Het onderhoud van de kerktoren, luiklokken en uurwerk

Martien van Asseldonk, 25 augustus 2014
Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

De tiende was eentiende deel van de oogst dat aan de kerk betaald werd voor het levensonderheid van de parochiepriester en het onderhoud van het kerkgebouw. Soms werd de tiende onrechtmatig toegeëigend door de eigenaar of patroon van de kerk.

Volgens een synodaal besluit van het bisdom Luik dat op 5 september 1307 te Susteren genomen werd, moesten de bezitters van de korentiende zorgen voor de benodigdheden voor het celebreren van de missen, het onderhoud van het schip van de kerk en de tiendklok. De tiendklok werd geluid als de oogst getiend werd. Als de toren op het dak van de kerk stond, dan hoorde die voor het onderhoud bij het schip van de kerk. Als de toren op een zelfstandig fundament stond, zoals in Veghel het geval was, waren de parochianen onderhoudsplichtig.

Wie bezat die tienden? Oorspronkelijk waren in Veghel alle tienden in handen van de kerk en werden deze gebruikt voor het levensonderhoud van de persoon en onderhoud van de kerk. Op een gegeven moment is het tot een verdeling gekomen. Het grootste deel was na de verdeling voor de persoon van de kerk (de Persoonstienden) en een ander kleiner deel, zes klampen aan weerszijden van de Aa gelegen, kwam in handen van een particulier (de Heijmse tienden). Er zijn aanwijzingen dat de familie Heijm rond 1300 zowel de Heijmse tienden als het patronaatschap van de Veghelse kerk bezat.
Vermoedelijk hangt deze verdeling samen met de overgang van eigenkerk (beheerd door de patroon) naar parochiekerk (beheerd door kerkmeesters) rond 1200. Vóór die overgang zal de patroon als eigenaar van de kerk aanspraak gemaakt hebben op alle tienden en daaruit het levensonderhoud van de persoon of pastoor en het onderhoud van de kerk bekostigd hebben. De patroon van de kerk heeft bij de verdeling rond 1200 een klein deel van de tienden als privé-eigendom gekregen, terwijl het grootste deel bestemd werd voor de persoon en onderhoud van de kerk.

Op 14-1-1661 verklaarden een aantal inwoners van Veghel dat:

- 'de persoon off perssonaet van Vechel sculdich ende gehouden was wt de thientt het perssonaet toe comende, most onderhouden de groote clock met de bueck van de kerck met de kooren ende ornamenten ende noch daer en boven eenen beer tot dinste van de gemeijntte, die welcke veele jaeren herwaerts bij hunne diponentten kennissen ten verscheijen plaetsen is bestelt geweest.'
- Anthonis Hendricx verklaarde dat toen hij in 1625 kerkmeester was uit handen van Rogier van Broeckhoven als rentmeester van het personaat van Vechel 400 gulden voor de reparatie van de kerk van Vechel had ontvangen. Anthonis Gijsberts Smitt verklaarde dat Johan Habraken, pastoor te Vechel, namens de persoon in 1628 16 gulden heeft betaald die hij verdiend had 'aen iserwerck te maecken aen de groote klock'.

In 1648 werden alle kerkelijk bezittingen, waaronder ook veel tienden, geconsfisqueerd. Na 1648 werd het land als heffer van de grote tienden in de Meierij talloze malen aangesproken op het onderhoud van de torens. De eigenaar van het personaat van de Veghelse kerk heeft enige tijd met succes tegen deze confisquatie geprocedeerd, maar moest in 1689 uiteindelijk toch het onderspit delven, waarna ook de Veghelse persoonstienden overgingen naar de staat, die daarmee dus onderhoudsplichtig werd voor het schip van de kerk.

Wat vertellen de Veghelse bronnen over het onderhoud van de klokken, het uurwerk en de toren?


De klokken

In de nacht van 14 of 15 februari 1757 brandde de kerktoren van Veghel door bliksemimslag grotendeels af, waardoor ook de klokken en het uurwerk vernield werden. Het dorpsbestuur stuurde een verzoek naar de Staten Generaal met verzoek om de Rentmeester van de Geestelijke Goederen van Peelland (dus het land) als eigenaar van de persoonstienden te gelasten het schip van de kerk moeten repareren. Het dorp zou dan de reparatie van de toeren en een nieuw uurwerk bekostigen. Daarvoor verzocht Veghel vermindering van de landsbelasting, toestemming om geld te lenen en een plaatselijke belasting te heffen. Is de toren eenmaal opgetimmerd, dan moet de Rentmeester van de Geestelijke Goederen gelast worden om nieuwe klokken te doen maken van de gesmolten spijs en in de toren te doen installeren.

Op 18 januari 1758 stond de Staten Generaal Veghel toe om 4.000 gulden te lenen, mits een precies bestek van reparatie wordt gemaakt en publiek wordt aanbesteed; de rente mag ten hoogste 3% zijn. De verlaging van de verponding wordt geweigerd. Wel mag gedurende 8 jaar een extra plaatselijke belasting worden geheven. Op 12 mei 1758 bepaalde de Raad van State nog dat zij alleen voor de tiendklok wilde betalen. De andere kloken moest op kosten van het dorp opnieuw gegoten worden. Er hingen ten tijde drie klokken in de toren: de grote tiendklok, de gemeenteklok en het klein klokje. De nieuwe klokken wogen: de tiendklok 3.000 pond, de gemeenteklok van 1.800 pond en het kleine klokje 431 pond. Waar het kleine klokje voor gebruik werd, blijkt uit het volgende vers van de hand van Benjamin de Jong, dat op de klok aangebracht werd:

‘s morgens precis ten agt
's middaags ten twaalff ure,
sa coster op de wagt
voor kinders en nabure
het eerste om verstant
het tweede om den dis
treckt mij met u hand
het is u pligt gewis

De Raad van State had bij een reparatie aan de Veghelse kerk in 1739 geprobeerd om ook de eigenaren van de partikulier of Heijmse tiende mee te laten betalen, maar de hadden zij geweigerd, omdat hun tienden niet geestelijk maar laïcaal (lekenbezit) waren. Het land heeft toen de reparatie betaald. Het probleem dient zich nu opnieuw aan. De Rentmeester van de Geestelijke Goederen stelt dat de tiendeigenaars bij rechte gedwongen kunnen worden om mee te betalen als bewezen kan worden dat die van geestelijken waren of na het concilie van Lateranen van 1179 van geestelijken verkregen. De Thesaurier Generaal meent dat dit praktisch onmogelijk is; uit een brief die de eigenaars van de tienden in 1739 haden gestuurd (en een commentaar van De Kempenaar) die de Thesaurier Generaal toen had ingezien, valt inderdaad op te maken dat het van oorsprong laïcale tienden zijn. De nieuwe tiendklok komt dus voor rekening van het land.

In de dorpsrekeningen worden uitgave voor het onderhoud van de klokken vermeld, waarbij niet altijd duidelijk is welke klok precies bedoeld wordt.

Vermeldingen van de grote klok:

- 1651-1652:
o vuijtgegeven aen Ariaen Willems van waelre van Walre van sijnne gedane vocatie innen seven daghen int opweijnen vanden clocken op sijn eygen coosten, dat het belopt ter somma van 8 gulden (opwinden betekent hier omhaag takelen)
o betaelt aen Claes Janssen voort wercken dat hij den tyt van seven daghen om de clock op te wijnen aen den thoren heeft gearbeijt, compt voor de somma van 8 gulden
o gegeven aen Willem Janssen den smit van maecken de panne daer die groote clocke in hanght met de gehenghen daer aen te maecken de somma 8 gulden

- 1659-1660: Rover Jan Henricxs gevaceert ten Bosch ende aldaer gecocht eenen grooten reep alwaer de grote clock mede wort geluijt, daer voor betaelt 9-10-0
- 1728-1729: aen Willem Jan Aert Faassen, timmerman, voort opwinden van de groote clock die gesoncken was, mitsgaders aen den sleutel in deselve clock, etc. 3-12-0
- 1743-1744: wegens het maken ende repareeren van de pan en eijserwerck van de groote clock 6-0-0
- 1751-1752: aan den selven volgens ordonantie en quitantie betaelt de somme van dryentwintig gulden agt stuyvers verdient aan de clepel van de groote clock welcke luydende over zyn hoogheyt den heer Prince van orangie was gebrooken met het daar toe gelevert eyserwerck, gedaane arbeyt etc.
- 1783-1784:
o Volgens ordonantie betaelt aen Hendricus Petit, meester clokgieter, voor het verhangen en verstellen van de klok in den thoorn, omdat deselve niet meerder konde geluydt worde 24-0-0
o Aen Peter Klerx, smit, voor het maken van den klepel in de groote klok en daer by geleverde bouwt en scheere 3-15-0
o Voor leverantie van hout en arbeytsloon aen de klok in den toorn 10-0-0
o Smit, voor geleverde nieuw eyserwerk en het versmede van een geeelte van het oude aen de klok in den thoorn 16-0-0
- 1796: Meester touwslager, voort maken van een reep aan de groote klok


Vermeldingen van de twede klok:
- 1785-1786: Klepel van twede klok van de gemeente 7-1-0
- 1796: betaalt aan Johannis Craanen cum suis aangenomen hebbende volgens publique besteeding het luyden der klokke voor de diensten begonnen en hebben sulx vier maanden gecontinueert tot sulx werd afgeschaft, waar voor de somme van 8-13-0
- 1796: betaalt aan Aart Hendrik van Asseldonk voort luijden met de gemeentens klok vier maanden lang de somme van 4-6-0

Vermeldingen van de kleine klok:
- 1659-1660: betaelt aen Lendert den Greelmaker voor den bandtt van de cleyn clock, ad 1gulden
- 1753-1754: Verdienste aan de cleijne klok
- 1786-1787:
o Voor hout en arbeytsloon soo in de gemeentens toorn belfort maken van een luyk; in marge: niet voor de gemeente
o Voor eyser en arbeytsloon tot het maken van een geheel nieuw belfort waer in de gemeentens kleyne nieuwe klok is gehange, daer onder een slot en klinknagel tot een luyk aen den toorn; in marge: voor zover het luik aangaat te rooijeren

Vermeldingen van de nieuwe klok:
- 1659-1660: noch betaelt voor hout de nieuwe stellagie daer de nieu clock aen hangt 6-10-0

Enkele algemene vermeldingen van klokken:
- 1661-1662: betaelt aen Aert Faesen ter somme van 4-5-0 vant maecken ende inhanghen van de clock
- 1662-1663: betaelt aen Dirck Jan Hanrickx van olije ende selen aen de clock 2-12-8
- 1664-1665: betaelt aen Lenaert Lenaerts van de clok aen te hangen 1-15-0
- 1668-1669: Noch betaelt aen Lenertt den Greelmacker van eenen clockbant te maken somma 0-13-0
- 1680-1681: aan Willem den Smit voor het inhangen en maecken van de klepel in de klock 2-2-0
- 1709-1710: Aan Gijsbert Leendert Smits voor reparatie van de klock en de clepel
- 1711-1712: Theunis Claes Janssen comt wegens het gebruijck van sijn wijntas om de klocken op te winden 1-10-0Voorbeeld van een windas.

- 1716-1717: reparatie aan de riemen van de klepels en aan de clockseelen
- 1721-1722: betaalt aan Hendrik Hommels meester timmerman, soo voort maken van den clockenberg als andersints 6-7-8
- 1729-1730: aen Maria Tijs Boermans over leverantie van een geheel jaar oli tot het smeeren van den clock 3-0-0
- 1742-1743: Touw oft luijreep gelevert tot de clock in den toorn en voor touwen aan de clock en ’t aanmaken van dien
- 1742-1743: betaalt aan Antonij Joosten, meester timmerman soo voort maaken van’t rad aan de clock als andersints 11-0-8
- 1746-1747: Voort verhangen van de clocke en vergieten van de comme 11-16-0
- 1748-1749: aan een schoenmaker voor leer om de clocke seel te maken
- 1751-1752: Als mede gedaane arbeyt int maaken van de klokke spien ende int hangen van de klepel in de clok en verhange van dien, alsoo alle de clocken uyt de panne waaren geweecken door het luijen over syn hoogheyt onsen gewesene erffstadthouder Prince d’ Orangie
- 1754-1755: Mits de clok opden toorn, die slim in de pan lagh, opgewonnen regt gebragt
- 1771-1772: Voor reparatie en spliyse van de reepen aen de klokken en een luyseel en trekseelen 2-17-0
- 1786-1787: Aen Hendricus Petit, meester klokgieter voort vergieten en byleveren van speysen van de twee klocken waer van de eene gebarste en de andere te kleyn was 908-15-0


Het bestek voor het van 'het maaken van een gedeelte der nieuwen clockenberg off cruijswerck op den tooren alhier', welk werk op 16 januari 1721 openbaar werd aanbesteed, is bewaard gebleven.

- Eerstelijck sal den aennemer moeten leggen ende leveren twee balcken, een onder en een boven den ondersten balcken, lanck circa 18 voeten, awaar 12 en 8 duijm, en den bovensten balck lanck circa 15 voet, swaar 9 en 11 duijm
- Nog sal den aennemer moeten maken ses cruijs armen, cruijs weegs door malcanderen in den bovensten en ondersten balck op drie quartierse tand, wel en sterck naer den eysch ende werck, ende het model in malcanderen gewerckt, ieder cruijs arm swaar 7 en 5 duijm
- Nog sal den aennemer moeten maken een dwars rijgel comende volgens ’t model over de cruijsen te langs door, swaar 5 en 6 duijm
- De hoogte binnen de cruijs balcken moet wesen 7 en 9 duijm ende de breete binnen steijlen 12 voer 9 duijm
- Den aennmer sal alles daer toe moeten leveren ende ook nemen van het beste gesont en droog eijcken hout, sonder de minste speijnde off vou, ’t geene door de besteeders voor het opdoen sal werden gevisiteert, en niet goet keurende ander hout moeten leveren
- De besteeders reserveeren het out hout ’t geene den aennemer uyt den tooren op het kerckhoff sal moeten leveren ende den aennemer sal het out eijserwerk mogen gebruycken en laten proportioneeren om daar mede te doorschieten als van outs ende soo ala ’t behoort
- Ook sal den aennemer wel en voorsigtig de clocken van het ander wercke moeten aff doen, ende op het nieuwe te maken werck wel ende tot dat ganckbaar zijn moeten leveren, ende den hamer op deselve form met de veer als altans is, sonder dat daer aen off aen eenig ander werck eenige schade geschiede, op peene vand ’t selve te herstellen en alle schade ende costen van dien te refonderen, waar van expresselyk wer gemolesteert
- Oock sal den aennemer de middelste clock, die een weijnig scheeff hangt, regt ende in haar balangs moeten brengen met het onderleggen van een hout op de eenen balck

Het werk werd aangenomen door Jan Mijs voor 49 gulden.

Het onderhoud van de klokken was de verantwoordelijkheid van de tendheffer en de gemeente. In de kerkrekeningen wordt twee keer een uitgave voor dit doel vermeld:

- 1655-1656: Jan Hendrick Frensen weduwe betaelt voor olije, nagelen ende zeelen voor de kercke 4-4-0
- 1655-1656: de greelmaecker van clockbanden gegeven 7-10-0Het uurwerk

Wie het torenuurwerk heeft uitgevonden is niet bekend. De eerste torenuurwerken, eind dertiende eeuw, gaven slechts een signaal op gezette tijden. In het midden van de vijftiende eeuw verschenen de eerste torenuurwerken met wijzerplaat.

Een van de taken van de Veghelse koster-schoolmeester was in de zeventiende eeuw: 'het uurwerk en het horologe te stellen, te smeren, op te winden ende wat tot allent selve behoort'.

In de dorpsrekeningen van Veghel worden de volgende onkosten en 'orlogiemaeckers' vermeld.

- 1656-1657: betaelt aen Willem den Smit voort stellen ende maken vant uuergewerck 4 gulden
- 1656-1657: betaelt aen den orlogiemaker woonende tot Os vant maken ende repareren der orlogie, bedracht ter somme van 37 gulden
- 1657-1658: optten 20en junij aen Nicolaes Tonie Oorlogiemaker betaelt 25 gulden vant oorlogie te maken
- 1660-1661: betaelt aen Philips Peeter Smits vant repareren vant urewerck 1-0-0
- 1660-1661: betaelt aen Magdalena van der Haghen dat Sterckman met de horlogie maecker hebben verteert 0-10-0
- 1681-1682: aan meester Claas den orlogiemaecker voor reparatie vant uurwerck 20-0-0
- 1681-1682: Aan N. Sondag horlogie maecker het uurwerck gevisiteert hebbende van vacatie ende verteringe betaelt 4-0-0
- 1682-1683: Claes Teunesen horloge maecker voor sijne vacatie int repareren vant horloge 1-0-0
- 1683-1684: betaelt aan Dominius Sondag voor ’t maecken vant horloge de somme van 50-0-0

Hierna werd het onderhoud van het uurwerk op de Veghelse kerktoren voor 6 gulden per jaar uitbesteed. In 1691-1692 werd het bedrag betaald voor 'een jaar tractement'. De dorpsrekeningen vermelden dat bedrag al in 1685 en ook nog in 1810. Het bedrag werd aan de volgende personen betaald.

Periode:
Naam:

1685-1686 den horlogiemaacker Van Gemert
1691-1724 Hendrick de Jong, horlogiemaecker
1725-1735 Benedicus van de Berg
1736-1774 Adriaan Voets, meesterhorologie maaker
1774-1786 Nicolaes van Berkum, horologiemaker
1786-1810 Johannes Joris Donkers, meesterhorologiemaker


Andere vermeldingen uit de dorpsrekeningen:

- 1731-1732: aen Maria Tys Boeren voort leveren van den olij tot het smeren van de clocken en horlogie 3-0-0
- 1734-1735: voor het verwen van de wijsers aen den toorn
- 1759-1760: Betaalt aan Goort Weekers, timmerman, voort maken van eenen nieuwen stoel onder het horologie
- 1788-1789: Voor twee nieuwe weysers, vergulde van dien, opsetten van deselve aen den thoorn en van twee oude daer aen te reparere en het horolgie te vermaken etc. 220-0-0
- 1788-1789: Voort maken en leveren van touwen tot het gemeentens horologie om het gewigt daer aen te hangen
- 1791-1792: Aan Antonij van Wyk voort losmaken en wederom vast maken en herstellen van een uurweyser op den toorn 3-0-0

Vergadering van schepenen op 29-5-1788:
- De oude weijsers vant gemeentens horologie sijn seer duijster. De vergadering besluit deze opniew te vergulden, en nog twee dito nieuwe van beyde de seyde van den toorn te plaatsen, soo als reedts voor lang bij deese vergadering is geresolveert geweest. In de marge: geresolveert om vier wysers te maken.


En nog een bijzondere vermelding:

- 1717-1718: aen Claes Jansen Raijmaker wegens leverantie van hout tot het maeken van een sonwijser 1-4-0


De toren

De oudste vermelding van de Veghelse kerktoren dateert uit 1461. In dat jaar gaf de bisschop van Luik verlof aan de kerkfabriek van Veghel om een rente van 4 rijnsguldens te verkopen voor de bouw van een nieuwe toren, die reeds voor een gedeelte was opgetrokken. Dat is tevens de eerste vermelding van het kerkgebouw althans de kerktoren, in Veghel.

De kerktoren staat afgebeeld op deze tekening van J. Stellingwerf uit de zeventiende eeuw.

In de dorpsrekeningen worden inkomsten en uitgaven vermeld met betrekking tot een zolder in de toren:

Inkomsten:
- 1635-1636: alnoch stellen de selve voor ontfanck als dat sij hebben ontfangen vande sulsders (= zolders) die sy verpacht hebben inden tooren, belopen int tgheel ter somme van 20-6-0

Uitgaven:
- 1635-1636: Item betaelt aen Willem Janss Smidt (..) vanden sulder open te doen inden tooren
- 1718-1719: Item betaelt aen Willem Verbruggen, meester timmerman de somme van negentien gulden, soo voort maken van den solder in den tooren, bancken in de school, het schoor op den dijk etc, dus 19-0-0


De spits van de toren was bedekt met leien en dit deel van de toren was onderhoudsgevoelig. De dorpsrekeningen vermelden:

- 1635-1636: Item alnoch betaelt aenden leijdecker vanden tooren te decken, compt ter somme van 11-10-0
- 1641-1642: den 19 julij alnoch betaelt voor eijcken houdt dat inden tooren vertimmert is, de somme van 3 gulden
- 1641-1642: Item betaelt aen Anthonis de smit van het repareeren vanden haen opden tooren
- 1645-1646: Optten 20 junij vuijtgegeven aende leydecker die optten tooren gedeckt hadde ter somma van 21-5-0
- 1646-1647: vuytgegeven optten 9 juny aen Thonis Gijsberts Smidtt 4-11-12 van eyserwerck tot anckers aenden tooren blyckende by quitantie
- 1651-1652: vuytgegeven aen Peter Claessen eene houdt om drien balcken inne den thoren aff te doen snyden, daer voor betalt de somma van 7 gulden
- 1651-1652: vuytgegeven aen meester Jasper Symens leydecker soo van metriallen bijden selven senden thoren gedaen als mede van syn aerbijts loen aen synne knechten dat het belopt ter somma van een hondert ende 18 gulden) blyckende bij synne quitantie daer van synde de dato den vierden october anno 1651
- 1651-1652 Item betaelt voor achtentwentich voetten eycken plancken die aenden thoren sijn vermackt de somma van 1-8-0
- 1651-1652: Item alnoch vuytgegeven aen Thonis Henrick Jacops voor vyffendetseventich voetten eycken plancken die aenden thoren van Vechel door den leydecker syn verwerckt beneffens eenige ribben aenden thooren verwerckt ende alnoch aen de scutcoij verdient zamen 9-9-0
- 1651-1652: Jan Lamberts ten Booss geweest met twe kars ende daer gehaelt vijfthien hondert leijen ende hebbe daer voor betalt eenne somma van 10 gulden) 10 stuyvers
- 1651-1652: gecoft totten thoren drie dusen stopnagel ende hebbe daer voor gegeven 2 gulden 14 stuyvers
- 1653-1654: betaelt voor twee gelaessen inden tooren staende tegen het vaergewerck belooptt 1-16-0
- 1661-1662: aen den glaesmaecker betaelt van glaesen aen den thooren ter somme van 2-5-0
- 1661-1662: betaelt aen Jan Hendrick Jan Claes mede borgem(eeste)r ter somma van 1-0-0 voor plancken aen den thooren gedaen met ettelijcke nagels
- 1661-1662: Item betaelt aen Dirck Jan Hendrickx ter somma van 2-1-0 voor olij, lijnden, nagels aen den thooren ende klock
- 1661-1662: Item aen den leijdecker betaelt tot reparatie aen den tooren ter somme van 17-0-0
- 1662-1663: betaelt aen Jasper Sijmons den Leydecker van reparatie van den thooren int jaer 1662 gedaen 5-0-0
- 1663-1664: Item betaelt aen Jasper Sijmons leijdecker van de reparatie van den thooren 5-0-0


Op 7 juni 1664 sloten de regeerders van Veghel een overeenkomst met met Jasper Sijmons, 'leijdecker', voor de reparatie van de toren voor de duur van zes jaren:

- te weten de den voorschreven Jasper Symons den tooren tot Vechel onderhouden in leyden, nagel ende decken
- mits het dorp te besorgen de plancken die tot den tooren van noode mochten wesen
- voor welcke voorschreven reparatie den voorschreven Jasper Sijmons in het eerste jaer sal profiteren ende ghenieten ter somma van seven guldens tien stuijvers ende voort vervolgens allen jare ses guldens
- ende is mede wel expresselijck ondersproocken off gebeurde (daer Godt almachtich voor behoeden wil) dat den voorschreven tooren door blixem en donder off hagelslach quam extraordinaris schade te lijden, off dar de plancken waren verrot ende oversulcken groot gaten mochten in den tooten comen, sal buijten betalingh moeten worden naer estimati van wercklieden des kennis hebbende, ende sal den selven tooren alsdan moeten gevisiteert ende besichticht worden van den voorschreven wercklieden, ende sullen insgeljcx allen de gaten die meer als eenen voet int viercant waren ontdect buijten betalingh worden

Dorpsrekeningen (zie ook het opstel over het onderhoud van de kerk, daar worden in de kerkrekeningen dezelfde namen vermeld):

- 1665-1666: aen den leydecker Jasper uitgegeven de somme van 38-12-0
- 1666-1667: Alnoch betaelt aen Jaspar Symons Leyedecker 23-5-0
- 1668-1669: Alnoch betaelth aen Jasper Symons leydecke ter somme van 21 gulden die hij verdintt heeft aen den tooren te decken
- 1671-1672: Betaelt aen den leydecker 16-0-0
- 1679-1680: Betaalt aan den Leijdecker voor het decken van den toorn tien gulden 10-0-0
- 1680-1681: Aan Willem den Leijdecker voor reparatie aan den tooren gedaen 14-12-0

Op 12 oktober 1681 sloten de kerkmeesters, predikant en schepenen van Veghel voor 12 jaren een contract met Willem Jasper Bratveer. Die moest voor 15 gulden per jaar:

- 'jaarlijks het dack ende de thooren komen bezichtigen en daar aan repareren wat nodig is, op eigen kost, drank en huisvesting',
- 'ende sal hij Willem Jaspers moeten gehouden sijn op het dack te maecken ende repareren al het gene twee voet in sijn vierkant gebroocken, vergaan ofte verrot is, mitsgaders de goot te onderhouden, de muuren vant dack ende de hae.. ende kanten behoorlijck repareren ende bestreijcken met het geene daar aan eenigsints is hoorende'.
- De kerkmeesters en het dorp moeten 'leveren de leijen, nagels, loot, hout, steen, kalck en eijserwerck en al het gene verders daerte vereijst ende noodig wesen sal. Sullen mede tot koste van de kerck de voornoemde Willem Jaspers en desselfs leeren en andere instrumenten van Einthoven met een bequaeme kar moeten halen ende t’ huijs brengen'.

Uit de dorpsrekeningen blijkt dat Willem Jaspers Bratveer naast zijn tractament extra kosten in rekening mocht brengen. Hij wordt in de rekening van 1683-1684 voor de laatste keer genoemd, zodat hij zijn contract niet afgemaakt heeft. Misschien was hij voortijdig overleden.

In de dorpsrekening van 1685-1686 wordt aan Johannes Scoltius, leijdecker 10 gulden betaald voor de reparatie van de toren en schoolhuis. Andere vermeldingen van leidekkers uit deze familie:

- 1705-1705: Betaalt aan Johannes Scholtius, leijendecker, voor reparatie van den tooren, raadt en schoolhuijs 24-2-0
- 1717-1718: Leijdecker Scholten wegens verdiensten van het jairlijcx wercken, en anders 10-8-0
- 1718-1719: aen Matijs Scholte meester leijdecker voor sijn jaarlijcx tractament vant decken van den tooren als andere verschotten volgens specificatie 10-0-0
- 1719-1720: Aen Cornelis Scholte meester leijdecker voor zijn ordinaire verdienste 10-0-0 en 0-5-8 voor extra onkosten

Uit de dorpsrekening van 1723-1724:
- Aen Jacob Gysberts cum suis meester leijdecker voort decken op den toren 7-0-0

Vanaf 1726-1727 tot 1756-1757 wordt elk jaar een tractament van 6 gulden betaald aan 'Geerit van Wijk, meester leijdecker, voor een jaar onderhoud vant leijendack aen den toorn'.

Van 1759-1769 tot 1777-1778 werd dit bedrag jaarlijks betaald aan Jan van Wijk en vanaf 1778-1779 aan Peter van Wijk, meester leydecker.

In de rekening van 1779-1780 staat vermeld: aan Peter van Wyk voor een jaar onderhoud 6-0-0. In de marge staat gesschreven: 'te rooijeren ingevolge hair Hoog Mogende Plakaat van den 16 january 1778 en het abusive wegens deezen post in voorige rekening geroyeert'.

Hierna duurt het tot 1801 voordat er in de dorpsrekening weer uitgaven voor de reparatie van de kerktoren voorkomen:

- 1801: Jan van Wijk, meester leydekker, voor reparatie aan de toorn 19-7-0
- 1801: 1500 leijen, arbeytsloon, leijnagel, alles tot gebruik van en toorn welke met den storm van 9 november 1801 deerlyk ontrampeert was 54-4-0

We zagen dat vanaf 1681 tot 1778 jaarlijks een tractament werd betaald aan de leidekker. Daarnaast waren er in die periode ook nog andere uitgaven voor de preparatie van de toren.

- 1713-1714: Den 13 meij betaelt voor den haen ende den appel op den tooren 12-6-0. De haan op de toren staat afgebeeld op bovenstaande tekening. De haan staat op een kruis en het kruis staat op een bol. Die bol zal de appel geweest zijn.
- In 1733-1734 werd aan Geerit van WIjk 18 gulden extra betaald voor het 'maken van een nieuw fack aen den zuytzeij van den toorn'. Een vak is een deel van het dak, of een zijde van de toenspits.
- 1747-1748: Aan Jan Clerx, smit, voort slot opden toorn en andere verdienste 3-10-0
- 1750-1751: aan Geerit van Wijk, meester leijdecker, volgens ordonantie en quitantie betaalt de somme van sesendertig gulden voort metselen van eenige uytgevalle facke in den toorn, voort affdoen vant gewasse puijn aldaar tot bevrijding vant verder inwateren besmeeren van dien, en ’t cruijs op den toorn vast te setten, ’t verwent en affsetten van den weysen, etc. 36-0-0
- 1755-1756: Voor 2000 France leijen tot het maken van een nieu fack in den toorn 32-0-0
- 1755-1756: Voort maken van tselve nieuw fack, ider twaalff dagen daar aan gearbeijt op eijgen cost en drank 39-12-0

In 1757 brandde de toren en de kerk door blikseminslag grotendeels af. Hierover is een apart opstel geschreven. De nieuwe toren kreeg op de spits een grote bol, hiervoor had men de kerk van Oss als voorbeeld genomen, getuige de notirie in de dorpsrekening van 1758-1759:

- Om dat groot werck met vrugt en voordeel voor de gemeente te beginnen wiert geresolveert den secretaris tot Osch te versoecken copie bestecq van haren gemaakte en ook afgebrande nieuwen thoorn en vant horologie, ten welcken eynde den 13 february 1758 missive is geschreven en per expresse affgevaardigt, betaalt 0-15-0.
Latere vermeldingen uit de dorpsrekeningen:

- 1761-1762: 30 november 1761 betaalt aen W. De Bruijn te s’ Bosch soo voor geleverde 200 pont loot verschotte van tol met de vragt de somme van 23-6-0 gebruijck boven int doorlugt van den toorn alwaar men eenig leck had bevonden die het hout in den toorn benadeelt
- 1762-1763: Voort maken van wijsere tralien voor de galmgaten in den toorn tot bevijliging van de incoomende duijven en ander vliegende gevoogelt de welcke het hout en clokken bevuijlen en daar door [aan] verrotting onderheevig 9-0-0
- 1762-1763: Voort verwen vant houtwerck binnen den toorn als mede de steijlen en knop 19-0-0
- 1773-1774: Voor verve aen den knop en paele van den toorn, belegge daer aen van loot, reparatie aen de klok, raadthuys en pastorye samen 49-6-0

Op 9 april 1776 werd onder de reparatie van de torendeur openbaar aanbesteed. Het bestek is bewaard gebleven.

- Den aannemer sal in den toorn in ‘t westen de oude deur moeten uytbreken en een nieuwe in de plaats brengen, hoog 10 voet en breet 6 voet en 3 duymen, en deese deur te maken van beste greyn 1 ½ duym dese de clampe van binnen 2 deuren gryne verve deese breet 10 duymen, en verders deese deur te bewerken met een flinket offte klyn deurtje, alles suyver en gladt schaven en ploegen af te hangen met de oude gehengen soo deselve bequaam mogte bevonden worde, anders nieuwe in de plaats te leveren, en ieder geheng van agter te versien met twee klinknagels, verders te versien met grendel, clink en ring en een nieuw slot naar het fatsoen van ’t oude, wel te grondverven en de vaste couleur naar ordre der heere besteders.

Gemijnd door Jan de Poirter.

In de dorpsrekening van 1775-1776:

- Voor 379 pont eyser tot ankers en voort smeden tot de gemeentens thoorn alhier gebruykt, alsoo een stuk uyt de muur stond en uyt te valle en aengemetselt moste werde, en de ankers daer toe moste wesen 56-17-0
- Voort make van een gedeelte uytgevalle en nog staende uyt te valle muurwerk en weder inmetsele vant selve aen den gemeentens thoorn 45-0-0
- Voort beplanken van de galmgaten in den thoorn en decken van dien met leyen int zuyden en westkant 23-12-8
- Voort visitere van de metselwerk aen de westkant van den thoorn en voort afdoen van de clocken van de asschen
- Voor 3000 steen aen den gemeentens thoorn gebruykt 24-0-0
- Kalk en vragt tot den thoorn van de gemeente gelevert

Hierna verschijnen pas in de dorpsrekening van 1801 weer uitgaven voor het onderhoud van de kerktoren: 'volgens de ordonnatie en quitantie betaalt aan Ant Annema vor leverantie van 213 pont lood aan den toorn gebruijkt veroorsaakt door den storm 9 november 1800 de somme van' 39-19-0.


Het dorp is niet langer verantwoordelijk voor de toren

Wat is er in 1778 gebeurd, waardoor het onderhoud van de toren naar de kerk verhuisde? In de rekening van 1779-1780 staat vermeld: aan Peter van Wyk voor een jaar onderhoud 6-0-0. In de marge staat gesschreven: 'te rooijeren ingevolge hair Hoog Mogende Plakaat van den 16 january 1778 en het abusive wegens deezen post in voorige rekening geroyeert'. Het dorpsbestuur nam dus niet langer verantwoordelijkheid voor de toren vanwege het plakkaat van de Staten Generaal van 16 januari 1678. In dat plakkaat werd uitdrukkelijk gesteld, dat de heffers van geestelijke tienden verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de parochiekerken en waarin voorts maatregelen werden aangekondigd om de nalatigen te dwingen. Kennelijk was ook het onderhoud van de torens daaronder begrepen.

Immers, toen de kerk en toren van Veghel in 1780 gerepareerd moesten worden stelde de staat ook de eigenaar van de particuliere tienden verantwoordelijk , onder verwijzing naar het plaaat van 16 januari 1678.

Brief van 5 mei 1780 van J.R. Hopman, vanuit 's Bosch aan P. de Jong.

Weledelgestrenge heer en neef. De regenten van Veghel hebben verzocht om de kerk en de toren te repareren. Voordat men deze reparatie doet moet men de particuliere eigenaars van de tienden welke zich buiten het gemene land in Veghel bevinden daarop aanspreken. Als de particuliere tiendheffers verklaren zich niet gehouden te voelen aan de reparatie mee te betalen (hetgeen niet alleen waarschijnlijk is gezien het verleden, maar zelfs raadzaam) moet rentmeester De Kempenaer hiervan op de hoogte gesteld worden, conform art 5. van de Staten Generaal plakkaat 16 januari 1778.

Op 12 mei 1780 schreef J.R. Biltgens, vanuit Roermond eem brief aan de regenten van Veghel. Hij was aangeschreven als voogd over zijn minderjarige neef Hermanus Hendricus Biltjens, eigenaar van 6 klampen tienden gelegen onder Veghel, met betrekking tot een bijdrage aan de reparatie van de kerk en de toren. Hij excuseert zich daarvan. Dat heeft hij nog nog nooit gedaan, hij is altijd conform de Staten Generaal resolutie ongemolesteerd gelaten, en hij heeft Raad van Brabant conform de resolutie van 16 januari 1778 voldoende bewijsstukken overlegd. De tienden zijn nooit in bezit geweest van geestelijken.

Brief van de regenten van Veghel aan rentmeester van de Geestelijke Goederen De Kempenaer van 25 mei 1780, met een staat van de inkomsten van de kerk: 101-13-12. Daarvan betaalt men voor het beklimmen van de kerk 34-2-10, resteert 67-11-2. De kerkmeester brengt een nadelig slot in van 30-0-0. Tevens meldt men dat sinds vorig jaar een kerkraad bestaat, maar men bezit geen consistorie. De regenten vragen toestemming om er een te bouwen. Deze brief is door kerkmeester Philip van Veghel op 26-5-1780 naar Den Bosch gebracht.

Resolutie van de Raad van State van 26 juni 1780, meegstuurd door rentmeester De Kempenaer in zijn schrijven aan het sorpsbestuur van Veghel van 15 juli 1780. Naar aanleiding van de brief van De Kempenaer vanuit Leeuwarden van 13 juni 1780, die melding maakt van de vervallen staat van de kerk van Veghel, en omdat het inkomen van de kerk volgens opgaaf meer dan 100 gulden per jaar bedraagt, komt het Raad van State bedenkelijk voor of die inkomsten wel behoorlijk zijn geadministreerd. Daarom moet de rentmeester van de officier, schepenen en secretaris de laatste twee kerkrekeningen vorderen en een staat van ontvang en uitgaven, deze examineren, en daarover bericht doen. Tevens graag bericht of de toren op de kerk of daaraan vast staat, dewijl anders nog de kerke middelen nog de thiendheffers daer mede te doen hebben. En ten slotte dat Hendrick Biltjens, bezitter van zes clampen thienden onder Veghel ten sijnen comptoire niet heeft laten registreren een gewijsde van de Raad van Brabant, waarbij hij ongehouden verklaard was wegens zijn tienden te contribueren tot onderhoud van de kerk. De rentmeester doet er goed aan zich hierop nader te expliceren.

Op 19 september 1780 werd namens De Kempenaer een extract van de resolutie van de Raad van State van 14 september 1780 naar het dorpsbestuur gestuurd in verband met de reparatie van de kerk.

De inkomsten van de kerk zijn jaarlijks 101-13-12 en de ordinaire lasten bedragen 34-2-10, zo dat men 67-11-2 overhoudt voor reparatie. J. B. Bitljens, voogd van Hermanus Hendricus Biltjens, bezitter van zes klampen tienden onder Veghel, was gevraagd om bij te dragen in de kosten, wat door hem werd geweigerd. De inkomsten van de kerk zijn onvoldoende om de kosten van de huidige reparatie aan de kerk en thoorn, die aan de kerk vast staat, te dragen. Beltjens heeft op het kantoor van De Kempenaer de resolutie van de Raad van Brabant waarin hij ongehouden verklaard zoude sijn wegens zijn thienden te contribueren tot onderhoud der kerk en toren niet laten registreren. Ingevolge het plakaat van de Staten Generaal van 16 januari 1778 is hij daarom verplicht om nevens het gemeene landt is de kosten te dragen van de thans vereist wordende reparatie aan de kerk en toren te Vechel.

De rentmeester der Geestelijke Goederen De Kempenaar wordt geauthoriseerd om een bestek te laten maken voor de reparatie van de kerk en toren van Vechel en het afschieten van een camertje en een hoek van de kerk tot een consistorie en het werk publiek aan te besteden. De kosten zullen moeten worden gedragen door het gemene land vanwege het bezit van haar tienden te Vechel en door de eigenaar van de zes klampen particuliere thienden, naar proportie van het bedrag waarvoor ieders tienden in de verponding contribueert.

Na herstel moet men om de 6 à 8 jaar herstelwerkzaamheden gebasser op een behoorlijk bestek laten doen, publiekelijk aan te besteden door de kerkmeester. Simpele zaken als onderhoud van de gemeentensklokken, en het gedeelte van het Bellefort waar de klokken hangen, het uurwerk en de wijzers, riemen van de klepel, touwwerk, zijn voor kosten van de gemeente en komen niet tot laste van de kerkfabriek. De kerkmiddelen moeten met alle mogelijke zuinigheid worden geadministreerd en zo doenlijk verbeteren door het doen heffen van kerkregten van lijken die op het kerkhof begraeven wordens als andersints.


Vergadering van het gemeentebestuur op 31-10-1805. Antwoord op vragen aan het departementaal bestuur van Braband.

- Dat binnen deze gemeente eene oude publieke parochiale kerk met één toren daar aan vast gevonden word
- Dat het land alle de tiende alhier geheven wordende, uitgenomen ses klijne klampen toebehorende aan de heer Hermanus Hendricus Beltjens, wonende te Roermond, bezit.
- Dat voormelde slands grove tiende, gelijk immers algemeen bekend, geestelijke zijn, uit welke het gemeene land in den jare 1739 bij eene notabele reparatie der kerk, de kosten, zonder dat daar in door de particuliere eijgenaars der voorschreven ses klampen ietwes is gecontribueerd, heeft betaald, even zo als in de jaren 1757 en 1758 wegens het herstel der schade door het afbranden van de toren den 14 february 1757 voorgevallen, veroorzaakt is geschied.
- Aangaande ’t geene omtrent de executie van den Hoog Mogende placaat van 16 januari 1778 geregtens de bovengemelde particuliere tiendheffers heeft plaats gehad is ons niets bekend, zulks zal na insenden ten kantore der geestelijke goederen van Peelland ofwel bij de particuliere tiendheffer kunnen worden geïnformeerd.
- Voorts dat ons geene opgaave nog eenige stukken hoegenaamd waar van kopye of extracten by bovengemelde U Lieder resolutie onder no. 1, 2 en 3 opgegeeven en bedoeld bekend zijn.


De verantwoordelijk voor de toren verhuist naar de kerk

In de dorpsrekeningen tussen 1778 en 1801 worden geen uitgaven meer vermeld voor het onderhoud van de kerktoren, omdat in het plakkaat van 16 januari 1778 de eigenaars van de tienden daarvoor verwanteoordelijk gesteld werden. Tegelijkertijd duiken in de kerkrekeningen voor het eerst wel dergelijke uitgaven op:

- 1779-1782: Voort maken van een sleutel aen de torendeur aen de klok klepel verdient, hengen en nagel aen de toorndeur te samen, 4-12-0
- 1779-1782: Voort maken van een nieuwe thoorndeur, 2-8-0
- 1782-1785: Voor leverantie van latten etcetera tot het belatten van de galmgaten voert invliegen van de duyven, vast stellen vant belfort, verven van de peer op de thoorn, 48-13-0
- Volgens ordonantie en quitantie betaelt aen Antony van Wyk aengenomen hebbende op den 2e juny 1783 publiecq het ses jarig onderhoudt der kerke thoorn alhier jaers voor eene somme van 73 gulden ses stuyvers elf penningen, en nog eene somme van een hondert gulden eens voort leggen van 1 ½ roede nieuw dak ’t welke in den jaere 1784 is gelegt, synde voor af betaelt, samen 173-6-11
- 1785-1788: Aan Antony van Wyk, leydecker, een jaar onderhoud van de toren, 73-16-10
- 1788-1791: Arbeytsloon aent belfort etcetera gedaen in den thoorn, 26-16-2
- 1791-1794: Aan Antony van Wyk, leydecker, aangenomen hebbende ingevolge conditie dato 7 maert 1791 het onderhout der parochiekerk en thoorn voor 33-6-11 per jaar
- 1797-1800: Aan Antonij van Wijk, meester Leydekker voor een jaar onderhoud der kerk en toorn, alhier in 1797, 33-6-11
- 1803-1805: Aan Marcelis van Wijk, meester leijdekker, in voldoening van zijn arbeidsloon wegens repareren en verwen met verschot van verw, oly aan den toorn en vergulden van den haan of appel op denzelven, 84-7-0

Het is de vraag waarom de kerk vanaf 1778 verantwoordelijkheid nam voor het onderhoud van de toren, terwijl formeel de tiendbezitters verantwoordelijkheid waren. Dat waren het land voor de Persoonstienden en de onwillige Biltjens te Roermond voor de Particuliere tienden. Vermoedelijk verwachtte de gereformeerde kerkenraad weinig steun van de tiendheffers en heeft men aanvankelijk beperkte kosten, zoals de nieuwe deur in de toren vanuit de kerk bekostigd. In 1780 was er wel steun van de tiendheffers voor de nieuwe consitoriekamer. Daarna nam de gereformeerde kerkenraad voor grotere uitgaven steeds verantwoordelijkheid. Omdat het kerkbestuur in 1791 zowel het onderhoud van de kerk als de kerkoren bekostigde werd het onderhoud daarvan op 7 maart 1791 tegelijk uitbesteed:

Aanbesteding door kerkmeester Philip van Veghel van het vernieuwen en onderhoudt van het leyen dak van de parochiekerk alhier, alsmede aan den thoorn en andere soo binnen als buijten werken daer toe nodig.
- Den aennemer sal gehouden syn geduerende dese jaeren van aanneminge te onderhouden in goede en loffelyke staat all het leyen dak, glazen en mueren en pilaren, vorsten en zoomen van beneden tot boven van den buyk der kerck, koren, thoorn niets uytgesondert, de uygevallen en losse leyen tot aent vaste werk met een stopeyser uytruymen en dan wederom met nieuwe leyen in goedt verbandt op een derde instoppen, ieder ley genagelt met twee leynagels na den eysche vant werk, de glazen die mogte uytwayen wederom met nieuw glas wel in syn loot geset en gesondeert en met syn windt roede voorsien als mede de ruyten die er uyt zyn off uyt komen te vallen wederom vast int loot met goedt glas instoppen na het formaat als nu deselve bevonden, als meede alle de pielaeren, vorsten, soomen, rollaegers wel toe metselen en aensmeeren met goede vette kalk en met wit kalk wassen en daer de vorstpannen af of uitsteecken syn wederom nieuwe in plaets te leveren en wanneer van buyten daer steenen uyt vallen of ter tijt wederom met harde steenen en goede vette kalk in verbandt metselen, als mede de uytgewaeterde voegen vol setten met een voegspyker, de muren van binnen aff gladt en gaaf houwen en by pleysteren, en daar kalk af valt off afgevallen is, wederom aensmeeren, bepleysteren en opwitten, mitsgaders de vloer daer eenige plavuysen mogte uyt syn of onstucken wederom met deselve soort instoppen, alles na vereyschte vant werk, en in gerede staet opleveren den primo november deeses jaers 1791
- Den aennemer sal de kerk en koren alle jaer eens schoon en suyver moeten uytstoffen en in de ses jaeren eenmael int geheel moeten witten en alles nauwkeurig besetten met goede kalk en lakmoes en sulx op soodanige teyt als heren besteeders sullen goed vinden.
- Den aennemer sal alle materialen en gereetschappen, tot vernieuwing, reparatie als onderhoudt noodig, geen uytgesondert, sig selven moeten versorgen een ieder in syn soort goedt en onverbeterlyk, meesterlyk gewerkt na den eysch vant werk
- Den aennemer sal den thoorn mede moeten onderhouden en ten minste eens in de ses jaeren moeten verwe de knop, spijlen, rijchels, lystwerk etcerera, soodanig kouleur geven als de regenten sullen oordeelen.
- Den aennemer sal gehouden syn alle jaeren twee mael in den voor en natydt allen het leyen dak, vloer, glaezen etcetera in goeden staet op te leveren en repareren waer tegen de heeren besteeders ook sullen sorge dragen dat de betaeling van ieder jaer verscheenen synde courant sal geschieden, dog soo by nalatigheydt van den aennemer deese kerk, koren, thoorn en wat verder gerequireert is niet na den inhoudt van deese conditie wierde gemaekt, zoo reserveeren heeren besteeders aen haer de magt om het selve tot kosten en lasten van den aennemer en borgen te doen en laeten maeken in daghgelt of by aenbesteeding welke penningen hem aennemer aen syn bedonge loon sonder eenig tegenseggen sullen gekort worden.
- Den aennemer sal gehouden syn alle jaeren eens de glazen in beyden de kooren wel en suijver te wassen en van vuijliheidt te zuyveren.
- Wanneer heeren besteeders mogte gelieven (om) eenige vernieuwinge en (reparatie) aent leyen dak te doen, sal hy aannemer verpligt den arbeydt, soo int leggen en ley schaelen, nagelen en leggen der planken en decken van leyen te doen, waer voor den besteederen het nodige sullen leveren, en sal niet langer als ¼ duym minder als een derde de leyen mogen decken, en wanneer de oude leyen mogte door de besteederen werde geoordeelt goedt te wesen, sal hy die moete gebruyken en bekappen en alles in goede verbandt decken, en sal de roede werde gerekent 20 voeten Bossche maete vierkant, sullen den aennemer soe voort afbreken vant dak of fak van ieder roede werde goetgedaen dertien guldens voor arbeytsloon ende sonder iets meerder te mogen declareren hoegenaemt, blyvende den afval voor de parochiekerk. En sal dit werk moeten beginnen te naaste wanneer besteeders moghte goedtvinden, sullende soo niet wel en loffelyk moeten syn gemaakt door heeren steeders ten haere kosten werden aenbesteedt.
- Wanneer door stormwinden, donder, bliksem, haegelslag of heyrcragt, dat Godt verhoede, de kerke etcetera quam in te storte, afbranden of merkelyke schaede quam te veroorsaeken, soodaenig dat de schaede quam te bedraegen 60 guldens of daer boven, soo sal sulks niet weese tot laste van den aennemer, maer sal blyven tot laste van de kerk.
- Den aennemer sal ook gehouden syn by ‘t expireeren vant laatste jaer de kerk, kooren, afhangen, plaetsen, glazen, vloeren, thoorn, etcetera in goede staet op te leveren volgens den inhoudt deeser conditie, of sal het sulx ten synen kosten werde aenbesteedt.
- Den aennemer sal gehouden weesen aenstonts na het afmeynen te slaen weynig of veel, doende iederen slag eene gulden half ende half, te weten d’ eene helfte tot verminderinge van de aenneempenningern en de andere helfte voor den meynder slaeger ofte ontslager na gewoonte en aen den hoogsten insetter wert gereserveert het regt van voormeynen en boven dien het trekgelt genieten drie gulden, die aenstonts door den aennemer sullen moeten worden betaelt.
- Wanneer mogte worde goetgevonden en daer toe moghte wierde overgegaen om het groote suyder koor af te breken sal den aennemer van syn aenneempenningen jaers moete missen agt gulden jaers ten profeyte van de kerke

Het werk werd voor 215 gulden aangenomen door Antonij van Wijk.