Diensten geleverd in de periode 1679-1687 (vrede)

Martien van Asseldonk

10 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Het jaar 1679

 

Dorpsrekening 1679-1680:

 

-        Betaalt aan Jan Goorts voor syne diensten int leger van Maastrigt, 15-0-0

 

 

Schepenen ordonneren op 25-11-1679 dat alle de gene die voortaan door de vorster of ondervorster gerechtelijk worden aangezegd om met hun wagens, karren of paarden voor het dorp of om diensten te doen, dat die direct gereed moeten wezen. Als iemand verhinderd is, dan op eigen kosten een plaatsvervanger sturen.

 

Gevolgd door een niet afgemaakt concept betreffende een protest vanwege verteringen door colonel Abraham Eppinger en andere officieren en soldaten in Veghel gedaan.

 

 

Het jaar 1680

 

Dorpsrekening 1680-1681:

 

-        Betaelt aan de naburen voor inquartiering van ruijters, 160-0-0

-        Aan Teunis Roelofz voor geleij van een partij ruijters, 0-12-0

 

 

Het jaar 1681

 

Dorpsrekening 1681-1682:

 

-        Betaelt aan de nabueren ende ingesetenen voor het houden van een regient ruijters die hier gebilhetteert mosten worden volgens de tell leijsten bedraegende 103-10-0

-        Betaelt aan Aart Rutten ende Jan Rombouts voor het leijden van soldaeten naer Nuenen, 1-4-0

 

 

Het jaar 1682

 

Dorpsrekening 1682-1683:

 

-        Voor booter, bier, stroij die gegeven sijn aen een compagnie soldaeten hier des nagts logerende, 5-1-0

-        Betaalt aan de nabueren voor inlogering van een regiment ruijters volgens de leijste 168-0-0

-        Tonij Dircks van een soldaet, 0-10-0

 

 

Het jaar 1683

 

Dorpsrekening 1683-1684:

 

-        Den (niet ingevuld) hebben alhier in de parochie van Vechel gelegen de nombre van 284 ruijters ofte soldaten, waer voor van ider man goet gedaen 1-0-0, komt te damen 284-0-0

-        Aart Jan Leesten voor een vragt naer Boxtel en met twee ruijters na Schijndel, 1-5-0

-        Betaelt aan monseigneur Matthijs van der Lee voor verschot aen een sauvegarde ende haever voor de gemeijnte gelevert, 7-10-0

-        Aen de naburen betaelt van het stroo dat sij hebben gelevert in campement tot Deuteren, 105-0-0

-        Ende aan karvragten 32 in getal, 48-0-0

-        Aan Jacob Tijssen voor inlogering van ruijters, 9-0-0

 

 

Het jaar 1684

 

Dorpsrekening 1684-1685:

 

-        Jacomijn Jan Gijsen komt goet voor een vragt naer den Reeck met de bagagie van den heer Scravemoer, 1-10-0

-        Voor karrediensten tot transport vant leger komende uijt Brabant, ider kar gereeckent tot drie gulden daegs, in conformite van den attestatie daer van gepasseert den 20 november 1684, 178-10-0

 

 

Het jaar 1685

 

Dorpsrekening 1685-1686: Geen uitgaven viir soldaten en dergelijke gevonden.

 

 

Het jaar 1686

 

Dorpsrekening 1686-1687:

 

-        Den 15 april 1686 betaelt aan Jan Gielis van Schijndel van gehaelt bier voor de soldaeten, 11-10-0

-        Betaelt aan Hendrick Queen tot Erp voor een halve ton bier die bij de soldaeten sijn geconsumeert, 2-10-0

-        Den 16 april 1686 heeft hier gelogeert het regiment van den grave van Nojelle, waar aan gelevert sijn aan broodt, booter, bier, stroo etcetrea de somme van 90-15-0

-        Soo als mede den 21 april 1686 alhier gelogeert heeft het regiment paarden van den heere Hoeuft van der Oje, waer voor volgens de leijste is goet gedaen 100-10

 

 

Wij Jacob Boor, stadthouder van den Ho. Ed. heere Gerard van Crommon, hooftschout van Peellandt ende Cornelis van der Hagen, Arien Smits, Jan Goorts, Jan van der Mee, Jan Teunis van Eert, Lambert Gerrit Stevens en Ariaen Verputten, schepenen des dorps en dingbancke van Vechel doen cond, tuijgen ende verklaren op 6-5-1686 mits desen,  dat:

 

-        den veertienden dag der maant van april lestleden des morgens alhier met ordre van sijn hoogheijt den heere prince van Orange is kome leggen ende logeren het regement van den heere grave Nojelle, sterck wesende vierhondert ende tachtentig man, welcke den volgenden dag wederom sijn vertrocken naer Liemde; komt deswegens onsen dorpe te goede van gelevert broot, booter, bier volgens ’t reglement, gelijk andere plaetsen de somme van (niet ingevuld). Ende tot transport van de bagaje hebben noeten leveren de nombre van tien karren ende twee paerde, bedragende de somme van (niet ingevuld).

-        Item is op den 21 dito met ordres als boven alhier komen leggen ende logeren het regiment paarden van den heere M. Hoeuff van Ojen ter nombre van hondert vijf en twintig ruijters, die de volgende dag sijn vertrocken nae Nimwegen, waar voor volgens reglement onsen dorpen moeten valideren de somme van (niet ingevuld).

 

 

Het jaar 1687

 

Dorpsrekening 1687-1688:

 

-        Peter Claassen van Valderen voor inlogering van ruijters, 1-10-0