Diensten geleverd in de periode 1649-1664 (vrede)

Martien van Asseldonk

12 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Het jaar 1649

 

Dorpsrekening 1649-1650:

 

-        Optten elfsten dach may Jan Cornelissen ende Goordt Peter Rutten geweest tot Roij bij Joncker Oetelaer van wegen de beletten van de kerren die ons soude goet gedaen wordden ende doe verteert, 1-12-0

-        Optten 12 augusti Geryt Genricx Foordt Peter Rutten gevaceert tot Roij aengaende de repartitie van wegen het kerren gelt ende doen verteert, 2-11-0

-        Optten 11 december Jan Gerlings geseijnt naer Hees ende Leent om te vernemen naer de Lodtringers ende den boy tot teergelt gegeven 0-12-0

-        Ende sanderdaechs Goordt Peter Rutten gereden met een pert gaen vernemen op Coll na de ruyters, verteert, 0-8-0

-        Ende doen wederom naer Erp gereden 's nachs om tsamen naer De Bosch te gaen om sauvegarde te crygen ende Goordt doen verteert, 0-5-0

-        Betaelt aen Aelbert  Aelberts ter somme van 0-12-0 dat hij twee priesters tot Heeswyck hadde gevuert die de ruyters van Den Bosch tot Gemert hadden gehaelt

 

Item hier naer volgende verscheyden aengenomen kerren tot dienst van syn hoocheyt den prince van groningen ende meer andere heeren:

 

-        Betaelt aen Goordt Peter Rutten ende Geryt Henricx dat se vyff dagen hadde geweest naer Breda et de bagagie van syn hocheyt, 25-0-0

-        Michgiel Donckers ende Aert Aertsen synen swager vijff dagen als voor gevaceert met een kerre met twee perden, 25-0-0

-        Arien Daniels ende Henric Jansen vyff dagen gevaceert als boven, 25-0-0

-        Thonis Jan Thonis ende Jan Cornelissen oyck vyff dagen vuijt geweest met de seve bagage, 27-10-0

-        Daendel Roelofs ende Claes synen broeder oyck een kerre met twee perden, 27-10-0

-        Steven Gielens ende Jan Peter Huyberts oyck een kerre met twee perden tot dijen eynde gevaceert, 25-0-0

-        Alnoch geschoncken aen mijn heere Sommerdyck tot syn keucken dienende dien hij was logerende tot Moergestel om wilbraet hem nodich, ende dat tot ... mochte dienen van de gemynte bedragende 210 gulden, die welcke hij noch was eyssende van den jare 1646 ende 1647 ter oorsaken dat dyenmael onsen dorpe verscheyden diensten hadden gedaen

-        Ende aen den stalknecht gesschoncken 1-17-0

-        Aen eenen boode gegeven die de borgemeester snachs door de heij leyden naer Moergestel, 0-8-8

-        Ende doen verteert met Goort Peter Rutten in drij dagen met twee perden 6-0-0

-        Betaelt aen Henric Jan Rutten dat hij in de nacht ruyters vaerden die van Osterwyck waren comende, 1-0-0

 

-        Optten 13 december gevaceert ten Bosch Jan Cornelis ende Henric Rutten, borgemeesteren, by de commandeur van Den Bosch om te crygen sauvegardtt tegen de Loutringers die waren gelogeert int Lant van Ravensteyn in de keucken geschoncken een hespe wegende dertien pond, 3-5-0

-        In de perdt gegeven, 0-6-0

-        Aan den secretaris gegeven, 7-10-0

-        Verteert met Jan van Eessen ende den knecht va mijn heer Tienen ende het pert bij ons hebbende in haver ende hoij t'samen 6-15-0

 

-        Optten 17 december Goort Peter Rutten ende Willem Meusen ende borgemeesteren gevaceert tot Uden met pert ende kerre bij de prins van Salms commanderende over het volck van Dirc de Lourens ende aen den prins gegeven in de keucken een tonne dobbel bier, 8-0-0

-        Ende geschonken twee hespen wegende 21 pont min 1.4 pont, 5-3-12

-        Noch 40 pont boteren, 10-0-0

-        Een haes geschoncken beloopt 1-16-0

-        Aan den secretaris gegeven dat hy ons een sauvegarde vercregen van den prins van Salms, 21-6-0

-        Aen den hooffmeester geschoncken, 2-10-0

-        Ende doen verteert, 2-0-0

-        Ende dat om wederom geschoncken dat den prins goede ordere soude houden dat d eingesetenen aen de buytenhoecken woonende onder vechel bij nachte niet en werdden beschadicgt ofte vuytgeplundert

 

-        Optten 23 december Goordt Peter Rutten gereden met eenen schepen van Erp vernomen naer het Staten volck ende men verstondt dat het tot Erp en Vechel soude somen logeren ende doen in twee dagen ende Jan Cornelisen oyck vuyt geweest vernemen, tsamen 3-3-0

 

-        Op den 28en december Goort Peter Rutten ende Hanrick Rutten gevaceert tot Oosterwyck ende Moergestel omdat sij ons dorp woudden beschryven door den Ryngraeff ende vuyt geweest drije dage, verteert 3-11-0

-        Betaelt aen Micgiel Donckers te somme van 1-10-0 dat hij met sijn pert hadde gevaceert in der nacht na de trouppen van Dirc de Loureyne als nich ten Bosch gevaceert

-        Betaelt aen Anthonis Jacops en Goordt Peter Rutten met sijn pert had gereden naer de troupen Dirc de Laureyn 0-12-0

 

 

 

Het jaar 1650

 

Dorpsrekening 1649-1650:

 

-        Den iersten january 1650 geryt Henricx, Willem Jan Henricx gevaceert met pert ende kerre tot Oosterwyck om dat ons den Ryngraeff beschreven hadde o sijn keucken te comen versien met alderhande wilbraet ende geschoncken drij hespen daer voer betaelt, 12-0-0

-        Ende aen de kartiermeester generael geschoncken drij coppelen hoender end daer voor gegeven, 1-12-0

-        Ende aen den Ryngraeff geschoncken eenen vetten hamel, 7-0-0

-        Als noch eenen haesse gegeven, 1-12-0

-        Ende twee coppelen hoenderen, 1-4-0

-        Ende verteert in twee dagen ende twee nachten pert ende kerre ende den voerman, 6-4-4

-        Ende aen den voerman van sijn vracht

 

-        Opten 5 dach januarij 1650 geweest Goort Peter Rutten ende Arien Jan Ariens doen de kerren in Den Bosch moesten varen om daer de ladne de bagagie van sijn hoocheijt alsdoen geschoncken aen Outtenbergh, 4-0-0

 

-        Opten 9 january gegeven aen twee boijen om dat men acht kerren soude brengen int leger, aen de selve gegeven, 1-14-0

 

-        Op den elfden january wederom kerren vuytgevaren als het leger was opbrekende tot dienste van den Ryngraeff door expressen booden ende als doen Goordt Peter Rutten ende Thonis Jan Tonis met een kerre met twee perden twee dagen gevaceert, 10-0-0

-        Aert Aert Geryts, Peter Arien Wynen met een kerre met twee perden 9-10-0

-        Jan Jan Dirck Thonis ende Denis Peter een kerre met twee perden twee dagen, 9-10-0

-        Gerijt Henricx ende Aert sijnen doon twee ddagen met een kerr met twee perden, 9-10-0

-        Ende geschoncken aen de geenen die kerren was commanderende, 6-0-0 ter oorsaken dat de kerren wordden los gelaten, dat sij niet uit en behoeffden te varen

-        Endee aen den hoofmeester gegeven 2-10-0

-        Ende verteert in twee dagen 6-2-0

 

-        Opten 20 january Jan Cornelis ende Goort Peter Rutten gevaceert tot Oosterwyck met vyer kerren by den Ryngraeff ende de selve kerre los gevregen daer van den hooffmeesyet geschoncken 3-5-0

 

 

Dorpsrekening 1650-1651 (de geschenken vanaf deze rekening niet overgenomen): geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden.

 

 

Het jaar 1651

 

Dorpsrekening 1651-1652:

 

-        Op 20 april 1651 soo is Jan Lamberts met Mattheus Peters naer Den Booss gevaceert omme voir de Lorijnen die inne 't lant van Ravenstijn lagen eene salvegarde te crygen van den governeur van De Booss, ende hebben doen aen den secretaris gegeve vant schryven van den salvegarde, 3-0-0

-        Ende brochten doen mede eenne levendighe salvegarde beneffens de schriftelijcke, den trompetter van synne genade den heere van Brederode, ende hebben doen vertert metten solven soo inne 't gaen ende commen met het schipgelt door dien dat het groet water was, 5-0-0

-        Den trompetter van den governeur van Den Booss heeft alhier to Vechel voor salvegarde gelegen negen daghen ende hebbe hem gegeven voor salvegarde 9-0-0

-        Op den 20 july naer sHertogenbossche gevaceert met Gerart Gerarts ende Mattheus Peers omme met de rentmeetser Schock te sprecken aengaende het karssen gelt ende mede bij den hogen rentmeester Pieck de gemyntte aenfaende ende hebben doe inne 't gaen ende comen vertert 5-0-8

 

 

Het jaar 1652

 

Dorpsrekening 1652-1653:

 

 

Het jaar 1653

 

Dorpsrekening 1652-1653:

 

-        Iten den tweeden februarij 1653 de borgemeesters geweest op Boeckel om de perden los te crygen die den colonell Fornelie vuyt onsen dorpe met hadt genomen ende doen vertert 0-10-0

 

Hier naer volgen de ruyters lysten in onsen dorpe gelegen in twee verscheijde reyse op den 24 january 1653 ende de iersten february den luytenant van Brederode met syn volck vyerdalven dach, daechs ideren ruytter genomen op 1-10-0

 

Item dem lysten bedragende van den luytenant De Gruytter ende Fernolie int getall wesende tsamen 272, in alles belopende ter somme van 789 gulden, elck specifice gestelt soo ende gelyck als volcht:

 

-        Jan Geryt Diricx, 2 ruijters

-        Goordt Peter Rutten, 2 ruijters

-        Aelbert Jan Aelbers, 2 ruijters

-        Geryt Henricx, 2 ruijters

-        Mariken, weduwe van Arien Peter Wynen, 2 ruijters

-        Aert Gerijts, 2 ruijters

-        Meriken Henrick Vreynssen, 1 ruijter

-        Lenaert Lannerts, 1 ruijter

-        Wouter Peters, 1 ruijter

-        Henrick Jan Rutten, 1 ruijter

-        Tonis Gysberts, 1 ruijter

-        Tonis Martens, molder, 2 ruijters

-        Peter Claessen, 1 ruijter

-        Jan Roelofs van Kilsdonck, 2 ruijters

-        Jan Henrick vreynssen, 2 ruijters

-        Micgiel Gysberts, 2 ruijters

-        Dielis Roelofs, 2 ruijters

-        Tonis Jacobs, 2 ruijters

-        Geryt Geryts, 1 ruijter

-        Phlips Peters, 1 ruijter

-        Geryt Stoven, 2 ruijters

-        Claes Pouwels, 1 ruijter

-        Jan Henrick Jan Diricx, 1 ruijter

-        Daniel Jan Thonis, 2 ruijters

-        Henrick Cornelissen, 1 ruijter

-        Dirck van Eert, 2 ruijters

-        Lambert Diricx, 1 ruijter

-        Henrick Diricx, 1 ruijter

-        Jan Aelberts, 2 ruijters

-        Ruth van der Hagen, 3 ruijters

-        Jan Jan Leesten, 1 ruijter

-        Tonis Henricx, 2 ruijters

-        Jan Tonis Tibos, 1 ruijter

-        Symon Jan Symons, 2 ruyters

-        Jan Diricx, 2 ruyters

-        Jan Peter Elis, 2 ruijters

-        Claes Roelofs, 1 ruijter

 

Volgen den ruyters lyste van den colonell Fernolie ende wordt goet gedaen anderhalven dach, daechs 1-10-0

 

-        Lambert Henricx, 2 ruijters

-        Jan Leesten, 2 ruijters

-        Aert Thonissen, 1 ruijter

-        Jasper Rutten, 3 ruijters

-        Jan Diricx, 2 ruijters

-        Merij Dirick Diricx, 2 ruijters

-        Claes Roelofs, 1 ruijter

-        Tonis Henricx, 3 ruijtes

-        Jan Tonissen, 1 ruijter

-        Jan Lamberts, 1 ruijter

-        Jacob Rommen, 1 ruijter

-        Symon Jan Symons, 1 ruyter

-        Tonis Jacobs, 3 ruijters

-        Dielis Roelofs, 2 ruijters

-        Micgiel Gysberts, 3 ruijters

-        Jan Henrick vreynssen, 2 ruijters

-        Jan Roelofs, 3 ruijters

-        Gerijt Stoven, 5 ruijters

-        Claes Pouwels, 2 ruijters

-        Gerijt Gerijts, 1 ruijter

-        Ruth Henssen, 3 ruijters

-        Jan Aelberts, 2 ruijters

-        Henrick Jan Willems, 1 ruijter

-        Jan Peter Elis, 1 ruijter

-        Tonis Jan Henskens, 1 ruijter

-        Jan Diricx, 1 ruijter

-        Arien Willems, 1 ruijter

-        Henrick Denis, 1 ruijter

-        Philips van Breugell, 2 ruijtrs

-        Dielis Willems, 2 ruijters

-        Phlips Peters, 2 soldaten, 1-0-0

-        Claes Pouwels eenen weyman met ontrent tien honden wort goet gedaen 1-10-0

-        Ende Jan Rombouts te pert in de nacht geleyt eenen ruijter ordere hebbende van syne excellentie Brederode om te moeten wesen by den luytenant de Grutere 1-10-0

-        Dirck Melissen, 1 ruijter

-        Henrick Lamberts, 4 ruijters

-        Willem Ariens, 2 ruijters

-        Bartolomeus Willems, 3 ruijters

-        Goordt Dems, 2 ruijters

-        De weduwe van Peter Thonis, 1 ruijter

-        Aert Willens, 1 ruijter

-        De kynderen van Marcelis Lambert Aerts, 1 ruijter

-        Thonis Jan Ariens, 1 ruijter

-        Geryt Claessen, 2 ruijters

-        Daniel Thonis, 1 ruijter

-        Peter Henrick Lamberts, 1 ruijter

-        Aert Jan Ariens, 1 ruijter

-        Jan Jan Wouters, 1 ruijter

-        henrick Dirck Thonis, 2 ruijters

-        Henrick Goorts, 2 ruijters

-        Willem Henrick Jan Claes, 2 ruijters

-        Peter Henrick Jan Claes, 2 ruijters

-        Phlips Jan Thonis, 1 ruijter

-        Jan Janssen, 2 ruijters

-        Willen Dheems, 2 ruijters

-        Handrick Dierck Jacobs, 2 ruijters

-        Lambert Jan Lamberts, 2 ruijters

-        Hendrick Gerijts, 2 ruijters

-        Luijcas Thonis, 2 ruijters

-        Delis Jan Delis, 2 ruijters

-        Thijs acob Thijssen, 3 ruijters

-        Arien Jan Dierckx, 2 ruijters

-        Jan Thonis Jacobs, 3 ruijters

-        Hendrick Ariens, 2 ruijters

-        Jan Thijs Deenen, 2 ruijters

-        Jan Thijs Jacobs, 2 ruijters

-        Heijmen Handricx Heijmans, 3 ruijters

-        Jan Thonis Geerlinckxs, 2 ruijters

-        De weduwe van Claes Rutten, 1 ruijter

-        Wouter Willems, 1 ruijter

-        Aert Faessen, 1 ruijter

-        Aert Jan Lamberts, 2 ruijters

-        Dierck Martens, 5 ruijters

-        Jan Jan Dieckx, 3 ruijters

-        Aert Peters, 2 ruijters

-        Gerijt Gerijts, 2 ruijters

-        De weduwe van Marten Jacob Thijssen, 2 ruijters

-        Jan Aertssen, 2 ruijters

-        De weduwe van Art Jonckers, 1 ruijter

-        Hendrick Zegers, 4 ruijters

-        Jan Peter Mols, 2 ruijters

-        Jenneken Peter Willem Driessen, 2 ruijters

-        Aert Aerts, 2 ruijters

-        Melis Geryts, 2 ruijters

-        Jan Geryt Dircx, 2 ruijters

-        Goordr Peter Rutten, 1 ruijter

-        Jacob Hendrickmans, 1 ruijter

-        Henrick Jan Rutten, 3 ruijters

-        Geryt Hermans, 3 ruijters

-        Peter Claessen, 1 ruijtter

-        Aelbert Henrick Jacobs, 1 ruijter

-        Tonis Henrick Jacobs, 1 ruijter

-        Henrick Dirickx, 1 ruijter

-        Lambert Diricx, 2 ruijters

-        Willem Aelbers, 1 ruijter

-        Arien Henrick Jan Diricx, 2 ruijters

-        Dirck Janssen, 1 ruijter

-        Henrick Nelissen, 1 ruijter

-        Daniel Jan Tonis, 2 ruijters

-        Jan Cornelis, 1 ruijter

-        Jan Henrick Jan Dirckx, 2 ruijters

-        Joorden Jan Gorts, 2 ruijters

-        Henrick Heymans, 1 ruijter

-        Peterken Cuypers, 2 ruijters

-        Henrick Tonis Martens, 2 ruijters

-        Vreyns Jan vreynsen, 1 ruijter

-        Cornelis Marcelis, 1 ruijter

-        Dirck van Eert, 1 ruijter

-        Jan Henrick Jan Claes, 2 ruijters

-        Claes Jan Claes, 2 ruijters

-        Tomas Tonessen, 1 ruijter

-        Henrick Marten Meussen, 2 ruijters

-        Henrick Aerts, 3 ruijters

-        Arien Jan Meussen, 1 ruijter

-        Wouter Jan Wouters, 1 ruijter

-        Ott den Schoenmaker, 1 ruijter

-        Jan Welten, 4 ruijters

-        Arien Goossens, 1 ruijter

-        Peterken Gielens, 1 ruijter

-        Dirick Aert Donckers, 1 ruijter

-        Peter Peter Elis, 3 ruijtes

-        Peter Peter Willems, 1 ruijter

-        Peeter Jan Jacobs, 1 ruyter

 

 

Van de volgende posten is onduidelijk of die uitgaven uit de periode 2 februari - 31 december 1651 of 1 januari - 2 februari 1653 betreffen. Omdat het veelal om ruiters gaat zijn deze posten onder 1653 gerangschikt.

 

-        Dirick Aert Donckers met sijn pert geweest met de ruyters tot Herpen anderhalven dach als sy van Eyndoven waren comende, comptt 1-10-0

-        Peter Huijberts anderhalven dach met de ruyters vuyt moeten wesen comt voor vracht, 1-10-0

-        Jan Aelberts oyck anderhalven dach vuytgeweest met de ruyters belooptt 1-10-0

-        Jan Melchiors oyck vuytgeweest eenen dach met de ruyters comt voor de vracht 1-0-0

-        Daniel Roelofs oyck met de ruyters vuyt geweest eenen dagh, 1-0-0

-        Willem Aelberts een vracht gedaen op Gemert ende geweyr gevuert voor 't crysvolck dat op Gemert ginck logeren, 1-5-0

-        Willem Aelberts tot Woensel mette nacht gereden ende eenen ruyter geleyt die welcke cite naer Mestricht most rijden, 1-10-0

-        Eenen boode te pert mette nacht gecregen om enen vuyt te leijen naer Uden comt daer voor 0-10-0

-        Itenm is ten huyse van Dirck van der Hagen verteert soo van ruyters als andersints schyffgelt verschoren 208-19-8

-        Willem den Smidt eenen ruijter gehadt in den ierste reijse bedracht 5-5-0

-        Item wordt Jan Gysberts goet gedaen voor sess ruytters die daer wacht wearen houdende ende gedefroijeert in bijer ende hoij voor hen peerden, 1-10-0

-        Item wordt Gysbert Peter Rutten voor seven ruyttere die daer wacht waren houdende ende gedefroyeert in bijer ende hoije voor hen perden, 1-13-0

 

 

Dorpsrekening 1653-1654:

 

-        Aen eenen boode betaelt 0-10-0 doe tydinge brocht dat de ruyters waren comende die ontrent Eyndoven hadden gelegen

-        Gegeven aen Jan de Ketelaer omdat hij naer Heijnsongers hadde geweest naer die Loreyns vernemen, 1-10-0

-        Optten 17 meert twee ruyters verteert die op consschap hadde geweest aengaende de trouppen der Loureynen, 1-10-0

-        Item alnoch twee ruyters omende van Den Bos wegens de trouppen der Loureynen verteert, 0-12-0

 

 

Het jaar 1654

 

Dorpsrekening 1654-1655: geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevnden.

 

 

Het jaar 1655

 

Dorpsrekening 1655-1656:

 

-        Den 20 jul 1655, als wanneer haer  genade de princesse van Portegael alhier tot Vechel was logerende tot den heere stadtholder .. met ettelycke wyn vereert, belooptt 6-19-0

-        Betaelt aen Jan Albers ende Jan Welten voort aennemen der kerre wegens d' heer van Brederode, 0-12-0

 

 

Het jaar 1656

 

Dorpsrekening 1656-1657:

 

-        Een aelmisse gegeven aen drij arme soldaten met consent van Geryt Geryts, 0-9-0

 

 

Het jaar 1657 tot en met 1660

 

Dorpsrekening 1657-1658 tot en met 1660-1661: geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden.

 

 

Het jaar 1661

 

Dorpsrekening 1661-1662:

 

-        Betaelt aen Ariaen van Lieshoudt, 12-15-0 van geleverde haver in tijde van oorloch gedaen

 

 

Het jaar 1662 tot en met 1664

 

Dorpsrekening 1662-1663 tot en met 2664-1665: geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden.