Diensten geleverd in de periode 1702-1713 (oorlog)

Martien van Asseldonk

3 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De oorlog van 1702 tot 1713

 

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk maakte in 1702 aanspraken op de erfenis van de Spaanse koning Karel II. De Duitse keizer, Leopold van Oostenrijk, meende echter dat hij net zoveel rechten had. De Republiek koos de zijde van Leopold. Op 8 mei 1702 verklaarden de Republiek en Engeland de oorlog aan Frankrijk en Spanje. De plaatsen in de Meierij hadden veel te lijden van deze oorlog. Op 11 april 1713 werd te Utrecht vrede gesloten, waarbij de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk kwamen.

 

 

De tweede helft van 1702

 

Spoedig had Veghel last vandeze nieuwe oorlog. Op 15 mei 1702 voerden de Fransen een belasting in, de Franse contributie genoemd. In het resolutieboek is een franstalige quitantie 'van den haver die den 27 maij 1702 gelevert is tot Venlo' opgenomen.

 

De grootste ellende ondervond Veghel in de maanden juli en augustus 1702 toen het dorp twee keer geplunderd werd.

 

-        Op 27 juli 1702 door het “marcheren en stil leggen der artillerie en comvoijen van onser troupens, onder de heere generaels en grave van Athlove en Marlborough, de welck de graven van haer comparanten soo sij verklaerden hebben gefourageert en op den velden afgemaeijt opgeladen ende mede gevoert, soo als mede de beesten, verckens ende alderleij mobiliaere goederen uijt den huijsinge hebbe gehaelt, geplondert, opgeladen ende mede genomen.”

 

-        Op 14 en 15 augustus 1702 “door het convoij van onse troupens, en het campeeren en logeren alhier van de heere grave van Albemarle, dewelcke de graanen van haar comparanten, soo sij verklaarden hebben gefoerageert, en op den velden afgemaait, en uijt de huijsinge van de balcken gehaalt, soo als mede alderleij mobilaire goederen uijt de huijsinge hebben gehaalt, geplondert ende mede genoomen

 

Er is een nauwkeurige opgave bewaard gebleven van wat er in elk huis geplunderd werd. Door het dorp werd ook nog geleverd:

 

-        Van leverantie van haver, hoij ende stroo aan de regimenten onder het commando van den oversten Roo en aant groot convoij van Albemarle te samen 400-0-0

 

 

In september moesten er karrevrachten worden geleverd:

 

Godert grave van Atholone baron van Rode en Agrim, vrijheer van Amerongen, Ginckel en Elst, heer van Middagten, Lievendaal, Hervelts, Ranburgh, ridder van de konincklijke ordre van den Oliphant, land commandeur van de Ballije der Duijtse ordens tot Uijtregt, generaal over de ruijterije van de Staat der Vereenigde Nederlanden, gouverneur van de stadt ende steden der provincie van Uijtregt en commanderende de troupen van den Staat in gecombineerde leger, last ende beveelt hier meede den officier commanderende het regiment van den brigadier Weelderen omme met het selve uijt Bergen op den Soom te gaan en te marcheeren naar den buijten lingen van Weert volgende de onderstaande routten:

 

-        Den 23 september 1702 uijt Bergen op Zoom naar Etten

-        Den 24 van Etten naar Dungen

-        Den 25 van Dungen naar ’s Bosch

-        Den 26 van ’s Bos naar Veggel

-        Den 27 van Veggel naar Helmont

-        Den 28 tot Helmont verblijven

-        Den 29 van Helmont naar Soomeren

-        Den 30 van Soomeren naar de buijten lingen van Weert en aldaar te verblijven tot naarder ordre

 

De inwoners van Veghel leverden voor deze veldtocht 5 karren uit een totaal van 90 karren te leveren door het kwartier, op bevel van de graaf van Athlone voor het transport van brood uit 's Bosch naar het leger. Het daggeld was 3 gulden, aangenomen door

 

-        Laurens Gerrit Jan Goossens, vertrokken op 12 september en thuis gekomen op 21 september, is 10 dagen: 20-0-0

-        Antonij Wilberts, als voor: 30-0-0

-        Hendrick Jan Hendrick Ariens, als voor: 30-0-0

-        Claas Gerit Aaerts, vertrokken als boven, en wederom gekomen den 22, alsoo geordonneert waere eenige siecken naer Den Bos te brengen, komt voor 11 dagen: 33-0-0

-        Hendrick Jan Putten, als voor: 33-0-0

 

 

In september 1702 logeerde in Veghel het regiment van de heer van Obdam, op 8 november 1702 het regiment van Woelderen en op 11 november 1702 de geheele artillerie. Door het dorp werden de inwoners vergoed voor de 'uijttering'. De bedragen worden per buurtschap gespecificeerd:

 

-        Aen die van de heij 220-6-0

-        De ingesetenen onder havelt 130-15-0

-        De ingesetenen vant Dorhout 257-18-0

-        Ende aan de ingesetenen vant Zontvelt 164-2-0

 

 

Verder bevat de dorpsrekening die loopt van 2 februari 1702 tot 2 februari 1703 nog een groot aantal uitgaven aan doortrekkende of verblijvende soldaten waarbij onduidelijk is om welke soldaten het precies gaat. Het gaat bijna altijd om leveringen in natura:

 

-        Betaalt aan Harmen Bijmans van vertering int gemene van de inlogeringen van soldaten, 7-18-0

-        Willem Lamberts van Boxmeer van vertering der militie en andere, 130-0-0

-        Antonij Spierinx, herbergier, van vertering als boven, 51-7-0

-        Marten Oppers, schepen, van vacatie en geleverde brooden, 24-17-12

-        Corstiaan Teunissen van de ven van karrediensten, vacaten en geleverde broode, 13-13-0

-        Simen Willems van Rixtel van geleverde brooden voor de militie en karvragten, 17-16-0

-        Jan Borgers voor inlogering van soldaten, 1-8-0

-        Goort Jan Goorts van geleverde brooden aen de militie, 5-2-4

-        Aart Donckers van gelevert bier en onderhout van soldaten, 6-17-0

-        Tonij Jacobs Geelkercken den ondervorster voor booden loon en karvragten, 12-0-0

-        Thomas Hendricks van den Boogaart van geleverde kaes aen de militie, 2-18-0

-        Hoogaert Melissen voor een karvragt en gelevert bier aan soldaten, 3-0-0

-        Teunis Jan Gijssen van geleverde haver, 8-0-0

-        De leijsten van de karvragten bij inlogering als anders aan de militie gedaan beloopt 83-19-0

-        Betaalt aan Jacob Boor van geleverde haever aant groot convoij en andere partien, 84-7-8

-        Betaalt aan Jan Jacob Ariens voor 34 vat haver aant groot convoij, 19-11-0

-        Peter van de Laar van gelevert bier int campement, 24-0-0

-        Betaalt aan booter voor een partie 2-12-8, van den 15 junij

-        Den 3 julij betaalt als voor 2-2-0

-        Den 29 dito betaelt als boven 2-9-8

-        Den 14 augstus betaalt voor een halve ton bier int campement, 3-0-0

-        Den 15 aan Antonij Sperinx voor 14 kannen bier 1-8-0

-        Den 16 augustus betaalt voor 75 pont broodt en witte broodt voor een partie, 2-4-8

-        Dito voor booter en broodt, 1-17-8

-        Dito can bier en broodt, 8-14-0

-        Betaalt aan haever, 34-10-0

-        Den 27 october aan gelevert bier voor een partie, 7-0-0

-        Den 15 september betaalt van geleverde haver voor de militie aan Jan Jansen Smits, 29-18-0

-        Betaalt aan Cornelis van der Haegen voor een zaal, ham en eenig verschot van gelt, 8-13-0

-        Betaalt aan Antonij Tibos voor gelevert broodt, 2-12-0

-        Peter Ariens van de Laar, een kar hoij int leger gelevert, 4-10-0

-        Maria weduwe Goort Vercuijlen voor vertering van soldaten, 2-0-0

-        Betaalt aan Simen Andriessen voor een kar hoij gelevert aan de militie, 4-10-0

-        Gerrit Stooven voor een halve ton bier, 3-0-0

-        Betaalt aan Thijs Peter Goorts voor gelevert bier, 2-10-0

 

Er werd ook betaald voor geleverde diensten:

 

-        Antonij Wilberts wegens voorspanning aan de artillerie, 2-0-0

-        Hendrick Joosten het leger geleijt hebbende, 1-0-0

-        Aart Goorts betaalt voor het verbrengen van een siecken soldaat, 1-7-8

-        Joost van de Pol voor vacatien int vernemen van de Fransen en de peert huur, 15-12-0

-        Cornelis van der Hagen voor vacatie en gebourseerde penningen int leger van Claerenbeeck, 21-5-0

 

 

Soms werd er door het dorp geld betaald aan soldaten, soms om hen te betalen om door te trekken:

 

-        Den 2 september aan een partij int doortrecken 2-13-8

-        Den 15 september aan eenen officier alher gecampeert leggende gegeven 2-10-0

-        Betaalt aan een partij soldaeten int door passeren 9-0-0

-        Den 18 meij betaalt aan een officier militairs voor gedaene diensten 9-9-0

-        Den 28 betaalt aan een quartiermeester voor diensten, 5-5-8

 

 

En er waren uitgaven om de veiligheid te bevorderen:

 

-        Betaalt aan een sauvegarde van onsen staat 3-6-0, den 27 julij

-        Jacob van de Santvoort de Smidt van gelevert yserwerck aan de slagboomen, 9-0-0

-        Jan Jan Claasse Rademaecker voor het setten van draeijboomen, 2-0-0

-        Roeloff Jansen van Kilsdonck voor 't waacken op den tooren, 1-2-0'

 

 

Op 15 mei 1702 voerden de Fransen een belasting in de Franse contibutie genoemd.

 

Extract van 16-2-1706 vant gene 's lants hoeven, gelegen inden dorpe van Vechel, betaelen moeten inden Fransen en Spaensen Contributien. De contrinutie van Vechel van den tegenwoordigen oorlog, begonnen den 15 meij 1702 wort gecalculeert met de omgelden soo van provisien wissel, augmentatien vant ligt gelt en op drie duijsent gulden des jaars gereeckent op vier ceelen en een quart, naar welcke calculaties soo moet betaelen:

-        Cruijsbroere hoeve gelegen int Dorhout gebruikt bij Rut Daendel Goorts jaarlijks 20-18-10, 2/3 part = 13-18-6

-        De hoeve van St. Geertruijen Clooster jaarlijks 6-5-6, 2/3 = 4-3-8

 

 

Request van regenten van Veghel uit 1705 aan de Raad van State waarin verzocht wordt om remissie van imposten over 1702 en 2/3 remissie over 1703 en betaling van 1/3 over de volgende jaren voor zolang de oorlog duurt, zoals gegeven aan verscheidene dorpen in Kempenland en enkele in Peelland.

 

‘Ende dewijle de supplianten onder ootmoedige correctie van geen beter, ja erger conditie als de andere en zijn, ter oorsaeke dat door haar dorp de passagie valt over de rivier d’ Aa, waardoor voornaementlijck in tijde van oorlogh seer veele doortogten subject zijn, en omme maar van dese tegenwoorige oorlogh te melden,

 

soo is het dat in den jaere 1702 voorschreven in de maant van 22 meij in de dorpe van Vechel voorschreven gelegen hebben vier regimenten cavallerije gecommandeert door den majoor generael Rhoo.

 

Item in de maant van augustus den 13 en 14 het kleijn leger gecommandeert door den grave Albemarble,

 

ende int eijndigen van campanje de geheele artillerije van dese staet met alle de paerden daar toe gehoorende ende het escort tot derselver transport gedient hebbende,

 

boven hetwelke in denselve jaere hebben moeten leveren haer contingent in de karren die gedient hebben int campement van Roosendael onder de Engelsche en andere leverantie meer welke te samen komen te beloopen over de duijzent rijxdaalders,

 

mitsgaders de menigvuldige doortogten, marschen en contramarschen van de volgende jaeren en specialijck de twee regimenten Muntersen en drie regimenten Engelschen, te weeten die van Erbervelt, Sparm Temple, Effelingh en Makkerneij die zij den 22 october 1704 gehadt hebben en met de karren die zij tot haar transport hebben meede genoomen haar gekost hebben over de vijftienhondert gulden,

 

de supplianten en haere ingesetenen in soodaenige armoede hebben gebragt dat het meeste gedeelte derselver de magt niet en hebben om haere levens middelen te konnen vinden, en veel minder haere slants lasten en vijandelijcke contributie te konnen betaelen, het gene dan ook de oorsaeke is dat haere verpondingh van den jaere 1703 en 1704 beijde nogh onbetaalt staen, en waarvoor geexecuteert worden’.

 

 

Het jaar 1703

 

Op 4 mei 1703 logeerde er een Engels regiment in Veghel. Ook heeft er enige tijd een zogenoemde sauvegarde van 60 soldaten op het kerhof gelegen om het dorp te beschermen. Er werden weer karrevrachten geleverd, etenswaren en dergelijke voor passerende soldaten en voer voor paarden voor een Engels leger dat haar kampement in Son en Breugel had opgeslagen.

 

In de resolutieboeken van Veghel zijn enkele berichten over tochten van legers in 1703 opgenomen:

 

-        Jacob, Baron van en tot Wassenaar, Heere van Obdam, Zuijtwijck, Kernhem, Twickeloo, Laege, etcetera, Generaal van de Cavalerije van den Staat der Vereenigde Nederlanden ende Gouverneur der stadt ende onderhorige forten van ’s Bosch, versoekt op 6-3-1703 hier meede een ijder naar behooren ende last ende last die geene onder zijn commando staande vrij en overhindert te laeten passeeren en repasseeren thoonder deses officier met zijn seregiant en bijhebbende soldaeten, zijnde getetacheert om te escorteren eenige paarden, mitsgaders eenige karren met monteeringen voor het regiment van en hun Generaal Major Rhoe naar Helmont, sullende op heeden den 6 meert vernagten tot Dinteren ende morgen vroegh het detachiment paarden met dito karren inwagten ende daar mede marcheeren tot Helmont, en aldaar vernagten, alwaar een ander detachement sal koomen opt reverteeren en snagts dito te verblijven tot (niet ingevuld) en den 9 int garnisoen, wordende de regenten versogt haar de noodigen logimenten te besorgen.

 

-        De Staten Generaal met advies van de Raad van State bevelen op 31-3-1703 de kolonel of officier die het regiment van Stanleij in dienst van de koning leidt, dat hij met dit regiment te voet met vaandels en komplete wapenen zich vanuit Tiel naar het leger op de rendevous moet begeven, welke plaats aan hen bekend gemaakt zal worden door hertog Marlebourgh. Men nag niet over de provincie Gelderland marcheren zonder daar vooraf toestemmin te hebben verkregen van die provincie, en men mag geen schade toebrengen aan de huijsluijden ten platte lande. Het regiment zal marcheren uit Tiel en de Maas oversteken naar Oijen, de eerste dag naar Oss, de tweede dag daar verblijven, de derde dag naar Vechel, de vierde dag naar omtrent Heeze en Leende on zich daar bij de andere Engelse regimenten te voegen, om dan met hen naar het kampement bij Maatricht te marcheren.

 

 

Verder is in het resolutieboek een overizcht opgenomen van de leveranties in 1703.

 

-        De schepenen en borgemeesters van Vechel zijn, vanwege de resolutie van 5 april 1703 van de Raad van State, aangeschreven om uiterlijk aanstaande dinsdag voormiddag op de grote markt in Den Bosch een kar met een huif en twee goede paarden te sturen, uit en totaal van 21 door het kwartier te leveren karren, op bevel van heer van Amelisweert, commandeur van Den Bosch, voor transport met de artillerie naar Maastricht. Op 9-4-1703 openbaar verpacht, om op 10-4-1703 naar Den Bosch te gaan. Aangenomen door Antonij Wilberts en Cornelis Adriaen Boermans voor 3-18-0 per dag. Vertrokken op 10 april en weer thuis gekomen op 25 april omtrent de middag, 16 dagen weggeweest 62-8-0 (In de dorpsrekening: Cornelis Boermans en Antonij Willems als boven, 62-8-0)

 

-        Op 30-4-1703 een quote van 145 bossen stro, op een totaal van 9.000, geleverd in het kampement van Son en Bruegel

o   Voor het stro  58-0-0

o   Voor 18 karren 27-0-0

o   Den conducteur 2-0-0

 

-        Op 28-7-1703 op bevel van de Heeren Gedeputeerdens te Velde geleverd 6 karren op een totaal van 90 karren te leveren door het kwartier Peelland. Op 1 augustus 1703 vertrokken naar Breda en op 25 augustus 1703 weer thuis gekomen, 25 dagen weggeweest 900-0-0. De namen staan vermeld in de dorpsrekening van 1703-1704:

 

-        Dirck Jacob Martens komt voor karvragten int leger met broodt, 150-0-0

-        Tonij Dirck Tibos cum suo ter saacke als boven, 150-0-0

-        Cornelis Boermans cum suo ter saacke als boven, 150-0-0

-        Claas Gerrit Aarts cum suo ter saacke als boven, 150-0-0

-        Rombout Jansen van der Stappen ter saacke als boven, 150-0-0

-        Peter Hendricks op de Wiel voor een enckel gespan 75-0-0

-        Betaalt aan Antonij Jacobs van Geelkercken voor karvragten int leger, 75-0-0

 

-        Op aanschrijven de Heer Kwartiermeester Generaal van 14-5-1703 om vouragie te laeden voor 3 Engelse regimenten, marcherende uit Den Bosch naar Son en Breugel geleverd 19 karren op een totaal van 130

o   Jan Zijmens de Smith, 1 dag 3-0-0

o   Hoogaert Melissen als voor 3-0-0

o   Gerrit Jansen in den Elsen als voor 3-0-0

o   Hendrick Dirck van Beeck voor 3 dagen 9-0-0

o   Daandel Jan Rutten als voor 9-0-0

o   Jan Hendrick Jan Martens als voor 9-0-0

o   Goort Teunissen als voor 9-0-0

o   Ariaen Arien Olislager naar Weert voor 5 dagen 15-0-0

o   Jan Baltussen als voor 15-0-0

o   Jan Tijssen van den Hurck, die aldaar is dootgestoocken, als voor 15-0-0

o   Daandel Hendrick Daandels als voor 15-0-0

o   Jan Rutten als voor 15-0-0

o   Sijmen Fredericks als voor 15-0-0

o   Mathijs Gerrit Jan Goossens als voor 15-0-0

o   Melter Sijmons als voor 15-0-0

o   Peter Gerrit Ariens als voor 15-0-0

o   Claus Gerrit Aerts als voor 15-0-0

o   Teunis Jan Gijssen als voor 15-0-0

o   Ariaen Aert Ariens als voor 15-0-0

o   Teunis Hendricks van de Ven, scheepen, als conducteur mede geweest 5 dagen, komt 7-10-0

 

Cornelis van der Hagen, president van Vechel, verklaart op 25-9-1703 ‘dat zedert de declaratie van de oorlog van den 15 meij 1702 verscheijde Franse en Spaanse troupen ende partien in diverse reijsen aan sijne huijsinge in eeten en drincken en verder onderhout hebben verteert ende geconsumeert’ de somme van 184 gulden, ‘soo als mede Peter Daandels van Bergeijck verklaart bij poortier als boven aan sijn huijs te zijn geconsumeert’ de somme van 8-5-0. ‘Ende Antonij Spierinx, mede herbergier deser plaatse, ter saacke als boven’ de somme van 43-5-0. Samen 235-5-0

 

 

In de dorpsrekening van 1703-1704 wordt vermeld:

 

Voor karrevrachten:

 

-        De rendanten hebben betaalt aen de ingesetenen voor karrediensten in den omgaanden dienst te weten de ingesetenen onder Dorhout, 54-10-0

-        De ingesetenen onder de Heij, 154-0-0

-        De ingesetenen vant Havelt, 72-10-0

-        De ingesetenen vant Zontvelt, 25-12-0

 

-        Jan Meeuwissen en Gijsbert Jansen cum suis voor lossing van hare paarden en karren, 9-9-0

 

 

Voor etenswaren, consumptie en dergelijke:

 

-        Den 4 meij 1703 heeft alhier gelegen het Engelse regiment vanwaar de consumptie bedraagt 481-13-0

-        Betaalt op 10-6-1703 aan meester Jan Bel voor een halve ton bier aan de soldaten, 2-10-0

-        Betaalt aan Jan Lamberts Burgers voor verering en consumpte van soldaten, 7-3-0

-        Betaalt aan Simen Willems van Rixtel ter saacken als boven, 6-10-0

-        Betaalt aan Wilem Lamberts van Boxmeer ter saacken als boven, 18-0-0, 22-17-0, 15-15-0 en 16-10-0

-        Betaalt aan Antonij Spierinx ter saacken als boven, 7-0-0, 3-4-0 en 22-9-8

-        Betaalt aan Gerrit Stooven van geleverde booter voor de militie, 14-2-4,4-16-0 en 3-0-0

-        Betaalt voor een kar klodt voor de soldaeten en ruijters, 1-14-0

-        Betaalt aan Gerrit Stooven van geleverde booter aan de soldaeten, 7-6-0

-        Betaalt aan Aart Donckers van gelevert bier in de raadtkaemer aen de soldaeten, 2-18-0

-        Betaalt aan Marten Oppers van gelevert broodt aan de selve 1-19-0 en 1-11-0

-        Ende van gelevert bier aan de soldaten betaalt, 2-10-0 en 4-0-0

-        Betaalt aan Aart Arien Olislagers van geleverde haver en speck in verscheijde reijsen, 38-12-0

-        Betaalt aan Peter Hendricks voor acht vaten haver en 300 pont hoij voor de soldaeten, 6-2-0

-        Simen Willems van Rixtel komt van gelevert broodt, olij en andere waeren, 31-0-0

-        Peter Daandels van Bergijck van gelevert hoij 500 ponden naer Leent, 5-0-0

-        Jan Bel, schoolmeester, van vertering der sodaeten hebbende op het kerckhoff, 70-16-0

-        Jan Ariens van de Sanden van gehaelde tabac voor de militie, 0-18-6

-        Thomas Hendricks van den Boogaert, van geleverden haver, kaes etcetera voor de militie, 7-12-0

-        Aart Donckers van vertering der militie, 22-19-0

-        Maria, weduwe Goort Vercuijlen van leverantie van eedtwaeren aen de militie, 6-4-0

-        Corstiaan Teunissen van de Ven voor leverantie van broodt, 4-0-0

-        Goort Jan Goorts ter saacke als boven aan de militie, 26-0-0

-        Marten Oppers ter saacke als voor, 33-2-8

-        De rendanten hebben alnog betaelt voor speck, booter en andere eedtwaeren voor de militie, 35-0-0

-        Roeloff Claassen van Kilsdonck van gelevert bier ter saacke als boven, 5-0-0

-        Gerrit Willem Stoven van gelevert booter en stroo als boven, 3-3-8

-        Tonj Dirck Tibos van onderhout van soldaten, 2-8-0

-        Willem Lamberts van Boxmeer komt van inlogering van milie 55-15-0

-        Betaalt aan Aart Arien Olislagers van geleverde haver en speck, 36-12-0

-        Willemina Quesels van consumptie der soldaeten in haer kaemer, 2-10-0

-        Dirck Jan Ariens van gelevert hoij en vragt, 3-0-0

 

 

Betalingen in geld door het dorp:

 

-        Den 20 maart gegeven aan N, Kier, partizan, 6-6-0

-        Alnog aan een partizan en gidts betaalt, 2-13-0

-        Ende alsdoen aan eene officier betaalt 4-3-4

 

 

Betalingen voor diensten:

 

-        Geggeven aan den heer ritmeester Smits, marcherende met eenige troupe van Gemert naer Gestel, 15-0-0

-        Jacob Willems den timmerman voor het leijden van ruijters, 0-12-0

 

 

Betaling voor bescherming:

 

-        Betaalt voor een sauvegarde gelegen hebbende op het kerckhoff met sestig man, 6-11-0

 

 

Een verklaring uit 1705 geeft een overzicht van wat de borgemeesters hebben verrekend met de erbergiers  'van consumptie ende verteringe die eenige Franse en Spaanse partien in diversche reijsen in hare huijsen hebben gedaen, soodanige sommen als in de nae staan uijtgedruckt, waar van wel eenige commanderende officieren en partisans quitancien gegeven, maar andere wederom geweijgert hebben te geven’. Voor 1703 was dat:

 

-        Op 12-8-1703 ten huize van Cornelis van der Haege int gaan en wederkeren gerefraicheert 22 man, verteert 19-12-0

-        Op 17-8-1703 een partij van 13 man, 4-14-0

 

 

Het jaar 1704

 

De vrouw van president Van der Hagen kwam om toen Franse soldaten in hun herberg aangevallen werden door troepen uit Breda. Verder ook weer karrevrachten en veel leveranties. Enige tijd logeerde een troep sodaten op het kerkhof.

 

Uit het resolutieboek:

 

De 18 rotmeesters hebben aangenomen om ieder in zijn hoek 66 bossen stro en 17 pieket paelen, lang 5 voeten en aan een kant gescherpt, op te halen. Deze karren zijn op 5 mei 1704 naar Den Bosch vertrokken en 5 daarvan zijn op 12 mei thuis gekomen en 2 op 13 mei, en Melis Hogarts is met sijn paert dat sieck geworden was den 8e wederom uijt Den Bos gekoomen.

 

In de dorpsrekening staan deze uitgaven als volgt vermeld: Den 5 meij 1704 heeft de gemeijnte van Vechel volgens ordre van den raadt van State in den quartiers taux moete leveren agt karren, die des daags sijn aangenomen voor twee gulden, ende hennen uijtgeweest als volgt:

 

-        Antonij Wilberts, seven dagen, 14-0-0

-        Hendric Philip Jan Rutten, seven dagen, 14-0-0

-        Jacob Jan Thijssen, agt dagen, 16-0-0

-        Hendrick Jan Putten, agt dagen, 16-0-0

-        Peter Jan Putten, agt dagen 16-0-0

-        Rut Hendrick Rutten, agt dagen, 16-0-0

-        Jan Rut Cluijtmans, ses dage, 12-0-0

-        Hoogaart Melissen, twee dagen, 4-0-0

 

 

Een verklaring uit 1705 geeft een overzicht van wat er is verteert in de herbergen:

 

-        Op 1-1-1704 een partij van 45 man, 9-18-0

-        Op 25-1-1704 een partij van 30 man, 11-2-0

-        Op 31-1-1704 door heer Luitenant Elinc ten huize voorschreven verteert 2-9-0

-        Op 19, 20 en 21-2-1704 een luitenant ten huize voorschreven 4-7-0

-        Op 11-3-1704 een partij ten huzie voorschreven verteert 10-6-0

-        Op 31-3-1704 een partij ten huize voorschreven verteert 7-4-8

-        Op 16-5-1704 een partij van 15 man ten huize voorschreven 5-10-0

-        Op 25-6-1704 een partij van 26 man ten huize voorschreven verteert 8-14-0

-        Op 21-7-1704 een partij ten huize voorschreven verteert 1-9-0

-        Op 6-9-1704 een partij komende uit Antwerpen ten huize voorschreven verteert 8-0-0

-        Op 9-9-1704 heeft een partij, 30 man sterk, verteert 10-0-0

-        Op 1-7-1704 een partij verteert 6-14-0

-        Op 28-9-1704 partisan Bruijnbarbe met 28 man, 7-18-0

-        Op 2-10-1704 Baron de Ophoven met een partij, 4-5-0

-        Op 12-10-1704 een partizan met 5 man, 1-5-0

-        Op 1-11-1704 een partij van 15 man met staete partie naer een gevoegt, 14-1-0

-        Op 6-11-1704 een Franse partij verteert 6-10-0

-        Op 31-3-1704 heeft een partie ten huijse van Marten Roelofs van Kilsdonck gefraicheert ende verteer 10-0-0

-        Op 10-4-1704 ten huize voorschreven 21 man 2 maal gespijst en in nacht en dag verteert 14-0-0

-        Ende int wederkeren van Maes en Waal met een gevangen ten huize voorschreven verteert 1-5-0

-        Op 5-6-1704 een Spaanse partij ten huize als voor 2-15-0

-        Op 10-6-1704 heeft dezelfde partij int wederkeren aan zijn huis verteert 3-0-0

-        Op 13-8-1704 ten huize voorschreven een Spaanse partij van 15 man twee maal gegeten en verteert 12-0-0

-        Op 24-8-1704 heeft een Spaanse partij ten huize voorschreven verteert 0-14-0

-        Op 26-10-1704 een Franse sargant aan sijn huis verteert 0-18-0

-        Op 7-12-1704 ten huize voorschreven een Franse partij geconsumeert 3-3-0

-        Op 16-12-1704 een Franse partij ten huize voorschreven geconsumeert 4-10-0

-        Op 29-8-1704 heeft een partij van 30 man binnen den dorpe van Vechel verteert 14-0-0

-        Op 31-8-1704 heeft een partij verteert 10-0-0

-        Op 26-5-1704 ten huize van Peter Daandels van Bergeijck een partij gefraicheert ende in eeten en drincken geconsumeert 13-0-0

-        Op 22-6-1704 ten huize voorschreven een partij gerefraicheert en geconsumeert 14-0-0

-        Op 13-10-1704 door een partij geconsumeert 9-10-0

-        Op 13-11-1704 ten huize voorschreven door een partij geconsumeert 8-18-0

-        Op 2-12-1704 ten huize voorschreven door een partij geconsumeert 6-10-0

-        Op 4-12-1704 ten huize voorschreven geconsumeert en verteert 6-5-0

-        Op 15-12-1704 binnen den dorpe voorschreven door een partij verteert 4-0-0

-        Op 25-8-1704 ten huize van Antonij Spierincx gelogeert een Franse partij van 20 man, verteert hebbende 1-6-0

-        Op 28-8-1704 ten huize voorschreven door twee Franse partijen verteert 0-16-0

-        Op 29-8-1704 ten huize voorschreven door een partij verteert 4-14-0

-        Op 14-9-1704 ten huize voorschreven door een partij verteert 16-5-0

-        Op 15-9-1704 ten huize voorschreven door een partij verteert 5-9-0

-        Op 4-10-1704 door een partij binnen den dorpe van Vechel verteert 11-0-0

 

 

Uit de dorpsrekening van 2-2-1704 tot 2-2-1705:

 

-        Den 22 october 1704 hebben alhier gelegen des nagts gelogeert drie Engelse en twee Mnsterse regimenten, voor welckers consumptien aan de naburen volgens de geformeerde memorie is betaalt 1.454-5-8

-        Ende van karvragten tot transport van bagagie, 40-10-0

-        Betaaalt voor een State partie van hare consumptie, 4-0-0

-        Betaalt aan booter, broodt en bier van een Staete partie, 8-16-8

-        Betaalt als voor aan een partie gecommandeert door Cliffort, 8-0-0

-        Ende heeft de gemeijnte voor de koomende partie doen kopen eenge kaesen, 26-9-0

-        Betaalt voor de consumptie van een partie uijt de stadt Grave, 12-10-0

-        Betaalt voor consumptie van een partie ruijters, gelegen hebbende op het vasteel, 7-5-0

-        Betaalt in twee distincte reijsen aan een Hollantse en Franse partie 24-19-0

-        Betaalt als voor aan een Hollandtse partie, 11-10-0

-        Betaalt voor een halve ton bier en andere consumpte van een partie, gelegen hebbende op het kerckhoff, 12-10-0

-        Betaalt voor consumptie van een Hollandtse partie, 8-1-8

-        Betaalt als voor van een partie ten huise van de president Van der Hagen gelogeert hebbende, 7-0-0

-        Betaalt als voor van een partie geegen hebbende op het kerckhoff, 5-12-0

-        De rendanten hebben betaalt aan bier, dat de vijff regimenten hier boven vermelt genooten hebben, 69-2-8

-        Betaalt voor consumptie van een partie, 12-10-0

-        Betaalt van broodt, 3-9-8

-        Betaalt van consumptie van een Staten partie, 13-0-0

-        Betaalt ter saacke als boven, 12-0-0

-        De leijste van vragte der militie

o   onder de Heij beloopt 13-10-0

o   De leijste vant Zontvelt bedraagt 15-0-0

o   De leijste vant Dorhout, 9-5-0

o   De leijste vant Havelt, 3-10-0

 

 

Voor schepenen van Veghel verschenen op 5-11-1704 meester Anthonij Spirincx en meester Jacobus Moons, 'beijden chirurgijns binnen deser plaatse' om op verzoek van de stadhouder van Peelland en de Hoog- en Laangschout van de stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch en verklaring af te leggen.  Ze verklaren:

gevisiteert, geopent ende ondersogt te hebben het doode lichaam van Maria Bijnen, huijsvrou van de Heer Cornelis van der Hagen, president deser plaatse. Verklaerende daar aan bevonden te hebben onder het ommoplato ofte schouwerblat, ingaande van achtere schuijns omhoog gaande door de groote focil aent eijnt van die focil, welcke focil geheel tot morsele onstucken is met quetssinge van senuwen, aderen en atterien. Ende alnog bevonden een gecomponeerde fractuer beneden de knie int regterbeen, d’ welck den aflijvige de doot veroorsaeckt heeft. Welck accidenten de gemelde vrou heeft gekregen op den eersten dag deser maent november. Datter ten huijse van gemelde president een France partije was des avonts ontrent de clocke seven uure, waer op dat een parteij uijt Breda op het voornoemde huijs is aangevallen, en de parteijen tusschen beijde met meennigte van schooten in ende uijt het huijs hebben toegebragt ende op malcanderen gedaan.

 

De volgende twee posten uit de dorpsrekening van 1704-1705 hebben ook te maken met dit incident:

 

-        Betaalt aan meesters Van den Brouk en Spieincx, chirurgijns, voor het verbanden van de soldaeten ten huijse van de president Van der Hagen, 9-12-0

-        Betaalt van karvragt tot transport van gequeste soldaten, 2-3-0

 

 

Het jaar 1705

 

Openbare aanbesteding op 13-4-1705 op aanschrijving van de heer Van Oukercke veldmaarschalk van de Staat, van zeven karren, twee losse paarden en 16 pioniers, met conditien. Aangenomen door:

 

De karren

-        Paulus Aarts, 1 kar met 3 paarden voor 6-14-0 per dag en is weg geweest

-        Jan Francis Aart Goorts, 1 kar als voor

-        Antonij Wilberts, 1 kar als voor

-        Jan Rut Cluijtmans, 1 kar als voor

-        Roeloff Teunis Roelofs van Kilsdonck, 1 kar als voor

-        Jacob Jan Hendrickmans, 1 kar als voor

-        Gijsbert Jan Teunis de Smit en Rombout Jan Rombouts, 1 kar als voor

 

Losse paarden

-        Antonij Jacobs van Geelkercken met een los paart voor 2-8-0 per dag en is weg geweest

-        Ariaan Arien Olislagers, 1 paar als voor en is weg geweest

 

De pioniers

-        Paulus Aarts, pionier voor 1-0-0 per dag en is weg geweest

-        Gerrit Jansen van Heeswijck als voor

-        Gerrit Paulus Aarts als voor

-        Wijnant Hendrick Hensen als voor

-        Ariaan Jacob Arien Dircks als voor

-        Daandel Jan Daandels als voor

-        Michiel Golofs als voor

-        Hendrick Goort Spers als voor

-        Peter Panhuisen als voor

-        Lambert Willem Janse als voor

-        Tonij Leunis van Helvoort als voor

-        Marten Hendrick Gijsberts als voor

-        Gijsbert Jan Teunis de Smidt als voor

-        Jan Hendrick Aarts als voor

-        Peter Teunis Panhuijsen als voor

-        Andries Willems als voor

 

 

Extract uit de lijst van de karren en losse paarden die Vechel op bevel van de heeren Gedeputeerde te velden van 24-6-1705, op 1-8-1705 te Maastricht heeft gelevert op een totaal van 100 karren en 400 losse paarden

-        Dirck Jacob Martens had een kar met dubbel gespan aangenomen voor 4-13-0 per dag, is vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 2-9-1705, is 34 dagen weg geweest, 158-2-0

-        Dirck Thijs Jan Thijs Deenen en Thijs Gerrrit Jan Goossens, een dubbel gespan voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 26-9-1705, 58 dagen weg geweest, 275-10-0

-        Jan Francis Aert Goorts en Henrick Peter Theunis, een kar dubbel gespan voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 26-9-1705, 58 dagen weg geweest 275-10-0

-        Anthony Wilberts, een kar dubbel gespan voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 em weer thuis gekomen op 2-9-1705, 34 dagen weg geweest, 161-10-0

-        Jan Baltussen en Jacob Jan Jacobs een dubbel gespan voor 4-15-0, vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 2-9-1705, 34 dagen weg geweeest, 161-10-0

-        Henrick Dirck van Eert en Roelof Claessen van Kilsdoncq, een kar dubbel gespan voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 27-9-1705, 59 dagen weg geweest, 250-5-0

-        Daendel Henrick Daendels en Laurens Gerit Jan Goossens, een kar voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 2-9-1705, 34 dagen weg geweest 161-10-0

-        Thony Dielis Hoppenaers en Henrick Philipsenj, een kar voor 4-15-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705, en het ene paard is op 24-8-1705 thuis gekomen, weg geweest 15 dagen 59-7-8

-        Het andere paert is op 2-9-1705 thuis gekomen, en is 34 dagen weg geweest 80-15-0

-        Cornelis Boemans en Cornelis Henrick Aerts met een dubbel gespan, vertrokken op 31-7-1705 en weer thuis gekomen op 2-9-1705, 34 dagen weg geweest 161-10-0

-        Henrick Jan Henrick Ariens en Ariaen Jacob Arien Dircken met een kar evrtrokken op 31-7-1705 en Henrich is thuis gekomen op 14-9-1705, 46 dagen weg geweest 109-5-0

-        Ariaen Jacob Ariaens is thuis gekomen met zijn zieke paard op 13-8-1705, 14 dagen weg geweest 33-5-0

-        Peter Verputten is in zijn plaats vertrokken op 15-8-1705 ‘en sijn paert van den vyandt genomen’ op 8-9-1705, 37 dagen weg geweest 64-2-8

-        Claes Gerrit Aerts en Jan Donckers met een dubbel gespan voor 4-17-0 per dag, vertrokken op 5-8-1705 en weer thuis gekomen op 27-8-1705, 13 dagen weg geweest 63-1-0

-        Het paert van Peter Verputten van den vijandt genomen gewaerdeert op 45-0-0

-        Het paert van Ariaen Gijsbert mede van de vijandt genomen gewaerdeert op 60-0-0

-        Totaal 2.140-3-0

 

 

De losse paerden sijn vertrocken en wederom thuijs gecomen als volcht:

 

-        Cornelis van Dooren, 1 los paert voor 2-2-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 14-9-1705, 46 dagen weg geweest 96-12-0

-        Jan Cornelis Jan Henrickx, 1 los paert voor 2-2-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 14-9-1705, 46 dagen weg geweest 96-12-0

-        Jan Ariaen Ariaens, 1 los paert voor 2-2-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 14-9-1705, 46 dagen weg geweest 96-12-0

-        Ariaen Gijsberts, 1 los paert voor 2-5-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 16-9-1705, 48 dagen weg geweest 100-0-0

-        Jan Corsten, 1 los paert voor 2-8-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 13-8-1705, sijnde in de monsteringe uijtgeschoten, 14 dagen weg geweest 33-12-0

-        Jan Willem Aert Dirckx, in desselfs plaets, 1 los paert voor 2-7-0 per dag, vertrokken op 16-8-1705 en thuis gekomen op 5-9-1705, 20 dagen weg geweest 47-0-0

-        Dirck Aert Jan Deenen, wonende te Oedenroede, 1 los paert voor 2-4-0 per dag, vertrokken op 31-7-1705 en thuis gekomen op 14-9-1705, 46 dagen weg geweest 101-4-0

 

 

Op naeder aenschrijven van de heeren gedeputeerden te velde de dato 24-9-1705 zijn vertrocken en wederom thuijs gecomen als volcht:

 

-        Theunis Lamberts van de Ven, 1 kar met een dubbel gespan voor 5-16-0 per dag, op 28-9-1705 naar Breda vertrokken en weer huis gekomen op 20-10-1705, 33 dagen weg geweest, 191-0-0

-        Anthonij Wilberts, 1 kar voor 5-16-0 per dag, op 28-9-1705 naar Breda vertrokken en weer huis gekomen op 2-11-1705, 336 dagen weg geweest, 208-16-0

-        Anthonij Jacobs van Geelkercken en Henrick Jan Henrick Ariens, 1 kar met een dubbelgespan voor 5-16-0 per dag, op 28-9-1705 naar Breda vertrokken en weer huis gekomen op 2-11-1705, en Anthonij Jacobs voor sijn eigen rekening nog een paard aangenomen hebbende is thuis gekomen op 24-11-1705, 58 dagen weg geweest, 336-8-0

-        Jan Rutten Cluijtmans, 1 kar dubbel gespan voor 5-16-0 per dag, op 12-10-1705 naar Breda vertrokken en weer huis gekomen op 23-11-1705, 43 dagen weg geweest, 249-8-0

 

 

Op aanschrijven als voor van 19-10-1705 zijn aangenomen de losse paarden die vertrokken en weer thuis gekomen zijn als volgt:

 

-        Rombout van der Stappen, 1 los paert voor 2-15-0 per dag, op 21-10-1705 naar Bergen op Zoom vertrokken en weer thuis gekomen op 5-11-1705, 16 dagen weg geweest, 44-0-0

-        Jasper Goort Jaspers, 1 los paert voor 2-15-0 per dag, op 21-10-1705 naar Bergen op Zoom vertrokken en weer thuis gekomen op 5-11-1705, 16 dagen weg geweest, 44-0-0

-        Henrick Sijmon Melters voor rekening van de weduwe van Peter Corsten aangenomen 1 los paert voor 2-15-0 per dag, op 21-10-1705 naar Bergen op Zoom vertrokken en weer thuis gekomen op 5-11-1705, 16 dagen weg geweest, 44-0-0

-        Jan Aert Donckers, 1 los paert voor 2-15-0 per dag, op 21-10-1705 naar Bergen op Zoom vertrokken en weer thuis gekomen op 5-11-1705, 16 dagen weg geweest, 44-0-0

 

 

Overzicht van 'eenige Franse en Spaanse partien'in veghelse herbergen verteerd hebben, 'waar van wel eenige commanderende officieren en partisans quitancien gegeven, maar andere wederom geweijgert hebben te geven’:

-        Op 15-4-1705 ten huize voorschreven gelogeerde de partizan Jan Coenen en heeft verteert 5-13-0

-        Op 31-5-1705 een partij van 5 man te peert verteert 5-0-0

-        Op 20-9-1705 een partij van 80 man verteert 18-5-0

-        Op 17-12-1705 J. de Luson partizan met 15 man verteert 18-10-0

-        Op 8-5-1705 ten huizen van Thijs Peter Goorts een partij verteert 2-0-0

-        Op 19-7-1705 ten huize voorschreven door een partij van 35 man verteert 5-10-0

-        Ten huize voorschreven door een partij verteert 5-15-0

 

 

De jaren 1706 en 1707

 

De dorpsrekeningen van 1706-1707 en 1707-1708 zijn erg gehavend en moeilijk leesbaar. Voor zover is te zien is er geen speciaal hoofdstuk besteed aan uitgaven voor soldaten en dergelijke. Deze uitgaven zullen er wel geweest zijn, maar in mindere mate dan in 1705. Ook vermeldt het resolutieboek geen karrevrachten voor 1706 en 1707.

 

 

Het jaar 1708

 

Aanbesteding op 31-7-1708 van zeven paarden met gareel en drie rijders op last van gedeputeerden te velde. Aangenomen door:

 

-        Roover Jan Roovers, twee paerden en een man voor 3-0-0 per dag

-        Dirck Jacob Martens van Tillaer, 2 paerden en een man, idem

-        Jan Baltussen, 2 paarden en een man, idem

-        Dirck Tijssen, een paert voor 1-10-0 per dag

 

 

Er worden op 1-8-1708 nog drie paarden en twee man aanbesteed. Aangenomen door Daniel Jan Daniels van Bergeijck voor 4-10-0 per dag. 'Ende sijn alle de voorschreven paerden op saturdagh sijnde den 4e deser loopende maenst augustij 1708 uijtgereden ende den 13e dito wederom thuis gekomen, sijnde negen daegen.'

 

De dorpsrekening van 1708-1709 is erg gehavend en moeilijk leesbaar. Voor zover is te zien is er geen speciaal hoofdstuk besteed aan uitgaven voor soldaten en dergelijke. Deze uitgaven zullen er in beperkte wel geweest zijn,

 

 

Het jaar 1709

 

Na een paar ogenschijnljk rustige jaren met relatief weinig overlast volgden er in 1709 een aantal inkwartieringen in Veghel.

 

Lijst of memorie van de inkwartiering van ruiters en soldaten, mitsgaders de verteeringen door deselve gevallen, sedert 1-1-1709

 

-        Op 19, 20 en 21 januari 1709 was ingelogeerd het regiment te paard van de heer brigadier Huenderbien, de naburen hebben gelevert aan kost en drank, haver en hoij, afgetrokken van wat door de officier en sommige der ruijters is betaald, 450-0-0

o   De bagae van hen door 7 paarden naar de stad Grave getransporteert, 4 uren van plaats gelegen, voor ieder paard 1-10-0, samen 9-100

-        Op 21 en 22 januari 1709 waren wederom ingelogeerd het regiment van de heer Gariga die Welderen, te voet, 300 man opgegeven, voor twee maaltijden voor 3 stuivers per maaltijd, en de officieren hebben voor hun verteringe betaald, 90-0-0

o   De voerlieden die hun bagage naar Moergestel hebben getransporteerd zijn betaald geworden

-        Op 10 mei 1709 zijn ingekwartierd geweest het regiment te paard van de heer Glinstra, die op 11 mei 1709 weer vertrokken. Sterk 300 man, voor twee maaltijden 90-0-0, en voor hoij ende stroij van ieder paard 45-0-0, en voor 150 vaten haver, ieder vat voor 15 stuivers, 112-10-0

-        Op 15 mei 1709 zijn ingelogeerd geweest een regiment Hessen ‘waer voor wij tamelijck sijn betaelt geworden’

-        Op 6 october 1709 zijn ingelogeerd geweest het regiment te voet van de heer brigadier Welderen, en op 7-10-1709 weer vertrokken. Sterk 300 man, ieder man voor twee maaltijden 6 stuivers komt op 90-0-0

o   Ende is geen betaelinge van officiers van haer eijgen verteeringe geschiet

o   Desselfs bagaie getransporteert met 24 karren naer de Stadt Grave, vier uren sistantie van dese plaets, ieder kar en paard 1-10-0 voor een helen dag 36-0-0

-        Op 6-11-1709 heeft hier gelogeerd de heer generaal majoor Eck met 30 paarden en is weer vertrokken op 8-11-1709, en is door zijn knechten verteerd 7-10-0

o   Ieder paard voor minstens 8 stuivers hoij, 12-0-0

o   41 ½ vaten haver voor 14 stuivers het Helmonts vat 29-1-0

o   Hun bagage voorgespannen met 6 paarden tot de stadt Nimwegen toe, zes uren van dese plaets, uitgeweest 2 dagen voor 1-10-0 per dag, 18-0-0

-        Op 7-11-1709 is hier ingelogeerd geweest en op 8-11-1709 weer vertrokken, het regiment van de generaal luitenant Vittinckhof onder commando van de heer majoor Haerholte, sterk 200 man te paard

o   Voor 2 maaltijen voor ieder man 6 stuivers, 60-0-0

o   Voor hoij van ieder paard 3 stuivers, 30-0-0

o   Voor 100 vaten haver Helmontse maar, ieder vat voor 14 stuivers, 70-0-0

o   De heer commandant met zijn vier knechten en acht paarden hebben ten huize van de secretaris verteert in cost, haever en hooii 7-12-0

o   Hun bagage naar de stad Grave getransporteert met 15 paarden, 4 uren van dese plaets, en een hele dag weg geweest, ieder paard 1-10-0 komt op 22-10-0

-        Op 17-11-1709, en op 18-11-1709 weer vertrokken, is ingelogeerd geweest het regiment te voet van de heer luitenant generaal van der Beeck, sterk 400 man, en is door de heer commandant Montignij en de officieren betaald

 

 

De dorpsrekening van 1709-1710:

 

-        10 maij 1709, 15 dito, 6 october, 7 november ede 8 november alhier geinquartier geweest vjf regimenten ende hebben de nabueren gecost voor consumptie van ijder milyte met sijn paert .., een soldaet 10 stuijvers, en een officier 1-10-0 volgens de hieer van gemaeckte ... de somme van ...

-        Op 30 maij betaelt aen Susanne Niekens 6-12-0 verteert door den commandant die de Hessische troupen leijde

-        Int eerst van junij betaelt voor ses pont speck gegeven aen de parthije van Olifier van Herrevelt, 1-2-8

-        11 julij gelevert aen een commande van Den Boscj in broodt en botter, 2-12-0

-        25 juli betaelt aen Anthonij Spierincx 13-11-0 verteert door de commande

-        .. october gelevert aen boter ... ende bier aen de wacht ... het regiment van Weldere, 8-13-0

-        9 november betaelt wegens verteeringe van 40 sicken ... gequetst comende uijt ... het gasthuijs, 21-4-0

-        1 december betaelt aen Mechel, weduwe van Willem van Boxmeer 30-0-0, op reeckeninge vant gemelde officieren aldaer verteert hebben

-        Item aen deselve betaelt 19-10-0 verteert door den commandant van regiment van Glinstra

 

 

De jaren 1710 en 1711

 

De dorpsrekeningen van 1710-1711 en 1711-1712 zijn gehavend, maar voldoemde leesbaar om te kunnen concluderen dat er relatief weinig uitgeven gedaan zijn voor soldaten end ergelijke.

 

Dorpsrekening 1710-1711:

 

-        12 december betaelt voor .. vrachten met militie ... Erp ...

-        15 december betaelt .. veteringh van de ... van de Prins van ...

-        ... betaelt voor ... ende kaes aan ... partije die hier ... marcheede, 2-0-8

-        Aen Mechel weduwe van Baxmeer wegens inlogeringe en verteringe ...

-        25 februarij 1710 betaelt aen Thonij Henricx van Beeck voor vracht met bagagie naer Michiesgestel ...

-        ... 1710 betaelt aen haver ... ende bier wegens een ... gement van een convoij, 21-12-0

 

 

Dorpsrekening 1711-1712:

 

-        25 october 1711 alhier ingequartiert geweest de regimenten te paert van de heeren Vittinckhof en Ginckel ende sijn de nabueren goet gedaen 10 stuijvers voor ijder man, met het paert en sonder paert, en voor een paert 5 stuijvers, bedraegy volgens de neffens gaende lijste te samen 200-12-0

-        Goet gedaan werdende ... Aert Donckers tegens ... majoor te cort heeft ...

-        Aen Mechel van Boxmeer wegens den brigadier, 4-0-0

-        Aen Spierincx wegens den majoor, 4-..- 0

-        Aen Arien Dielis van Hooren omgegaen met de norgemeesters int aenteeckenen van de ruijters lijste, 0-10-0

-        Aen Thonij Henrickx van Beeck hem toegeleecht voor de wacht van Ginckel, 1-10-0

-        Aan meester Gerrit Vermeulen voor de wacht van Vittinckhoff is toegeleecht, 1-15-0

 

 

Het jaar 1712

 

In november 1712 waren soldaten in Veghel ingekwartierd.

 

Uit de dorpsrekening van 1712-1713:

 

-        Betael wegens verteering van een commander, 6-0-0

-        1 november zyn ingequartiert de .. van den prince van Vrieslandt, ende de 5 dito het regiment van den grave van Schellard ende hebben naburen en gecort voor de consumptie van een man met een paert 10 stuijver en van een man te voet vijf stuijvers en een leegh paert van een officier,ede vijff stuijvers, monteert te samen de leijste daer van vuijtgtrocken van Henrick Arien Olijslaegers de somme van 93-19-0

-        De ruijterslijste van Cornelis van Dooren bedraecht als boven vermelt is 46-5-0

-        Item brengt den selven in de karre lijsten tot transport van hare bagagie 23-0-0

-        Item brengt den rendant Thonij Tijbos in de ruijters lijste as boven bedraecht 77-0-0

-        Item brengt den rendant Martten Lambert Martens de ruijters lijste als boven bedraecht 129-5-0

-        De weduwe Mechel Willems van Boxmeer 30 man in haer huijs gelogeert gecosumeert in vuijr en licht, 1-10-0

-        Aen Aert Doncers een nacht een commando soldaten van 36 man gegeven vuijr en licht, ijeder man 1 stuijver, 1-16-0

-        Aen de weduwe Adriaen van Oijen 27 man in haer huijs gehadt, 1-7-0

-        Aen Madalena Marttens 25 man in haer kamer gehadt, 1-5-0

-        Aen Hoogardt van Dieperbeeck 29 man, 1-9-0

-        Aen Aleken Jan Dirck Martens wegens een vracht met bagagie naer De Graef, 1-0-0

-        Aen de erfgenamen van Willem Lamberts van Boxmeer wegens inlogeringen, 20-...

-        Aen Anthoni Spierincx wegens verteeringe van inlogeringe, 25-9-0

-        Aen de weduwe Roelof van Heeswyck wegens inlogeringe, 7-10-0

-        Heer dirck van de Lande voor het houden van den oversten compt 3-15-0

-        Aen Jan Backermans voor 't varen van siecke ruijters naer Boeckel, 1-2-0

-        Aen Lamert Willem Joorissen voort reijden van een commando naer Uden, 0-12-0

 

 

Het jaar 1713, het jaar van de vrede

 

In februarie 1713 was er een inkwartiering. Er werden karrevrachten geleverd voor het vrrvoer van bagage en in juni werd de victorie gevierd.

 

Uit de dorpsrekening van 1712-1713:

 

-        25 february 1713 is alhier geinquartiert het regiment te paert an den collonel Luttickho ende hebben den nabueren gecort voor yder man en paert des daegs eenen gulden, man edn paert de helft, een ritmeester eenen gulden ten stuyvers, een lieytenant en cornet met het paert eenen gulden vijf stuyvers

-        monteert de lijste van de Heij 144-0-0

-        De lijste van het Havelt, 105-15-0

-        De lijste van het Dorhut, 98-10-0

-        De lijste van het Zontvelt, 101-1-0

 

-        Betaelt ten huijse van Anthonij Spierincx tgene den overste Luttichau aldaer verteert heeft, 40-6-0

-        Aen Joost van der Poll, schepen, wegens carvracht ende andere extra-ordinare dorps diensten, 9-10-0

-        Aen Joannes Kievits wegens consumptie van militie en gelevert broot, 13-3-0

 

 

De lysten der karrediensten hebben gedaen, soo met militie de bagagie gevaren:

 

-        De weduwe Henrick Peter Smits, 1-0-0

-        Claes Aert Reynders, 1-0-0

-        Laurens Baltussen, 1-0-0

-        Jantjen Baltussen, 1-0-0

-        Aelbert Jan Rutthen, 1-0-0

-        Willem Jan Dircx, 1-0-0

-        Roeloff Gorissen, 1-0-0

-        Jan Corsten, 1-0-0

-        Leenaert Lenaerts, 1-0-0

-        Reynder Jan Willems, 1-0-0

-        Jan Aert Everts, 1-0-0

-        Aert Jan Peter Martens, 1-0-0

-        Adriaen Laureynssen, 1-0-0

-        Gerit Jorissen van den Bogaert, 1-0-0

-        Henrick Dictussen, 1-0-0

-        Dirck Henrick Henricx, 1-0-0

-        Delis Claessen, 1-0-0

-        Henrick van Tilborgh, 1-0-0

-        Hoogaert Melissen, 1-0-0

-        Anthonij Vermeulen, 1-0-0

-        Willem Peter Dielissen, 0-10-0

-        Henrick Henrick Martens, 0-10-0
Lysken, weduwe Jan Symonsm 0-10-0

-        Henrick Aert Everts, 0-10-0

-        Henrick Ariens Versteeghden, 0-10-0

-        Adriaen Theunis Peter Meussen, 0-10-0

-        Aerdt Willem Everts, 0-10-0

-        Thony Jan Theunis van Eerdt, 0-10-0

-        Gerit Wille Wynen, 0-10-0

-        Jan Aerts Veragen, 1-0-0

-        De weduwe Marten Janen vanLieshout, 1-0-0
Dirck Jan Goort Thyssen, 1-0-0

-        Gijsbert Thyssen, 1-0-0

-        Jan Jan Gerits van der Heijden, 1-0-0

-        Thonij Gerits vermeulen, 0-10-0

-        Thonij Leunissen, 0-10-0

-        Lambert Arien Willem Meeussen, 1-0-0

-        Dirck Jan Thijssen, 0-10-0

-        Jan Daendels in de Stadt, 0-10-0

-        Henrick Aert Claessne, 0-10-0

-        Huijbert Lenaerts, 0-10-0

-        Henrick Claessen van Kilsdonck, 0-10-0

-        Jan Philipsen, 0-10-0

-        Adriaen Jan Henrick Ariens, 0-10-0

-        Corstiaen van de Ven, 0-10-0

-        Jacob Willems Santvoort, timmerman, 0-10-0

-        Thonij Gijsberts int Velt, 0-10-0

-        Henrick Goort Henrick Gerits, -10-0

-        Peter in den Amer, 0-10-0

-        Thonij Hoppenaers, 0-10-0

-        Ruth Daendels, 0-10-0

-        Henrck Aerts van der Mee, 0-10-0

-        Jan Speelop, 0-10-0

-        Jan Arien Theunis Leesten, 0-10-0

-        Henrick Aert Jan Leesten, 0-10-0

-        Aert Jan Theunis van Eerdt, 0-10-0

-        Henrick van Kilsdonk als schepen opsocjt bant werck genomen ende geslicht, 0-10-0

-        Dirck van den Tillaer als schepen als voor ende 't hout gecat ede in den wegh geleijt, 0-10-0

 

En toen werd er vrede gesloten:

 

-        Den 24e junij betaelt tgene verteert is op den dach van de victorije der vrede de somme van 10-0-0

-        In het lest van julij alhier gerefrisseert 200 gevangen soldaten comende uijt Vranckrijck, betaelt voor bier, broot en kaes, 21-13-0