Diensten geleverd in de periode 1622-1629 (oorlog)

Martien van Asseldonk

18 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In 1621 liep het Twaalfjarig Bestand af en hervatten de strijdende partijen (de opstandige Staten tegen de koning van Spanje) de strijd weer. Over de periode 1621-1628 zijn over Veghel geen berichten overgeleverd, en ook ontbreken de dorpsrekeningen over die jaren. Wel zijn er enkele verklaringen bewaard gebleven in het archief van het kwartier Peelland, daterend uit 1624 en 1629. Daaruit blijkt dat deze periode veel op de periode 1630-1648: dat wil zeggen, geen brandstichtingen en plunderingen, maar wel veel last van doortrekkende en ingekwartierde soldaten die al dan niet afgekocht konden worden en veel geschenken aan legeraanvoerders.

 

De schepenenen van Veghel verklaren op 15-1-1624: "dat onse mede naebeueren van vechel seer overlast zijn geweest, soe in teringhe als wtcoopinghe, van de gaernesoenen ende crijsvolck, soo te voet als te peerde, van de conincklycke majesteyt die nu tegenwoirdich in gaernesoene zijn binnen Tsertogenbossche, het huijs tot Heeswijck, tot Veenlo, tot Ruermund ende Goch, ende meer andere plaetsen onder 't commandement van zijne maijesteijt ende hoocheden, behalven noch andere crijsvolck ons onbekent oft nijet wetende van waer dat se zijn logerende, welcke teringe ende oncosten binnen onsen voorschreven dorpe wel beloopen tsedert Bamis 1623 totten 15en januarij deser tegenwoirdiger maent 1624 ter tacxatie oft somme van 524-3-0 Ende oversulcx ons belast is van Joncker Marcus van Gerwen, schouteth van de quaertiere van Peellant hem over te seijnden bij besegelde certificatie alsulcken somme van de oncosten van voirschreven crijsvolck ende tselve met de herbergiers de selve verteringe affgereekent, midtsgaders de wtcoopinge hier inne getrocken ende op naeste soo ons best mogelijck was oversien d' welck opt minste beloopende was ter voirschreven somme."

 

De schepenen van veghel verklaren op 14-6-1629 "dat nu tegenwoirdich binnen onse voirschreven dorpe egeen cooren meer en is, meer als bij onse naebueren nodich zijnde, ende qualyck henne provisie connen hebben, overmidts sommighe van onsenaebueren cooren hebbende veel binnen de stadt Grave hebben gebrocht om aldaer te vercoopen, ende als nu egeene meer vercocht en mach worden, midts de groote menichte van den volcke binnen onsen dorpe wonende, onder de welcke veele ambachts leiden synde, egeene oft nijet veele lantbouwerije en syn doende, zijnde binnen onsen voischreven dorpe wel over oft ontrent de vijfthien ofte sesthien hondert personnen, alsoo genootsaeckt henne provisie buijtens dorps te gaen coopen, midts de cleijne landerijen die by ons gelabuert worden om cooren te winnen, noch oijck binnen onsen dorpe nu egeene traffijcke oft coopmanschappe van cooren en wordt getrackteert dan alleenlijck onse nootruft."

 

BHIC, Archief van het Kwartier Peelland, inv. nr. 152.

 

 

Meuwse, blz. 47 vermeld: In 1628 juni 19 is gestorven Wilhelmus Tonissen genaamd de duivel. Hij viel ’s nachts in handen van Hollandse soldaten. Hij diende als soldaat onder de heer van Erp.

 

 

De dorpsrekening over 1629-1630 is wel bewaard gebleven. In dat jaar werd 's-Hertogenbosch door de Staatse troepen belegerd en veroverd. In vegel werd de brug over de Aa afgebroken en er werden schansen gebouwd op de Doornhoek, bij de Haveltse kapel en bij de Heijse kapel. Ook wed in dat jaar de Aa bij Frisselstein verlegd, waarbij ook de vluchtplaats bij het kasteel gereguleerd werd.

 

Het beleg van Den Bosch begon op 1 mei 1629, op 18 mei was de stad geheel omsingeld. Er werd door de inwoners van Veghel voedsel geleverd aan zowel het staatse leger als het leger van de Spaanse koning onder leiding van Hendrick van den Bergh, dat eind juni en in de eerste weken van juli tevergeefs probeerde de stad te ontzetten. Deze kwam met zijn leger tot Boxtel, maar blijkbaar was hij niet sterk genoeg om de belegeraar aan te vallen. Hij ondernam toen een schijnmanoeuvre tegen het noorden van ons land, in het bijzonder tegen de stad Amersfoort, om de Prins te dwingen het beleg van ’s-Hertogenbosch op te breken.

 

De 17e juli trok graaf Hendrik uit Boxtel weg, diezelfde dag kampeerde hij te Veghel: hier werden paarden en troepen gerequireerd voor het vervoer van de troepen. Vier van de voerlui zijn bij die tocht naar het noorden omgekomen. Ze staan in het overlijdingsregister ingeschreven onder de maand october 1629.

 

van de voerlieden in dienst van de koning zijn gestorven Daniel Jansern en zijn zoon Joannes en Arnoldus Wilhelmus Corstiaansen, voorzien van de H.H. sacramenten en zijn zoon Henricus Arnoldus, alleen van het H. Oliesel voorzien.

 

Den Bosch viel op 14 september 1629 in Staatse handen. Na de overgave van de stad werden toen eerst de zieken en gewonde soldaten uit de stad gevoerd. Tot de bezetting van de stad onder goeverneur Grobbendonck hebben ook Veghelsen behoord. Op 18 september 1629 staat in het sterfregister opgetekend:

 

Egidius Gijsberts, die ziek was in het leger in Den Bosch, is gestorven op een kar in de armen van zijn vader, toen die hem naar hier vervoerde.

 

Op 18 september staat ook aangetekend:

 

Het bericht bereikt ons, dat Arnoldus Adrianus Donckers gedood is op de weg naar Diest (door soldaten uit Bergen-op-Zoom). Hij was naar Diest gegaan als borgemeester om de belasting aan de koning te betalen. Hij is, naar men zegt, voorzien van de H.H. Sacramenten en hij is begraven in een dorp genaamd Beverloo of Nijlen

 

Bron: Meuwese, blz. 46-47.

 

Volgens de dorpsrekening van 1629-1630 nam zijn broer Michiel toen zijn taak als borgemeester over.

 

 

Dorpsrekening 1629-1630:

 

-       Ende in plaetse voor de paspoirt gegeven den genen die ons door d’ leger leijden 1-8-0

-       Iten op datum als voor tot Huesden betaelt voor een halff jaer sauvegarde (= vrijgeleide, belofte dat men niet door soldaten lastig gevallen zou worden) 13-0-0

-       Item tot verscheijden dagen vuijtgegeven ende ierst aen Reynier Sauvegarde binnen Vechel van zijne princelijcke excelentie vergonnen opten iersten julij 1629 65-0-0

-       Item opte 16en september betaelt voor haver by de peerden gaende in de watermuelens vervoeijert de somme van 43-0-0

-       Item aen myne Vrouwe van Erp betaelt voor wilbraet, hoij van de voirscreven vrouwe van Erp gecocht ende voor montcosten tot haeren huijse by de voirscreven Sauvegarde gedaen volgens de quitancie van date den 28en october 1629 de somme van 90-10-0

 

 

Hiernae volcht andere vuijtgegeven gelt als schencasien ende schaden op het dorp gecomen in den voirscreven jaere 1629 gedaen

 

-       Item gegeven aen de staten ruijters als die hier door trocken nae Den Bosch, midts aen Hensken Sanders, cantuer meester tot Nimmegen, tsamen ter somme van 58-10-..

-       Item aen Peter de Cordt gegeven int leveren van de rijs ende aen den knecht tsamen ter somme van 2-16-0

-       Ende alsdoen verteert met enighe van de schepenen om lange daer te wachten de somme van 3-18-0

-       Item alnoch aen de rentmeesters totten Bosch geschoncken twee hasen ende daer voor gegeven 3 gulden ende een coppel paterijsen costen twee gulden 12 stuijvers, facit tsamen ter somme van

-       Item aen een party soldaten van de vaert in presentie Jan Henrick Vreijnssen geschoncken opten 9en april 1629

-       Item aen capiteijn Gerit ende den cartier meester tot Nimmegen, midts aen major totten Graeff ende wilbraet aen mijne heere Staeckenbroeck geschoncken, tsamen bijeen getrocken ter somme van

 

 

Hierna volgen de oncosten van drops wegen zijn gedaen soe in schencasie gedaen int leger van graeff Hendrick van de Berge, als int leger van de Staten van Hollant leggende voor de stadt van Shertogenbossche ter oijrsaecke wy onse vruchten ende andere goederen te beter nae onsen besten souden mogen gebruijcken, allen bij Aert Gerits, borgemeester, gedaen.

 

-       Item opten 9en meert heeft Jan Henrick Vreynssen aen een party soldaten gegeven welck Aert Gerits wederom heeft gegeven

-       Moch aen een partij soldaten opten 2en meert door Jan Henrick geschoncken die alhier wilden eten

-       Opten 8en februarij aen den voirscreven duerwaerder Jan Peters wederon gegeven 1-5-0

-       Item opten 17en dach meert 1629 aen eenen bode van Schyndel in der nacht hier comende ende brocht van de tijdinge ruijters die alsdoen tot Gestel lagen ende aen dijen gegeven 0-12-0

-       Ende alsdoen tot Schijndel geweest on te vernemen nae de voirscreven ruijters ende doen tot Schijndel verteert 0-6-0

-       Item Aert Gerits een vaerte gedaen opten 5en februarij tot Erp met soldaten vrouwen ende daer voor 0-8-0

-       Noch heeft Aert Gerits een vaerte gedaen tot Dinter met soldaten opten 8en meert, compt daer voor 0-8-0

-       Item aen Jan van Gestel jongen gegeven omdat hy eenen tamboir tot Uden leyden 0-3-0

-       Item opten 30en mert aen eenen tamboir die om wilbraet quam ende dijen gegeven 0-6-0 comende van Huesden

-       Ende opten 6en april eenen tamboir gegeven

-       Item opten 13en mert heeft Jan Henrick Vreijnssen aen een partij, groot wesende, die wouten loseren (= wouden logeren), aen den selven omdat se souden doorgaen gegeven 10-0-0

-       Item opten lesten februarij een soldaten vrou tot Erp gevuert ende daer aff gegeven 0-8-0

-       Item opten 11en meert noch een soldaten vrou tot Uden gevuert, compt als voor 0-8-0

-       Op den 29en april als de staeten ruyters hier door quamen nae Den Bosch aen Jan Dirck Thonis gegeven voor zijn peert daer Jan de Ketelaer twee dagen op hadde gereden naer Esch met capitein Geraert 1-0-0

-       Ende opten selven dach een broot gecocht aen de ruijters gegeven voor het casteel alhier ende daer voor betaelt 0-12-8

-       Item opten 5en meij 1629 heeft Aert Gerits van Dirck Ariens een kalff gecocht ende int leger aen den graaf van Stierom geschoncken ende daer voor betaelt 4-0-0

-       Item Melchior Hermans nae Zeelant gesonden on te vernemen nae het voet volck dat nae Den Bosch trock, gegeven 0-10-0

-       Opten selven dach van Jan Henrick Vreynssen gecocht een hamme wegende acht pont ende een vierdendeel, het pondt vier stuijvers twee oijrt, facit 1-17-6 oijck aen den graeff van Stierom geschoncken

-       Item opten selven dito noch gecocht seeven hoender het stuck vijff stuijvers met oijck een hamme van negen pondt ende die int leger aen den ritmeester Bacx geschoncken ende daer voor tsamen gegeven 4-5-8

-       Ende alsdoen aen de kueckenmeester van graeff van Stierom, omdat hij de scheckagie groot aenbrocht, den selven geschoncken 2-10-0

-       Opten 7en meij heeft Aert Gerits van Rut Jan Cluytmans een kalff gecocht ende int leger geschoncken aen ritmeester Bacx ende daer voor gegeven 4-0-0

-       Noch opten selven dach eenen hase gecocht ende die int leger 1-8-0 gesconcken ende daer voor

-       Alnoch op datum voirscreven heeft Aert Gerits noch eenen hase int leger geschoncken ende oyck daer voor gegeven 1-8-0

-       Opten selven dach heeft Aert Gerits van Jan Delis een vat erwten gecocht ende aen den graeff van Stierom geschoncken ende daer voor gegeven 2-0-0

-       Alnoch opten 7en meij voirs(creven) aen Teun van Suemeren, luytenant van capiteyn Bacx geschoncken vijff patecons, facit 12-10-0

-       Ende alsdoen aen den cortiermeester van Bacx geschoncken de somme van 3-2-8

-       Noch aen den graeff van Stierom geschoncken hoender ende duijven ende daer voor tsamen betaelt 2-10-0

-       Item opten selven dach betaelt voor de schriftelycke souvegaerde by den prince van Orangien gehaelt in kennisse van Rut Jan Cluijtmans, soe voor een helft 17-0-0

-       Item opten 10en meij heeft Aert Gerits gecocht twee hammen ende die int leger geschoncken in kennisse van de borgemeesters van Erp ende daer voor ijder pont gegeven 4 stuijvers 2 oirt, tsamen wegende 17 pont, facit 4-12-8

-       Ende doen noch geschoncken twee coppelen hoender tot Hintum (= Hintham) aen Teun van Someren ende daer voor betaelt 1-1-0

-       Item aen eenen bode doe ons quamp seggen vuijten leger dat men daer hoij soude bestellen ende dijen gegeven 0-6-0

-       Item opten 11en meij 1629 mette borgemeesters van Erp opten Dungen geschoncken aen den heere van Brederode voor ons een voeder hoijs ende een voeder stroijs ende aen secr(etaris) geschoncken II gulden 12 stuijvers ende daer voor betaelt tsamen 10-2-0

-       Noch opten selven dach heeft Rut Jan Cluijtmans aen de capelle aent Havelt geschoncken aen den oversten die daer comandeerden ses hoender van Seger Donckers gecocht ende daer voor betaelt 1-16-0 ende was alle opten selven dach als de bruggen tot Erp ende Vechel affgeworpen worden

-       Noch opten selven dach heeft Melis Wouters met een karre hoijs int leger gevaren ende daer voor 1-5-0

-       Item te dijer tijt aen Gijsbert Jan Alerts wederom gegeven tgeene hij hadde verschooten doen hij met Rut Cluijtmans de taexatie tot Hintem gemaeckt hadde van de voeragie te leveren 1-8-0

-       Item van Jan Hens Jan Willems geocht 14 vaet haveren, het vadt 15 stuijvers ende die geschoncken aen den gaeff van Stierom in kennisse van Gijsbert Jan Alerts ende daer voor betaelt 10-10-0

-       Noch van Peter Jan Daendels gecocht drije vaet haveren ende een hamme van 13 ½ pont, het pondt vier stuijvers 2 oirt, ende die int leger geschoncken aen den ritmeester Bacx, midts noch daer by gedaen drije vat haveren ende alsoo ses vaeten, maeckt tsamen 6-8-4

-       Midts noch vier coppelen duijven voor alle in kennisse van Gijsbert Jan Alerts 0-16-0

-       Item opten 14en meij 1629 twee voeijeren hoijs gecocht ende daer voor elck voijer betaelt vier gulden, facit 8-0-0

-       Ende die geschoncken int leger tot Hintem aen den graeff van Stierom ende den ritmeester Bacx geschoncken ende doen verteert 0-14-0

-       Ende alsdoen aen eenen ruijter geschoncken int gelaech, omdat hij het hoij loss maecken dat de ruijters opten wech aentasten, betaelt 0-8-0

-       Opten selven dach aen Teun van Suemeren geschoncken een hamme van 8 ½ pondt, het pondt 4 stuijver 2 oirt, facit 1-8-4

-       Item heeft Aert Gerits gecochte ses coppelen duijven opten 16en meij ende geschoncken aen den graeff van Stierom in bywesen van de borgemeesters van Erp 1-1-0

-       Item heeft Aert Gerits in presentie van Rut Cluijtmans aen Gerit Roeffen de Schutter gegeven doen hij nae Breda worden gesonden om de vrijheijt van de sauvegarde te vercrijgen 1-19-0

-       Item opten 19en meij heeft Aert Gerits met Henrick Jan Thonis, borgemeester tot Erp, tot Hintum int leger geweest ende doen aen den secretaris van den graeff van Stierom geschoncken de somme van 5-0-0

-       Noch opten selven dach aen capiteijn Bacx een kalff, daer voor betaelt 5-10-0 welcke kalff was gecocht van Eijken Cuijpers

-       Ende doen aen den knecht geschonken 0-5-0

-       Item opten 24en meij 1629 heeft Aert Gerits een voeijer hoijs gecocht van Willem Ariens ende daer voor betaelt 4-0-0 ende tselve aen den luetenant van Bacx geschonken

-       Ende noch acht coppelen duijven ende twee coppelen hoender, oyck int leger tot Huntum (= Hintham) geschincken aen de gaeff van Stierom, ende daer voor betaelt in presentie van Lambert Henrick Driess, borgemeester tot Erp 2-8-0

-       Item in meij 1628 heeft Aert Gerits aen den graeff van Stierom ende aen den ritmeester Bacx geschoncken twee kallever ende daer voor aen Gerit Thonis Stoven betaelt 8-5-0

-       Noch aldaer geschoncken negendalff coppel duijven ende vier haenen gecocht van Henrick Neliss ende daer voor betaelt in kennisse van Rut Jan Cluijtmans 2-10-0

-       Noch heeft Aert doen syn peert gedaen om int leger te vaeren ende daer voor 1-0-0

-       Item opten 2en junij heeft Aert Gerits gelevert aen den graeff van Stierom een kalff ende ses hoender met een hamme ende aen den ritmeester Bacx gelevert eenen sack haveren en een kalff in presentie van Henrick Deniss, vorster, ende de borgemeesters van Erp ende daer voor tsamen betaelt 16-10-8

-       Item opten 5en junij 1629 heeft Aert Gerits, borgemeester wederom gegeven aen Jan Philipss tot Schijndel dat hij tot Breda voor Gerit de Schutter hadde verschoten tot Gerits teringhe in presentie van Marten Donckers, Jan Sijmons ende Jan Henrick Vreijnss 2-10-0

-       Item opten 6en junij heeft Aert Gerits twee kallever gecocht ende die gelevert aen graeff van Stierom ende den ritmeester Bacx ende daer voor betaelt 8 gulden midts noch een hamme van negen pondt, het pondt 3 stuijvers 2 oirt, ende noch 13 hoender beloopt 2 gulden 5 stuijvers, beloopt tsamen ter somme van 13-5-8

-       Noch een kalff gecocht van Rut Jan Cluijtmans ende geschoncken aen den graeff van Stierom ende eenen hase voor 24 stuijvers ende het calff betaelt 4 gulden 10 stuijvers, facit 5-14-0

-       Opten 14en junij aen eenen bode die van Roij in der nacht quamp dat men tot graeff Hendrick van den Berge dienst soude doen 25 peerden ende dijen gegeven 0-8-0

-       Noch eenen voerman gegeven dat hij twee boter tobben nae Os vuerden die van Huesden quaemen 0-3-0

-       Item opten 15en junij 1629 heeft Aert Gerits int leger tot Hintem geweest ende daer aen den luijtenant van den ritmeester Bacx een hespe geschoncken van 8 ½ pont, het pont  stuijvers 2 oirt, facit, 1-18-4

-       Noch aen eenen bode die nae Erp ginck om eenen brieff te dragen dat se int leger souden comen om de kuecken te versien, gegeven 0-4-0

-       Item opten 20en junij heeft Aert Gerits aen Tuen van Suemeren een malder haveren geschoncken ende daer voor betaelt 5-2-0

-       Ende alsdoen opten selven dach een kalff geschoncken aen den graeff van Stierom ende daer voor betaelt 4-0-0

-       Ende aen den ritmeester Bacx een kalff geschoncken 3-0-0

-       Noch doen aen Bacx geschoncken ses hoender, voor deselve betaelt 1-10-0

-       Opten 28en junij aen eenen boode die van Roij quamp die ons de sauvegharde van Hendrick brochte gegeven 0-12-0

-       Item opten 29en junij aen eenen bode die van Roij quamp seggen dat men int leger drije peerden souden brengen, gegeven 0-5-0

-       Opten selven dach heeft Aert Gerits aen graeff van Stierom geschoncken een hamme ende aen Hendricken geschoncken eenen rijcxdaelder, compt tsamen tot 4-11-8

-       Item hebben Aert Gerits met Rut Jan Cluijtmans op datum voirscreven int leger verteert 0-10-0

-       Item opten 6en julij 1629 heeft Aert Gerits van capiteijn Bacx een hamme geschoncken van 10 ½ pondt ende een agtendeel, het pondt 4 ½ stuijvers, facit, 2-7-12

-       Noch ten selven dage gelevert vijff hoender ende daer voor betaelt 1-10-0

-       Alnoch doen gelevert vijff coppelen duijven die costen 0-17-8

-       Item ten selven dage aen Willem Peter Gerits geschoncken, wesende de gidtse 3-0-0

-       Item heeft Aert Gerits ende Rut Jan Cluijtmans opten selven dach met de Sauvegarde ende andere officiers van Bacx ende Stierom verteert tsamen 2-7-0

-       Noch heeft Aert Gerits verteert doen hij nae Boecxtel ginck om nae conincx leger te vernemen des snagts tot Schijndel moste blijven, verteert 0-8-0

-       Item heeft Aert Gerits met Rut Jan Cluytmans naer Boeckel gevuert in graef Hendricx leger negenthien vaeten haveren, facit 19-0-0

-       Ende doen tot Boecxtel verteert midts sy daer tsnachts mosten blijven 1-10-0

-       Item heeft Aert Gerits doen het conincx volck door Vechel trock ende Oij lagen aen ettelijcke overicheijt geschoncken dertien hoenderen het stuck 6 stuijvers, facit, 3-18-0

-       Noch geeft Aert Gerits aen Goort Aerts mede gegeven doen hij de perden naer Boecxtel leijden 1-10-0

-       Item opten 15en julij heeft Aert Gerits aen Ariaen den tamboir van Huesen, doen hij dat schaepgelt quam manen, gegeven 1-10-0

-       Item opten 18 julij heeft Aert Gerits betaelt aen de sauvegarde opten kerckhoff ende voor het castel tsamen de somme van 13-6-0

-       Item heeft Aert Gerits, Jan Henricx ende Henrick Denissen met gegeven doen zy de haver tot Liemde int conincx leger leverden tot teergelt 0-18-0

-       Alnoch op dato voirscreven heeft Aert Gerits aen de sauvegarde opten kerckhoff geschoncken een hespe van ses ponden, het pont tegen vijff stuijvers, facit 1-10-0

-       Ende aen Jan van Gestel dat hy graeff Hendrick leijden op Seelant gegeven 0-9-0

-       Item opten 19 en julij heeft Aert Gerits aen den tamboir van den graeff geschoncken 0-6-0

-       Item opten 20en julij heeft Marten Donckers ende Henrick Deniss aen graeff Ernst ende den ritmeester Bacx gelevert eenen tobbe met boter ende drije hammen wegende 35 pont een vierdendeel, het pont 5 stuijvers ende de boter sonder tobbe woech vijfftich pont, het [pont] vier stuijvers, ende voor den tobbe, soe wij die nijet weder conden gecrijgen, betaelt 15 stuijvers, somma bij een gereeckent 19-11-4

-       Opten 20en julij voirs(creven) doen heeft Aert Gerits gedaen twee sacken haveren die naer Hintem int staten leger worden gevuert in kennisse van Gijsbert Jan Alerts, ende daer voor betaelt 10-10-0

-       Deselve reijse mede genomen twee hoender voor 12 stuijvers ende verteert VIII stuijvers, facit 1-0-0

-       Iten tot Thonis Marcelis een broot gehaelt dat gedragen is by de ruijters by Wouter Jan Wouters die de convoij door Erp trock, ende daer voor betaelt 0-11-0

-       Alnoch opten 22en julij heeft Thonis de Smidt twee broeijen gedaen, die gedragen worden bij een partij guesen soldaten ende daer voor betaelt 1-3-0

-       Item opten 22en julij nae Moeck geweest om de peerden nae te haen die graeff Hendrick mede hadde genomen ende doen gevaceert ses dagen te weten Aert Gerits, Jan Henricx ende Henrick Deniss, doen tsamen in ses dagen verteert 10-10-0

-       Item opten 2en augusti 1629 met de peerden die in de watermuelens gaen mosten nae Vucht geweest ende doen verteert in twee dagen met innige overicheijt in by wesen van den schoutet van Peelant ende de borgemeesters van Roij 3-2-0

-       Opten 5en augusti hebben Goort Aertssen ende Henrick Deniss geweest opten Dungen int leger, omdat sij meynden de rijs aff te coopen ende doen verteert 1-6-0

-       Opten selven dach heeft Ert Gerits stroo gecocht dat mede op Den Dungen int leger gevuert worden, beloopt 1-10-0

-       Noch opten 6en augusti heeft Aert Gerits met Gijsbert Jan Alerts tot Hintem vier schapen gevuert ende die geschoncken aen graeff Willem ende aen ritmeester Bacx, ende daer voor betaelt 12-0-0

-       Opten selven dach een broot gecocht ende drije pont kees ende die gegeven aen Jacopen die de peerden dreeff in de watermuelens 1-1-0

-       Ende alsdoen met Gijsbert ende den voerman tsamen verteert 1-0-0

-       Item opten 9en augusti 1629 heeft Aert Gerits tot Hintom geweest ende aen den ritmeester Bacx geschoncken een malder haveren ende daer voor betaelt 6-0-0

-       Item opten selven dach aen graeff Willem geschoncken een kalff, costen 4-0-0

-       Ende aen den selven graeff doen geschoncke drije coppelen jonge hoender ende drije coppelen duijven, costen tsamen 1-13-0

-       Item alsoen geschoncken aen den cornet van Bacx een hespe van negen pont een vierdendeel, het pont 4 ½ stuijvers, facit 2-1-12

-       Item opten 14en augusti aen eenen tamboir van mijn heer Thienen luijtenant van mijn heere van Brederoij omdat men de rijs wederom moste loveren ende dijen gegeven 0-10-0

-       Item opten 16en augusti heeft Aert Gerits aen graeff Willem en Bacx gelevert eenen tob boteren van veertich pondt sonder tob, het pont vier stuijvers 1 oirt, beloopt 8 gulden, ende den hespe van negen pont tot 2 gulden 2 oirt ende drije kermicken voor 11 stuijvers, beloopt tsamen 14-7-8

-       Ende verteert in bijwesen Henrick Deniss 0-8-0

-       Item opten 20en augusti heeft Aert Gerits met Jan Henricx aen de gijdts van graeff Ernst geschoncken ende daer voor betaelt 6-0-0

-       Ende doen met Jan Henricx verteert 0-10-0

-       Item opten 22en augusti aen eenen bode comende [van] Broeckhoven ende dijen gegeven 0-8-0

-       Item opten 25en augusti heeft Aert Gerits gelevert drye vaet haveren aen negen ruijters van Bacx compagnie ende die vervoeijert aen de Bueckelaer stege ende daer voor betaelt in kennis Henrick Denis ende Gerit de schutter 3-0-0

-       opten 28en dito heeft Aert Gerits op Mervelt aen een partij ruijters die op Conschap reden gelevert drije vat haveren ende een broot, facit 3-11-0

-       Item opten 30en augusti int leger rijd gevuert ende doen aen Bacx gelevert eenen sack haveren ende eenen hamel ende oyck geschoncken aen den geenen die de rijs opteeckenden tsamen mette costen 10-13-0

-       Item opten 10en september heeft Aert Gerits gelevert ende geschoncken aen den capiteijn Thienen eenen hamel ende eenen hase cost 24 stuijvers den hamel 3 ½ gulden ende cost tsamen 4-14-0

-       Ende opten selven dach aen graeff Willem geschoncken eenen hamel cost 3 ½ gulden ende een vaetken boter van 38 pont, het pont 4 stuijvers 1 oirt, facit 11-11-8

-       Opten selven dito geschoncken aen de ritmeester Bacx eenen sack haveren, cost 6-0-0

-       Ende alsdoen verteert met Rut Cluymans 0-12-0

-       Item heeft Aert Gerits gecocht ses voijer stroijs tot 15 vijmmen, de vyme XXII stuijvers ende die tot Hintom int leger gevuert in kenisse Rut Cluijtmans, facit 16-10-0

-       Ende doen verteert 0-8-0

-       Item opten 12en september tot Hintom gelevert negen voeijer stroos, mette rotten ende doen verteert 12 stuijvers ende eenen luijcker daelder geschoncken totte leveringe te comen aen den schrijver van Bacx in presentie als voor, facit 1-18-0

-       Item opten 16en september 1629 tot Vucht int leger aen mijn heer Staeckenbroeck geschoncken twee coppelen paterijsen, daer voor 2 ½ gulden ende drije hoender, belopen tsamen 3-8-0

-       Noch opten sesthien dach heeft Aert Gerits ende Goort Aertss int leger de affreeckeninghe gemaeckt van de peerden die in de plasmuelen hadden gegaen ende doen verteert in presentie Marten Donclers ende Rut Cluijtmans, midts het leger was geslooten soo het garnesoen vuijten Bosch trock voor drije dagen daer vacerende ende verteert 3-0-0

-       Item opten 22en september heeft Aert Gerits, borgemeester tot Vucht int leger geweest om te vernemen hoe ende wat passegie t volck soude passeren ende doen in twee dagen metten veergelt verteert 1-6-0

-       Noch op Sincte Michiels dach heeft Aert Gerits aen Goirt Aerts, borgemeesters, mede gegeven doen hij nae d’ leger ginck om de smaeldeijlinge te maecken van de wallen neder te slichten 1-5-0

-       Item opten 2en october aen den luetenant Decker, in kennisse van Marten Donckers, geschoncken twee rycxdaelder, facit 5-0-0

-       Item opte selve reijse heeft Aert Gerits met Marten Donckers int leger ende ten Bosch geweest om de smaeldeijlinge vant slichten ende te vernemen nae het volck ende doen in drije dagen verteert, tsamen 3-18-0

-       Alnoch aen de Sauvegarde Reijnier gegeven eenen rijcxdaelder in kennisse Jan Henricx, noch voor twee dagen die hem noch resten soe hij seijde, facit 2-10-0

-       Op datum voirscreven aen 15 staten ruijters van Bergen dat se souden passeren vier rijcxdaelder, in kennis Jan Henrics ende meer anderen, facit 10-0-0

-       Item opten 3en october int staten leger geweest tot Vucht ende doen aen capiteyn Gerit cantiermeester geschoncken eenen haese ende ses hoender ende verteert ende veergelt 10 stuijvers, facit tsamen 3-6-0

-       Item opten 8en october noch 20 staten ruijters gegeven vier rijckdaelder dat se souden passeren, in kennisse Jan Henricx, facit 10-0-0

-       Noch opten 11en dito gegeven ses rycxdaelders omdat 24 ruijters van Bergen souden doorrijden, in kennis Jan Henricx, die elcke reys het gelt hadde verschooten, facit 15-0-0

-       Item opten 13en october 1629 eenen bode van den schouteth van Pelant geweest ondat men de wercken soude worden geslicht ende dijen gegeven 0-6-0

-       Noch ten selven dach aen eenen bode van den prins om wilbraet, die gegeven 0-6-0

-       Item noch eenen tamboir omdat hij gevuert wilde zijn ende ginck, daer voor 0-3-0

-       Item zijn tot Vechel gecomen een partij ruijters ende die vuijtgereyckt broot ende boter in presentie van veel naebueren, facit 1-8-0

-       Iem alsoe het conincx leger noch tot Boecxtel liggende is den knecht van Aert den Schoenmaecker derwarts gesonden by capiteijn Erp oft den leger haest vertrecken soude, den welcken opten wech zyn wambas (= wambuis, kledingstuk) was vuijtgetrocken ende den selven tot Jan Henskens door consent van schepenen een ander doen maecken ende daer voor betaelt 3-5-0

-       item opten 15en october heeft Aert Gerits, borgemeester mette slichters by Den Bosch geweest ende doen verscheept ende verteert tsamen 0-12-0

-       Item op datum voirscreven aen eenen tamboir die van den graeff Willem omdat men boter soude brengen, dijen gegeven 0-12-0

-       Noch opten 16en dito heeft Aert Gerits aen een party ruijters die Jan Henricx tsavonts tot Aert brochte ende die gegeven 5-5-0

-       Item opten 18en october heeft Aert Gerits mette borgemeesters van Erp als d’ leger soude vertrecken wesen vernemen ende  doen verteert 0-8-0

-       Item noch Jan Henricx met Michiel Arien Docnkers int leger geschoncken eenen tobbe met boter wegende 35 pont claer boter, het pondt 5 stuijvers, facit 8-15-0

-       Ende midts den tobb was achtergebleven heeft Jan Jacop Gerit Meeus aen Aert Gerits daer voor gecordt 0-15-0

-       Noch den selven dach geschoncken eenen haese 1-4-0

-       Ende een coppel paterijsen, costen 1-0-0

-       Item geschoncken seeven hoender tot 2-2-0

-       Ende twee coppelen duijven, facit 0-7-0

-       Welcke voirscreven parceelen Jan Henricx heeft ewech geschoncken ende Michiel Donckers in kennis Henrick Denis de boter aen graeff Willem ende d’ ander aen den ritmeester Bacx

-       Item van eenen tamboir om voorts te vueren gegeven 0-4-0

-       Item opten 12en november aen mijne heer van Thienen doen hij totten Bosch was gecomen geschoncken 36 pont boteren, het pondt vier stuijvers 3 oirt, 8-11-0

-       Ende van de liecent van de voirscreven boter gegeven 0-7-0

-       Midts noch verteert ende veergelt 0-10-0

-       Item opten 26en dito een partij ruijters van den Graeff ende die geschoncken dat se souden door ryden, in presentie Marten Donckers, president, ende Jan Henricx, schepen, 6-0-0

-       Item den 27en eenen lopenden boode die quamp dat men totten Bosch elck zijne provisie soude mogen haelen, dijen gegeven, 0-5-0

-       Noch aen Lysken Gerit Jan Denis omdat se de spaenderen vergaederden op hoopkens die van de timmeragie waeren gecomen aen de brugge, die gegeven 0-10-0

-       Item opten vierden december 1629 zijn hier geweest een partij ruijters van Bergen die wilde eeten ende drincken ende deselve geschoncken dat se door soude ryden vijff rycxdaelders, in kennis van Jan Henricx ende Willem Meuss, facit 12-10-0

-       Item den 5n dito een vercken gecocht van Jan Willem Goossens tot Dinther ende tselve geschoncken aen den luetenant Decker totten Graeff in kennisse van Henrick Denis, vorster, ende Roeloff Gielis ende daer voor betaelt 12-10-0

-       Ende doen t voirscreven vercken totten Graeff gevuert hadden verteert ende verscheept metten wechgelt ende tolle tsamen 0-10-0

-       Item alnoch was van Jan Arien Peters gecocht een voeijer hoijs welck oick in den leger was gevuert ende daer voor 0-7-8

-       Iten opten 22en december aen een partije soldaten van Graeff, sterck ontrent vijftich man, omdat se wouden eeten ende drincken ende dat se door gingen, gegeven in kennisse Jan Henrick Vreynssen ende Gijsbert Jan Alerts 4-19-0

-       Noch den 20en december van twee distincte brieffkens, het eene van St. Jansmis bede ende d’ ander van de korsmis bede, daer voor betaelt 1-0-0

-       Noch een voerman van Uden gegeven die twee soldaten vrouwen opte kerre hadden ende naer Vechel souden gevuert hebben ende omdat hy se voort nae Dinther vuerden die gegeven 0-6-0

-       Noch eenen tamboer van Huesden die om het schaepgelt quamp die gegeven 1-7-0

-       Item heeft Aert Arien Donckers in kennisse van Marten Donckers aen een partij soldaten gegeven omdat se wouden eeten ende drincken hebben, zijnde met een wenich drinckens gepasseert 0-14-0

-       Noch den 5en meij aen meester Albert van twee copijen van de sauvegarde te copijen gegeven 0-10-0

-       Van timmeren ende van nagel aen de schans opt Sijtart gegeven 0-10-0

-       Den selven dach eenen bode nae Gemert laeten vueren doe ginck vernemen nae graeff Hendricx leger, daer voor betaelt 0-8-0

-       Noch van eenen tamboir te vueren gegeven 0-8-0

-       Item opten 6en meij 1629 heeft Aert Donckers met Rut Jan Cluijtmans ende doen int leger geschoncken eenen sack haveren, daer voor betaelt 5-5-0

-       Ende voor vorsch vercken vleesch gegeven 3-7-0

-       Noch voor witte broot gegeven 0-12-8

-       Alnoch voor een drooge hespe gegeven 2-5-0

-       Ende van tgene voirscreven is te vueren (= vervoeren) gegeven 1-10-0

-       Item voor eenen hase betaelt aen den vorster van Jecxschodt die tot Hintem int leger geschoncken worden 1-16-0

-       Noch ten selven dage eenen haese gecocht ende die geschoncken aen Staeckenbroeck doen wij met Rut Cluijtmans om die sauvegarde waren gegaen om te haelen 1-15-0

-       Item opten 10en meij van Gerit Ariens gecocht eenen sack haveren van seven vaeten ende daer voor betaelt 5-5-0

-       Item van Eijmbert Willems een kalff gecocht ende dat tot Hintom int leger geschoncken ende daer voor betaelt 4-0-0

-       Alnoch van Marten Meeussen een kalff gecocht ende dat opten Dungen int leger geschoncken in kennisse Jan Henricx ende Aert Gerits ende daer voor betaelt 4-10-0

-       Item met Rut Jan Cluijtmans die sauvegarde gehaelt, beloopt voor de eene helft bij Aert Donckers betaelt voor de oncosten alsdoen gedaen, compt alhier 16-16-0

-       Item van Jan Janssen gecocht seeven vaten haveren ende die geschoncken doen hier de brugge affgeworpen worden ende daer voor betaelt, 5-5-0

-       Item des daechs daer nae noch van Jan Janssen gecocht ses vaeten haveren die Rut ende Gijsbert Jan Alerts mede nae Hintom naemen doen sy die quotisatie souden maecken, daer voor betaelt 5-5-0

-       Ende van Michiel Donckers, Aerts broeder, een voeder hoijs gecocht ende dat int leger tot Hintom geschoncken in kennis Gijsbert Jan Alerts ende Aert Gerits, daer voor betaelt 6-0-0

-       Item opten 11en meij dito aen 35 soldaten gegeven een broot van 17 pont tot 15 stuijvers, ende vier pont boteren, het pont vier stuijvers, tsamen 1-11-0

-       Noch gegeven aen eenen bode van Helmont opten 13en meij ende dijen betaelt 0-5-0

-       Iten ten selven dage gecocht twee voeijer hoijs ende die geschoncken int leger tot Hintom in kennisse Goort Aerts ende Aert Gerits die tselve hebben gevuert, facit 8-0-0

-       Alnoch alsdoen een kalff gecoch ende dat int leger tot Hintom geschoncken ende daer voor betaelt de somme van 4-0-0

-       Item van Jan Marten Donckers gecocht eenen vijftich pont claer boter, het pont vier stuijvers een oijrt, facit 10-17-12

-       Alnoch den 15en meij voor ijserwerck aen de schans opt Zijtaert gegeven 12-0-0

-       Item met Jan Sijmons int leger tot Vucht geweest ende doen verteert 0-7-4

-       Opten 16en meij met Aert Gerits int leger geweest ende tot Gestel verteert 0-6-0

-       Item opten 17en meij met Henrick Denis int leger geweest ende aen den cantiermeester geschoncken twee sacken haveren, facit 9-2-8

-       Alnocg gecocht een hespe van negen pont, het pont 3 stuijvers 2 oirt, ende deselve aen capiteyn Gerit geschoncken, facit 2-0-8

-       Ten dage voirscreven eenen sack haveren aen Staeckenbroeck geschoncken, cost 4-10-0

-       Iten opten 22 meij heeft Goort Aerts ende Henrick Denissen int leger tot Vucht een voeijer hoijs gevuert ende dat geschoncken aen den luetenant Decker, daer voor betaelt 7-0-0

-       Ende den capiteyn van de sauvegarde geschoncken eenen sack haveren doen men die sauvegarde vercreech, daer voor betaelt 5-5-0

-       Midts noch een hespe geschoncken, cost 2-2-8

-       Ende doen hebben Goort Aerts ende Henrick Denissen verteert 0-10-0

-       Item opten 24en meij 1629 van Willem de Smidt ende Albert Jan Alberts gecocht vijff vaet haveren die op Assensimis dach (= Hemelvaart) van een partij ruijters aent Bloemegat worden vervoeijert ende daer voor betaelt 3-15-0

-       Item den 31en meij aen Lenaert Meliss wederom gegeven tgene hij tot Breda verschoten hadde voor Gerit den schutter doen hij aldaer was gesonden om by den guvernuer sauvegarde te vercrijgen in kennisse Goort Aerts ende Michiel Arien Donckers, facit 6-1-8

-       Item opten iersten junij aen eenen bode die van Helmont quamp van Eijcken Becx gesonden, gegeven 0-5-0

-       Item opten 7en junij geschoncken int leger aen Staeckenbroeck een vet kalff daer voor aen Jan Sijmonts betaelt in presentie van Marten Donckers 4-5-0

-       Noch aen de selve geschoncken wittebroot voor 0-16-0

-       Item gecocht negen hoender ende geschoncken als voor, daer voor betaelt 0-4-0

-       Alnoch aen eenen capiteijn geschoncken twee leghennen, daer voor betaelt 0-13-8

-       Iten aen kartiermeester generael geschoncken een hespe van 9 pont, facit 2-2-8

-       Alsdoen met ende bij de overheijt verteert 1-12-8

-       Item opten 8 junij voor eenen tamboir te vueren gegeven die om gevangenis ginck haelen 0-8-0

-       Item den 12en dito met Marten Donckers op een dachvaert geweest ende doen verteerd 1-18-0 ten tyde als den prins van het quartier rog wilde hebben

-       Alnoch van een soldaten vrou met twee kynder te doen vueren, gegeven 0-8-0

-       Item den 15en heeft Aert Gerits met Jan Sijmonts int leger geweest ende geschoncken twee jonge beestkens aen den graeff van Stierom, gecocht van Michiel Donckers, betaelt 11-0-0

-       Item aen den selven ten selven dage geschoncken acht hoender ende daer voor betaelt 1-8-0

-       Opten selven dach aen eenen bode van den schouteth van Peelant gesonden die van de peerden quamp seggen, gegeven 0-5-0

-       Noch ten selven dage noch van eenen anderen bode van de selve peerden gegeven 0-5-0

-       Item doen Aert Donckers met Henrick Deniss de voirscreven peerden int leger brocht, doen verteert 0-12-0

-       Noch tusschen wegen verteert 0-5-0

-       Alnoch des anderdaechs nae het leger geweest om nae de peerden te vernemen, doen verteert 0-9-0

-       Aen eenen bode die mijn heer gesonden hadde doen conincx leger quam trecken heeft Marten Donckers gegeven 0-12-0

-       Item opten 18en junij met Willem Meeussen tot Vucht int leger geweest by den kertiermeester ende die geschoncken eenen sack haveren ende daer voor betaelt 5-2-0

-       Ende alnoch geschoncken een vet kalff ende daer voor betaelt 3-15-0

-       Noch aen capiteijn Homet geschoncken hoender ende daer voor betaelt 1-12-0

-       Alnoch voor wittebroot betaalt 0-14-0

-       Item den selven dach doen de sauvegarde aengenomen wert met den luijtenant verteert 0-15-0

-       Van eenen soldaet van te leijen gegeven 0-2-0

-       Item met Marten Donckers by den schouteth van Peelant geweest ende die geschoncken vier patecons die hem belooft waren, in kennis van alle de schepenen, facit 10-0-0

-       Item den 31en junij aen eenen bode van den rentmeester was gesonden ende dijen gegeven in kennis Jan Henrick Vreijnssen 0-15-0

-       Item den 28en junij met Aert Gerits ende Rut Cluijtmans int leger geweest ende die geschoncken twee vette kalveren, facit 8-0-0

-       Item noch twee vette kallever gecocht ende die geschoncken aen Staeckenbroeck ende capiteyn Gerit, het eene gecocht van Arien Rijckers ende Arien Jan Ariens Corsten, tsamen 7-2-8

-       Noch van Jan Marten Donckers ende Jan Welten hoender gecocht ende geschoncken aen de officiers in kennisse Rut Jan Cluijtmans ende Seger Donckers, facit 1-6-0

-       Item Aert Arien Donckers ende Henrick Denissen int leger geweest ende doen geschoncken aen Staeckenbroeck eenen vetten hamel ende daer voor betaelt 3-0-0

-       Item noch gecocht drije coppelen hoender ende daer voor betaelt 2-2-0

-       Item een hespe gecocht, daer voor betaelt 2-2-8

-       Noch aen den kertiermeester geschoncken een hespe van 10 ½ pont, daer voor betaelt 2-7-4

-       Itenm den selven dito voirscreven noch gecocht twee hoender ende die geschoncken aen den kertiermeester, daer voor betaelt 0-14-8

-       Noch aen den kertiermeester voirscreven geschoncken eenen sack havere, daer voor betaelt 0-18-0

-       Ende alle tgeene voirscreven laeten vueren, daer aff gegeven 0-18-0

-       Iten aen den capiteyn van de sauvegarde geschoncken eenen sack haveren ende daer voor betaelt 5-5-0

-       Ende aen den luijtenant geschoncken een hespe van 9 pont ende daer voor 2-0-0

-       Noch eenen soldaet geschoncken die ons leijden ende ten (..)chtem holpe, in presentie van Henrick Denis ende Jan de Ketelaer 0-6-0

-       Ende doen verteert 0-5-0

-       Item alnoch aen de sauvegarde een hespe geschoncken van vijff pondt ende een vierdendeel in presentie van alle de schepenen ende daer voor betaelt 1-4-0

-       Item alnoch opten 28 dito aen eene souvegarde van de schansche opt Zijtaert gegeven 2-10-0

-       Item geschoncken een hespe in presentie van Jan Arien Gerit Goossens doen graeff Hendrick hier hadde gelegen, cost 1-16-0

-       Noch ten selven dage eenen tamboir met twee gevangenen ende ick selver t’ eeten gegeven ende by graeff Hendrick geleyt die gevuert wilde zijn, daer voor 0-6-0

-       Item gecocht acht hoender van eenen kremer van Baeckel ende van meester Henricken die mij Aert Donckers het legers volck hadden genoemen, betaelt 1-12-0

-       Item den 4en julij eenen bode van Vranck van den Huevel quam gegeven 0-5-0

-       Opten 9en julij dito met Rut Jan Cluijtmans tot Uden geweest, omdat wij daer van den graeff van Stierom vescheijden waren ende doen tsamen verteert 0-16-0

-       Ende ten selven tijt van twee boijen te leijen nae Gemert tsnachts gegeven 0-8-0

-       Item opten 11en hebbe ick Aert Donckers van Gijsbert Alerts gecocht een malder haveren, daer voor betaelt 6-8-0

-       Item alnoch eenen man van Uden gedaen ses vaeten haveren, daer voor betaelt 6-18-0

-       Item te dage voirscreven heb ick Aert Arien Donckers, borgemeester, van Henrick Peters gecocht vijff vaet haveren, het vat 22 stuijvers, facit 5-10-0

-       Ende noch twee vaet haeveren van mijn selfs haver in presentie van Marten Donckers ende Henrick Denissen, compt daer voor 2-4-0

-       Item op datum voirscreven van Wijn Jan Ceelen gecocht twee schaep ende daer voor betaelt 6-10-0

-       Item van Arien Jan Ariens gecocht een kalff ende daer voor betaelt 3-10-0

-       Noch van Gerit Ariens gecocht vijff ganssen ende van Henrick Jan Aerts eenen haen voor 6 stuijvers, facit 1-16-0

-       Alnoch van Jan Arien Gerit Goossens gecocht ses eentvogel, betaelt 1-1-0

-       Welcke voirscreven is altemael geschoncken aen den graeff van Stieron ende graeff Hermen

-       Item 20en julij Aert Donckers ende Henrick Denissen, vorster int leger geweest ende doen geschoncken twee schaepen ende daer voor betaelt 6-5-0

-       Alnoch aen meester Albert van eene sauvegarde te copijeren voor de schansse opt Zijtaert gegeven 5 stuijvers, 0-5-0

-       Item alnoch van Henrick Denissen gecocht twee hespen van 15 pont ende een vierdendeel, het pont vijff stuijvers ende die geschoncken aen myne heere van Staeckenbroeck, costen tsamen 3-16-4

-       Opten 24en julij heeft Marten Donckers ende Goort Aerts van Wyn Jan Ceelen twee schaepen gecocht voor 6-0-0

-       Item heeft Aert Donckers van Jan Marten Donckers gecocht eenen tob met boter ende was claer boter (= zonder de tobbe) vijftich pont, het pont vier stuijvers 1 oirt, facit 10-12-6. ende heeft Marten Donckers ende Goort Aerts tsamen geschoncken aen den graeff van Stierom ende den capiteijn Bacx

-       Item den lesten julij doen een partij hier quamen om de peerden die aen de schuijten hadden gegaen te haelen ende die gegeven 9-3-0

-       Item opten 4en augusti met Goort Aerts, Henrick Deniss ende Willem Meeuss int leger geweest opten Dungen om rijs te vueren ende te solliciteren aen mijne heere van Brederoy om die rijs af te krijgen, ende dijen doen geschoncken een schaep, 4-0-0

-       Noch een hespe van 10 ½ pont, facit 2-13-0

-       Item noch twee kerren stroijs, facit 3-10-0

-       Ende aen eenen knecht van Brederoij geschoncken 0-6-0

-       Item opten 8en augusti met Henrick Denissen ten Dungen geweest om de rijs te leveren ende doen geschoncken aen mijne heer Thienen een hespe van 9 pont ende een vierdendeel, facit 2-6-4

-       Ende aen den knecht geschoncken, omdat hij ons helpen soude om de rijs aff te crijgen 0-18-0

-       Item noch geschoncken aen den kertiermeester een kers (= kar) stroijs ende daer voor betaelt 1-10-0

-       Noch geschoncken vier entvogel, costen 0-12-0

-       Ende doen verteert metten wagenmeester ende Thonis Gerit Spierincx, omdat wy die rys meijnden aff te crygen ende doen betaelt in presentie van Henrik Denis ende Aert Arien Aerts aen de Heij 1-18-0

-       Opten 9en eenen tamboer doen vueren ende daeraff gegeven 0-8-0

-       Item opten 18en dito met Marten Donckers tot Helmont geweest op een dachvaert om een schenckagie te doen omdat se dertich kerren vuyten quartier wilden hebben ende die aff te coopen, verteert 1-8-0

-       Ende den bode gegeven 0-5-0

-       Item heeft Willem Meeuss met Michiel Donckers int leger geschoncken een hondert eyeren ende daer voor betaelt 1-12-0

-       Opten 19en augusti hebbe ick Aert Donckers borgemeester int leger geweest ende doen aen den wagemeester geschoncken eene hespe van 9 pont, facit 2-5-0

-       Ende doen verteert 0-8-0

-       Item den 20en dito tot Eyndoven op een dachvaert daer de vier quartieren vergadert waren om van den rentmeester te spreecken, alwaer hij zijn cantoir houden soude, doen verteert 0-6-0

-       Item den 19en augusti met Henrick Denis ende Aert Gerits ten Dungen geweest ende daer aen eenen luijtenant geschoncken drije paterijsen, daer voor betaelt 1-5-0

-       Item den 2en september 1629 tot Helmont geweest op een dachvaert om den tacx van de peerden om die haver te betaelen ende doen verteert 0-13-0

-       Noch heeft den schutter nae Uden geweest om nae de ruijters te vernemen ende doen tot Giset mijn suster verdroncken 0-3-0

-       Item de schutter tot Roij geweest om te vernemen nae de guesen het casteel tot Eyndoven, doen verdroncken 0-1-8

-       Den 9en dito opte dachvaert geweest om die voeragie te verlengen ende verteert 0-13-8

-       Noch den selven dach van eenen tamboer te vueren gegeven 0-5-0

-       Item den selve dach Aert Gerits ende Rut Jan Cluijtmans ses hoender mede gegeven, van Dirck Claessen gecocht ende die aen den ritmeester Bacx geschoncken ende daer voor betaelt 1-8-0

-       Alnoch heeft Jan Henrick Vreijnssen aen eenen tamboer gegeven 0-4-0

-       Item een partij soldaten die met mijn in Erp wilden gaen eeten ende die geschoncken dat se passeerden de somme van 0-2-8

-       De welcke een partij ruijters vuijten leger worden gegeven, midts der bij aen de selve ruijters eenen rijcxdaelder geschoncken dat se souden door passeren, facit 2-10-0

-       Midts alnoch daer bij broot ende booter, in kennisse Jan Henrick Vreijnssen, voor 1-14-0

-       Item opten 3en october 1629 heeft Michiel int leger geweest om het loot te verwachten vant slichten ende verteert 0-13-0

-       Opten 5en october wederom int leger geweest om het volck opt werck te brengen om te slichten, ende doen verteert 0-10-0

-       Item opten 6en october heeft Michiel Arien Donckers als borgemeester aen Goort Aertss mede gegeven een tobken booteren dat hy int leger soude schencken aen graeff Willem Nassou, ende  daer voor aen Jan Henrick Vreijnssen betaalt de somme van 6-17-0

-       Midts daer bij noch eenen rijcxdaelder 2-10-0

-       Item opten selven dach aen een partij ruijters vuijten leger geschoncken ses rijcxdaelder dat se alhier egenen schaede en souden doen, d’ welck sy nijet en lieten, in kennisse Jan Henrick Vreijnssen die tselve gelt hadde verschooten, facit 15-0-0

-       Opten 11en october heeft Michiel van Gerit Stevens een voijer hoijs gecocht ende daer voor betaelt 7-10-0

-       Ende noch vier hoender, daer voor betaelt 1-4-0

-       Tsamen geschoncken aen den heere van Brederode ende doen verteert bij kennisse van Gijsbert Jan Alerts 0-12-0

-       Opten 29en october int legergevuert een tobken bootere met jonge hoenderen, duijven ende eenen haese, ende die aen graeff Willem geschoncken, welck Aert Gerits hadde betaelt, ende doen wij int wedercomen aen den Mijldooren hebben aen een partij soldaeten moeten geven, oft sij wouden het peert vuijte kerre spannen ende ewech rijden, in kennisse Jan Henrick Vreijnssen ende Henrick Deniss 1-19-0

-       Ende doen opte selve reijse verteert 0-15-0

-       Item opten 6en november aen eenen boode van Helmont die quam om het voerasie gelt te betaelen ende die gegeven 0-5-0

-       Opten 10en november int leger tot Vucht geweest om aldaer oijck het loot vant slichten te verwachten ende verteert 0-10-0

-       Opten 17en november met Aert Gerits totten Bosch geweest ende aldaer geschoncken aen mijne heere van Thienen eenen pot boteren die Aert Gerits hadde gehadt ende betaelt midts daer bij paterijsen, sneppen ende andere wilbraet aen den voirscreven heere van Thienen ende eensdeels aen rentmeester Hanrick ende daer voor heeft Michiel betaelt 7-5-0

-       Item opten 27en november aen mijne vrouwe van Erp gecocht vier coppelen paterijsen die den schouteth van Peelant mede nae den Haeghe namp ende daer voor 6-0-0

-       Ende heeft Michiel deselve hoender tot Roy gedragen ende daer verteert 0-7-0

-       Opten 29en dito heeft mijnen knecht twee siecken tot Schijndel gevuert, facit 0-8-0

-       Item alnoch eenen bode gegeven van den schoutet van Peelant om de leste voeragie te comen betaelen die wij op die van Helmont in hielden 0-5-0

-       Item aen meester Michiel van St. Oeden Roij betaelt omdat hij eenen soldaet tot Henrick Denissen gequest liggende meynde te cuereren ende voor zijne moeijten ende comparitie gegeven 8-19-0

-       Item noch opten 30en november 1629 aen een partij ruijters gegeven 13 rijcxdaelders bij Jan Henricx verschoten in kennisse Marten Donckers, Gerit Aerts ende Gijsbert Jan Alerts, facit 32-10-0

-       Item den 12en december aen de ritmeester Bacx geschoncken eenen tobbe boteren claer boter 41 pont, het pont cost 4 stuijvers, facit 12-12-0

-       Ende den selven dach aen myne heere van Thienen een scaep geschoncken dat Lambert Peters hadde gevuert, facit 3-0-0

-       Item aen Arien Willems betaelt twee hennen, die Aert Donckers tot Zijtaert hadde gehaelt doen graeff Hendrick hier door trock, facit 0-14-0

-       Iten opten 28en december aen een partij soldaten gegeven die tot Vechel wouden eten ende drincken, dat sy souden door passeren, facit 4-4-8

-       Item aen Jan Dirick Willems goet gedaen voor dat hij met zijn peert die ruijters in landt hadde geleijt doen de convoij van graeff Hendrick daer was daer Henrick Denissen hem toe hadde gecregen 0-8-0

-       Item aen Henrick Marten Meeuss betaelt voor eenen botertob die met boter int leger was geweest ende nijet wederom gebrocht, in kennisse Jan Henrick Vreijnss 0-15-0

-       Alnoch aen Gielen Stevens goet gedaen voor broot dat Jan Henrick Vreijnssen gehaelt hadde doen de ruijters bij Wouter Jan Wouters waeren geweest 0-6-0

 

 

Hierna volgen vijff wagens bij Michiel Arien Donckers betaelt midts noch twee peerden volgens de specificatie hier mede gaende mette eygen handt van de persoonen dijen aengaende onderteeckent

 

-       Item dese voirscreven vijff wagens ende twee peerden beloopen tsamen bijeen getrocken ter somma van 187-13-0

-       Item bij Michiel Donckers alnoch voldaen 16 peerden geweest ten dienste van graeff Hendrick van den Berge den tijd van veerthien dagen ende eenen halleven dach, compt alsoe daechs twee gulden 464-0-0

-       Ende ten selven tijde aen Thonis Aert Diricx ende Jan Jan Thonis voor vier wagen raeijeren gegeven 12-0-0

-       Item hiernae volgen de peerden ten dienste van graeff Hendrick de welcke Aert Gerits, borgemeester, heeft voldaen tot 17 int getall den tijt als voor Item belopen de voirscreven seventhien peerden tot 14 ½ dach, daechs twee gulden, facit 482-0-0

-       Item beloopen twelff wagen ende vier peerden gedaen ten dienste van de garnisoenen vuijten Bosch vertrocken bij Aert Gerits met noch vier peerden, facit 454-3-8

-       Item aen Jan Delis goet gedaen voor boter ende gelt by hem aen de cappelle aent Havelt aen ruijters ende souvegarde verschoten ter somme van 5-10-0

-       Midts alnoch twee wagen rader aen Willem Arien Gielens goet gedaen 5-0-0

-       Item aen Thonis Peter Thielens, Jan Jan Thonis, Rut Peter Rutten ende Loij Peter Loijen goet gedaen tgeene zij hebben verschooten aen de sauvegarde aen de capelle aen de Heij, tsamen 8-0-0

-       Item deselve Gijsbert geweest int leger van dorps tweegen drije reijsen met wagen ende perden ende vier reijsen te voet, compt tsamen ter somme van 4-0-0

-       Item aen Claes Pauwels goet gedaen van verscheijden teercosten bij ruijter ende soldaeten tot zijnen huijse gedaen, blijckende by sijne specificatie, tsamen ter somme van 172-11-0

-       Item aen Peter Henrick Huijben goet gedaen van soldaten teringe ter somme van 39-12-0

-       Item aen Henrick Jan Thjssen goet gedaen, blyckende by specificatie van verscheijden teercosten by soldaeten tot synen huijse gedaen ter somme van 11-15-0

-       Item aen Henrick Denissen betaelt van verteerde costen bij ruijters ende soldaeten als andersins tot zijnen huijse den dorp aengaende verteert, blijckende by zyne specificatie, tsamen 295-0-8

-       Item aen Goort Aertss, mede borgemeester, betaelt de somme van 103-16-12 tot zijnen huijse by soldaeten als andere verteringe den dorp aengaende gedaen tsamen ter somme blijckende bij specificatie

-       Item aen Roeloff Gieliss betaelt soe voor verteringe als voor ende schrijffloon midts vocatien ende besongie int beijswtten (= bede setten) voor het dorp gedaen, tsamen 32-11-8 midts daer bij drye vaeren ende toorenwachten bij mijne kijnderen gedaen van schepenen ende borgemeesters daertoe gecregen

-       Item aen Jan Arien Peters betalt dat twee soldaten vrouwen hadden verteert 0-10-0

-       Item heeft Aert Gerits aen Marten Donckers ende Hanrick Deniss mede gegeven twe rijcxdaelders die sij opten 24en julij int leger aen den kueckenmeester van graef Willen hadden geschoncken, d’ welck Aertden was vergeten ende op Henrick Deniss boeck vont 5-0-0

-       Item stelt Michiel Arien Donckers voor vocatie soo hij is van schepenen gecomitteert te gaen int leger om de reparticie vant slichten te maecken, tot verscheyden reysen, te weten twee dagen tot Vucht ende twee daegen tot Hintom 1-12-0

-       Item aen Jan Arien Gerit Goossens goet gedaen voor dat hij de sauvegarde van de schans opt Zijtaert hadde gedefedieert in eeten ende drincken ende daer voor 0-18-0

-       Item aen Henrick Deniss wederom gegeven twelff schillingen waer mede hij een partij soldaten vuijtgecocht hadde, soo hem Aert Donckers hadde bevoolen in zijnen leven, facit 3-12-0