Geschil over de Leijgraaf in 1612

 

Raekt de Jeuck nu Leijgraaff

 

Gesien by myn heeren leenmannen van hunne doorluchtichste hoogheden in Brabant int quartier van s’ Hertogenbosche de klagten op den dertiende octobris XVIc twelf aen hen gedaen by of van wegen der inngesetenen van Uden, Vechel en Nistelroy tot ruyminge van seekere twee hooffden bij eenige nabueren tot Dinter in voorgaende jaeren geleecht in de waeterleye aldaer genoempt de Jeuk.

 

Ende alsoo aenleggeren ter eenre, gesien ook de verclaernissen by die van Heeswyck ende Dinther gedaegde ter andere syden den 22e derselver maandt van october daer op gedaan, ende dienvolgende hen getransporteert hebbende op de plaetse daer de voors(creven) waterleije is lopende, ende aldaer genomen hebbende ocilaire inspectie, soo van de voors(creven) waterleije als de voorhooffden daer inne gebrocht, ende daer by bevonden dat de voors(creven) waeterleye tussen de voors(creven) hooffden maer alleenlijk en heeft de weyde van veertien voeten ende tot dien verhoort en gexamineert hebbende versceyde getuygen over de oude en tegenwoordige gesteltenisse van de voors(creven) waeterleye.

 

Ende op alles geleth appointeren ter manisse des heeren stadthouders dat de voors(creven) gedaagde gehouden ende verbonden sullen syn den voors(creven) waeterleye tussen de voors(creven) twee hooffden te wyden tot negentien voeten int geheel, te weten aen de Udense seijde het hooft aldaer gestelt te ruijmen off in te trecken drye voeten ende het hooft aen de andere syde twee voeten.

 

Ende dat sy daer mede by provisie sullen gestaen om ingevalle van beswaernisse van d’een of d’ander van partyen voor den toecomenden tyt daer inne naeder te worden versien ende geordineert naer behoren de voors(creven) gedaegde int geene voirs(creven), mitsgaders in de twee derden deele van de vacatien der voors(creven) heeren stadthouder en leenmannen mits desen condemnerende blyvende ’t resterende dorden gedeelt ten laste der voors(creven) aenleggeren, de vordere costen by partijen gedaan om redenen tussen deselve compenserende.

 

Aldus gedaen en gepronuntieert bij mynen heeren leenmannen voirs(creven) binnen de heerlickheit van Vechel op den drieentwinigste dach der maent octobris int naer ons heeren duysent ses hondert en twelff (23[-10-1612).

 

Onder stont: ende ick Aert Peters van Hees als geswore griffie der voors(creven) heeren leenmannen aldaer jegenwoordich get(ekent), A. van Hees.

 

 

Toelichting:

 

Een brughoofd was de aansluiting van een brug met de oever. In dit geval hadden inwoners van Dinther twee brugjes over de Leijgraaf gemaakt, waarbij ze de loop van de beek ter plaatse versmald hadden. Daardoor werd de waterafvoer wat belemmerd, waar tegen geprotesteerd werd.

 

Verder blijkt uit de akte dat de oude naam van de Leijgraaf ‘de Jeuk’ was. Cornelissen bespreekt deze veldnaam niet bij de bespreking van de Veghelse toponiemen. Beijers en Van Bussel vermelden bij de bespreking van de naam ‘ten Jekeren’ te Deurne de oude waternaam de Jeker [1134 Jecoram], afgeleid van het keltische ‘jecora’ = gezond water. Blok vermoedt dat de grote zijrivieren van de Maas qua naamge­ving óf voor-germaans zijn óf tot de oudste germaanse laag beho­ren. Hij noemt daarbij de Voer, Niers, Neer, Jeker, Roer, Sus­ter, Itter en Worm.

 

Martien van Asseldonk

 

Bron: BHIC, toegangsnummer 7697, Oud Gemeente Archief Veghel, inv. nr. 70, resolutieboek 1751-1773, f ol 14v-15; Wim Cornelissen,Toponiemen Veghel (Veghel 1998); Henk Beijers en Geert-Jan van Bussel: Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput (Helmond 1996).