Ambachten en nijverheid in Veghel tussen 1500 en 1848

Martien van Asseldonk

2 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Beroepen in Veghel vermeldt in het 'register der manspersoonen, ingesetenen van Veghel, booven de 18 jaaren oud', op 26 maart 1797:

 

Beroepen

Aantal

 

Functionarissen en dergelijke

 

 

Repreesentant van deese provincie

1

Erfsecretaris

1

Secretaris

1

Schoolmeester

1

Vervangend schoolmeester tot Stiphout

1

Municipaliteyt

1

President municpaal en bouman

1

Bouwman en municipaal

1

Bakker en municipaal

1

Coopman en municipaal

1

Vorster alhier en collecteur der verponding en bede te St. Oedenrode

1

Bedeljager

1

Procureur

1

Commis collecteur

1

Geemploijeert geweest in de administratie van Limbourg

1

Weykmeester

1

Predicant van de gereformeerde gemeente

1

Collecteur van slands verponding etcetera te Schijndel

1

Pastoor der Roomse gemeente en landdeken

1

Pastoors knegt

1

Capellaan

1

Chirurgyn en vroedmeester

1

Medicine doctor

1

Dorpsbode

1

Bode na Eijnthoven

1

Hovenier

1

 

Landbouw

 

 

Bouman

300

Boumansknegt

71

Boumans zoon

66

Schaapsherder

1

 

Voedsel

 

 

Molenaar

1

Molenaarsknegt

1

Olijslager en bouman

1

Olyslager

1

Bakker

8

Bakkersknegt

2

Bakker en bouman

1

Brouwer

3

Brouwers gast

1

 

Textiel

 

 

Kleermaker

16

Kleermakersknegt

3

Kleermaker en koopman

1

Blauw verwer

4

Wolspinder

1

Breijder

1

Wever

4

Linneblijker

1

Hoedemaker

2

Hoedemakers knegt

1

Touwslager

1

 

Hout

 

 

Wieldraijer

3

Reijvemaker

1

Kuijper

3

Kuypers zoon

1

Timmerman

5

Timmermans knegt

2

Timmerman en rademaker

1

Beesemmaker

1

Klompmaker

22

Klompmakers knegt

3

 

Metaal

 

 

Smit

3

Smit en bouman

1

Smitsknegt

1

Koperslager

2

 

Leer

 

 

Schoenmaker

17

Schoenmaker en looijer

1

Schoenmakersknegt

3

Zadelmaker

2

Zadelmakersknegt

1

 

Diensten

 

 

Bouman en herbergier

1

Tapper

1

Metselaar

3

Arbeijder

34

Huijsknegt

1

Dekker

2

Dekker en arbeijder

2

 

Handel

 

 

Coopman

10

Boter coopman

2

Hoenderkramer

1

Coopman en bouman

3

Coopman, bouman, bakker en winkelier

1

 

Gepensioneerden, renteniers en kostgangers

 

 

Boumans knegt en gepensioneers soldaat van de republicq

1

Rentenier

12

Kostganger

3

Gepensioneerd soldaat

1

 

 

 

In 1806 dienden ambachtslieden en handelaren een eed af te leggen op hun nering, waarna ze tegen betaling een patent kregen. In de tweede kolom zijn het aantal verleende patenten gegeven. In de derde kolom is een toelichting gegeven en een vergelijking gemaakt met vroegere perioden.

 

 

Ambachtslieden en handelaren:

Aantal patenten in 1806:

Toelichting:

Winkeliers

20

Winkeliers worden niet als een aparte beroepgroep vermeld onder degenen die in de late middeleeuwen gegoed waren in Veghel.  Toch zullen ze er al geweest zijn. Mogelijk was een winkel vaak gecombineerd met een ander beroep. In de lijst van beroepen in 1797 wordt maar één keer 'winkelier' vermeldt en dan als combinatieberoep: 'coopman, bouman, bakker en winkelier'.

 

Kooplieden

12

In de late middeleeuwen worden enkele 'kramers' vermeldt, ook was er toen al handel in hop, o.a. naar het tegenwoordige Duitsland en België. In de 17de en 18de eeuw was boter het belangrijkste handelsproduct, dat met ander waren onder andere naar Holland werd gebracht. In de zeventiende eeuw worden ook handelaren  in vee vemeld. Aan de kooplieden is een apart opstel gewijd.

 

Kleermakers en naaisters

12

Zij worden al in de Late Middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Bakkers

10

Zij worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd. Veel huizen hadden bakovens, veel mensen bakten ook hun eigen brood.

 

Op de net-versie van de eerste topografische kaarten, opgenomen ca 1840, staat onderaan een tabel. Die vermeldt voor Veghel: 322 boerderijen-met-schuren (een boerderij-zonder-schuur bleef ongeteld) en 209 bakovens

Slachter

8

Deze worden in de late middeleeuwen in Veghel nog niet genoemd, en ookm in 177 gaf niemand als beroep 'slachter' op. Mogelijk slachtten de boeren hun eigen varkens, of was het een deeltijdbaan (vooral in de herfst) van iemand die ook een ander beroep had, bijvoorbeeld boer of dakdekker. In 1712 en 1718 worden er in Veghel 8 slachters genoemd en in 1720 waren er 12.

 

Timmerlieden

6

Zij worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Klompenmakers

5

Er was in de late middeleeuwen een klompenmaker gegoed in Veghel, maar het is onzeker of hij er ook zijn beroep uitoefende. Deze beroepsgroep is dus na de middeleeuwen toegenomen. Dit klopt met wat er bekend is over de geschiedenis van de klompen. De oudst bekende klomp uit Nederland dateert uit 1230. De houten sandalen werden in de middeleeuwen vervangen voor een makkelijker, handiger en steviger schoen om het contact met de modderige straten tot een minimum terug te brengen. De klomp werd in de vijftiende eeuw erg populair, toen ontdekte men dat de klomp ook uit één  stuk hout gemaakt kon worden. In 1797 gaven 22 mannen als beroep klompenmaker op.

 

Vleeshouwers en spekslagers

5

Deze worden in de late middeleeuwen in Veghel nog niet genoemd en ook in 1797 gaf niemand dat beroep op. Vleeshouwers worden wel relatief vaak (6 x) genoemd in het cijnsboek van de hertog van 1340. Het kan dus zijn dat er in Veghel toen toch een vleeshouwwer geweest is, die toevalling niet in het Bosch Protocol terecht gekomen is. In 1806 werden 5 patenten aan vleeshouwers gegeven.

 

Smeden

4

Zij worden al in de Late Middeleeuwen in Veghel genoemd. Goessen Lonis die Smit wordt vermeld op 5-5-1582 (Straat nrs. 1+2). Tot deze beroepsgroep hoorden ook de hoefsmeden. Op 21-12-1724 worden in Veghel

Hendrik van Duuren, Jan Sijmonsen en Willem Peeters, meesters hoefsmeden genoemd.

 

Voor de inverntarisatie van het smidsgereedschap nagelaten door Gerit Willem van Santvoort op1 5-5-1721, zie R97, fol. 306.

 

Kuipers

4

Zij worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd. Op 21-12-1724 wordt Claes Donkers, meester kuiper, vermeld.

 

Tappers

 

4

In 1680 werden er in Veghel 18 tappers opgegeven en In 1791 21, waarvan er in 1806 maar 6 een patent aangevraagd hebben. Er zijn in de late middeleeuwen geen vermeldingen van deze beroepsgroep gevonden in Veghel, maar ongetwijfeld waren er al wel tappers en herbergiers, ook in 1797 werd dat beroep maar één keer opgegeven. Mogelijk was het veelal een nevenberoep.

 

Wevers

4

Zij worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Looier s

3

Er was wel een looier gegoed in Veghel in de Late Middeleeuwen, maar het is onzeker of hij er ook zijn beroep uitoefende. Op 14-9-1808 worden als Veghelse looiers genoemd: Van den Bosch, Voesten, Merkelenbach en Klydermans.

 

Wieldraaiers

3

Het woordenboek geeft als betekenis stoeldraaier, identiek met het al in de late middeleeuwen in Veghel genoemde writer

 

Schoenmakers

3

Zij worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Herbergier

2

In 1791 worden 21 tappers en herbergiers opgegeven, waarvan er in 1806 maar 6 een patent aangevraagd hebben. Er zijn geen vermeldingen van deze beroepsgroep gevonden in Veghel, maar ongetwijfeld waren er al wel tappers en herbergiers. Mogelijk vaak als nevenberoep.

 

Bierbrouwer

2

In de late middeleeuwen waren er ongeveer 8 brouwerijen in Veghel. Dat aantal liep tijdens de Tachtigjarige Oorlog terug. Aan de brouwerijen is een apart opstel gewijd.

 

Olieslager

2

Een olieslager exploiteerde een oliemolen. In Veghel werden deze aangedreven door paarden. Rond 1343 werd een oliemolen bij het Ketelwiel opgericht.  De oliemolen op het Hoogeinde bestond ook al in de late middeleeuwen. Olieslagers worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Molenaar

1

De eerste windkorenmolen in Veghel dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Op de grens van Veghel bevonden zich twee oudere molens: de windmolen van de Coevering en de watermolen op Kilsdonck. In de late middeleeuwen worden Veghelse molenaars genoemd.

 

Doctor in de medicynen

1

Wordt in Veghel al in de late middeleeuwen genoemd.

 

Chirurgijn

1

Wordt in Veghel al in de late middeleeuwen genoemd.

 

Ketelbuter

1

Ketelaars worden al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd.

 

Koperslager

1

Nog niet vermeld in in de late middeleeuwen in Veghel.

 

Knopenmaker

1

Nog niet vermeld in in de late middeleeuwen in Veghel.

 

Grutter

1

Een grutter was iemand die met een molen boekweit tot grutten vermaalde. Wordt nog niet vermeld in in de late middeleeuwen in Veghel.

 

Metselaar

1

In de late middeleeuwen was een metselaar gegoed in Veghel, maar het is twijfelachtig of hij er ook woonde. In 1806 werd er één patent aan een metselaar gegeven. Veel boerderijen waren nog gemaakt van vistelstek.

 

Raden- en karrenmaker

1

Wordt al in de late middeleeuwen in Veghel genoemd. Op 21-12-1724 wordt Claes Jansen, meester Raademaker vermeldt.

 

Haammaker

1

Een haammaker maakte paardentuig. Wordt nog niet vermeld in in de late middeleeuwen in Veghel. Waarschijnlijk identiek aan het in 1797 vermeldde beroep zadelmaker.

 

Ververij

1

In de late middeleeuwen was al een textielverver gegoed in Veghel, maar het is twijfelachtig dat hij er ook zijjn bedrijf uitoefende.  Joost van de Ven staat in het patentenregister van 1806 geregistreerd als koopman, maar volgens een verklaring van 3-2-1800 was hij de zaterdag ervoor 'gekomen in syn agterhuijs, waer in hij syn handwerk off fabriek is exercerende, bestaande in verwerij van allerleij linnens en wollens'.

 

 


Knechten in 1806:

Aantal:

Kleermakersknecht

3

Molenaarsknechten

2

Bakkersknecht

2

Ketelboetersknecht

2

Smidsknecht

1

Schoenmakersknecht

1

Olieslagersknecht

1

 

 

In de late middeleeuwen worden in Veghel enkele beroep vermeld die na de middeleeuwen verdwenen zijn: klokkengieter, bontwerker, landmeter en visser. De namen bleven nog wel lang als familienamen voortbestaan. In de late middeleeuwen worden in Veghel ook nog schaapherders. Die zullen er in 1806 ook nog geweest zijn, maar daar hoefde men geen patent voor te aan te vragen. De dakdekkers waren er in 1806 ook nog. Bernard van Dam wijst er op dat dit beroep vaak gecombineerd was met dat van slachter.

 

 

Lijsten van slachters

 

Deze lijsten werden opgemaakt in verband met belasting.

 

Lijst van slachters in 1712:

-        Henrick Aert Claessen

-        Adriaen Jan Aerts van Schijndel

-        Jan Peter Corsten en Jan Francen, tesamen

-        Hoogard van Dieperbeek en Dirck van Eert

-        Jan Francis Aert Goortz en Goort sijnen broeder

-        Thonij Dirck Tijbos

-        Peter Jans Verputten

-        Sijmon van Orduijnen

 

 

Lijst van slachters in 1718:

-        Henrick Aert Claessen

-        Arien Aerts van Schijndel

-        Jan Peter Corsten en Jan Francen

-        Hoogard Melis van Dieperbeeck en Dirck Henrick Dirckx

-        Goort Aert Goorts en Jan Francis Aert Goorts

-        Thonij Dirck Tijbos

-        Peter Jan Hanen

-        Sijmon van Orduijnen

 

 

Lijst van slachters in 1720:

-        Hoogert Melissen

-        Daniel van Kilsdonck

-        Jan Franssen

-        Jan Peter Corsten

-        Peter Verputten

-        Hendrick Aert Classe

-        De kinderen van Aert Jan Aerts

-        Aert Hendrick van Eert

-        Goort Aert Goorts

-        Jan Fransis Aert Goorts

-        Dierck Hendrick van Eert

-        Nicolas van Hertum

 

 

Verklaringen van het dorpsbestuur tussen 1770 en 1808

 

Brief van de regenten Veghel van 8-11-1770.

-        Staat te weeten dat binnen deesen plaatse geen fabricque sijn en dat onse ingesetenen niet anders dan van den landbouw sijn bestaande en eenige weijnig daar bij sijn doende haar handtwerk, soo van kuijpen, schoen- en kleermaken en eenige winkeliers.

 

 

Op 31-3-1791 hebben schepenen van Veghel geresolveert om vragen van de Leen en Tolkamer te beantwoorden. Eerste staet:

-        De koophandel: den dorpe van Veghel ligt aan de riviere de Aa die in den wintertijd met schuijten en pleyten wanneer het water hoog is ende sluijsen ingestoten syn, waar door het water word opgehouden, vaarbaar is en soude den coophandel konnen werden gevacoreert en torff off klot komende uijt de Peel, graanen etcetera en die met minder costen als thans na de stad ’s Bosch vervoeren by alsdien men die rivier een geheel jaer kan bevaren, in koophandel is deese plaats tot nog toe niet bekend dan in boter en is een wekelykse geoctroijeerde botermarkt alhier.

-        Het getal der brouwerijen en welke: sijn twee, een op de huijse Frisselstyn, toebehorende B. De Jong en de andere Jan Smits

-        Fabricquen syn er geen

-        De verdere neering en handleering der ingesetenen: bestaet in den ackerbouw en vee vockerij en werd hier vlas geteult waer door de ingesetenen veel spinnen en linne maken en die tot haar eygen gerief gebruyke en ook verkopen

-        Het getal der tappers en herbergiers met der selver naamen beginnende met de voornaamsten en soo vervolgens:

o   Maria Grootveld, weduwe Hendrik Gerbrandts

o   Martinus van Heynsberge

o   Hendrikus van den Bosch

o   Jan van Zutphen

o   De kinderen van Lambert van Bogaert

o   De weduwe van Willem Otten

o   Gerrit van Roij

o   Johannis Snelders

o   Willem Verwegen

o   De weduwe van Peter van de Reyt

o   Wouter Wagemans

o   Jan Ketelaers

o   Jan Raymakers

o   Willem Heyermans

o   Arnoldus Boudewyn Hellings

o   Claas van Geffen

o   Peter Vervoort

o   Faas van de Reijt

o   Joris de Bie

o   Johannis Baltus van de Reyt

o   De weduwe van Gerrit van de Leemput

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 11-9-1805. Resolutie van de Raad van Finantie van 30-8-1805 no. 16, aanschrijving om binnen 14 dagen een aantal punten te beantwoorden aan de raad. Antwoord:

-        Dat er geen branderijen of stokerijen, zoutketen of zeepziederijen zich binnen onze gemeente bevinden

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 3-10-1805. Antwoord op vragen van de Raad van Financien van het departement Braband.

-        Dat alhier een koornmolen is op welke voor desen gemeente alleen behalve soms voor eenige ingezetenen van Dinther welke wel oit tussen den eersten october en 16 maart eenig graan ter molen brengen, gemalen word. En dat op den Coeveringse molen die het recht heeft alhier met de molenkar te ryden ook graan voir deese gemeente gemalen word.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 29-1-1806. De vergadering besluit aan de raad van finantien op te geven de namen en qualiteyt van de personen die de eed hebben afgelegd en hun neering. Volgt een copie van de brief met de namen, zoals hiervoor, met de volgende namen. (De geel gearceerde namen ontbreken in de volgende tabel.

-        Molenaar: Francis Mander,  zijn kechten: Michiel van der Aa en Hendricus Heuvelmans

-        Bakkers: Dirk van der Landen, Nicolaas Verbakel, Roelof van de Leemput, H. G. van der Landen, Melianus van Zandvoort, H. A. van Hoof, A. P. Dirkx

-        Grutter: Johannes Antony van de Ven

-        Brouwers: A. van den Broek, Johannes van de Laar

-        Vleeshouwers en spekslager: Israël Nathan, G. van der Landen, A. G. Smits, A. Gerbrandts, W. Gerbrandts, Daniel Ketelaars

-        Slagters: Lambert P. van de Ven, Leendert van Kilsdonk, Goort Vervoort, Hendrik Joost Vogels, Willem Antony Hurkmans, Johannes Antony Hurkmans

 

 

 

Fol. 56-58v, 13-3-1806 Patenten

Vergadering van het gemeentebestuur op 13-3-1806. Genommerd de ingekomen verzoekbilletten van patent, is besloten de verzoekte volgens de gedane verzoeken te patenteren.

 

No.

 

Naam

Gepatenteerd als

Op zegel van

1

Francis Manders

Korenmolenaar

20-0-0

2

Adrianus van den Broek

Bierbrouwer

12-0-0

3

Johannes van de Laar

Bierbrouwer

12-0-0

4

Rogier en Hendrik van de Wiel

Olieslager

10-0-0

5

Piet van den Boer

Olieslager

10-0-0

6

D. van der Landen

Bakker

4-0-0

7

N. Verbakel

Bakker etcetera

4-0-0

8

P. van Liempt

Bakker etcetera

4-0-0

9

H. van der Landen

Bakker

4-0-0

10

De weduwe A. van Eerd

Bakker etcetera

4-0-0

11

M. van Zandvoord

Roggenbrood bakker

3-0-0

12

H. van Hoof

Roggenbrood bakker

3-0-0

13

Antony P. Dirks

Roggenbrood bakker

3-0-0

14

H. Verhoeven

Roggenbrood bakker etcetera

4-0-0

15

Israël Nathan

Vleesch houwer en spekslager

3-0-0

16

A. G. Smits

Vleesch houwer en spekslager

3-0-0

17

Daniel Ketelaars

Vleesch houwer en spekslager

3-0-0

18

W. F. Colen

Doctor in de medicynen

4-0-0

19

A. Schippers

Chirurgijn en vroedmeester

3-0-0

20

A. D. van Doorn

Winkelier etcetera

5-0-0

21

P. Moors

Winkelier etcetera

5-0-0

22

Peter van de Laar

Winkelier

1-0-0

23

Lambert van Kessel

Winkelier

1-0-0

24

MatysTysse van den Tillar

Winkelier

1-0-0

25

Wouter Wagemans

Winkelier etcetera

1-10-0

26

Hendricus van Lieshout

Winkelier etcetera

1-0-0

27

Hendrik J. van de Ven

Winkelier etcetera

1-0-0

28

A. A. van den Heuvel

Winkelier

1-0-0

29

H. van Beers

Winkelierster

1-0-0

30

Godefrius Frankevoort

Winkelier etcetera

1-10-0

31

L. van Buel

Winkelier

1-10-0

32

Johannes Bouwen

Winkelier

1-0-0

33

J, van der Sanden

Winkelier

1-0-0

34

H. van Gestel

Winkelier

1-10-0

35

J. van der Mortel

Winkelier etcetera

1-10-0

36

J. van de Tillair

Winkelier etcetera

1-10-0

37

L. Verbruggen

Koopman etcetera

1-10-0

38

J. A. Smits

Koopman etcetera

1-10-0

39

J. Winters

Ketelbuter

1-10-0

40

M. van Valderen

Koopman etcetera

1-10-0

41

J. L. van Hoof

Winkelier etcetera

1-10-0

42

G. de Jongh

Koperslager enzovoorts

1-10-0

43

Frans Vervoort

Knopenmaker etcetera

1-10-0

44

P. Wolweber

Kledermaker enzovoorts

1-10-0

45

Joost van de Ven

Koopman

4-0-0

46

G. van de Ven

Koopman

4-0-0

47

J. Oppers

Koopman enzovoorts

1-10-0

48

G. van Roy

Koopman

1-10-0

49

A. D. van Doorn

Koopman

1-10-0

50

J. D. van Doorn

Koopman

1-10-0

51

A. A. van de Heuvel

Koopman

1-10-0

52

J. van den Berg

Koopman

1-10-0

53

Ar. Donkers

Koopman

1-10-0

54

Johannes Antony van de Ven

Grutter

1-0-0

55

L. van de Aa

Timmerman etcetera

1-10-0

56

Willem Verwegen

Metselaar, herbergier

1-10-0

57

G. Merkelenbach

Looyer enzovoorts

1-10-0

58

P. Klydermans

Looyer enzovoorts

1-10-0

59

L. van den Bossch

Looyer enzovoorts

1-10-0

60

L. Heyermans

Bier tapper, jenever schenker

1-10-0

61

Johannes Snelders

Wieldrayer enzovoorts

1-10-0

62

P. van Hoof

Winkelier enzovoorts

1-10-0

63

Jan Johannes van Zutphen

Logement enzovoorts

1-10-0

64

Theodora Gerbrandts

Herbergierster en kolfbaan houdster

3-0-0

65

M. A. van Berkel

Biertapper enzovoorts

1-10-0

66

C. Pollands

Biertapper enzovoorts

1-10-0

67

L. van de Ryt

Biertapper enzovoorts

1-10-0

68

J. J. Donkers

Smitsbaas enzovoorts

1-10-0

69

J. L. Van Deurn

Smitsbaas

1-10-0

70

J. J. Verbruggen

Smitsbaas

1-10-0

71

P. J. Klerks

Smitsbaas

1-10-0

72

W. Verbruggen

Timmerman enzovoorts

1-10-0

73

L. N. van Gerwen

Timmerman enzovoorts

1-10-0

74

H. Nouwens

Timmerman

1-10-0

75

A. J. Aards

Timmerman

1-10-0

76

H. Snelders

Timmerman

1-10-0

77

J. Trimbosch

Rader en karren maker

1-10-0

78

L. van Valderen

Kuyper

1-10-0

79

J. van Doorn

Kuyper

1-10-0

80

M. Callars

Kuyper

1-10-0

81

Johannis Vebeek

Kuyper

1-10-0

82

J. Smits

Wieldraayer enzovoorts

1-10-0

83

J. van de Tillaar

Wieldraayer enzovoorts

1-10-0

84

J. Wagemans

Klompmaker

1-10-0

85

P. van Kasteren

Klompmaker

1-10-0

86

H. J. van de Ven

Klompmaker enzovoortss

1-10-0

87

A. J. Boermans

Klompmaker

1-10-0

88

J. A. van Hoof

Klompmaker

1-10-0

89

C. Welten

Haammaker enzovoorts

1-10-0

90

R. Coenen

Schoenmaker

1-10-0

91

J. Cranen

Schoenmaker

1-10-0

92

J. van Heesch

Schoenmaker

1-10-0

93

A. Hofmans

Kleermaker enzovoorts

1-10-0

94

C. Ulle

Kledermaker enzovooorts

1-10-0

95

L. Frankevoort

Kledermaker enzovooorts

1-10-0

96

A. P. Monen

Kledermaker enzovooorts

1-10-0

97

H. van der Meyden

Kledermaker enzovooorts

1-10-0

98

A. Staus

Kledermaker enzovooorts

1-10-0

99

T. Tische

Kledermaker

1-10-0

100

N. Piek

Kledermaker enzovoorts

1-10-0

101

J. Putsen

Kledermaker

1-10-0

102

G. Verhoeven

Slagter

0-8-0

103

Willem Antony Hurkmans

Slagter

0-8-0

104

Johannes Antony Hurkmans

Slagter

0-8-0

105

Leendert van Kilsdonk

Slagter

0-8-0

106

Hendrik Joost Vogels

Slagter

0-8-0

107

Goort Vervoort

Slagter en linnewever

0-8-0

108

J. A. van Aspert

Slagter enzovoorts

0-8-0

109

A. Van Roij

Bakkers knegt

0-8-0

110

H. van Roij

Bakkers knegt

0-8-0

111

A. Prinsen

Olieslagers knegt

0-8-0

112

L. van Heessel

Smits knegt

0-8-0

113

N. Winters

Ketelboeter en ­­winkelraad koper knegt

0-8-0

114

J. Biens

Ut supra

0-8-0

115

S. Olijslagers

Metselaars knegt

0-8-0

116

A. F. Callars

Schoenmakers knegt

0-8-0

117

A. G. Comstant

Kledermakers knegt

0-8-0

118

M. Mendro

Kledermakers knegt

0-8-0

119

G. van de Leest

Kledermakers knegt

0-8-0

120

H. van den Tillaart

Naaister

0-8-0

121

P. van Lieshout

Naaijvrouw

0-8-0

122

A. Van den Bogaard

Wever

0-8-0

123

A. J. Schepers

Wever

0-8-0

124

P. J. Heesackers

Wever

0-8-0

125

M. Heyermans

Wever

0-8-0

126

P. Raaymakers

Winkelier in spek

1-0-0

 

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 14-9-1808. Ontvangen een dispositie van de landdrost met een vast te leggen lijst van fabrikanten en trafikanten binnen deze gemeente. Antwoord:

-        De korenwindmolen, Francis Manders

-        De 2 olyslagers: Piet van den Boer en Rogier van de Wiel

-        De 2 bier en wynbrouwers, Smits en van de Laar

-        De looyers, Van den Bosch, Voesten, Merkelenbach en Klydermans

 

 

Staat der fabrieken binnen Veghel, 27-10-1808

 

Benaming der fabriken en trafiken

Koren molen

Getal

 

1

Voorige staat

Door het bepalen van ’t maalloon in geld verergerd 1 knegt

 

Tegenwoordige staat

Door het invoeren der belasting op het gemaal voort gemaal reel verminderd, 2 knegts

 

Middelen tot herstel of aanmoediging

Met afschaffen van de belasting op het gemaal en het invoeren van het maalloon in koorn zo als voorheen

 

Aanmerkingen

 

Het bepalen van ’t maalloon in geld behoorde na ons inzien niet veranderd of afgeschaft te worden.

 

 

 

Benaming der fabriken en trafiken

Paarde oliemolens

Getal

2

 

Voorige staat

Meerder te slaan dan tegenwoordig, ieder 4 knegten

 

Tegenwoordige staat

Minder olie te slaan dan te vooren door het oprigten van meerdere molens in den omtrek dezer gemeente

 

Middelen tot herstel of aanmoediging

Het vermindere van patent en afschaffing van de belasting op de paarde der traficante en het niet te veel oprigten van olijmolens

 

Aanmerkingen

 

De olyslagen binnen deze gemeente zyn maar alleen ten gerieve van particuliere welke alhier hun zaad zelvs teelen

 

Het veelvoudig oprigten van olijmolens welke alleen voor gerief van particulier dienen word ook als schadelijk beschouwd.

 

 

 

Benaming der fabriken en trafiken

Loijeryen

Getal

4

 

Voorige staat

Ieder fabrikant had te voren niet minder dan twee knegts

 

Tegenwoordige staat

Ieder fabrikant heeft nu maar een knegt en dus ook veel minder debiet

 

Middelen tot herstel of aanmoediging

Het beletten van invoer van lederen gemaakte schoen en gareel werk en het beletten van den uitvoer van runder huiden

 

Aanmerkingen

 

-

 

 

 

Benaming der fabriken en trafiken

Bier en azijn brouwerijen

 

Getal

2

 

Voorige staat

Geen knegts door de duurte van granen en hop te vorens beter dan nu

 

Tegenwoordige staat

Om deze beide redens neven gemeld de brouwerije en ’t te veel oprigten derzelve nu minder als weleer

 

Middelen tot herstel of aanmoediging

Het inkomen van graanen van buitenlands en het geheel vernietigen van de granen.

 

Aanmerkingen

 

Door het minvermogen der ingezetenen wort minder bier geconsumeerd dan voorheen

 

 

 

 

Volgens Van der Aa in zijn 'Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden' bestonden in 1848 in Veghel

-        1 katoendrukkerij

-        4 looierijen

-        2 ros-oliemolens

-        2 brouwerijen

-        2 korenmolens

-        14 linnenweverijen