Diensten geleverd in de periode 1568-1608 (oorlog)

Martien van Asseldonk

19 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In 1556 trok Keizer Karel 5  zich terug en verdeelt zijn rijk tussen zijn zoon Filips II en zijn broer Ferdinand I, waarmee het Habsburgse geslacht een Spaanse en een Oostenrijkse tak krijgt. De Nederlanden kwamen onder het gezag van Filips II en, werden sindsdien de Spaanse Nederlanden genoemd. Nederlandse troepen namen in 1557 deel aan een oorlog onder leiding van Filips II tegen Frankrijk. De oorlogslasten leidden tot onrust onder de gewesten. Ook religie speelde een rol. Filips II onderdrukte hervorminsgezinden en de spanningen leidden in 1566 tot de beeldenstorm. Tijdens de beginfase van de vijandelijkheden tussen Spanje en de opstandige gewesten ontstond er in 1567 in 's-Hertogenbosch een openlijke rebellie tegen de koning van Spanje. Na enkele maanden moest de stad zich weer aan de koning onderwerpen.  1568 wordt beschouwd als het begin van de opstand van de Nederlandse gewesten tegen het gezag van de koning van Spanje. In 1577 namen Spaanse troepen de citadel van Namen in. De Staten-Generaal brachten daarop een leger op de been. Spaanse troepen namen toen Leuven, Aarschot, Diest, Tienen en Zoutleeuw in. In 1579 sloten Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht de Unie van Utrecht. Ook Breda en Antwerpen traden tot dit verbond toe. 's-Hertogenbosch koos in dat jaar partij voor de Spaanse koning.

 

In de decennia die volgden zou het platteland van de Meierij zwaar te lijden krijgen van de oorlog tussen de opstandige gewesten en Spanje. In met name de jaren tachtig van de zestiende eeuw is er sprake van talrijke plunderingen en de brandstichtingen in de Meierij. De overgeleverde gegevens zijn fragmentarisch en het volgende overzicht registreert slechts een deel van wat er allemaal gebeurd is. Plunderingen vonden onder andere plaats in de volgende plaatsen:

 

Jaar

Geplunderde plaatsen

 

1570

Oss

1572

Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode, Veghel

1573

Eindhoven

1574

28 dorpen nabij ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek

1576

Sint-Oedenrode

1579

Eindhoven

1580

Eindhoven

1581

Eindhoven, Sint-Oedenrode, Eersel

1582

Eindhoven, Oerle

1583

Eindhoven, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Gemonde, Heeswijk, Dinther, Erp, Veghel, Hilvarenbeek, Tilburg, Helmond, Schijndel, Vught, Oss en Geffen

1584

-

1585

Hilvarenbeek

1586

Lommel, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Riel

1587

Sint-Oedenrode, Veghel, Helmond

1588

-

1589

-

 

 

1574 en 1583 springen er uit als rampjaren. Naast de plunderingen werd de bevolking ook belast met leveringen aan de legers en inkwartieringen. Een verklaring van de regenten van Helmond schrijft dat graaf van Hohenlohe in 1587 Helmond innam, plunderde en afbrandde en daarna de hele Meierij belastte met contributies. Bovendien was er in 1587 hongersnood, omdat de oogst van 1586 mislukt was. Een kroniekschrijver uit Oirschot tekende in 1587 aan: ‘is oyck dit jaer alsoo grote contributie gegeven worden ende sulcke groot honger geleden, datter menich mens van honger gestorven is (...). Nae den oogst is wederom goet tyt geworden van coren, maer de contributien is soe hoge gelopen aen den ruyteren van de grave van Hooghstraten tot Grave liggende, die men alle maenden moet geven XI hondert gld. dat nyet mogelyck en is te herdenen’.

 

Ondanks de aan beide partijen betaalde contributies was er ook ná 1587 nog sprake van plunderingen en brandschattingen. In augustus 1597 sloegen Spaanse troepen aan het muiten. Ze vorderden maandelijks duizend gulden van het kwartier Peelland. In februari 1598 viel een Spaans leger dat in Weert lag, met tweehonderd mannen het kwartier Peelland binnen en brandschatte de meeste dorpen en plunderde Aarle-Rixtel, Beek en Nuenen. In september 1599 plunderden Spaanse troepen Deurne en Bakel en wat later Geldrop, Dommelen en Valkenswaard. In december 1599 plunderden ze Aarle-Rixtel en Beek. In februari 1600 muitte de Spaanse bezetting binnen de schans Sint-Andries vanwege niet betaalde soldij. Ze vroegen de regenten van Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Boxtel en enkele andere plaatsen binnen vierentwintig uur ieder duizend gulden binnen de schans te brengen op straffe van afbranden. In 1606 schreef de Spaanse bezetting binnen Hamont een brandschatting over het kwartier Peelland uit.

 

 

De oorlogsschade in Veghel:

 

Al tijdens de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog heeft Veghel te lijden gehad. Op 31 mei 1556 waren er ruiters van de bende van de heer van Coeningen, en deze waren gebleven van maandagmorgen tot woensdagmiddag. Ze hadden ‘montcost’ en haver en voer voor hun paarden gevorderd, totaal ter waarde van 230 gulden en 6 stuivers. Op 14 juli 1556 verschenen ruiters van de heer van Arenberch, die tot 25 juli bleven. Een aantal van hen keerden op 8 december 1556 weer terug, ze beleven tot 14 december. `

 

Rond 24 juni 1557 kwamen tien vaandels knechten van het regiment van de heer van Nineler en ze beleven één nacht. Sommigen betaalden voor het brandhout, stro en dergelijke, anderen deden dat niet. De schade was meer dan 200 gulden.

 

In 1558 hebben de inwoners van Veghel voer voor de paarden van hertog Erich van Bruyniswyck in Den Bosch moeten leveren, schade: 45 gulden, 11 stuivers en 3 ½ oort. Interessant is dat de verklaring vermeldt dat de kosten van mei 1556 door de ‘scepen en de gesworen van huyse tot huyse gerekent’ werden. De gezworenen traden dus samen met de schepenen op in het huis voor huis berekenen van de schade. Dat gebeurde om een verzoek tot vermindering van Veghels aandeel in de bede te ondersteunen.

 

Het volgende bericht dateert uit 1572. In dat jaar plunderden Staatse troepen onder de hertog van Holstein Sint-Oedenrode. Ook Veghel leed schade. Op 12 oktober 1572 was er een leger te paard en op 8 november 1572 een leger te voet in Veghel gekomen. ‘Vallende aldair onversienlyck ter neder rontom der kercken ende daer omtrent, sonder enige biletten. Ende lagen daer elck eenen nacht, doende grooten scade.’ In Veghel voerde men toen het solidariteitsbeginsel in. Alle schade werd bij elkaar opgeteld, en hierna volgens de verdeelsleutel van de bede, over de bevolking omgeslagen. Dit werd algemeen goedgekeurd op een corporele vergadering op een zondag op het kerkhof, waar men besloot om dit voortaan zo te blijven doen. Daer nae heeft men als gewoentelycken is gecoeren twee goede mannen die desen commer beedsgewyze geset hebben, ende twee collecteurs om desen gesetten commer te bueren.’ Dat beuren leverde overigens aanvankelijk wel wat problemen op.

 

In 1574 werden 28 dorpen in de omgeving van s-Hertogenbosch geplunderd. Of er toen ook in Veghel geplunderd werd, is niet beend.

 

Een rampjaar werd 1583 toen Staatse troepen onder baron van IJsselstein na het verbranden van Schijndel en Veghel op hun doortocht veel huizen in Sint-Oedenrode en beide kerken in brand staken. De inwoners van Sint-Michielsgestel, Gemonde, Heeswijk, Dinther, Erp, Veghel en Sint-Oedenrode hadden op dat moment al het bevel gekregen om al het graan te dorsen en dit met turf en hout naar Den Bosch te brengen, zodat het niet in handen zou vallen van Staatse krijgsbendes.

 

Het enige spoor over de vernielingen in 1583 dat we het Veghelse archief  vonden is een verklaring van 26 mei 1584. Voogden van minderjarige kinderen verklaren dat een huis aan het Beukelaar beter maar verkocht kan worden, omdat het huis 'al affgebrandt en tenyet gemaect is van de vyant ende leet deser tijt, ongerepareert ende vervallen is'.

 

In 1587 werd Sint-Oedenrode nog eens uitgeplunderd door Staatse troepen onder de graaf van Hohenlohe.  In zijn studie naar de gebeurtenissen en gevolgen van de Tachtigjarige Oorlop in onze streken verhaalt Leo Adriaenssen over een dramatische veldslag in Veghel op 8 juni 1587. Hij schrijft:

 

Over de bewapende zelfverdediging door de meierijse bevolking tijdens de verschroeide-aardecampagnes van de jaren 1580 is nagenoeg niets bekend. Alleen over Veghel is meer bekend. Daar stroomden in 1587 boeren uit de omgeving toe om de verwoestende opmars van Hohenlohe te stuiten.

Het dorp lag op een strategische plaats aan de Aa (’de enige sleutel tot Peelland’) en speelde een belangrijke rol bij de bevoorrading per pleit van ‘s-Hertogenbosch met steenkool uit het land van Luik en landbouwproducten uit de regio. Tijdens de Gelderse oorlogen in de zestiende eeuw was meermalen de grote brug gesloopt om de vijand de pas af te snijden. De heer van Veghel, Walraven van Erp, en zijn broer Willem, die in het dorp het kasteel bewoonde, wisselden elkaar af als schepen van de koningsgezinde stad ‘s-Hertogenbosch.

Sinds 1579 lag er een militaire bezetting (twaalf soldaten in 1582) op het kasteel, dat tamelijk sterk was "prachtig het rivierverkeer beheerst." Wegens de overlast werd de bezetting op aandrang van de inwoners van Veghel en Erp vervangen door “dienstboeden ende huijsluyden vanden heer van Erp”. De magistraat van ‘s-Hertogenbosch was huiverig voor een bezetting door amateurs die regelmatig zouden worden vervangen en van wie sommigen geen goede soldaten zouden zijn, maar de dorpsbewoners wisten hun zin door te drukken. Ook in de militaire capaciteiten van Willem van Erp had de stad weinig vertrouwen, maar toch voerde hij in 1587 het commando over een van de burgervaandels. Nochtans wist het kasteel in 1582 een aanval te weerstaan en werden in 1585 de inwoners van Veghel en Erp geprezen om hun militaire inzet.

Op 8 juni 1587 bereikte het brandende en plunderende leger van Hohenlohe Veghel en Erp en tussen 4 en 5 uur in de morgen viel het aan. De 4.000 infanteristen en 600 ruiters, voorzien van vier veldstukjes en twee halve kanonnen, vormden wellicht geen overwicht in aantal, maar wel in professionaliteit. De boeren hadden loopgraven gemaakt en zich ingegraven. Hulptroepen van de Bossche compagnie onder Michiel Bontenos van der Sterre hadden wegens plaatsgebrek niet in Veghel kunnen overnachten, zodat zij afwezig waren bij de aanval. De Staatse soldaten maakten met behulp van gidsen een omtrekkende beweging en vielen de boeren in de rug aan. Er volgde een massaslachting, waarin volgens een eerste telling 200 mensen het leven lieten. De verdedigers trokken zich terug in het kasteel en de kerk en konden zich vrijkopen tegen een rantsoen van 12.000 gulden. Op het rantsoen kreeg de heer van Veghel een korting van 2.000 gulden, omdat hij in de brand twee boerderijen en een windmolen had verloren. Om 11.00 uur werd de actie afgesloten en vertrokken de troepen naar Sint-Oedenrode om uit te rusten.

Later bleek het dodental aanmerkelijk hoger te zijn. De secretaris van Oirschot noteerde in zijn kroniek op 12 juni dat 400 à 500 Peelse boeren waren doodgeslagen en op dezelfde dag schreef de Engelse gezant Backhorst dat (vertaald) “het wordt gezegd dat graaf Hollock bij een recente veldtocht niet ver van Den Bosch 600 boeren heeft gedood, deels afkomstig van het land van Luik en deels van Brabant".

Het bloedbad van Veghel heeft de geschiedschrijving slechts in verminkte vorm gehaald. De Leuvense stadssecretaris Willem Boonen noteerde in 1593-1594 in zijn kroniek dat veel van de ter verdediging verzamelde boeren werden gedood en gevangen genomen en dat daarna Veghel en Erp werden verbrand en het kasteel van Veghel op rantsoen werd gesteld. Jan Baptist Gramaye maakte gebruik van het handschrift van Boonen, maar verplaatste de scène naar Sint-Oedenrode, waar volgens hen 500 slachtoffers vielen. Van Oudenhoven noemde geen plaats, wist alleen dat de inwoners van Sint-Oedenrode aan het gevecht deelnamen en herhaalde het dodental van 500. Adriaan Brock, koster te Sint-Oedenrode rond 1850, citeerde Gramaye en voegde er aan toe dat van deze gebeurtenis het spreekwoord “t’is of den Peel overging” (als er een groot rumoer is) was afgeleid.

 

Een boerderij op Zondveld (nu adres Krijtenburg 22) werd op 23 februari 1589 ‘d’ aude verbrande hostadt' genoemd. Was de boerderij verbrand tijdens deze schermutselingen in 1587?

 

De volgende vermelding van oorlogsschade in Veghel dateert uit 1603. Op 4 november 1604 verklaarden enkele lieden voor schepenen van Dinther dat op 26 oktober 1603 er in Veghel bij de windmolen ‘gecomen syn seer groote ende onttallycke menschen van den wtloopers des hartochs legers, welcke leger alsdoen liggende was opten Dungen, welcke wtlopers de Vechelse molen alsdoen geheel gespolieert ende affgeroofft hebben, ende des molders sone oock mede gevanckelyck genomen ende den knecht ofte dienstbode van de weduwe geheete Anthonissen Jan Dircx aent Eerde.’ Ook hadden deze soldaten grote schade toegebracht aan de huizen en inwoners aan de oostzijde van de Aa tot aan Erp toe, ‘opladende op hare wagenen ende op hare perden allen haer coren, soo gedorst als ongedorst, allen haer hooy ende stroo, cooren, granen, cleederen, lynwaet, potten ende ketelen. Hebben alnoch allen hare peerden ende beesten die sy vynden ende vanghen mochten ewech ende mede gedreven.’ Er was volgens de verklaring weinig achtergebleven. De huizen in en rond de Straat waren ‘soo vernielt, verdestruert, gebroken ende aen allen canten soo ter neder geworpen, dat men ende alle man dachten ende oock sceen dat Vechel nimmermeer weder soude comen ofte moghen bewoont worden.’ De meegenomen zoon van de molenaar heette volgens een andere verklaring Jan.

 

Verder hadden in Veghel in 1604 twee dagen lang ‘gealtereerden’ (opstandelingen) gelegen en Veghel had toen zware uitteringen te verdragen gehad. Het leger trok weer verder toen de Vriesen wederom kwamen ‘ende waren omtrent den scutsboom tot Vechel alwaer den heeren van Vechel synen knechte den Vriesen tegen soude ryden ende hem alsdoen synen mantel met gewelt affnamen ende oock niet weder ende coste crygen.’

 

De brug over de Aa was in 1604 hersteld na vernield of afgebroken te zijn geweest.

 

De bronnen die overgeleverd zijn, geven een heftig beeld en ongetwijfeld is dit nog maar een deel van wat er allemaal gebeurd is. 

 

In de eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog leenden nagenoeg alle plaatsen in de Meierij geld. Voorbeelden daarvan zijn:  Zesgehuchten (1575), Heeze (1577), Lierop (1578), Son (1581), Esch (1590), Sint-Oedenrode (1595) Asten (1599), Beek en Donk (1599), Geldrop (1618). Deze vermeldingen vormen maar een klein deel van de aangegane leningen. Als de vermeldingen representatief zijn voor alle leningen, dan begonnen die vanaf rond 1575 flink toe te nemen, wat overeenkomt met de toename van het oorlogsgeweld.

 

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw neemt het aantal vermeldingen van plaatselijke belastingen toe. In de dorpsrekeningen die in veel plaatsen vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw of de eerste helft van de achttiende eeuw bewaard zijn, worden nagenoeg overal inkomsten vanwege de plaatselijke belastingen vermeld. Ook werden vanaf 1575 aan diverse plaatsen octrooien verkleend om delen van de gemene gronden te verkopen om op die manier aan geld te komen om de oorlogslasten te kunnen betalen.

 

In Veghel werd tussen 1575 en 1579 het ambt van borgemeester ingevoerd, die tot taak had om de plaatselijke belastingen op te halen en uitgaven namens het dorp te doen. Dat wijst er op dat ook Veghel vanaf rond 1575 geld geleend had en dat de rente die daarvoor betaald moest worden over de inwoners omgeslagen werd. De eerste aanzet daartoe was in 1572 gegeven, toen men de besloot om incidentele oorlogslasten over de inwoners om te slaan en daarvoor twee collecteur aan te stellen. Enkele jaren later had men geld geleend, mogelijk om plunderingen in 1574 en in de jaren daarna af te kopen.

 

We kregen voor het eerst een goed beeld van de door Veghel geleende bedragen uit de oudst bewaard gebeleven dorpsrekening, die loopt van Lichtmis (2 februari) 1604 tot Lichtmis 1605. We vatten deze rekening hier samen. De bedragen zijn afgerond op guldens.

 

 

Uitgaven:

 

Bedragen:

Regelmatige en incidentele leveringen aan ruiters en legers

 

6.058 gulden

 

Kwartierslasten

 

240 gulden

 

Fortificatie van Den Bosch

 

576 gulden

Belastingen

 

875 gulden

 

Andere uitgaven voor het dorp:

 

1.844 gulden

 

Totaal:

 

11,437 gulden

 

 

Ongeveer 90 % deel van de uitgaven van Veghel in 1604 had op de een of andere manier te maken met de oorlog. Het geld had men veelal geleend tegen een rente van 7 %, zodat ongeveer 10,300 gulden geleend was.

 

Schepenen van Veghel verklaarden op 22-11-1621 "dat onsen dorpe van Vechel is belast en becommert mette lasten" zoals hierna gespecificeerd.

 

-       In den iersten dat d' innegesetenen van Vechel boven de dagelyxe ordinarise lasten zyn belast ende becommert met 22.000 guldens opgenomen penningen.

-       Item dat in 1600 de borgemeesters van Vechel ter cause van den groote belastinge van den gemuytineerden ende van Meercant zyn genootsaeckt geweest voor 't  ghemeyn corpus van Vechel te lichten ende op te nemen 6.500 guldens

-       Item in den jaere 1608 ende in den jaere 1616 doen de groote Goitsgave (= de pest) binnen onse voorschreven dorpe van Vechel was regeerende allen ende iegelyce naeburen waren genootsaeckt henne eygene goederen te beswaeren met oplichten van penningen, zoo om de grootste lasten die zy nyettegenstaende waeren sustineeren te voldoen, als oyck principalyc om de grootten oncost ende laste van den schrobbeeren ende wachters die zy in hennen voorschreven noot van doen hadden te continueren, aen de welcke schrobbers ende wachters zy ten minsten generaelyck genomen hebben moeten schieten ter somme van 9.000 guldens.

 

 

Het jaar 1604

 

Dorpsrekening 1604-1605 (zonder de belastingen):

 

-       Item den 13 mert heeft Eijmbert Diercx betaelt aen de wachtmeester van den Cornel van Litsenborch die doen tot Helmont lach van vijff peerden voerasie ende daechs elck perdt vijf st(uijvers, facit daechs 25 stuijvers ende is aengegaen den 8 november totten iersten mert toe blijckende bij quitantie, facit 141-5-0

-       Item den iersten april heeft Eijmbert Diercx betaelt aen den selven wachtmeester tot Helmont blyckende bij quitantie die somma van achtendertich gulden vijftien stuijvers ende dat voor vijf peerden voerasie voer die maendt martij, facit 38-15-0

-       Item den 18 augustis heeft Eijmbert Diercx betaelt aen Lijsken Becx blyckende bij quitantie die sij ons aen den wachtmeester verschoten voer de voerasie die somma van drie entwentich gulden vijftien stuijvers

-       In den iersten den 29 maij, den 23 junij, den 21 july, den 4 september etc. blyckende bij quitantie heeft Eijmbert Diercx betaelt aen den vaendrich tot Helmont in verscheijden reijssen blyckende bij quitantie acht maenden brandtgelts ende elcke maendt betaelt acht gulden, facit tsamen vier entsestich gulden

-       Item den 15te augustus betaelt aen Cornelis Kelders blyckende bij quitantie die somma van twelff gulden vier stuijvers ende dat van verteerde costen die soldaten van Rurmundt van wegen Dubblet hadden gedaen welck Gerit Ariens af hadde moeten spreecken

-       Item den 7 maij heeft Jacop Tyssen ende Cornelis Goijrts betaelt aen den vendrich tot Helmont blyckende bij quitantie die somma van vier gulden voer executie van de bedden, wij hadden lynen bedden gelevert ende doen wij moesten wij leveren veren bedden end doen hadden sij Willem Henricx perdt met genomen voer executie ende dat verteert dertich stuijvers, facit tsamen

-       Item den 11 december heeft Cornelis Goijrts gegeven aen Dierck Henrick Roeffen vijf gulden eenen stuijver daer hij die ruijters van Den Bosch met vercochten

-       Item den 25 september heeft Eijmbert Diercx betaelt aen Dielis van Broechoven die somma van 24 stuijvers ende dat van twee sommatien die hij op ons dorp gedaen hadden blyckende bij quitantie

-       Item den 25 october heeft Cornelis Goijrts betaelt aen Jan Dierck Claessen borgemeester tot Helmont op reeckeninge van verteerde costen daer men lange om gedinght hadde ende die dorpen die verloren hebben die somma van 58-0-0

-       Item den 25 februarij gegeven eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van den schoutent van Pelant omdat hij de repartie vermaecken soude den 4 martij ende dat aen ieder syn ruijter over soude brengen ende doen betaelt 0-3-0

-       Item den 28 mert betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief bricht van den schoutent van Pelant dat die ruijterij toten Graeff binnen soude coemen ende dat wy drie bedden brengen soude ende oijck dat wij te voren soude coemen betaelen 0-3-0

-       Item den 29 mert betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van Hels van Someren om tot Helmont op een dachvaert te coemen van wegen Dubblet ende doen betaelt 0-4-0

-       Item den iersten april gegeven eenen bode die eenen brief brocht van Helmondt omdat wij soude coemen betaelen hem brantgelt 0-3-8

-       Item den 17 maij heeft Jacop Tijssen betaelt eenen bode die eenen brief brocht van die gemuyteneerde van de voyerasie omdat wij soude coemen betaelen 1-13-0

-       Item den 20 maij heeft Eymbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van den vendrich van Helmont dat Vechel ende Erp soude doen vijf bedden ende oyck dat wij soude coemen betaelen aen den onder vendrich eenen tacx van 22 gulden ende doen betaelt

-       Item den 24 maij heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van de schoutent van Pelant omdat wij tot Sertogenbosch soude coemen leveren 882 rijsmutsgarden, 19 latbomen, 9 t(..), 0-3-8

-       Item den 17 junij heeft Eymbert Diercx betaelt aen den bode die eenen brief brocht van Denis Lenaerts die tot Helmont soldaeten aen naem omdat wij die soldaeten soude coemen helpen onderhouden die hij aengenomen hadde ende aen den bode gegeven 0-6-0

-       Item den 17 junij heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die twee omlopenden briefven brocht van den rentmeester Broechoven, die eenen dat wij soude coemen betaelen den taux van de legerwaegens ende den ander van der conincx bede 0-5-8

-       Item den 20 junij heeft Eijmbert Diercx betaelt twee jongens die eenen brief brocht van Joncker Eynhoudts ende Floris Michielss omdat wij met hen soude coemen accorderen aengaende d’ aude voyeratie die wij nochtans betaelt hadden maer door dreyging van de jonxens betaelt 0-14-0

-       Item den 15 junij heeft Cornelis Goijrts betaelt eenen bode die een brief brocht van den gemuyteneerde dat wij ons vorasie aen betaelt hadden omdat wij noch een maendt soude comen betaelen 0-6-0

-       Item alnoch heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die eenen brief brocht van twee gemuyteneerde te weten joncker Eijnhouts ende Floris Michielss omdat wij die maendt Junyus terstont soude coemen betaelen van de voijerasie oft sij van wouden ons terstont coemen excuteren ende doen dijen bode die in den nacht quaem van Helmont 1-2-0

-       Item den 20 julij heeft Eymbert Diercx betaelt eenen bode die eenen brief brocht van meester Thomas van Alen dat wij egeen noot en hadden voer het volck van capiteijn Thomas dat nae Den Bosch trock, dat het door Vechel niet en soude coemen maer dat wij tot Schijndel soude moeten bier ende broot want Jacop Tijssen haddet meester Thomas bevolen dat hij ‘t ons soude laeten weten ende doen gegeven den 8 stuijvers 1 ort, ende doen een half ure daer nae seynden ons den schoutent van Pelant een bode met eenen brief dat wij tot Beerlecom soude brengen 250 ponden broots, 7 tonnen biers een vette beest ende eenen hamel, gelyck wy dede ende doen dijen bode van dijen brief gegeven 8 stuivers 1 ort

-       Ende doen alnoch ons heer van Erp ende Jacop Tyssen die ruijters tegen gereden ende met die ruijters voort nae Schijndel gereden ende doen heeft Jacop Tijssen eenen bode gecregen die ons quaem seggen dat wij toch met het bier ende broot voort soude coemen ende doen dijen bode gegeven 0-5-8

-       Item den 27 julij heeft Jacop Tijssen eenen bode betaelt die enen brief brocht van den schoutent van Pelant omdat wij tot Dijnter soude brengen bier ende broot voor die ruyters 0-3-8

-       Item den 4 augusti heeft Eymbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van den schoutent van Pelant omdat men soude coemen tot Alen op een dachvaeert aengaende van de herwaegens die die gemuyteneerde woude hebben oft sij wouden hangen ende branden 0-5-4

-       Item den iersten december heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van de gemuyteneerde van Rurmundt omdat wij soude betaelen die costen van Eynhoven ende dat binnen drie daegen oft sij soude coemen executeren met 200 soldaeten ende doen betaelt 0-16-0

-       Item den 22 januarij heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die eenen olopenden brief brocht van mijn heer van Grobbendonck omdat men soude coemen leveren rijs, latboomen ende geerden 0-4-0

-       Item Jan Tyssen heeft den 6 februarij betaelt eenen bode die eenen bref brocht van Staeckenbroecken van Breda dat men hem wiltbraet seynden soude ende doen betaelt 1-8-0

-       Item Cornelis Goyrts heeft den 8 junij gegeven eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van Arien van Empel omdat wij soude coemen volleneren onssen tacx van de rijsmutgarden ende doen betaelt 0-4-0

-       Item den 12 junij heeft Eymbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van den vendrich tot Helmont omdat wij soude coemen betaelen ons contingent in hondert ende vijftich gulden om daer mede te maecken hutten 0-2-12

-       Inden iersten heeft Jacop Tijssen, Laureyns Ariens ende Jan Peters ten Graeff geweest om te betaelen ende om te weten hoe het stont met die ruyters van de voyerasie ende moesten eenen dach langer in de stadt blyven om den vorst wille dat sy niet over en mochten ende een perdt gehuerdt van Uden tot Zelant daer 5 ½ stuijvers ende II stuivers ver..olen int wech reijsen ende verscheept II stuijvers 1 ort ende totten Graeff verteert 7 ½ gulden Graefs gelt ende int wederom coemen verscheept 2 ½ stuijvers, facit tsamen in Bosch gelt 8-18-0

-       Item den 13 februarij heeft Jacop Tijssen geweest tot Gemert om die gemuyteneerde daer te vynden ende die voyeratie voer die ruijters te bestellen ende doen verteert 0-4-8

-       Iten den 10 februarij heeft Cornelis Goyrts ende Jacop Tyssen geweest tot Helmont om die schuppen ende spaijen wil daer die 55 soldaeten om quaemen ende Wouter Melis van der Santvoort heeft se tot Helmont gevuert ende doen heeft Jacop Tijssen voer het perdt betaelt in haver ende hoij 5 ½ stuijvers ende Wouter Melis van vrachten gegeven 20 stuyvers

-       Item den 14 februarij heeft Eijmbert Dircx gegeven Gerit Joris knecht van de schuppen ende spaijen van Helmont tot Vechell te brengen die sij wtgeschoten hadde ende hen niet goet genoch en waeren 0-5-0

-       Item den 16 februarij heeft Marten Meussen, Gerit Ariens, Dierck Henrick Roeffen ende Jacop Tijssen geweest tot Sertogenbosch om die geborsten te veranderen ende oijck om gelt op te nemen om nae Huesden te gaen ende doen verteert 8 gulden tot meester Gerits ende drie daegen wt geweest ende gegeven van den geborsten te schrijven 18 stuijvers 1 ort, facit tsamen 9-19-4

-       Item den 16 februarij heeft Jan Tijssen geweest tot Helmont doen wij die carren moesten doen toen het convoij ende die soldaeten moesten wij gelooven die den brief brochten dat van ons met soude coemen ende eenen nacht wy geweest ende doen verteert 0-13-0

-       Item den 27 februarij heeft Marten Meussen ende Eijmbert Diercs geweest tot Helmont omdat wij beschreven waeren om vijf peyniers ende vijf paerde te houden in de voyerasie aen den wachtmeester ende doen verteert met Marten Meussen 0-4-0

-       Item den 7 mert heeft Cornelis Goijrts geweest met Marten Meussen zoon tot Helmont eenen brief draegen aen den cornel die mijn heer van Grobbendonck geschreven hadde dat wij vrij soude wesen van vijf peerden te houden ende doen verteert met Martens zoon 0-2-0

-       Item den 12 mert hebben ses soldaeten coemen executeren van Heeswyck opte herwaegens ende conincx bede van corsmisse ende die soldaeten moeten geven van executie 4-19-0

-       Iten den 18 mert heeft Cornelis Goijrts gereden geweest te peerde ten Bosch omdat die herwaegens waeren ontvaeren bij mijn heer van Grobbendonck ende by den schoutent van Pelant omdat wij egeen executie en soude hebben want alle ander dorpen worden geexecuteert ende doen verteert 0-4-0

-       Item den 21 mert heeft Cornelis Goijrts gereden geweest tot Helmont om te leveren aen Antonis in den Swaen die ongeseegelde certificatie van de vrachten van het ammitie coren die hij ten iersten mael wederom moeste brengen ende doen voer hem ende sijn perdt (geen bedrag ingevuld)

-       Item den 16 mert heeft Jacop Tijssen gegeven Peter van Leuwen vijf gulden van voratie voer 34 daegen ende dat opte conincx bede ende op 3 maendt achtersteets van de legerwaegens 5-0-0

-       Item den 28 mert heeft Jacop Tjssen gereden geweest met mijn heer van Erp tot Eynthoven om verlichtinge te vercrijgen van het lant van Lijmborch ende doen verteert in twee daegen met twee perden 1-4-0

-       Alnoch mijn heer van Erps perdt gevoijert twee daegen ende nachten met haver ende hoij omdat hij niet over het A niet en mochten omdat die brugge af was ende doen verteert 1-3-0

-       Item den iersten ende tweeden april heeft Jacop Tyssen met mijn heer van Erp voor die twede reyse tot Eynhoven gereden geweest met twee peerden omdat gelt van over die Maes ende omdat sij ons die ruijters af soude nemen ende doen verteert tot Roij 1-7-8

-       Item den 3 april heeft Jacop Tijssen Laureyns Ariens ende Jan Peters vijf daegen ende Laureijns heeft er twee daegen geweest om sijn perdt te vervolgen dat hij aen de gemuyteneerden verreden hadde ende dat gelt soude hij ons gedaen hebben ende doen tsamen verteert 6-3-8

-       Iten den 5 merdt heeft Eijmbert Diercx ende Jan Peters totten Graef gereden geweest drie daegen metten schoutent van Pelant om die repartie te vermaecken ende het was soo gesneut dat wij niet gegaen en costen ende die schepenen woude ons daer wederom henen hebben ende doen verteert 8-18-0

-       Item den 24 april heeft Jacop Tijssen ende Herman Tonis geweest totten Graeff ende Jacop heeft er geweest drie daegen ende Herman Tonis eenen dach metten schoutent van Pelant omdat wij vermindert soude worden van de ruyters die wij te veel gequoteerd waeren ende doen verteert 2-9-4

-       Item den 9 september heeft Eijmbert Diercx betaelt eenen bode die eenen omlopenden brief brocht van den schoutent van Pelant omdat wij soude ciesen vrij schutten ende dat de kerck soude gebieden wat schellemen oft rabauwen iet aenrichten dat men die vangen soude oft dootslaen 0-4-8

-       Item Gerit Joris heeft gehaelt tot Sertogenbosch een kiste met flesschen ende die tot Helmont gevuert ende gelevert aen den cornell dwelck wij hebben moeten doen ende daer af betaelt 2-0-0

-       Item Joris Gerits ende Gerit Joris hebben elck een perdt gedaen doen die guesen tot Vechell sanderdaechs nae Paesschen door quaemen getrocken ende elck af gegeven 10 stuijvers, facit 1-0-0

-       Item den 4 maij heeft Jacop Tijssen ende Marten Meussen geweest komen den Graeff om dien dat van schoutet van Pelant ons beschreven hadde om die affreeckeninge te doen van den tressuier ende die perdt ruijters ende doen geschoncken den tresuier eenen hase ende daer voer betaelt 20 stuijvers ende doen Marten ende Jacop verteert 17 ½ stuijvers, facit tsamen 1-178

-       Item den 28 maij heeft Jacop Tyssen geweest tot Sertogenbosch om die rijsmutsgarden te leveren van elck rot 45 ende doen verteert 13 ½ stuijvers ende heeft eenen nacht wt moeten blyven omdat men ten Bosch niemant wt en liet gaen ende die soldaeten op eenen aenslaech wt thogen 0-13-8

-       Item den 20 junij heet Eymbert Diercx gereden geweest tot Sertogenbosch bij mijn heer van Grobbendonck om eenen brief bij mijn heer te haelen omdat wij soude volstaen mette bedden die wij tot Helmont gelevert hadde, gelyck mijn heer Grobbendonck ons heer van Erp gelooft hadde, dwelck hij al effenwel niet en heeft willen doen ende doen verteert met Jacop Tijssen perdt X stuijvers ende doen verdorven ‘t perdt door die groote heijte ende groote haeste dat ten Bosch moeste wesen want sij ons geexecuteert hadden ende daer af betaelt tot meester Gerits van meesteren ende verteerde costen die soma van 12-0-0

-       Item den 10 julij heeft Eymbert Diercx ende Jacop Tijssen gecocht ten Bosch in den Gulden Vlegel een mudde haveren ende dat geschonken aen Jost den Ruijter die ons dorp gelt gedaen hadde, welck mud haveren hem gelooft was doen hij het gelt schoot ende daer voer betaelt 5-10-0

-       Item Cornelis Goijrts heeft den 3 julij gereden geweest tot Rurmundt om die ruyters te betaelen hen voyerasie die maendt junius ende wtgeweest drie daegen ende doen verteert met sijn perdt 2-14-4

-       Item den 24 julij heeft Eijmbert Diercx betaelt aen Marten Donckers die somma van vijf gulden van heere van syne pleyten dar die onder die brugge gelegen hadde doen die brugge gemaeckt worden 5-0-0

-       item mijn heer van Erp met synen knecht ende Jacop Tijssen hebben gereden geweest tot Sertogenbossche om te vercrijgen aen mijn heer van Grobbendonck dat dijn cornel die tot Berlecom laech dat die tot Vechell niet meer leggen en soude gelijck hij niet en dede ende doen verteert ende eenen nacht wtgeweest 4-0-0

-       Item Cornelis Goijrts heeft den 24 julij geweest tot Helmont op een dachveert dat men die repartie vermaecken soude van de gemuijteneerde ende doen verteert 0-10-0

-       Item Cornelis Goijrts heeft den 5 augusti geweest tot Alen op een dachveert omdat die gemuijteneerde herwaegens van het quartier woude hebben ende doen verteert 0-6-0

-       Item den 11 augusti hebben wij gegeven aen 23 soldaeten die quaemen executeren van wegen Dubblet die somma twentich gulden twee stuijvers twee ort ende doen moesten wij Roeloff Dielissen met geven, voer executie 20-2-8

-       Item Gerit Ariens ende Eymbert Diercs hebben den 12 augusti geweest tot Helmont bij die soldaeten die ons quaemen executeren van wegen Dubblet om onssen gevangen los te crijgen, d’ welck wij niet en costen gedoen ende doen verteert, ende eenen bode gegeven die ons tot Alen tegen quaem omdat wij voort zoemen soude, 1 ½ stuijvers, tsamen 26 ½ stuijvers, ende doen heeft Roeloff Dielissen met gegaen nae re(..)mandt voer executie ende doen Roeloffen met gegeven drie gulden die hy tot Ruermundt verteer heeft, facit tsamen 4-6-8

-       Item Cornelis Goijrts heeft den 3 september geweest metten schoutent van Erp by den schoutent van Pelant om te vraegen hoe het stont met die fortificatie van Sertogenbosch daer den schoutent van Pelant om tot Bruessel was geweest ende doen verteert 0-15-8

-       Item den 8 augusti heeft Eijmbert Diercx cum suis drie tymmerluyden van Erp die die bruegge gemaeckt hadden betaelt 33-0-0

-       Item Vornelis Goijrts heeft den 8 September gegeven Goijrt de Wilt van Erp seven stuijvers dat hij eenen trommelslaeger voort nae Schyndel vuerden die hij van Erp tot Vechel brocht 0-7-0

-       Item Cornelis Goijrts heeft den 15 september geweest ten Bosch om die rijs te leveren ende doen verteert 0-11-8

-       Item Eymbert Diercx heeft den 23 september geweest ten Bosch om die rijs aff te crygen die wij noch moesten leveren ende doen verteert 0-10-0

-       Iten Eijmbert Diercx heeft Jan Janssen den Cremer te Helmont gegeven II gulden 5 stuijvers van dat hij met een perdt quaem gereden ende ons waerschouden dat de ruijters soude hebben coemen excecuteren ende hij geloofde dat men dijen dach noch daer soude sijnj, gelijck wij deden ende doen Jannen gegeven 2 gulden 5 stuijvers soo van het perdt te hueren ende eenen bode te reijden ende voer syn moeiten ende ick doen tot Helmont gereden geweest 2-5-0

-       Item den 28 november Dierck Henrick Roeffen ende Cornelis Goijrts gegeven eenen soldaet die van Helmont quaem ende ons quaem seggen dat die Helmontse ruijters hier door soude coemen ende want men hem wat woude geven soo en soude hy die hier niet door en brengen gelyck hij oock niet en deden, ende doen hem gegeven 1-1-0

-       Item Gerit Jan Gerit Meus gegeven XXII ½ stuijvers van teringe die hij verteert hadde doen hij ten Graeff geweest was om die bedden te haelen met Gerit Jan Gerits 1-2-8

-       Item 3 februaris 1604 heeft Peterken Jan Henricx gehadt VII soldaeten die sij den cost heeft moeten geven ende daer voer elcken soldaet gereeckent 2 ½ stuijvers facit 2 gulden 2 ½ stuijvers. Item alnoch heeft sij gedaen een tacx die nae Helmont was gedaen ende daer voer gereeckent 13 stuijvers, facit tsamen 2-15-8

-       Jan Willems van den Groenendael heeft oijck gehouden 14 soldaeten ende elcken soldaet gereeckent 2 ½ stuijvers facit 35 stuijvers. Henrick den Raijmaecker heeft oijck gehouden 4 soldaeten facit 10 stuijvers, ende Eijmbert Dierck heeft oijck gehouden 32 soldaeten ende elcken soldaet 2 ½ stuijvers facit 4 gulden, somma facit in alles tsamen 9-0-8

-       Item Wouter Melis heeft den 10 julij gevueert 4 commissarissen met vier knechten tot Boxtel die van Graeff quaemen ende thogen nae Hoochstraeten omdat leech te maecken het casteel ende doen Wouteren daeraf gegeven 3-0-0

-       Item Marten Meussen heeft betaelt aen Jan Bouwens op sijnen pacht 7 gulden 2 ½ stuijvers ende alnoch heeft hij gedaen 4 hoenderkens daer voer gereeckent 20 stuijvers die men tot Helmont wech moeste schencken. Item Merten Meussen geweest soo ten Bosch tot Helmont tsamen 19 gulden, alnoch gedaen eenen spaij ende Symen zoon met Cornelis Goijrts eens tot Helmont geweest tsamen 10 stuijvers, facit tsamen in alles 18-2-8

-       Item Eymbert Dierck heeft Rogier van Broechoven metter pleijten gevuert 18 malderen corens soo rogge als garst ende aen elck malder verdient 3 stuijvers facit 2 gulden 14 stuijvers d’ welck hem geconsenteert was van ons schepenen dat men Broechoven die verteringe doen soude, hij soude morgen ofte overmorgen wederom aen ons dorp verdienen 2-14-0

-       Item Seger Donckers gegeven oft gecort dertich gulden die hij van onssentwegen betaelt heeft aen Stoffel van Houtert tot Weert ende alnoch heeft hij betaelt aen Henrick Geerkens VII gulden van twee schaepen die int leger gevuert waeren in Arien Donckers jaer, somma beloopt tsamen 37-0-0

-       In den iersten affgereeckent met Jan Arien Peters van synen jaerlycken pacht 1604 ende daeraff betaelt 1o ½ gulden ende alnoch van ruijter teringen ende ander oncosten die somma van een hondert ende vijff gulden twee stuijvers, somma beloopt tsamen blyckende by affreeckeninge voer schepenen gepasseert ende by die selve onderteeckent 105-12-0

-       Item affgereeckent met Antonis Jacop van sijn ruijter teringe ende bij gereeckent eenen pacht van 10 ½ gulden in presentie van schepenen ende by die selve onderteeckent, somma in alles aen hem betaelt 25-7-0

-       Item affgereeckent met Marten Lenssen in presentie van schepenen van ruyter teringe ende den intrest van allen sijnen geleenden gelde dat het dorp heeft gedaen, somma beloopt 37-11-0

-       Item affgereeckent met Jan Willem Lamberts in presentie van schepenen van ruyter teringe ende ander oncosten die daer gedaen syn ende daer aff hem betaelt die somma van 36-9-0

-       Item affgereeckent met Peter van Geestel in presentie van schepenen van ruyter teringe ende oyck diensten die hij gedaen heeft met vaeren ende daer aff hem betaelt 14-15-0

-       Item affgereeckent met Goessen Jan Aerts van teringe ende costen somma dat daer verteert 3-5-0

-       Item affgereeckent met Dierck Henrick Roeffen van verteerde costen ende van bode loon ende van sijn voratien die hij het geheel jaer voer het gegeven heeft ende daeraff hem betaelt die somma van 190-9-0

-       Item affgereeckent met Dierck Henrick Vreijnssen in presentie van schepenen van sijn ruijter teringe ende van waeren dat hij voer het dorp heeft gehadt ende daeraff hem betaelt die soma van 10-12-0

-       Item affgereeckent met Jan Alerts in presentie van schepenen van ruyter teringe ende meer ander daeraff wij hem betaelt hebben die somma van 11-9-0

-       Item affgereeckent met Gijsbert Jan Alerts in presentie van schepenen van synen dienst die hij het dorp heeft gedaen met vaeren ende daeraff hem betaelt 2-2-0

-       Item wij hebben vier waegens moeten doen aen mijn heer van Grobbendonck in de maent mert ende is affgehangen geweest voer alle man ende soo is elcken waegen aengenomen geweest dachs voer 3 ½ gulden ende hebben wtgeweest 2 ½ dach elcken waegen ende sijn met naemen geweest den iersten Hensken Jan Melis met den sijnen, Aert den Cuijper met den synen, Peter Arien Mols met den sijnen ende Jacop Lambert Evers met den sijnen, betaelt aen dese vier waegens 36-15-0

-       Item affgereeckent met Gerit Coemen in presentie van schepenen van synen dienst die hij het dorp heeft gedaen ende oyck van ruyter teringe ende voort van alles daeraff hem betaelt 9-15-0

-       Item Gerit Ariens ende Cornelis Goijrts hebben den 24 januarij geweest tot Helmont met een certificatie om het gelt van Henrick Roeffen perdt dat die gemuyteneerde van ons dorp gecocht hadde ende doen verteert 0-18-0

-       Item Jacop Tonis voer sijn gaen ende staen gegeven 9 gulden 3 ½ stuijvers ende voer een bedde dat hij gedaen heeft tot die muijters ende doen is het bedde wederom coemen ende doen wederom gedaen tot Helmont opt huijs ende daer voer hem betaelt 16 gulden, facit tsamen 25-3-8

-       Item Willem Aert Loijen heeft oijck een bedde gedaen tott muijters ende doen wederom tot Helmont gelaeten ende daer voer hem betaelt 20-0-0