BHIC, toegang nr. 7697, inv. nr. 81.

 

­­­Mijn heren schepenen van Vechel, met advis van de agtmannen en verdere regenten, hebben goedt gevonden ende verstaan, dat als wanneer de gemeijnte genootsaackt wort, omme tot transport van de militie en hare bagage, oft bij andere voorvallen, te moeten leveren peerden ofte karren, dat in sulcken gevalle ider ingeseten voor elcken dag met peert en karre vacerende, sal worden goet gedaan, tot laste van ’t corpus, eene gulden, dog nier verder als twee ueren van dese plaatse vacerende, sullen maar hebben tien stuijvers.

 

Ende sal een ider ingeseten die het naer den omgaanden dienste sal worden aangeseijt door de vorster of sijns gemagtigde, gehouden sijn te compareren op de precise uure rer geappointeerde plaatse, ende die geen bequaem peert te hebben sullen hun van een bequaam peert tot hare lasten moeten voorsien.

 

Ende sal desen omgaanden dienst aangaan en voor de eerste maal beginnen aan den Amer int Dorshout, en soo vervolgens over de geheele gemeijnte.

 

Ende op dat de onwilligheijt van de ingesetene geen oorsaack van confusie en andere onlusten er mag sijn, soo hebben mijn heeren sschepenen tot laste van den gene die in gebreecken blijft ter bestemde uure te compareren, ofte geheelijck agter blijft een peine gestatueert van drie gulden, welcke ten behoeve van de officier nu voor als dan, naer sommatie, met de kosten, wort verklaart executabel, ende die onvermindert sullen de regenten tot laste van den gebreeckige sijne dienst aan een ander mogen bestellen.

 

Actum int raadthuijs den 13 febr(uari) 1698 ende was de minute geteeckent C. Van der Hagen, Arien Smits, Jan van der Mee, Aart Goorts, Jan Thijssen van den Hurck, Gerard Vermeulen en Jan Jansen van den Hurck, schepenen.

Lager stont H. Bijmans, subst(ituut) secret(ari)s

Itta attestor, H. Bijmans, subst(ituut) secret(ari)s