Het tijdelijke altaar van Sint Petrus en Paulus

Martien van Asseldonk

10 juli 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Van dit altaar is maar één vermelding bekend. Op 24-12-1534 hebben Roef, zoon van wijlen Jan Roeveerssoen en zijn vrouw Aelbrecht, dochter van wijlen Gerit Goerts overgegeven aan hun kleinzoon (zoon van hun zoon Handrick) heer Jan, priester, een ‘aabempt’, gelegen int Vorste Aabroeck. Onder voorwaarde dat heer Jan elke vrijdag een mis zal lezen ‘opten altair van Sunte Peter ende Pauwels ende apostelen staende inder kercken van Vechel’ voor hun beider zielen en de zielen van hun ouders voor zolang als heer Jan leeft. Na zijn dood zal de beemd aan de Tafel van de Heilige Geest van Veghel toebehoren.

 

Dit was een tijdelijke stichting op een tijdelijk altaar. Na het overlijden van Jan hield het op. Jan was in 1546-1557 rector van het St. Jorisaltaar in de Veghelse kerk.