Rechterlijk Archief Veghel, inv. nr. 33, attestaties 1587

Samengevat door: Martien van Asseldonk

 

 

R33, fol. 78 (15-2-1587)

“Want by advys van onsen Eer(werdiche) heere temporael deser heerlick(eyt) van Vechel ende by scepenen ende gesworen ende andere notabile mannen eendrechtelyck en tot verstreekenen dagen ende tyden geaccordeert ende gesloeten is dat (affgeslagen alle oncosten by den volck van wapenen gedaen ende geleden voer datum van dyen) soe van nu voertane die naebueren van Vechel alle scade ende vuyteringe van ruyteren ende knechten dat die een meer dan die andere geleden ende gedaen hadde gelyck dragen ende gelden. Soe eest geboert dat opten twelfste dach octobris der maent ende oyck opten achtenste dach novembris lestleden binnen den dorpe van Vechek tot desen twee verscheyden tyden syn comen onverboet twee groote hoepen volcx, den yersten te peerde ende den anderen te voete, vallende aldair onversienlyck ter neder rontom der kercken ende daer omtrent sonder enige biletten. Ende lagen daer elck eenen nacht doende grooten scade als dat blyct by advys van goede mannen die dyeen oversien ende gemodereert hebben. Ende om welcken scade gelyck te dragen heeft men dyen gecollegeert ende getaxeert by goede mannen daer toe gecommitteert, makende daer af een somme, welcke somme heeft men den gemeynen naebueren opten kerckhoff vergadert synde op eenen sondach te kennen gegeven om beedegewyze te setten ende te gelden dair ter selver tyt die leden van den dorpe genoch innen consenteerden sonder een off twee criters turbatie makers. Daer nae heeft men als gewoentelycken is gecoeren twee goede mannen die desen commer beedsgewyze geset hebben, ende de twee collecteurs om desen geseten commeer te bueren, in welcken collectatie hen weygeringe wordt gedaen, ender vertreck gemaect, begerende ons heeren scepenen gemaent te hebben hoe dese collecteurs aen haer betalinge geraecken sullen. Aengemaect ’t sgeens voir(creven) steet. Soe appointeren wy scepenen voer recht dat die heere sal doen bedwingen alle onwillige ende rebellanten int betalen van desen onraet by executie reaal aen hennen persoen oft huedens, sonder den rebellanten hen te moegen opponeren.”