Diensten geleverd in de periode 1630-1648 (oorlog)

Martien van Asseldonk

17 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de periode tussen de val van 's-Hertogenbosch in 1629 en de Vrede van Munster in 1648 betwistten de Staatse en Spaanse troepen de zeggenschap over het platteland van de Meierij. De dorpen werden door beide partijen belast en de uitoefening van het Rooms Katholieke geloof werd door de Staatse partij verboden en moeilijk gemaakt. Grootscheepse plunderingen heeft veghel in deze periode niet gekend, al was de dreiging steeds wel aanwezig. In 1646 hadden de inwoners zelfs hun toevlucht gezocht op het kerkhof. In 1633 leed de oogst grote schade door een doortrekkend leger. Op 3 april 1634 vond er in Veghel tussen de strijdende partijen een schietpartij plaats, waarbij een soldaat van de koning werd doodgeschoten. Hij werd in Veghel begraven.

 

Door het dorp werden de bevelhebbers van de legers frequent met giften bedacht. Soms werd er betaald voor een sauvegarde, een belofte dat de Veghel voor een bepaalde tijd door dat leger niet geplunderd zou worden. Doortrekkende soldaten werden vaak afgekocht, zodat ze niet in Veghel zouden neerstrijken. Desalniettemin streek er elk jaar wel een paar keer een leger neer, meestal was dat maar voor enkele dagen. Ook werden door doortrekkende soldaten vaak een herberg aangedaan, waarna vertrokken werd zonder de rekening te betalen. De herbergiers werden hiervoor door het dorp vergoed. Geregeld werden er karrevrachten geeverd voor de legers.

 

De bewegingen van de legers werden goed in de gaten gehouden. Vaak kwamen boden met berichten over een leger dat een kampement opbrak, en vaak stuurde Veghel zelf boden op pad. Als een leger ging trekken dan probeerde men duidelijkheid te krijgen over de route en de bestemming. Inden nodig werd contact gezocht met de legerleiding, en werd er betaald om hen te bewegen Veghel te ontzien.

 

Al met al was de oorlog ondanks de afwezigheid van branden en plunderingen toch een grote last voor de bevolking. Heel begrijpelijk dus dat de vrede van Munster gevierd werd. De dorpsrekening van 1648-1649 vermeldt:

 

-       Item een tonne byer gedroncken de gilde van Sint Anthonis doen de peijs gepubliceert wordden

 

 

Een verklaring van de Veghelse schepenen uit 1642 geeft een overzicht vand e geleden schade tot dan toe:

 

BHIC, Archief van het Kwartier Peelland, inv. nr. 153.

 

Schepenen van Veghel verklaren dat ze op 20-3-1642 de herbergiers van Vechgel en de biertappers ontboden hebben die hebben verklaard 'datsedert overgaen der Stadt Shertogenbosch de ingesetenen van Vechgek sijn belast geweest ende noch degelijcx woorden belast met vuijtteringen, vuijtcopinghen ende afgenomen gelden. d'welck de ingesetenen, naegebueren hebben geleden bij de garnisoenen, soldaeten ende ruijters van den Neercandt staende onder het gebodt van de Edele Vermogende Heeren Staeten t'sedert de reducxstie der stadt Shertgenbos tot den jaere 1642 inclues respective binnen hen comparanten huijsen tot Vechgel parthijen van soldaeten als ruijters garnisoen houdende aen den neercandt hebben verteert in costen, dranck d'een meer ende het ander min, van de oorschreven comparanten elck int besundere alhier bij extrackt van henne registeren oft manuaele boecken aen ons schepenen ende borgemeesteren hebben overgelevert ende onder solemneelen eedt als voorschreven staedt ge..ifigeert ende beswooren t'selve waeragtig te wesen, belopen ter goeder reckeninge int geheel ter somme van 13.000 guldens.'

 

Ook hebben de schepenen de borgemeesters ontboden, 'die t'sedert overgaen der stadt Shertogenboss hebben gedient, die welcke hebben verclaert ende geaffirmeert op henne eeden dat t'sedert overgaen der stadt Shertogenboss tot den jaere 1642 inclues toe respectiv, d' een meer ende het ander min in henne resective jaeren aen veele verscheijden ende diversche officieren, ruijters, voetknechten van E. vermogenden Heeren Staeten Generael nu en dan in schenckasien hebben moeten geve ende vereeren omdat men nijst gheen haever ofte niet al en hadde. Dat sij waeren eijssende ende versoeckende t'sij per forts ofte andrsints ende dat se door soude willen passere, in gelde belopende int geheel 17.317-16-0.

 

Iten is oock waerachtig dat den hertog van Bilion met mijn heer Staeckenborch in augusto anno 1633 met veele ruijtere ende bijhebbende baegagie door de voorschreven heerkijckheijt waeren maercherende, door welcke heercracht de ingesetenen seer waeren bedorven overmits de graenen alsdoen noch waeren staende int gewas.

 

Oock waerachtig dat mijn heer Staeckenroeck met de caevalerije van de Heeren Staeten van Hollandt waer het vergaen der stadt Shertigenboss tot Vechgel verscheijde reijsen heeft geloseert geweest et welke baegagie, waegens ende kerren, soo maercketenteren als andere treijnen alhier tot Vechgel gelegen hebbende, waer door de schemele gemeijnte van Vechgel voorschreven seer groote sschaede soo in henne graenen als bockweijt, garst ende rogh, soo alnoch in de velden staende hebben geleden, veele toppen van deselve graenen door de voorschreven loseringhe ofte ruijteren afgesneden ende henne perden voorgesmeten, ende sommighe van dijen vuijtgedorst ende mede genomen, alle tot tallijcke groote schaede van de aerme gemeijne aldaer.

 

Ende daer en boven is oock waerachtig dat veel ende verscheijden parthijen garnisoen houdende aen den Neercandt wesende cleijne arthijen soo pertvolck als voet soldaeren comen bij avont ende nacht loegeren aen de vuijthoecken van den dorpe ende aldaer in de huijsen blijven liggen aendoende de ingesetenen naegebueren groote excessive costen, belopende seer hoege ende merckelijcke somme, niet bij de naegebueren geannoteert mits de selve parthijen int dorp  niet wel en derven logeren.

 

Ende boven alle dese voorschreven lasten, excursien ende vuijtteringhen is onsen dorpe van Vechgel opt gemeijnt corpus belast mette jaerlijcxe intresten der opgenomen penninghen soo voor de reductie der stadt Shertogenboss als oock daer naer ter somme van 24.000.

 

Ende veele naegebueren soo door de voorschreven excursien ende lasten als door de lasten der voorschreven intresten hen vuijtten voorschreven dorpe van Vechgel hebben moeten begeven van de welcken de goederen der selver ten deele blijven liggen ongecultiveert ende sommige van dijen door de borgemeesters voor de contributie ende dorps lasten tot cleijnen prijse worden verhuert.

 

Ende boven alle de voorschreven lasten, excursien is onsen dorpe van Vechgel alnoch beswaert ende belast t'sedert de reducxtie der stadt Shertogenboss van wegen de E. vermogenden Heeren Staeten generael noepende de betaelinge der contributie soo aen den rentmeester Swerius tot Shertogenboss van wegen het cleijn cantoir als de verhoginge vant groot cantoir, belopende ter goeder rekeninge t'sedert overgaen der stadt Shertogenboss int geheel ter somme van 23.140.

 

Verklaring van regeerders van Veghel van 24-4-1642: 'dat midts de overswaere belastingen onse voorschreven dorpe ende gemeynte sedert de reductie ofte overgaen der voorschreven stadt van Den Bosche overcomen soo door de betaelingen van de dobbele beede d'welck ons tegens alle recht ende redenen wordt opgedrongen als mede de verhooginge van het vierde part der contributien tegenwoordich genoemt redemptie ende andere mennichvuldige belastingen os overcomen, behalven de groote dagelijcxe swaere vuijteringen ende brantschatterijen van ruijteren ende soldaten van deser zijde geschiedende, ... zijn alsoo gedwongen geweest om onse arme gemeijntebj malcanderen te houden woonen soo lange mogelijck wesen soude, het corpus van onse gemeijnte te beswaeren met de somme van 24.000 gulden. ... Boven welcke voorschreven somme wij by calculatie bevonden dat de borgemeesteren onse gemeijnte gedient hebbende noch tegenwoordich schuldich sijn de somme van 7.200 gulden. ... Wordt bevonden dat onse voorschreven geneijnte belast is wesen int geheel met de somme van 31,200 gulden.

 

 

Het jaar 1630

 

Dorpsrekening 2629-1630:

 

-        Item den 23en januarij 1630 op het huys tot Heeswijck geschoncken drije emerkens boteren aen twee sarsanten ende eenen corperael van Jan Henrick Vreijnssen gecocht ende met Jannen by een gereeckent beloopt mette oncosten daer op gedaen tsamen 16-19-0

-        Item op den 22en januarij dito een partij ruijters vuijtgecocht, wesende van den Graeff, ende die gegeven in kennisse Jan Henrick Vreijnssen 7-10-0

-        Item opten selven dach noch een partij ruyters van den Berge, sterck omtrent tnegentich, d’ welck oijck wouden peijsteren ende omdat se soude door passeren gegeven 25 patecons in kennisse Jan Henricx, facit 52-10-0

-        Item opten 23en januarij 1630 heeft Michiel Arien Donckers als borgemeester van mevrouwe Van Erp gecocht een coppel paterijsen ende daer voor betaelt 1-15-0

 

 

Het jaar 1631 tot en met 1633

 

De dorpsrekeningen van 1630-1631 tot en met 1633-1634 ontbreken.

 

In 1630 sneuvelde Gerardus genaamd Mechelen. Hij diende als soldaat nu eens bij de Staatse troepen dan bij de Spanjaarden. (Bron: Meuwese)

 

 

Het jaar 1633

 

Er is een verklaring van de Veghelse schepenen bewaard gebleven in archief van het kwartier  Peelland. BHIC, Archief van het Kwartier Peelland, inv. nr. 153.

 

De schepenen van Veghel verklaren op 5-2-1633 "dat vermellens de manuwael rekenboecken van den herbergiers ende biertappers binnen het dorp van Vechgel, beginnende ofte ingaende den irsten septembris 1632 tot den irsten januarij 1633 de soldaeten bij diversche partijen comen binnen het dorp van Vechgel garnesoen houdende onder het gebijedt van sijne Conincklijcke Majesteyt hebben vertert in cost ende dranck ter somme van 147-13-0, en de soldaeten ofte garnesoen houdende staende onder het gebijedt van den heeren Staeten van Hollant hebben vertert in cost ende dranck 176-17-0.

 

 

Het jaar 1634

 

Dorpsrekening 1634-1635:

 

-        Inden iersten betaelt ofte vuijtgegegeven ende vuytgecocht een groote paertij soldaeten die ons tot Erp ontboden hadde ende aen haer gegeven 10-0-0

-        Item opten 18en februarie doen vuijt gecocht eenen grooten trop ruijters die als doen ons hadde ontboden ende tot Erp lagen ende aen haer moeten gheven die somme van 18-2-8

-        Item opten 22en februarie doen waeren hier gecomen des savonts eenen trop ruijters van Vendelo ofte Rormont endeaen haer gegeven die somme van, 12-0-0

-        Opten 2en merdt doen hebben Jan Handerickx ende Goort Aertss geweest te Graff by myn heer Stackenbroeck ende aen hem geschoncken een nieu jaer, bedracht ter somme van 100-0-0

-        Aenden hooffmeester geschoncken eenen ryckxdalder, compt 2-10-0
Ende een hespe oock aldaer geschoncken woech 12 ½ pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers, compt ter somme van 3-2-8

-        Item opten 3en merdt doen waeren hier gecomen een grooten trop ruijters van Vendelo ofte Roermont ende aen haer moeten gheeven die somme van 22-10-0

-        Item opten 13en merdt doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Bergen op Som die hier wilde plysteren ende aen haer gegeven off moeten gheeven omdat sy doe reyden de somme van35-0-0

-        Ende alnoch aen hen moeten schencken drie commen brandenwyns, compt 0-18-0

-        Item opten 18en merdt doen was hier gecomen eenen trop ruijters van Vendelo ofte Roermondt ende wilde hier loseeren ende aen haer moeten gegeven die somme van 10-0-0

-        Item opten 20en merdt doen gegeven aen Joncker Versteegen doen hy vertrock nae Den Hage om aldaer te gaen sollisteeren voor onse gemijnt om quitscheldinge ende mede om bescheedt te lichten om egeen soldaeten meer eeten ofte drincken te derven gheeven 17-10-0

-        Item opten 23en merdt doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Vendelo ende aen haer moeten gheeven die somme van 5-0-0

-        Item opten 17en april doen gegeven aen Joncker Versteegen die somme van 30-0-0 doen hy ons de sauvegaerde ende de quijtscheldinge voor ons overbracht vuijt Den Hage

-        Item opten 18en april doen was hier gecomen een paertij soldaten van den Graff die eenen gevangen overbrochten naer Bocxtel om te leeveren aen handen van het gaernesoen van Breda ende aen haer gegeven om dat sy door ghingen die somme van 2-10-0

-        Item opten 8en mey doen was hier gecomen eenen grooten trop ruijters van Bergen op Soom die convoy dede opten Graff ende aen haer moeten gheeven om dat door trecken die somme van 7-10-0

-        Item opten 8en junij doen waeren tot Erp gecomen een groote paerty soldaeten van LXXX man die ons hadde ontboden ofte om by hen te comen ende als doen aen de selve paerty gegeven door de borgemeesters van Erp de somme van 8-2-8

-        Item opten 16en junij doen syn hier gecomen eenen trop ruijters van Eckelens ende aen hen gegeven om dat sy door soude trecken ende aen hen gegeven die somme van7-10-0

-        Item opten 8Ien julius snachts syn hier gecomen eenen trop ruyters ende wouden hebben ses sacken haveren oft 20 rycxdalders ende aen haer moeten gheeven die somme van 20-0-0

-        Item opten tweden october doen was Jan Handerickx naer het leeger gereden tot Waelwyck by den caertiermeester generael ende aen hem geschoncken thien rycxdalders compt ter somme van 25-0-0

-        Item opten 6Ien october doen syn hier gecomen eenen trop ruijters van 60 man ende aen hen moeten gheeven ofte sy woude logeeren die somme van 17-10-0

-        Item opten 23en october doen syn tsavons hier gecomen eenen trop ruijters van LXXX man ende aen haer moeten gegeven die somme van 22-10-0 ofte sy woude loseeren
Item opten thienden desember doen waeren Jan Handerickx ende Evert Aertss tesamen gevaren geweest int leger tot Meegen by Stackenbroecken ende aen hem als doen geschoncken eenen top booteren van 64 pont ende een halff voor ieder pont betaelt 5 stuijvers 1 ort, compt ter somme van 18-0-2

-        Item alnoch gecocht twee hammen wegende tesamen 27 pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers compt alsoo ter somme van 6-15-0

-        Noch gecocht eenen haes ende daer voor betaelt 1-7-0

-        Noch ses coppelen hoender voor ieder coppel betaelt 12 stuyvers belopt ter somme van 3-12-0

-        Ende de selve geschoncken ter plaetss voorscreven ende aenden graff van Stierum ende het selven geschoncken met die van Erp ende de schenckagie met die van Erp gedaen soo hebben die van Erp soo veel meer gecocht dat wy aen haer wederom hebben moeten gegeven die somme van 1-10-0

-        Item de selfste reys doen heeft Jan Handerickx syn perdt met syn kers (= kar) met genomen om dat eenen anderen voerman hen meer aff verterden als sy Jan Handerickx hebben geloft compt voor twee dagen 1-0-0

-        Ende de selffste reys vertert in inde voorscreven twee dagen die somme van 3-5-0

-        Ende doen geschoncken aen den hooffmeester vanden graff van Stierum die somme van 2-10-0

-        Item op datum voorscreven doen is hier gecomen Ewolt mit een groote paertij soldaeten ende als doen aen hem geschoncken die somme van 9-0-0 tot een nieu jaer

-        Item opten 11en desember doen was hier gecomen eenen groote trop ruijter tsnachts ende aen de selven moeten gheeven 13 rijckxdalders, belopt ter somme van 32-10-0

-        Item opten 16en desember doen was gecomen wederom Ewolt met een groote paerty soldaten ende aen hem moeten gheeven 20-0-0

-        Ende by hem waeren oock eenen grooten trop ruijter die wy oock mosten vuijtcoopen ende aen hen oock moeten gheeven die somme van 7-10-0

-        Item opten 17en desember doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van hondert perden ende aen hem moeten gheeven die somme van 10-0-0

-        Ende de selffte reys geschoncken aen den trompetter die somme van 1-16-0

-        Item opten 25en desember doen waeren hier gecomen eenen grooten trop soldaten van Vendelo ende aen hen moeten gegeven die somme van 5-0-0

-        Item opten 15en april doen betaelt voor VIII sacken haveren

-        Ende de selve haver geschoncken aen den genade van Brederoy, gouvernuer der stadt van Den Bos blyckende by de quitantie 41-0-0

-        Item opden 13en doen was hier geweest eenen boy van Breda vanden gouvernuer om dat ons dorp aen hem soude comen betalen servies gelyck mijn heer van Grobbendonck gehadt hadde doen hy noch binnen Den Bos was doe aenden boy gegeven 0-11-0

-        Item opten 16en februarie doen heeft hier eenen tamboer geweest vanden gouvernuer van Den Bos om dat wy soory soude comen leeveren ende oock om ons syn nieu jaer ende aen hem gegeven 0-19-0

-        Item opten 18en februarie doen was hier gecomen eenen boy van Erp om dat mee by de ruijters tot Erp soude comen ende den boy gegeven 0-4-0

-        Item opten 20en februarie doen is hier door gereden den ridtmeester Sommeren met ontrent twee hondert perden doen hebben hem de scheepenen beschoncken met wyn ende gelaut witte broot tesamen voor 1-5-0

-        Item opten 24 en februarie doen heeft Jan Handerickx tot Dinter gevuert eenen weyman van Den Bos vanden heere van Brederoy om eenen sack te vueren die hy by hem hadde, compt 0-8-0

-        Item opten twee merdt doen was Jan Handerickx met Goort Aertss met by hen eenen man met een perdt ende kers (= kar) geweest by den gouvernuer van den Graff als doen vertert met den voorscreven voerman tesamen 1-18-0

-        Ende des savons vertert doen wij tuijs quamen vanden Graff vertert 0-10-0

-        Item opten 14n merdt was Jan Handerickx met Joncker Versteegen geweest tot Dinter om daer te haelen de copie van de savegaerde om egeen soldaten eeten ofte drincken te derven gheeven van de selve copie te schrijven gegeven de somme van 0-6-0

-        Item opten selffsten dach des avonts doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters ende die aent Bueckelaer moeten brengen vyff vaten haeveren ende voor ieder vadt betaelt 19 stuyvers, compt ter somme van 4-15-0

-        Item opten 22n merdt doen is Ariaen den tamboer hier geweest om dat mee soude comen betalen opt cantoor van Hamels ende aen hem moeten geven 1-8-0

-        Item open 30en merdt doen was Jan Handerickx ten Bos geweest met die kerss (= kar) om coomen te halen ende als doen aen de pordt moeten gheeven om dat de naebueren van Vechel egeenen tolbrieff en hadde gehaelt ende daer van moeten gheven 1-5-0

-        Item opten 31en merdt doen is Jan Handrickx met Goort Aertss geweest tot Ueden om dat hier tydinge quam dat de staten ruijters te Graff over quamen ende als oen daer moeten wachten eenen halven dach ende doen vertert 0-16-0

-        Item opten iersten april doen was hier gecoomen eenen trop ruijters van Bergen op Soom ende aen hen moeten gheeven twee vaten haveren ende daer voor betaelt 0-19-0

-        Noch hebben sy gedroncken twee kannen biers, compt 0-2-0

-        Item opten tweeden april doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters ende woude haver hebben ende hen haver gebrocht die Lennaert Vrynss daer by droech, compt tot 0-19-0

-        Item opten 3en april doen was hier gecomen een paertij van Den Bos ende een paerty soldaten van conincx volck tussen welcke worde eenen doot geschooten, die wy hier hebben doen begraven, daer van gegeven 0-10-0

-        Item opten 7en april doen heeft Jan Handerickx gedaen een hespe die woech 13 pont een halff ende die geschoncken aen Cattenberch ten Bos, om dat hij eens met ons wilde gaen by myn heer van Brederoy, gouvernuer der stadt van Den Bos, daer voor betaelt ieder pont 5 stuyvers ende aen den licent betaelt 7 stuyvers, belopt te samen 4-10-12

-        Item opten 18en april doen waeren hier gecomen vier soldaten van Werdt ende hebben vertert 0-8-0

-        Item opten 30en april doen syn hier voor gecomen een trop perdt ruijters die geslagen waeren tot tot Roy ende hebben wy hen buijten moeten brengen eenen seester haveren ende daer voor betaelt 2-0-0

-        Ende daer by moeten dragen voor 7 stuyvers wegge ende boter

-        Noch hier gecomen vier soldaten van Steevenswerdt ende hebben vertert 0-5-0

-        Item opten 21en meij doen is hier gecomen eenen boy van Helmont om tot Helmont te comen om dat vuijt het caertier moesten 9 kerss (= karren) om de dies te helpen vueegen tot Den Bos ende doen aenden boy gegeven 0-5-0

-        Item opten 22en mey doen was haer gecomen eenen boy van Helmont om dat wy soude comen betalen aen die van Werdt het voyeragi gelt aen den boy betaelt 0-5-0

-        Item opten 8en junij doen is hier gecomen eenen boy van Erp die quam dat wy soude comen by een paertij soldaeten die tot Vechel woude coomen eeten ende drincken ende aenden boy gegeven 0-4-0

-        Item opten 15en juny doen is hier eenen boy van Erp gecomen dat wy soude comen tot Gemert bij eenen grooten hoop ruijters die tot Gemert lagen aenden boy gegeven 0-4-0

-        Item opten tweeden julij syn hier gecomen eenen trop ruijters van Den Bos die den gouvernuer van den voorscreve) hier hadde gesonden om vijff wagens te doen om int leeger te gaen ende doen aen hen moeten gheeven oft sy wouden hier blijven eeten ende drincken de somme van 7-0-0

-        Ende de selve ruijters hebben als doen vertert 0-28-0 om dat sy mosten wachten om antwoordt met te hebben van den brieff die sy hier brochten

-        Item opten selven dach (3 juli) tsavons doen waeren Goort Aertss ende Lonis Loniss gecomen van Den Bos doen sy met de kerss (= karren) waeren geweest ende hen waeren ontvaeren ende om de kerss weder om by een te hebben daer om wy als doen hadde gesonden Jan de Keetelaer ende Peterde Weever om dat sy des snachts wederom daer mosten syn ende doen vertert 0-9-0

-        Ende des smorgens doen was Thonis Martens hier gecomen ende brocht tijdinge dat het volck al vuijt was ten Bos ende als doen heeft Tonis voorscreven vertert 0-7-0

-        Item opten vijften julij doen was Jan Jan Handerickx gereeden geweest tot Ueden om dat hier tydingen quam dat het state volck wederom quam ende als doen vertert 0-10-0

-        Item op datum voorscreven doen is hier eenen boy van Erp gecomen die ons tydinge brocht dat eenen borgemeester met eenen scheepen souden na den Graeff comen om dat het volck wederom quam ende als doen gegeven ende vertert 0-6-0

-        Item opten 7en julij doen was Jan Handerickx naer Ueden gereden im nae het staete leeger te ryden om de kerss (= karren) los te maecken die hem daer tegen quamen ende als doen vertert 0-9-8

-        Item opten thienden july doen is hier eenen boy van Ueden gecomen die tydinge brocht dat het volck by Ravenstyn over quam ende aenden boy gegeven 0-6-0

-        Item opten 13en julij doen geweest te Graff by myn heer Stackenbroeck ende als doen met genomen een hespe woech 13 pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers compt ter somme van 3-5-0

-        Ende als doen daer geweest met een kers (= kar) ende doen vertert met den voerman 0-19-0

-        Item opten 20en july doen waeren Gerit van Dieperbeeck ende Goort Aertss naer Dinter om nae de ruijters te vernemen die tot Dinter lagen ende doen vertert 0-5-0

-        Item opten 21en julij doen was hier gecomen eenen boy van mijn heer Stackenbroeck die hier eenen brieff brocht als dat wy soude comen versien de kuecken van myn heer voorscreven met alderhande wilbraet ende aenden boy moeten gheeven 0-10-0

-        Item opten 30en july doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters vant legers volck ende die gegeven twee vadt haveren ende voor ieder vadt betaelt 19 stuyvers ende voor 13 stuyvers wegge booter ende bier, compt te samen 2-11-0

-        Item opten selven dach doen getapt vier cannen biers die gelt brochten vande thienden, compt 0-4-0

-        Item opten iersten dach augustij doen is hier gecomen eenen weyman van graff Willem van Nassouwen enden heeft vertert met syn honden 0-4-0

-        Item opten selven dach syn hier gecomen drie soldaeten vrouwen die gevuert woude syn en hebben het selven niet willen doen, doen hebben sy vertert 0-4-0

-        Item opten 7en augustij doen is hier gecomen eenen trompetter ende die gedroncken een can biers, compt 0-1-0

-        Item opten 9en augusty doen waeren tsavons hier gecomen eenen trop perdt ruijters ende die op Broeck moeten dragen vier vaten haveren ende 11 potten biers, compt te samen 4-7-0

-        Item opten 11en augustij doen hier gecomen eenen tamboer van Bergen ende die vertert 0-3-0

-        Item opten 12en augustij doen was Jan Handerickx ende Handerick Deniss geweest te Graff by den kertiermeester generael ende die geschoncken twee hesspen wegende 18 pont voor ieder pont betaelt 5 stuyver 1 ort compt te samen 4-14-8

-        Ende vier rijcxdalders compt ter somme van 10-0-0

-        Item opten 17en augustij is hier een groote paerty soldaten van graff Willem van Nassau daer by was den lutenant vanden voorscreven graff ende die geschoncken vier ryckxdalders, compt ter somme van 10-0-0

-        Item opten 18en augustij dien was Jan Handerickx tot Erp geweest om te vervueren nae het leegers volck dat bij Nimmeegen lach ende doen vertert 0-4-0

-        Item opten 26en augustij doen is hier gecomen eenen trop ruijters vant legers volck ende die moeten brengen buijten 3 vaten haveren ende voor ieder vadt betaelt 13 stuyvers ende 9 potten biers compt te samen tot, 2-11-0

-        Item opten 17en september doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters vuijt het leeger die t’ Waelwyck lagen ende hen opt Broeck moeten brengen 6 vaten haveren ende voor ieder vadt betaelt 12 ½ stuyvers, 26 potten biers, vles ende broot ende witte broot ende booter, compt te samen 6-5-0

-        Item opten 21en september doen heeft Jan Handerickx gevuert tot Dinter een capityns vrou, compt tot 0-8-0

-        Item opten selven dach doen is hier gecomen eenen soldaet van Steevenswerdt die gecomen was om Jan van Gestel te halen ende heeft vertert 0-5-0

-        Item opten selven dach doen waeren hier gecomen VIIen ruijters ende die gegeven twee vadt haveren, belopen

-        Item opten tweeden october doen hebben wy stroij gelevert ten Bos aen Peter Donck voor een jaer ende een kers (= kar) stroys gelevert aen myn heer Tuijl ende als doen vertert 1-13-0

-        Noch een hespe geschoncken van 9 pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyver, compt 2-5-0

-        Item opten 3en october doen heeft Jan Handerickx geweest int leeger naer Waelwyck den tyt van twee dagen ende vertert met syn perdt te samen 3-12-0

-        Item opten vyften october doen is hier eenen boy gecomen die tijdingen brocht dat het leeger van de state op brack ende die gegeven 0-6-0

-        Item opten selven dach doen is Willem Meuss, Gerit Ariens, Dirck Willem Handerickx ende de borgemeesteren om dat Dirck voorscreven met Jan Handerickx soude reyden naer het volck ende doen vertert tot Heeswijck 0-5-0

-        Ende int wederom comen ende eewech reyden te samen vertert 1-19-0 want het hiet dat het leeger tot Waelwyck op brack

-        Item opten selven dach doen waeren hier gecomen eenen trop perdt ruijters die hebbe ick eenen boy met moeten gegeven die haer leyden naer Eyndoven inde nacht ende aen den boy moeten gheven 0-17-0

-        Item opten 6en october doen waeren hier gecomen 8 soldaten die wouden eeten ende drincken ende die gedroncken 6 cannen biers, compt 0-6-0

-        Item opten selven dach doen was hier gecomen eenen tamboer van graff Willem ende heeft vertert met syn tweeen 0-8-0

-        Item opten 6n october voorscreven doen was Jan Handerickx met Handerick Deniss gereden naer Schijndel ende van daer naer Dinter, Lonis oock daer nae toe gereeden met Dirck Willem Handerickx ende by Jan de Ketelaer als doen geweest by den kertiermeester generael ende als doen vertert int ewech ryden ende wederom comen te samen vertert 2-6-0

-        Item opten selven dach tsavonts doen syn hier gecomen eenen trop perdt tuijters ende hadde gedroncken voor 14 stuyvers bier

-        Item op datum voors(creven) doen heeft Jan Handerickx met syn kers (= kar) tot Dinter laeten vaeren twee vrouwen die met brieven vuijt het leeger quamen, compt 0-8-0

-        Item opten 7en october doen hadde Gerit Ariens ende Lonis aen de school geholpen ende doen vertert 0-12-0

-        Item opten 8en october doen waeren hier gecomen eenen trop perdt ruijters ende verdroncken 0-17-0

-        Item opten 22 october doen waeren hier gecomen eenen trop perdt ruijters ende die gedroncken met den secretaris 0-8-8

-        Item opten 25en october doen waeren hier gecomen de borgemeesters van Erp met negen kerssen (= karren) vol volckx om die te vueren tot Dinter, welcke voorscreven Jan Handerickx hadde gecreegen om dat hy het voorscreven volck voort soude tot Dinter vueren, ende daer om gegeven om dat sy niet aff en stonden die somme van 3-9-0

-        Item opten iersten november doen waeren hier gecomen vier gevangens van Den Bos die woute eeten ende drincken ende die gegeven voor vier stuyvers witte broot daer sy met door ghingen, compt 0-5-0

-        Den iersten desember doen waeren hier gecomen eenen grooten trop soldaeten ende ruijters die al in de huijssen waeren ende die vuijt gecocht ende hebben vertroncken 7 cannen biers, compt 0-7-0

-        Item opten selven dach doen was hier gecomen eenen tamboer van myn heer Thienen om dat wy den kuecken soude comen versien ende die moeten gheeven 0-12-0

-        Item opten vijften desember doen was hier gecomen eenen tamboer van myn heer Stackenbroeck die goet bescheet hadde om dat mee hem most voort helpen ende die hadde vertert 0-3-0

-        Item opten 6en desember doen was hier gecomen eenen soldaet van Steevenswerdt ende heeft vertert 0-5-8

-        Item opten 8 desember doen waeren Gerit Ariens, Dirck Willem Handerickx ende Willem Meuss de staeten ruijters tegen geweest ende doen vertert int wederom coomen doen vertert 1-5-0

-        Item opten selven dach was hier eenen boy gecoomen van Den Bos om dat mee een kers (= kar) souden doen om voor den prijns van Oraentgen te vaeren naer Luijck ende aenden boy betaelt 0-5-0

-        Item opten 24en desember doen was hier gecomen eenen tamboer van graff Willem om dat wy hem soude coomen besoecken ende met om syn nieu jaer ende aen hem gegeven 1-5-0

-        Item opten kersach doen heeft Jan Handerickx gesonden tot Jan Symons 12 potten biers, compt 0-12-0 by een paerty soldaten van Breda

-        Item met Gerit den Schutter geweest tot Nistelroij om nae de ruijters te vervueren, doen vertert 0-6-0

 

-        Hier nae volgen de ruijters die alhier binnen onsen dorpe hebben geloseert int jaer voorscreve, belopen int getal de quantitijt van twee hondert seven tsestich ende ander halven ruyter die te voet waeren, welcke voorscreven waeren gelooseert geweest aen Jan Handerickx ende Everts seyde, compt ter somma van 268-10-0

-        Item aen het ander seyde vander Aa te weeten daer Goort Jan Claes ende Lonis waren (= westzijde van de Aa) syn oock geloseert geweest in verscheyden huijss belopen de quantityt van XXXIIII ruijters, compt ter somme van 34-0-0

 

Hier naer volgen de veteringe alhier tot Vechel gedaen by de soldaeten ende anderscyns vertert int jaer 1634 by de herbergiers

 

-        Inden iersten soo is bevonden ot Henderick Deniss te weesen vertert die somme van 172-10-8

-        Item is bevonden tot Handerick Jan Thyss vertert te syn die somme van 17-0-8

-        Item is bevonden tot Gerit Anthonis Stooven te weesen vertert behalven de ruijters soo by solaeten als andercyns vertert, bedracht ter somme van 38-0-8

-        Item is bevonden tot Peter Handerick Huijben te weesen vertert soo by soldaeten als andercyns de somme van 25-18-0
Item is bevonden tot Claes Pauwels te weesen vertert soo by soldaeten als andercyns belopt ter somme van 13-0-0

-        Item is bevonden tot Grietken Ghysberts te weesen vertert soo by soldaeten als andercijns belopt ter somme van 191-13-0

-        Item is bevonden te weesen vertert ten huijss Magdeleena van Heessel soo by soldaeten als andercijns vertert, compt ter somme van 41-18-12

-        Item is bevonden te weesen vertert ten huijse Roeloff Gielis ende oock eenich schrijffloon, compt ter somme van7-3-0

-        Item is bevonden te weesen vertert ten huijsen Goort Alertss, oock is daer by getrocken syn vaceeren voort dorp van Vechel gedaen ende oock ennich schrijff loon blyckende by de spetivocatie, belopt ter somme van 10-19-8

-        Item is bevonden te weesen vertert ten huijss Peter Jan Daniels ende daer by het tgheene Peter voorscreven verdient heeft met vaeren voor ons dorp gedaen compt ter somme van 19-19-8

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse Roeloff Jan Daniels soo by soldaeten vertert als andersyns compt ter somme van 26-10-8

-        Item hebben wij betaelt aen vyff kerssen (= karren) voor ons dorp aen genomen tot dinst van syn genade van Brederoij die van hier syn gevaren nae Den Bos ende van Den Bos voort gevaren tot Moeck, daer van de vier kerssen waeeren vuijt geweest den tyt van vier dagen ende eenen halven dach ende de vijfte kers vuijt geweest den tyt van 3 ½ dagen, belopt int tgheel ter somme van 81-10-0 ende de voorscreven vier kerssen waeren aengenomen des dachts voor 3 gulden 10 stuyvers ende een kers was aengenomen des dachts die somme van 4 gulden

-        Item betaelt aen Wouter Jan Wouters van dat syn perdt met de ruijters was geweest den tijt van vier dagen ende noch daer van moeten gheeven, alles blyckende by het bewys, compt ter somme van 4-11-0

-        Item betaelt aen meester Jan van Muers die somme van 4-0-0 hercomende vant tgheene den selven meester Jan verdient heeft aen verscheyden ruyters ende soldaten te meesteren

-        Item heeft Lonis ende Goort betaelt aen Nelis Merceliss die somme van 0-18-0 hercomende van dat Nelis verdint heeft met syn perdt ende kers (= kar) doen hy voor ons dorp was te Meegen geweest

-        Item heeft Evert betaelt aen Meltior Jan Allers die somme van 4-10-0 hercomende van dat hy met Handerick Deniss hadde aengenomen een kers (= kar) voor het dorp daer op syn waeren naer Eijndoven gevaren ende vuijt geweest eenen dach ende als doen de selve reyse bestelt aen andere voerluijden van Oorschodt soo dat het selve was tot profijt van ons gemynt

-        Noch heeft Lonis den borgemeester met Jacop Wouters perdt gereeden naer Schijndel om nae de ruijters te vernemen daer voor 0-8-0

-        Item wordt Jan Handerickx goet gedaen voor syn perdt daer hy met was vuijt geweest naer Lier den tijd van 9 dagen om aldaer den impost te pachten ende met den rentmeester aff te reeckenen, compt ter somme van 4-0-0

-        Item heeft Goort Peter Rutten een vaerdt gedaen ten Bos met gequeste ruijters daer over comandeerden den ridtmeester Sommeren, daer van gegeven 1-10-0

-        Item heeft Handerick Jan Dirckx een vaerdt gedaen met eenen tamboer, compt tot 0-8-0

-        Item heeft Gijsbert Jan Gysberts een vaerdt gedaen van hier naer Boeckel met eenen trop ruyters van Den Bos waer over commendeerden den ridtmeester Sommeren daer van hem gelooft was 0-16-0

-        Item hebben de borgemeesteren betaelt aen Handerick Dirck Thonis die somme van 0-7-0 van dat hij broot gedaen hadde aende ruijters door begeren vande borgemeesteren doen sy daer buijten het Bueckelaer voyerden

 

 

Het jaar 1635

 

Dorpsrekening 1634-1635:

 

-        Item opten iersten january doen betaelt aen eenen voerman van Orschodt die voor ons dorp van Vechel door Handerick Deniss hadde aengenomen den wyn te halen daer toe den prijns van Oraengen ons hadde geordonert den selven wyn te haelen daer van betaelt die somme van 25-0-0

-        Ende alsdoen hadde de selve voerluijden vertert 0-6-0

-        Item ten selven dagen is hier vuijt gecocht eenen trop ruijters van Bergen op Soom die hier woude looseeren ende aen hen moeten gheeven 15-0-0

-        Item opten iersten januarij 1635 doen waeren hier gecomen de voerluijden van Oorschodt om haer gelt van dat sy voor ons dorp waeren tot Luijck geweest ende daer nae hadde moeten wachten anderhalven dach om dat wy met Handerick Deniss niet en waeren veraccordert om dat hy de kerss (= kar) woude betalen ende al soo vertert int wachten ende accorderen te samen vertert 2-3-0

-        Item opten tweeden january doen waeren hier gecomen twee ruyters van Werdt ende hebben vertert 0-10-0

-        Item opten 18en doen was hier geweest eenen boij van Helmont van Vranck vanden Huevel om dat wy soude comen betalen ende als doen aenden boy gegeven 0-5-0

-        Item opten 28en januarij doen was hier eenen boy geweest van Helmont om dat me soude op een dachvaert comen tot Helmont ende dien boy gegeven 0-5-0

 

 

Dorpsrekening 1635-1636:

 

-        Item opten 16en martij 1635 doen was Jan Dirckx met Goort Aertss geweest tot Husden ende aldaer aen graff Willem van Nassou geschoncken ses sacken haveren ende daer voor betaelt die somme van 27-6-0

-        Ende als doen geschoncken aenden hooffmeester eenen rijckxdalder, compt 2-10-0

-        Ende aenden stalknecht geschoncken 0-12-8

-        Ende als doen geschoncken aenden selven gouvernuer twee hammen weegen te samen twee ende twentich pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers compt te samen 5-10-0

-        Item alnoch geschoncken en een paertij soldaeten om dat sij door gingen 1-12-0

-        Ende als doen met gedragen een certificatie aen myn heer Thienen van dat die soldaeten van mijn heer Thienen alhier de meester hadde gemaeckt want sy tot Claes Pauwels door de gelaes hadde geslagen ende als doen vertert ten Bos 1-11-0 ende dit geschiet opten 22en merdt 1635

-        Item geschoncken aenden kertiermeester generael de quantitijt van vijff rijckxdaldersende eenen halven, compt ter somme 13-15-0 ende dit geschiet opten leesten dach merdt 1635
Item opten 26en september doen waeren Gerit Jans van Dieperbeeck ende Anthonis Gijsberts geweest te Graeff bij mijn heer van Resoor ende aldaer gedragen certificatie van dat hier geweest waeren eenen trop ruijters van Den Graeff die den meester maeckten die wij hier vuijten dorp jachden ende als doen met genomen een hamme ende die geschoncken aenden voorscreven heer van Resoor wecht 11 ½ pont ende voor ieder pont aen Jan Handerickx betaelt 5 stuyvers, compt ter somme van 3-3-4

-        Item opten 15en october gedaen een schenckagie in den coninckx leeger doen sy lagen int lant van Kuijck tweeten eenen tob booteren van ses ende vijftich pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers, compt int tgheel ter somme van 15-8-0

-        Ende die selve reijs gecocht van Grietken Gijsberts twee hammen ende drie sneppen, den hammen woegen 15 pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers compt ter somme van 15-8-0

-        Ende voor de sneppten betaelt 0-13-0

-        Item opten 15en october voorscreven doen hebben wy moeten leeveren aent koninckx leeger die quantiteijt van een hondert 23 vaeten roggen ende voor ieder vadt betaelt 25 stuyvers belopt int tgheel ter somme van 158-18-0

-        Ende die selve reijs geleevert inden voorscreven leeger 24 vaeten haveren ende voor ieder vadt betaelt 13 stuijver, compt ter somme van 15-12-0

-        Item geschoncken aen den ridtmeester Summeren een vedt vercken ende daer voor betaelt aen Goort Peter Rutten die somme van 29-10-0

-        Ende doen wij het voorscreven vercken leeverden des snachts moeten vuijt blijven ende dat om oorsaecken dat mee egheenen slager en kost krijgen oft becomen, als doen vertert 1-8-0

-        Item opten 12en desember 1635 doen geschoncken een vercken aenden ridtmeester Decker te Graeff, gecocht van Thonis den Olislager ende daer voor betaelt die somme van 19-15-0

-        Ende doen het vercken gelevert vuijt geweest eenen nacht met drie man namentelyck Anthonis Gysberts, Goort Aertss ende Rut Jan Willems vander Hagen met een perdt ende kers (= karren) ende als doen vertert die somme van 3-12-8

-        Item opten 16en desember doen geschoncken aenden gouvernuer van Den Bos eenen haes ten Bos gecocht, noch vier huijs hoender, noch vier capuijnen ende gegeven aenden tamboer die daer van tydinge brocht 10 stuyvers, compt te samen die somme van 9-5-0

 

 

Hier naer volgen de vuijtcoopinge aen verscheijden paertijen gedaen inden jaere ons heeren 1635

 

-        Inden iersten vuijtgecocht een grooten trop ruijters van Vendelo ende aen die gheeven 7-10-0

-        Item opten 23en februarie vuijtgecocht een groote paertij soldaeten van Den Graeff ende aen hen gegeven 6-0-0

-        Item opten 26en februarie doen was hier gecoomen eenen grooten trop soldaeten van Werdt ende die vuijtgecocht ende aen gegeven om dat sy door ghingen 3-15-0

-        Item opten 2en merdt vuijt gecocht eenen grooten trop ruijters van Husden die hier quamen ende aen hen moeten gheeven ofte sij woude losseren, aen hen gegeven die quantitijt van 12 rijckxdalders, compt 30-0-0

-        Item opten selven dach is hier gecomen eenen trop ruijters van Bergen op Som die hier wouden looseeren ende aen haer gegeven acht rijckxdalders, compt 20-0-0

-        Item opten leesten merdt 1635 vuijt gecocht eenen trop soldaeten om dat sij souden door gaen ende aen hen gegeven 1-11-8

-        Item opten 18en april gegeven aen Ariaen den tamboer die hier quam sommeeren voor vier menden achterstels ende aen hem gegeven door handen Gerit Jans van Dieperbeeck die somme van 2-4-0

-        Item gegeven aen eenen trop ruijters van Bergen die hier plijsterden opt broeck by den olimuelen aen hen gegeven om dat sy optrocken 3-3-0

-        Ende bij hen als doen gedragen opt tvoors broeck 11 vaeten haveren, voor ieder vaedt betaelt 15 stuyvers, belopt die somme van 8-5-0

-        Item opten 20en meij weest verneemen naer Schijndel doen die ruijters van Bergen tot Gestel lagen ende als doen gegeven aen boy loonen ende vertert te samen 1-7-0

-        Item opten 25en mey gegeven aen eenen trop ruyters van Husden die hier wouden loseeren om dat sy door rijden, compt 6-0-0

-        Item opten 28en meij doen waeren hier gecomen een paertij soldaeten van Den Bos ende aen huer gegeven om dat sy door ghingen die somme van 5-0-0

-        Item opten 29en meij doen was hier gecomen eenen trop ruijters van Bergen ende aen hen moeten gheeven om dat sy door ryden 6 rijckdalders, compt 15-0-0

-        Item opten 26en junyus doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Breda die hier wilden loseeren, aen hen gebrocht opte heij twee vaeten haveren voor ieder vadt betaelt 15 stuyvers, compt ter somme van 1-10-0

-        Item opten 20en julij doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Breda die hier wilde losseren ende aen hen gegeven om dat sy door ryden, aen hen gegeven 3-0-0

-        Item heeft Jan Rutten weest veerneemen tot Gemert nae het coninckx leeger die als doen vuer den Peel lagen ende als doen vertert tot Gemert die somme van 0-8-0

-        Item opten 7en augusty doen hebben wy vuijt gecocht eenen grooten trop ruijters die tot Sint Odenroy lagen ende ons ontboden hadde ende aen hen gegeven 27-10-0

-        Item gegeven aen een paertij soldaeten aenden Mijldooren doen mee de thienden ginck pachten ten Bos die somme van 5-0-0

-        Item opten 9en augustij doen vuijt gecocht den gouvernuer Van Erckelens genampt Binnenwidt die als doen tot Erp lach ende als doen aen hem ende den kuninckx rijdtmeester gegeven de somme van 35-0-0

-        Ende als doen vertert tot Erp ende tot Boxtel met den schoutent, scheepenen ende borgemeesteren met den secretaris die met waeren met gegaen ons kerssen (= karren) wederom los te maecken, compt ter somme van 2-0-0

-        Item opten 20en augustij doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Steevenswerdt die wij by Jacob Wouters die wij daer hebben gebrocht 7 vaten haveren ende voor ieder vadt betaelt 15 stuyvers, compt ter somme van 5-5-0

-        Ende doen aen hen gegeven om dat sy vertrecken souden 2-10-0

-        Item was Willem Meussen geweest tot Uden doen den oploop quam dat het frans volck daer in quam ende als doen heeft Willem vertert 0-2-0 opten3en september 1635

-        Item opten vijften september doen waeren hier gecomen des avonts hier gecomen eenen grooten trop soldaten van Breda die wy vuijt gecocht ende aen hen gegeven om dat sij door ghingen die somme van 18-15-0

-        Item opten 7en september doen waeren hier gecomen eenen trop koninckx ruijters sie hier woude losseren ende aen hen moeten gheeven die somme van 7-10-0

-        Item opten 8en september doen waeren hier gecomen inder nacht eenen trop ruijters wesende sterck ses companien perden ende aen moeten gheeven 26 rijckxdalders, bedracht ter somme van 75-0-0

-        Ende als doen weest vernemen nae de voorscreven ruijters die tot Nistelroij lagen ende als doen vertert tot Uden met Gerit van Dieperbeeck 0-6-0

-        Item gegeven opten 12en september aenden serjant van mijn heer Tijenen die hier in de straet was met een groote paerty soldaten ende aen hem als doen gheeven 5-0-0

-        Item opten 25en september doen waeren hier snachts gecomen eenen grooten trop ruijters van Nieumeegen ende aen hen gegeven 25-0-0

-        Ende die selve reijs gegeven aen voerluijden die hier met de voorscreven ruijters quamen die met hen voeren tot Nistelroy aen hen gegeven 4-0-0

-        Item opten 26en september waeren hier gecomen een groote paertij soldaeten vuijt het konninckx leeger ende die gheeven om dat sij door ghingen donder eeten ende drincken 12-10-0

-        Item opten 30en dito doen hier vuijt gecocht eenen seer grooten trop soldaeten van Gelder waer over commendeerden Milsbeeck ende aen de selve gegeven om dat sy door marsserden 12-10-0

-        Item opten 14en  doen waeren hier gecomen twee trompetters met ontrent 40 gevangenen vant Krouwate volck ende aen de trompeters geschoncken om dat sij se door leijden 5-0-0

-        Item opten 18en october doen was Thonis Gijsberts ten Bos geweest met mijn heer de Vries ende met den trompetter vande krouaten om voor den selven troompetter vrijich heijt te hebben voor eenen seeckeren tijt ende des snachts vuijt geweest ende vertert met den voorscreven trompetter ende vertert 2-11-0

-        Item opten 8en november doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters die hier woude loseeren ende aen hen gegeven 19-0-0 om dat sij dor rijden

-        Item open 14en ende 15en november doenw aeren Thonis Gijsberts ende Goort Aertss geweest te Graff bij mijn [heer] Stackenbroeck die ons dorp ontbooden hadde om hem te commen aen spreecken vanden rog die wij opte het dorp hadde moeten leeveren int conninckx leeger, daer op actie woude petenderen ende met om te vernemen nae het frans volck ende als doen vertert 3-0-0

-        Item opten 18en november doen hadde Gerit Ariens, prijsedent, gecocht voort dorp tot Roij twee coppelen patereijssen ende des huijs hoender van Michiel Donckers ende daer voor tsamen betaelt 5-4-0

-        Item opten 26en november doen waeren Jan Rutten ende Anthonis Gijsberts geweest verneemen nae het frans volck die tot Herpen lagen ende doen tot Uden vertert 0-8-0

-        Item opten 27en november doen vuijt gecocht eenen grooten trop ruijters die tot Uden lagen ende aen hen moeten gheeven 15-0-0

-        Item opten thienden desember doen gegeven door handen Handerick Jan Dirckx 5-0-0 aen eenen trop ruijters die opt Sontvelt bleven houden dat sy hier aen de borgemeesters eenen boij seijnden vant Sontvelt ende die gegeven de voorscreven somme ende dat door consent vanden borgemeester
Item opten 18en desember doen gegeven aenden lutenant van Roermonde die hier lach met veel volckx te voet ende te perde ende aen hem vereert om dat hy soude op trecken, compt ter somme van 3-15-0

-        Item opten 22en desember doen was hier gecomen eenen trop ruijters van Den Graeff ende die gegeven om sy door ryden die somme van 10-0-0

-        Item Jacop Wouters heeft gedaen verscheijde vaerten ende soldaeten gehadt van Schenckeschans die in de straet niemand en woude herebergen ende oock van dat tot sijnnens geleegen ofte gevoedert hadde eenen trop ruijters van Steevenswerdt, compt te samen ter somme van 12-15-0

-        Item waeren Gerit Ariens ende Goort Aertss geweest tot Sint Odenroij by den schoutent van Pelant ende by de scheepenen ende dat ter oorsaecken dat die van Roy ons hier soude comen helpen wacken voor de Krouaten, ende als doen vertert 0-15-0

-        Item opten 3en september doen betaelt voor de savegaerde van het Kijssers volck van Picalominij die somme van 17-10-0

-        Item opt cantoor tot Helmont betaelt van onkosten betaelt die gedaen waeren int lichten der voorscreven savegaerde die somme van 6-6-8

-        Item betaelt aen mijn heer de Vries voor de savegaerde vanden oversten van de Crouwaten die den voorscreven de Vries voor ons gelicht hadde int leeger die als doen lagen bij Gennop int lant [van] Kuijck, bedracht ter somme van 1-0-0

-        Item betaelt aenden trompetter vanden Oversten vande Krouwate die de voorscreven de Vries met gebrocht hadde vuijt het voorscreven leeger die hier geweest was op savegaerde ende hem des dachts moeten gheeven 2 gulden 10 stuyvers compt inden tyt van acht dagen die somme van 20-0-0

-        Item aenden selven trompetter gegeven doen hij ewech rijden de quantitijt van vier vaten haveren, voor ieder vadt betaelt 13 stuyvers, belopt te samen 2-12-0

-        Item opten 24en october doen was Jan Rut Cluijtmans gereden geweest te Gemert om te verneemen nae het konninckx leeger ende als doen tot Gemert vertert 0-6-0

-        Ende die selve reys gegeven aen eenen boy die tijdinge brocht hoe dat met het leeger was ende aen hem als doen gegeven 0-12-0

-        Item opten 28en october doen was den voorscreven Jan Rutten met eenen sceepen van Schijndel wederom geweest tot Gemert om te verneemen nae 't voorscreven leeger ende doen eenen nacht vuijt geweest ende vertert in kost ende bier 0-14-8

-        Opten selven dach gegeven aenden boy van Erp die ons tydinge brocht vant tvoorscreven volck dat die optrocken, aen hem gegeven 0-5-0

-        Item opten 30en october gheeven aen eenen boy vanden schoutent [van] Pelant die tot Gemert wonden ende ons den brieff vande voorscreven schoutent vuijten leeger brocht gegeven 0-12-8 van dat het leeger op brack

-        Item op datum voors(creven) doen was Jan Dirckx gereeden naer Gemert om te vernemen welcken wech het trock ende als doen vuijt geweest eenen nacht ende als doen vertert met sijn perdt te samen 2-6-0

-        Item opten XIen november doen heeft Jan Handerick Vrijnss tot Helmont gehaelt de geschilderde salvegaerde ende daer voor betaelt te weeten voor altesamen die somme van 10-19-0

-        Item gegeven aen eenen boy van Uden sie ons hier tijdinge brocht dat op Seelant veel volckx lach ende aenden boy gheeven 0-8-0

 

 

Hier nae volgen de kerssen (= karren) die wij gedaen hebben soo aent koninckx volck als aent Staete volck alles gelijck hier onder ofte naer bevonden sal worden ende gespetificeert staet

 

-        Item betaelt aen Gerit Handerickx ende Jan Jan Dirckx van dat sy hadde gevaceert met hen perdt ende kers elck den tijt van 16 dagen waer van hen des dachts elck geloft was die somme van 2 gulden 17 stuijvers, belopt te samen bijeen getrocken belopt ter somme van 91-4-0

-        Item hebben Jan Lambers ende Jan Goortss elck aengenomen een kers (= kar) om int leeger te vaeren te weeten int koninckx leeger ende hen daer van elck geloft des dachts en 3 gulden 10 stuyvers ende vuijtgeweest den tijt van 7 dagen, compt te samen ter somme van 49-0-0, welcke voors(creven) kerssen waeren aen genomen opten 16en september 1635

-        Item opten 15en october doen waeren hier vuijt gevaren ses kerssen met rog nae het voorscreven koninckx leeger waer van Jan Lambert Aertss gedaen heeft een kers ende hem dachts daer van geloft die somme van 2 gulden 4 stuyvers, belopt in acht dagen die somme van 18-0-0

-        Item Dirck Meliss is ten selven dagen oock met een kers met rog oock gevaren naer het voorscreven leeger ende oock geladen 3 sacken roggen, compt syn verdinst ter somme van 17-12-0

-        Item Arien Peter Wijnants heeft als doen oock een kers aengenomen des dachys voor die somme van 2 gulden 4 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van VIII dagen, belopt somme van 17-12-0

-        Item Hans Smidts heeft aengenomen oock een kers ende meede gevaren nae het voorscreve) leeger ende hem des dachts daer van geloft 2 gulden 4 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van VIII dagen ende aen hem geloft 25 stuyvers meer als de anderen eens om dat hy eenen sack roggen meer vuerden als de anderen, compt te samen die somme van 18-17-0

-        Item Handerick Jan Willems heeft als doen een kers aen genomen ende hem des dachts geloft die somme van 2 gulden 4 stuyvers compt in acht dagen die somme van 17-12-0

-        Item Jan Lamberts heeft als doen oock aengenomen een kers ende hem des dachts geloft 2 gulden 4 stuyvers, compt in 8 dagen die somme van 17-12-0

-        Item heeft Jan Jan Dirckx vertert doen hij de twee iersten kerssen gelijt hadde op Steevenswerdt Gerit Handerickx ende syn selfs kers ende als doen vertert 2-10-0

-        Ende als doen int vechvaeren moeten gheeven aen de soldaeten tot toeback gelt 0-8-0

-        Ende als doen gegeven aen den commesaris vande kerssen om dat hij wat opsicht nemen soude opte voorscreven kerssen (geen bedrag ingevuld)

 

 

En verder:

 

-        Item alnoch heeft Ansem verdient aen ses salvegaerde te becleden die somme van 0-12-0

-        Item alnoch heeft Jan syn soon in de nacht geweest tot Ueden om te vernemen nae het frans volck, daer aen verdient 0-5-0

-        Item alnoch heeft den selven Thonis gemaeckt een doot kiste tot eenen soldaet namentelijcke Jan van Nistelroy, daer voor 2-`0-0

-        Item alnoch hebben de selve borgemeesters betaelt van buspoijer die somme van 36 gulden 10 stuyvers

-        Item alnoch soo hebben de selve borgemeesteren betaelt voor buspoijer dat sij gehaelt ende gecocht hadden door Joncker Versteegen binnen de stadt van tshertogenbossche het welck was de quantitijt van 25 pont ende voor ieder pont betaelt 19 stuyvers, somma belopt die somme van 23-15-0

-        Item alnoch heeft Jan Jan Dirckx betaelt aen Anthonis Aerts van Erde voor eenen dach die met kooren genomen as nae het coninckx leeger doen die lach int lant van Kuijck 0-15-0

-        Item alnoch heeft Jan Jan Dirckx betaelt aen Arien Handerick Ariens voor eenen sack die als doen oock met het tselve kooren was met genomen naar het 't voorscreven leeger, compt voor den selven sack 0-15-0

-        Item alnoch heeft Jan Jan Dirckx eenen sack gedaen de selve reijs ende oock achter gebleven, compt voor den selven sack 0-15-0

-        Item alnoch heeft Jan Jan Dirckx voorscreven aen Jan Gerit Ariens betaelt eenen sack die als doen oock achter gebleven is, compt voor den selven sack 0-15-0

-        Item alnoch heeft Jan Rutten betaelt voor eenen sack aen Dirck Jan Dirckx die somme van 0-15-0 die als doen oock was met genomen naer 't voorscreven leeger

-        Item Jan Rutten heeft betaelt aen Dielis Gossens voor eenen sack die als doen oock was achter gebleven ende daer voor betaelt die somme van 0-15-0

-        Item Jan Rutten heeft betaelt aen Handerick Dirck Thoniss voor eenen sack die als doen oock was achter gebleven die somme van 0-15-0

-        Item Jan Rutten heeft betaelt aen Geraert Corneliss voor eenen sack die somme van 0-15-0

-        Item Jan Jan Dirckx heeft betaelt aen Geraert Roffen, onder vorster alhier tot Vechel, sie somme van 0-12-0 die Thonis Gijsberts aldaer hadden affgesprocken voor een paerty soldaeten van Breda

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijsse Jan Janss Lackencooper soo bij ruijters als soldaeten ende vaerten by hem gedaen bedracht ter somme van 18-5-8

-        Item alnoch is bevonden dat Jan Jans van Muers verdient heeft aen gequeste ruijters ende soldaeten bij hem Jannen verbonden ende verplaestert, compt ter somme van 5-0-0

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijssen van Handerick Deniss, vorster, die somme van 175-17-8

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen van Handerick Jan Thijss, hereberier alhier tot Vechel te weesen vertert soo by soldaeten als anderssijns, compt ter somme van 21-10-0

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen Gerit Thonis Stooven soo by soldaeten als andersijns, compt ter somme van 51-15-0

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijssen Maergriet, weduwe van Gijsbert Jan Allers, soo bij soldaeten vertert als andersijns, compt ter somme van 219-16-0

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijsen van Magdelena van Heessel ten tijden als sij woenende was in de Straet in de huijssinge toecomende Anthonis Jacobs soo vertert bij soldaeten als andersijns, compt ter somme van 18-18-0

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen van Nieclaes Pauwels soo bij ruijters als soldadeten, compt ter somme van 154-3-8

-        Item alnoch is bevonden te wesen verschult soo voor gaen als andersijns vervallen ten huijssen van Roloff Gielissen alles naerder blijckende bij hem spetivocatie (geen bedrag genoemd)

-        Item alnoch is bevonden tye weesen vertert ten huijssen van Goort Aertss soo bij ruijters als soldaeten, compt ter somme van 23-9-0

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert bij Peter Jan Daniels ende verdint met vaeren als bij soldaeten vertert, compt ter somme van 16-9-0

-        Item alnoch is bevonden tot Jan Handerickx gehaelt te wesen soo olij als andersijns aldaer gehaelt tot de gemijnt als de wacht was nu in october alles maerder blijckende bij sijn spetivocatie, bedracht ter somme van 30-15-0

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen van Roloff Jan Daniels soo bij soldaeren vertert als andersijns, bedracht de somme van 33-19-8

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijssen vanden secretaris soo bij soldaeten als ruijters vertert ende andere vergaderinge aldaer geschiet alles naerder blyckende bij syn spetivocatie, compt ter somme van 132-19-0

-        Item alnoch is bevonden bij den secretaris te weesen verdint met schrijven van verscheijden ackten voor onsen dorpe geschreeven, compt ter somme van 19-10-0

 

 

Het jaar 1636

 

Dorpsrekening 1635-1636:

 

-        Item opten 13en januarij 1636 doen een schenkagie gedaen aenden gouvernuer der stadt Graeff daer om hy ons ontbooden hadde, inden iersten eenen hamel gecocht van meevrou van Erp en vier capuijnen ende een hondert 25 eijeren, compt te samen die somme van 12-2-8

-        Ende als doen geschoncken aenden hoofmeester die somme van 1-5-0

-        Item opten 13en januarij 1636 doen geschoncken aenden serjant op Eijndoven eenen sack kuellen ende daer voor betaelt aen Rut vander Hagen die somme van 1-10-0

-        Item opten 11en martij anno 1636 doen gadaen een schenckagie aenden gouvernuer der stadt Graeff, bedracht ter somme van 100-0-0

-        Item opten 2en januarij 1636 gegeven aen eenen tamboer vanden governuer van Husden die somme van1-5-0

-        Item opten 3 januarij doen geschoncken aenden luijtenhant van mijn heer Tienen twee hammen weegen te samen 22 pont ende voor ieder pont betaelt 5 stuyvers, belopt ter somme van 5-10-0

-        Item opten thienden januarij doen waeren hier gecomen veel gevangens van Cleff die de borgemeesteren vuijt kochten dat sij souden door gaen ende aen hen als doen gheeven 2-10-0

-        Item opten 11en january gegeven aen Gerit Thonis Koenen om dat hy souden eenen dooden ruyter van Den Graeff soude opten kerckhoff opgraven ende kijsten, hem daer van gheeven 2-10-0

-        Ende betaelt aen Anssum Handerick Thijssen voor de doot kijst tot den selven ruijter 2-10-0

-        Item opten 20en januarij doen heeft Thonis den borgemeester vuijt gecocht eenen grooten trop ruijters soo van Den Graeff als van Den Bos ende aen hen moeten gheven die somme van 20-0-0

-        Item opten 24en januarij geschoncken aenden kernedt (= cornet) van mijn [heer] Stackenbroeck om dat hy hier op eenen avont door rijden ende aen hem gegeven 7-10-0

-        Item opten selven dach geschoncken aen Sijmen kertiermeester die somme van 2-10-0

-        Ende als doen moeten gheeven aen een paertij soldaten opte Seelansse hey tot toeback gelt 0-6-0

-        Item opten 27en januarij doen waeren hier gecomen eenen grooten trop ruijters van Roermonde die hier wouden loseeren ende aen hem gegeven 5-0-0

 

 

Dorpsrekening 1636-1637:

 

Hier naer sijn volgende de schenckagien, vuytcopinge ende andere vuijtgeven die van hoijgelt als andere teringe gedaen in vuegen gelijck hier is volgende

 

-        Item opten iersten dach merdt doen waeren hier gecoomen eenen grooten trop ruijters ende daer bij eenen trop te voet die als doen vuijt gecocht ende aen hen moeten gheeven ofte sij wilde looseeren die quantitijt van 14 ryckxdalders, compt ter somme van 35 gulden ende dit geschiet in presentie van Goort Aertss ende Handerick Deniss, vorster

-        Item opten thienden dach merdt doen waeren hier gecomen eenen grooten trop ruijters van Bergen die hier woude looseeren ende aen hen gegeven die somme van 4 gulden 18 stuyvers

-        Item opten achtienden merdt doen geschoncken aen den heere hoogen schoutent binnen Den Bos die quantitijt van een halff hoet heete haver ende daer voor betaelt die somme van 16 gulden 5 stuyvers ende dit geschiet in presentie van den schoutent ende als doen met den schoutent van Erp vertert 14 stuyvers

-        Item opten 19 merdt doen waeren hier gecomen eenen seer grooten trop ruijters van Mastricht die hier wilden loseeren ende de selve vuijtgecocht ende aen hen moeten gheeven die quantitijt van 32 ryckxdalders, belopt ter somme van 80 gulden ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen ende Gerit Aertss

-        Item opten 26en merdt doen waeren hier gecomen eenen grooten trop ruijters van Nieumeegen die hier wilden looseeren ende aen hen gegeven die quantitijt van 12 rijckxdalders ende een quaertken, compt ter somme 28 gulden 2 ½ stuijvers omdat sy door souden rijden

-        Item opten iersten dach april doen waeren hier gecomen een tropken ruijters van Den Bos die hier wat wilden plijsteren ende aen hen gegeven omdat sy door reijden twee rijckxdalders welcke voorschreven ruijters wouden van ons hebben vyftich karssen (= karren) ende van de selve met de voorschreven twee rijckxdalders aff gecocht dat wij er noch mosten doen 30 kerssen om naer Gemeert te varen ende aldaer tot den commenduer op te laden seeckeren quantitijt van granen ende tot Gemert gecomen sijnde by de selve ruijters aldaer ende doen noch van de selve kerssen aff gecreegen 9 kerssen ende daer van gegeven die quantitijt van vyff rijcxdalders ende als doen tot Gemert vertert 22 stuyvers, compt ter somme van 17 gulden 12 stuyvers ende dit geschiet int bij weese Willem Meussen, Jan Handerick Vrijnssen ende Handerick Deniss, welcke kerssen waeren aengenomen om naer Roermonde te vaeren

-        Item op datum voorschreven doen waeren vuijtgevaren de voorschreven kerssen gelyckk die hier onder sullen worden genomineert. Inden iersten vuijtgevaren Handerick Heymans met een kers ende was des dachts geloft 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tyt van drie dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was oock vuijtgevaren Nelis Wouters ende oock vuijtgeweest den tijt van drie dagen ende was hem des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers, compt tesamen die somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was oock vuijtgevaren Jan Goortssen op Ham met een kers van Vechel naer Gemeert ende voorts naer Roermonde ende was hem des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tyt van drie dagen, belopt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorscreven doen was oock vuijt gevaeren Jan Rut Cluijtmans met een kers waer van hem oock des dachts geloft was die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van drie dagen, compt tesamen die somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorscreven dien was oock vuijtgevaren Gerit Gerits met een kers ende hem was des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was vuijtgevaren Handerick Lamberts met een kers ende hem was des dachts geloft 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was vuijtgevaeren Handerick Goort Tijssen met een kers ende hem des dachts geloft 3 gulden ende vuyt geweest den tijt van drie dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was vuijtgevaren met een kers Lambert Handerick ende hem was oock des dachts geloft 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt voorschreven 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was oock vuijtgevaeren Handerick Deniss met een kers ende hem was des dachts daer van geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijtgeweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 12 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum als voor doen was oock vuijt gevaren Michiel Gijsbert met een kers ende was hem des dachts geloft van de gemijnt 3 gulden 10 stuyvers ende vuijtgeweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers0

-        Item op datum voorschreven doen was Han Handerick Vrijnssen oock vuijt gevaren voor de gemijnt van Vechel naer Roermonde ende vuyt geweest den tyt van 3 dagen ende was hem des dachts geloft de somme van 3 gulden 10 stuyvers, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Goort Peter Rutten oock vuijt gevaren voor de gemijnt van Vechel met een kers ende hem was des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest naer Roermonde den tyt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Symon Willems oock met een kers (= kar) met gevaren naer Roermonde waer van hem des dachts geloft was die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Iten op datum voorschreven doen was Gerit Handerickx oock met een kers met geweest naer Roermonde ende van de gemijnt daer toe gecreegen ende was hem des dachts daer van geloft 3 gulden 10 stuyvers ende vuytgeweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum (voorschreven) doen was Aert Gerits oock met een kers gevaren naer Roermonde ende was van de gemijnt daer toe gecreegen ende was hem des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van drie dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Handerick Handerick Brijnssen oock vuijt gevaren als voor met een kers naer Roermonde ende was hem des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Arien Peter Wijnen oock vuijt gevaren met een kers naer Roermonde ende was te voorens daer toe aen genomen ende hem des dachts van de gemynt geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tyt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Jan Dirick Thonis oock met gevaren met een kers naer Roermonde ende was daer toe oock aen genomen ende hem des dachts daer van geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Jan Jan Dirickx oock met een kers vuijtgevaren van Vechel naer Roermonde ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen ende was hem des dachts geloft die somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Lambert Handerickx oock met een kers vuijtgevaren van Vechel naer Roermonde ende vuijt geweest den tijt van 3 dagen ende was hem des dachts geloft 3 gulden 10 stuyvers, compt ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Handerick Jan Willems oock met een kers met geweest van Vechel naer Roermonde ende vuijt geweest den tyt van 3 dagen ende was hem des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers, compt alsoo ter somme van 10 gulden 10 stuyvers

-        Item op datum voorschreven doen was Jan Gerit Ariens oock met syn kers ende perdt met geweest als voor naer Roermonde voorschreven ende oock vuijt geweest den tyt ofte dagen voorschreven ende hem was des dachts geloft die somme van 3 gulden 10 stuyvers, compt alsoe ter somme van 10 gulden 10 stuyvers
Item datum voorschreven doen waeren oock aen genomen dese nae beschreven persoonen oock om met te varen als voor de welcke noch tot Geemert aff krech, waer van elcken persoon is toe gelecht die somme van 3 gulden welcke sijns dese nae beschreeven persoonen. In de iersten Thijs Jacob Thijssen, Dirck Melissen, Michiel Steevens, Gerit Aert Geerlincx, Lonis Aert Gerit Ariens, de wedue Gossen Ariens, Jan Heijmens ende Aert Handerick Thonis, belopt haer verdinst te samen ter somme van 27 gulden

-        Hier naer volgen de perde die met graff Jans leeger waeren geweest ende oock volcht hier tgelt dat gegeven is aen de sauvegarde die geweest waren opte schanschen, kerckhoff ende het kasteel, ieder gelyck hier naer volcht. Item inden iersten Sijmon Willems, Handerick Jan Diricx, Handerick Gort Thijssen ende Peter Handerick Jan Claes die welcke hebben vuijt geweest den tyt van vijff dagen ende Handerick Goortssen voorschreven is eenen dach langer vuijt geweest ende ieder is des dachts toe gelecht by scheepenen die somme van 40 stuyvers, compt ter somme van 41 gulden ende dit geschiet den vijften april

-        Item ten dagen voorschreven doen laeten haelen tot Heeswijck ten huijssen vande prelaet drie kannen wijns ende daer voor betaelt 22 stuyvers om desen te schencken aen graff Jan

-        Ende den boy gegeven van den selven wijn te haelen 8 stuyvers

-        Item alnoch gegeven aen de twee sauvegarde die geweest waeren opten kerckhoff ende de twee die geweest waeren opt kasteel wesende te samen vier sauvegaerde ende aen hen gegeven met een hespe tesamen die somme van 20 gulden 12 stuyvers in presentie van den secretaris

-        Item ten selven dage gegeven aen de sauvegarde die geweest was op den schans aent Havelt die somme van 5 gulden 14 stuyvers, met daer bij gereeckent kost, bier ende haver in presentie van Willem Meussen prijsedent

-        Item ten selven dage geschoncken aen den kertier meester generael die quantitijt van ses rijcxdalders, compt ter somme van 15 gulden

-        Item ten selven dagen heeft Jan Maerten Donckers gegeven aen twee sauvegarde die geweest waeren op de Sijterse schansse die somme van 18 gulden 8 stuyvers, met daer bij gereeckent kost, bier ende haver, in presentie van Michiel Donckers

-        Item ten dage voorschreven heeft Goort Peter Rutten gedaen een paer beslach raderen aen een capitijns kers waer tegen Goort voorschreven wederom heeft gehadt het beslach van een paar anderen waer op Goorden voorschreven van de gemijnte noch in te geloft die somme van 2 gulden 4 stuyvers in presentie van den secretaris ende meer anderen

-        Item opten 9en april geschoncken aen den secretaris van Graff Jan die somme van 20 gulden doen sij wederom quamen van Schenckenschans ende waeren tot Gemert ende dat gedaen ter oorsaecken omdat wij voor die reijs mochten geschapert worden ende om ons perden mochten los gaen ende als doen noch geschoncken aen den secretaris van Luijcas Kaijere, compt 13 stuyvers ende dese schenckagie is gedaen door Joncker Versteegen, Handerick Denissen, Jan Handerick Vrijnssen ende Elias Peterse

-        Ende als doen aen Joncker Versteegen met gegeven eenen rijckxdelder, compt 2 gulden 10 stuyvers

-        Ende als doen vertert tesamen die somme van 36 stuyvers

-        Item opten thienden april doen was hier gecomen een groote paertij soldaeten van Straelen die hier wilde loseeren ende die vuijtgecocht ende aen hen moeten gheeven die somme van 10 gulden 6 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen ende Gerit van Dieperbeeck

-        Item opten 13en april doen was hier gecomen eenen grooten trop ruijters van de graff die hier woude looseeren ende aen hen gegeven omdat sij door rijden die somme van 17 gulden 12 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Goort Aertssen ende Jan Handerick Vrijnssen

-        Item 25en april doen was Handerick Jan Dirickx met de borgemeesteren ten Bos geweest ende aldaer gecocht een hoet haveren ende die geschoncken aen den lutenant van mijn heere den hoogen schoutent ende daer voor betaelt die somme van 28 stuyvers

-        Item ten selven dage geschoncken aen een gidse genampt Jan van Stramprode ses sester haeveren ende daer voor betaelt 5 gulden 5 stuyvers ende dat geschiet in presentie als voor

-        Item opten selven dach geschoncken aen een gidse genampt Hoep van Buel de quantityt van eenen sack haeveren ende daer voor betaelt die somme van 3 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Handerick Jan Diricx voorschreven

-        Item opten 27en april doen waeren alhier comen loseeren eenen trop ruijters van Den Bos ende aen den heren oversten geschoncken twee sacken haeveren ende twee ducatons omdat sij souden

 

 

Het jaar 1637

 

Dorpsrekening 1636-1637:

 

-        Item opten iersten januarij 1637 doen waeren Dirick Aertssen van Erde met Willem Meussen ende Gielen Donckers tot Erp by de scheepenen ende borgemeesteren geweest om met hen te sprecken van den klodt daer om den heere van Tienen Erp ende Vechel beschreeven hadde ende als doen vertert tot Erp 29 stuyvers

-        Item 3en dito doen waeren Elen Peters ende Gerit Janssen van Dieperbeeck ten Bos geweest bij mijn heer Tienen met den schoutent ende die van Erp om den selven klodt aff te coopen ende als doen geschoncken aen den voers(chreven) heere van Tienen 20 gulden

-        Ende als doen vertert ende verschept tesamen 32 stuyvers

-        Ende daer en boven hebben die borgemeesteren van Erp ons over gebrocht dat sij het gelach voor den schoutent hadde betaelt, belopt voor ons contegent 27 stuyvers 2 ort blyckende by de quitantie

-        Item opten 5 dito doen betaelt voor gelasen die in de school gesedt sijn die somme van 23 stuyvers ende dit geschiet  in presentie van meester Peeteren

-        Item opten 8en dito doen betaelt aen den kertiermeester generael het hoijgelt daer hij het hoij voor hadde gelevert opte Lanckstraet dide somme van 368 gulden 11 stuyvers

-        Item opten 10 dito doen waer hier gecomen een grooten trop oft partij soldaeten van Den Bos waer over commendeerden sersant van den heere van Tienen genampt Vrederick ende aen hem als doen geschoncken een hespe wecht 14 pont ende voor ieder pont betaelt 6 stuyvers belopt ter somme van 4 gulden 4 stuyvers

-        Ende als doen daer en boven alnoch geschoncken in gelt aen den selven die somme van 3 gulden 14 stuyvers

-        Item opten 12en dito doen was hier gecomen een trop ruijters ende soldaeten die hier willenden eeten ende drincken ende aen hen gegeven omdat sy door rijden ende gingen ende daer van gegeven die somme van 27 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet ter oorsaecken dat sijn hier wilden hebben veel kerssen (= karren) ende dit geschiet in de presentie van den secretaris

-        Item opten 14en dito doen waeren Dirick Aertssen van Erde ende Gerit van Dieperbeeck tesamen ten Bos geweest bij den rentmeester de Gans met ons bede boecken om die aldaer te worden gevisenteert ende als doen geschoncken aen den voorschreven de Gans eenen haes ende een coppel paterijsen ende daer voor betaelt die somme van 4 gulden

-        Ende als doen geschoncken aen den voorschreven de Gans eenen haes ende een coppel paterijsen ende daer voor betaelt die somme van 4 gulden

-        Ende een coppel kanijnen ende daer voor betaelt 30 stuyvers

-        Ende als doen vertert 28 stuyvers

-        Item opten 15en januarij doen was Jan Maerten Donckers met eenen scheepen van Erp ende eenen borgemeester geweest tot Husden bij graff Willem ende aen hem als doen geschoncken 9 rijckxdalders ende een hespe van 10 pont ende voor ieder pont betaelt 4 stuyvers, compt tot 2 gulden, ende aen den hoofmeester geschoncken eenen rijckdalder en 10 stuyvers, compt te samen ter somme van 27 gulden 10 stuyvers

-        Ende als doen vertert 30 stuyvers waer bij getrocken is de hellicht van de teringe van den scheepenen die van Erp met naer Husden was geweest

-        Iten 23en dito doen was hier gecomen eenen trompetter van Nieumeegen omdat wy souden comen spreecken den governuer ende aen hem als doen gegeven tot een nieu jaer31 stuyvers 2 ort door handen van den secretaris in presentie van Willem Meussen

-        Item opten 25en dito doen was hier gecomen eenen trop ruijters van Nieumeegen ende aan die gegeven omdat sij door rijden door handen van den secretaris die somme van 10 gulden

-        Item opten 6en februarie doen waeren de borgemeesteren geweest met Gielen Donckers tot Schijndel al waer als doen geloseert was Anthonij Krock ende hadden hem als doen niet aengesprocken ende vertert 2 gulden 6 stuyvers ter oorsaecken dat die van den Graff maer twee ofte drie dagen daer te voorens tot Vechel hadde gelegen

-        Item opten 8en februarie doen waeren Eelen Peters ende Goort Aertssen met die van Erp tesamen geweest naer Roermonden om aen den gouvernuer een vereringe te doen ende aen hem als doen geschoncke 37 gulden 10 stuyvers

-        Ende als doen vertert 5 gulden 12 stuyvers ende vuijt geweest den tijt van vier dagen ende drie nachten

-        Item opten 11en februarie doen waeren hier comen loseeren Anthony Krock ende Backx met seer veel volckx ende aen Anthonij voorschreven geschoncken omdat sy souden optrecken die somme van 29 gulden 16 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Gielen Donckers ende den secretaris

-        Item opten 3en januarij 1637 doen waeren alhier geloseert eenen grooten trop ruijters van Nieumeegen ende van den Graff de welcke waeren int getal 75 ruijters belopt ter somme van 75 gulden behalven de soldaeten die daer bij waeren blyckende by de lijste de dato voorschreven

-        Item opten 6en februarie 1637 doen waeren hier noch comen loseeren twee hondert een ende twentich ruijters behalven de soldaeten die als doen daer bij waeren ende eenen weijman met honden welcke soldaeten waeren int getael 4 soldaeten ende eenen weijman, belopen de ruijters ter somme van 221 gulden alles blijckende bij de lijste de dato voorschreven

 

 

Dorpsrekening 1637-1638:

 

-        In den iersten alhier vuijtgecocht eenen trop perdt ruijters van Bergen die hier wilden loseeren ende aen deselve gegeven 5 gulden in kennis van Gerit van Dieperbeeck ende den secretaris

-        Item opten 11en februarie doen geschoncken aen den trompetter van den ridtmeester Krock 2 gulden 10 stuyvers doen Krock voorschreven hier lach ende dit geschiet in kennis Michiel Donckers

-        Item opten 14en februarie doen gegeven aen de ruijters van Roermonde die ons hadde ontbooden ende op Seelandt lagen ende aen haer moeten geven 15 gulden 7 stuyvers omdat se hier niet aen soude coomen logeeren, in kennis van Gerit Jans van Dieperbeeck ende Michiel Donckers

-        Item opten 16en februarie geweest tot Nieumeegen by den gouvernuer mijn heer Sommersdijck ende aen hem geschoncken 40 gulden

-        Ende ten selven dage geschoncken aen den ritmeester Backx die somme van 10 gulden

-        Ende aen den caernedt van den goouvernuer geschoncken 6 gulden 6 stuyvers

-        Ende lutennant van Bacxssen voorschreven geschoncken 5 gulden

-        Ende aen den secretaris van de vrijcheyt te schrijven voor ons dorp van Vechel gegeven 6 stuyvers

-        Ende aen den knecht van Bacxssen geschoncken 5 stuyvers 2 ort

-        Ende ten selven dage gegeven aen eenen boode die wy van den Graeff seijnden naer Uden om tselve voort te worden ontbooden aen die van Vechel, gegeven 9 stuyvers van dat die ruijtereyen van Roermondt lagen op Seelandt

-        Ende op deselve reys gegeven tot toeback gelt opten vech 3 stuyvers 1 ort ende dit alle geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Ende op deselve reyse verteert in drie dagen 4 gulden 5 stuyvers

-        Item opten 18en februarie doen waeren wy ontboden tot Dinther alwaer als doen waeren logerende seeckere troppen van perde van Vendelo die ons aldaer hadde ontboden ende woude tot Vechel coomen logeeren ende aen haer moeten gheeven die somme van 35 gulden 10 stuyvers alle wesende geschiet in presentie van Goort Aertssen ende den secreataris

-        Item opten 24en februarie geweest binnen de staft Graeff by den luijtenant van den heere van Resoor ende aen hem geschoncken 25 gulden in kennis van Michiel Donckers

-        Item opten 3en merdt doen waeren hier gecomen eenen grooten trop ruijters van Den Bos die hier woude logeren ende aen hen gegeven omdat sy door reijden die somme van 12 gulden 10 stuyvers ende dit in kennisse van Gerit van Heessel, secretaris ende Goort Aertssen, schepen

-        Item opten vierden meert doen waeren hier gecoomen eenen grooten trop soldaten die hier woude logeren ende aen haer gegeven omdat sy door ghingen die somme van 15 gulden 3 stuyvers ende dot geschiet in kennis van Handerick Jan Dirickx schepen ende Handerick Denissen, vorster

-        Item opten 9en meert doen waeren wij ontboden tot Erp van een groote paertij soldaeten van Weert die hier woude coomen logeeren ende aen hen moeten gheeven die somme van 22 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen ende den secretaris

-        Item opten 11en meert geschoncken aen graeff Vrisse voor 37 gulden haver ende de selve ten Bos gecocht, bedracht ter somme voorschreven 37 gulden 10 stuyvers

-        Ende denselve dage geschoncken aen den voorschreven knecht die somme van 24 stuyvers 2 ort

-        Item ten selven dage geschoncken aen Hoeb van Buel die somme van 7 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Ende als doen vertert ende verschept tesaemen 33 stuyvers 2 ort

-        Opten 17en meert doen gegeven aen eenen trop soldaeten die hier wouden logeeren die somme van 2 gulden 15 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Goort Aertssen, schepenen

-        Item opten 20en meert doen waeren hier gecoomen eenen trop perdt ruijters van Bergen op Soom die hier wouden loogeren ende aen hen moeten gheeven omdat sy door ghingen die somme van 13 gulden 17 stuyvers ende dit geschiet in presentie van schepenen Willem Meussen ende Goort Aertssen van Rullen

-        Item opten 25en meert doen waeren hier gecoomen eenen trop soldaeten van tachtentich man die hier woude logeren ende goet bescheet by haer hadde ende aen hen gegeven omdat sy door ghingen die somme van 16 gulden 15 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Goort Aertssen ende Handerick Jan Dirckx, schepenen

-        Item opten 29en meert doen waeren wij ontboden des snachts van den luetenant van den heere van Resoor die als doen lach tot Berlecum ende aen hem als doen moeten gheeven die somme van 18 gulden 18 stuyvers omdat hij hier nijet en soude coomen logeren

-        Ende opten 6en april doen waeren hier gecoomen eenen grooten trop soldaten die hier woude logeeren ende aen haer gegeven omdat sy door ghingen die somme van 7 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Goort Aertssen ende den secretaris

-        Item opten 12en april doen waeren hier gecoomen eenen trop ruijters die hier wouden logeeren ende aen haer gegeven omdat sy door reijden doe somme van 17 gulden 10 stuyvers ende dit in presentie van den secretaris

-        Item opten selven dach doen waren hier gecoomen een grooten trop soldaten van Weert die wouden logeeren, aen haer gegeven omdat sy door ghingen die somme van 7 gulden 10 stuyvers in presentie van den secretaris

-        Item opten 14en april doen waeren hier gecoomen een trop ruijters die hier wouden loseeren ende aen haer gegeven die somme van 5 gulden in presentie van den secretaris

-        Item opten 16en april doen waeren Gerit Steevens ende Michiel Donckers geweest te Graeff by mijn heer Staeckenbroeck ende meer anderen ende als doen aen myn heer Staeckenbroeck geschoncken 10 gulden

-        Ende aen de knechts geschoncken 31 stuyvers

-        Item opten selven dach geschoncken aen den ridtmeester Decker die somme van 10 gulden

-        Item alnoch ten selven dage geschoncken aen den luetenant van den heere van Resoor die somme van 9 gulden 9 stuyvers

-        Item die selve reijs vertert 31 stuyvers alles in presentie van Michiel Donckers voorschreven

-        Item opten 22en april doen gesonden naer Gennep Maergriet naergelaete wedue wijlen Daniel Janssen met Jan Lonisse om aldaer te verneemen welcken wech de convoije van den coninck soude trecken die als doen voor hande was ende aen haer als doen met gegeven tot teergelt 24 stuyvers

-        Item opten 11en meij doen waren hier gecoomen eenen grooten trop soldaten van Ravesteijn die hier wilde looseeren ende aen haer gegeven omdat sy doorgingen die somme van 15 gulden 5 stuyvers in presentie van Willem Meussen

-        Item opten 15en mey dien was hier gecoomen den serjant Vrederick met een groote paertij soldaeten die hier wilde logeeren ende aen hem gegeven omdat hij doorghinck die somme van 3 gulden 3 stuyvers

-        Item den 22en meye doen was hier gecoomen een groote paertije soldaeten van Emmerick die hier wilden logeeren ende aen haer gegeven omdat sij doorgingen die somme van 18 gulden 2 stuyvers 2 ort ende dit geschiet in presentie van den secretaris ende Jan Handerickx

-        Ende opten 26en meije doen waeren hier gecoomen eenen trop ruijters die hier wouden logeeren ende aen hen gegeven omdat sy door rijden soude ende aen hen als doen gegeven 4 gulden ende dit geschiet in presentie van den secretaris

-        Item opten 27en meij geschoncken aen den rentmeester de Gans twee coppelen duijven ende alnoch twee coppelen wachtelen ende daer voor tesaemen 24 stuyvers

-        Item opten 3en junij gegeven aen eenen trop ruijters die als doen lagen tot Roij ende ons hier hadde ontbooden ende aen hen moeten gheeven onmdat sy ons verschonden voor die reijs de somme van 10 gulden 5 stuyvers in presentie van Gerit Janssen van Dieperbeeck

-        Item opten thienden junij doen gegeven aen eenen trop ruijters van Den Bos die somme van 4 gulden 2 stuyvers 3 ort die hier woude loseeren in presentie van Willem Meussen ende Gerit van Dieperbeeck

-        Item opten 15en junij doen waeren gecoomen eenen grooten trop soldaten van Weerdt die over de hondert man sterck waeren ende aen haer gegeven omdat sy door ghingen die somme van 25 gulden in presentie van Gerit Jans van Dieperbeeck ende den secretaris

-        Item opten 18en junij doen waeren hier gecomen des snachts eenen trop ruijters vant legers volck die hier wilden loseeren ende aen hen gegeven omdat sij door rijden die somme van 12 gulden 12 stuyvers ende dit geschiet in presentie Goort Aertssen ende den secretaris

-        Item opten 25en junij doen geweest tot Oijen om te vernemen naer het staete leeger wanneer die soude vertrecken ende als doen geschoncken aen Joris de gidse de somme van 5 gulden ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Ende als doen vertert 21 stuyvers 2 ort

-        Item opten 27en junij doen waeren hier gecomen eenen grooten trop soldaten vant staeten leegers volck die sterck waeren over de hondert man ende aen hen ghegeven omdat sy door gngen die somme van 25 gulden in presentie van Goort Aerts ende den secretaris

-        Item opten iersten julij doen waeren hier gecoomen eenen trop ruijters vant leegers volck die hier woude loogeeren ende aen hen gegeven omdat sij door rijden die somme 7 gulden 10 stuyvers in (presentie) van Goort Aertssen ende den kuster

-        Item opten selven dach doen waeren Willem Meussen ende Handerick Lamberts met een kers geladen met alderhande provisie om daer met te vueren nae het leeger bij den hertich van Billonge die als doen was vertrocken ende als doen vertert tot Os 34 stuyvers 1 ort

-        Item opten tweeden julij doen waeren wy wederom beschreeven vanden voorschreven haertoch die als doen lach tot Vellip die ons hadde beschreeven om vier voeder hoys ende acht mudden haveren ende hem die affgecocht ende hem daer voor moeten gheeven 32 gulden 10 stuyvers

-        Ende aen den secretaris als doen geschoncken 2 gulden 10 stuyvers

-        Ende die selve reyse geschoncken aen den heere van Resooer ende aen hem als doen geschoncken een hoet haveren ende daer voor betaelt 24 gulden

-        Ende als doen vertert 3 gulden VIII stuyvers ter oordaecken dat wy als doen worden overloopen met Jan van Aernem ende meer anderen. Ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Item opten vijfsten julij doen waeren hier gecoomen eenen trop soldaeten vant leegers volck sterck over de hondert man die hier wilden eeten ende drincken ende aen hen gegeven omdat sy door gingen die somme van w21 gulden 5 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Goort Aertssen ende den secretaris

-        Item opten sesten julij doen waeren hier gecommen een groote paertij soldaeten van Ravenstyn die hier wouden looseeren ende aen hen gegeven omdat sy door gingen 10 gulden 9 stuyvers 2 ort ende die geschiet in presentie van Willem Meussen ende Gerit Jans van Dieperbeeck

-        Item opten thienden julij als doen geweest tot Ravenstijn bij den graeff van Hooren ende aen hem als doen geschoncken 31 gulden 2 stuyvers

-        Ende aen synnen secretaris als doen geschoncken 12 ½ stuyvers

-        Ende als doen geschoncken een hamme aen denselven graeff wecht thien pont die welcke die van Erp ons halff hebben goet gedaen soe dat ons paert noch belopt die somme van 20 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Item opten 17en julij doen waeren wy geweest met die van Erp tot Vellip ende daer gevueert een kerre stroijs ende daer voor betaelt 2 gulden 4 stuyvers

-        Ende aen den oversten luijtenant geschoncken eenen tob boteren wecht 21 pont ende voor ieder pont betaelt 4 stuyvers belopt 4 gulden 4 stuyvers

-        Item aen denselven geschoncken een hamme ende voor ieder pont betaelt 4 stuyers, belopt 2 gulden 10 stuyvers

-        Item betaelt voor den tobbe daer de voorschreven booter in was 15 stuyvers

-        Ende die selve reijs geschoncken drie coppelen hoenderen voor ieder coppel betaelt 12 stuyvers, belopt 36 stuyvers ende dit geschiet in presentie van Willem Meussen

-        Ende alnoch ten selven dage gegeven aen den oversten Lutenant die doen by den graff lach voor schaep ende wyn die hij van ons wilden hebben en daar voor gegeven 19 gulden 18 stuyvers 1 ort

-        Ende aen den secretaris van de beledt te schrijven gegeven 12 ½ stuyvers

-        Ende als doen vertert met die voerluijden die het stroy daer hadden gevuert tesamen 32 stuyvers 2 ort

-        Item opten 29en julij doen was hier gecoomen eenen grooten trop soldaeten vant leegers volck die hier wilden loseeren ende aen den oversten gegeven omdat hij se door leijden die somme van 33 gulden 7 stuyvers

-        Item opten lesten julij doen waeren wij ontboden van den governuer van Bergen ende Roermondt die als doen lagen tot Hees ende aen hen moeten gheeven oft sy woude hier coomen loseeren die somme van 85 gulden 10 stuyvers ende dit geschiet in kennis Gerit van Dieperbeeck ende den secretaris

-        Item opten 7en augustij doen geschoncken aen den commenduer Tuyl 11 gulden 12 stuyvers

-        Ende alnoch twee coppelen hoender ende daer voor betaelt 16 stuyvers

-        Ende alnoch geschoncken aen den selven Tuijl onderhalff coppel patereijsen ende daer voor betaelt 27 stuyvers

-        Item die selve reijsse geschoncken aen den serjant Vrederick twee coppelen hoender ende daer voor betaelt 16 stuyvers

-        Ende als doen vertert 15 stuyvers ende dit alles geschiet in kennis Michiel Donckers

-        Item opten 15en augustij doen waeren hier gecomen twee troppen perdt ruijters den eenen tsmorgens ende den anderen des avonts die hier wouden logeren ende aen haer gegeven omdat sy door rijdebn die somme van 18 gulden 13 stuyvers ende dit geschiet in kennis Michiel Donckers ende den secretaris

-        Item opten 28en augustij doen waer hier gecoomen eenen grooten trop soldaeten van Lier die hier wouden eeten ende drincken ende aen hen gegeven omdat sy door gingen die somme van 10 gulden 1 stuyvers in kennis van den secretaris met meer anderen

-        Item opten iersten september doen waeren hier gecomen eenen grotten trop ruijters van Gertruijenberge die hier wouden logeren ende aen hen gegeven omdat sy door ryden die somme van 5 gulden in kenisse van Goort Aertssen

-        Item opten tweeden september doen was de prinsse caerdinael met syn geheele hermade comen logeeren tot Orschodt ende Boxtel ende als doen waeren daer nae toe gereden die borgemeesteren ende Michiel Arien Donckers tsamen met drie perden om te vernemen waer sij nae toe wouden ende als doen geloft aen den oversten die tot Bocxtel lach die kuecken te comen versien ende als doen vertert 7 gulden 1 stuyvers ondere geloft tselve te brengen tot Gemert alwaer hij des anderen dachts tsavonts logerden ende wy waeren daer doen niet connen bycomen ende was des anderen dachts tsmorgens geheel vroch vertrocken ende als doen aen hem daer voor geschoncken doen hy by Roermonde lach die somme van 31 gulden 14 stuyvers

-        Ende aen den capityn ende lutenant geschoncken die somme van 15 gulden ende dit geschiet in kennis van Michiel Donckers

-        Ende als doen vertert 3 gulden 10 stuyvers

-        Ende als doen geschoncken aen Jan Aertss van Oers ende eenen lutenant geschoncken tesaemen 21 gulden 12 stuyvers in kennis van Michiel Donckers

-        Item opten 8en september doen geschoncken aen Lowije de Pree die somme van 113 gulden 15 stuyvers doen hij tot Uden lach ende dit geschiet in kennis van Goort Aertssen ende den secretaris

-        Item opten 12en september doen myn heer Staeckenbroeck noch lach tot Uden doen hij ons noch hadde ontboden om de kuecken te comen versien ende als doen aen hem geschoncken een halff tonne Bos witbier, noch eenen vetten hamel, noch 8 jonge hoender, 35 eijeren, eenen haes, noch 14 vaten haveren ende 30 pont vles, belopt tesamen ter somme van 16 gulden

-        Item die selve reijs geschoncken aen den trompetter van myn heer Staeckenbroeck 2 gulden 2 gulden 10 stuyvers

-        Item ten selven dage doen waeren hier gecomen eenen trop soldaeten die hier wouden eeten ende drincken ende aen hen gegeven omdat sy door ghingen die somme van 2 gulden 10 stuyvers

-        Item opten 17en october als wanneer als myn heer Staeckenbreock lach int quartier van Breda tot Alffen waeren daer nae toe gereden Anthonis Jacobs ende Goort Aertssen om te sien oft mee hem hadde connen gesprecken dat hij ons dorp hadde connen verschoonen om van de nederlage te wesen bevrijt twelck niet en mocht geschieden ende als doen vertert 8 gulden 13 ½ stuyvers

-        Item opten 26en october doen waeren hier gecoomen eenen trop perdt ruijters die hier wouden logeren ende aen hen gegeven omdat sij door reyden die somme van 5 gulden

-        Item opten 29en ocrober doen geschoncken aen den audituer van den Graeff 30 pont booteren ende voor ieder pont betaelt 4 stuyvers 1 ort, belopt 6 gulden 7 ½ stuyvers

-        Ende als doen vertert met den voerman 17 stuyvers 2 ort

-        Item opten vijften november als wanner mijn heer Stackenbroeck lach tot de drie Berssen doen met Willem Meussen daer naer toe gereden ofte mee hem al noch hadt connen vuijtcoopen hetwelck niet en mocht geschieden ende als doen tesamen vertert met de perden 9 gulden 1 stuyver

-        Item opten 6en november geschoncken aen den soone van den caertiermeester generael die somme van 6 gulden 6 stuyvers ende dit geschiet in kennis van Willem Meussen

-        Item opten 11en november doen waeren tot Schyndel geloseert eenen seer grooten trop ruijters van Maestricht die ons hadde ontbooden ende aen hen moeten gheeven die somme van 19 gulden 10 stuyvers

-        Ende als doen vertert tot Schijndel 17 stuyvers

-        Ende gegeven aen twee boijen die in de nacht van Schijndel hier quamen 24 stuyvers alles in kennis van Michiel Donckers

-        Item opten 15en november doen waeren hier gecomen seer veel gevangens die hier tsnachts hier wouden blijven ende waeren sterck in de 20 man ende aen hen gegeven omdat sy doorgingen die somme van 5 gulden in kennis van den kuster

-        Item opten 21en november toen was hier gecomen eenen bode van Antwerpen die eenen brieff hier brocht van Merwyck omdat wy soude comen pachten de persoons thienden ende aen hem gegeven 5 gulden in kennis van den secretaris

-        Item opten 27en november doen gecocht een vedt vercken van Lennaert Anthonissen op Lanckvelt ende daer voor betaelt die somme van 25 gulden 3 stuyvers ende tselve vercken geschoncken aen den ritmeester Summeren

-        Item alnoch ten selven dage gecocht twee vedte vercken van Handerick Ariens opten Ordt ende daer voor betaelt die somme van van welcke twee voorschreven vercken is het een ongans bevonden ende quaet gevallen ende daer van ten Bos gegeven van accijns ende anderen onraet aen den vercooper gecort, soo dat rijn blijft voor vuijtgheeven voor het een vercken die somme van 22 gulden ende dit geschit in kennis van Michiel Donckers

-        Ende als doen vertert 3 gulden 18 stuyvers

-        Item opten iersten desember doen was hier gecomen een paertij soldaten die hier wilden eeten ende drincken ende aen hen gegeven omdat sij door gingen die somme van 3 gulden 3 stuyvers in kennis van den secretaris

-        Item opten vijften desember doen gecocht een vercken van Rut Peter Rutten ende daer voor betaelt die somme van XXII gulden 7 stuyvers ende tselve te Graeff aen Joncker Decker geschoncken

-        Ende doen mee tselve vercken nae den Graeff vuerden doen gegeven tot toebackgelt opten wech 4 stuyvers

-        Ende als doen vertert met perdt ende kers op een nacht 2 gulden 7 stuyvers

-        Item opten 6en desember doen waeren tot Erp comen logeeren eenen trop ruijters te voet ende te perdt die ons hadde ontboden ende aen hem moeten gheeven 16 gulden 3 stuyvers in kennis van Willem Meussen

-        Item opten 8Ien desember doen waeren hier gecoomen eenen trop perdt ruijters die hier wouden looseeren ende aen hen gegeven omdat sy door rijden die somme van 12 gulden 12 stuyvers ende dit geschiet in kennis van Michiel Donckers

-        Item opten 9en doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van Bergen die hier wilde logeeren ende aen hen gegeven die somme van 12 ½ gulden in kennis van Jan Handerickx

-        Item opten 17en desember doen waeren hier gecomen eenen trop ruijters van de Graeff die hier wouden logeeren ende aen hen gegeven omdat sy door rijden die somme van 5 gulden

-        Item sijn Anthonis Handerickx ende Maerten Donckers getrocken naer Antwerpen om die thienden wederom te pachten ende als doen vertert ende vervaren die somme van 32 gulden 2 ½ stuyvers blyckende by de spetivocatie

-        Item opten 20en desember doen was hier gecomen eenen trompeter van Aernem van den lutenant Krock ende hem met gegeven voor den selve Krock die somme van 25 gulden

-        Ende aen den trompeter vereert 31 stuyvers 2 ort in kennis van den secretaris

-        Item opten 21en desember doen geweest ten Bos by den ridtmeester Wijnterroij ende aen hem geschoncken met eenen comesaris onderhalff hoet haveren ende daer voor betaelt die somme van 43 gulden 12 stuyvers

-        Ende aen synnen secretaris geschoncken 25 stuyvers

-        Item ten selven dage geschoncken aen Hoeb van Buel die somme van 5 gulden

-        Item die selve reys geschoncken aen den serjant Vrederick die somme van 3 gulden 3 stuyvers

-        Ende doen vertert die somme van 3 gulden 16 stuyvers omdat wy als doen mosten vuijtblijven eenen nacht in kennis van Willem Meussen

-        Item ten selven dage gegeven aen de soldaeten die hier quamen executeren vanweegen den nieuwen schoutent van Pelandt ende dat voor de penningen die hem de heeren staeten hadden toegelecht ende als doen gegaen naer Den Bos by den selven schoutent ende hem als doen geschoncken Erp ende Vechel tesaemen een hamme die ons kost voor ons paerdt 22 stuyvers 1 ort

-        Item ten selven dagen doen waeren Michiel Donckers ende Gerit Steevens tesamen gegaen naer Huesden bij graeff Willem ende meer andere capitijns ende aen haer lieden tesaemen geschoncken tot een nieu jaer die somme van 37 gulden 18 stuyvers 2 ort

-        Item opten 24en desember doen was hier gecomen eenen tamboer van den gouvernuer van Den Bos dat wy hem souden een nieu jaer brengen ende aen denselven tamboer geschoncken 25 stuyvers

-        Item ten selven dage gegeven aen Jan Gerlincx die somme van 2 gulden 5 stuyvers ter oorsaecken dat hy den chijns voort dorp tot Antwerpen met de boeten had betaelt 2 gulden 5 stuyvers

-        Item 27en desember doen hebben eenen trop soldaeten die tot Erp lagen ons ontbooden ende aen hen moeten gheeven 9 gulden 4 stuyvers in kennis van Willem Meussen

 

 

Hier naer volgen die verteringe in de Straet gevallen soe van soldaeeten als andere oncosten gevallen tot verscheyden reijssen ende tot verscheyden huijssen

 

-        Item inden iersten is bevonden te weesen vertert ten huijsen Geraert van Heessel secretaris alhier die somme van 322 gulden 8 stuyvers

-        Item Anthonis Jacobs brengt inne vant tgheene den voorschreven Thonis heeft verdient soe met vaeren ende verschoten boije loonen hij heeft verschooten aen verscheijden booden ende blijcken sal by sijn spetivocatie, bedracht ter somme van 68 gulden 15 stuyvers 2 ort

-        Item tot Goort Aertssen vertert ende verdient loon bij hem Goorden verdient soe met vaeren als anderschijns, bedracht ter somme van 14 gulden 13 stuyvers

-        Item is bevonden te weesen verteert ten huijsse van Peter Jan Daniels ende mede daer by gereckent het tgheene Peter voorschreven verdient heeft met vaeren als anderschijns, bedracht ter somme van 24 gulden 10 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen verteert ten huijsse Jan Handerick Laireijnssen ende oock daer meede innegetrocken tgheene tot sijnnen huijsse is gehaelt soe hespen als anderschyns alles naerder blyckende by syn spetivocatie, bedragende ter somme van 33 gulden 10 stuyvers

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen van Roloff Jan Daniels soe by soldaeten als anderschyns vertert alles naerder blijckende by syn spetivocatie bedracht ter somme van 14 gulden

-        Item is bevonden dat Anthonis de Smidt compt van onsse gemijnte die somme van 2 gulden 12 stuyvers soe van broot hij voor de gemijnt heeft gedaen als andere eijsserwerck hij aen de voorschreven gemeynte heeft gedaen

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijsse Jan Janssen van Asten soe van soldaeten teringe als anderschijns bedracht ter somme van 30 gulden 16 stuyvers

-        Item is bevonden dat Jan Janss van Meuwen heeft verdient van bode loonen die hij voor onssen dorpe heeft verdient alles naerder blijckende by syn spetivocatie, bedraechgende ter somme van 15 gulden 9 stuyvers

-        Item alnoch is bevonden te wesen verteert ten huijsse van Handerick Denissen vorster die somme van 127 gulden 18 stuyvers

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huyssen van Handerick Jan Thijssen die somme van 25 gulden

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijsse van Peter Handerick Huijben die somme van 20 gulden 3 stuyvers

-        Item alnoch is bevonden te weesen vertert ten huijssen Gerit Anthonis Stooven soo bij soldaeten als anderschijns vertert, bedracht ter somme van 6 gulden 7 stuyvers

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijsse van Niclaes Pauwels soe by soldaeten als anderschijns, bedracht ter somme van 102 gulden

-        Item alnoch is bevonden te wesen vertert ten huijssen van Mathijs Peters soe by soldaeten als anderschijns, bedracht ter somme van 165 gulden 9 stuyvers

 

 

Item hier naer volgen de ruijterslysten van twee verscheijden reijsen dat die selve hier hebben gelegen alles naerder blyckende bij de lijste daer van sijnde

 

-        Item de ierste lyste bedracht de quantiteijt van 326 ruijters ende elcken ruijter gereckent op 20 stuyvers belopt ter somme van 326 gulden alles by schepenen gereckent
Item de tweede lijste bedracht de quantiteijt van 35 ruijters oock elcken gereckent op 20 stuyvers belopt ter somme van 35 gulden blyckende by de lyste daer van synde ende by schepenen gereckent

 

 

Verder:

 

-        Item alnoch hebben Gerit Steevens ende Anthonis Handericx betaelt aen degheene die met het leeger waeren gevaeren te Graeff, tot Nieumeegen ende Arnem, bedracht ter somme van 35 gulden 10 stuyvers blyckende by de lijste

-        Item Handerick Lamberts heeft betaelt aen verscheyde voerluijden die oock met het staete leeger waeren gevaeren soe tot den Graff als tot Nieumeegen ende Arnem, bedracht ter somme van 32 gulden blyckende by de lijste

 

 

Het jaar 1638

 

Dorpsrekening 1637-1638:

 

-        Item opten tweeden januarij 1638 doen was hier gecomen den serjant Vrederick met eenen grooten trop soldaeten ende aen hem als doen geschoncken 4 gulden VIII stuyvers dies gelofden hy ons in een halff jaer niet weder te begasten endie dit geschiet in kennis van den secretaris

-        Item opten 14en januarij doen waeren tot Uden coomen logeeren eenen grooten trop ruijters van Huesden ende aen hem moeten gheeven 37 gulden 10 stuyvers in kennis van Willem Meussen

-        Item opten 15en januarij doen syn Anthonis Handerickx ende Maerten Donckers wederom geweest tot Antwerpen ende Bruessel ende aldaer die thienden gepacht gelijck hier geblecken is ende als doen vertert ende vervaren tesamen die somme van 32 gulden 12 stuyvers alles naerder

-        Item opten 26en janaurij doen waeren Anthonis Handerickx ende Maerten Aert Donckers tesaemen ten Bos geweest by Aert Donckers ten Bos omdat hij aen synnen broeder soude willen schrijven om voor ons borge te worden aen den persoon voor de thienden die wy van hem hadde gepacht ende als doen gegeven ten Bos van de borichrochte te passeeren ende de brieven daer van vuijt te maecken, belopt 4 gulden

-        Ende vuijt geweest twee dagen ende vertert 6 gulden 7 stuyvers alles geschiet in kennis Gerit Handerickx ende Michiel Donckers

-        Item opten iersten februarie doen waeren hier gecomen over 200 perdt ruijters die tot Schyndel gelegen hadde die hier wilden looseeren ende hebben hen noch door gecreegen met groot bidden ende aen hen gegeven die somme van 56 gulden 15 stuyvers in kennis van den secretaris

-        Item opten vierden februarie doen geweest ten Bos tot den gouvernuer met wilbraet gelyck hier naer volcht. In den iersten eenen haes daer voor betaelt 2 gulden, noch eenen haes ende een velthoen daer voor betaelt 2 gulden 15 stuyvers, noch eenen levenden haes daer voor betaelt 3 gulden 10 stuyvers ende aen den hooffmeester als doen geschoncken 30 stuyvers, belopt te samen die somme van (geen bedrag ingevuld) ende als doen vertert 2 gulden 12 stuyvers, compt alsoo tesaemen ter somme van 12 gulden 7 stuyvers alle geschiet in kennis van Michiel Donckers

-        Item opten 8en februari doen waeren hier comen executeren acht oft 9en soldaten van Antwerpen ende quamen executeeren opten chijns van buijten de vertich voeten ende aen hen gegeven van executie oft moeten gheeven die somme van 10 gulden 12 stuyvers in kennis van Michiel Donckers ende Aert Gerits

 

 

Dorpsrekening 1638-1639:

 

Hier naer volgen de schenckagien gedaen inden jaerre 1638 in vuegen ende manieren hier naer volgende

 

-        In den iersten geweest den derden martij bij mijnheere Staeckenbroeck ende hem voor een nieuwe jaer geschoncken de somme van 100 gulden 2 stuyvers

-        Ende alsdoen aen den audituer geschoncken 6 gulden 6 stuyvers

-        Noch aen den luijtenhandt geschoncken die somme van 12 gulden 12 stuyvers

-        Alnoch aen den cornedt geschoncken die somme van 2 gulden

-        Alnoch aen Staeckenbroeck geschoncken een coppel levende patereijsen daer voor betaelt 2 ½ gulden

-        Ende alsdoen verteert 15 stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Item opten 14 februarij geschoncken aen den gouvernuer tot Nimmegen die somme van 75 gulden

-        Alnoch een coppel patereijsen ende daer voor betaelt 35 stuyvers

-        Alnoch aen den cornetroer 7 ½ gulden

-        Alnoch aen den cornetroer een ham woech twaelf pondt ende voor ieder pondt betaelt 4 ½ stuyvers belopt tesamen die somme van 2 ½ gulden 4 stuyvers

-        Alnoch aen den secretaris 2 ½ gulden

-        Alnoch aen den handtschoenmaecker 15 gulden

-        Alnoch vertert ende verschept tsamen 4 gulden 10 stuyvers in presentie van Willem Bartholomeussen

-        Item heeft Michgiel Adriaen Donckers met Goiart Peter Rutten geweest tot Berchom opten 23 junij bij eenen trop perde ruijters ende deselve geschoncken die somme van 23 gulden 4 stuyvers

-        Ende alsdoen vertert 16 stuyvers

-        Item heeft Aert Geraerts met Goiart Peters borgemeester ten Graeff geweest ende aldaer gecocht een ham woch twaelf pondt ende voor ieder pondt betaelt vijf stuijver ende deselve geschoncken aen den audituer opten 26 junij, belopt tesamen 3 gulden

-        Ende alsdoen verteert 15 stuyvers

-        Item heeft Hendrick Ariens opten 17 septembris ruijters van Den Bos op de heij gedraegen bij de Coeveringh eenen sester haeveren in presentie van Corst Verhoeven ende voor deselve betaelt 24 stuyvers

-        Item den 26 augusti de borgemesters van Ueden gegeven11 gulden 5 stuyvers die sij verschooten hadden aen die voerlieden van Vechgel waermede sij henselven hebben los gemaeckt in presentie van Willem Bartholomeus

-        Item den 13 februarij doen wij de salvegarde lichten bij mijnheer Staeckenbroeck ende in alles daer van gegeven 9 gulden 18 stuyvers

-        Alnoch een schaep, booter ende hoender belopt tesamen de somme van 18 gulden 2 ort in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Somma lateris 68 gulden 2 ½ stuyvers

-        Item den 17 februarij doen wij die sauvegaerde lichten van den graef van Stijrum, daer af gegeven 9 gulden 4 stuyvers

-        Ende alsdoen geschoncken een schaep, booter, een cauwe hoender ende een ham, belopt int geheel ter somme van 16 gulden 16 stuyvers in persentie van Joncker G. Van der Schaudt, schoutet tot Erp ende Vechgel ende Michgiel Arien Donckers

-        Item den 17 september geweest tot Dinter bij den ritmester Crock ende hem geschoncken 20 gulden 6 ½ stuyvers in presentie van Jonckr van der Schaudt ende den secretaris van Vechgel

-        Item den 17 septembris waeren hier gecomen een partij soldaeten van Ravesteijn ende aen haer gegeven omdat sij door gingen die somme van 7 gulden 12 stuyvers in presentie van Willem Bartholomeussen

-        Item geweest den 23 septembris tot Velp bij sijn hocheijt ende aldaer gehaelt sauvegarde ende voor deselve gegeven de somme van 26 ½ gulden

-        Alnoch aen den knecht van sijn hocheijt ende den secretaris geschoncken die somme van 22 gulden 3 stuyvers

-        Ende alnoch dieselve reijse een schaep aen denselven geschoncken, daer voor betaelt 9 ½ gulden

-        Alnoch seven coppelen levende patereijsen daer voor betaelt die somme van 11 gulden 2 stuyvers

-        Ende alsdoen vertert 5 gulden met den voerman met sijn kaers ende met Korst Verhoeven omdat wij moeiten hadden met het ruijters perdt in presentie van Michgiel Arien Donckers ende Aert Gerarts

-        Item den 26 september geweest by den luijtenhandt van den graeff van Stierum ende aen denselven geschoncken een mudde haveren ende een ham, belopt int geheel ter somme van 8 gulden 4 stuyvers

-        Alnoch dieselve reijse geweest bij mijnheer Staeckenbroeck ende den audituer ende daer geschoncken aen schaep ende ses coppelen hoender ende daer mede verdroncken eenen stoop wijnts, belopt ter somme van 9 gulden 4 stuyvers

-        Ende alsdoen verteert 29 stuyvers in presentie van Aert Grrarts

-        Item den 27 septembris hebben dieselve borgemesters geweest ter ordinantie van schepenen Jan Geerlinckx naer het coninckx leger liggende bij Venloo om de voerlieden af te copen ende daer van gegeven 12 ½ gulden 2 stuyvers

-        Ende dieselve reijse gschoncken twee coppelen levende patereijsen daer voor betaelt 3 ½ gulden 2 stuyvers in presentie van Jan Geerlinckx

-        Item den 10 novembris heeft Willem Jan Claes ende Gerart Janssen van Dieperbeeck geweest tot Lier om de rekeninge van dorpswegen te doen tegen de Vrouwe van Berchwijck ende alsdoen tsamen verteert 17 gulden 14 stuyvers

-        Ende aen deselve geschoncken 3 gulden 3 stuyvers

-        Alnoch aen den knecht 31 ½ stuyvers

-        Item den 10 novembris Hendrick Jan Dierckx ende Willem Jan Claes hebben tsamen geweest tot Tongere om die quitantie te haelen om tot Lier haer rekeninge daer mede te doen ende alsdoen tot Tongere ende St. Oeden Roij tesamen verteert 32 ½ stuyvers

-        Item den 17 decembris geweest ten Graeff bij den luijtenhandt van mijnheer van Risoor ende hem geschoncken die somme van 18 gulden 3 ½ stuyvers

-        Ende alsdoen verteert ende verschept 9 stuyvers in presentie van Aert Gerarts

-        Item geweest eenen trop perde ruijters van den Graeff die alhier wilden loseeren ende aen deselve gegeven 12 gulden 9 stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers ende meer andere naebueren

-        Item den 2 januarij geweest twee weijlieden van mijnheer van Brederroij ende aen deselve voor een nieuwe jaer geschoncken 24 stuyvers

-        Item den 3 januarij geweest den trompetter van mijnheer Thienen ende dieselve voor een nieuwe jaer geschoncken 39 stuyvers in presentie van Willem Bartholomeussen

-        Item den 12 februarij alhier geweest eenen trop ruijters van den Graeff die hier wilden peijsteren ende dieselve gegeven 5 gulden in presentie van Willem Bartholomeussen

-        Item den tweeden martij alhier geweest eenen trop ruijters van den Graeff die hier wilden peijsteren ende dieselve gegeven die somme van 15 gulden in presentie van Anthonis Hendrickx

-        Item den 27 martij alhier geweest eenen trop ruijters van den Graeff die hier wouden loseren ende dieselve gegeven die somme van 5 gulden 2 stuyvers in presentie van Hendrick Denissen

-        Item den 6 aprilis aen den ritmester Backx geschoncken op de heij bij Nistelroij voor ons paert (= part)11 gulden 1 stuyvers

-        Noch doen verteert 10 stuyvers in presentie van Dielis Goorts van Erp

-        Item den 10 aprilis doen hebben wij vuijtgecocht eenen grooten trop ruijters die tot Schijndel laegen ende ons ontboden hadden om hen te comen besoecken die somme van 25 gulden in presentie van den secretaris van Vechgel

-        Item den 10 aprilis hebben wij met den schoutet gevaeren geweest tot Erp om naer het coninckx leger te vernemen ende alsdoen tesaemen met die perden verteert 23 stuyvers in kennis van Willem Bartholomeussen

-        Item den 12 aprilis soo hebben die borgemesters geweest tot Ueden bij de staete ruijters die aldaer waeren loserende ende alsdoen verteert 12 stuyvers 2 ort

-        Den selven dito wederom geweest tot Ueden ende alsdoen verteert 1 stuijver 1 ort in kennis van Michgiel Adriaen Donckers

-        Item den11 aprilis met Michgiel Adriaen Donckers geweest op Boeckel bij mijnheer Staeckenbroeck ende hem alsdoen belooft dat wij hem binnen den Graeff souden comen besoecken ende alsdoen verteert 20 stuyvers

-        Ende sanderendach doen het volck optrock tot Erp geweest ende aldaer verteert 5 stuyvers

-        Item den 24 maij hebben die borgemesters met die van Erp ten Bos geweest bij den cariermester generael ende hem geschoncken eenen tob booteren van achtenvertich pondt voor ons part ieder pondt 3 ½ stuyvers, belopt tesammene met het quickgelt ter somme van 9 gulden 5 stuyvers

-        Alnoch boonstaecken ende wiltbraet belopt tsamen die somme van 28 stuyvers

-        Ende alsdoen verteert 11 stuyvers in presentie van Jan den Ketelaer

-        Item den 5 junij geweest tot Herpen bij mijnheer Randewijck ende hem geschoncken wildtbraet, booter ende haever, belopt int geheel ter somme van 12 gulden 16 stuyvers in presentie van Geraert Janssen van Dieperbeck ende die van Erp

-        Item den 8 junij alhier geweest eenen trop ruijters van Breda die hier wilden peijsteren ende die vuijtgecocht voor de somme van 9 gulden 2 stuyvers in presentie van Hendrick Denisen

-        Item den 11 julij alhier geweest eenen trop ruijters van Nimmegen die hier wilden peijsteren ende die vuijtgecocht door den secretaris van Vechgel voor de somme van 5 ½ gulden  8  ½ stuyvers

-        Item den 30 julij met Aert Geraerts geweest ten Graeff bij mijnheer Staeckenbroeck ende hem geschoncken een vedt calf ende een cauwe hoender ende aen sijnen secretaris 20 stuyvers ende toen verteert 7 stuyvers, belopende int geheel ter somme van11 gulden 5 ½ stuyvers

-        Item den 31 maij heeft Michiel Adriaen Donckers ten Bos geweest om die kaerssen los te krijgen, heeft alsdoen verteert 15 stuyvers

-        Item den 16 julij hebben die borgemesters met de schepenen ten Bos geweest om de thienden te pachten ende alsdoen in alles verteert ter somme van 3 gulden 8 stuyvers 1 ort

-        Item den 20 julij wederom tesamen ten Bos geweest doen sij die thienden pachten, gegeven tot eenen godts penninck 2 ½ gulden

-        Ende doen verteert die somme van 4 gulden 9 stuyvers

-        Item den 26 julij geweest tot Breda om die kaerssen los te maecken die in staete leger waeren ende alsdoen tsamen vertert 6 gulden 9 stuyvers in presentie van Aert Gerarts, alwaer bijgereckent is het vat boeckweijts hetwelck belooft is mijnheer Tuijl ten Bos voor sijn hoender

-        Item den 23 julij geweest tot Ueden om te vernemen naer het volck die tot Velp laegen ende alsdoen verteert11 stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Item den 30 julij met Michgiel Adriaen Donckers ten Bos geweest bij mijnheer de Gans om te sprecken van de kaerssen die van dorpswegen int leger waeren geweest ende hem alsdoen geschoncken een coppel hoender daer voor betaelt 12 stuyvers

-        Ende dier tijt vertert 16 stuyvers

-        Item den 24 julij geweest tot Berchum bij mijnheer Randewijck ende hem geschoncken 15 gulden 15 stuyvers

-        Ende doen verteert die somme van 24 stuyvers in presentie van G(erart) Janssen van Dieperbeeck

-        Item geweest den 26 julij tot Velp bij den luijtenhandt van Tanderoijcken ende hem geschoncken de somme van 3 gulden 15 ½ stuyvers

-        Ende alsdoen vertert 16 stuyvers 1 ort in presentie van Aert Gerarts

-        Item den 31 julij voor den pastoor van Vechgel gecocht dackstroij het welck tot Ueden verdeckt is op het huijs daer men den dienst in dede, voor de somme van 3 gulden in presentie van Anthonis Jacobs

-        Item den 17 augusti doen mijnheer Staeckenbroeck tot Vechgel lach met sijn ruijterij aen den cartiermester generael geschoncken de somme van 18 gulden in presentie van Gerart Janssen van Dieperbeeck

-        Item opten 15 augusti aende salvegaerde vande schans aende Haevelse capelle gegeven de somme van 6 gulden 5 stuijvers

-        Noch een coppel hoender geschoncken aen den luijtenhandt van graef Willem, daer voor betaelt 10 stuyvers int bijwesen van verscheijde naegebueren

-        Item opten 28 augusti ten Bos geweest bij den schardsant Frederick ende hem geschoncken de somme van 6 gulden 6 stuyvers

-        Alnoch met hem verdroncken 10 stuyvers

-        Alnoch aen denselven geschoncken twee coppelen hoender die hem belooft waeren die welcke sij ten Bos hebben gecocht, daer voor betaelt die somme van 28 stuyvers

-        Alnoch den selven dito geweest bij mijnheer Thienen ende hem geschoncken die somme van 18 gulden

-        Ende dieselve reijse verteert 10 stuyvers in presentie van G(erart) Janssen van Dieperbeeck

-        Item opten tweden octobris ten Graeff geweest bij den graef van Stierum ende bij den stalmester van sijn hocheijt ende twee gidsen met die van Erp ende daer geschoncken twee mudde haeveren ende derthien coppelen hoender ende twee coppelen patereijsen ende eenen haese, belopt ons part int geheel ter somme van 12 ½ gulden 3 ½ stuyvers

-        Ende alsdoen verteert 15 stuyvers in presentie van Aert Gerarts

-        Item opten 7 octobris geweest ten Graeff bij den audituer om te bernemen waer den toch soude vallen van den staeten leger ende als doen met den audituer vertert de somme van 22 stuyvers in presentie van Aert Gerarts

-        Item opten 25 septembris alhier geweest den luijtenhandt Bartel met eenen trop ruijters ende deselve  omdat sij wilden peijsteren vuijtgecocht voor de somme van 17 ½ gulden in presentie van Claes Jan Claes ende Hendrick Aerts met Hendrick Marte Meussen

-        Item alhier geweest mester Thomas secretaris tot Barlecom om de quitantien te besien ende hem alsdoen gegeven de somme van 3 gulden 3 stuyvers

-        Item Aert Gerarts ten Graeff geweest bij mijnheer van Brederoij met eenen waegen rijs, daer voor betaelt die somme van 3 gulden 17 stuyvers

-        Item heeft Aert Geraert in het leger geweest tot Herpe bij den audituer om te vernemen waer den toch soude genomen woorden doen hij den rijsaedel wederom vuerden die sij tot Vechgel hadde laeten liggen ende alsdoen verteert die somme van 2 ½ gulden

-        Item opten 26 septembris geweest in het leger bij den ridtmester Crock ende aen denselven geschoncken die somme van 15 gulden in presentie van Aert Gerarts

-        Item den 9 octobris gecocht van Anthonis Hendrickx een karre hoeijs diewelcke woorden gelevert aen de perden van sijn hocheijt ende voor deselve betaelt die somme van 5 gulden

-        Alnoch den selven dito gecocht van Jan Dierckx den Ouden een voeder hoijs hetwelck aen mijnheer van Brederoij, daer voor betaelt die somme van 7 gulden in presentie van Jan den Ketelaer, den anderen articul in presentie van Michgiel Adriaen Donckers aengaende de karre hoijs voorschreven

-        Item opten 15 octobris heeft Hendrick Jan Dierckx als gijselaer geweest tot Lier om de rekeninge van dorpswegen op te houden ende alsdoen vertert 6 gulden 6 stuyvers

-        Alnoch int wederom comen ende tot Lier vertert 11 gulden 16 ½ stuyvers

-        Alnoch aen mevrouwe van Bercheijck alsdoen geschoncken de somme van 6 gulden 6 stuyvers

-        Alnoch aen den knecht de somme van 2 ½ gulden

-        Item opten iersten novembris alhier geweest den trompetter van den ritmester Crock ende aen den selven voor een nieuwe jaer geschoncken die somme van 2 ½ gulden in presentie van Gerart Hendrickx

-        Item den 7 novembris gecocht van Goiart Peter Rutten twee vette vercken, daer voor betaelt die somme van 53 gulden11 stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers ende Aert Gerarts

-        Den 10 novembris het een vercken geschoncken aen den ritmester Decker ten Graeff

-        Ende den selven dito aen den audituer geschoncken een tobbeken booteren wecht sestichstalf (= 59 ½)  pondt voor pondt betaelt 5 stuyvers, belopt ter somme van 14 gulden 17 ½ stuyvers in presentie van Aert Gerarts

-        Ende alsdoen vertert die somme van 6 stuyvers

-        Item denselven dito geweest ten Bos ende aen den ritmester Sommeren geschoncken het ander vedt vercken in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Item opten 15 novembris geweest ten Graeff ende aldaer geschoncken aen Jan van Arnum twinchstalf (= 19 ½) pondt booteren voor ieder pondt betaelt 5 stuyvers ende een coppel hoender, belopt ter somme van 5 gulden VIII ½ stuyvers ende dat omdat eenich gelt aen de voerlieden int staete leger hadde verschoten

-        Den selven dito betaelt voor denselven twee vaemen biers, belopt die somme van 20 stuyvers

-        Item den 20 novembris ten Graeff aen den ritm(eeste)r Decker geschoncken twee coppelen sneppen ende vier coppelen hoender, belopt ter somme van 3 gulden 12 stuyvers in presentie van G. de Heessel, secretaris ende Michgiel Adriaen Donckers

-        Item den 7 decembris heeft alhier geweest den trompetter van Brederoij met eenen coetswaegen waer aen hij wilden hebben twee perden ende hem alsdoen geschoncken omdat hij soude doorvaeren 18 ½ stuyvers in presentie van Jan den Ketelaer

-        Item den 3 decembris geweest ten Bos bij Graeff Friets ende hem geschoncken een hoedt haveren ende sijnen hoefmeester ende sijn andere knecht ock geweest bij den cartiermester van Wintelroij ende den luijtenhandt van Wintelroij tesaemen bijeengetrocken, belopt int geheel ter somme van 41 gulden

-        Alnoch dieselve reijse veraccordeert met den secretaris Ballicom van den dienst die hij tot hier hadde gedaen aen de rekeninge vanwegen het dorp van Vechgel die somme van 13 gulden 4 stuyvers in presentie van de schoutent van Erp ende van Vechgel, Michgiel Donckers ende Aert Gerarts, blijckende bij de specificatie daer van sijnde, ende alsdoen verteert die somme van 30 stuyvers

-        Item opten 3 julij geweest ten Bos bij de waegemeester ende mijnheer Tuijl om te besien oft sij die karsen (= karren) in het leger sijnde los te maecken ende alsdoen geschoncken aen de selve eenige booter ende eenige hoender ende verteert tesamen, belopt ons part 8 gulden 19 stuyvers 2 ort in presentie van Michgiel Adriaen Donckers ende die van Erp

-        Item opten 21 decembris alhier geweest eenen trop ruijters van Breda ende aen deselve om de wille dat sij wilden peijsteren gegeven omdat sij souden door marceren de somme van 46 ½ gulden 2 ½ stuyvers in presentie van Hendrick Jan Dierckx

-        Item opten 20 decembris gecocht een vedt vercken van Willem Jan Claes voor de somme van 23 ½ gulden hetwelck ten Bos aen den cartiermester generael is geschoncken in presentie van Jan den Ketelaer

-        Ende alsdoen verteert 9 stuyvers

-        Item den 8 januarij geweest tot Shertogenbos bij mijnheer Kelst ende mijnheer Pieck ende alsdoen verteert die somme van 2 ½ gulden 2 stuyvers

-        Den selven dito geweest bij mijnheer Thienen ende aen denselven geschoncken een coppel patereijsen, daer voor betaelt 37 stuyvers

-        Alnoch drie coppelen hoender, daer voor betaelt 36 stuyvers in presentie van Gerart Janssen van Dieperbeeck

-        Item den 10 aprilis gegeven aen eenen bode van Ballicom die quam seggen dat wij bij de ruijters van Nimmegen soude comen buijten Ueden op de heij de somme van 8 stuyvers

-        Item den 12 aprilis gegeven aen eenen boode van Ueden die ons de tijdinge brocht van eenige ruijters die daer quaemen trecken de somme van 12 stuyvers ende dat metter nacht

-        Item den 16 aprilis gegeven aen eenen bode van Ueden die tijdinge brocht datter ruijters op Celandt laegen de somme van 9 stuyvers

-        Item den 22 aprilis gegeven aene enen bode van Gemmert die tijdinge brocht datt men bij den ritmester van Nimmegen soude comen 10 stuyvers

-        Item den 25 aprilis gegeven aen eenen bode van Bockxtel die metter nacht tijdinge brocht van de ruijters van Breda de somme van 20 stuyvers

-        Item den XVI maij gegeven aen eenen bode van Dinter die ons die tijdinge brocht dat wij souden comen tot Berchum bij die ruijters van Breda die somme van 6 stuyvers

-        Item den iersten junij gegeven aen eenen boode die de tijdinge brocht dat den prins van Oranje kerssen (= karren) wilden hebben vanwegen het cartier 5 stuyvers

-        Item den 26 junij hebben de borgemesteren gweest tot St. Oeden Roij op een dachverde om te sprecken van die karsen die int leger waeren, ende alsdoen verteert  8  ½ stuyvers

-        Item den 9 augusti heeft alhier geweest eenen tamboer van mijnheer Thienen die tijdinge brocht dat men hem met eenich wildtbraedt soude comen besoecken, den selven boode gegeven 12 stuyvers

-        Item den 4 junij doen wij vergaedert waeren ten huijse van Roelof Jan Deenen van wegen den custer ende alsdoen te saemen met de schepenen verteert 7 stuyvers

-        Item den 13 ende 14 augusti gereden geweest tot Bockxtel om te vernemen naer het Staete leger ende alsdoen verteert in twee daegen 2 ½ gulden 7 ½ stuyvers

-        Alnoch deselve reijse tot Haeren gecregen een perdt daer sij wederom naer huijs mede sijn gereden omdat sij tot Vechgel wilden loseren daer van aen den man gegeven 25 stuyvers

-        Item opten XVI augusti heeft Aert Gerarts met de borgemesteren geweest op Celant om die kaerse los te krijgen ende alsdoen verteert 7 ½ stuyvers

-        Item den 22 maij alhier geweest twee weijlieden van graeff Jannen ende deselve voor een nieuwe jaer geschoncken in presentie van die van Erp 5 gulden 2 stuyvers

-        Item den 30 augusti alhier gesonden eenen boode van den prince cardinael om vier voerlieden te senden tot Gelder ende den selven gegeven 5 stuyvers

-        Item den iersten septembris heeft Lennaert de Ketelaer eenen trompetter geleijdt naer Ueden, daer van gegeven 5 stuyvers

-        Item den 22 novembris geweest tot Lieshoudt om te vernemen naer de ruijters van Maestricht diewelcke tot Nuenen ende Gerwen laegen ende alsdoen snachs verteert met twee perden 20 stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers ende den boode die de tijdinge brocht gegeven 5 stuyvers

-        Item den 13 decembris hebben de weijlieden van den prince cardinael alhier eenen boode gesonden ende denselven gegeven 6 stuyvers

-        Item den 12 aprilis geweest tot Schyndel in te vernemen naer de ruijters van Breda ende alsoen verteert 9 stuyvers in presentie van Gerar) Janssen van Dieperbeeck

-        Item met Willem Bartholomeuss geweest tot Erp om te veracorderen met het Kifvelt, ende als doen verteert 12 stuijvers

-        Item met die van Erp ten Bos geweest bij den nieuwen schoutent om die kaersen af te coopen ende doen verteert 12 stuyvers

-        Item den 28 junij tot Schijndel geweest om naer die kaersen te vernemen die int leger waeren ende doen verteert 6 stuyvers

-        Item den 22 julij geweest tot St. Oeden Roij op een dachverde om te sprecken van die kaersen die int leger waeren ende doen verteert 10 stuyvers in presentie van Gerart Janssen van Dieperbeeck

-        Item den 24 julij heeft Gerart Janssen van Dieperbeeck aen eenen boode van Nistelroij die tijdinge brocht van die ruijters die tot Velp laegen gegeven 5 stuyvers

-        Item den 31 julij tot Sint Oeden Roede geweest op een dachverde Goiart Peters ende Michgiel Adriaen Donckers om te sprecken van die kerren die int Staete leeger waeren ende alsdoen verteert 21 stuyvers

-        Item den 12 februarij alhier geweest eenen boede van coninckx leger die tijdinge brocht dat die voerlieden wederom int leger soude comen ende denselven gegeven 5 stuyvers

-        Item den 20 septembris heeft prins Hendrick eenen boede gesonden dat wij hem soude senden een kerre hoijs ende den boede gegeven 4 stuyvers

-        Item denselven dito eenen boede geweest van state leger om aldaer hoij te beschicken ende denselven gegeven 5 stuyvers

-        Item iersten decembris gecocht eenen tobbe booteren van Goiart Peter Rutten wegende sestichhalf (= 59 ½) pondt booteren, ieder pondt vijf stuijver, belopt int geheel ter somme van 14 gulden 17 ½ stuyvers die welcke den aen den audituer van den Graeve geschoncken is

-        Item gegeven in presentie van Jan Hendrickx aen een trop ruijters te voet die door gingen die somme van 5 gulden

-        Item gegeven ten begerte van Goiart Peter Rutten ende Willem Bartholomeussen aen een partij soldaeten van Eyndhoven gegeven de somme van 6 gulden 7 ½ stuyvers

 

 

Item volgen noch eenige kersen (= karren) die wij gedaen hebben aent staete volck alles gelijck hier onder bevonden sal woorden

 

-        Inden iersten betaelt aen Jan Gortsen van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 42 daegen waer van wij hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 88 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Jan van Balgoijen van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 42 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 78 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Aert Peters van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 42 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 78 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Peter Smits soone van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijdt van XLII daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 78 gulden 15 stuyvers

-        Alnoch dieselve geweest te voet int coninckx leger ende heeft vuijt geweest 9 daegen waer van hem dachs was geloft 23 stuyvers 3 ort, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 10 gulden 13 stuyvers 3 ort

-        Item betaelt aen Luijcas Thonis van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 23 dagen waer van hem des dachs waas geloft 37 ½ stuyvers, belopt tesaemen afgetrocken ter somme van 43 gulden 2 ½ stuyvers

-        Item betaelt aen Jan Aertssen van dat hij hadde gevaceert met sijn pert ende kers den tijt van ses daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van11 ½ gulden

-        Ende aen den selven gegeven vijf stuijvers omdat hij int afhangen van de kerssen den iersten mijnder was, belopt tesamen de somme voornoemt

-        Item aen Aert Baukes betaelt van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 23 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesamen bijeen getrocken ter somme van 43 gulden 2 ½ stuyvers

-        Item betaelt aen de weduwe Catherijn Faes Dielis van dat haeren soone hadde gevaceert met sijn pert ende kers den tijt van 23 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesamen bijeen getrocken ter somme van 43 gulden 2 ½ stuyvers

-        Item betaelt aen Hendrick Dierck Thonis van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 23 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesamen bijeen getrocken ter somme van 43 gulden 2 ½ stuyvers

-        Item betaelt aen Dielis Dielissen van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 19 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, alnoch daer bij gevoecht twee vaerten die hij gedaen heeft met soldaeten vrouwen, belopt tesamen bijeen getrocken ter somme van 36 gulden 8 stuyvers

-        Item betaelt aen Jan Thonis Geerlinckx van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van twee daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, belopt tesamen bijeen getrocken ter somme van 3 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Anthonis Daniels van dat sijnen soone hadde geweest int coninckx leger ende bevacert den tijt van 9 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 23 stuyvers, alnoch gedaen een vaerte met soldaeten vrouwen, beloptt tesamen bijeen getrocken ter somme van 10 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Arien Peter Wijnen van dat hij hadde gevaceert met sijn pert ende kers den tijt van twee daegen waer van hem des dacht was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, alnoch gedaen een vaerte tot den Graef ende een vaerte op den Reck met de ruijters, alnoch een op Celant met ruijters met beijde sijn perden, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 7 gulden 5 stuyvers

-        Item betaelt aen Willen Jan Alberts van dat sijnen soone hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van twee daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers alnoch gereden een vaerte met ruijters op Celant, alnoch geleijt eenen cranken soldaet tot Ueden om datter gheen kers en was te crijgen, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 4 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen Hendrick Hendrickx van Erp van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 42 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 78 gulden 15 stuyvers

-        Den selven betaelt alnoch 14 vaerten die den selven heeft gedaen met soldaeten vrouwen ende alnoch 3 varten ten Graef belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 8 gulden 12 stuyvers

-        Item betaelt aen Hendrick Jan Dierckx van dat hij hadde gevaceert met sijn perdt ende kers den tijt van 23 daegen waer van hem des dachs was geloft die somme van 37 ½ stuyvers, alnoch den selven gedaen 3 vaerten ten Graef ende alnoch 14 vaerten met soldaeten vrouwen, belopt tesaemen bijeen getrocken ter somme van 51 gulden 14 ½ stuyvers

-        Item geweest Jan Gerart Dierckx op Celant met die ruijters ende aen den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Jacop Goiart gedaen drie vaerten, twee met soldaeten vrouwen ende een op Celant met de ruijters ende denselven gegeven die somme van 31 stuyvers

-        Item Thonis Loijen een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende denselven gegeven 15 stuyvers

-        Item Sijmon Willems een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Aert Dierck Thonis een vaerte gedaen met ruijters op Celandt ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Hendrick Gort Thijssen een vaerte gedaen met ruijters op Celandt ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item de weduwe Hendrick Jan Claes een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende denselven gegeven de somme van 15 stuyvers

-        Item Michgiel Daemen een vaerte gedaen met ruijters op Celandt ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Hendrick Dierck Thonis een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Lambert Jan Lamberts een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Dierck Aerts van d’ Eert een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende den selven gegeven die somme van 15 stuyvers

-        Item Jacop Mathijssen een vaerte gedaen met beijde sijn perde met ruijters op Celant ende den selven gegeven die somme van 30 stuyvers

-        Item Jan Lambert Aerts twee vaerte gedaen, een met de ruijters op Celant ende d’ ander te Graef ende den selven gegeven 35 stuyvers

-        Item de weduwe Rut Evers een vaerte gedaen ten Graef met hoij ende denselven gegeven die somme van 1 gulden

-        Item Claes Rutten een vaerte gedaen met de ruijters op Celant ende den selven gegeven 15 stuyvers

-        Item Jaspar Marcelissen een vaerte gedaen met soldaeten vrouwen ende denselven gegeven 8 stuyvers

-        Item Thonis Hendrick Jacops een vaerte gedaen met de ruijters op Celant ende gegeven 15 stuyvers

-        Item Hendrick Gerlinckx een vaerte gedaen met de ruijters op Celant ende denselven gegeven 15 stuyvers

-        Item Seger Donckers een vaerte gedaen met de ruijters op Celant ende denselven gegeven 15 stuyvers

-        Item Aert Gerarts een vaerte gedaen met ruijters op Celant ende denselven gegeven 15 stuyvers

 

 

Hier naer volgen de specivocatien van de herbergiers ende andere specivocatien gelijck hier onder gespecificert staen

 

-        Item betaelt aen mijnvrouwe van Erp ende Vechgel van het wiltbraet dat mijnvrouwe den dorpe van Vechgel int jaer 1638 gelevert ende gedaen heeft, alnoch eenige kosten die mijnvrouwe van Erp ende Vechgel gedaen heeft ende oncosten aen Staeckenbroecken met sijne adherenten doen sij alhier tot Vechgel loserden, bedracht ter somme van 10 ½ gulden

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijsen van Claes Pauwels herbergier tot Vechgel soo bij soldaeten als andersins, compt ter somme van LIIII gulden 2 ½ stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Peter Hendrick Huijben soo verteringe als van meeten dat hij gemeeten heeft voor onse dorpe van Vechgel ende alnoch van stoelen 30 stuyvers die aen Jan van Piren gesonden syn geweest, bedracht in alles ter somme van 18 gulden 2 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Anna weduwe Arien van Balgoijen soo bij soldaeten als andersints, belopt ter somme van 7 gulden 3 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Jan Janssen laeckencoper so bij soldaeten als andersins, belopt ter somme van 23 gulden 16 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Hendrick Denissen soo bij soldaeten als andersins, bedracht ter somme van 73 gulden 5 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten hujse van Jan Hendrick Laueijnssen soo bij soldaeten als andersins, belopt ter somme van 6 gulden 6 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse Meriken weduwe Hendrick Jan Thijssen soo bij soldaeten als andersints ter somme van 9 gulden 4 stuyvers

-        Item is wesen vertert ten huijse van Mathijs Peters soo bij soldaeten als anderins, bedracht ter somme van 83 gulden 1 stuijver 2 ort

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van den secretaris soo bij soldaeten als andersins ende andere vergaderinge aldaer geschiet alles naerder blijckende bij sijn specivocatie, compt ter somme van 450 gulden 14 ½ stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Roelof Jan Daniels soo bij soldaeten als andersins, belopt ter somme van 35 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Margriet Daniels soo bij soldaeten als andersins ter somme van11 stuyvers

-        Item is bevonden tot Gerart Hermens gehaelt te wesen soo broot voor de honden van eenen weijman ende eenige naegelen totter schoolen gebruijckt, belopt te saemen int geheel ter somme van 15 stuijvers

-        Item den jongen Ketelaer geweest tot Schyndel opten 10 junij om te vernemen naer het staete volck ende denselven gegeven 6 stuyvers

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Gerart Stoven soo bij soldaeten als andersins met noch vier vaerten met soldaeten vrouwen, belopt ter somme van 9 gulden 4 stuyvers

-        Item betaelt aen Hendrick Vreijnssen van vijf vaerten die hij gedaen heeft met soldaeten vrouwen die somme van 2 gulden

-        Item is bevonden te wesen vertert ten huijse van Peter Jan Daniels soo bij soldaeten als andersins ende noch eenige vaerten, bedracht ter somme van 9 gulden 5 stuyvers

-        Item noch betaelt aen Jan Janssen van Meerven alias Ketelaer van verscheijde reijsen ende boodtschappen gedaen voor den dorpe van Vechgel gedaen, bedracht int geheel ter somme van 19 gulden 15 stuyvers

-        Item betaelt aen mester Jan van Meurs van sijne dienste van sijne meesterschap gedaen aen verscheijde quetsuere, bedracht ter somme van 3 gulden
Item betaelt aen Gerart Hendrickx van dat hij aen den dorpe van Vechgel heeft gedaen verscheijde diensten ende reijsen, bedracht ter somme van 2 gulden11 stuyvers

-        Item betaelt aen Goiart Peter Rutten van dat hij gereijst ende gevaceert heeft ende gedaen 37 vaerten, belopt tesaemen ter somme van 24 gulden 13 stuyvers

 

 

Item hier naer volgen de ruijterlijsten van twee verscheijden reijsen dat dieselve hier hebben gelegen alles naerder blijckende bij de lijste daer van sijnde

 

-        Item de ierste lijste bedracht de quantiteijt van 41 ruijters ende elcken ruijter gereckent op 20 stuyvers belopt ter somme van 41 gulden blijckende bij de lijste

-        Item de tweede lijste bedracht de quantiteijt van 36 ruijters oock elcken gereckent op 20 stuyvers, belopt ter somme van 36 gulden blijckende bij de lijste daer van sijnde

 

Het jaar 1639

 

Dorpsrekening 1638-1639:

 

-        Item den 8 januarij gereden naer Bockxtel om te vernemen naer de ruijters van Breda alwaer sij snachs mosten blijven ende alsdoen met de perden verteert de somme van 2 gulden

-        Alnoch sanderendachs gereden bij den gouvernuer van Huesden ende bij sijnen luijtenhandt ende den luijtenhandt van graeff Willem ende bij den cartiermester van den gouvernuer aen dewelcke geschoncken is die somme van 30 gulden 3 ½ stuyvers 1 ort voor ons part in presentie van Dielis Goorts van Erp

-        Item den 5 januarij alhier geweest den tamboer van mijnheer van Brederoij ende aen denselven voor een nieuwe jaer geschoncken die somme van 23 stuyvers

-        Item geschoncken in het leger aen den graeff van Stierum eenen levende haese die sij van mijnheer van Erp ende Vechgel hadden gecocht voor de somme van 3 gulden 9 stuyvers in presentie van Aert Gerarts

-        Item den11 januarij ten Bos geweest bij mijnheer Pick om te sprecken van het solliciteren in Den Haege ende aen denselven alsdoen geschoncken drie coppelen patereijsen, daer voor betaelt die somme van 5 gulden 16 stuyvers in presentie van Gerart Janssen van Dieperbeeck ende Michgiel Adriaen Donckers

-        Ende alsdoen verteert die somme van 3 stuyvers

-        Item opten 26 januarij alhier geweest een partij soldaeten van den Graeff die hier wilden peijsteren, die selve vuijtgecocht voor de somme van 5 gulden 7 stuyvers in kennis van den secretaris

-        Item opten 27 januarij geweest op Boeckel bij de ruijters van Breda alwaer de gidse bij was genoemt Sijmon van Eijndhoven ende dieselve geschoncken de somme van 34 gulden11 ½ stuyvers in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Item opten 28 januarij geweest tot Schijndel om te vernemen naer eenen trop ruijters die daer waeren ende alsdoen verteert 4 ½ stuyvers

-        Item opten 3 februarij Willem Bartholomeussen ende Aert Gerarts geweest tot Bockxtel bij de ruijters van Breda ende aen deselve geschoncken ende verteert tesamen 3 gulden 4 stuyvers

-        Ende alsoen aen den boij gegeven die de tijdinge bracht dat het volck hier door soude comen 17 stuyvers in kennis van Willem Bartholomeussen

-        Item den 3 februarij gereden geweest tot Dinter ende sanderendachs naer Schijndel om te vernemen naer het volck ende alsdoen tsamen verteert 4 stuyvers 1 ort

-        Item opten 8 februarij ten Bos geweest bij den cartiermester van graeff Friets ende van den heere van Brederoij ende dieselve geschoncken tesamen met de verteringe 20 gulden 19 stuyvers 1 ort in presentie van Michgiel Adriaen Donckers

-        Alnoch denselven dito gecocht twee ganssen van Arien Jan Welten voor de somme van 2 gulden 2 stuyvers diewelcke geschoncken sijn aen den luijtenhandt van Wintelroij in keniss als boven

-        Item heeft Willem Bartholomeussen, Gerart Janssen van Dieperbeeck, Aert Gerarts met de borgemesters afgesprocken het rantsoen voor eenen ruijter van Breda, daer op ontfangen eenen schotsen Jacobus die 24 aes te licht was, daer wij tesamen aen het rantsoen verlooren de somme van 4 gulden

 

 

Dorpsrekening 1639-1640 (niet alle 'schenckagien' zijn overgenomen):

 

-       Den 20 februari hebben de borgemeesters gegeven aen een parthij soldatten dat sij lieden door gongen, 2-14-0

-       Den 21 february gegeven aen een parthy ruytters van Den Graff, 8-10-0

-       Den 2 meert ben ick gegaen naer Sint Udenroij op een dachverte van wegen de karsen (= karren) die wij lieden hadden gedaen ende hebben daer vertert 0-19-0

-       Den 17 meert ben ick Mattheus Peters met noch eenen borgeeetser van Erp gereden naer Den Boess bij mijn heer Duijll omme met hem te sprecken van wegen ons karsen die wijlieden int leger gedaen hadde, 2-10-0

-       Den 17 maeij gegeven aen eennen trop ruijter van Den Graeff waer wij waer Jan van Arsu haver, broet, ende eeuvie schenck soo dat het belien 3-9-0

-       Item 12 junij doe is Jan Cornelissen ende Aert Gerits gegaen int legger bij den Graeff van Stirum ende hebben de gegeven honder ende haver ende een veth schape ende den cock gegeven een halff ducaton, 19-13-0, met den trop ruijtters die buijtten de lantweer hadde genadert

-       Gegeven aen den luttenant van den gouverneur van Nimmegen doen hij tot Uden lach, Erp ende Vechel, 2-0-0

-       Den 10 july hebben wij gegeven aen een party van Roermunde dat sy lieden door gongen ende niet en atten ende hebben die gegeven Handerick Martens ende Matthijs Peters 4-8-0

-       Michgiel Donckers ende Aerdt Gerits ende Matthijs Peters sijn gegaen naert legger dat tot Tongerle lach bij den heere Sommerdijck ende hebben aldaer aen den selven geloft te geven omme dat het leger innne ons dorp niet en soude commen loggeren, 5-0-0

-       Jan Cornelissen ende Aert Gerits syn gevaren naert legger tot Herpen bij Brochem die ons gemeijnt hadden beschreve ende die gegeven 12 vaet haveren, een ham van thien ponden, ende een veth schaep, ende vijff coppelen honderen, 16-16-12

-       Den 28 julij soe is Aert Gerits ende Matthys Peters gegaen naer Erp by eenen grotten trop ruytters wt het legger die het dorp van Vechel hadde ontboden ende hebben die selven gegeven 32-10-0

-       Den 29 julij soo syn Micgiel Donckers ende Matthijs Peters gegaen naer 't legger tot Herpen ende hebben aldaer aen den rijtmeester Stevisweert een ham van 15 ponden, 2-7-8 (en nog meer giften)

-       den 1 augustus hebben die borgemeesters wtgecoft een parthij soldatten van Stevensweert ende hebbe die gegeven 7-10-0

-       Den 2 augustus soo is de rijtmeester Crock comen rijden met eenen grotten trop ruytter door Vechgel ende hebben tot Willem van Engelen verdroncken 1-17-8

-       Ende Micgiel Donckerss heeft den trompetter van Crocken doen gegeven 2-10-0

-       Den vorschreven rytmeester Clock ende Backx waren alsdoen 200 perden sterck ende hebben doen gegeven dat sy lieden des smorgens vroch optrocken aen den rijtmeester Backx als doen gegeven 25-0-0; aen de rijtmeetser Crock als doen gegeven 15-0-0

-       Den 17 november tot Vechgel zeijn den lutenant van Den Garff van Swartenborch met ontrent 70 perden ende bleff hier buytten liggen voederen hebbe hem gedaen haver ende bier ende broet, botter met een ham, 14-9-0

-       Alnoch quaem hier eenen trop ruijtter rijen die buijtten de lantweer bij Matteus van Londen voederden ende hebben die gebrocht haver en bier ende broet, 2-10-0

-       Noch quaem hier eenen grotten trop ruijtter rijen die buijtten den schutter voederen hebbe, die gebrocht bier ende broet, haver ende hoeij met een kan gebrandewin, 11-0-0

-       Alnoch quaem her de tydinge dat het legger van de Maescant op bezoek soo is Gerart Jansen van Diepenbeck ende Matthijs Peters gegaen naer Uden ende van daer naer Nisyelroeij ende hebben met den presedent die ons tot Uden tegen quaem vertert 1-3-0

-       Den 1 desember quaem hier door rijen eennen trop ruijtter van Breda ende quamen van Oss die ons gemeynte hadde wt gecoft ende die het gelt tot Schindel gedragen ende den luttenant gegeven62-10-0 ende den trompetter gegeven 6-5-0 en aen de cartiermeester gegeven 12-10-0, samen 81-5-0

-       Den 2 desember quamen hier een grotte parthij soldatten van Weert ende hebbe de selven gegeven dat sij door gongen ende niet en atten 7-11-0

-       Den 12 december gegeven aen een parthij ruijtter van Bergen op Som voor een voeder haveren 4-15-0

 

Dit gaet de kaers (= karren) aen gedaen int leger van den prijns van Oranjen inne anno 1639.

 

-       Inne de irsten sijn doer hebben gevaren twee karssen ende ider cars ende waren wtgewest 18 dagen soo dat die karsen hebben verdint de somma van 133-5-0.

-       Alnch gedaen int legger twe carssen ende waeren wt gewest 21 dagen, 176-8-0, de voerlieden waren dese Gerart Handerickx ende Sijmen Willems

-       Een caers ende Jan Gorts op Ham cum suis d'ander cars, ende gegeven aen Jan van Arsum, -3-0

-       Den 2 desember 1639 soo heeft Jan Cornelisse ten Boess gegaen ende heeft daer aen eennen luttenant genampt Huel van Buil ende heeft die gegeven 10-10-0

 

Hiernaer volcht de ruijtters die inne de dorpen van Vechgel hebben gelogeert int jaer 1639

 

-       Item inne den irsten quaemen alhoer logeeren eenne parthij ruijtteren ende waren sterck 48 man compt 48-0-0

-       Item den 14 september quaemen alhier logeren eennen trop ruijtters ende waren 194 man sterckm compt 194 gulden

-       Item den 17 desember quaemen alhier logeren graeff Frits met hem hebbende 248 man te pert ende eennen te voet compt de somma van 248-10-0

-       Item noch eennen ruijter aen Thonis Handerick Jacops timmerman, goet gedaen 1 gulden

 

Volgende de gedane foratie gedaen door Jan van der Schout, schoutet van Erp ende Vechgel voor de dorpe van Vechgel, als mede de foratie van de heer Scherpenner.

 

-       Gegeven aen Jan van der Schout van synne gedanne foratie de somma van22-17-0

-       Gegeven aen Willem Meussen presedent van synne gedanne foratie voor den dorpen van Vechgel, 5-7-0

-       Gegeven aen Gerart Janss van Dipenbeck van synne gedanne foratie voor den dorpen van Vechgel de somme van 28-10-0

-       Gegeven aen Micgiel Donckers van sijnne gedanne foratie voor den dorpe van Vecgel de somme van 17-0-0

-       Gegeven aen Aerdt Gerits van sijn foratie de somma van 11-10-0

-       Gegeven aen Jan Symens van sijnne gedaenne foratie de somma van 3-0-0

-       Gegeven aen Handerick Jan Dirckx van sijnne foratie de somma van 26-4-0

-       Gegeven aen Gerart Handerickx van sijne foratie voort dorp van Vechgel gedaen, 5-16-0

-       Aerdt Gerit heeft gehouden eenen jongen winthont die aen hem waer bestelt den tyt voor een halff jaer ende seven dagen waer van hem compt 16-10-0

-       Item gegeven ter ordonantie van de heer schepenen aen den schoutijth van Pelant Joncker Marcus van Gerwen dat hij aen de voerlieden van Vechgel int legger hadde verschoten int jaer 1639 de somme van 63-15-0

-       Gegeven aen Jan Gerlinckx bode van Vechgel van syne gedanne foratie voor den dorpe de somme van 10-0-0

-       Gegeven aen Jan de Kettelaer van sijnne gedanne foratie voort dorp de somma van 23-18-0

-       Item de ses dorpen Vechgel, Roeij, Schindel, Soen ende (Breugel) die een kaers (= kar) aen mijn heer Stackenbrock, waer inne Vechgel waer gequoteert 7-5-8

-       Item noch gegeven aen Marten Donckers van synne gedane foratie inne den tyt van vertien dagen, daer voor compt hem des dags vyftien stuyvers, compt de somma 10-10-0

-       Item gegeven aen Dandel Gerit Jan Gerits van sijnne gedanne foratie voor den dorpe van Vechgel inne den tijt van 16 dagen, 8-0-0

 

Hiernaer volgende de vaerten gedaen van dese naervolgende personnen als volcht:

 

-       Dirck Jan Dirck heeft een vaert gedaen met de ruijtters op Sellant, 0-15-0

-       Micgiel Daemen heeft met de ruijtters een vaert gedaen tot Herpen, 0-15-0

-       Handerick Gordts heeft met de ruijtters twee vart gedae op Selant, 1-10-0

-       Thonis Jan Ariens heeft met de ruijtters een vardt gedaen op Selant, 0-15-0

-       Jasper Marcelisse heeft eene vaert gedaen met de maeten van Sackenbrock tot Hesswijck, 0-15-0

 

De varten gedaen door de drie gehuchten de Bise, het Sompfelt, het legh Sontvelt, de Camokens

 

-       Gerling Jan Gerlinck is met de kaers met Stakenbrouckx schape ten Graeff geweest, 1-0-0

-       Jan Heijmans is met de ruytters met sijn peert op Selant geweest, 0-15-0

-       Jan Dandels heeft met sijn peert geweest op Selant, 0-15-0

-       Wijn Jan Sellen ende Jan Martten Meussen sijn ider met een pert op Sellant geweest, 1-10-0

-       Goert Jan Claes met een peert op Selant geweest, 0-15-0

-       Peter Peter Elias op Selant geweest met een pert, 0-15-0

-       Jan Jacop Rullens met een pert op Selant geweest, 0-15-0

-       Wijllem Peters met een peert op Selant geweest, 0-15-0

-       Dries den Hovennier met een peert op Sellant geweest, 0-15-0

-       Claes Goesens gevaren met een peert op Selant, 0-15-0

-       Jan Ariens van Locht met een pert op Selant geweest, 0-15-0

-       Caes Peters met een peert tot Sellant geweest met de ruytters, 0-15-0

-       Peter Flipse met een peert op Sellant geweesr, 0-15-0

-       Peter Wyllem Ghijben ende Ariaen Lavrijnssen gespannen tsamen in voer Stackenbroeck wagen ende de selve ten Graeff gevare, 1-10-0

-       Jan Arien Willems Versteggen met een peert op Sellant geweest, 0-15-0

-       Aert Dirckx met een pert op Selant geweest, 0-15-0

-       Aet Peter Aerts met een peert op Sellant geweest, 0-15-0

-       Jan Arien Rijckers met een peert op Selant geweest, 0-15-0

-       Ruijth Cluijtmans met een pert op Sellant geweest, 0-15-0

-       Aet Jan Aerdts de Moeij met een peert op Sellant geweest, 0-15-0

-       Dirck Claessen met een pert op Sellant geweest, 0-15-0

 

Verder:

 

-       Jan Lammers ende Jan Dirckx Cruijsbruer sijn met eenen gevangen (coestien) van Roeij met de ruijtters die hem gevangen hadde naer Den Boes gevaren, daer voor compt hem 1-10-0

-       Willem Albert ende Gordt Peter Ruytten sijn met den koetsswagen met de vrouwe van Decker van Den Graeff gevare tot Hoeijdonck, 2-0-0

-       Micgiel Ghijsberts is des snags met eenen seeriant van Den Graeff die met brieven naer het legger most met sijn peert voort geholpen naer Boxte, 0-18-0

-       Thonis Jacops peert is den presedent met naer Bockxtel gereden, 0-15-0

-       Jan Cornelisse heeft sijn peert gedaen om met naer het legger te reijen van Stackenbrock dat tot Melten lach bij Tirnouth ende heeft den tijt van ses dagen wt geweest, 3-0-0

 

 

Het jaar 1640

 

Dorpsrekening 1639-1640:

 

-       Den 3 januari 1640 lach tot Sint Udenroij eennen grotten trop ruijtters van Breda die de borgemeeser ontboden ende hebben die gegeven 75-0-0

-       Den 6 januarij lagen tot Sint Udenroy eennen trop ruijters met een parthy soldatten die het dorp van Veghel ontboden waer henen gonck Gerart Handerick ende Matthijs Petere ende hebbe die gegeven 26-12-0

-       Den 10 januarij gegeven aen een parthy soldatten van Aentwerpen die den dorpen van Vecgel quamen executeren van wegen Adriaen van Meerwijck ende hebben die selven gegeven 22-13-0

 

 

Dorpsrekening 1640-1641 (niet alle 'schenckagien' zijn overgenomen):

 

-       In den iersten hebben die selve borgemeesters gegeven aen seven soldaeten van Antwerpen die welcke brieven brochten ende wete quamen doen om den chijns te comen betaelen de somme van 10-0-0

 

Hier naer volgen eenige quitantien van de leverantie vant stroij aen Peter Donck

 

-       Op 5 april 1640 gelevert ende verdaen alsulcken stroij als onsen dorpe is geldende ende mede van verschote gelt tesamen 62-2-0

-       Opten 5 november 1640 aen Peter Donck betaelt voor een half jaer stroij bedragt 17-0-0

-       Ende doen aen den selven geschoncken seven hoender, 1-15-0

-       Item hebben die voorschreven borgemeesters int leveren van het stroij door 't groot water van schepgelt ende binnen Den Boss van eenen waegen moeten geven 1-13-0, waer mede de leverantie van het stroij is coldaen tot den lesten maij 1640

 

Verder:

 

-       Item opten iersten dach martij alhier geweest een partije soldaete van Syevensweert ende aen de selve gegeven omdat sij doorgingen 2-12-0

-       Opten 9 martij tot Uden geweest bij twee comparijen ruijters van Den Bos die welcke ons hadden onbooden ende om alhoer niet te comen loseeren de selve 15-0-0

-       Opten 12 martij alhier geweest twee tamboiers van Den Graef, bij hen hebbende veele gevangens ende die selve gegeven omdat sij niet en soude palijsteren 1-8-0

-       Opten 29 martij alhier geweest een partij gevangenen van Gennop ende de selve omdat sij door souden gaen gegeven 1-6-0

-       Opten 29 Aprilis op Ceelant geweest omddatt er geseijt worde dat het Staete volck over quam, ende aldoen vertert 0-12-0

-       Opten 9 maij snachts alhier gecomen twee boijen die tydinge brochten dat de ruijterije opbrack ende alhier door Vechgel soude passeren ende de selve gegeven 0-18-0

-       Opten 9 maij is de ruijterije alhier gepasseert als wanneer wij perden hebben moeten besorgen tot denst van mijn heer Staeckenbroeck om sijnen waegen van de selve getoogen te worden, ende alsdoen gevolght om die perden wederom te haelen met de voerlieden ende op de reijse int wederom comen met de voerlieden verteert, 2-2-0

-       Opte 10den maij geweest op Ceelant om te vernemen naer de Heessenars die men seijde over te comen ende doen evrteert, 0-4-0

-       Opten 23 maij alhier gecomen eenen trop ruijters van Den Graef ende omdat sij hier niet en soude loseeren gegeven 25-0-0

-       Opten 28 maij alhier gecomen eenen stercken trop soldaeten van Stevensweer ende omdat sij niet en souden eten oft drincken gegeven 5-0-0

-       Opten 28 maij quijtgeweest twee daegen om naer het staete volck te vernemen die men seijde over te comen ende alsdoen verteert 2-16-0

-       Opten 17 junj alhier geweest een partije soldaeten van Den Graef ende de selve om dat sy niet en souden plijsteren gegeven de somme van 9-5-0

-       Opten 20 junij aen den florier van cappiteijn Herevelt om dat hij door sode gaen met sijn soldaeten geschoncken 1-16-0

-       Opten 28 junij aen eenen boode van Bocxtel die tijdinge bracht datte ruijters quamen, gegeven 0-16-0

-       Opten 5 julij geweest ten Graef om de perden te lossen die alhier gehaelt waeren ende elck perdt gerationeert voor 25 gulden, compt ter somme van 400 gulden ende hier op weederom ontfangen 125 gulden, bljft  de voorgaende gegeven somme 275 gulden

-       Opten 26 julij aen den ritmeester aldoen liggende opt Duijfhuijs om dat sij de haver af sneden aen de Heij gegeven een mauwer haveren daer voor betaelt 3-12-0

-       Opten 30 julij alhier geweest een partije soldaten van Den Boss ende de selve om dat sij door gingen gegeven 2-10-0

-       Opten  1 augusti alhier geweest eenen trop ruijters ende om dat de selve niet en soude eten ofte drincken gegeven 25-0-0

-       Opten 11 augusti heeft Aert Gerarts geweest naer Rijnsberch om de kerren los te maecken die int leger waeren ende alsdoen verteert int reijsen 5-17-0

-       Opten 16 augusti alnoch eenen bode gecomen van Uden dat daer eenen trop ruijter lagen ende de selve gegeven 0-6-0

-       Opten selven dito geweest tot Uden ende deselve ruijters vuijtgecocht, wesende van Breda, omdat sij tot Vechgel niet en soude comen loseeren ende deselve gegeven 20-0-0

-       Opten 23 augusti geweest met die van Erp tot Moock om dat het leger wederom qua ende doen aen den auditeur van Staeckenbroecken geschoncken een hespe om dat hij voor ons ten besten soude spreken ende doen snachts vuijt geweest, tesamen gereckent 4-16-0

-       Opten 2 september geweest tot Schayck ende Herpe om dat het leger opbrak bij Steckenbroeck ende den graef van Stijrum ende aen den selven geschoncken seven coppelen hoender (en meer) 2-8-12

-       Opten selven dito alhier geweest eenen trop ruijters ende soldaeten van Breda ende de selve gegeven om dat sij niet plijsteren en soude 33-15-0

-       Op 3 septembris bij den gouverneur gewest Staeckenbroeck ende met hem veracordeert om dat het leger alhier tot Veghel niet en soude comen loseeren 200-0-0

-       Opten 4 septembris alhier geweest eenen trop ruijters vuijt leger ende de selve gedraegen cost en de dranck aen den Steenoven ende de selve gegeven vijff vaet haeveren, ende daer voor betaelt, 3 gulden

-       Opten 11 septembris geweest ten Graef bij den gouverneur van Den Bosch doen het leger tot herpen lag die ons hadde ontbooden om eijcken paneel houdt te brengen ende derwaerts gereijst met twee kerren gecocht het hodt van Jacob Harckmans, 5-0-0

-       Opten 5 septembris alhier gecomen eenen trompetter van den coninck met gevangens ende ondat hij met de gevangens door sude gaen gegeven 1-5-0

-       Opten 9 septembris eenen weijman met honden geweest ten huijse Willem van Engelen ende aldaer verteert, 0-14-0

-       Opten 19 septembris ten Graef aen graef Willem gegeven een kerrre hoeij het leger alsdoen op Schaeijck liggende ende daer voor betaelt 5 gulden

-       Opten 23 septembris gewees int leger omdat het selve vertrock ende eenen nagt gelogeert met twee perden ende alsdoen verteert 1-19-8

-       Opten18 octobris geweest bij den cornet van graef Fluets om dat hij ons soo seer niet en soude comen vergasten, en deselven gegeven 8-12-0

-       Opten 26 octobris alhier geweest eenen tamboer met veel gevangens ende omdat den selven door gaen soude gegeven 2-12-0

-       Opten 25 novembris alhier geweest eenen trop volckx te perd ende te voedt afgeseten aen de selve om dat sij niet en soude plijsteren gegeven 11-10-0

-       Den 2 decembris alhier geweest een grote parthije van Breda ende aen de selve om dat sij voorbij soude gaen gegeven 12-10-0

-       Opten 16 decembris eeen groten trop sesseniers te voet ende te perd omtrent 300 int getal vuijtgecoft die alhier wilden comen loseren ende deselve gegeven 52-10-0

-       Opten 17 decembris alhier geweest een parthije van Breda ende aen den oversten om dat hij door soude gaen gegeven 1-10-0

-       Betaelt aen Hendrick Gorts van een vaerte naer St. Oeden Roij met ruijters, 0-12-0

-       Betaelt aen Thonis Jan Ariens van twee vaerten d'een met ruijters naer Roij ende d'ander met provisie naer het leger liggende tot Uden, 0-16-0

-       Verteert ten huijse van Mathijs Peters soo bij soldaeten als andersints 283-13-0 (idem ten huize van de secretaris 371-10-0, Niclaes Pauwels 161-13-0, Gerart Anthonis Stoven 25-19-8, Peter Hendricx Huijben 32-14-8, Michiel Gijsberts 30-14-8, Hendrick Denissen 92-4-0, hendrick Hendrickx 40-11-8,Jan Janss van Asten, 55-0-0, Roelof Jan Daniels 21-6-8, JanHendrick Laureijnss 16-12-0, Peter Jan Daniels 8-11-0, Daniel Roelofs, 4-14-8 en Merijcken, weduwe van Hendrick Jan Thijss 23-15-0)

-       Betaelt aen Arien Hendrick Ariens van wegen een partije soldaeten seven int getal die welcke het dorp quaemen executeren van eenen chijns, gegeten ende gedroncken compt ter somme van 1-15-0

 

Hier naer volgen de ruijter lijsten van twee vijf verscheijde reijsen da die selve alhier hebben gelegen en alles naerder blijckende bij de lijste daer van sijnde

 

-       De ierste lijste bedracht de quantititeyt van 23 ruijters ende elcken ruijter gereckent op 20 stuyvers belopt ter somme van 23-0-0

-       De tweede lijste bedracht de quantiteyt van 25 ruijters, 25-0-0

-       De derde lijste bedracht de quantiteyt van 20 ruyters, 20-0-0

-       De vierde lijste bedracht de quantiteyt van 95 ruyters, 95-0-0

-       De vijfde lijste bedracht de quantiteyt van 15 ruyters, 15-0-0

 

Verder:

 

-       Betaelt aen meester Jan van Muers van sijn verdienste soo van soldaeten, ruijters als andersints van verscheijde quetsueren, 2-8-0

 

 

Het jaar 1641

 

Dorpsrekening 1640-1641:

 

-       Opten 30 januarij 1641 Hendrick Jan Dierckx gegaen met eenen trop ruijters naer Breda waer van eenen ruijter op sijn perdt rijde moste ende vuijt geweest vier daegen, 5-0-0

 

 

Dorpsrekening 1641-1642 (niet alle 'schenckagien' zijn opgenomen):

 

-       Die selve wijse geweest bij mijn heer Donck die welcke het stroij gelevert wilde hebben ende omdat hets troij niet wel te becomen en was, om vuijtstel te becomen aen den selven geschoncken een hespen wegende negen pont ende een verdendeel 2-3-0

-       Den 21 maij geweest ten Graefve om dat men seijde datter veel volckx overquam ende doen geschoncken aen den auditeur een hespe wegende negen pont ende drie vierdeel 1-19-0

-       Opten 7 junij alhier tijdinghe gecregen datte ruijterije van breda ende van Bergen quamen trecken ende derwaerts geweest met die van Erp tot Bocxstel ende aldaer smachs gebleven ende alsdoen met de perden vertert t'saemen 2-0-0

-       Opten 6 augusti met die van Erp gevaeren geweest int leger voor Gennep ende aldaer gebrocht twee lammer ende vier coppelen paterijsen (en meer) 13-7-2

-       Opten 11 november geweest op de Donck bij eenen trop ruijters ende voetvolck die alhier wilden comen loseren ende de selve gegeven de somme van 20-18-4

-       Opden 10 decembris gegeven aen eenen officier van eenen grooten trop soldaeren van breda, 2-11-0

-       Opten 16 decembris alhier geweest eenen grooten trop soldeten van Gennep ende aen den officier der selver moeten geven 5-2-0

-       Opden 21 decembris alhier gecomen een groote partije soldaeten van Breda ende de selve gegeven om dat sij sonder eten ofte drincken door soude passeren ter somme van 10-10-8

-       Opten 22 februarij aen eenen trop ruijters van Breda tot St. Oedenroij gegeven 2-10-0

-       Op den 9 april alhier gecomen Jan Corneliss van Vorstenbos met sijne medegesellten, gevangen hebbende rie staeten ruijters van de companije van Wintelroij ende voor de selve ter ordonantie van mijn heer van Erp ende den secretaris het ransoen verschooten ende daer aen verlooren 2-10-0

-       Opden iersten junij alhier tijdinge gecomen dat de tuijterije van Breda herwaerts quam ende daer nae toe gereijst des snachs tot Bocxtel vertert 0-17-8

-       Op den 4 junij alhier tijdinge gecomen dat ten Graef de ruijters overquaemen, is Aert Gerart met Jan den Ketelaer derwaerts gegaen ende alsdoen in gaen ende comen vertert 0-18-8

-       Item hebben de selve borgemeesters in vier reijsen vier verscheijde tropkens ruijters gebracht die int dorp niet en derfden loseren, iederen trop drie vat haveren, 9-0-0

-       Soo heeft Vrens Jan Vrenssen op de Heij voor 14 perdruijters voeder moeten vueren eer de brgemeesers daer bij costen comen 0-15-0

-       De selve reijse alnoch bij de selve ruijters gevuert twee ertkerren gras, daer voor aen Hendrick Peters betaelt 1-0-0

-       Voor de selve gehaelt ten huijse van Jan Peters een broot wegende 18 pont compt 0-9-0

-       opten 4 augusti alhier in den avondt gecomen eenen weijman van Staeckenbroecke die welcke in der nacht naer Eijndhoven most, ende den selven eenen bode met een perdt mede gegeven, compt 2-6-0

-       Item geweest Jan Dierck Henskens tot Schijndel met ses gevangens van breda ende van den selven daer van gegeven 0-16-0

-       Willen Aelberts ende Jan Peters elck met een perdt aengespannen geweest aen den koetswaegen van Staeckenbroecke ende de vrouwe van den voorschreven Staeckenbroeck daer mede gevauert tot Hoodonck compt 2-5-0

-       Op den 25 septembris ten huijse van Willen Aelberts des snachts geloseert geweest twee voerluijden met twee bjhebbende perden, als wanneer graeff Herman alhier was gedefroijeert, item heeft den selven alnoch aen eenen trop ruijters gedaen een broodt, compt t' samen 1-10-0

-       Jan Dierck Willems een vaert gedaen met twee soldaeten vrouwen nae Schijndel ende den selven geven 0-8-0

-       Aen Willem Jan Geerlincx betaelt van dat hij in der nacht heeft geleijdt eenen tamboir naer Huesden waer toe den selven was gecregen op ten 22 maij 2 gulden

-       Opten 6 septembris gereden geweest tot Mil doen het leger voor Gennep optrock met Thonis voorschreven perdt, 0-15-0

-       gegeven aen Daendel Hendrick Daniels van twee perden aengespannen aen eenen wagen vant leger naer Es, 2-0-0

-       Die selve reijse van een perdt Jan Aerts betaelt, 1-0-0

-       Aen Lonis Geerlincx van eenen perdt gegeven 1-0-0

-       Aen Joost Jan Diercx een perdt gegeven 1-0-0

-       Aen Dierck Jan Dierckx van een perdt gegeven 1-0-0

-       Jan Dierck Thonis van een perdt gegeven 1-0-0

-       Aen Rut Peters van twee perden voor twee daegen gegeven 4-0-0

-       Jan Diercx in de Weijhoeve van enen perdt betaelt 1-0-0

-       Thonis Jan Thonis van een perdt betaelt 1-0-0

-       Hendrick Gerarts van een perd voor twee daegen gegeven 2-0-0

-       Jan Jan Thonis van een perdt gegeven 1-0-0

-       Aen Daendel Roelofs van een perdt voor drie daegen gegeven 3-0-0

-       Aen Claes Gerart van een perdt gegeven 1-0-0

-       Aen hendrick Jan Diercx van verscheijde vaerten voor onsen dorpe gedaen soo met het leger als andere particuliere, compt t' samen 4-1-0

-       Jan Handerick Jan Claes gevaren met sijn kerre ende perdt met graef Jermans volck des smachs maer Den Graef, 1-5-0

-       Aen Michgiel Daemen van een perdt gegeven 1-0-0

-       Hendrick Dierck Jacobs een vaerte gedaen tot Uden des snachs 0-16-0

-       Aen Thonis Jan Ariens betaelt van voeder voor de perden van eenen trop ruijters aldaer op de Hejde weijende, 0-10-0

-       Vertert ten huijse van Mathijs Peters, herbergier alhier, soo bij soldaeten, weijlieden als andersint 274-15-0 (met meer van dergelijke posten)

-       Betaelt aen Dierck Rutten van der Haegen van de bestellinghe aen hem door schepenen ende borgemeesters aen hem gedaen van de ruijters ende soldaeten opte schrijven de alhier in den dorpe soude moegen comen loseren, verteringe van soldaten, verschoten gelt als andersints, 34-14-4

-       Betaelt aen Anthonis de Smit voor gehaelt broodt tot sijnen huijse gehaelt voor eenen trop ruijters op de Heij voerende (met ander werk), 1-3-0

 

Hier nae volgen de ruijters lijsten van drie verscheijde reijsen dat die selve hier hebben gelegen

 

-       De ierste lijste vedracht de quantiteyt van 482 ruijters ende elcken tuyter gerekent op 20 stuyvers, 482-0-0

-       De tweede lijste bedracht de quantiteyt van 61 ruijters ende een los perdt t' ies sijn in dese tweede ende dorde lijst alhier volgende de ruijters die de herbergers hebben gedefroijeert die welcke in henne specificatie sijn aengeteckent, afgetrocken, ende elcken ruijter gereckent als voor, 61-10-0

-       De dorde lijste bedracht de quantiteyt van 35 ruijters, 35-0-0

 

Verder:

 

-       Betaelt aen Jan van Muers van verdient mesterloon, soo van soldaeten ende ruijters, 5-0-0

-       Betaelt aen Willem Diercx van wegen eenen soldaet van het casteel van Eijndhoven alhier doorschooten van een conincx parthije te waecken ende te begraeven 0-10-0

-       Betelt aen Henrick Jan Diercx van wegen sijnen soone heeft gewoont bij den luijtenhandt van den heere Staeckenbroeck, ende van enen reijde die den voorschreven Hendrick heeft gedaen tot Gestel aengaende de thiende, 5-10-0

 

 

Het jaar 1642

 

Dorpsrekening 1641-1642:

 

-       Item opten 20 janaurij 1642 tot Erp geweweest op een dachverde met de acht dorpen om de lijste te lichten van de kerren ende doen vertert 1-8-0

-       Op ten 21 januarij 1642 alhier gecomen eenen bode die tijdinge brocht dat tot Someren eenen trop ruijters laegen en derwaerts gaende aen twee gidsen van de selve gegeven 2-11-0

-       Opten 21 january 1642 alhier geweest eenen trop soldaeten van Weerdt eijschende perden om te rijden, ende de selve gegeven om dat sij door gingen2-10-0

-       Opten 22 janarij 1642 gegeven aen eenen trop ruijters van Den graef om door te rijden, 6-5-8

-       Den 24 tot Uden gelicht een copije van de davegaerde hen van den prince verleent der voor betaelt, 1-0-12

 

 

Dorpsrekening 1642-1643 (niet alle 'scheckagien' zijn overgenomen):

 

-       Gecocht ceelen ende boecken om soldaten op te teeckenen, daer voor betaelt 0-16-8

-       Opten 16 februarij 1642 vuijtgecocht eenen trop ruijters van Breda ende die geschoncken 11-0-0

-       Opten 22 april geweest eenen trop soldaten van Den Graff ende dye vuytgecocht voor de somme van 11-3-0

-       Den 28 april geweest eenen trop soldaeten van Wert dije peerden wilden hebben om te rijden ende hen alsdoen geschoncken om te verhoeden 1-12-0

-       Den 24 maij geschoncken aen dije ruijters van Bergen dye tot Schyndel laegen, waeronder prins Talemon 18-18-0

-       De 24 maij bij mijn heer Staeckenbroeck geweest dye op vuyttrecken stont om ons dorp te bevryen ende alsdoen int gaen en wederkeeren verteert 1-13-0

-       Den vierde junij eenen trop soldaeten van Stevensweert dije hyer wilden teren geschonken 11-14-0

-       30 julij een partye van Den Grace gegeven in voorby te gaen 10-6-0

-       Den 8 augusti een groote parthye van Den Grave ende van Den Bosch geschncken on dat se voorby soude gaen, 20-16-0

-       Den 17 septembris heeft Goyaert Peter Rutten met Aert Geeraerts naer Den Grave ende naer Gennep geweest daer Staeckenbroeck met de ruyterye quaemp trecken, ende alsdoen in drye daegen verschipt ende verteert 7-5-8

-       Item den 20 september doen heeft ons den sargeant de Bosij met eenen trop peerden comen besoecken, synde van intentie hyer te liggen, t' welcke wy verhoeyt hebben met hem te schencken de somme van 7-6-0

-       Den 27 september de voerlieden dije als leger optroeck de bagagien van Staeckenbroeck ende meet andere naer Tilborch vaerende waeren, alsdoen verteert 7-4-0

-       Den 27 september gegeven aen Jan Henrick Roeffen door oversaecke hy van Tilborch opten Bosch met ons aengespannen peerden woude trecken, de somme van 0-13-0

-       Ten tyde alst leger alhyer tot Vechel lagh aen den quartiermeester generaal geschoncken 13-0-0

-       Den 8 octobris geweest Ten Bosch met vier karren stroij ende dye geevert aen Peter Donck, ende alsdoen verteert 0-11-8

-       Den 13 octobris geweest tot Tilborch in condtschap offe de ruijterije de daer laegen soude op reckem, alsdoen verteert, 5-10-0

-       Den 16 octobris met peeren naer Tilborch gereden doen het volck optroeck, alsoen verteert 4-11-0

-       Den 18 octobris doen is Aert Geerarts naer Gennep te peerde geweest naer 't volck ende alsdoen verteert 0-14-8

-       Den 22 octobris ten Bosch geweest by Cattenberch aengaende den karsdienst, ende doen met hem veraccordeert ende hem ten selven daegen geschoncken drij coppelen hoenderen gecocht voor 1-10-0

-       Den 30 octobris tot Schyndel geweest by Joris van Roy, lieutenant van Mastrich dye daer met eenen trop ruijter kach ende hem geschoncken om dat hy ons voorby gaen soude 18-5-0

-       Den 3 novembris geweest tot Tilborch by myn heer Staeckenbrock om hem te bidden dat hij naer 't garnisoen rydendde ons voorbij wilde rijden, ende ten dyen eynde hem geschoncken 125 gulden

-       Den 20 novembris op het Broeck aen eenen trop ruijters van den grave gedraege aen de Buekelaers stege drye vat haveren, gecocht voor 1-19-0

-       Den 23 novembris eenen trop ruijters van Den Grave op Broek aen den steenhoven geweest, ende hen toegedraegen drye vaet haver ende twee vaet boecquijt, gecocht te saemen voor 4-0-0

-       Den 24 novembris aen Willem Meussen goet gedaen 2-12-0 dye hy aen een paerthye van Den Grave hadde gegeven, om dat sy voorby soude gaen

-       Den 28 novembis tot Uden met Michiel Donckers geweest bij Wintelroij alwaer hy met syn volck lagh, ende aldoen met hem verteert 0-13-0

-       Den 3 decembris eenen trop ruijters van Gertruijdenberch alhijer geweest, waerbij waes den jongen Slabbeda, ende hem geschoncken om dat sij nijet neerleggen en douden de somme van 27-0-0

-       Den  december heeft Michiel Donckers mette borgemeesteren tot Son geweest den de Wertsche ruijters daer laegen, alsdoen ter tyt verteert 0-8-0

-       Den 11 decembris tot Erp geweest om dat Aert Leyten naer Den Haege soude gaen om te solliciteeren voor ons een sauvegarde ende eenighe quijtscheldinge, alsdoen verteert 1-15-0

-       Aert Jacobs de schutter gegeven om dat hy de wacht opten Boschweg op ende affleyden door ordonnantie van schepenen ende ons borgemeesteren, de somme van 5-0-0

-       Den 10 february ten Bosch geweet met vier karren stroij ende dye gelevert aen Peter Donck ende hem ten dyen tyde gesconcken een ham gecocht voor 3-8-8

-       Int Bosch vaeren ende wederkeeren mette voerlieden ende schipgelt tesamen verteert 0-19-0

-       Verteert ten huijse van Jan Jansen van Asten, herbergier alhijer, soo by soldaeten, weyluyden als andersints 219-19-0 (meer van dergelijke posten)

-       Alnoch van eenen hont dye hy van wegen mijn heer Risoir voor 't dorp gehoude heeft aen hem gegeven 3-15-0

-       Ten daege doen Beerijs den ruijter van De Grave met sijnen trop volckx alhijer naer Uden doorreden, doen heeft de gemeynte d' ijs op d' Udens Broeck met alle man ontstucken geslaegen, waervoor haer geloift was een halff tonne biers van de schepenen dije sij gedroncken hebben ten huyse Daniel Roeloffs, 2-10-0

-       Ende alsdoen heeft Daniel Roeloffs met syn karre voor de ruyters voorschreven door 't gebroocken ijs voor gereden op dat de ruijters daerdoor te beter soude mogen comen, daervoer genomen 0-18-0

-       Te huijse Peeter Jan Daniels sess soldaten vrouwe eenen nacht geweest te sijn, dije Goyaert Peter Rutten aldaer braechte, overmits totten schoutet egeen plaetse en was om te loseeren ende adaer tsamen verteert 1-10-0

 

 

Hier naer volgen de ruijters lijsten van vier verscheyde reysen dat de selve alhyer hebben gelegen in onsen dorpe buyten de herbergen opden gemeynen man, alles naerder blyckende by de lyste daer van sijnde.

 

-       De lijsten bedraegen te samen in alles t' getael van 123 ruijters, elcken ruijter voor sijn selven ende syn pert gereeckent op 1-0-0, belit 123-0-0

 

 

Hyernar volgen de peerden dije met Staten leger naer Tilborch getrocken waeren:

 

-       Peter Willem Driessen met een peert, 2-0-0

-       Jan Peter Arien met een peert, 2-0-0

-       Pauwels Gijsberts met een pert, 2-0-0

-       Dierck Aerts van den Erd met een peert, 2-0-0

-       Goyaert Peter Rutten met een peert, 2-0-0

-       Albert Janssen met een pert, 2-0-0

-       Jaspar Marcelissen met een pert, 2-0-0

-       Jan Ghijssen met een pert, 2-0-0

-       Henrick Jan Diericx met een peert, 2-0-0

-       Jan Eymers met een pert, 2-0-0

-       Arien Peter Wijnen met een pert, 2-0-0

-       Aert Geeraert Troff met een pert, 2-0-0

-       Henrick Vrenssen met een peert, 2-0-0

-       Henrick Henricx van Erp met een pert. 2-0-0

-       Jan Dieick Teunis met een pert, 2-0-0

-       Arien Dierick Ariens met een pert, 2-0-0

-       Jan Diercx in de Weyhove met een pert, 2-0-0

-       Aert Henrick Roeffen met een pert, 2-0-0

-       Arien Claessen met een pert, 2-0-0

-       Jan Tuenis Peter Tielens met een peert, 2-0-0

-       Jan Delis Jacobs met een pert, 2-0-0

-       Luenis Geerlincx met een pert, 2-0-0

-       Jan Henrick Vrenssen met een pert, 2-0-0

-       Henrick Heymens met een pert, 2-0-0

-       Henrick Gerart Goessen met een eprt, 2-0-0

-       Henrick Goyaert Thyssen met een pert, 2-0-0

-       Dierick Teunis met een pert, 2-0-0

-       Lambert Lambers met een peert, 2-0-0

-       Henrick Lambers met een pert, 2-0-0

-       Henrick Dierick Jacobs met een pert, 2-0-0

-       Tuenis Henrick Jacons met een pert, 2-0-0

-       Dierick Mertens met een eprt, 2-0-0

-       Tuenis Jan Ariens met een pert, 2-0-0

-       Henrick Dierick Henrick Gysbers met een pert, 2-0-0

-       Niclaes Pauwels met een pert, 2-0-0

-       Marten Jacob Thyssen met een pert, 2-0-0

-       Jan Heymens met een pert, 2-0-0

-       Jan Lambert Henssen met een pert, 2-0-0

-       Goyaert Jan Claes met een pert, 2-0-0

-       Hens van Roij met een pert, 2-0-0

-       Jan Arien Ryckaers met een pert, 2-0-0

-       Jan Peter Elis met een pert, 2-0-0

-       Henrick Peters Verdussen met een pert, 2-0-0

-       Peter Henricx met een pert, 2-0-0

-       Lambert Henricx met een pert, 2-0-0

-       Arien Henrick Ariens met twee perden, 4-0-0

-       Jan Jan Diericx met een pert, 2-0-0

-       Geerart Aert Geerlinc met een pert, 2-0-0

-       Tuenis Jan Tuenis met een pert, 2-0-0

-       Dierick Tuenis Tybos met een pert, 2-0-0

-       Jan Janssen van Roij met een pert, 2-0-0

-       Geerart Heymans met een pert, 2-0-0

-       Nelis Marcelissen met een pert, 2-0-0

-       Peter Jan Hermans met een pert, 2-0-0

-       Meriken Henrick Huyben met een pert, 2-0-0

-       Willem Jan Albers met twee perden, 4-0-0

-       Peter Huijbers met een pert, 2-0-0

-       Jan Jan Leesten met een pert, 2-0-0

-       Leenart Thyssen met een pert, 2-0-0

-       Arien Jan Ariens met een pert, 2-0-0

-       Arien Aert Henrick Tuenis met een pert, 2-0-0

-       Jan Diericx Cruysbroeder met een pert, 2-0-0

-       Peter Elias met een peert, 2-0-0

-       Arien Aert Geerlincx met een peert, 2-0-0

-       Item hebben Aert Peters ende Jost Jan Diericx elck met een pert met legervolck oyck naer Tilborch geweest te samen verdient met haer beyde 4-0-0

 

 

Verder:

 

-       Jan Arien Ryckers met een karre by Staeckenbroeck om hem alderhande provisie te vueren tot offeren int legere geweest, daer voor in twee dagen gehadt 0-16-0

-       Aert Geerarts ende Henrick Henricx van Erp elck met een karre een vaert naer Geffen gedaen met conincsche gevangenen dye den ritmeester Crock gevangen hadde, waaronder was den commandeur van Herentaels, daerover haer te samen betaelt 2-10-0

-       Henrick Peters een vaert gedaen tot Dinter met soldaeten, 0-8-0

-       Item heeft Arien Aert Geerlincx in den duysteren woesten nach een vaert gedaen met twee siecken soldaeten naer Alebeeck, 0-16-0

-       Willem Jan Geerlincx sijnen vader Jan Geerlicx sijn peert gedaen om daer met int princen leger metterhast te ryden, dye alsdoen ten Dungen lagh, 0-15-0

-       Doen leger van de Staten van hyer naer Tilborch troeck hebben de schepenen, borgemeesteren, geassisteert van den vorster, eenige peerden van myn vrouw van Erps huys gehaelt, waer onder datter twee peerden waeren dye cluysters aen de beenen hadde, d'een Jan Tuenis Peter Tielens, ende d'ander Arien Claessen pert, ende dye hebben de ruijters onderwegen ontstucken geslaegen om dat sy nyet voorts en conste, daer aen voort repareren aen Willem ende Teunis den Smit tesamen gegeven 1-9-0

-       Item heeft Henrick Jan Diericx voorschreven geweest tot Son in condschap waer Weertsche ruijters waeren dye alsdoen vuyt gereden waeren ende daervoor gehadt ende genoten 0-6-0

-       Betaelt aen meester Jan van Muers van verdient chirurgynsloon soo aen soldaeten als ruyters te verbinden comt ter somme van 2-12-0

-       Aen Goijaert Peter Rutten over de ruijters ende soldaeten dje hijer quaemen te loseeren op te schrijven betaelt 19-0-0

-       Aen Geraert Janssen, borgemeester tot Erp, voor een vracht dat hij hijer door ree met ruyters van Huesdden dye haer verloiren hadde nae Schijndel, gegeven de somme van 0-12-0

-       Aen Jan Eijmers overmits de ruijterye van Staeckenbrock treckende van hyer naer Tilborch syn cluijster van syn peerts been hadd ontstucken geslaegen, 1-10-0

-       Aen Marten Donckers knecht omdat hij met prins Taelmon naer Tilborch was getrocken gegeven 1-0-0

 

 

Het jaar 1643

 

Dorpsrekening 1642-1643:

 

-       Den 5 january 1643 aen den bode van Boxtel, dije ons tijdinge braecht van de ruijters dat sij tot Heesse laegen, gegeven 0-10-0

-       Den 6 january 1643 tot Roij geweest by Oetelaers ende hem getelt van de sauvegarde van Weert voor ons gecregen, 18-4-0

 

Dorpsrekening 1643-1644 (niet alle 'schenckagien' zijn overgenomen):

 

-       Den 7 julij een trop ruijters van Bergen op den Zoom aen den Steenhoeven graes om te voeyeren toe gevuert, gecocht de twee karren voor 1-15-0

-       Deb 23 julij tot Roij in Cantelmos leger geweest ende aldaer aen Jan Aert, den secretaris van Catelmo ende meer anderen geschoncken 23-8-0

-       Aen den lieutenant generael van conincx leger alsdoen oyck geschoncken 5-4-0

-       Den 24 julij opte Coeverin aen den baron van Wagen geschoncken negen coppelen hoenderen, gecocht voor 4-5-0

-       Van een sauvegarde aen Cantelmo gegevenm 26-8-0

-       Alnoch aent leger van Cantelmo gedaen ende gelevert 422 pont boter, 94-19-0

-       Den 25 julij eenen trop ruijters van Cantelmos gelegen leger alhyer in de straete geweest ende dye geschoncken 10-8-0

-       Den 26 julij aen eenen trop ruijters van Cantelmos leger gegeven 3-15-0

-       Den 26 julij vertreckende conincx leger van Roij nae Os toe ende alsdoen soo tot roij mette schepenen als int gaen ende wederkeeren van os te samen verteert 4-5-8

-       Iten den 28 julij aen de soldaeten dije Cantelmo opt heerlijckx huijs hadde gelaete gedaen ende gelevert 19 pont boter, 3-9-8

-       Den 4 augusti aen eenen bode van Bocxtel dije contschap bracht dat Staten leger weder terugge quaemp, betaelt 0-14-0

-       Den 26 augusti met dije van Erp in condtschap geweest waer 't Staten leger lach, ende alsdoen in twee daegen verteert, 5-14-0

-       Den 23 septembris een parthije van Stevensweert om dat sij door soude gaen, gegeven 4-10-0

-       Den 26 septembris aen een groote parthije soo van Weert als andere garnisoenen bij den anderen geslaegen, om dat sy door dode gaen, 10-4-0

-       Den 27 septembris mijnheer van Erp voor de gemeynte naer Stevensweert geweest om een sauvegaerde van den gouverneur te crijgen, alsdoen aen den goyverneur ende aenstanderen tesamen geschoncken 26-0-0

-       Den 28 septembris opte Lanckstraete int leger op condtschap off leger haest vertrecken sou ofte nijet, geweest, ende alsoen aen min heer Stawckenbroecke geschoncken met die van Erp paterijsen, comt voor ons contingent 4-2-0

-       Den 15 octobris aen een trop Hessensche ruijters dye hijer wilde nerliggen gegeven om dat sij door reede 71-4-0

-       Ende alsdoen int leveren vant voorschreve gelt tot Uden aen de oversten verteert 0-18-0

-       Den 18 octobris in condtschappe geweest waert Staten Leger neerleggen soude, dat alsdoen uyttrecken ende marscheren was ende tot Uden nersloch, alsoen verteert 0-12-8

-       Op 18 octobris op Boekelt graef Fritsen besoecht ende hem geschoncken eenige hoeder ender sneppen gecocht voor 2-4-0

-       Den 6 novembris bij den quartiermeester generael geweest dije om een karre hoijs aen ons geschreve hadde ende hem daer voor in gelt geschoncken 2-12-0

-       Den 25 novembris aen een parthije van Weert gesonden om ons de weete te doen van den nieuwen Weertsche gouverneur te comen besoecken, geschoncken 3-5-0

-       Den 18 decembris met Willem van Engelen affgereeckent van dat hij een groote conincxsche partie dije in de straet nijet en dorst te comen, overmits sy veel buyt peerden bij hen hadde, cost ende dranck toegedraegen hadde, doe aldaert vertreet 7-18-0

-       Den 18 decembris aen eenen bode dye van wegen Peer Donckers de weete quaem doen van stroij te leveren, betaelt 1-7-0

-       Den 25 decembris in condtschap geweest waer de ruijters dye t'Aelen laegen, ende alsdoen verteert, 0-2-8

-       Aen eenen bode van Boeckel dye ons condtschap dede dat het volck optroeck voor bode loon gegeven 0-5-0

-       Aen eenen bode van Boxtel dye ons oyck contschap vant volck braecht voor boijloon gegeven 1-0-0

-       Aen eenen bode van Helmont dije thijdinge braecht van dat de voeyerasie aff soude sun, voor boijloon gegeve, 0-5-0

-       Affgereeckent met Jan Janssen van Asten, herbergier alhyer, wordt bevonden ten synen huijse vertert te wesen, soo bij soldaeten, weijluijden, soldaeten vrouwe als andersints ter somme van 204-11-0 (meer van dergelijke posten)

 

 

Hier nae volgend de ruijters lijsten van drye verscheyde reysen dat dije alhyer in onsen dorpe hebben gelegen.

 

-       De ruijters lijsten aen dese zijde van den Aa bijeen getroecken, dat de ruijters drije reysen aldaer gelegen hadde, 380-10-0

-       Ende aen d'ander zijde van de Aa ter somme van 269-0-0

 

 

Hier naer volgen dije peerden dije mette Mastrichsche ruijters naer Doirren ende Geffen getroecken ende mede gerede waeren.

 

-       Dirck Teunissen met een pert, 1-5-0

-       Jan Rut Evers met een pert, 1-5-0

-       Aert Peters met een peert, 1-5-0

-       Delis Jonckers met een pert, 1-5-0

-       Jan Dierick Tuenissen met een peert, 1-5-0

-       Henrick Laureynssen met een peert, beloopt 1-5-0

-       Peter Laureynssen met een peert, 1-5-0

-       Seger Donckers met een peert tot Geffe geweest, 1-0-0

-       Michiel Damen met een peert, 1-0-0

-       Mijnheer van Cleff met een peert, 1-0-0

-       Henrick Dierck Jacobs met een peert, 1-0-0

-       Tuens Henrick Jacobs met een peert, 1-0-0

-       Arien Diericx met een peert, 1-0-0

-       Arien Wynnen met een peert, 1-0-0

-       Pauwels Gysberts met een peert, 1-0-0

-       Albert Jan Alberts met een peert, 1-0-0

-       Willem Alberts met een peert, 1-0-0

-       Philips den Wever met een peert tot Dueren geweest, 1-5-0

-       Claes Jan Claes met een peert, 1-5-0

 

 

Hyer naer volgen de peerden dye met Cantelmos leger waeren geweest ende diversche  reysen ende vaerten met karren van evrscheyde persoonen voor onsen dorpe van Vechel gedaen als volgt:

 

-       Jan Peter Smits met een peert vyff daegen met Cantelmos leger geweest, 12-10-0

-       Willem Arien Moes met een peert sess dagen mede geweest, 15-0-0

-       Goijaert Peter Rutten met een peert sess daegen geweest, 15-0-0

-       Aert Geerart Henricx met een peert sess daegen mede geweest, 15-0-0

-       Willem Roeffen met een peert vijff faegen mede geweest, beloopt 12-10-0

-       Willem Peters met een peert vyff daegen mede geweest, beloopt 12-10-0

-       Tuenis Jan Tuenissen twee vaertten, d'een in den macht met provisie tot Roij int conincx leger gedaen, ende doen aldaer eenen dach moeten blijven liggen, daer voor te samen gehadt 1-15-0

-       Henrick Peter Tuenis in den nacht een vaert met provisie int Conincx keger tot Roij gedaen, 0-14-0

-       Arien Jan Ariens van dat Michiel Donckers met syn peert tot Roij hadde geweest ende t'peerts hoefsijseren vuyt gereden, goet gedaen 1-0-0

-       Willem Aelberts van een vaertte by nacht gedaen, 1-5-0

-       Jan Henrick Jan Diericx van dat men syn peert van Joncker Walraven van Erps huijs hadde gehaelt ende peerts cluijster ontstucken geslagen, goet gedaen 15-0-0

-       Jan Ariens van Lochtenborch van dat Geerart Henricx met sijn peert naer Roij gereden was, goet gedaen 0-10-0

-       Jan Alberts met sijn peert op Zeelant mette ruijters geweest, 0-15-0

-       Aen Henrick Jan Diericx van dat hij met syn peert in den nacht met de Bossche ruijters hadde geweest naar Eyndhoven anderhalven dach, 3-0-0

-       Jan Comper van dat hy dinge bracht van conincx leger betaelt 1-5-0

 

En verder:

 

-       Aen Peter Jan Denen van bier ende eeten soo bij ruijters voor syn duere gedroncken ende soldaeten vrouwen vertert, 1-10-0

-       Alnoch aen Arien Willems, Jan Jan Tuenis, Philips den Wever, van dat sy elcke eenen ruijter meer hebben gehadt dan op de lyste geschreven staet, 4-10-0

 

 

Het jaar 1644

 

Dorpsrekening 1643-1644:

 

-       Den 8 januarij 1644 drije ruyters van Breda hyer geweest om ons de weets te doen dat wij hennen gouverneur ende Crocken soude comen besoecken ende alsdoen aen hen geschoncken de somme van 3-6-0

-       Den 30 januarij 1644 aen een parthije van Breda, om dat sij doorginck, geschoncken, 10-8-0

 

 

Dorpsrekening 1644-1645 (niet alle 'schenckagien' zijn overgenomen):

 

-       Opden 17 februarij 1644 gegeven aen eenen trop ruijters van Breda die alsdoen tot Gemert laegen ende ons ontboden hadden, 34-9-0

-       Den 14 februarij aen een paerthije ruijters van Breda gegeven 14-11-8

-       Den 12 mert met Michiel Arien Donckers tot Erp geweest bij eenen trop ruijters van Maestricht ende die gegeven 185-10-0, bij desen voorschreven trop was den rithmeester Verheijden

-       Den 17 mert tot Gemert geweest metten schouteth bij eenen trop ruijters van Heusden waer over was commandeerende Corthoudt ende die geschoncken 2-14-0

-       Den 16 april in presentie van Michiel Arien Donckers gegeven aen een parthije ruijters van Maestricht, 3-5-8

-       Den lesten april aen een parthije ruijters van Maestricht ende te voet gegeven 3-5-8

-       Den 22 meij tot Erp geweest met Jan den Ketelaer om naer den leger te gaen ende alsdoen verteert 0-18-0

-       Den 27 maij Heijmen Hendrick Heijmens met die ruijtes van Maestricht naer Berchem int leger om onse vraeghtkerren te lossen, ende alsoen mette voerluijden verteert 2-2-0

-       Dieselve voerluijden int voorder rijden naer Loon noch verteert 0-12-0

-       Den 28 maij gegeven aen Jan den Ketelaer van dat hij naer de ruijters gonvk vernemen 0-14-0

-       Den 11 junij gegeven aen een parthye ruijters van Maestricht die nae d' leger reden 14 vaeten ende 3 cop haveren, 9-12-0

-       Den 6 julij met Michiel Donckers geweest tot oss om dat die ruijters de alhier laegen wech trecken souden, verteert met een perdt, 1-7-0

-       Aen eenen trop ruijters van De Grave gegeven, 11-5-0

-       Den 28 augusti aen twee voerluyden gegeven die ruijters van Maestricht voortvoerden, 1-13-0

-       Den 28 augusti een parthije vuijtgecocht, 5-6-0

-       Den 7 september een parthije soldaeten vuijtgecocht met 7-19-0

-       Den 10 september noch vuijtgecocht eenen trop ruijters van Maestricht, 7-7-0

-       Den 10 october een parthije soldaeten vuijtgecocht sijnde te Weerdt in garnizoen, 21-4-0

-       Den 12 october vuijtgecocht een parthije soldaeten 12-12-0

-       Aen mijn heer Stander gegeven voor een sauvegarde, 29-14-0

-       Den 16 october tot Weerdt geweest ende aldaer van een sauvegarde gegeven 24-6-0

-       Geweest naer Bergen op Zoom naer d' leger met Goijaert Peter Rutten ende Jan den Ketelaer net twee perden ende aldaer geschoncken ende verteert 31-15-0

-       Den 24 october geweest naer Herpen int leger met Gerit Hendricx ende verteert aldaer, 2-0-0

-       Den 14 november gegeven aen twee booden die in der nacht tydinge brachten dat den ritmeester Bacx tot Geffen lach, 0-19-8

-       Den 2 november vuijtgecocht eenen trop ruijters ende voetvolck van Maestricht die tot Son laegen met de somme 10-16-0

-       Den 8 december aen een parthije soldaeten van Ruremund gegeven ende daer mede vuijtgecocht 10-0-0

-       Den 14 december gesonden naer Lieshout Aert Gerits bij de ruijters van Breda aldaer ende hen vuijtgecocht met 9-15-0

-       Den 17 december gegaen met Aert Gerits ende die van Erp naer Helmont om aldaer te vernemen naer die ruijters van Den Bosch ende verteert 0-13-0

-       Den 23 december aan lieutenant Weijer liggende in garnizoen tot Maestricht gegeven ende daer mede vuijtgecocht, ende laegen tot Roij, 21-10-0

-       Geweest tot Uden met die van Erp bij eenen trop ruijters van Breda ende van Bergen die ons ontbooden hadden, gegeven voor ons contingent 14-0-0

-       Item int lest van december tot Roij geweest bij joncker Oetelaer met die van Erp om de voijragie aff te maecken van die van Weerdt waerom sij ons beschreven hadden ende den voorschreven joncker alsdoen gegeven voor ons contingent 38-16-0

-       Den 2 april gegeven tot de sauvegarde aen Deventer, 12-10-0

-       Affgereeckent met Jan Janssen van Asten, herbergier alhier, verteert soo bij soldaeten, weijluijden, soldaeten vrouwen als anderssint 206-19-8 (meer van dergelijke posten)

 

 

Hienae volgen de ruijters lijsten van vier reijsen dat die alhier in onsen dorpe hebben gelegen

 

-       De ruijterlijsten aen dese zijde van der Aa bijeen getrocken, dat die ruijters vier reijsen aldaer gelegen hadden, wordden bevonden aen deze zyde van der Aa te bedraegen 425-0-0

-       Ende aen d'ander zijde van der Aa 444-0-0

 

 

Hiernaer volgen die peerden die mette Nimmesche ende Maestrichtsche ruijters naer Megen, Oss ende Macharen getrocken ende mede gereden waeren, als oijck naer verscheijde andere plaetschen vaerten gedaen

 

-       Arien Peter Wijnen met twee perden tot Macharen geweest, 2-10-0

-       Noch den selven met een perdt tot Oirschot, 1-5-0

-       Dirck Arts van Eerdt met een perdt, 1-5-0

-       Peter Vreijnsen tot Macharen met een perdt, 1-5-0

-       De weduwe Dirck Jaspers met een perdt, 1-5-0

-       Goossen Melters met een perdt, 1-5-0

-       Hendrick Dirck Thonis met een perdt, 1-5-0

-       De weduwe Heijl Marcelissen met een perdt, 1-5-0

-       Peter Willem Driessen met perdt en kerre, 1-10-0

-       Hendrick Dirck Thonis met een perdt, 1-5-0

-       De weduwe van Heijl Marcelissen met een perdt, 1-5-0

-       Peter Willem Driessen met perdt ende kerre, 1-5-0

-       Thonis Daniels met een perdt, 1-0-0

-       Aert Hendrick Roeffen met een perdt, 1-0-0

-       Hendrick Dirck Jacops met een perdt tot Uden, 0-10-0

-       Corst Verhoeven met een perdt tot Os, 1-0-0

-       Hendrick Marcelis met een perdt, 1-0-0

-       Jan Thonis Peters net een perdt tot Loon, 1-5-0

-       Jan Thonis aen de Heij met een perdt tot Berchem, 1-0-0

-       Jan Dircxen in de Weijhoeff met een perdt, 1-0-0

-       Jan Jan Tonissen met een perdt nae Den Bosch, 1-5-0

-       Hendrick Goorts met een perdt tot Loon, 1-5-0

-       Hendrick Vreijnssen twee vaerten gedaen, 0-16-0

-       Hendrick Hendricx van Erp met een perdt naer Macharen geweest, 1-5-0

-       Den selven een vaert gedae naer de Franse, daervoor, 1-0-0

-       Jan Melters van twee vaerten betaelt de somme van 2-5-0

-       Thonis Hendrick Jacops met een perdt tot Oss, 1-0-0

-       Jan Gijsberts twee vaerten tot Uden gedaen, daer voor betaelt met een pint brandewijn bij Aert Gerits t' sijne huijse huijse gehaelt voor Maestrichtsche ruijters, tesamen 0-19-0

-       Jan Dirck Willems met een perdt tot Berchem geweest, betaelt, 1-0-0

-       Goort Jan Claes net een perdt, 1-0-0

-       Vreijns Jan Vreijnssen met een perdt, 1-0-0

-       Steven Gielis oijck met een perdt tot Berchem, 1-0-0

-       Hendrick Jan Goossens twee vaerten gedaen, daer voor betaelt, 1-0-0

-       Jan Denissen met een perdt 1-0-0

-       Jan Sijmons van twee vaerten betaelt, 1-8-0

-       Willem Aelberts van een vaert met Stander betaelt, 1-5-0

-       Aen Aelbert Hendrick Jans van een vaert tot Macharen betaelt, 1-5-0

-       Aen Jan Hendrick Jan Claes betaelt van een vaert, 1-5-0

-       Aen Hendrick Peter Verdussen van een vaert betaelt, 1-0-0

-       Betaelt aen Thonis Hendricx, 0-16-0

-       Aen Lonis Lonissen betaelt een vaert, 1-5-0

-       Aen Gerit Aert Geerlincx van twee perden betaelt, 2-10-0

-       Arien Laureijnssen met een perdt, 1-0-0

-       Betaelt aen Claes Jan Ariens van een vaert tot Megen, 1-5-0

-       Aen Aert Gielens van een vaert, 1-0-0

-       Betaelt van een vaert tot Ravesteijn aen Hendrick Ariens, 1-5-0

-       Peter Henricx den borgemeester sess vaerten gedaen met soldaeten ende vrouwen, doen de vaert in de straete verlooren was, compt hier voor, 2-8-0

-       Aen den jongen Ketelaer goet egdaen drije ruijters die hij meer heeft gehadt dan op de lijste geschreven staet, 4-10-0

-       Ruth PeterRutten goet gedaen een vaert tot Berchem, 1-0-0

-       Aen Goijaert Peter Rutten drje soldaeten die in de lijste vergeten waeren goet gedaen, 1-10-0

-       Goet gedaen aen Gerit Aert Geerlincx van dar hij verschoten hadde aen de voerluijden die met de Maestrichtsche ruijters naer Megen hadden geweest, 2-15-0

-       Aert Gerits goet gedaen van eenen soldaet die op de lijste vergeten was, 0-10-0

-       Goet gedaen aen den schouthet van dat Michiel Donckers met sijn perdt had gereden tot Oss met de Maestrichsche ruijters, 1-10-0

 

 

Het jaar 1645

 

Dorpsrekening 1644-164:

 

-       Den 29 january 1645 geschoncken aen Jan van Megen ende Kees bij hen hebbende een groote partije soldaeten, 11-0-0

 

Dorpsrekening 1645-1646:

 

-       Den 18 maij devoir gedaen om de kerren aff te coopen, bedraecht 14-0-0

-       Optten 26 maij gegeven aen den boode van Uden die bootschap brocht dat die Maestrichste ruijters quamen liggen, doen gegeven 0-6-0

-       Opten 31 maij de Vrijse ruijters tot Boxtell naegeweest ende doen vertert 0-12-0

-       Opten 29 maij noch Ten Bosch geweest om de peerdr aff te crijgen, 1-10-0

-       Optten 22 junij een partije soldaten vuijtgecocht wesende van Ruermonde, daer aen betaelt 8-8-8

-       Optten 6 julij vuijtgecocht een partij soo te peerd als te voett van Stralen, 88-7-8

-       Optten 6 julij aen een conincx partije van twee oft drij garnesoenen vuijtgecocht voor 22-0-0

-       Den 21 augustus aen eenen trop ruijters gegeven sijnde van Straelen seven vadt haver, die sij bij Aertt den Schoenmaker voijerde, 4-11-0

-       Opten 2 october aen den tamboer van Standertt van wegen den gendernier van Stevenswerdt van een sauvegardt, 35-10-0

-       Op Sinte Andries Dircx met Goort Peeters vuijtgeweest om de kerre los te crijgen, 0-10-0

-       Optten 29 november tot Verckensweerdt geweest om de kerre los te crijgen aen de wagemeester van den rijngraeff geschoncken, 2-10-0

-       Den 22 november to