De paden die in 1662 door de rotten onderhouden werden

Martien van Asseldonk

14 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Op 2-9-1662 bevalen de schout en schepenen de rotten om de voetpaden op te maken: wordt geboden by schouth ende schepenen dat de naervolgende rotten sullen maecken elck sijne voetpaden op donderdach den 7en september smorgens ten acht uren precies op elck sijnen wech te weten.

 

Nr. (als in 1760)

Paden:

Rotten :

 

Toelichting:

N.

Optten Eertschen padt

het vorste en achterste Dorshout met de Hoogheynden

Eerdse Pad is in 1731 recht getrokken. Nu een slingerpad getekend, maar het is niet bekend hoe die slingers precies gelopen hebben.

F.

Opden Rootschen padtt

de Donck, den Dorenhoeck met de Camkens

Bekend uit de ordonnatie van 1760.

G.

Opden Sontveltschen padt

het Sontvelt ende Sijtardt

Dit pad liep waar nu de Zondveldstraat loopt.

J.

Opden Kerkckpadt bij Griet Jan Thyssen tot Joost Jan Dirckx velt

Middegael, de Straet, Bueckelaar ende Heselaer

Volgens het verpondingsboek van 1657 was Griet jan Thyssen gegoed ergens in de buurt van de Weihoef.

 

I.

Opden padt van Goossen Melters tot Peter Roelofs

de Hoogh ende Leeghe Heijde

Peter Roelofs is bekend van het huis van de schuilkerk. Goossen Melters was Goossen, zoon van Melchior Jan Alarts

K.

Opden padt over het Broeck

het Franquefort

Bekend uit de ordonnatie van 1760.

S.

Opden padt van Peter Henrick Lambers naer het Hams Eeussel

het Havels rott

Peter bezat het huis op Blankenborch 1b.

Dit pad wordt niet genoemd in 1760.

 

L.

Op den padt van Delis Jan Delis tot de Erpsche gemeijnte

het Hams rodtt

Bekend uit de ordonnatie van 1760.

Delis Jan Delis was in de Nieuwe Veldjes gegoed.

 

 

 

Ende voorts dat een iegelijcke hebbende gemeijne voetpaden door sijn velt of tegen sijn velt dat die deselvige wel ende lofbaerlijck sal hebben te maecken ende de vonderen met leunen genochsaem styff ende behoorlijck, ende wie syn vonders niet behoorlijck ende maeckt als oock sijne voetpaden soo binnen als tegen sijn velt, sal verbeuren een Bosch pondt, ende wat rodt gesel te weten den stercksten man uijtten huijse sich absenteert ende niet en compareert op het gemeijne werck ten daghe ende ure voorschreven sal verbeyren den Bosch pont ten behoeve van schouth ende schepenen.

 

Op onderstaande kaart is een reconstructie van de genoemde voetpaden gegeven.

 

Ordonnatie 1662 kaart.jpg

 

 

De rotten waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de voetpaden door de gemeint. Waar de oaden tussen pariculiere erven door gingen warend e eigenaren van de belendende eprcelen verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast waren er banen of karresporen door de heide. Deze werden niet onderhouden.

 

Er is een vergelijkbare ordonnate uit 1760 bekend en ook die wegen zijn op een kaart getekend. Als we beide kaarten vergelijken, dan valt op dat er in 1760 aanzienlijk meer te onderhouden was door de rotten, dan in 1760. De oude paden uit 1662 waren er nog steeds (behalve nr. S), hier en daar recht getrokken of opgenomen in een dijk. Daarnaast werden er na een ordonannatie van de overheid in 1696 (en een uit 1749) een aantal rechte dijken door de gemeint aangelegd. Andere banen of karresporen, zoals die voor de Zondveldse velden, werden na 1662 ook verbeterd en werden in 1760 ook onderhouden.