Diensten geleverd in de periode 1665-1667 (oorlog)

Martien van Asseldonk

11 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de periode 1665-1667 woedde de Tweede Engelse oorlog tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland. De bisschop van Munster sloot zich bij de Engelsen aan en zijn krijgsvolk plunderde in 1666 delen van de Meierij, waardoor veel inwoners met hun waardevolle goederen naar de steden vluchtten. Na een overwinning van de Republiek op de Engelse vloot in juni 1667 werd vrede gesloten.

 

 

Het jaar 1665

 

Dorpsrekening 1665-1666:

 

-       Aen Joncker Jakop Proeninck van sijn verschot tot de soldaten soo aen klot als andersins, 3-17-8

-       Aen den Aert Gevert naer de Fransen met 2 perden 4 dagen doen vertert, 13-9-0

-       Aen de soldaten als in de ratcamer 2 kersen klot, 5-0-0

-       Aen Matys Willens van dar den sekven de Fransen gelyt hadde, 0-12-0

-       Betaelt aen den presedenth van dat hij naer de Franse geweest was vier dagen 6-0-0

 

 

De lijste ofte specificatie van het servies dat de soldaten die tot Vechell hebben gelegen op het casteel door ordre van den prinss van Tarante van 4-12-1665 tot 15-4-1666.

 

-        Sijnde tot Vechel gecomen den 3 desember 1665 sarjant met vijfthien soldaeten, maer het dorp hen niet aen en namen ende naer Erp sonden, maer hebben haer doen gedriffreert ende doen verteert de somme van 3-0-0

-        Item sanderdaeghs wederom comende door ordere van sijn hoocheijt op het casteel ende hebbe haer doen besorcht behoorlijck servies te weten ses bedde gelooft voor ieder bedt in de weeck 10 stuyvers, beloopt ter wecken 3-0-0, somma 57-0-0

-        Noch voor de slaepbanck om den sarjant in te slaepen ter wecken 3 stuyvers, beloopt 2-17-0

-        Item alnoch gegeven aen Goort Peters voor de 40 voet plancken om de bedtsteden aff te maecken 1 gulden 10 stuyvers 1-10-0

-        Item noch alle nacht een halff pont carsse te weten een hondert twee ende dartich dagen, beloopt 19-16-0

-        Item betaelt aen Goort Peters 1-6-0 van strooij om de bedde op te leggen in twee reijsen

-        Item alnoch gegeven van het servies te weten pot ende ketell, stoel ende banck, soo hael als tangh, somma 5-10-0

-        Item alnoch gegeven aen Jan Roelofs van Kilsdonck voor boeck te houden ende uijt ende in te tellen als comis de somme 5-0-0

-        Item alnoch in 132 dagen daegs 200 clot, het hondert vijff stuyvers, beloopt ter somme 66-0-0

 

 

Het jaar 1666

 

Dorpsrekening 1666-1667:

 

-        Den 10 meert gehaelt een duysent clodt voor de soldaten, 2-2-8

-        Den 16 april betaelt aen Jan Roeloffs, 3-10-0 die hy aen clodt voorschoten hadde aen den soldaten

-        Alnoch betaelt aen Andriea Dirx voor twee bedden die hij aen den soldaten hadde gelevert ende behouden een maent, 3-4-0

-        Alnoch betaelt aen Andries Dirc voor vimme stroij aen die soldaten gedaen, 1-4-0

-        Alnoch heeft Dries Dircx naer De Graeff geweest omdat daer een bode quaem met Goijart Peter Rutten om dir Franssen te sien want sij trecken in de wederkomste voor vorasie 1-0-0

-        Betaalt aan de weduwe van Arien Aert Gerlingx om den commissaris van Helmont naer Den Bosch te varen ende twee dagen mette Franssen, samen drij dagen, 7-10-0

-        Alnoch betaelt aen Adriaen Jan Gerarts voor twe dagen te reijsen naer De Graeff mit kerren ende peert, 5-0-0

-        Btaelt aen Philips Peters voor 2 ruytters die daer hadde gelogeert, 1-10-0

-        Alnoch betaelt aen Jan Peter Huijberts dat hij twee mael gevaren is naer Bremen met haver, 1-10-0

-        Alnoch is die lyste vant quartier soo veel ..ie..  ..prengende als die koste die de ruyters van den P..e van Tarante verteert haddden, 18-8-0

-        Item brengt Lambert van der Straten van twee ruijters te onderhouden 1-10-0, die enen (dag) gelogeert hadde

-        Item voor Dandel Roelis voor eenen ruijter van Dosborgh, 1-15-0

-        Item alnogh den selven ten Bosch geweest met een pert ende kars om myn heer Enghel die te varen, daer aen verdient, 1-5-0

-        Jacop Rommen onderhouden twee ruijters, daer voor 1-10-0

-        Jan Geraerts twee ruijters, 1-10-0

-        Jacop van der Hagen eenen ruijtter, 0-15-0

-        Jan Gijsberts twee ruijters, daer voor 3-0-0

-        Tones Gijsbers twee ruijters, daer voor 3-0-0

-        Adriaen Gossens dry ruijters, daer  voor, 1-5-0

-        Dirck Jan Hendrichx twee ruijters, daer  voor, 3-0-0

-        Tones Lamberts rwee ruijters, daer voor, 3-0-0

-        Cornelis Jan Peters eenen ruyter, 0-15-0

-        Geraerdt Penninckx dry ruijters, daer voor 2-5-0

-        Den heer stadthouder eenen ruijter, 0-15-0

-        Jenneken Geraerts twee ruijters, 1-10-0

-        Jan Rombouts twee ruijters, 1-10-0

 

 

Door ordres van de regerderen van Veghel zijn op 3-6-1666 de navolgende kerren besteet tot dienst van de auxiluare troppen:

 

-        Jan Aertsen van Schyndel 3-10-0

-        Willem Gielens 2-14-0

-        Jan Luijskesen 2-11-0

-        ­Aert Ariens 2-10-0

-        Arien Haendrick Jan Dirckx 2-9-0

-        Aert Geraerts 2-9-0

-        Hendrick Dirckx van Eert 2-13-0

 

Den 7 junij syn dese kerse wederom bestelt:

 

-        Jacop Geraerts aen de Hey 2-15-0

-        Hendrick Jan Martens 2-14-0

-        Adriaen Jan Geraerts 2-12-0

-        Dirck Aerts 2-12-0

-        Hendrick Donckers 2-12-0

 

 

Het jaar 1667

 

Dorpsrekening 1667-1668: Geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden.