Het gebruik en het onderhoud van het kerkhof

Martien van Asseldonk, 2 augustus 2014
Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

in de zestiende eeuw bestond de openbare weg pal voor de kerk (waar nu het oude gemeentehuis aan de mark staat) nog niet. Het kerkterrein was een aaneengesloten perceel, dat zich ook over een deel van de huidige markt uitstrekt. Er zijn aanwijzingen dat de brug over de Aa toen iets verder naar het Noorden lag.


 

Het noordelijk deel van het terein was het Schoolkerkhof. Het was niet ommuurd, maar lag wel vast tegen de kerkmuur aan. In 1597 werd daar het eerste Veghelse schoolgebouw op gezet.

 

 

De kaart geeft de situatie rond 1600. Vanuit de straat liep men binnendoor achter de school door naar de brug. Het dorp betaalde daarvoor een jaarlijks bedrag aan de kerk. Het schoolkerkhof is een latere aankoop van de kerk. In 1597 werd daar de eerste Veghelse school op gebouwd. Er werd al wel eerder les gegeven op dat terrein, in de kerk of misschien in het huis van de koster-schoolmeester. Het eigenlijke kerkhof, waar de doden begraven werden, lag binnen de kerkhofmuur, en werd aan de westzijde begrensd door de Aa.

 

De kerk en het kerkhof waren heilige plaatsen. Een ruimte of voorwerp wordt pas heilig als het gewijd is, waardoor het een religieuze bestemming krijgt. De wijding heeft een definitief karakter. Ook een kerhof werd gewijd. Het heilige is iets totaal anders, dan de rest van de wereld. Het is machtig en maakt indruk. Vandaar dat heilige plaatsen doorgaans gemarkeerd worden, zodat er geen misverstand kon ontstaan omtrent de status van het gebied. Een kerkhof of het terrein van een kerk diende omheind te zijn.

 

 

De kerkmuur

 

 

Tekening van Hendrik Verhees uit 1791 met daarop de kerkmuur.

 

De kerkmuur wordt in de bewaard gebleven bronnen voor het eerst vermeld op 4 februari 1534. Jan Ghysbert Floryssoen beloofde de waterafvoer niet te belemmeren met visgeweren en de tussen zijn erf en het kerkhof staande ' kerckmuer der kercken van Vechel' niet te beschadigen. Jan bewoonde het huis dat aan zuidkant van het kerkterrein aan de kerkmuur grensde.

 

Op 8 februari 1535 werd een stuk grond genoemd het ‘Scoelckerckhoff’ verpacht. Het perceel wordt dan omschreven als 'een stuck lants genaemt den schoolkerckhoff metten houtwasse ende willigen daer rontom staende, gelegen in de prochien van Vechel bij den kerckhoff der kercken voorscreven, u.l. (= ene zijde) die kerckmuer der voorscreven kercken ende voort rontom eenen gemeijnen vaerwech gaende'.

 

In 1623 maakte pastoor Jan Gijssels zich kwaad omdat de schepenen en borgemeesters van Veeghel van plan waren om de schutskooi 'niet verre vant schoolhuijs, vast neffen ende aen den kerckmuer des kerckhoffs, bijcans recht tegenover de groote kerckdeure na den noort zijde' te zetten. Na protesten van de pastoor ging dat niet door.

 

De kerkmuur wordt ook vermeld in de kerkrekeningen:

 

-        1667-1669:

o   Betaelt aen Vreyns den metselaer in drij dagen aen den kerckhoff te metsen, 1-10-0

o   Aen Jan Roeloffs gegeven voort setten van den pael ende metselen, 0-19-0

o   Voor arbeijdsloon aen de timmerluij, 0-18-0

o   Voort houdt van den pael betaelt, 1-0-0

-        1678-1681

o   Aan Hendrick ende Aart de metselaers tot Erp voor het opmaecken van de meur vant kerckhoff, 2-11-0

o   De knegt ofte opperman betaalt voor het afbreken van de steen, 1-0-0

o   Ses karren sants, 0-12-0

o   Eenen paal aant hecken vant kerckhoff gestelt, 0-14-0

 

 

En enkele voorbeelden uit de dorpsrekeningen:

 

-        1719-1720: betaelt aen steen en kalck gebruijckt tot de kercke meur 8-1-0

-        1729-1730: Willem Jan Aert Faessen meester timmerman voor palen aen de kerckemeur en ’t schoor op de dijck 3-10-0

-        1735-1736: betaalt aen Paulus van de Groenendaal voor vier eycke paalen voor de kercke muur 1-10-0

-        1735-1736: aan Jan Ariens nog voor drije paalen aldaer 0-18-0

-        1740-1741: Voor een mand kalck gebruijckt tot de meur van de kerckhoff

-        1758-1759: betaalt aan Jan Baltussen, meester metselaar, wegens gedane arbeyt aan den schoolhuyse en kerkmuur, loopende om de kerkhoff 2-5-8

-        1765-1766: Item volgens ordonantie en quitantie betaalt aan Adriaen Raymakers voort setten van eyke paalen, soo om den kerkhoff en voort schoolhuys 11-4-0

-        1768-1769: voort afwassen van de mest en vuijligheyt van de kerckmuur, loopende om de kerckhoff, betaalt 1-10-0

 

 

Op 27 maart 1777 werd het afbreken van de muur van de kerkhof van het raadhuis tot aan de Aa, en het opmetselen van een nieuwe muur openbaar aanbesteed. Het bestek schrijft:

-        Den aennemer sal de oude meur staende om het kerkhof als voor moeten wegbreken tot den laeste en ondersten steen toe, alsdan sal hy alle de oude steenen moeten suyver maken om weder te konnen gebruyken tot de nieuwe muur als verder sal worden gesegt.

-        Den aennemer sal, soo haest als hij de oude muur heeft uytgebroken, weder moeten beginnen met het bewerke van de fondamenten tot de nieuwe muur, waer toe hy gehouden sal syn om de fondamenten te bewerken soo hem van de heeren besteeders sal aengewesen werden, alle de fondamenten wel met een handthey vast stampen, het selve van onderen wel versien met steenpuyn. Het fondament na vereyste en diepte en in goede orde gelegt oft bewerkt synde sal den aennemer hier op de muur aenleggen ter dicte van vier steenen, het sy datter volgens ordre daer de beeren of pilasters moeten komen de fondamenten soo veel dick moeten syn als sulks sal vereyschen. Den aennemer sal alle 10 à 12 voeten moeten werken eenen schuynse beer en daer de heckens in geplaast moeten worden te werken met sufficante pielaeren, soo hem sal aengewese werden. Ook sal den aannemer also twee laegen moeten sneyden, soo veel als verwyst. Den aennemer sal ook eenige beeren van onder moeten werken met richen ofte toogen voor het doorlopen van het waeter. Den aennemer sal nog tot lossing van het waeter moeten werken een steene guet van het raadthuys aff tot aent rioijl by de schutskoij, maer wel te weten dat die soo veel afwatering moet gelegt werden als dat het water gemakkelyk kan aflopen en een halve voet van de muur om de muur te comserveren van het water.

-        Den aennemer sal soo haast hij de voorschreven muur ter hoogte van den gelyke grondt opgewerkt synde verder ophalen met 1 ½ stenen ter hoogte van 4 ½ ofte 5 voeten, soo als heeren besteders sullen ordonneren dese te bewerken in een goedt verbant te loot en waterpas, vol en sadt in goede en wel bewerkte metsel kalk, alle beeren ofte freyten naden op te werken na de schuynste 6 duymen onder de streyklaegen te niet lopensen, ook alle in de muur wel verbinden, alles op syn kragt te bewerken, ook alle de voorschreven pilaeren mede op te werken, soo verre van malkanderen als de teykening van de heckens sullen vereijsschen, de muur van wederseyden schoon bewerken en egaal suyver opvoegen en met daggen doer reyden dat alles digt komt te sluyten, als ook deselve te penseelen. Den aennemer sal deese voorschreven muur van boven sluyte met een schuynse kap van 1 ½ steenen, dees te bewerken in tras vol en sadt, alles ter keuse van de heeren besteeders, dese muur is lang circa 260 voeten, reynlantse voeten.

-        Den aennemer sal de oude put cuyp moeten afbreken en alle andere defecten dat aan het steen werk is ordre verstellen, alsdan sal hy weder de put cuyp moeten in uniform na de oude bewerken ofte soo het sal geordoneert worden.

-        Den aennemer sullen alle de materialen die hy tot het voorschreven werk sal nodig hebben door de gemeente worden gelevert, maar hy sal alles op syn kosten moeten tot het gebruyk laeten bereyden,  alles in goede ordre.

-        Den aennemer sal agt dagen van te vooren syne kalk moeten bewerken eer hy daer van sal mogen gebruyke met twee deelen kalk en drie gelyke deelen sandr en soo lang bewerken dat er geen witte korrels meer in syn te vinden. Den tras sal ook 8 dagen van te voren moeten bewerken met twee deelen kalk, een deel tras, ½ deel sandt en alle dagen om setten.

-        Den aennemer sal dit werk klaar en in syn volle ordre moeten hebben voor den eerste augustus deeses jaars 1777 en voor ieder dag hy na den bestelden tydt kompt te werken sal hy moeten missen een gulden des daags tot verminderinge van syne bedonge penningen en alsdan behouden de heeren bestelders de magt aen sig selve om op kosten en lasten van den aennemer het voorschreven werk te laeten volbrengen in syn volle ordres.

 

Het werk werd aangenomen door Johannis van der Pol voor 120 gulden.

 

De dorpsrekeningen schrijven verder:

 

-        1776-1777: Voor drie monden steen gebruykt tot de nieuwe gemaekte kerkmuur om den kerkhoff 258-0-0

-        1777-1778:

o   11 september vercogt en ontfangen van eenige quade steenen overgeschoten van den oude kerkmuur 12-3-0

o   Voort maken en metselen van een muur om de gemeentens kerkhoff 120-0-0

o   Voor leverantie van steen tot de kerkmuur gebruykt, vragt van kalk en an arbeytsloon van sandt graven tot de kalk 63-10-0

o   Van agt geleverde hardsteen op de hoeken van de kerkmuur en tras tot de muur gelevert 78-16-0 (In marge: aen de kerkhofs geweest)

o   Voor verf en verwe aen paelen en leuninge aen de kerkmuur 1-6-0

o   Voor leverantie van kalk, tras, vragt van de kalk gebruykt tot de nieuw gemaakte kerkmuur on den kerkhof 90-12-0

o   Voor karrevragt van agt blauwe steenen tot de hoeken van de nieuwe kerkmuur 4-0-0

o   Voor sandt graven tot de kalk van de kerkmuur en byvaren

o   Timmerman voort maken van palen en leuning voor de nieuwe kerkhofmuer, ten eynde doort varen de karren en tegen loopen vant vee geen schade aen soude worden gedaen 22-10-0

o   Op ordonantie en quitantie betaelt aen Lambert D. van Uden syn knegt en Willem Verwegen, metselaers, voer arbeytsloon int insmeeren en insetten van kalk van de kerkhofs nieuwe muur, alsoo de kalk in den winter der was uytgevroren en gevallen, te samen 24-19-0

 

-        1779-1780: Voor leverantie van verwe en arbeytsloon int verwe van de lantaern, palen, leuning om de kerkhofsmuur voor de schoolhuysinge, put steyger etc. samen tot 14-11-8

-        1779-1780: Voor geleverde olie tot het verwe van de lantaern paelen, leuningh om den kerkhof, putsteyger, palen om den kerkhof en voor olie in de lantaern lampen samen 19-8-6

-        1790-1791: Volgens ordonantie en quitantie betaelt aen Tony Nol Verputten, metselaer, voor arbeytsloon int schoonmaken en byvoegen van de kalk in de muur rontsom den kerkhof en gemeentens schoor aldaer 12-0-0

-        1795: volgens ordonantie en quitantie betaalt aan Leonardus Zeelen voor schoonmaken van de loop nevens de kerkmuur en afvegen van de steenweg voor de kerkmuur en schoolhuijs de somme van 6-0-0

-        1802: metselaar voor arbeydsloon aant schoolhuys, kerkmuur en riool 9-14-0

-        1802: betaald aan Aart van Doorn voor 200 steen voor de kerkhofmuur 2-16-0

 

 

Poorten en hekken

 

Om dieren van het kerkhof te weren beschikte men behalve over een muur en hekken ook over andere voorzieningen zoals een kerkhofrooster.  Daarvoor was in de opening in de kerkmuur een ondiepe put gegraven waarover een ijzeren rooster werd geplaatst; daarvan lagen de stangen zover van elkaar dat mensen er wel, maar dieren er niet overheen konden lopen. Deze roosters worden genoemd in de kerkrekening van 1657-1660:

 

De kerkrekeningen:

 

-        1657-1660: den timmerman voor het setten van de leemen in de roosters en het hecken aen ’t kerckhof te maeken, 5-0-0

-        1662-1664: Aert Faessen het maecken van twee nieuwe heckens aen ‘t kerckhof, betaelt op 18-3-1664, 13-0-0

-        1686-1689: Een nieuw hecken ende eenen paal aan de inganck vant kerckhof, 5-16-0

-        1715-1717

o   Betaelt aen Gijsbert van der Linden, smit, wegens gelevert ende gemaeckt ijserwerck aen de poorten van den kerckhof, 18-0-0

o   Aen Jan Cornelis Haubraecken aennemer van de kerckhofse poorten, 50-0-0; nog voor extraordinair werck, 11-10-0

 

Dorpsrekeningen:

 

-        1729-1730: Hendrik van Deuren meester smit over ’t maken van ijserwerck tot huijsinge, brugge, poorten op den kerckhoff, 4-15-0

-        1729-1730: Jan van Santvoort voor verdienste van ’t hecken aen de kerckhoff 0-8-0

-        1742-1743: Item betaalt aan Antonij Hoosten, meester timmerman soo voort maaken van de poort aan de kerkhoff, ’t rad aan de clock als andersints 11-0-8

-        1742-1743: Smeedeloon en eijserwerck aan de poorte van den kerkhoff

-        1752-1753: volgens ordonantie, specificatie en quitantie betaalt aan Adriaen van der Eerde, meester timmerman, voort maken van een nieuwe poort aan de kerckhoff, verschotte van steen en calck aan de muur aldaar 26-15-0

-        1754-1755: betaalt aan Adriaen van der Eerde, timmerman, voor de verwe, oly en verwe van de poort aent kerkhoff etc. 4-17-0

-        1761-1762: 18 juny aan de selven op ordonantie en quitantie betaalt de somme van drije gulden voor ’t maaken van een nieuw hekketje aan de kerkhoff 3-0-0

-        1761-1762: betaalt aan Laurens van Dueren, meester smit, syne specificatie van verdienste van verschotte soo aan de slooten van hekkens aant kerkhoff als andersints de somme van 2-13-0

-        1769-1770: meetser verwer voor leverantie van olie, verff, als mede van arbeytsloon vant raadthuys en poort aen den gemeentens kerkhoff te verwe, samen 18-10-0

 

 

Op 27 maart 1777 werd het maken van nieuwe hekken 'aan het kerkhoff' openbaar aanbesteed.

-        Den aannemer sal alle de oude hekkens staande aan het kerkhoff moeten ruymen en weder nieuwe in de plaatse leveren soo verder sal gesegt worden.

-        Den aannemer sal volgens de teykening moeten leveren een dubbelt hekken, de palen swaar 8 à 8 duym, ieder lanck 11 voet 4 duym,  deesen te bewerken volgens de tekening, breet binnenwerken 9 voet, onder te bewerken met eenen balk lank 10 voet swaar 8 à 8 duym, mede voorts palen met gayen en pinnen opsluyten, nog van wederseyde te bewerken met een crubeele ieder lanck 3 ½ voet swaar 6 à 7 duym, alle met gaten en pinnen in voorschreven balk en palen bewerken en sufficiant opsluyten, verder deese palen suyver te bewerken van boven met lystwerk volgens teykening en te sluyten van boven met een dekstuk swaar 2 ½ duym, breet 13 duym naar de eysschen afschuynen en sufficiant vast spykeren. Dit geraamt te stellen, soo hem sal aangewesen werde in het westen van den kerkhoff.

-        Den aannemer sal in dit geraamt moeten maken en bewerken volgens de teckening eene dubbeld hecken, het houd tot de staande stylen swaar 3 ½ à 4 duym, de dwarse rygels 3 à 3 ½ duym, ter seyde te bewerken met gaten en pinnen, voor seyde met een osang offte duyveljager, de stylen geschaaft en met  verstukken en rygels seer suyver en digt bewerken als den aannemer volgens de tekening van den selven, en ieder van deesen voor de heckens 10 latten swaar (in marge: de latten swaer synde der swaarte voorheen). Als dan sal den aannemer de selve hekkens moeten affhangen met panduymen ophangen in de geheng en duym, offte ieder met gehengen en duymen swaar 14 pont, ieder geheng lank 29 duym, ook ieder gehang klinken met 3 klinkbouten, het hekken  in het noorden besluyten van onder met eene schuyter grendel lank 10 duym, het ander hekken met eene slot offte klink en ring soo en in die voegen als het hem van der heeren besteders sal geordonneert werden.

-        Den aannemer sal nog moeten leveren ende bewerken drie kleyne hekkentjens met syn nodige palen en onder dulpers soo het in de teykening is te sien en daar van te stellen neffens het voorschreven dubbelt hekken daar den aannemer maar een paal sal behoeven te stellen, om de reden als dat den eene paal van het grote voorschreven hekken meede dient tot sluyting van het selve, deesen palen van de klyne hekkentjes lank 7 voet 10 duym, swaar 6 ½ duym, deese te bewerken van onder met eene dulper lank 4 voet swaar 6 à 6 duym en met verder den eene paal van den ander zo als 3 voet 4 duym binnenwerks alle met gaten en pinnen bewerken en oplsuyten met droog hout. En verder alle de palen van de klyne hekkentjes suyver bewerken volgens de teekening van boven met lystwerken en de stukken, soo en in die voege als van de palen van het groote hekken is opsy. Den aannemer sal nog moeten bewerken vier palen tot de twee anderen heckentjes alles suyver te werken, een heckentje aan de kerkhoff ontrent den put te stellen, soo hem sal aangeweesen werden , twee van de voorschreven paalen versien van onderen met eenen dulper, alles te bewerken soo het behoort en als van de heeren besteders geordonneert worden. De andere twee te stellen aan het raadhuys, soo hem sal geordonneert worden en in uniform bewerken.

-        Den aannemer sal soo haast als de gerampte van de voorschreven klyne hekkentjes syn opgestelt beginnen te bewerken volgens de teykening, in ieder geraampt een heckentje de staande stylen lank als sal vereyschen, swaar 3 à 3 duym, diversche reygels 3  à 3 duym dito, deselve suyver te bewerken met gaten en pinnen van wedersyde met een osang off duyveljager en de verstecken suyver digt inlaten overhoeks daar de dwarse reygels met gaten doorwerken, alles ten genoegen van de heeren besteders. Verders den voorschreven heckentjes af te hangen aan panduym gehengen, het paar swaar 5 pont, ieder gehang klinken met 2 klinkbouten en sluytbaer maken soo het behoort.


Aangenomen voor  100 gulden door Jacobus Zomers.

 

Uit de dorpsrekeningen:

 

-        1776-1777: Voort maken van een duym aen de poort van de kerkhof, scheerbout, 0-15-0

-        1791-1792:

o   Voor leverantie van hout tot reparatie van de poortjens op de kerkhoff, schamppalen daer aan

o   Kling en ringen aan de poorten der kerkhoff

o   Verwen van de poortjens op de kerkhoff

 

 

Sloten en schoren

 

De schoor tussen de gracht om de school en de gracht voor de kerk (bij nummer 2 op onderstaand kaart) werd in 1742 aangelegd.

 

 

 

Er zal al wel eerder een sloot of gracht langs de kerkmuur geweest zijn, want de dorpsrekening van 1717-1718 vermeldt: betaald aan Anthony Vermeulen wegens reparatie van het schoor neffens de kerckhoff ende de metselaer geuppert 2-2-0. Die schoor zal onder de ingang naar het kerkhof en de kerk gelegen hebben.

 

In de dorpsrekening van 1742-1743 worden uitgaven vermeld voor de gracht of het riool vanaf het kerkhof en om het schoolkerkhof

 

-        betaalt aan Willem van den Bos voor drije duijsent clincker steenen tot het schoor off riool van den kerkckhoff tot agter schoolhuijs 19-0-0

-        betaalt aan Lambert van den Boogaart wegens leverantie van anderhalff mand kalck tot het voors(chreven) schoor 2-3-2

-        betaalt aan Jan Baltus, metselaar, voort leggen vant selven schoor 8-8-8

-        betaalt soo aan Peter Aart Jan Tijssen als aan Geerit Roeloff wegens het opgraven en voorts geholpen aant selve schoor tesamen 4-14-8

-        aan Jan Dircx voor ’t bijvaaren van sant aldaar 1-10-0

-        betaalt aan Lambert van den Boogaart voor vier manden calck ten eijnde en behoeve als voor gelevert 5-14-0

 

De uitgaven voor het onderhoud van deze sloot en schoren vinden we voornamelijk terug in de dorpsrekeningen. Enkele voorbeelden:

 

-        1744-1745: betaalt aan Jan Eymbers voort opgraaven van de grip om de kerckhoff en voort veegen van den put aldaar 0-14-0

-        1745-1746: aan Jan Daniels wegens leverantie van hout als andersints tot het schoorke aan de kerckhoff voor de helft 4-18-0

-        1745-1746: Betaalt aan Jan Eijmberts voor ’t opgraaven van den sloot langs de kerckemuur 0-12-0

-        1756-1757: vant opgraven van de graft langs de kerkhoff 0-8-0

-        1761-1762: 26 april 1761 volgens ordonantie en quitantie betaalt aan Adriaan van der Eerde, meester timmerman, syne specificatie van verdienste en verschotte int leggen van een schoor ontrent den kerkhoff de somme van 3-16-0

-        1783-1784: betaelt aen Peter Raymakers en Jan van Velthove volgens ordonantie en quitantie voor agt dagen arbeytsloon aen den kerkhof en voort opgrave van guet of waterlossing aldaer 4-0-0

-        1794-1795: betaalt aan Leonard Lensen eene somme van 3-0-0 voor ’t open houden en schoonmaken van den waterloop nevens den gemeentens kerkhoff 3-0-0

1801: aan Willem Constant voort uytveegen van de geut aan de kerkhoff 0-7-8

-        1801: aan Willem Constand voor een dag schoonmaken van de geut by ’t schouwe van den steenweg den 22 november 1801 0-15-0

 

En in de kerkrekeningen:

 

-        1758-1761: Voort graaven langs de kerkhoff betaalt, 0-8-0

-        1800-1803: aan Hendricus vand er Aa voort opgraven van de .. langs de kerkhoff, 0-14-8

 

 

De wegen

 

De kerkrekeningen

 

-        1758-1759: voort maken van den weg voor de kerckhoff betaalt, 0-4-0

 

De dorpsrekeningen:

 

-        1738-1739: aen Lambert van den Boogaart voor sant graaven tot het hoogen van den weg aan de kerkhoff 0-19-0

-        1744-1745: aan Jan Eymberts voort maken van den gemeentens weg op de kerkhoff gegeven 1-6-0

-        1754-1755: aan Mighiel Boumans betaalt voort vaaren van sant tot den voetpadt op de kerckhoff 1-9-0

-        1763-1764: 8 augustus betaalt aan Jan Claas Donkers voor het plaineren van den weg aen de kerkhoff 0-4-0

-        1766-1767: aan Jan Claas Donkers voort effen maken van den pat opt kerkhoff 0-7-0

-        1769-1770: betaelt volgens annotatie voort vaeren van steengruys en den weg van de gemeente aen den kerkhoff alhier aen Tony van de Ven 1-0-0

-        1795: volgens ordonantie en quitantie betaalt aan Leonardus Zeelen voor schoonmaken van de loop nevens de kerkmuur en afvegen van de steenweg voor de kerkmuur en schoolhuijs de somme van 6-0-0

 

 

De bomen

 

Op 8 februari 1535 werd een stuk grond genoemd het ‘Scoelckerckhoff’ verpacht. Het perceel wordt dan omschreven als 'een stuck lants genaemt den schoolkerckhoff metten houtwasse ende willigen daer rontom staende'.

 

Pastoor Jan Gijssels schreef in 1623 over het schoolkerkhof:

 

-        Hoewel de kercke den selven gront oft erve metten hoff als voorscreven is ettelijcke jaren niet jairlyx en heeft uitgebrocht dan alleen den houtwasch den willigen die rontom den voirscreven hoff geplant ende gepoot staen, latende graturiselyc den selven hoff ghebruijcken den coster ende schoolmeester pro tempore zijnde behoudende last van den pastoir oft vicaris jaerlijc voor een recognitiecijns rechts tot de voirscreven erve te betalen 16 stuyvers als blijckt uit het register oft manuale der vicarije daer aldus staet: ecclesia de Vechel uit den schoolkerchoff 16 stuyvers, gelden de kercke voirscreven uit de selve beleefthyt den coster pro tempore zijnde van de willige om den hoff wasschende laet houwen ende genieten soo veel rijsch als nootsakelijck is tot heijminge ende tuininge van den voirscreven hoff, niet soo ende als den custer sal believen, maer naer den expresse wil ende consent der kerckmeesters pro tempore sijnde, de welcke daer in moeten gekent sijn.

De koster-schoolmeester betaalde dus jaarlijks 16 stuivers aan de kerk voor het gebruik van het schoolkerkhof, vermoedelijk als tuin, en hij mocht vpr dat bedrag ook takken van de wilgen om het schoolkerkhof snoeien om als omheining te gebruiken.

 

Uit de kerkrekeningen

 

Inkomsten:

-        1655-1656: van houdt ende mutsart opt keckhof vercogt, 3-0-0

-        1689-1693: Voor willige schaarhout op het kerckhoff, 0-12-8

 

Uitgaven:

-        1655-1656: Den 5en julij aen Gerit Peter Thijssen betaelt het setten van pooten op ‘t kerckhof met 2-0-0

-        1657-1660: Voor het setten van eenighe poten aen het kerckhoff gegeven 0-8-0

-        1662-1664: Op 3 maart 1663 poten doen setten op den kerckhof 0-12-8

-        1678-1681: aan 21 willige pooten die om het kerckhoff sijn geset met de verdiende arbeitsloon, 1-1-0

-        1686-1689: voor 40 pooten met de onkosten vant setten op de kerckhoff, 2-15-0Dorpsrekeningen:

 

Inkomsten:

-        1777-1778: 24 april 1777 vercogt en ontfangen van eenige vercogte linde boomen gestaen hebbende om den kerkhof 11-12-0

 

Uitgaven:

-        1745-1746: betaelt aan Joannis Corsten van de Ven, schepen, voort planten van linde boomen aan de kerkhoff 1-2-0

-        1758-1759: volgens ordonantie betaalt aan Hendrik van der Pytten voort plat snoijen van de gemeentens linde boomen om den kerckhoff 1-10-0

-        1761-1762: betaalt aan Hendrik van der Putten voor snoijen en platscheeren van de gemeentens boomen om ’t kerkhoff 1-10-0

-        1762-1763: Betaald aan Cornelis de Lorge voort snoijen van de gemeentens linde boomen om de kerckhoff 1-10-0

-        1764-1765: betaalt aan Hendrik vand er Putten wegens het plat kappen en plat schieten van de gemeentens lindeboomen om den kerkhoff 2-10-0

-        1768-1769: voort snoyen der lindeboomen rontsomme de kerckhoff 2-10-0

-        1770-1771: Betaalt volgens ordonantie en quitantie aen Hendrik van der Putten voort snoyen van de gemeentens linde boomen op den kerkhoff alhier staende 2-10-0

-        1772-1773: volgens ordonantie en quitantie betaalt aen Roelof van den Tillaar voort snoyen van de gemeentens bomen op den kerkhoff

 

In de 7de eeuw werden er wilgen om het kerkhof geplant, in de 18de eeuw waren dat lindebomen.

 

 

De Put

 

De put op het kerkhof wordt niet vermeld in de kerkrekeningen, en pas vanaf 1745 in de dorpsrekeningen. Kennelijk werd deze put in 1745 of kort daarvoor gebouwd.

 

Dorpsrekeningen:

 

-        1745-1746: betaalt aan Jan Baltusse, meester metselaer, voor verdienste aan den gemeentens put op de kerkhof 0-15-0

-        1749-1750: aan Jan Baltusse, meester metselaar, voor arbeijtsloon soo aan de pastorije, aant schoolhuys en put op den kerckhoff, tesamen met de uperman, betaalt 8-17-0

-        1759-1760: betaalt aan Joannis Willems, timmerman, wegens verdienste en verschotte gedaan aan den waterput opt kerckhoff 2-17-0

-        1766-1767: betaalt aan Willem Nauwens, timmerman, voort leveren van hout, eijser en maken van eenen gemeentens draij haspel aan de kerkhoff met het verwen volgens accoort 3-0-0

-        1771-1772: voor nagels, duymveere, pulhaak aen de put op de kerkhoff

-        1777-1778: voor eysers en krammen aen de gemeentens put en aen de palen omt heywerk aen de kerkmuur vast te maken 1-1-0

-        1807: schoonmaken van de put op de kerkhof 0-12-0

 

 

Het Knekelhuisje

 

Tot aan het einde van de achttiende eeuw lagen de graven op het kerkhof nog niet netjes in rijen. Bij de aanleg van een graf kwam men dan ook wel eens oude menselijke beenderen tegen. Deze werden in het knekelhuisje (in Veghel ook wel krekehuijsken of carbanckelhuijsje genoemd) bewaard en later herbegraven.

 

Uit de kerkrekeningen:

 

-        1657-1660: Het vermaecken van het dooden beenderen huisken, betaelt met  2-16-0

-        1681-1686:

-        Voor twee eijckenboomen tot het carbonckelhuijsje met ’t huijs brengen en arbeijtsloon, 7-10-0

-        Den 8 julij betaelt aen leijen tot het carbonckelhuisje, spijckers, loot, 19-5-8

-        Den 17 september 1684 betaalt aan Willem Jacobs van verdiende arbeijtsloon aan de kerck en krekelhuijsje, 10-8-0

-        1707-1709: Aen Anthonij meester Gerits wegens het ruijmen van het crekelhuijsken ende het begraven der dootsbeenderen, 0-12-0

-        1709-1711: Den 30 martij 1711 betaelt aen Nicolaes Smits door ordre van den officier die de dootsbeenderen in krekelhuijsken heeft versamelt, 0-2-0

-        1711-1713: Betaelt aen Nicolaes Smits voor het versamelen int krekelhuijs de doots beenderen van den kerckhof, 0-2-0

 

 

Dorpsrekeningen:

 

-        1771-1772

-        Voor vierhondert harde steenen tot het maken van een nieuwe kreekelhuys , 4-6-0

-        Voor het afbreeken van een oudt en wederopmaken van een nieuw kreekelhuys de somme van 19-0-0

-        Voor nagels aent kreekelhuys; voor sandt tot het krekelhuys

-        1802

o   Volgens ordonnantie en quitantie betaald aan Philip van Veghel voor leverantie van 500 leyen met vragt en nagels tot reparatie van ’t creekelhuysje 8-6-8

o   Volgens ordonnantie en quitantie betaald Antony van Wyk, meester leydekker voort afbreeken en weder opdekken vant leyen dak voort kreekelhuyske 9-12-0

o   Volgens ordonnantie en quitantie betaald aan G. van Roij voor leverantie van denne planken, rode vorstpannen, tot reparatie van het kreekelhuysje

-        1808: Leydekker, voor het dekken van het kreekelhuis

 

 

Uitgaven voor het opruimen, ophogen en egaliseren van het kerkhof

 

Kerkrekeningen:

 

-        1755-1758: voort opruijmen van de kerckhoff, 0-18-0

-        1758-1761: voort opruijmen van den kerckhoff, 0-13-0

-        1761-1764: voort opruijmen van de kerkhoff

-        1776-1779: aen Antoni van de Velde voor 16 karren houdt hale uythouwe van puysten sligte van de kerkhoff voor de kerke, 8-8-0

 

Dorsprekeningen:

 

-        1732-1733: Voort hoogen tegens de kerckhoff

-        1738-1739: betaalt aan Jan Eijmberts soo wegens arbeyt op den kerckhoff 1-10-0

-        1746-1747: Aan Jan Eijmberts voor arbeyts aan de kerkhoff 0-4-0

-        1758-1759: 10 september 1758 volgens accoort betaalt aan Peter Aarts voort plaineeren van den kerkhoff 2-11-8

-        1766-1767: aan Joris Donkers voort brengen van aarde voort kerkhoff betaalt 1-10-0

-        1781-1782: aen Lambert Klerx en Gysbert Hoofs volgens ordonantie en quitantie betaelt voor werken op de dyken, schoonmaken en slegte van den kerkhof, samen 8-0-0

-        1782-1783: Volgens annotitie betaalt aen Antony van de Velde voor een halve dag sligten der graven en werke op de kerkhof 0-5-0

-        1792-1793: aan Peter Raymakers voort schoonmaken van de kerkhoff 1-0-0

 

 

Het dorp neemt de verantwoordelijkheid van de kerk voor het kerkhof over

 

Het is opmerkelijk dat uit de kerk- en dorpsrekeningen blijkt dat het dorp het onderhoud van van het kerkhof van de kerk overgnenomen heeft.

 

 

 

Kerkrekeningen:

Dorpsrekeningen:

Poorten, hekken

1657-1717

1729-1792

Muur

1667-1681

1719-1802

Sloot, schoor

1658 (1803 1 x)

1717-1801

Weg

1758-1759 (1 x)

1738-1795

Bomen

1655-1689

1745-1778

Put

-

1745-1807

Knekelhuisje

1657-1713

1771-1808

Opruimen kerkhof

1755-1779

1732-1793

 

 

Het 'breekpunt' lijkt in 1717 te liggen, maar het is niet zeker dat het in één keer gebeurde. We vonden er in de resolutieboeken van het dorpsbestuur niets over terug, en in die periode, onder dominee Craijenhof, kwam de gereformeerde kerkenraad niet bij elkaar; er zijn tenminste geen notulen van bewaard gebleven.

 

Dat het dorp verantwoordelijkheid nam, ligt wel in de rede. De kerk was dan wel aan de gerformeerde gegeven, maar op het kerkhof werden zowel gereformeerden als katholieken begraven. Je zou het als een 'openbare begraafplaats' kunnen karakteriseren.

 

De laatste uitgave door de kerk voor het onderhoud van de muur om het kerkhof en de sloot ernaast dateert uit 1689. Ik stel me zo voor dat rond 1717 voor iedereen wel duidelijk moet zijn geweest dat reparatie niet langer uitgesteld kon worden. De inkomsten van de kerk waren niet voldoende, vandaar dat het dorp de reparatie financieerde. Ook de andere uitgaven voor het onderhoud van het kerkhof (zoals het planten en snoeien van bomen, het bouwen en onderhoud van een put, het onderhoud van het knekelhuisje) werden hierna door de dorpskas gefinancieerd. Incidenteel treffen we ook in de kerkrekeningen nog wel uitgaven aan voor het onderhoud van het kerkhof, maar dat was na 1717 zeer beperkt.

 

 

De begrafenissen

 

De doden werden zowel op het kerkhof als in de kerk begraven.  Op 10 september 1540 verscheen bijvoorbeeld voor de veghelse schepenen joffrouwe Elysabeth, weduwe van wijlen Rutger van Erpe, dochter van Aert, zoon van Peter Scheers, gelegen in haar ziekbed, om haar testament op te maken. Zij vermaakte een erfcijns van 1 pond voor ‘haer sepulture welck zij verkiest by die sepulture Rutgers haers man saliger inder voirscreven kercken’.

 

Aan het begraven binnen de muren van de kerk hing wel een prijskaartje. Men betaalde voor een volwassene 6 gulden, en voor een kind 3 gulden. Dat waren in de zeventiende en achttiende eeuw forse bedragen. In de kerkrekeningen die vanaf 1655 bewaard bleven treffen we deze inkomsten aan, zodat we weten wie er in de Veghelse kerk begraven heeft gelegen.  Onder hen waren veel gereformeerden. Het aantal begravingen is in de volgende tabel samengevat:

 

 

Periode:

Aantal begravingen:

 

1655-1674

19

1675-1699

32

1700-1724

8

1725-1749

3

1750-1776

4

1777-1799

3

 

 

Na rond 1700 neemt het aantal begravingen in de kerk af. De laatste begraving binnen de kerk dateert van 10 januari 1786.

 

De kosten van een begrafenis op het kerkhof waren voor de nabestaanden. Soms werd er een lichaam gevonden en kende men de famlie niet. In zo'n geval betaalde het dorp voor de doodkist.Uit de dorpsrekeningen:

 

-        1656-1657: Opten 21en february betaelt aen den ondervorster XXV stuyvers van eenen doode te kysten die gevonden was in de heye onder Vechelle ende degeenen hem begraven hadde ende geluyt verteert III stuyvers; aen Claes Janssen betIaelt 3 gulden van de kyst van den gevonden dooden

-        1711-1712: Aan Willen Jacobz van de Zantvoort timmerman voor een dootkist van een kint aen den Biesen gevonden 1-0-0

 

Als de armentafel iemand onderhield en die persoon overleed, dan betaalde de armentafel ook voor de begrafenis. Uit de armenrekeningen:

 

-        1515-1517: voer die dootkist van Jan van Gasselt, 7 stuvers

-        1515-1517: Hanrick Danelts gegeven voer twe dootkisten, te weten Jan Vermoest ende Cornelis Camparts, 13 ½ stuvers

-        1650-1652: Aen Thonis Hendrick Jacops voor een dootkyst van een schamel kynt

-        1650-1652: Voor een dootkyst van een schamel meysken opt Sontvelt gestorven

-        1652-1653: Aen Thonis Hendrick Jacobs voor een doot kist dat hij voor het schutters kynt gemaekt had 0-25-0

-        1653-1655: Aen Thonis Hanrick Jacobs voor twee dootkisten, d’ een voor Thonis in de Est, ende d’aender voor den soon, betaelt 3-10-0

-        1662-1663: Tot een dootkist ende brant van Lambert Peters met de begraeffenisse, 7-0-0

-        1671-1673: Aen Goort Willems gestorven tot Gemert voor dootkist ende onderhout in syckte tsamen, 6-5-0

 

 

 

Het luiden van de klokken:

 

Had het klokluiden voor de protestanten de practische functie om op te roepen voor de predicatie, voor katholieken had het tevens een rituele betekenis. Dit laatste kwam bijvoorbeeld tot uiting bij het overluiden van de doden of het klokluiden tijden begrafenissen. In de handelngen van de kerkeraden en classes treffen we veel klachten aan over de katholieke gebruiken bij dood en begrafenis, die als aanstootgevend worden ervaren. Hiertoe behoorden het overluiden van de doden, het houden van likmissen en doodmalen, het versieren van lijken of lijkbaren, het offeren en collecteren voor zielmissen, het oprichten van kruisen op de graven en het knielen en bidden op het kerkhof.

 

Op 14 oktober 1663 bespraken de gereformeerden in Veghel in hun vergadering dat de katholieke hun doden op willekeurige tijden begroeven, en dat het gelui van de klokken hun eredienst soms verstoorden.  Op 24 mei 1665 kwam men er weer op terug en werd de volgende brief aan de oficier en schepenen gestuurd.

 

-        Het is bekendt hoe dat alhier tot Vechel alsser ijemandt gestorven is met het luijen over en begraven van deselfde seer onbetaemelijck in opsicht van den tijdt, als dan gehandelt werdt, want wat het doerluijden der dooden belanght, d’ een comt ’s morgens, sommige ontrent den middagh, andere tegen den avondt luijen, wederom is het eenen dooden daer men nae de begraeffenisse sal maeltijdt of maeltijden houden, daer continuen twee of meer maels, oock wel als de dorde eenigen tijdt begraven sijn geweest luijen op een heidensche wijse en gantsch ongevoeglijck. Insgelijcx geschiet het begraven der dooden droech of ontrent ten negen uren, ’t welck alst valt op sondaegen (dat wel te wenschen waere ’t eenemael verboden te werden) of op andere predickdaegen, als dan verweeringe in het luijen tot den Godsdienst medebrengt, alles schandelijck voor en plaetse daer goede politie behoort in vigeur te wesen.

 

De schepenen besloten toen dat het luiden tussen 11 en 12 uur diende te gebeuren.

 

Volgens een verklaring uit 1729 kreeg de koster-schoolmeester van Veghel kreeg verder voor zijn hulp bij het begraven 7 stuivers voor een overleden volwassene en 3 ½ stuiver voor een dood kind. Bij een begrafenis in het kerkgebouw kreeg hij het dubbele. De doden werden echter door de geburen ‘overluijt ende begraeven, waertoe den coster niet doet als de thoorndeur te openen, den priem en het touw daer de leijke mede int graft wierden gelaeten, dat bij hem berust, ter hant stelt’.

 

De overheid stuurde op 16 oktober 1753 een brief naar de dorpen in de Meierij om te onderzoeken hoe vaak de klokken werden geluid, 'hetzij door de schoolmeester of de geburen, hoe vaak er over een lijk geluid wordt en hoeveel daarvoor gegeven wordt, hetzij aan de kerk, gemeente, koster of geburen, in geld of bier'. Antwoord van de schepenen op 25-10-1753:

 

-        over de doden wordt door de nabueren geluid eens wanneer ze zijn overleden, en eens wanneer ze worden begraven, zonder dat men weet of daar iets voor wordt betaald of bier gegeven. De koster geniet 14 stuivers voor een lijk dat in de kerk wordt begraven, en zeven stuivers voor iemand die op het kerkhof wordt begraven. Voor kinderen of kleine lijken de helft, ‘men weet ook niet waer voor, want geen de minste lichaems arbijt door de coster nog int luijen off begraeven wert gedaen, als sulx alles door de nabueren vande overleedene wort verrigt.’

 

De lijkbaar

 

In de dorpsrekeningen worden uitgaven vermeld voor de materialen die men gebruikte bij de begrafenissen:

 

-        1712-1713: Aen Claes Jansen Raijmakers voor leverantie van houdt en reparatie van de baer 2-14-0

-        1722-1723: Herndrick Hommelens meester timmerman voort maken van eene nieuwe baar, verschote van hout tot een leer als andersints, volgens specificatie 15-0-0

-        1732-1733: aen Willem Jan Aert Faessen, timmerman, voor een nieuwe dootsbaar 4-10-0

-        1756-1757: ’t maken van een nieuw dootbaar

-        1774-1775: Betaald aan de touwslager voor een touw tot het insetten van de doodtkisten

-        1810: Aan Joseph van den Tillaar voor het verwen der gemeentes lykbaar 1-10-0

 

De doodsmalen

 

De protestantse overheid verbood allerlei rooms katholieke gebruiken. Zo was het verboden om na een begrafenis een koffietafel bij te wonen. De Veghelse boeren trokken zich van zulke verboden weinig of niets aan. In 1764 was Jan Rutte Burgers overleden. Hij woonde na zijn huwelijk op het Havelt, maar was geboren op huidig adres Leinseronsweg 17. Ook  de voormalige buurlieden waren op de begrafenis uitgenodigd. De vorster ging een kijkje nemen en betrapte Willem Janse van Reijbroek (hj woonde op huidig adres Leinserondweg 23), en Maria, de vrouw van Adriaen Janse Verhoeve (huidig adres Leinserondweg 20) die aan tafel zaten te eten. Ze kregen allebei een bekeuring.

 

De organisatie van de graven

 

Volgens de kerkelijke voorschriften dienen de geestelijken niet niet in één rij met de leken, maar op een afzonderlijke plaats begraven te worden. Voor de begrafenis van kinderen moet zo mogelijk een afzonderlijke afdeling bestemd worden. Personen aan wie een een kerkelijke begrafenis gewijgerd is moeten op een afzonderlijke plaats ter aarde besteld worden. In Veghel kennen we daarvoor het Blankes Kerkhof. Ook ongedoopte kinderen mochten niet in gewijde aarde begraven worden.

 

Op 17 mei 1804 gelastte het departmentaal bestuur van Braband de gemeentebesturen om te zorgen voor goed toezicht op de kerkhoven. Het gemeentebestuur van Veghel publiceerde hierop onder andere het volgde :

 

-        Dat de schoolmeester deezer gemeente word geconsidereerd als opzigter van den kerkhof en gehouden is over den kerkhof behoorlijk en naukeurig opzigt te houden, te zorgen dat de graften tot het ter aarde besteeden van lijken niet meer het eene hier, het andere daar op eene ongeregelde wijze werden gemaakt.

 

 

Op 16 oktober 1810 schreef Van der Brugghen de Croy, sousperfecture van ’t Arrondissement van Eindhoven, Departement der Rynmonden, een brief aan de Maire der gemeente van Veghel:

 

Ik heb nodig on sonder uitstel te weten welke de gebruiken omtrent de begrafenissen zyn in uwe gemeente. Tot hier toe heeft men toegelaten de gewoonte om in de kerken en op de kerkhoven te begraven. Ik wensch dus te weten welke byzondere regels men in acht neemt omtrent de distantie, de diepte en de uitgestrektheid der graven, hoeveel plaets men open laat tusschen de dooden en de begraaftelen.

 

En daar het Gouvernment zich bezig houd om de abuizen welke voortkomen uit het gebruik der graaven binnen de kerken en kerkhoven welk dikwyls zeer bepaald in de steeden of dorpen gevonden worden te doen ophouden en welke de akeligste gevolgen naar zich sleepen door aansteekende ziektes te veroorzaken etcetera, bid ik U my een project op te geven van plaatsing voor iedere Godsdienst buiten het binnenste des Dorps en waarvan de uitgestrektheid geëvenredigt is aan de bevolking. Het moet geleege weezen op de hoogste plaats zoo wel om de gezondheid der lucht niet te benadeelen, als om vry van de overstroming te zyn.

 

Antwoord van de Maire:

 

De diepte der graven worde gemaakt op 4 a 4 ½ st., men begind van het een eind van den Kerkhof, en vervolgens worden de lyke soo na mogelyk de eene neffens de andere geplaats, doch soo ver van malkanderens dat door de lichamen der voorige bgravene miet de minste schadelyke damp kan veroorzaken, en zoo vervolgens den geheele kerkhof rond.

 

Het begraving in de Kerk komt zeldzaam voor, en niet als die wesen van den Gereformeerde Godsdienst.

 

Wat verder aangaat om Uw Edele een project op te geven tot platsing voor ider Godsdienst buiten het binnenste van het Dorp, soude hier niet wel mogelyk zijn of men zoude moeten overgaan tot aankoop van Particuliere eygendommen, alsoo de gemeentens gronden, die myn oordeel onder verbetering geschikt zoude sijn tot aanlegging van een Kerkhof, omtrent een half uure van de kom van het Dorp soude wezen. Echter ligge hier nog wel gemeente Eygendommen niet te ver van de hand, maar zoo ik vermeen te laag van grond, want schieten by de minste (de rest ontbreekt)

 

Het antwoord is slechts deels bewaard gebleven. wel is er een klad concept bewaard gebleven met daarin nog de volgende argumenten:

 

Dat alhier de kerkhof tegen den uittersten hoek van de kom of meest bewoonde plaats dezer Gemeente is gelegen, doch daar van door het Raathuis aan de oost en door de Parochiaale Kerk aan de noordzyde van hetzelve staande, en welken straat binnen 300 roeden den afstands slechts vijff huizen worden gevonden, gescheiden, en voorts als op den oever de Rivier de Aa gelegen, door de wyd uitgestrekte Beemden, in welke toch geen huizen staan, omgeven.

 

Dat binnen dezen Gemeente geen geschikter locaal tot het aanleggen van een kerkhof buiten de gronden van particulieren geërfden gevonden word.

 

Dat het voorschreven Kerkhof, ofschoon geen 300 Roeden van de kom dezer Gemeente gelegen, zoo veel men weet nimmer eenig nadeel aan de gezondheid van den daar omtrent of naast bywonende ingezetenen heeft toegebragt, zelfs dat de treurige ondervinding der besmettelyke ziektens nog in den leeftyt van de meest oudster, hier meer dan eens gewoed hebbende, daar van geen het minste voorbeeld mog schyn van eenige hoegenaamde be­­denkelykheid oplevert. Derhalve komt ons, in der verbeetering, voor, dat denzelve als op een zonderling wel uitgekoze plaats gelegen, voor het overbrengen der schadelyke dampen, naast de zyde van de meestbewoonde plaats dezer Gemeente, door de twee voornoemde zeer Hoge, als met elkander een driehoek formeerende, gebeuren met een goede order in ’t begraven van lyken gepaard, genoegzaam beveiligt is.

 

Kennelijk is toen het kerkhof verplaatst, want op de kadasterkaart van 1832 staat een kerkhof aangegeven op de Bolken.

 

 

 

Spoken op het kerkhof

 

Hanewinkel schreef omstreeks 1798: ‘Het bijgeloof en schrik voor spoken, hekzen, weerwolven, toverijen enzovoorts Is ontzaglijk sterk in de Meierij, er is geen dorp of er vertoont zich volgens het voorgeven der Inwooners, het een en ander spook, hetgeen men over het algmeen gruwel noemt; maar vooral is het bijgeloof der Romschen onuitspreeklijk groot omtrent Kerkhoven; zij zullen nimmer ’s avonds over een Kerkhof gaan, tenzij in allergrootste noodzakelijkheid, en dan nog tekenen zij zich van te vooren met het teken des kruis; want het is hier dat de geesten en spooken, vooral ’s nachts om twaalf uuren, vrij hof houden’.

 

In Zijtaart vertelde Johan van Nuenen in 2007 het volgende verhaal uit de jaren dertig:

Een keer had Has Broek met zijn kameraden, waaronder Piet van de Linden en Cor Spruijt gewed dat hij ’s nachts gerust op het kerkhof durfde lopen. Piet en Cor hadden toen een biet uitgehold en daar ogen in gemaakt en een kaars erin. Toen Has op het kerkhof kwam, staken ze de biet achter een kruis vandaan en Has naaide eruit. Ze moesten nog vlug zijn om terug te zijn bij Spruijt, voordat Has weer terug kwam.

 

Willem van Stiphout uit Zijtaart maakte in 1926 het volgende mee:

Niet lang daarna stierf onze vroegere achterbuur op Krijtenburg Jaan Verhoeven. Hun huis hoorde nog net bij de parochie Rooi en ze werd daar begraven. Vier vrouwen die niet fietsen konden, zijn op de kar op de lijkkist gaan zitten. Op een gegeven moment bonkte de kar zo hard in een gat dat twee vrouwen van de lijkkist vielen. De vrouwen wilden van de kar springen, omdat er een stem van het lijk gehoord was. Er waren er bij die een doodskleur kregen. De vier die op die kist zaten, waren Netje van Asseldonk, de schoondochter Tonia Kweens, Mie Fransen en mijn moeder, Johanna der Kinderen. De vrouwen stonden doodsangst uit, want zij wisten dat de overledene kon heksen. Er werd hardop gebid dat de stem zich niet meer zou laten horen. Nu werd bepraat dat iedereen gezien had, dat het lijk de dag tevoren een oog open had. Zouden ze het met Toon, haar zoon, bepraten? Maar die was al wat vooruit gereden. Dingeman Schillings, haar schoonzoon, was nog bij de kar. Die zei: “Dat was lucht die nog in het lijk was en met die hevige schokken kwam het er uit.” 

 

 

 

Het kerkhof als sociale ontmoetingsplaats

 

Het kerkhof als vergaderplaats

 

Kerk en kerkhof namen tijdens het Ancien Régime in allerlei opzichten een centrale plaats in binnen de woongemeenschap. Als zodanig stonden ze dan ook midden in het volksleven. In de zestiende eeuw werden vergaderingen waarvoor ook een deel van de inwoners van Veghel uitgenodigd was, vaak op het kerkhof gehouden.

 

Op 25-10-1532 vergaderden de schepenen, gezworenen, kerkmeesters, heiligeestmeester ‘met dat meeste deel vanden gemeinen naebueren van Vechel' 'opten kerckhoff'. Ook op 24-11-1538 en 11-1-1541 werd er op het kerkhof vergaderd.

 

Het aloude gebruik om op heilige plaatsen publieke bijeenkomsten van bestuur en ingezetenen te houden en dingbanken te spannen, werd in het begin van de zeventiende eeuw van hogerhand aangepakt door de kerk. In de decreten van de tweede Bossche synode uit 1612 werd het strict verboden om in kerken en op kerkhoven wereldlijke rechtspraak te doen plaatsvinden. Ook mochten daar geen uitspraken of bepalingen van wereldlijke rechters afgekondigd worden. De kerk was een van de weinig plaatsen waar de bevolking in grote getalen bijeen kwam en dus goed bereikbaar was.

 

Het dorpsbestuur week uit naar een herberg. Aangezien het vergaderingen in een herberg ook niet in alle opzichten ideaal was, bouwde men in Veghel in 1654 een raadhuis bij het kerkhof.

 

 

Het kerkhof als ontmoetingsplaats voor de jeugd

 

De jeugd ontmoette elkaar vaak op het kerkhof. Het kerkhof was een uitgelezen speelterrein voor jong en oud. Het schieten op torens, klokken en windwijzers was een geliefde en alom bedreven sport: reden waarom er nauwelijks oude torenhanen zonder kogelgaten zijn overgeleverd. Ook op levende vogels werd graag geschoten. De meest triviale ontheiliging van gewijde plaatsen was wel het gebruik als openbaar toilet. De hoeken bij de steunberen van de kerk waaren daarvoor geliefde plaatsen. Het kerkhof bevatte voldoende beschutte plekken waar men zich, tussen de vele bezigheden door, kon ontlasten.

 

In Veghel logeerden in 171-1702 soldaten op het kerkhof. De dorpsrekening van dat jaar vereldt:

 

-        Betaalt aan Peter Ariens van den Laar voor leverantie van een ton bier voor soldaeten op het kerckhof 4-0-0

 

De schepenen verboden het sprlen van de jeugd op het kerkhof, maar aangezien die verboden keer op keer herhaald werden, hebben ze kennelijk nooit blijvend effect gesorteerd.

 

Ordonnantie van 8-10-1662:Mmyn heer schepenen ordonneren ende ghebieden:

-        dat niemand ende sal hebben te vervorderen het sij jonck ofte oudt om te geender tyden opden kerkhoff te spelen

-        veel min eenighe moetwillig feyt te bedrijven van de muer van de kerkhof af te brecken

-        offte met eenighe stenen naer toeren ofte met eenighe boghe naer (scoubuners) nesten te schieten

-        ende nochte met geene andere instrumenten naer het lydack offte de kerckh glassen te werpen ofte schieten

 

 

Ordonnantie van 30-3-1670: alsoo bij mijn heeren schout ende schepenen voor desen is verboden:

-        de jonghe jeught en alle andere op de kerckhoff ofte in de kerck niet te comen speelen

-        om te werpen met steenen naer de kerck glaessen ‘t sij van binnen of buijten de kerck

-        of met booghen ofte roede te schieten naar de glaessen ofte naar de kerck offte toonen in eenighe manieren op de peen van drij gulden die bij desen wordt gerenoveert,

-        ende wordt noch bij desen verboden dat niemandt jonck ofte oudt sich en sal vervorderen op den kerckhoff onder de predicatie ofte godts dienst te comen spelen eenich geruigh ofe geschal te macken soo langhe den dienst godts geduert,

-        noch oock voor aen den kerckhoff onder den dienst godts met eenigh speel ofte rumoer niet naarder en sullen moghen comen dan het huijs van Matijs Peters ende wie naader comdt onder de predicatie sal verbeuren de somme van drij gulden, eenen ten behoeve van den aenbrenger, de andere twee voor den officier, ende sal de brootmeester voor den knecht ende de ouders voor hunne kinderen moeten betalen.

 

 

Ordonnantie van 3-6-1679: mijn heeren schepenen ordonneren bij desen:

-        dat niemant voortaan ende nae desen sal hebben te werpen met steenen ofte eenig ander instrument tegens den toorn ende op het dack van de kerck, item in ende tegens de glaesen van de kerck, raadthuijs ende schoolhuijs met sijne wooninge,

-        van gelijcken dat niemant sal hebben te klimmen ofte te springen over de muuren van het kerckhoff ofte langs over de muuren te loopen, waar door de meuring tot groote laste van de kerckenreeckening wort beschadigt,

-        maer dat al de nabeuren ende inwoonderen sullen hebben te gebruijcken ende te begaen de ordinaire gemaackte ende gebaende voetweg ende vaerweg,

 

 

Op 23 november 1684 geboden de schepenen na klachten van de predikant en andere gereformeerden:

-        dat niemant des sondaghs onder ofte geduerende de predicatien soo des voor als des naemiddags alhier in de straet ende andere plaatsen ontrent de kercke gelegen sal hebben te slaen op een trommel ofte ander klinckende instrument

-        dat oock mede niemant met een roer ofte ander schietent geweer ten voorschreven tijde en plaatse sal hebben te schieten

-        dat oock mede niemant des sondags geduurende de voor ofte namiddag predicatien op ofte ontrent het kerckhoff sal hebben te speelen, tuijscshen ofte dobbelen, of eenig geraes te maken.

 

 

Op 7 oktober 1784 was er bij de schepenen door de dominee geklaagd dat op ‘veel sondage jongens en anderen luyden hen niet ontsien onder de Godsdienst by off ontrent den kerk soodanig geraas te maken dat de Godsdienst daer door wert gestoord’. Dit werd weer verboden.

 

 

Ordonnantie van 20-11-1803: Het gemeente bestuur van Veghel doet te weeten

-        dat bij hetzelve verschyde klagten zijn ingekomen over de moedwilligheid door eene baldadige jeugd, zoo aan de groote kerk weegens het inwerpen der glaazen, aen het raadhuys met het schieten der bogen als anderzints gepleegd, welke daden zyn ofschoon mischien door de dartel of rukeloosheid der kinderen gepleegd, des ondanks niet mogen worden getollereerd maar met gepaste middelen behooren geweerd te worden.

-        Soo ist dat het gemeentebestuur voornoemde by deeze alle en iegelyk gelast en tecommendeerd voor zoo veel hunnen kinderen en pupillen aangaat stiptelyk te zorgen en naukeurig regard te neemen dat door de moedwillige baldadigheeden dier rukeloose jeugd zoortgelyke daden van het inwerpen van glazen als andersints aan de publieke gebouwen deezer gemeente niet meer worden gepleegt en daar tegens de onder hun opzigt staande jeugd te vermaanen.

 

 

Het kerkhof als vrijplaats

 

Kerk en kerkhof hadden een speciale juridische status. Dit afgezonderde terrein was een vrijplaats voor wie in nood ergens zijn toevlucht zocht. In gewijde plaatsen waren de wereldlijke wetten niet van toepassing en gold de kerkelijke immuniteit en jurisdictie. In de zestiende eeuw nam het centrale gezag toe en kwam dit asielrecht onder druk te staan. Koning Filips II vaardigde in 1570 een ordonnantie uit, waarin beperkingen gesteld werden. Onder andere dieven, rovers, straatschenders, doodslagers, kerkrovers, ketters en oproerkraaiers, zouden geen bescherming meer genieten. Zijn voorganger Karel V had in 1531 de bankroetiers, in 1541 de vagebonden en in 1542 de brandstichters en dieven al van het asielrecht uitgesloten. Asielzoekers zochten aanvankelijk bescherming tegen wraak van de familie van door hen gemaakte slachtoffers of benadeelden. Naarmate het wereldlijk gezag echter een actiever vervolgingsbeleid ontwikkelde, nam de kans op zo’n conflictregeling af. In de volkscultuut bleef het asielrecht nog wel enige tijd gewaardeerd.  De kerk en het kerkhof zijn heilig en God of de heilige zelf zal straffen of beschermen. Het zich verschansen op kerkhoven was tijden het Ancien Régime tot leedwezen van de bisschoppen niet ongebruikelijk.

 

Waren huizen verwoest, dan nam men soms noodgedwongen intrek in de kerk. Wanneer er gevaar van leger- en stropersbenden dreigde, bracht de bevolking kisten met kleding en andere kostbaarheden, koeien en voedselvoorraad binnen een vluchtschans of in de kerk in veiligheid. Bosscop Masius had in 1612 beperkende maatregelen afgekondigd met betrekking tot dit gebruik van kerkgebouwen. Op gewijde plaatsen mocht in het vervolg niet ‘opgeborgen worden of bewaard worden graan, gerst of soorten bonen en landbouwwerktuigen of welke soort huisraad dan ook.’ Dat de praktijk soms anders was, blijkt bijvoorbeeld in Helmond, waar de kerk op Pinksterdag 1629 zo vol stond met kisten en huisraad dat de kerkmeesters er niet door konden met de offerschaal. In de synode van 1612 werd ook bepaald dat er mochten op de kerhoven geen ‘granen of vruchten uitgespreid wordenom ze in de open lucht te drogen’. Ook mochten de kerken en kerkhoven niet gebruikt worden ‘door mensen die profane goederen en lasten vervoeren en die door de heilige plaatsen lopen alsof het een openbare weg is.’

 

In tijden van oorlog vluchtten de bevolking van Veghel wellicht al van oudsher naar het kerkhof, kerk en het kasteel. In of rond 1610-1625 het kasteelterrein vergroot en er was minstens  vanaf rond 1640 maar waarschijnlijk al eerder ook een terrein voor kasteel Frisselstein ingericht als vluchtplaats.

Er zijn in Veghel in mei 1629 tijdens het beleg van Den Bosch de volgende schansen opgericht: op de Doornhoek bij Zijtaart, bij de kapel op het Havelt, bij de kapel in Mariaheide, op het kerkhof en de Hermeij in het centrum. Ook werd de kapel in Eerde als vluchtplaats gebruikt. We laten de bekende gegevens hierna volgen. De romeinse cijfers hebben we omgezet in hedendaagse cijfers.
 

Een sauvegarde was vrijbrief, een brief die bescherming bood. Als men een sauvegarde kon laten zien diende men met rust gelaten te worden. Sauvegardes werden voor een bepaalde periode tegen betaling afgegeven door de leiding van bepaalde legers en moesten geregeld vernieuwd worden. Uiteraard respecteerden die legers alleen de sauvegardes die door hen zelf afgegeven waren. Het was dus zaak voor het dorpsbestuur om sauvegardes te proberen te kopen van alle legers die een bedreiging voor het dorp vormden.  Het woord sauvegarde werd ook gebruikt om de personen aan te duiden die bescherming brachten.  Dat het kerkhof als vluchtplaats gebruikt werd blijkt uit de dorpsrekeningen:

-        1629-1630: Item opten 28 julij heeft Aert Gerits betaelt aen de sauvegarde opten kerckhoff ende voor het castel tsamen de somme van 13 gulden en 6 stuyvers

1629-1630: Alnoch op dato voirschreven heeft Aert Gerits aen de sauvegarde opten kerckhoff geschoncken een hespe van ses ponden, het pont tegen vijff stuyvers, facit 1 gulden en 10 stuyvers

1636-1637: Item alnoch gegeven aen de twee sauvegarde die geweest waeren opten kerckhoff ende de twee die geweest waeren opt kasteel wesende te samen vier sauvegaerde ende aen hen gegeven met een hespe tesamen die somme van 20 gulden 12 stuyvers in presentie van den secretaris

1636-1637: Ende oock volcht hier tgelt dat gegeven is aen de sauvegarde die geweest waren opte schanschen, kerckhoff ende het kasteel

In 1636 waren al deze schansen nog in gebruik, maar in de meesten in 1658 niet meer. De Hermeij, het kasteelterrein en wellicht ook het kerkhof bleven daarna nog wel in gebruik als schans. De andere schansen zullen na afloop van de Tachtigjarige oorlog vervallen zijn.

Op 4 september 1673 werd er in Veghel weer opgetreden tegen het verstoren van de gereformeerde eredienst.

-        ‘Mijn heeren schoutent ende schepenen der gericht bancke van Veghel gerapporteert synde van de groote ende ongehoerde insolentie die dickmaelen comt geleght op sondagen ende predickdaghen in de kercke van Veghel waer inne wordt gestoort den her predicant ende die gene die dijn dienst comen aen te hooren,

-        ordonneren dat alle die gene die nu voortaen itwes in de kercke hebben te doen om hare kiste ende kasten te openen op sondaghen ende predickdagen dat sij sullen gehouden wesen hunne meubelen uyt de voorschreven keest ende kast te haelen, naer dat de predicatie van de heere predicant sal geijndight wesen’.

 

Slechts een deel van de kerk werd door de gereformeerden gebruikt, in het andere deel hadden inwoners huisraad in veilighied gebracht, omdat er in de periode 1672-1674 een oorlog woedde tussen de Republiek en Engeland en Frankrijk, die deels ook op meierijse bodem werd uitgevochten.

 

 

 

Economisch gebruik van het kerkhof

 

Eerder noemden we al het planten van wilgen en later lindebomen om het kerkhof. De verkoop van het hout bracht wat geld in het laatje. In de Meierij was het gebruik om het kerkhof te verpachten voor het ‘weiden van onreine dieren zoals koeien en varkens’ algemeen verspreid. Dit moet voor armlastige pastoors verleidelijk zijn geweest. Zowel de diocesane synode van 1571 en 1612 waren op dit punt heel duidelijk. Het was verboden.

 

De Veghelse keuren van 1559 vermeldt:

 

-        dat nijmant op den ouden kerckhoff op die Hoge Boct gelegen met sijnnen beesten off peerden weyen off tuijeren en sal, op een Bosch pont, ende daer sal alleman aff mogen beceuren.

Dit verbod was al van kracht voor de synode van 1571.

 

 

Bronnen: naast de bronnen uit het Veghelse archief werd ook gebruik gemaakt van: Gerard Rooijakkers, Rituele Repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen 1994); en Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer(Oirschot, oktober 1984).