BHIC, toegang nr. 7697, inv. nr. 85.

 

Ordonantie van gem(eentens) booter te weegen op donderdaags, 5 mei 1753.

 

Heeren schepenen deses dorps van Veghel tot haar leetwesen gehoort, ondervonden en selffs clagten ingecoomen sijnde dat bijna dagelyx buijten de ordinare donderdaagse weekelijxe bootermarckt booter gedragen in corven off cleijne emmerkens te weege werden gebragt, wesende een ongehoorde uijtvinding, en dat notoir tot gevolg moet hebben, dat daar door de vreemde booter coopers sullen werden benadeelt en affschrik hebben om niet des donderdaags te comen off coomen coopen, om dat op donderdaags dan veel minder ter merckt sal coomen, en bovendien door de weijnige coopers, soodanige prys sullen presenteeren, als met haar fantagie over een compt en daar door niet alleen nadeel aan de vreemde coopers, maar voornamentlyk aan de goede ingetenen sal werden veroorsaakt.

 

Soo ist dat heeren schepenen daar tegens soo veel doenelijk willen voorsien en ordonneeren voor eerst den waagmeester geen booter gedragen in korven off emmers op geen andere dagens als des donderdags te weegen, op peene dat hy waagmeester voor ider korff oft emmer die hij coomt te weegen sal verbeuren drye gulden, gelyk mede sal verbeuren drye gulden die soodanige booter buyten des donderdaags ter waage presenteert. Een derde deser boetens voor den h(ee)r officier die de calangie sal doen, een derde voor den aenbrenger, en een derde voor dese gemeenen armen, verclarende deselve peene van nu voor alsdan, en alsdan voor alsnu executabel.


Aldus gedaan en geord(ineert) ter raatcamee van Veghel den 5 may 1753 en sal den vorster dat op sondag den 6 may voors(chreven) publiceeren alhier van kennis aen de waagm(eeste)r geven.

 

En mede dat de waag precies des smorgens ter 10 uren moet begonnen werden, want ten twee ure absoluet sal affgenomen worden.