den derde januarij des jaer 1731 alhier overgecomen is met vier kinder, zijn eerwaarde naargelaten bij wijlen juffrou Elisabeth Regoot, zijn wettige huysvrouw overleden, soo ons gebleken is, tot Asten voorscreven ende aldaar op den 21 September 1729 begraven en dat de selve vier kinderen met name Charlotta, Hester Elisabeth, Pietronella Francoise ende Eduard alle nog in leven sijnde.'

 

Dominee Josselin was een zwager van de Veghelse secretaris Gerardus de Jong, die met zijn zuster Judith Josselin was getrouwd.

 

Register van gereformeerde lidmaten bijgehouden door dominee Josselin:

 

Op den 7 januarij 1731 ben ik Petrus Godefridus Josselin uit Asten (daer ik anno 1721 van Lommel gekomen was) overgebragt zijnde, in den H. Dienst des Evangelium ter dezer plaetse bevestigt door dominee Hendrik Jacob Peijper v. d. m. tot Schijndel en Liempde met de woorden Rigteren 14 : 14. Als waneer ook ter intrede gebruikt hebbe de woorden Psalm 122: 8. 9 te vinden. Dus ik gesucceedeert ben op dominee Cornelius Craijenhof die dezer wereld was overleden, september 1729.

 

In 1744 is dominee Josselin als aalmoezenier met de Staatse troepen meegeweest naar het buitenland. Hij schrijft in het boek der lidmaten:

 

-        Is terwijl ik met de VIen mars staetse troupen naer Engeland en Vlaenderen was (deze post heb ik onder den luitenant generaal Smisaert bekleed op ordre van de Raad van State dato 13 maert 1744) door dominee Petrus Grootveld, predikant van Schijndel en Liempde aldaer, tot lidmaad aengenomen Hendrik Rijstelborg voorschreven en met kerkelijke attestatie de dato den 1 october 1744 voorzien.

 

President en schepenen van Veghel verklaarden op 10-4-1752 'ons heden morgen tusschen agt à negen uren ten versoecke van den Heer Petrus Godefridus Josselyn, predicant alhier, aan desselffs woonhuijsinge staande in de straat te hebben begeven en aldaar op de poort van voorscreven wooninge uytcomende op de straat bevonden dat met creijdt seer duijdelijk met een italiaantse handt stond geschreven dese woorden Den Domine is Gues, nog staande in den hoeck ter syde de poort naast Jacobus van den Tillaar, een weijen kort, dog niet heel dick, lank circa drije en een halve voet.'

 

Op 21-4-1742 verklaarde de katholieke pastoor Hendricus Biedicx, dat hij aan dominee Petrus Godefridus Josselin zijn leedwezen betuigd heeft, 'dat door een opschrift op de poort van zyne pastorale wooninge onlangs was beleedigt en gesmaadt en voor een geus uijtgescholden. Dat voorts in alle opregtighijdt betuijgde miets deesen aengaende te hebben geweeten, voor en aleer sulx hem van scheepen alhier was verhaalt, en dat dit onbehoorlyk feijt ten hoogsten verfoijelijcx was.' Hij verzocht om de zaak te laten rusten, 'te meer als hy Rooms priester beloofte in vervolg van tijt alle moogelijke vermaening en pooging te sullen int werk stellen, soo int openbaer als in de huijsen,dat nog int gemeen, nog int bijsonder, de Gereformeerde Religie, nog hy predikant, nog iemant van zyne Gemeente, in haere persoonen off huijsen eenige molest off injurie geschiede, maer elk en een iegelijk aen hem heere predikant en ook de leeden van zyne gemeente, alle behoorlyk respect en agting werde toegedraegen, en alles wat hun eenig schandaal off ergernis soude konnen geeve te sullen voorkoomen en doen voorkoomen.'

 

 

Dominee Josselin heeft een aantal wederwarigheden opgetekend uit zijn ambtsperiode. Notulen van de kerkenraadvergaderingen ontbreken. Die vergaderingen zijn onder zijn twee voorgangers Schaerdenburch en Craijenhoff in onbruik geraakt.

 

-        Op 15-4-1745 had dominee Josselin de mannelijke ledematen van de gereformeerde gemeente bij elkaar geroepen en hen ten overstaan van de officier en schepenen medegedeeld dat juffrouw Biemans, in leven weduwe van den heer Adriaen van de Werk, op 15-9-1744 aen de diacone armen van Veghel een legaat van 200 gulden eens geschonken had, en dat dit bedrag uitgezet moest worden en dat met de opbrengst de gereformeerde armen bedeels moesten worden.

 

-        Het ontvangen van dat legaat en de belegging van het geld stuitte op wat problemen, die Josselin beschrijft. Op 20 april 1745 werd Gillis de Bruin, ‘coster en schoolomeester alhier’ gevraagd om in Den Bosch het legaat van juffrouw Jacoba Bijmans, weduwe van heer Adriaen van de Werck, ten behoeve van de gereformeerde armen in ontvangst te gaan nemen. De volgende dag ontving hij het geld uit handen van heer professor Monbach. Met de 200 gulden werd een lening van het corpus van Dirck Jan Donckers uit Gemert afgelost, wat Dirck in eerste instantie weigerde.

 

-        Abraham Luttringhausen woonde in Den Bosch en vertrok naar Mulheim bij Keulen. De diakonie nam in 1746 een schuld van 39 gulden van hem over, die door de vrouw van Jan Clerks, hoefsmit, bij hem gemaakt was, en daarna geleidelijk afgelost werd.

 

 

Josselin nam zijn hoofdtaak, het preken, serieus. Hij maakte er aantekeningen van en liet er verschillende drukken.

 

‘Memorie nopens eenige predikatiën bij bijzondere en merkwaerdige gelegentheden door mij P. G. Josselin ter dezer plaetse gedaen.

 

-        Anno 1748. Ter viering van het hondertjarig eeuwfeest der bediening van ’t H. Evangeli te Veghel en Erp zedert op den 30 januari 1648 getroffene Munsterse Vrede heb ik op den 1 december 1748 (loco 1 november wegens onpasaselijkheid) verhandelt rigt. V : II in ’t middden over de woorden “Spreekt aldaer t’ samen van de geregtigheden des HEEREN van de geregigheden (bewezen) aen zijn dorpen in Israël, welke predikatie naderhand te Gorinchem en wel in ’t jaer 1750  by Goetzee heb doen drukken onder den tijtel van Peter Godfried Josselin, Kerkel. Redevoer. enz.

 

-        Op den algemeenen dank- en bededag van 11 junij 1749 ter viering van de vrede op den 18 oktober 1748 te Aken gesloten heb ik verhandelt de woorden De HEERE is VREDE, zoo die voorkomen Regt. VI : 24, in ’t midden, en bezorgt dat die ook in ’t jaer 1750 voornoemt door den zelfden drukker zij uitgegeven geworden, mede in quarto onder den tijtel van (volgen enkele Hebreeuwse tekens), dat is de HEERE is VREDE enz.

 

-        Alnog heb ik op den 28 december dezelfden jaeren het Roomsch en Anti-Christisch Jubilé (tegen ’t jaer 1750 door Paus Benedictus den XIV uitgeschreven en afgekondigt) bestreden met eene leerrede over de woorden onzen heeren jezu Christi, die voorkomen Luk. XXIV : 46-48, die ook anno 1751 in ’t zelfde formaat ibidem van de perse is gekomen onder de tijtel van: “’t Christelijk Jubelfeest tegen het Antichristisch over en tegengesteld, enz.”

 

-        1757, op den 14 februari ’s avonts om half thien de HEERE ons bezogt hebbende met brand die den toren van de kerk door een donderslag getroffen, en tot het steenwerk toe vernielt heeft, als ook de 3 daer in hangende clokken versmolten, heb ik 2 dagen daer aen (juist dank-, vast- en bedendag wezende) verklaert de plaetse Mal. 3 : 6.7., dog in de school, alzoo de kerk zeer vuijl en nat was geworden door het loopen heen en weer der menigte van menschen die met de brandspuijten van Gemert gehaald, weer deden, met succes onder Godts zegen, ter behoudenisse van de zelve, en van de Straat.


Eer, vermits door ontsteltenis en verwarring der gedagten zoo van mijn gemeente (daer toe ook verscheijde van Dinther waren toegevloeijt) en van mij zelven, ik onderdeelde op het stuk van bekeering mogelijk niet genoegzaam had kunnen aendringen, of genoegzaem met indruk verstaen worden, zoo heb ik ten dien einde op den volgende sondag, wezende den 20 dito, mij breeder en nadrukkelijker dien aengaende uitgelaten in en na de opening der woorden der profeete Jesaid, Cap. 55 : 6.7., tot onzer aller blijdschap wederom in de kerk, welke nu wederom opgeruimt en wat schoon gemaekt was.

 

 

Dominee Josselin verhaalt over de afgang van de gereformeerden wat betreft de ondervorsters. In 1752 was op verzoek van de gereformeerde gemeente in Veghel de gerformeerde Joannes Kruijbuller, 39 jaren oud en geboren in Bern, aangesteld als bedeljager en ondervorster, volgens artikel 2 van het reglement op de Politieke reformatie. De gereformeerden waren er blij mee, want de kerkgemeente werd uitgebreid met twee volwassenen en twee kinderen. Kruijbuller had eerder het land gediend 'als soldaet, als fuselier en canonier in alle getrouwigheid, welke ook getoont heeft in die 2 jaren dat te Berchem voor sauvegarde (als door de heere hoogschout der stad den meijerij van ’s Bosch uijt kragte van U Hoog Mogende resolutie van den 8 september 1750 nevens andere daer toe aengestelt geweest zijnde) den predikant en gereformeerden aldaer tegen d’ insulten van ’t pausdom heeft verstrekt.'

 

Het verzoek werd op 13-10-1752 door de Staten Generaal ingewilligd, en het besluit van de Staten Generaal werd door de regenten van Veghel opgevolgd. Maar Kruijbuller overleed al op 4-3-1753. Hiena werd in zijn plaats Martinus Thielemans, geboren in Den Bosch, aangesteld. Hij en zijn vrouw Sophia Lagaart waren beiden gereformeert. Tielemans kwam in de problemen: 'Edog deze, met wat regt of op wat grond betigt wezende van eenige mutsaert of kluppels uit zekere hoop mutsaert in zijne nabuurschap te hebben gestolen en bange gemaekt wezende, door het hooge officie van ’s Bosch dat men dreijgde hier van kennisse te zullen geven, is van hier vertrokken en zoo (gezegt wierd) naar Indiën.'


Hierop werd door stadhouder Eckringa aengesteld 'een zeker Sax met name Kleene die na een jaer of twee hier geweest clandestine is weggegaen, latende hier trouwelooslijk na een meisje van ontrent vier jaren. Daer ik aen regenten als mede-provisoren van den armen heb gerecommandeert als een vondeling dat niet moest nog konde verzuimt worde, die hetzelve ook hebben aengenomen. En, dewijl het in de gereformeerde religie moest werden opgebragt aen mij bevolen hebben waerom ik het bij den schoolmeester Van Wel, J. Van Hemert, onder opzigt van den Wel Edele en geleerde heer Johan Karel Palier, predikant aldaer, heb besteld op den 22 maert des jaeren 1757 om in de gronden van de gereformeerde religie en handwerken te werden onderwezen, en in staet gebragt om op haer 17 jaer wegens in dienst te kunnen gaen tot ontlasting van den Groote Armen dezer plaetse.

 

Na dese Sax zig geabsenteert had, heeft men niet meer gesproken van een gereformeerde ondervorster of schutter bedeljager en had er geen vrijmoedigheid daer toe, vermits deze last op dorps armen stond, en is de vorster Math. van Heinsbergen met die ampt gebeneficeert en het bedeljagerschap dat er onderen bij was, heeft men aen een paapschen kunnen confereren, genaamt Quen of Kuenen, tegen haer Hoog Mogende resolutie, zoo dat daer eensklaps de geheele reformatie lagt, daer zommige zoo voorschreven geijvert te hebben.’

 

In 1765 ging Josselin op emiraat:

 

Op 18-9-1765 ben ik op mijn verzoek verklaert Emeritus salvo honor at stipenode (predikant in ruste met een uitkering) door apostille van de raad van State, dat op advies van doctoren, ‘wegens sware krankheid’. De classis is ook gevraagd een adjunt in mijn plaats aan te stellen.

 

‘Eenige tijd bevorens had de schoolmeester Gillis de Bruijn wegens swakheid en onvermogen om verder zijnen sschool- en kosterdienst waer te nemen request aen den Raad van Staate gepresenteert om een adjunct te  mogen aenstellen. Dat hem toegestaen is, tot zijne eijge kosten, en met aggreatie van officier en predikant. Dus heeft hij Hendrik Gerbrants aengesteld, die op voorschreven wijze zijnde voorgesteld en geaggreert werkelijk met lof fungeert.'

 

Dominee de Kuyper tekende in 1776 aan:

 

Den 6 may ontfing men hier berigt dat dominee P. G. Josselin, weleer predikant in dese gemeente, dog zedert den 18 september 1755 emiritus, te Schiedam in den ouderdom van 84 jaren en 2 maande was overleden. Soodra het ontzielde lyk den 9 daer aen volgende begraven was, heb ik den 12 dito ter nagedagtenis van den overledene verhandelt Jes. 57 : 2.

 

 

Petrus Molengraaff (1765-1771)

 

Uit de aantekeningen van dominee Josselin:

 

Hierop werd beroepen dominee Petrus Molegraaf, adjunct te Asten en Ommel, die op 8 december door mijn zwager dominee Cartijn van Selun, predikant te Someren en Lierop, is bevestigd geworden als predikant van Veghel en Erp, of wel die van Erp een bijzonder predikant voor haer bij haer Hoog Mogenden verzocht hadden.

 

Dorpsrekening 1765-1766:

 

Den heer Petrus Molegraaff den 8 december 1765 alhier als adjunct predicant bevestigt. Dien heer van Asten, alwaar adjunct was en gedient in syn huyshouding aldaar sittende, met twaalff karren is affgehaalt

 

In de doopboeken van de gereformeerde gemeente staan de volgende geboortes opgetekend:

 

-        5-7-1767, Johan Hendrik, zoon van Petrus Molengraaf en Cornelia Maria Lozecaat

-        27-7-1770, Jacoba Antonetta, dochter van Petrus Molengraeff en Cornelia Maria Losecaat


Petrus Molengraaf was dominee tot in 1771.

 

 

Hendrikus Engelbertus Kuijpers (1771-1801)

 

Dorpsrekening 1771-1772:

 

-        Betaelt aen verscheijde persoonen welke hebben weesen halen de meubelen etc. van den nieuwen beroepen adjunct predicant H. E. Cuypers van (..) in Gelderlandt op 18 november 1771

 

Ook dominee Kuijpers maakte aantekeningen over wat er in de gereformeerde gemeente gebeurde.

 

In 1773 was Catherina Hijnsbergen, 'jonge dogter, lidmaet onzer kerke', zwanger gemaakt door een getrouwde katholiek, ene Hendrikze, die in Veghel woonde en zich uitgaf voor medicine doctor. Ze is met hem meegegaan naar 'een paepsche bodem'. Op de vergadering van de classis te Helmond op 22-6-1773 vroeg de dominee om advies. De meeste dominees vonden dat hij de zaak omni meliori modo diende te behandelen.

 

Een jaar later, op de vergadering van de classis op 21-6-1774 kon Kuijpers mededelen dat Catharina teruggekeerd was naar Veghel. Ze werd gevraagd om op 26-9-1774 voor de classis te verschijnen, 'dog zig niet vrijmoedig genoeg kennende om selfs in persoon te verschynen op gemelde citatie heeft sy een seer ootmoedige brief aen de vergadering gesonden, waerin sy aen de eene kand de onmogelyk te kenne geeft waerom sy niet in persoon heeft konnen verschijnen, en aan andere zijde na gedaene schultbelydenis sig onderwerpt aen al ’t geene de E. Classis na kerke ordre haer sulle gelieve op te leggen. Waer op is goedgevonden my te gelasten gelyk geschied is haer uit namen der E. Classis het welverdiende censuur aen te segge. Egter bepaelt hoe lange en onder myn nauwkeurig opzigt aen te beveele, welke classicale last ik by het doen der huisbesoekinge op den 3 october des jaers 1774 heb uitgevaert met een hartelijke vermaning tot opregt berouw en een aensporing tot een godvrugtig gedrag, aen al ’t welke sy sig na het uiterlycke heeft onderwerpten'. Op 23-4-1776 werd de censuur van Catharina opgeheven.

 

 

De kerkenraad heropgericht

 

In 1779 werd de kerkenraad opnieuw opgericht. Er was in de zeventiende eeuw al een kerkenraad geweest, maar het laatste teken van leven van die eerdere raad dateert uit 1687.

 

Op 12 oktober 1779 werd een dubbel aantal ouderlingen genomineerd:

-        Den Wel Edel Gestrenge Heer Pieter de Jong, drossaart van Vlierden, erfsecretaris van Veghel

-        Den Wel Edel Gestrenge Heer Benjamin de Jong, heer van Frisselsteyn, erfsecretaris van Erp

-        H. Gerbrands, president schepen van Veghel

-        L. C. Van Dyk, schepen van Veghel

 

En tot diaconen:

-        Den Wel Edel Gestrenge Heer Johan de Jong, drossaard van Beek en Donk, vice-president van Veghel

-        De Wel Edele Heer Hendrik de Jong

-        Bastiaen van de Werk, preesident-schepen en procureur te Erp

-        M. S. van Heynsbergen, schepen van Veghel

 

Uit deze dubbeltallen werden 2 ouderlingen en 2 diaconen gekozen.

 

Ouderlingen gekozen:

-        Den Wel Edel Gestrenge Heer Pieter de Jong, drossaart van Vlierden, erfsecretaris van Veghel

-        H. Gerbrands, president schepen van Veghel

 

En tot diaconen:

-        Den Wel Edel Gestrenge Heer Johan de Jong, drossaard van Beek en Donk, vice-president van Veghel

-        Bastiaen van de Werk, preesident-schepen en procureur te Erp

Op 31 oktober 1779 in hun bediening ingezegend.

 

 

Hierna volgen enkele notitties uit de notulen van de nieuwe kerkenraad. Regelmatig werden de rekeningen opgenomen. Niet alle gegevens zijn overgenomen.

 

Handelingen van de kerkenraad op 31 oktober 1779

-        De bedegezang voor de predicatie te verschuiven naar achter de rijmpsalmen en lofzangen, wordt goedgekeurd, te beginnen op 7 november 1779

 

Handelingen van de kerkenraad op 14 maart 1780

-        Of er iets op de leden van de gemeente aan te merken is?  Er zijn er enkelen die wat traag ware in het bywonen van den openbaren godsdient, waarover de dominee bij zijn huisbezoek diende te spreken.

 

Handelingen van de kerkenraad op 19 april 1781

-        Of het niet nodig was seker lidmaet onzer kerke genaamt Adrianus Plomp, schepen alhier, welke meer dan 2 jaaren hier gewoont hebbende, in die tijd noyt het H. Avondmaal des Heeren had bijgewoont, voor dese onze vergadering te citeren en hem te ondervragen. Hij was alleen afgelopen eerste Paasdag in de kerk geweest. Plomp antwoordde: ‘Dat hij gedurende den 2 jaaren welke hy hier gewoont had, noyt die ruimte in sijn gemoet gehad heeft dan nu om tot het H. Avondmaal te deesen naderen’. Met welk antwoord de vergadering genoegen heeft.

 

Handelingen van de kerkenraad op 3 juli 1781

-        Lidmaat Johannes Rietman uit Erp klaagt ‘dat alle den regenten van Erp, uitgenomen syn soon ook schepen aldaar, een resolutie genome hadden, dat voortaan geen anderen als schepen vrouwen in  de schepensvrouwenbank der gereformeerde kerk aldaar by de verrigting van de openbare godsdienst soude mogen gaan sitten. Dat nogtans des selfs vrouw oordelende daar toe so wel regt te hebben als vrouw Van de Werk, omdat haar mans so wel schepen is geweest, als haar lang overledene man en haar soon thans so wel schepen is, als de soon van de voornoemde vrouw Van de Werk de vryheid heeft genome de voornoemde sitplaats bij de laaste openbare godsdienst der heeringen aldaar, synde geweest den 17 juni, nevens vrouw Van de Werk mede in te nemen. Dat daarop de 6 regenten van Erp door den vorster aldaer de vrouw van voornoemde Rietman hebben laten aanseggen dat sy sig voortaan van gemelde sitplaats moest onthouden, of andersins moest afwagten wat er van kwaam, sonder dat diergelijke aanzegging aan vrouw Van de Werk gedaan is.’ De vergadering besluit af te wachten.

 

Handelingen van de kerkenraad op 8 october 1781

-        Wordt bij de verandering van kerkenraad op de nominatie van ouderling gebragt den Wel Edele Gestrenge Heer Benjamin de Jong, heer van Frieselstein, erfsecretaris van Erp, en Pieter Josselin; op die der diaconen de heer Lodwijk Carel van Dyk, schepen alhier, en de heer Adrianus Plomp, schepen alhier,

-        en is in plaats van den afgaande ouderling, den Wel Edel Gestrenge Heer Pieter de Jong, drossaart van Vlierden, erfsecretaris alhier, tot ouderling verkooren den Wel Edele Gestrenge Heer Benjamin de Jong, heer van Frieselstein, erfsecretaris van Erp

-        en tot diaken in plaats van den Wel Edel gestrenge Heer Johan de Jong, drossaard van Beek en Donk, de heer Lodwijk Carel van Dyk, schepen alhier

-        Op 11 november 1781 in hun diest bevestigd.

 

Handelingen van de kerkenraad op 24 october 1782

-        In plaats van de afgaande ouderling H. Gerbrands wordt tot ouderling verkoren de diaken Lodewyk Carel van Dijk.

-        In plaats van Van Dyk wordt tot diaken gekozen Anthony Hendrik Gerbrands

-        In plaats van de afgaande diaken Sevastiaan van de Werk wordt Cornelis Rietman gekozen

-        Zijn op 10 november 1782 in hun dienst ingezegend

 

Handelingen van de kerkenraad op 21 november 1782

-        De armrekening van diaken Sebastiaan van de Werk over de periode van 4-11-1781 tot 10-11-1782 wordt opegnomen. Totaal ontvangen 143-17-8; uitgaven 107-10-0 uitgezet op de beden, en over 36-7-8, welk bedrag aan diaken A. H. Gerbrands is overgegeven.

 

Handelingen van de kerkenraad op 3 november 1783

-        Wordt besloten om het kiezen van een nieuwe ouderling en diaken een jaar uit te stellen, ‘niet alleen omdat de stof tot verkiesing wat schraal is, maar ook omdat by de laast voorgaande verandering behalve een nieuwe ouderling ook twee nieuwe diaconen waaren aangekomen’.

 

Handelingen van de kerkenraad op 12 december 1783

-        Verder wierd besloten om Johannes Neomagus en des selfs vrouw Arnolda Loonen van onse leden deser gemeinte geweest zynde, dog nu na Nunen vertrocken, om haar veelvuldige nalatigheid omtrent den openbaare godsdienst en daar onder ook bysonder omtrent het gebruik van ’t H. Avondmaal, alleen een bepaalde en geen volledige kerke attestatie te geven in dese bewoordinge: ‘dat zy by den ledematen zijn van onze waare hervormde kerk, regtzinnig omtrent onze geloofsbelydenis en ook wel onbesproken van gedrag, dog niet omtrent een getrouw waarnemen van den openbare godsdienst en daar onder ook niet omtrent het gebruik van het H. Avondmaal wegens veelvuldige nalatigheid, al waarom wij hun beide aan het nauwkeurig opsigt van P. Broeder gezonden der gemeente J. Christus te samen ge..en en willen aanbevolen’.

 

Handelingen van de kerkenraad op 25 october 1784

-        In plaats van de afgaande ouderling Benjamin de Jong wordt tot ouderling verkoren de Wel Edel Gestrenge Heer en Meester Gerard de Jong, doctor in de beide regten en daarbij  goedgevonden dat wegens schraalheid van genoegzame stof den nog fungerende diaken Anthony Hendrick Gerbrands zo lan het zyn gelegentheid toeliet hier te blijven woonen als diaken provisioneel te laten continueren.

-        Voortaan wordt voormiddags voor de predicatie het in rym gestelde morge gebed, en wel de drie laatste verzen, daar van in plaats van het bedezang dat alleen snamiddags in gebruik zal blijven, bij onze openbare godsdienst oeffening sal gesongen worden.

-        G. de Jong wordt op 14 november 1784 in zijn dienst bevestigd.

 

Handelingen van de kerkenraad op 14 april 1785

-        De Wel Edel gestrenge heer Pieter de Jong, drossaard van Vleirden en erfsecretaris alhier, wordt tot ouderling gekozen in plaats van de overleden ouderling L. C. Van Dijk.

-        Hij wordt op 1 mei 1785 in zijn bediening bevestigd.

 

Handelingen van de kerkenraad op 27 oktober 1785

-        Sebastiaan van de Werk wordt tot diaken gekozen in plaats van de afgaande diaken Cornelis Rietman

-        Hij wordt op 13 november 1785 in zijn dienst bevestigd.

 

Handelingen van de kerkenraad op 30 januari 1786

-        Aan het kantoor van de bede de obligaties overgegeven.

o   150-0-0 in 1765

o   200-0-0 in 1769

o   200-0-0 in 1779

o   250-0-0 in 1781

o   100-0-0 in 1782

o   100-0-0 in 1784

o   100-0-0 in 1785

 

Handelingen van de kerkenraad op 5 november 1786

-        In plaats van de naar Oirschot vertrokken ouderling de Heer en Meester Gerard de Jong, is tot ouderling verkozen diens broer den Heer en Meester Gijsbertus de Jong, heer van Beek en Donk

-        Op 26-11-1786 in zijn bediening bevestigt

 

Handelingen van de kerkenraad op 6 november 1787

-        Theodorus Johannes van Eymeren wordt tot diaken verkoren in plaats van de afgaande Anthony Hendrick Gerbrands

-        Op 25 november 1787 is de nieuwe diaken in zijn bediening bevestogd

 

Handelingen van de kerkenraad op 5 oktober 1789

-        In plaats van diaken Theodorus van Eijmeren die is vertrokken naar Ollandt onder Oedenrode, wordt Johannes Anthonius Kuijpers tot diaken gekozen. Hij wordt op 15 november 1789 in zijn bediening bevestigd.

-        De predikant stel voor met goedkeuring van de kerkenraad om aan Jacobus Hermanus van Eijmeren, lidmaat van deze gemeente, wegens zijn onkuis gedrag met Jacoba Wilmink, toen ter tijd dienstmaagt van hem, predikant, dog nu de tegenwoordige vrouw  van genoemde van Eijmeren, ook lidmaat, waar aan hij sig reeds lange tyd voor den trouw had schuldig gemaakt, so als bij de uitkomst gebeleken is, en daar door gegeven ergernisse vermaant had even voor het laeste Paesch avondmaal, en sig geduurende een jaar lang van het H. Avondmaal te onthouden, aan welke vermaaninge hij toen der tijd aannam sig te sulle onderwerpen, dog naderhant oordeelende veongelijkt te sijn, te kenne heeft gegeven sig niet langer aan gemelde vermaaninge te sulle onderwerpen, maar van het eerst komende avondmaal dat den 11 deser stont gehouden te worden gebruik souden maken. Waarop de vergadering heeft goedgevonden bovengemelde van Eymeren voor sig te citeeren en in zyne tegenwoordigheid niet alleen den bovengemelde vermaaninge te bekragtigen en goedkeuren, maar ook syn voornemen af te raden en alsnog opnieuws te vermaanen dat hy en syn huisvrouw ten minste hun ditmaal nog van het H. Avondmaal soude onthouden, hetwelke na eenige tegenkanting eindelijk van hem met onderwerping wierd aangenomen.

 

Handelingen van de kerkenraad op 7 november 1792

-        In plaats van de afgaande ouderling, de heer en meester Gysbert de Jong, wordt tot ouderling verkoren Bastiaan van de Werk

-        In plaats van de afgaande diaken Bastiaan van de Werk wordt tot diaken verkoren de heer Hendrik de Jong, tweede secretaris van Erp

-        Op 25 november 1792 zijn zij in hun bediening ingezegend.

 

 

Na de inval van de Fransen was het gedaan met de speciale positie van de gereformeerden. Een nieuwe tijd kondigde zich aan:

 

Den 1ste januarij 1796 wierden wij hier bij het waarneemen van onsen openbaare godsdient van roomsch gezinden door het luiden der klocken, loopen met klompen door de kerk en hart praaten zodanig verhindert, dat men genootzaakt wierd voor dat de predikatie half ten einde was, den godsdienst te staken, waar over den volgende door twee leeden des kerkeraads, den ouderling Pieter de Jong en diaken J. A. Kuijpers met den predikant by de municipaliteit of regenten alhier op den raadhuise vergadert, geklaagt wierd, en teffens versogt dat sodanige ongeregeltheeden voortaan mogte verhindert worden, die daar op een voldoenende antwoord gaven, en teffens besloten dat er voortaan voor den aanvang van onzen openaare godsdienst als meede voor die der roomschgezinden door de van hun daartoe aangestelde luiders niet meer dan eens tegelijk voor beiden zou geluid worden.

 

Handelingen van de kerkenraad op 4 februari 1798

-        ‘Op heeden den 4 februari 1798, den kerkeraad vergadering zynde, werd voorgesteld, of het niet nootzakelijk geoordeelt kon worden, ter instanthouding van het voorlesen en singen by onse openbaare Godsdienstoeffening en het openen en sluiten der kerk en der consistorie, om den daar fungeerende en geweesene schoolmeester Jan Brug, die zedert twee jaaren daar voor niets heeft genoten, en niet verpligt is die bediening sonder eenige besolding te blijven waarnemen, voor die dienst een jaarlyks tractament toe te leggen.’ De vergadering besluit hem jaarlijks 30 gulden te geven uit de diaconie kas, en ook met terugwerkende kracht 60 gulden over de twee afgelopen jaar. Als hij hersteld zou worden in zijn functie en in staat is, moet hij het bedrag terug geven.

 

Handelingen van de kerkenraad op 14 augustus 1798

-        In plaats van de laatst afgegane diaken de Heer Hendrik de Jong is verkozen tot twee diaken Cornelis Rietman, die op 2 september 1798 in de bediening is bevestigt.

 

Op 29 september 1798 werd door de vorster een plan tot schikking tot naasting van ons kerkgebouw overgegeven. Kuijpers overlegde met advocaten Van Breugel en Hopman. Op 12 october werden Hendrikus Engelbertus Kuijpers, predicant, Petrus de Jong, ouderling en Johannes Anthoni Kuypers, diacon, gemachtigd om de belangen van de kerkgemeenschap te behartigen. Men besloot om niet mee te werken.

 

Op 2 november 1798 werd de predikant door dominee Hoogeveen, predikant te St. Oedenrode geïnformeerd dat volgens een besluit van de laatst gehouden extra-ordinaire classicale vergadering te Eindhoven op 23 october 1798 besloten was dat er van nu voortaan bij de vergaderde gemeente sal rontgaan een sakje ter collecteering van penningen tot instanthouding van onze hervormde godsdienst. Bij het geven van kerke attestaties, dopen en vieringen van het H. Avondmaal zal een bus staan ter bevordering van verdere collectering. In het vervolg zullen de overgebleven vacatuur penningen niet meer onder de broeders uitgedeeld worden , maar in dit fonds gestort worden. Op 11 november 1798 werd er in de kerk voor dit fonds gecollecteerd.

 

Op 29 juni 1799 kreeg de predicant bericht over zijn tractament en huishuur ontvangen van de rentmeester der Geestelijke goederen, en in het vervolg ingevolge de staatsregeling als zijn gewoon tractament te genieten.

 

Handelingen van de kerkenraad op 21 november 1800

-        Het jaarlijkse tractament aan ‘den gewesene schoolmeester Jan Brug, voor het voorleesen en singen by onze openbaare godsdienst, mitsgaders voor het openen en sluiten der kerk en consistorie, wordt verhoogd van 30 naar 40 gulden per jaar.

 

Op 12 october 1800 is een extract uit het register der municipaliteit van Vechel ontvangen van 12 october 1800 kennis gevende van een besluit van het uitvoerend bewind van 6 september 1800, waarin gevraagd wordt of wij onze diakonie armen selve kunnen onderhouden of niet, alsmede de fondsen daartoe. Waaop op 8 december als antwoord is gegeven: ‘dat wy in sat ook en bereidwillig onze behoeftige leden selve te onderhouden, dan dat wy het geluk hebben dat de sulken onder onze gemeente thans niet zijn. Dat onse fondsen tot dat onderhoud toereikend zijn’

 

Dominee Kuijpers overleed op 13 juni 1801.

 

 

Theodorus Ross (1802-1823)

 

Handelinge van den kerkenraad van Veghel en Erp tot beroeping van eene nieuwe herder en leeraaar in plaats van wijlen Hendrikus Engelbertus Kuypers, overleeden den 13 juni 1801. Er zijn zes kandidaten:

-        Theodorus Ross, predikant te Eersel en Steensel

-        Jan Hendrik Molegraaf, predikant te Wydenisse

-        Petrus Geijsinus, predikant te Aarle-Beek en Lieshout

-        G. H. van Nouhuijs, predikant te Blarikum en Laaren

-        Antonius H. Ross, predikant te Deursen, Leyssel en Vlierden

-        A. Stingsbie, predikant te Woensel en Tongelre

 

Na een eerste selectie bleven er drie over:

-        Theodorus Ross, predikant te Eersel en Steensel

-        Jan Hendrik Molegraaf, predikant te Wydenisse

-        Petrus Geijsinus, predikant te Aarle-Beek en Lieshout

 

Hieruit werd Theodorus Ross gekozen, ‘overtuygt zijnde van syne bequaamheid en rechtzinnigheid en leer en voorbeeldig in wandel’. Aldus gedaan op 17 juni 1802.

 

Op 7 november is dominee T. Ross alhier in zijnen dienst bevestigd geworden door zijn broer, dominee P. Ross, predikant te Rheden in de classis van Ouwelande met de woorden van Paulus 1 Cor: ‘want de liegde van Christus dwingt af’, waarop de bevestigde zyn plechtige intrede deed met een leerreden over Rom. XIII 10 b: ‘..id dan de liefde de vervulling der wet.’

 

In 1802 werd werd de predikant geweigerd om in Veghel te komen preken, omdat er te veel over zijn gezin geroddeld werd:

 

Door de kerkenraad van Veghel en Erp is op 21 januari 1802 besloten om de volgende brief te schrijven aan C. Van Nimwegen, predikant van Zon: wij laten u weten ‘dat wij Uw Eerwaarde ontslaan om den predikdienst aanstaande zondag en in het vervolg alhier te komen waarneemen, om reedenen dat de gemeente (om de gevallen die er in Uw huijsgezin exteeren en die hier al te veel bekent zyn) door Uw Eeraarde niet kan gestigt worden.’

 

 

Op 11 mei 1803 werd een nieuwe ouderling gekozen in plaats van wijlen den Wel Edele heer Pieter de Jong, erfsecretaris van Vegchel, en een nieuwe diaken in plaats van Antonius Kuipers, van hier met een kerkelijke attestatie naar Dinther vertrokken. En heeft de vergadering eenstemmig besloten uit hoofde van gebrek aan bevoegde stoff te Vegchel in plaatse van den overledenen heer de Jong tot ouderling te benomen deszelven broeder den Wel Edele Heer Benjamin de Jong, heer van Beek en Donk en erfsecretaris te Erp, en tot diaken in plaats van de heer A. Kuipers de Wel Edele heer Kamp, lidmaat bij deze gemeente en wonende te Veghel.

 

 

Kerkevergadering van 20 november 1803.

-        De kerkeraaad vergadert over gebroken ruiten en er zijn stenen en stukken glas op de grond gevonden.

 

De gereformeerde kerkgemeente Veghel werd in 1805 uitgebreid met Beek en Lieshout.

 

 

Antwoord op vragen op 6 november 1805 van het gedeputeerd bestuur van Braband ter beandwoording voorgesteld aan den kerkenraad der gereformeerde gemeente van Vegchel, Erp, Beek en Lieshout:

 

-        De gereformeerde gemeente in de vier verenigde plaatsen bestaat uit 83 leden, waaronder 47 ledematen

-        1 predicant word bij vier vereenigde plaatsen gevonden

-        Het tractament van den predicant bedraagd

o   Voor de hoofdplaats 500-0-0

o   Voor de combinatie Erp op 350-0-0

o   Voor de combinatie Beek en Donk en Lieshout 200-0-0

-        Emolumenten:

o   Huishuur 60-0-0

o   Klassikaal 40-0-0

-        Wat de pastorij aangaat: de pastorij moest naar de wetten van den lande door de predicant bewoond worden voor de gewone huishuur van f 60,--, die het land betaalt. Dan het gemeentebestuur der hoofdplaats zich aan die wetten niet meer gehouden achtende heeft de inwooning van den predicant op geene andere wijze willen toestaan dan volgens een gemaakte huurceel voor 6 jaaren met drie jaren optie en met de verhoging der gewone huishuur met f 20-0-0

-        De predikant heeft verleden jaare de kerkvisitatie wel gedaan. Dan de daartoe staande onzuivere gewoone 31-5-0 na alle aangewende moeitens nog niet kunnen bekoomen

-        Accademie, school en andere kindergelden etcetera zijn hier onbekend

 

Fondsen en goederen waar uit betaald worden:

-        Het tractament klassikaal en huishuur worden betaald op het kantoor der geestelijke goederen van Peelland in ’s Bosch

-        De pastorij behoort aan de dorps gemeente of de hoofdplaats Veghel, echter is de combinatieplaats Erp in deze geïnteresseerd voor de somme van f 1.000, die zij bij de herbouwing opgeschoten heeft

-        De fondsen der visitatie gelden zijn thans in de war, althans de predicant heeft op het kantoor der domeinen van den rentmeester Martini te ’s Bosch de gewone f 125-0-0 voor de vier ordinaire gedep. niet kunnen bekomen, alhoewel hij door een gunstige resolutie van het departementaal bestuur van Brabant op zijn request ontvangen tot den ontfangst dier penningen op hetzelde comptoir verwezen was. Andermaal zich om voorzieninge bij hetzelfde departementaal bestuur van Braband vervoegd hebbende, heeft hij geen appointement tot dato dezes bekomen.

-        Geen fondsen voor academie gelden, schoolgelden, kindergelden, etcetera.

 

Kerkelijke ambtenaren en bedienden:

-        Op de hoofdplaats Veghel ontberen wij tot groot omgeriefte van kerkenraat en gemeente een gesalarieerden koster, voorlezer en vloorzanger, alzoo het tractament en verdere emolumenten daar toe staande aan onzen voormalige koster, voorlezer en voorzanger bij dezelve afzetting als schoolmeester ontnomen, en aan een roomsch man, die hem in den voornoemde post gesuccedeerd is, gegeeven zijn

-        Op de combinatie Erp is de oude koster, schoolmeester de voorzanger gelukkig blijven fungeeren

-        Op de andere combinatie van Beek en Donk en Lieshout is de germeente ook van een koster en voorlezer voorzien

 

Tractamenten en emolumenten:

-        Daar de voormalig Raad van Staaten de posten van koster, voorlezer en schoolmeester onverdeeld op één persoon verenigden op een tractament van f 200-0-0 en de verdere plaatselijke voordeelen onder de namen van corporeel, lijkgelden bekend, volgende hier in waarschijnlijk de positie der roomsche tijden voor de reformatie tyden waarin deeze vereenigde posten door den zogenaamde capellaan bekleed werden, is het moeilijk  te bepaalen wat zodanig een persoon uit het tractament van f 200-0-0 voor koster en voorlezer competeerde. Er zijn echter voorbeelden waarin een schijding te pas kwam, het kosterambt op f 100 bepaald is.

-        De gereformeerde koster, vooranger en schoolmeester te Erp geniet voor de waarneming deezer posten

o   Aan tractament f 200-0-0

o   Aan corporeel 36-0-0

o   Voor het recht van begraaven en doodgelden

§  Van een groot lijk 0-7-0

§  Van een klijn 0-3-8

§  Voor de lijken der armen jaarlijks 1-5-0

o   Nog volgens zijne oude acte 43-0-0 in plaats van paascheieren ende nieuwe jaars gelden, en 18 vaten rogge voor het leeren der arme kinderen, evenwel de emolumenten door het gemeente bestuur der plaats bij resolutie van 1-5-1798 eigendunkelijk ingetrokken zijn zonder vergoeding

-        De koster en voorlezer van Lieshout moet de predicant uit zijn tractament voor die combinatie zelf voldoen volgens resolutie van het departementaal bestuur

 

Fondsen en goederen waaruit betaald worden:

-        Het tractament van f 200-0-0 word aan de kosters, voorzangers en schoolmeesters voor dese drie te zame gesmolten posten betaald op het geestelijk kantoor van Peelland in ’s Bosch

-        Het corporeel word betaald aan den koster uit dorpskas

-        De lijkgelden aan hem door particulieren

-        Al wat arme kinderen om te leren ende voor de lijken der arme gegeven wordt komt uit arme fonds der respective plaatsen

-        NB. Alle drie fondsen zijn voor den koster en voorzanger der gereformeerde gemeente op de hoofdplaats Veghel bij derzelver afzetting als schoolmeester voor hem gesloten

 

Emerite predicanten, predicants weduwen en gepensioneerde bedienden:

-        Daar wordt voor deeze gemeente een predicants wedue gevonden, woonende elders

-        Ook een gequalificeert schoolmeester in den jaare 1795 van zijn post ontzet en bij resolutie van het departementaal bestuur van 10-3-1803 met een gratificatie tegemoet gekoomen.

 

Tractamenten en inkomstens:

-        Het tractament van de predikants weduwe is f 100-0-0

-        De gratificatie van den afgestelde schoolmeester beloopt insgelijks f 100-0-0

 

Fondsen en goederen waaruit betaald worden:

-        En worden beide betaald op het geestelyk kantoor van Peelland geëtabliseerd in ‘s Bosch

 

 

Op 16 october 1808 is tot ouderling verkozen in plaats van de heer Benjamin de  Jong, bij gebrek aan stoff te Veghel de heer Kleijn, sergeant op pensioen, wonende te Erp.

 

 

Op 16 oktober 1808 is door de kerkenraad overwogen een brief van 14 oktober 1808 van het gemeentebestuur aan de predikant, dat het gemeentebestuur voornemens was de pastorie openbaar te verhuren, tenzij de predikant binnen 14 dagen een nieuw contract aanging. Als het gemeentebestuur weer 80 gulden gaat vragen in plaats van de gewone 60 gulden, zal de kerkenraad ter voorkominge van verdere onaangenaamheden de toelage van 20 gulden als in de gapasseerde 5 jaren bijdragen.

 

Tijdens de ambtsperiode van Theodorus Ross ging de oude kerk terug naar de katholieken, en bouwden de gerformeerden een nieuw kerkje. Op 1 januari 1823 ging dominee Ross met emiraat.