Diensten geleverd in de periode 1672-1678 (oorlog)

Martien van Asseldonk

9 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In 1672 brak er een oorlog uit tussen de Republiek enerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds. De commandant van het Franse leger legde de dorpen in de Meierij in 1672 een contributie op onder dreiging de dorpen af te branden. In juli en augustus van dat jaar plunderde het Franse leger een groot aantal plaatsen in de Meierij. De Fransen hielden enkele strategische plaatsen zoals het kasteel Cranendonk en het fort Crèvecoeur bezet. De Franse bevelhebber van het kasteel Cranendonk eiste de levering van schansgravers, bedden, voedsel en paardenvoer. Veel inwoners van Breugel, Stiphout, Lieshout en Beek verlieten hun dorpen. In 1674 werd de vrede tussen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden gesloten en in 1678 volgde de vrede met Frankrijk. Van Sint-Oedenrode, Someren, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Erp, Stiphout, Lieshout en Breugel werd geschreven dat zij geruïneerd waren.

 

 

Het jaar 1672

 

Wij Cornelis van der Haege, Adriaan Smits, Jacob van den Tillaar, Jan van den Groenendaal, schepenen in Vechel, quartier van Peellant, Meijerije van ’s Hertogenbosch, doen op 6-7-1683 kont eeen idere, tuijgen ende verklaren mits desen op den eedt in den aanvang onses ampts gedaan, onder presentatie van voor alle hoven ende gerigten nog te presteren,

 

dat in den jaere 1672 rontsom onse dorpe tot Heeswijck en ontrent drie weecken daer nae tot Beeck heeft gecampeert, gelegen de mareschal de Turenne, het Franse leger commanderende, ’t welcke onse dorpe te meestendeele heeft gefurageert,

 

sijnde daerna in november gekomen de Baron de Moncla met ontrent vijftien hondert peerden, gelogeert hebbende twee daegen en twee nagten,

 

mede is in den jaere 1673 met sijn armee komen camperen comte de Lorge, bedervende onse principaele besaeijde cooren landen,

 

ende ‘t gene nog over bleef, is kort daer nae door het leger van sijn hoogheijt den prince van Conde verders geconsumeert geworden,

 

hebbende daer en boven moeten opbrengen ontallijcke contributien en sauve gardens penningen boven het welcke onsen dorpe nog heeft moeten negotieren ende opnemen eene capitale somme van agtentwintig duijsent gulden, behalven de lasten voor den jaere 1672 daarop geconstitueert,

 

soo dat onse arme ingesetenen daer door, als mede door verscheijde inlogeringen van onse eijgen troupen (hebbende gehadt vijf compagignien overlantsse dragonders den tijt van dartien daegen, ende menigvuldige gins ende weder marcherende troupen ende regimenten) soodanig sijn bedorven ende verarmt, dat sij haere agterheden van verpondingen als andere lasten onmogelijck konnen bj betaelen, ofte voldoen.

 

Wij Jan Aartz van der Mee, president, ende Arie Smits, Gerard Penninx, Jan Ariens, Wouter van der Santvoort, Johannes Roefs ende Aart Claassen, schepenen van Vechel, verklaren op 12-3-1678 dat ze op bevel van de Raad van Staten in 1672 hebben moeten leveren 15 karren ‘omme ammonitie van de Graaff, doen die stadt verlaeten wierde, af te haelen, ende dat die karren gereet staende het garnisoen van Meurs komende in ons dorp, ons de selve karren ende nog vrij meer daar toe, tot onse overgroote kosten est afgedwongen, omme haar geweer, siecken ende bagage naar ‘s Hertogenbosch te brengen ende vervolgens diensten te doen.’

 

 

Oorlogsschade te Dinther. Wij Cornelis van der Hagen, Arien Smits, Wouter van der Santvoort, Jan Tonis van Eert, Jan van Helvort ende Lambert van der Straeten, schepenen in Veghel, quartier van Peellant, Meyerie van ’s Hertogenbosche, tuijgen en certificeren op 17-4-1681 voor de geregte waerheijt dat:

 

door de grontheerlijckheijt Dinter, quartiere van Maeslant, Meijerie voornoemt is gepasseert het leger van Conte de Chamillij in den jaere 1672, daer nae het leger met sijn konincklycke majesteyt van Vranckrijck ende een gedeelte desselfs aldaer gecampeert eene dag ende eene nagt, mede is tot Heeswijck komen camperen den mareschalk de Tuerenne tot aen het dorp van Dintere toe, het selve dagelijks met menigte fouragerende ende henne graenen weghaelende, daer komende in julio ende blijvende ontrent drie weecken.

 

Verklaren wij verders dat in den jare 1673 op den 19 julij op den plaetse voornoemt is gecampeert geweest sijn hoogheijt den prince van Conde tot den 28 dito, in welck campement ende des jaers voorleden de voorschreven ingesetenen soosanig zijn gefourageert geweest dat sij van alle kooren, gerst, boeckweijt en haver sijn ontbloot en ontrooft geworden, datter maer wijnig is over gebleven, veel peerden, hoorenbeesten, schapen ende verckens genomen, de huijsen afgenroocken, gedestrueert ende verbrant, als mede poterien en houtgewassen afgekapt en ter nedergeworpen, soodanige schade aen de ingesetenen hebben gedaen, datter dor manquement vant kooren en fouragie, ’t welck haer twee jaren is ontrooft geen middel hadden om langer te subsisteren, maer door dese elende genootsaeckt haer broot te moeten gaen bidden.

 

 

Dorpsrekening 1672-1673:

 

-       Betaelt aen een bode van Weert die ons quam (recgnoscen) dat die Fransen tot Brey ende daer ontrent waren, 1-11-8

-       Betaelt eenen bode comende van St. Oedenrode ende van Maseyck tydinge bracht, 0-6-0

-       Den 26 junij betaelt voor verteringe tot Nunen ende een rijse tot Erp om saecke affairens ende van een placaet van den torenwacht, 3-17-0

-       Betaelt int varen nae Maseyck met Claes van Kilsdonck, Adriaen Smidts ende Jan Tijssen met perdt ende karren in vijf dagen voor verteringe, 14-15-0

-       Betaelt aen den ruijtters van Shertogenbosse die den executie quaemen van den pallasade, 7-10-0

-       Betaelt int voeren naer Masijck wederom met ons drijen om gelt te betalen met die van Erp, verteert met kar ende perdt, 9-12-8

-       Dachs te vooren naer Boxtel gereden met ons drijen omdat die Franse tot Tilborch geweest hadde, verteert 0-12-0

-       Betaelt aen Jan Tijssen, den here pastoor ende eenen man van Uden int halen van enen savagarde voor Nieumegen, voor verteringe 9-2-0

-       Den 13 julij gegeven aen een troup Fransen ende de selve uytgecocht, 10-15-0

-       Betaelt aen gelt dat men aen de savagarde te kort quaem, 0-11-0

-       Betaelt aen een gidse die de ruytters nae Roij leyde, 0-7-0

-       Den 29 gesonden door last van den president Van der Hagen ses vadt haver voor Turenne, 4-10-0

-       Den selven dito gegeven aen de ruytters seven coop brooden wesende een convoy van de Franse, 3-3-0

-       Den 4 augustus een expresse gecregen van Maseyck dat men de beesten soude betalen, 1-16-0

-       6 augustus betaelt aen den pastoor doen hij naer Heeswyck int leger ginck, 1-16-0

-       Den 8 augustus Jan Tijssen met Van de Hagen int leger geweest ende verteert, 0-5-0

-       Alnoch Jan Tijssen int leger geweest daech daer naer ende verteert, 0-2-0

-       Alnoch naer Boxtel gereden om te vernemen ende doen Jan Tijssen verteert, 0-10-0

-       Alnoch den selven met Hendrick Claessen gereden naer Vucht om te vernemen naer de Spaense, 0-10-0

-       Betaelt aen een savagarde van Tuernue voor Nieumegen gehaelt 168-0-0

-       Betaelt aen twee koninx savagarde aen die selve noch 180-0-0

-       Betaelt aen een savagarde van Tuernue voor eenen dach 10-0-0

-       Vetaelt tot Maeseyck voort beeste gelt, 352-10-0

-       Betaelt tot Maeswijck den taux met die beesten met Michiel den Hoemaecker ende Claes van Kilsdonck, 1163-0-1

-       betaelt aen Joncker Gerwe voor verteringe van den savagarde ende den pastoor tsamen, 31-10-0

-       Betaelt aen de ruytters voort afkoopen van drij karren die sy tot Gemerdt woude hebben, 2-3-0

-       Betaelt voor 24 vadt haver gesonden aen den leutenant van Turenue, ider vadt 15 stuyvers, 18-0-0

-       Betaelt voor 24 vadt haver die men tot Gemert most brengen tot fouragie, 18-0-0

-       Betaalt eenen bode gesonden van Cranendonck dat men te Grave fourage soude leveren, 2-0-0

-       Den 24 september JanTyssen met Meeus Willems geweest tot Grave ende daer gelevert 16 malder roggen 112-0-0

-       Betaelt voor broot ende bier voor de Franse, 0-9-0

-       Gegeven aen een partye ruijters van Shertogenbosse 12 vat haver, 9-0-0

-       Betaelt aen neyen ruytters 1 vat haver, 0-15-0

-       Den 8 november gereden met Van der Hagen ende Claes van Kilsdonck naer de Grave om te vernemen naer het volck die hier quamen liggen in twe dagen ende nachten verteert, 6-18-0

-       Jan Artsen geweest tot Masewyck ende daer betaelt en fouragie, 130-8-0

-       Den 1 december Jan Aerts met Jan Joirdens geweest ten Grave om die attestatien over te leveren van onse gleedene schade, 2-0-0

-       Betaelt aen Corstiaen Maes voor de wacht die hij op den toiren dede ende aen hem besteett was, 5-2-8

-       Den 14 december gegeven aen Jan Arts om te betaelen op Cranendonck de t nieuwe beden ende tot Maseyck de fouragie, 181-8-0

-       Den 16 dito Jan Tijssen betaalt ten Grave op de fouragie, 60-0-0

-       Noch deb selven gelevert acht malder haver, daer voor betaalt, 31-12-0

-       Betaelt aen vijf soldaten van De Graeff die op executie quaeme, 5-0-0

-       Betaelt int haelen van de savagarde tot Beeck ende doen vertert tot Gemert 1-16-0

-       Den 3 januarij 1673 betaelt Jan Tyssen binnen De Graeve, 137-2-0

-       Dito voorschreven om de leverantie van de haver, 63-0-0

-       Jan Mathijssen verteert binnen Den Graef int leveren ende op Seelant met de vracht van dri karre, 3-2-0

-       Gegeven aen twe ruytters van Den Grave anderhalf vat haver, 1-2-8

-       Betaelt aen Marten Jan Martens voor vracht met garnisoen van Meeus ten Bos, 1-5-0

-       Betaelt aen Lambert Gerijts voor vracht te Bosch met het garnisoen Van Meeus, 1-5-0

-       Betael aen Daniel Roelofs gevaren 2 vrachten ende naer Den Graeve, 2-10-0

-       Betaelt aen Hendrick Lamberts voor leyen van de ryttters 2 dagen ende een half, 2-10-0

-       Betaelt aen Adriaen Tonissen voor een vracht snachts naer den Graeff, 4-0-0

-       Betaelt aen Peter Corsten voort vaeren van Palazaden naer Den Bosch, 1-8-0

-       Betaelt aen Hendrick Jan Welten voort varen vant garnisoen van Meus, 1-5-0

-       Noch ruytters geleijt naer Den Graeff 's nachts te peert. 0-15-0

-       Betaelt aen Jan Hendrick Vreynsen voort lijen van een Franse partye, 0-10-0

-       Willem Gerart Stoven comt voor twee ruijters van het convoij 2 gulden voor eenen nacht te houden, alnoch Mouckla geleijt eenen nacht ende halven dach 2 gulden ende 10 stuijvers, facit 4-10-0

-       Betaelt aen Peter Dielissen voort leijen van een partije ruijtters, 0-6-0

-       Peter Adriaen Wynen voor vracht naer Den Bos met garnisoen van Meus, 1-5-0

-       Aert Jan Leesten met garnisoen van Meeus ten Bos gevaren, 1-5-0

-       Noch twee dagen naer De Graeff gevaren, 4-0-0

-       Betaelt aen Dries Dirx voor een vracht int leger, 1-5-0

-       Den selven noch een vracht int leger, 1-5-0

-       Voort halen van de savagarde op Vorstenbosch 0-10-0

-       Betaelt aen Tonis Claes Janssen voort maecken van drij drayboom 2-10-0

-       Betaelt aen Jan Claes Janssen voort maecken van eenen drijboom, 0-17-0

-       Betaalt aen Jan Tonis Ariaens 0-4-0 die hij int leye voor de savagarde hadd verschoten die hy verteerde

-       Betaelt aen Wouter van de Santvoirt voor vracht naer Den Graef in 2 dagen, 4-0-0

-       Ende noch met twee karren het garnisoen van Meeus ten Bos gevaren, 2-10-0

-       Betaelt aen Willem den Smitdt vant maecken vant ijserwerck aen de drayboomen 7-8-0

-       Betaelt aen Lenart den Greelmaecker voort maecken aent perdte getuych van de savagarde, 1-0-0

-       Betaelt aen Tonie Aert Claessen voort leyden van de ruijtters naer Erp die naer Gemert trocken, 0-10-0

-       Betaelt aen Marten Jan Marttens, borgemeester, ter somme van 2 gulden van twee Fransse ruijtters (geroijeert)

-       Betaelt aen Peter Arien voor verteringe van vier ruijters (nihiel)

-       Betaelt aan Anneken Porters omdat sij dry ruijters heeft gelogeert ende inderhouden (nihiel)

-       Betaelt aan Hogart Amelissen voor twee ruijters, (Nihiel)

-       Jan Rombouts twee ruijters (nihiel)

-       Betaelt aen Jan Ariens van het savegaert gelt voor hoek het Sytaert ende den hoeck (niet ingevuld) (nihiel)

-       Betaelt aen Hendrick Henssen voor het savegaert gelt voor den ghoeck het Sontvelt (nihiel)

-       Betaelt aen Hendrick Daniels voor het savegaert gelt (nihiel)

-       Betaelt aen Geraerdt van der Heijden, borgemeester, voor elf ruijters onder het comando Herman van den Wel, 11-0-0 (geroijeert)

-       Alnoch betaelt aen Hendrick van Kilsdonck voor vacatie dat hij met een partij Franse hadde gegaen naer Roy, 0-10-0

-       Ende de selve gegeeven naer Vorstenbos om de Franse die daer over quamen, 0-10-0

-       Betaelt aen Adriaen Jan Dierkxs van het haagen van eenen dreyboom, 0-15-0

-       Betaelt aen Claes Roelis van Kilsdonck, borgemeester, voor dat hij gevangen was van de Franse tot Heeswijck, 9-0-0

 

 

 

Het jaar 1673

 

Dorpsrekening 1673-1674:

 

-       Den 12 october gegeven aen eenen assudant doen princen leger tot St. Oedenrode lach, 3-3-0

-       Voor de wacht aen de brugge doen het leger tot Roij lach, 0-13-8

-       Betaelt aen Jan Luijcassen ende Peter Tonis Hendrix voor een kerre voor vier dagen gedaen int leger, 25-10-0

-       Symon Jan Symons ende Aert Jan leesten een kerre na Breda int leger, vier dagen, 25-4-0

-       Betaelt aen Peter Adriaen Wijnen voor een karre int leger 35 dagen, 236-0-0

-       Betaelt aen Jan Luijcassen voor een kasrre acht dagen geslicht tot Orten, 16-0-0

-       Daniel Tonis Daniels twee dagen sant gevoert by den Bosch, 3-10-0

-       Betaelt aen Philps Jan Tonis voor een karre, 3-10-0

-       Willem Symon een karre vier dagen, 9-0-0

-       Betaelt aen Claes Janssen voort maecken van den drijboom aen de brugge 1-12-0

-       Betaelt aen Handrik Dirx van der Straten voor twaelf dagen gegysselt geweest binnen Den Bosch, daechs 0-12-0 (geroyeert)

-       Betaelt aen Hendrick Jan Martens voor vier dagen met kerre ende peert tot Ortten geslicht, 9-8-0

-       Betaelt aen Lenaert den Greelmaecker voor vyf ruijtters ende soldaet eenen nacht (geroyeert)

-       Betaelt aen Aert Ariens een half ton bier aen de ruijtters gegeven den het Prince leger tot Roij was, 2-7-8

-       Betaelt aen Peter Corsten voor vier dagen schlichten met pert ende kerre daer met twe man, 9-16-0

-       Betaelt aen Jan Tonis Ariaens voor een karre v..n leger voor de savagarde betaelt, 1-4-0

-       Ende voor leyden van een Franse partj naer Roy, 0-6-0

 

 

Het jaar 1674

 

De dorpsrekening van 1674-1675 ontbreekt.

 

 

Het jaar 1675

 

De dorpsrekening van 1675-1676 ontbreekt.

 

Voor alle man is op 11-5-1675 afgehangen wie uit soude vare, zo verschijnt voor schepenen Jan Tonissen die zal varen int leger voor 25 stuivers per dag, mits by de gemeynte te doen een kerre ende twee wagens, met condities.

 

Op 11-1-1676 verklaren de Veghelse schepenen: Adriaen Smits, Geraert Pennincx, Jan Aertsen Vermee, Claes van Kilsdonck, Jan Jan Dircx, Aert Goorts, Jan Ariens, en borgemeesters: Dirck Dircx, Jan Lucassen, Marte Gielis Donckers en Michiel Gijsberts, dat tot dese dorpe is comen te logeren den heere maior Vago en prince van Coerlant den 14en meij 1675 met sekeren companie, ider companie 60 maar hebbende haer moij overhouden ende in cost ende dranck ende voerderasie den tijt van 8 naer volgende dagen ende maer de 9 dagen sijnder twee van dese vertrocken doe datter noch vier d’afge.  companie sijn gebleven, ende deselve moeten onderhouden als voor.

In marge: ende moeten den 20 karr gegghen bagagie moeten voeren tot Vessem toe

 

 

Adriaen Smits verklaart op 2-1-1676 dat op 20 november 1675 hier is geweest den heere van Amerzooij ende hier gelegen  ende een ende een dacht ende onderhouden, cost ende drancken ende voijerasie doen vertrocken, met 200 man, van welcke bagagie alhier noch syn gebleeven twintig ruijters seven dagen ende die moeten onderhouden als voor met alnoch een ruijter met een cruijpel peert moeten onderhouwen 21 dagen lanck in cost ende dranck, haver ende hoij ende alle toebehoirten

 

 

Adriaen Smits en Aert Goorts, schepenen, verklaren op 26-2-1676 dat op de 26 junij des voorleden jaer 1675 binnen Shertogenbos ontrent den middach aenschrijvens qua, van syne Hoogh Ed. dat men broot moste brengen int legeren, moetende tselve daer tot leveren op den 28 dito wesen, hebbende maer tijt tot de leverantie aldaer twe mael vier ende twintich uren.

 

 

Archief van de Raad van State:

 

Rekest van ingezetenen van Veghel van 27-12-1675 met klachten over de oorlog, de inkwartieringen, leveranties, karrendiensten en andere lasten ten gevolge van de oorlog. Een zekere Groulaert had hen een order toegestuurd dat op het kasteel van Veghel zouden logeren een luitenant, twee wagenmeesters en 30 soldaten van het regiment dragonders van Courlandt en het furneren van 36 paarden , ieder paard 12 pond hooi en 1 bos stro per dag alsmede paliassen en dekens, potten en ketels en 1 pond kaarsen per dag en dagelijks 600 stuks klot of turf als brandstof. De opgestelde memorie van alle onkosten geeft het volgende beeld:

-        fourage kaarsen en klot per dag 24-9-4, paliassen en dekens per dag 528-0-0, potten en ketels 315-0-0 – ‘ende geseijt werde restitutie van paliassen ende deeckens te sullen doen, dat de heele werelt bekent was dat sulk volk niet alleen niet en restitueerde, maer al wat los was mede nam, met versoeck naedemael tselve soude strecken tot hun supplianten totale ruijne dat daerinne naer behooren mogte worden voorsien’.

 

Dit schrijven wordt doorgestuurd naar de gouverneur van ’s-Hertogenbosch en hem wordt verzocht het genoemde regiment te gelasten zich te houden aan de orders van het land zoals die in de praktijk moeten worden uitgevoerd.

 

 

Missive van gouverneur Kickpatrick van 9-1-1676 op het rekest van de ingezetenen van Veghel berichtende dat de militie die daar op het kasteel is ondergebracht er is neergelegd door de Heer van Walenburg zonder enige voorgaande communicatie met hem als gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch en hij meldt dat die van Veghel ‘totaliter souden worden geruineert’ en vindt dat daar in voorzien moet worden.

 

 

Het jaar 1676

 

Dorpsrekening 1676-1677:

 

-       Hier naer volgende de rentte die aengenomen ende gewonnen zijn met den orloogh van de Franssen. (Gevolg door een groot aantal namen en bedragen.)

 

Verder:

-       Betaelt aen twee soldaten, 0-6-0

-       Betaelt voor elf ruijters, peerden anderhalf vat haver, 1-7-8

-       Den 31 meert 1676 alhier eenen oversten bij hem hebbende 48 peerden om te liggen ende die bij de regeerdere uijtgekogh voor 5-0-0

-       Den 4 april eenen trop peerden uijtgekoght voor 3-3-0, die hier gevoraseert souden hebben

-       Den 5 april betaet aen den luijtenant van den heer van Schramoer, 5-0-0

-       Den 6 april tot Os gegeven een schenckasie aen den heer van Schreeffmoer, 155-0-0

-       Den 16 april een schenckatie gedaen aen den oversten maerkies Momplejun 10 vaten haver ende 1 vat half noch vierdals coppel hoenderen, 17-14-0

-       Den selven dito geweest tot Heeswijck bij den oversten Heerenbergh met een schenckatie het welck bij Cornelis van der Hagen ende Aert Goorts gebraght is, een vet lam ende twee hammen wegende 16 pont mineen vier en seven vaten haver, 12-19-0

-       Den 18 april geweest aent Beugh tot Dinter met een scheckatie die Aert Goorts ende Jan Dirckx pagie daer gebraght hebben aen crijsvolck daer liggene, 12 vaten haver, 9-12-0

-       Den 28 april gegeven eenen kop haveren aen eenen ruijter van den graef van Nasou, 0-4-0

-       Den 10 meij aen eenen trop Spansse ruijters gegeven voor vier stuijvers hoij, 0-4-0

-       Den 11 meij betaelt aen drie compagnie Spanssen soo te voet als te peerde van den overste Dona, de welcke bij de regeerders uijtgekoght werden voor 50-6-0

-       Den 15 junij betaelt aen een gidts van een Fransse paertij die uijt gesendt was van den oversten van de voornoemde partij die ontrent sterk waeren 30 perden die hier wouden voraseeren, soo dat men se uijtkoght voor 5-0-0

-       Den 27 dito aenschrijvens gekregen van Suijckers wegens de dragonders aen Tijs van de Laeck betaelt, 1-4-0

-       Den 2 julij aenschrijvens gekoomen van Suijckers om twee kaerren aen Tijs van de Laeck betaelt, 0-7-0

-       Den 4 julij aenschrijvens van Suijckers gekoomen om 40 mannen om te gaen graven, betaelt aen den boden 0-10-0

-       Den 15 julij aenschrijvens wegens den achterstel van mastright om in gijsseling te moeten comen aen de mater betalt, 0-18-0

-       Den 17 julij betaelt aen den ondervorster om het volck bijeen te haelen om te gaen peonieren voor de stadt Mastrigh, 0-4-0

-       Den 13 augustus aenschrijvens gekoomen dat de gravers mosten verandert werden, aen van de Laeck betaelt, 0-10-0

-       Den 26 augustus aenschrijvens gekomen van den heeren Suijckers wegens de Franse contributie door de mater om imanden in gijsselingh te halen, aen den boden betaelt, 0-8-0

-       Den 4 september aen eenen wachtmeester met 20 perden alhier voraseeren wouden ende sijn selven besetten ende in de huijsen va(tt)en wouden, die uijt gekoght hebbende betaelt 3-3-0

-       Den 8 september een aenschrijvens gekoomen wegens het slichten van Mastrigh afgesonden door order van den heer Maeccal aen den boden betaelt, 0-6-0

-       Den 8 september eenen conter boden afgesonden door mijn heer Nobels wegens het slichten, den boden betalt, 0-6-0

-       Den 28 september eenen soldaet vant (wijmelesoen) sieck sijnde om die wegh te brengen aen Dirck Jacob Gielens betaelt, 0-12-0

-       Den 16 october betaelt voor twee coppelen velt hoenderen ofte patereijsen tot een schenckatie, 3-0-0

-       Den 23 october betaelt aen eenen boden gesonden van Dirck de greef wegens het opbreken van de Luenenborghse troeppen, 0-12-0

-       Den 4 december 1676 betaelt aen Jacpb van Eeussel wegens eenen korpraell die daer was om te werven ende verneemen naer den vijant ende van de regeerders was voor 14 dagen ondegewesen overmits den officier van De Graef versoght, 10-8-0

-       Den 10 december 1676 eenen tropp ruijters gekregen van den oversten Brants die sterck waeren tussen de 70 ende 80 peerden ende hier wilde logeren, soo dat men se uijtkoght voor 18-18-0

-       Alnoch aen den selven twee schaeppen gegeven, 8-0-0

-       Aen Sijmons Jab Sijmons dese schaepen verbraght te hebben, 0-8-0

-       Den 20 december 1676 geweest tot Nuenen bij Wouter de Groot ende aen den selven voor verscheijden diensten gedaen bij de heeren Schreeffmoer tot een schenckatie betaelt 15-0-0

-       Betaelt aen Pouwels Aerts van sijn vaeren int leger, 106-0-0

-       Betaelt aen Adriaen Smits ende Jan Goorts samen van hun varen int leger, 10-0-0

-       Betaelt aen Jan Goorts van sijn vaeren int leger van sijn hoogheijt den heeren prinse van Orangie, 35-6-8

-       Betaelt aen Aert Jan Lamberts van sijn vaeren int leger vant jaer 1675, 35-19-0

-       Betaelt aen Hendrick Jan Neelesen van sijn vaeren int leger, 6-6-0

-       Betaelt aan Philips Jan Tonis van sijn vaeren int leger, 15-0-0

-       Betaelt aen Jan Diellesen van sijn vaeren int leger, 35-0-0

-       Betaelt aen Jan Hendrick Nonnekens van sijn vaeren int leger, 19-9-8

-       Betaelt aen Jacob Gerits van sijn vaeren int leger, 13-14-4

-       Betaelt aen Aert Lonissen van sijn vaeren int leger, 154-12

-       Betaelt aen Pouwels Aerts van sijn vaeren int leger, 8-9-12

-       Betaelt aen Jan Aert Gerit Hendricx van sijn vaeren int leger, 11-17-8

-       Betaelt aen Adriaen Smits van sijn vaeren int leger, 19-7-0 (desen post geroijeert)

-       Betaelt aen Aert Goorts van sijn vaeren int leger, 47-3-0

-       Betaelt aen Dirck Jan Hendrick Jan Claes van sijn vaeren int leger, 2-5-0

-       Betaelt aen Tijs Diellesen van sijn vaeren int leger, 5-7-0

-       Betaelt aen Hendrick Lamberts van sijn vaeren int legerm 17-18-0

-       Betaelt aen Peter Hendrick Willem Aerts vant leger varen voor desen geschet, 33-15-0

-       Betaelt aen Willem Jacop den timmerman vant leger varen voor desen gedaen, 12-3-5

-       Betaelt aen Dirck Hendrick Jan Claes vant leger vaeren voor desen gedaen, 42-15-0

-       Betaelt aen Jacop Ariens vant leger vaeren voor desen gedaen, 22-4-0

-       Betaelt aen Peter Daendels van sijn leger varen gedaen int jaer 1676, 40-0-0

-       Betaelt aen Jan Dielis Willems vant leger varen voor desen gedaeb, 6-12-0

-       Betaelt aen de gravers voor Mastright gedaen door orderen van sijn hoogheijt den heere prnse van Orangien, 1.107-14-0

-       Betaelt aen Lambert Gerit Stevens voor twee ruijters van den heeren Brederoij de eenen gehadt ses dagen met een pert, den anderen eenen dagh gehadt met twee perden, tesamen 7-0-0, ende dat vant jaer 1675

-       Betaelt aen Jan Rovers ende Mereken Geerlingcx van eenen ruijter met twee peerden van den heeren brederoij ende dat voor vier dagen gehouden, daer voor 6-0-0, ende dat vant jaer 1675

-       Betaelt aen Steven Gerit Stevens van twee ruijters te voet gehadt voor twee dagen van den heeren Brederoij int jaer 1675, 2-8-0

-       Betaelt aen Jan Tonis de Smit twee soldaten gehadt van Den Graeff, 0-14-0

-       Betaelt aen Hendrick van Beeck van twee soldaten die 's avens ende sanderen dach 'smorgens gegeten hadden ende van De Graef sijnde, 0-14-0

-       Betaelt aen Jan Jan Hendrickx van twee soldaten van Graeff als voornoemt, 0-14-0

-       Betaelt aen Anthoni Otten vant leijen van eenen trop soldaten na Woensel toe door versoeck van Gerit Peninx cum suis, 0-15-0

-       Betaelt aen Johannes Roefs van drij soldaten die van den gouverneur van De Graeff waeren, 1-1-0

-       Betaelt aen Geraert Hendrick Lambers vant vaeren met broot na het leger toe gedaen int jaer 175, 3-0-0

-       Betaelt aen Peter Wouter Wagemans voort leijen van een parteij soldaten na Schijndel toe door versoeck van regeerders, 0-6-0

-       Betaelt aen Leendaert Leendaerts den Greelmaecker, blijckende bij specificatie met de soldaren, 3-11-0

-       Betaelt aen Aert Ariens Rutten van 2 soldaten in verscheijden maelen gehadt als blijck bij de billetten, 0-14-0

-       Betaelt aen Arien Goossens den schoenmaecker van drie soldaten gehadt van De Graeff, 1-1-0

-       Betaelt aen Anthoni Roelofs van Kilsdonck van 2 soldaen die hij gehadt heeft van De Graeff, 0-14-0

-       Betaelt aen Jan Lambert Dirckx vant wercken voor Mastricht voor den tijt van 6 dagen (geroijeert desen post)

-       Betaelt aen Lambert Dirck van der Straeten voor de ruijters die hij gehadt heeft te weeten 2 ruijters die hem gesonden ofte gebelet waeren int jaer 1673, 2-0-0 (geroijeert)

-       Betaet aen Lambert van der Straeten voort houden van 2 soldaten van De Graeff, gedaen bij Anneken, weduwe van Jan Hndrick Rutten, 0-14-0

-       Betaelt aen Adriaen Wouters van Vucht over het camperen van den maijor Schaep met eenen trope van 60 paerden op den 7 october 1673 gedaen door order van sijn hoogheijt den heeren prinse van Orangie overmits de legers lagen rontsom Vechel soo tot Son, Woensel, Roij, Schijndel als andersints ende den voorschreven maijoor sijn versoch is aen het corpus van Vechel volgens sijn acte voor de twede mael gegeven als blijck van dato den 11 meert 1677 als blijcken van ende bij mancquement van dien dat het den voorschreven maijor often de sijnne betalen sal ende sijn verhal sal soecken op de gemeijnte van Vechel dijnde de somme van 150-0-0 (geroijeert dese post). Hetwelck het versoch is van den voorschreven maijor ofte doen sal als boven ende voor den tijt van 24 uren ende in alles hebben moeten hebben van bier, wijn, cost, voor haver, hoij als andersints als blijckt

-       Betaelt aen Hendrick Tonissen voort houwen van drie soldaten van De Graeff die Peter Goort van Erp hadden door geschooten, 1-1-0

-       Betaelt aen Tonij Tibos voor 't houwen van twe soldaten van De Graeff, 0-14-0

-       Betaelt aen Lambert Gerit Goossens voor twee ruijters hem gebelet int jaer 675, 2-0-0 (geroijert)

-       Betaelt aen Jan Jansen Cluijtmans van den dienst in Vechel gedaen daer hem de schepens toe gecregen hebben om neffens den vorster caeren tot crijsvolck te halen ende de schepens bij een met de geëeden te halen omdat het cito op quam, 1-5-0

-       Betaelt aen de weduwe van Cornelis van Geelkercken van buijten gangen bij haer man zaliger gedaan met leijen van paertijen als andersints, 1-10-0 (geroijeert dese post)

-       Betaelt aen Peter Claes van eenen ruijter die hem is vergeten goet te doen int jaer 1675 (doorgestreept)

-       Betaelt aen den molder voor drie soldaten van Den Graeff die Peter Goorts hadden doot geschoten van Erp, 1-1-0

-       Betaelt aen Dijmon Gielens van drie ruijters ende broot gehadt, 3-5-0

-       Betaelt aen Jan Gijsen voor drije soldaten gehouden van De Graeff, 1-1-0

 

 

Het jaar 1677

 

Dorpsrekening 1677-1678:

 

-       Hier naer volgende de rentte die gewonnen zijn met den orloogh van de Franssen. (Gevolg door een groot aantal namen en bedragen.)

 

Verder:

 

-       Den 25 meert betaelt eenen boden die quam van wegens de kaerren, 0-8-0

-       Den 28 meert den boden van Helmont van wegens de kaerren dat die tot Helmont aengenomen souden werden, 0-6-0

-       Den 29 dito eenen boden betaelt wegens een aenschrijvens van de Fransse quam, 0-6-0

-       Den 15 april den boden van Helmont betaelt wegens een aenschrijvinge van de voeragie aen de Franssen te betaelen, 0-6-0

-       Den 21 april betaelt aen den boden van Helmont wegens een aenschrijvinge van de Franse contributien, 0-16-0

-       Den 7 junij aen Marten Peters van dat hij een paertey geleijt heeft naer Uden, 0-6-0

-       Den 26 julij eenen boden naer Uden geweest om te sien offer volck te Graeff over quam, 0-6-0

-       De 2 november betaelt aen den boden komende van Smits van Eijndhoven van oorsaeck van volck die daer komen souden, 0-12-0

-       Den 30 november aen eenen boden die een parteij ruijtters geleijt heeft, 0-6-0

-       Noch aen eenen boden betaelt die op eenen dagh twee parteij naer Uden geleijt heeft, 0-9-0

-       Noch gegeven aen Martten Peters van dat hij met schepenen de ruijtters hadd opge.., 0-6-0

-       Den eersten meert gegeven aen den luijtenant van Schraeffmoer met order van schepenen, 9-9-0

-       Den4 meert naer den Grave geweest bij den quaertiermeester van Schraffmoer ende daer aen een schenckatien gegeven, 126-17-0

-       Den 6 meert een partije ruijters van De Graeve hier gekomen om te liggen door order van schepenen uijtgekogt,ende daer aen gegeven, 12-10-0

-       Den 6 meert betaelt aen Jacob van Eerssel van verteringe die den luijtenant van Raijmakers aldaer gedaen hadden, 3-2-12

-       Den 6 meert betaalt aen Jacob van Eerssel een parteij soldaetten komende van De Grave die hier liggen wouden, daer aen gegeven met order van schepenen bier, brandewijn voor 1-7-0

-       Aen de dragonders gedaen met order van schepenen liggende int huijs van Tuenis Roeloffs de wagt van de selve torff gelevert, 3-12-0

-       Den 18 meert een ham gekogt voor de dragonders voor 1-17-0

-       Den 20 meert aen vrouw Van der Hagen gegeven voor een schaep daer voor, 4-16-0

-       Den selven diro gedaen Geraert Pennincxx booter aen een parteij soldaeten van Raijmakers voor 1-12-8

-       Den selven dito gehaelt booter voor den kappeteijn die bij Aart Donckers lagh, dertien pont, 2-16-0

-       28 meert gebragt eenen sester haver ten huijse van madalena van der Haegen voor de offeciers van de dragonders, 1-3-0

-       Den selven dito den knecht van den maijor die tot Madalena lagh gedaen acht kannen bier, 0-10-0

-       Den 2 april gegeven aen Madalena van der Hagen van onkosten van den maeijoor, 32-0-0

-       Den 5 april een ham van thien pont geschoncken aen den deurwaerder Visscher, 2-8-0

-       Den 10 augusti eenen trop volckx van den bisschop van Munster ende hier liggen woude ende dire uijtgekogt voor 47-17-8

-       den 16 november eenen trop volckx komende van Nistelroij om hier te liggen noch komende een regiment volckx van Oorschodt ende wouden hier haver hebben ende die bij schepenen uijtgekogt, 18-10-0

-       Den 30 november een parteij soldaetten alhier geweest ende met order van schepenen die t' eetten ende drincken gegeven voor 3-2-8, die sij verteerdt hadden

-       betaelt aen Jacob Gerits vant vaeren int leger, 10-5-8

-       Geraert Hendrick Lamberts betaelt vant vaeren int leger, 14-6-0

-       Pouwels Aarts betaelt vant vaeren int leger, 12-2-10

-       Betaelt aen Adriaen Verputten van een ham die wegh vereert is aen eenen officier die hier met een parteij was, 1-7-0

-       Betaelt aen Willem Jacobs vant vaeren int leger, 10-15-8

-       Betaelt aen Dirck Jan Hendric Jan Ckaes vant vaeren int leger, 18-7-0

-       Betaelt aen Peter Hendrick Willem Aerts vant vaeren int leger, 12-15-8

-       Betaelt aen Peter Daendels vant vaeren int leger, 37-0-0

-       Betaelt aen Hendrick Corstiaens, 5-0-0

-       Betaelt aen Lambert Dirck Jasers van eenen ruijtter van de dragonders, 1-0-0

-       Betaelt aen Jenneken, weduwe Ansem Tijssen van eenen soldaet die sij van een partij van De Grave gehadt heeft, 0-7-0

-       Betaelt aen jufferouw van de Rosan van ses soldaeten van den gouverneur van De Grave gehadt eenen nacht aldaer Jacob Martens ende Geraert Penninx kennis af is hebbende, 2-2-0

-       Betaelt aen de weduwe van Anthoni Tibos van twee soldaeten van De Grave voor eenen nacht, 0-14-0

-       Betaelt aen de jufferou van Rosan van eenen ruijtter met sijn perd gehadt eenen nacht int voorleden jaer doen se naer 't velt trocken, 1-0-0

-       Betaelt aen Miechgiel de Gunster vcoor vier soldaten die van cappeteijn de Man tot hem gegeeten hadden ende den eenen al daer bij hem gebilett worden, 0-14-0

-       Betaelt aen Tuenis Roeloffs eenen ruijtter vier dagen gehouwen in kost en dranck die sijn perd stont bij Jan Rombouts, daer voor, 2-0-0

-       Betaelt aen Tuenis Lamberts voor dat hij vijf dagen ende nagten de wagt van de dragonder in huijs heeft gehadt ende daer aen gelevert ende gedaen vuer, ligt, olij als andersints, na datum noch drie soldaten gehadt eenen nacht, te samen, 4-16-0

-       Betaelt aen Anneken Mieghielsen van vier ruijters, 4-1-0

-       Betaelt aen Peter den Molder van drie soldaten daer bij sijnde den luijttenant, noch van twee ruijters, samen 3-1-0

-       Betaelt aen Hendrick Thonissen van twee soldaetten van cappeteijn de Man met sijn parteij hier sijnde eenen naght gehadt, 0-14-0

-       Betaelt aen Adriaen Boermans ende Wijnant Hendrick Henssen vier vat haver die sij bijden door last van schepenen hebben gelevert aen eenen oversten gelogeert bij Madalena van der Hagen, 2-12-0

-       De borgemeesters hebben betaelt van twee besonder belettinge soo van de dragonders als noch een ander parteij vant regiment van Swartenborgh, 974-5-0

-       Betaelt aen Jan Goorts van twee soldaten van cappeteijn de Man met sijn parteij hier sijnde eenen nacht, 0-14-0

-       Betaelt aen Jan Leunissen van wegens Philips Jan Tuenis verdient loon int leger gedaen, 3-17-0

-       Betaelt aen Jan Zijmons vant graven voor Mastrigt dat hem is te veel afgetrocken ende nu noch is goet komende, 2-16-0

-       Peter Claessen eenen ruijtter gehadt tot sijnen huijsen gebillet, 1-0-0

-       Wouter van der Santvoort eenen ruijtter van de dragonders gehadt vijff dagen, komt daer voor 5-0-0

-       Betaelt aen Jan Rombouts van dat hij uijtgesonden is te peerd van Jacob Martens naer De Grave tie in Geraert Pennincx wederom te haelen in den tijt datter volck over quam, 1-0-0

-       Teunis Hendricks betaelt voor sijnen ruijters, 2-0-0

-       Paulus Simensz ter sake als boven, 1-0-0

-       Paulus Gijsbertz aks boven, 1-0-0

-       Francis Michielen, 1-2-0

-       Jan Simens, 2-16-0

-       Jan Dielis, 1-2-0

-       Tijs Ariens, 1-2-0

-       Claes Leendertz, 1-0-0

-       Dirck van Beeck, 1-0-0

-       Lambert Dirck Jaspers, 1-0-0

-       Willen Verdussen twee soonen, 2-0-0

-       De soon van Jacob Ariens, 2-0-0

 

 

Het jaar 1678

 

Dorpsrekening 1678-1679:

 

-       Cornelis Ariens soldaeten, voetknegten en eenen knegt, 1-0-0

-       Aan verscheyde persoonen soldaeten gehouden hebbende, 20-10-0