Diensten geleverd in de periode 1741-1748 (oorlog)

Martien van Asseldonk

4 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De oorlog van 1741 tot 1748

 

In 1741 brak er rondom de erfenis van de Oostenrijkse keizer oorlog uit tussen Frederik II van Pruisen en troonopvolgster Maria Theresia van Oostenrijk. In 1745 verplaatste de strijd zich naar de Zuidelijke Nederlanden. Oostenrijkse en Franse troepen verbleven soms binnen Staats-Brabant. Van de bevolking werd gevraagd of zij de legers van voedsel wilden voorzien of als voerman met de troepen mee wilden gaan. Op 18 oktober 1748 werd in Aken de vrede getekend. Maria Theresia werd daarbij als keizerin erkend.

 

 

Het jaar 1741

 

In 1741 werden geen onkosten gemaakt voor soldaten en dergelijke.

 

 

Het jaar 1742

 

Dorpsrekening 1742-1743:

 

-        Betaalt aan Adriaan Leendert Smits voor bagagie van militaire na de s'Bosch te transporteeren met peert ende kar, 1-8-0

-        Betaalt aan expressens soo na den Landen van Ravensteijn als na de stadt Ravenstyn gesonde om te observeeren van de naarderinge der Franse onder de ordres van de marchal de Mallebois, te samen betaalt 2-18-8

-        De selve rapporteerde dat geseyde marchal reets daar was aangecomen en soo 't scheen en volgens opgeven tot Uden staan te coomen, zijnde dieswegens tot observeering alomme expressens affgevaardigt en daar van betaelt 4-2-0

 

 

Het jaar 1743

 

In 1743 werden geen onkosten gemaakt voor soldaten en dergelijke.

 

 

Het jaar 1744

 

In maart 1744 waren veel Veghelaren betrokken bij het transport van prins Karel. Op 25 mei 1744 nam men voorzorgsmaatregelen, er diende voldoende geld in kas te zijn. In december 1744 logeerde er een troep Hanoverse soldaten in Veghel, die vervolgens vervoerd werden.

 

 

Specifiique lijste off memorie geformeert bij schepenen, regenten van Veghel, op 16-4-1744 volgens missive van stadhouder hoogschout Juijn , ingevolge Staten Generaal resolutie 3-4-1744, van alle personen en paarden die voor een gedeelte hebbe gediend tot overbrengen en vervoeren van hare hoogheden de aartsheroginnen van Oostenrijk Maria Anna en haar gemaal Prins Carel van Lotharingen met haar equipage naar Boxtel.

 

1. Capittel

Den 21 maart is in de nagt missive van voornoemde heer stadthouder becomen dat de paerden die op voorige ordres waren opgebragt en geordonneert ontrent de middag tot Middelrode mogte weesen om haere hoogheeden en bagagien te transporteeren, alwaer de naevolgende persoonen met haere paerden sijn geweest, dog vermits het hoog waeter haer hoogheden niet conde commen in de nagt gereverteert, te weten:

 

Lambert Burgers, Jan Jans van den Tillaer, Lambert Hendrik Teunissen, Claes Jan Claesen, Claes Hendrikx van Kilsdonk, Aert Hendrick Teunissen, Hendrick Jan Peters, Aart Jan Tijssen, Aart van den Boogaert, Aert van Hooff, Jan Lambert Jan Goorts, Tonij Seijmons, Dirk Hendrikx, Jasper Aarts, Johannis van de Ven, Leendert Smits, Lambert Peters, Lambert Martens van Doorn, Francis van Eert, Jan Gerit Donckers, Jacob Jan Tijssen, Hendrik van Doorn, Tonij Lamberts van de Ven, Hendrik Smits, de weduwe Aart Linder Smits knegt, Aalbert van de Reijdt, Aart van de Velde, Jan van den Oever, Aart Verbeek, Peter Jan Arien Teunis, jan Jans den Jongen, Daniel van Bergeijk, Michiel Bouwmans, Aart Peter Smits, Hijmon Arie Meusen, Marte Hendrikx van Lankvelt, Hendrik van Kilsdonk, Lambert Hendrik Martens, Hendrik Rombout van Sutphen, Jan Jan Lambers, Aart Willems van Eert, Jan Lourenssen, Hendrik van den Tillaer, Adriaen Hendrikx Olijslaegers, Mateus Wilbors, Jan Jan Dirkx, Jan Steevens, de weduwe Jan van Hooff knegt, Adriaen Hendrick Martens, Johannis Gerits, Dirk Jans Vermeulen, Lambert Hendrik Claesen, Melianus van Santvoort, Jan Lamberts van de Ven, Jan Tonis van Rijbroek, Framcis Jans, Goort Rombouts, Jan Aarts van Eert, Hendrik Tonij Aarts, Peter Hendrik Keetelaers, Jan Ariens Verhoeven, Dielis Hoppenaars, Jan Zeger Donkers, Goort Hendrikx.

 

Dus te saemen 74 paerden, en soude de regenten van gedagte wesen dat voor ieder paart den lijtsman daer onder gereekent behoort te hebben, ieder eene somme van 1-16-0, maakt int geheel 119-4-0. Item hebben schepenen, regenten, aldaer tijde voorschreven soo voor haever, hoij en andere verteeringe te saemen betaelt 18-12-0

 

2. Capittel

Op sondag den 22 maart ’s morgens vroeg weder ordres becomen dat haar hoogheden om een uur naemiddag alhier soude passeeren, de paerden gereet te houden, dewelke soude dienen tot transport naer Boxtel en welke volgende persoonen met haer paerden tot Boxtel hebben voorgespannen, te weeten:

 

Adriaen Lindert Peter Smits, Aart Willems van Eert, Claes Jans van den Broek, Aart Peter Smits, Jan Tonis Rijbroek, Jan Ariens Verhoeven, Claes Jan Claesen, Johannis Corstiaen van de Ven, Jan Hendrik Tijssen, Aart Verbeek, Jan van den Oever, Goort Rombouts, Francis Hans Rybroek, Antony Symons, Aelbert van de Rijt, Antonij Lamberts van de Ven, Dirk Jan Francen, Lambert Rut Burgers, Michiel Bouwmans

 

Voor welke transport schepenen, regenten, oordeelen dat aen ieder den leijtsman en haere gedaene verteeringe daer onder als sijnde een distantie van ontrent vier uuren soude behooren te hebben 2-10-0, maekende te samen voor deese 19 persoonen de somme van 47-10-0

 

3. Cappittel

Van persoonen welke op dato voorschreven met haere paerden tot Schijndel hebben gevaceert en aldaar in gereethijt geweest, dog mits de bagagie niet aanquam ’s avonts geretourneert, namentlijk:

 

Jan van Eert, Lambert Hendrikx, Aart Hendrik van den Bogaert, Hendrik Willems Lankvelt, Adriaen Hendrikx Martens, Jasper Aarts, Hendrik Jan Rombouts, Lambert Peter Peters, Jan Louwrense Brederoode, Jan Jans den Jongen, Lambert Jan Goorts, Goort Hendrikx, Jan Gerits van de Ven, Aart van de Velde, Daniel Bergeijk, Anthonij Aarts, Hendrik Jan Peter Corsteb, Antonij Seijmons, Adriaen Olijslaegers, Mateus Wilbors, Aart van Hooft, Aart Jan Tijssen, Lambert Hendrik Teunissen, Peter Hendrick Ketelaers, Dielis Tonij Hoppenaers, Aert Hendrik Teunisse, Francis van Eert, de weduwe Aart Linders knegt, Jan Willem Steevens, Hendrik van Kilsdonk, Hendrik Smits, Melianus Santvoort, Jan Arien Clommaekers, Jan Lambert van de Ven, Lambert Hendrik Martens, Jan Peter Donkers

 

Voor welke de regenten van gedagte soude wesen dat aen ieder den lijtsman en haere gedaene verteering daer onder soude behooren te hebben 1-2-0, dus van 36 de somme van 39-12-0

 

4. Capittel

Op de voorschreven 22 maert ’s nagts weder ordres becomen dat door het van tijt tot tijt aencomen der bagagie veele paerden nodig waeren, alsdoen nog nae Schijndel gesonden de naevolgende persoonen met haere paerden welke van daer gedient hebben tot transport der aencomende coetsen en bagagie tot Boxtel toe, namentlijk:

 

Jan Tonis Aalbers, Adriaen Leenders aen den Biesen, de kinderen Peter Martens, Jan Dirk Mateusen, Peter Lambert Leenders, Baltus Jans van de Reijdt, Francis Willem Weijdeven, Hendrik Jans Boerdonk, Jan Poulus Reijkers, Peter Jan Teunis van Eert, de weduwe Johannis Heesakkers knegt, de weduwe Gerit Verweetering knegt, de weduwe Hendrik Jan Ariens knegt, Wouter Jan Baltusse, Jan Delis Vercuijlen, Johannis Jan Gerits, Aart Hendrikx van Eert, Tonij Ariens, Gendrick Stoots, Leendert Aalbers, Jan Meteusen, de weduwe Seger Peters knegt, de weduwe Jan Baltusse knegt, Lambert Harkmans, Hendrick Peter Ceelen, Jan Hoppenaers, Dirk Jans den Jongen, Wouter Jans van de Reijdt, Jan Gewelt, Aart Jan peters, Jacob Rovers, Jan Lambert van Erp, Jacob Janse Vermeulen

Voor welk transport schepenen, regenten, oordelen dat aen ieder den lijtsman en haere gedaene verteeringe daer onder, als sijne een distantie van ontrent vier uuren, soude behooren te hebben 2-10-0, maekende te saemen voor deese 23 persoonen de somme van 57-10-0

 

5. Capittel

Van de persoonen welke met haere paerden op dato voorschreven tot Schijndel hebben gevaceert en aldaer in gereethijdt geweest om te dienen tot het transport van de aencomende rytuijgen en bagagie, egter laat in de nagt gewagt ende alsoo sonder voorgespannen te hebben gertourneert, te weten:

 

Adriaen Lambert Jan Goorts, Louwrens Adriaens, Jan Tijssen, Francis Jan Franse, lambert Jan Gerits, Dielis Gerit Hermens, Adriaen Boeren, Jan Dirk Donkers, Jan Willems van Eert, de weduwe Hendrk van der Heijden, Hendrick Rutte vant Hintelt, Jan Jans Vermeulen

 

Voor welke de regenten van gedagte soude weesen dat aen ieder den lijntsman en haere gedaene verteering daer onder soude behooren te hebben 1-2-0, dus van 12 de somme van 13-4-0

Voor de schepenen voor alle moeite 36-0-0

Totaal: 327-12-0

 

 

Dorpsrekening 1744-1745:

 

-        Gerestitueert aan Joannis Corstiaans van de Ven, schepen, soodanigen somme van 18-8-0 als by sjn edele so weegens gedane verschotte met geleyde ban paarden tot transport der bagagie van zyn hoogheyt Prins Carel en gemalinne van Middelroode, Schyndel als Boxtel

-        De Hannoverse troupen alhier passerende hebben de rendanten volgens ordonnantie en daar van specifique gemaakte leijste van persoonen, welcke d'een voor en d'andere na hebben moeten geleyden betaelt 14-13-0

 

Declaratie van de secretaris:

 

-        19 maart: expressemet missi ve van den stadhouder Juijn om in gereetheijt te houden eenige paarden tot transport van Prins Carel en dat ik den avont mogt in de stadt coomen 't geene mits al te hoogen water niet hebben gedaan, aen expresse betaelt 1-4-0

-        Missive terug bekoomen weder ter expresse om dan tot hees te comen, paart als boven 1-4-0

-        Mijn soon dien nagt van hier na Hees vertrokken, geretourneert met ordre dat de Veghelsse paerden den 21e dito ten getalle van 64 tot Middelrode mogte weese, vacatie, peerse, 5-0-0

-        Den  21 dito weder na Middelroy met de paarden, dog mits zyn hoogheyt niet aanquam geretourneert, vacate 3-10-0

-        22 dito ontrent 8 uren een ruyter coomende bootschappen day zijn hoogheyt hier soude passeeren, dat alle de aarden na Schyndel op de verwisselpaats mogte weesen, myn soon aldaer ten eijnde als voor present, vacatie 3-10-0

 

 

Vergadering van schepenen, borgemeesters, achtmannen, gesworens, de H. Geest en kerkmeesters en veele geërfdens op 25-5-1744. De president brengt in dat de rupture met Frankrijk voor de deur staat: het is mogelijk dat de partijen tot brandschat zullen overgaan. Als er geen penningen in casse zijn, zou militaire executie kunnen volgen. Er is wel een redelijke som over aan het slot van de verponding en beede rekening alsmede die van de gemene middelen, welke rekening eerdaags gesloten zal worden. Het voorstel is of men niet sonder uijtstel soodanig slote van die reekening dede betalen alle de penningen bij den anderen in secure handen te stellen off wel onder de volgende collecteurs te laten met ordre van die altijd gereet te houden. De vergadering gaat accoord dat eerdaags de rekening wordt gedaan, de sloten aan de volgende collecteurs ter hande worden gesteld en bewaard, om in tijden van nood gebruikt te worden, tot voorkoming van militaire executie. Wat verdere precautien te nemen in deze hachelijke tijden, en wat te doen met de papieren van de gemeente? Vergadering: alles in het werk stellen in het voordeel van de gemeente.

 

 

De schepenen, regenten, van Veghel verklaren op 16-8-1745 dat in december 1744 binnen dese dorpe heeft gelogeert het tweede battaljon Hanoverse guardes te voet en dat van wegens dese gemeente tot transport van desselffs bagagie etcetera van hier tot Mil, landen van Cuijck, zijn gelevert:

 

-        19 karren, bespannen met twee paerden en voor ider gereekent 5 gulden, beloopt 95-0-0,

-        nog twee karren met een paart, daer voor gereeckent 2-10-0, samen 5-0-0,

-        nog tien losse paerden voor ieder 2-10-0, samen 25-0-0

 

Sonder dies aangaende eenige de minste betalinge te hebben genooten.

 

 

Dorpsrekening 1745-1746, declaratie van de secretaris:

 

-        12 augustus 1745 missive van den stadhouder Juijn met copie ingeleyde haar Edele Mogenden resolutie van den 8 dito waar by requireert declarator van de karren gedient tot transport der bagage van twee bataillons Hanoversse in 1744, 0-6-0

-        13 augustus 1745 daar over missie terug om te weeten hoeveel karren bij hem al waren aangegeven voor heen, aan den expresse betaalt 0-10-0

-        15 augustus 1745 eerst antwoort alsdoen declaratoir by regenten opgemaakt gepasseert en digt gemaakte acte den 16 dito per ordre expresse gesonden, betaalt 0-10-0

 

 

Het jaar 1745

 

In 1745 had men in veghel weinig last van de oorlog.

 

Dorpsrekening 1745-1746:

 

-        Aan een gidse met militaire na Uden gebrogt betaalt 0-6-0

-        Gerestitueert aan Frncis Jan Francen vant geene in de wagt huyse der militaire alhier dikwyls voorgevallen, soo aen stroij, brandt als andersints gedaan ende verschoten hadde 6-9-0

 

Declaratie van de secretaris:

 

-        2 october 1745 op speciaal ordre van de regenten neffens de schepen Antonij Geelkercken over Nistelroij na Heesch ten eijnde omme de stadhouder Juin die als commissaris tot geseyde van de affcomende 6.000 man Hessische troupen die op De Graaff en van daar door de Meijerye na Antwerpen marcheeren, apart dan hier door, soo als ten deele is voorgevallen, om bytyts op alles ordre te stellen, van daer na De Graeff gesonden, en soo veele moite daar mede gehadt egter stelle soo voor vacatie, verteering, paarthuur ten minste in vier dagen 18-18-0

 

 

Het jaar 1746

 

Fol. 197, 13-7-1746 Diensten

Wehens bevel van de heer Vorst van Weldek, commandant en cheff der Hollantse troepen en op aanschrijven van de stadhouder moeten door de gemeente Veghel 18 karren worden geleverd met enkel gespan en bij ieder een voerman, dewelke op morgenvroeg ten ses uuren moeten weesen op de Heijde ontrent den molen van Best, om daar op orders te wachten waar ze naar toe moeten marcheren, dat ook iemant als conducteur om de voerlieden in ordres te houden behoorden te werden gecommitteert. Schepen Jan Tonij Hoppenaers krijgt opdracht over voorschreven voerlieden en haer gedrag te houden, en de voerlieden moeten hem gehoorzamen.

 

 

Fol. 197v, 20-7-1746 Diensten

Vanwege resolutie van 11-7-1746 van haar Edel Mogenden en aanschrijven van de kwartierschout, in geval de geallieerde armee in de Meierij mocht komen te staan en subsistentie nodig heeft, ’t sij in hoij, haver off stroij, dat de regenten dat moeten taxeren en indien nodig te leveren, waarvoor ze volgens de taxatie betaald zullen worden. De regenten hebben moeten leveren tot Bergeijk 16.000 pond hoij geladen op 20 karren, op iedere kar 800 pond, getaxeert op 12 stuivers per 100 pond, samen 96 gulden. En voor de vracht van iedere kar 3-0-0, samen 60 gulden, dus samen 156 gulden. Jan van de Werk wordt gecommitteert om de karren en voerlieden naar Bergeijk te geleijden.

 

 

Fol. 198, 1-8-1746 Diensten

Er zijn 18 karren geleverd met enkel gespan voor het transport van de begage van de Hollantse troupes, en van hier vertrokken op 15-7-1746. De meeste van die karren zyn geretourneert, dog dat het paert en kar van Jan Lambers van der Heijden, dat van Johannis van Doorn, dat van Adriaen, knegt van de weduwe van Gerit Verweetering alnog agter syn gebleeven en by de voerlieden soo sij sijde uyt gebrek van gelt als weegens benauthijdt hebben verlaeten, nu wederom voorneemens sijn omme deselve paerden en karren ist doenelijk te becoomen, en naer Veghel te geleijden. Schepenen verklaren dat opgemelte paerden en karren alnog niet en syn geretourneert, dat als nu thoonderen deses voornemens sijn haer ten eynde om voorschreven paerden en karren weder te becoomen te begeeven naer ’t leeger, versoekende derhalven allen eenen iegelijken thoonderen dese de behulpsame handt te bieden en alle bijstant te bewijsen.

 

 

 

Dorpsrekening 1746-1747:

 

-        Aan Joannis van de Ven voort transporteeren met paart en kar ba Erp een sieke nilitaire, 0-12-0

-        Den 21 maij 1746 gegeven aen Klas Kant en Willem Gerlinghs die naer het leeger sijn geweest doen sij bi Nreda stonden, daer voor 2-10-0

-        Nogh den 24 dito gegeven aen Jaen Bos die nar Eijnthven is geweest om te sien of daer geen volck van het leeger en was. en Doris Brouwerd die naar Den Graf is geweest om te sien of daar geen Hanoverse rroepen af en quamen te same 1-2-8

-        Nogh gegeven den 20 juni aen Willem Gerlinghs o naer Bruegel te gaen on dater geseijt worden dat de Franse tot Hees bij Lint ware om te sien of het waer was of niet, daer voor 0-12-0

-        Nogh gegeven aen Jan van den Bos die de quartier meesters naer Balckom in den naght geleijt heeft, daer voor 0-9-0

-        Nogh gegeven aen Jaen van den Bos die volck naer Seelant gebroght heeft, dar voor 0-12-4

-        Nogh gegeven aen Doris Brouwers die naer Den Graf geweest os om een brief bij krijgsvolk te brengen, 0-12-0

-        Nogh gegeven aen Gerit van Kilsdonck die twee Hoesaere naer Eerp gebroght heedrm daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Huijbert SIngels die twe soldaten naer Schijndel gelijt heeft, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Johannes van de Ven de soldate naer Eerp geleijt, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen den boij die den brief gebroght on de karre te stueren nae het leeger,daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen WIllem Gerlinghs die soldaten naer Eerp heeft gebroght, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen den boij die den brief broght om hoj te leeveren aen het leger, daer voor 0-16-0

-        Ngh gegeven aen Lammert Clasen wegens van het tegen gaen van de kaeren die naer het leeger waeren om haer gelt te brengen, daer voor 2-2-8

-        Nogh gegeven aen den boij die de hoij kaeren op quaem seggen tot naerder ordere den 17 augustus, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven en den boij die dne brief quaem brengen om voor het leeger te vaeren den 22 augustus daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Klas Kant die eene offesier naer Uden gebright heeft, daer voor 0-6-0

-        Nigh gegeven aen Jan Bouweks wegens van een regement tegen te gaen, daer voor 0-15-0

-        Nogh gegeven aent wee boijen die naer het leeger geweest gebben, daer voor 2-0-0

-        Nogh gegeven aen Francis Kallaars wegens een regiment naer Dinter geleijt, daer oor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Willem Gerlinghs wegens een regiment naer Eerp tegen geweest, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Lammert Jansse van Erp een regiment naer Dinter geleyt, daer voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Klaes Kant wegens de vrij companie in den naght naer Schijndel geleijt daer voor 0-8-0

-        Nogh gegeven aen Klawes Kant wegens soldate naer Uden geleijt, daer voor 0-6-0'

-        Nogh gegeven aen Luijk Jan Jacobs wegens soldaten naer Eerp geleijt daer voor 0-6-0

-        Ngh gegeven aen den quartiersboij die het an quam seggen van de karren die het hoij van Den Bos nar Eijnthoven mosten vaeren, dar voor 0-6-0

-        Nogh gegeven aen Johannes van de Ven wegens met volk naer Eerp gevare, daer voor 0-12-0

-        13 julij naar Son bij den stadthouder om te spreeken over de voerlieden die van ons in 't leger dienen, welcke soo men hoorde wede mishandelt, wat daer mede te doen. vacatie 0-12-0

-        4 september ten fine voorschreven na Son en offer geen betalinge voor de voerlieden sal coomen, 0-12-0

-        16 september na den commissaris van Ginckel tot Roij geweest om betalinge van onse hoijkarren, vacatie 0-10-0

-        13 october neffens Geerit van der Lande, schepen, na Son bij den stadthouder om betalinge van hoij na 't leger gebragt, vacatie voor beyde, 1-4-0

 

 

Volgen de karre vragten, enckel gespan, naar 't leger, vertrocken den 15 julij 1746 ten getalle van 18 en gertourneert sommige den 21, 23 en dito daags, goet gedaen 2-10-0 dog afgetrocken eenen dag voor ordinare dorpsdienst:

 

-        Aan Hendrick Peters van Son, uyt geweest 7 dagen en goet gedaen 6 dagen, 15-0-0

-        Aan Hendrik Rutten soon, voor 9 dagen, goet gedaen 8 dagen, 20-0-0

-        Aen Laurens Hendrix, 20-0-0

-        Aan Adriaen Hendrix, 20-0-0

-        Aan Jan Tonis van Eert, 20-0-0

-        Aan Hendrik Hendricx Houbraken, 20-0-0

-        Aan Dirk Janssen, 20-0-0

-        Aan Jan Tonij Hoppenaars, 2-0-0

-        Aan Lambert Jacobs, 20-0-0

-        Aan Jacob Janssen, 20-0-0

-        Aan Jan Paulus, 20-0-0

-        Aan Peter Jan Tunis, 20-0-0

-        Aan Jan Hendrix van der Heyden, 20-0-0

-        Aan Hendrik Cluijtmans, 20-0-0

-        Aan Jan Lamberts, 20-0-0

-        Aan Joannis van Doorn, 20-0-0

-        Aan de weduwe van Geerit Verweeteringe, 20-0-0

-        Aan Francis Willem Sijmons. welcke eerst den 30 daer was comen retourneeren, dus uyt geweest 17 dagen en betaalt 16 dagen, 40-0-0

 

Volgen de 20 karren, ider geladen met 800 pont hoij, vertrocken den 20 julij 1746 en den 23 dito geretourneert, zijnde vier dagen, dog maar goet gedaan ider drie. 12-6-0 aan:

 

-        Mighiel Boumans, Aart van Eert, Antonij Sijmons, Claas van den Broek, Aart Tyssen, Jan Evers, de weduwe van Adriaan Jacobs, Jan Delissen, Peter van den Hurck, Jan Daniels aan Drye Huyse, Adriaan Hendrik Martens, Lambert Peters, Lambert Hendrik Claassen, Willem van Doorn, Marten van Doorn, Aart van Hooff, Jasper Aarts, Jan Peter Doncquers, Lambert Hendrik Martens, Aafrt Claas Jan Claassen

 

Volgen de vier karren en twee losse paarden den 20 augusts 1846 na Oorschot vertrocken om troupes te transporteren, uijt geweest drye dagen, dog maar om redenen ider goet gedaan te weten die karren hadde ider 3-15-0 en de losse paarden 3-0-0

 

-        Adriaen Meussen, 3-15-0

-        Lambert Jan Goorts, 3-15-0

-        Joannis Goort Willems, 3-15-0

-        Jan Jans van den Heuvel, 3-15-0

-        Hendrik Hendrix Verasseldonk voor syn los paart, 3-0-0

-        Jan Willems Tillaar, 3-0-0

 

Volgen de negen karren gelevert tot transport vant Oostenrijcx hospitaal, vertrocken na Maris den 25 sugustus 1746 en den 29 dito geretourneert, sijn vijff dagen, egter goet gedaan vier dagen à 2-10-0 daags is 10 gulden:

 

-        Peter van de Logt, 10-0-0

-        de weduwe van Hendrik Jans Tillaar, 10-0-0

-        Hendrik Jan Jacobs is om redenen maer betaelt 5-12-0

-        Peter van Hooff, 10-0-0

-        Jan Joosten Voogels, 10-0-0

-        Hendrik Jan Rombouts, 10-0-0

-        Jan Laurenssen, 10-0-0

-        Jan Ariens Rijbroek, 10-0-0

-        Jan Willem Burgers, 10-0-0

 

 

Leijste van 16-1-1749 van alle karren en wagediensten voor de troupes gehorende tot de geallieerde armee, soo Engelse, Hanoverse en Hessische, Oostenrijkse, Hollandse of andere auxiliere troupes gedaan, mitsgaders wat nog wegens takkenbossen, hoij, stroij resteert en met de tijde van inkwartiering, so van servies, broodt en van pioniers competeert, en voorts generaal door regenten deses dorps gelevert, besorgt, verschote en te goede comt:

 

-        Op 20-7-1746 geleverd 20 karren enkel gespan geladen met 16.000 pond hoij, verbragt na Aggelen, uitgeweest ieder 4 dagen, dus samen 80 dagen voor 2-10-0 per dag is samen 200-0-0. Staet te weten dat het hoy is betaelt.

-        Op 20-8-1746 geleverd 4 karren en 2 losse paarden, naar Oorschot vertrokken tot transport van Oostenrijkse troepen, tesamen uitgeweest 18 dagen is 45-0-, en 2 losse paarden ieder 3 dagen is 9-0-0

-        Nog geleverd 9 karren tot transport vant Oostenrijkse hospitael vertrokken naar Maris op 25-8-1746 en op 39-8-1746 ontdlagen, ieder 5 dagen is samen 45 dagen, is 112-10-0

-        Bij alle genoemde karren zijn namens de gemeente van tyt tot tyt comissarissen gevoegd, die samen 21 dagen uit geweest zijn, voor 2-10-0 per dag is 52-10-0

-        Betaald aan verschillende boden die de troupes geleyt hebben, te samen 21-1-8

 

 

Het jaar 1747

 

In 1747 hebben zijn verschillende legers in veghel ingekwartierd geweets, en weden veel pioniers en karrevrachten geleverd.

 

Dorpsrekening 1747-1748:

 

Volgt tgeene de rendanten in dese troubelese van oorlog aan porten van brieven, gidsen, bodens als andersints volgens annotatie hebben betaelt tgeene vry meerder soude hebben bedragen indien men niet by toerbeurtens daeglyx 4, 6 en somwylen agt mannen hadde gecommandeert die altyt in de Straat mogte weesenen welcke buijten beswaar van de gemeente als gidse mogte dienen (niet alle posten zijn overgenomen):

 

-        18 february missive en ordre van haar Edel Mogenden aangaande de aancomende Engelse, om sig bij tyts van alles te voorsien, port betaalt 0-5-0

-        Daar tegens een wagthuys affgehuurt, voort piequet betaalt, 3-8-0

-        4 april aan torff voor eenhongarsse wagt betaalt 4-7-8

-        Aan Aart Verweegen voor vleijs en soupe voor de keijserlijcke sieke gemaakt, 1-14-0

-        4 september, een bode voor het regiment van Cornabe na s' Bos betaalt, 0-14-0

-        5 september, een bode voor de drye Hussaren na Dinter betaelt 0-6-0

-        5 september, een gidse te peert met een courier sa na Venlo, 1-2-12

-        8 september, een gidse met een sergeant na Erp, 0-6-0

-        Betaalt voor het opbinden van stroy, 0-10-0

-        8 september, besschryffbrief van syn excellentie, baron van Haare, gedeputeerde te velde om drye karren te leveren, betaalt, 0-6-0

-        15 september, een andere om vier pionieren te leveren betaalt 0-6-0

-        10 en 11 september, een bode om het canon tot erp aff te halen en eene na Dinter, 0-12-0

-        22 september 2 gidsen na Erp met Hussaren, 0-12-0

-        27 september, beschryff brieff van den here stadhouder van 2 karren te senden na den Oudenbos, 0-6-0

 

-        Betaalt aan Gerard van der Lande, schepen, 9-10-0 voor vacatie naar 't leger boven Breda met 40 gemeentens karren om tegen welcke aldaar diende te vewisselen, vertrocken op 15 junij 1747

-        Betaalt aan Jan Dirck Doncquers die expres naar 't leger was gesonden om na de karren en voerlieden te verneemen, doordien er een gerugt was ontstaan datter van den vyandt genomen en men geen tyding bequam, 5-0-0

-        Betaalt aan P. de Jong den 22 junij 1747 vertrokken met 20 karren na 't leger om tegens andere aldaer synde te verwisselen, uijt geweest 5 dagen, 9-0-0

-        Betaalt aan Jan van de Werc, schepen, vertrocken naar 't leger by Antwerpen den 12 may 1747 om de verwisselinge van onse karren 't gene alle 14 dagen mogte geschieden te reguleeren, en doen uijtgeweest 6 dagen, 10-16-0

-        Betaalt aan Aalbert van de Ven wegens verteeringe door commanders van militaire welcke quamen om karren en pioniers die gecomandeert ware, dog onwillig op te ligte, 10-19-0

-        Betaalt aan W.K. Gualtheri voor vacatie na Tilborg den 29 maart 1747 om aldaar by de regeering. alwaar ook Engelse troupes conformeerde te informeeren ontrent de logementen en servies, drie dagen gevaceert; dair van kennis aan regenten gegeven, vacatie voor de helft, alsoo te Schijndel ook Engelse lagen, 7-10-0

-        Op speciale commissie van regenten is Gerard van de Lande, schepen, den 16 october 1747 vertrocken na den Oudenbos om te verneemen van eenige karre en voerlieden waer van men niets en vernam en om andere, als conde, in de plaats te sende, uyt geweest ses dagen, 10-16-0

-        Betaalt aan Jacobus Doncquers voor brant als andersints van de wagt vant regiment van Stirum den tijt van vyff maanden, 10-10-0, te meer uyt consideratie dat den man van alle neering was ontbloot en door desselffs armoede

-        Betaalt aan Jan van de Werck, schepen, voor vacatie de 11 april 1747 met den drost P. de Jong na Mil alwaar 't regiment Hanoverse lag, 't geen zijn patent alhier hadde, om te sien wat men daar mede soude doen, door dien alhier nog geinquartiert lag 't regiment van Los Rios, vacatie 2 dagen, 3-12-0

-        Op 20 april 1747 met 28 karren en ses losse paarden met het regiment van Los Rios na Melt en Ravens om se aldaar ontslagen te creijgen, uijt geweest vier dagen, 7-4-0

-        Betaalt aan P. de Jong, drossaard, dat op den 28 maart te s'Bosch by de stadthouder Juijn hoe sig te gedragen met het regiment Engelse van Howaart 't geene alhier in garnisoen woont, vacatie ende karvragt, 4-0-0

-        Op 29 april 1747 per ordre na Tilborg alwaar reets Engelsen aangecomen waaren, te informeere hoe de refeering 't selve hadde gereguleert als andersints, den 31 april geretouneert, 12-0-0

-        2 april na Zeelandt den commandant vant regiment van Dort 't geene zyn patent alhier had kennis te geven, dat het Engels bataljon van Howaart bij ons was geinquartiert waar op dit regiment van Dort is door gemarcheert, vacatie 4-0-0

-        21 april met den schepenen Jan van de Werck na Mil om het aancomende regiment kennis e geven dat wij beset waren met een Engels bataljon, dog den heer collonel Oberg heeft evenwel mer syn regiment binnen dese dorpe zyn quartier genomen, vacatie, 4-0-0

-        21 april neffens Jan van de Werck om de meenigte karren en perden dien het regiment van Los Rios hadde mede genomen ontslaging te soliciteeren,'t geene van dat zucces is geweest dat 24 van die karren en ses losse paarden den 23 april 's avonts eerst in de camp tot Baarschot ontslagen kreeg, den 24 april geretourneert, 16-0-0

-        en borgemeesters Adriaen Lamberts is ten dien eynde met eenige penningen also men verbeelde dat se niet ontslagen soude worden voordat het gansch leger was geformeert, ende voerlieden gebrek soude creijgen en om 't omtslag te favoriseeren ende aldaar gevaceert, betaalt aan den adjudant van 't regiment met de verteeringe daer omme gedaen 18-15-0

-        Nog aan de voerlieden int leger versteckt, 5-5-0

-        En voor vacatie en moite in de vyff dagen, 10-0-0

-        Nog voor vacatie met de pioniers tot Boxtel gebragt alwaar de rendevous was, als niet alleen willende gaan, gevaceert 1-0-0

 

 

Betalinge wegens leverantie verteeringe als andersints dooe een detachement Hussaren van ontrent 300 man met de officieren den 24 julij alhier gecomen:

 

-        Aan Geerit van de Leemput voor 20 flesse roye wijn en leverantie van 7 kannen bier en verdere verteeringe, 13-9-0

-        Aan Aart Verweegen van gelevert bier, reijst, 2 pont booter, 3-19-0

-        Aan Jacobus van Orten wegens hoij, eeten en drincken door een officier gedaan, 5-0-0

-        Aan Jacobus van den Tillaar voor gras en hoij, 5-10-0

-        Aan Gysbert Ramakers twee karren gras en 4 pont speck, 2-2-0

-        Aan de weduwe Aert Leender Smits voor 100 pont hoy, 0-8-0

-        Aan Jan Martens van Doorn voor 114 pont hoy, 0-9-0

-        Aan Francis van der Linde voor 't varen van een der officieren na Mil, 3-10-0

-        Aan de weduwe van N. van Gerwen voor broot, genever, bier en booter betaalt, 1-12-0

-        Aan Daniel van Uden voor strooij, hoij en bier betaalt, 0-15-0

-        Aan de weduwe van Antonij Kivits voor broot, 3 pont speck en ses kannen bier betaalt, 2-1-0

-        Aan Claas Doncquers voor bier, broot, jenever, 3-3-0

-        Aan WIllen van der Pas voor 5 pont boter, 1 1/2 broot, 1 pont speck, 1-15-0

-        Aan Dirck van de Rijdt aen brant, 0-6-0

-        Aan Laurens van de Velde voor 6 pont speck, 1-6-0

-        Aan Marte Jan Peters voor hoy, mutsaars, booter en eenen vermisten ketel, 4-4-0

-        Aan Antonij Peters in den Amer voor 3 pont booter, 0-12-0

-        Aan Mateus Wilborts voor 4 pont booter, 2 brooden, 16 kannen bier een halff kan jenever, 2-10-0

-        Aan Hendrik Dirx van de Ven voor 4 pont booter en een broot, 1-2-0

-        Aan Jan Willems van Liemt voor 6 pomt booter, 1 broot, 2-2-0

-        Aan Leendert Hermens aen booter broot, reusel en meelm 2-0-0

-        Aan Francis Jans Reybroek voor 500 pomt goij, 1 vat haver, 2 pont booter, 4-0-0

-        Aan Peter Jan Ariens voor booter en broot, 0-12-0

-        Aan Francis van Eert voor hoij, 3 pont speck, 4 pont booter, 3-1-0

-        Aan Joannis Helling voor kost, drank, slapen van twee officier betaalt 2-6-0

-        Aan Hendrik Rutten Cluytmans voor 3 karren gras, booter en broot betaalt 2-12-0

-        Aan Peter Cluytmans voor boter, vlees, boekwyt, 1-13-0

-        Aan Willen van den Bos voor booter, speck, hoenderen, bromoly, wittebroot en drank, 12-1-0

-        Aan Aelbert van de Ven voor eten, drinken, wijn voor den adjudant en knegs, 3-8-0

-        Aan Jan van Beeck voor een vermiste koopere ketel, 2-15-0

-        Aan Jan Martens van Kilsdonk wegens affgecogt gras voor de gemene gecampeerdeHussaren, 42-0-0

-        Aan Laurens van de Velde voor 50 vat haver, 33-10-0

-        Aan de selven voor nog 47 vaten haver,  dat te cort quam, 27-10-0

-        Aan Jan Daniels voor eeten en drancken van een officier 1-10-0

-        Aan Adriaan Lamberts van de Ven voor gelevert speck en bier, 7-2-8

-        Aan Francis van Den Bos voor eenen osch die sij aanstonts voor de hussaren mogte copen en slagten, 27-0-0

-        Aan de weduwe Bastiaen van de Werck voor bier, 0-7-0

-        Aan Jacob Donckers alwaar den heer commandant lag voor eeten, wijn, bier, jenever, 15-0-0

-        Aan Lambert van den Boogert van bier, jenever en 4 man eten, 1-18-0

-        Aan Mighiel Boumans voor 400 mutsers, 5-0-0

-        Aan Jan Delissen voor een vet lan en 100 mutsers, 5-15-0

-        Aan een van hare onder officieren en by hebbende manschap per so.. van de gemeente willende hebben 1200 pont broot tot Heeswijk te brengen, gegeven 5-5-0

 

 

Volgt de oncosten gedaan aan een sterck detachement van de vrije compagnie van Cornabe den 5 september 1747 alhier gecomen:

 

-        Aan Tonij Dielis Hoppenaars wegens gelevert broot tot 450 pont, 11-5-0

-        Aan Antoni Geekerken voor geleverde 156 pont booter, 35-2-0

-        Aan Willem van den Brock wegens geleverde andehaff ton bier, 6-0-0

-        Aan Geerit van de Leemput voor keerssen,  0-9-0

-        22 julij te voorens betaalt aan Jacobus Doncquers voor verteringe van een vry companie, 4-0-0

-        Nog aan den selven den 19 augusts boter en drinken van een commande vant regiment van Cornae, 3-0-8

-        Aen Willen van den Bos voor peerts huur met de menners na Den Bos, 1-10-0

-        2 september betaalt aan Geerit van der Lande voor verteeringe van 3 quartiers meesters vant regiment Cornabe, 0-17-8

 

 

Reglement of instructie van 17-4-1747 van de Raad van State van de conducteurs der wagens, karren en paarden welke voortaan geleverd zullen worden door het platteland, ressort van de generaliteit ten dienste van de geallieerde armee:

 

-        als er karren worden gerequireerd dan doet majoor Bouquet, als commissaris te velde door Raad van State aangesteld, een aanschrijving

-        op de beschrijfbrief van de stadhouder van de kwartierschout 23-4-1747 zijn uitgeschreven 720 karren enkel gespan over het kwartier: quota van Veghel is 40; ze moeten op 27-4-1747 te Moergestel zijn

-        bij ieder 40 karre moet een conducteur zijn. De karren lieden krijgen 's daags 2-10-0, de conducteurs 6-0-0. alles op eigen kosten

-        ingevolge de beschrijfbrief van 24 april hebben de regenten van Veghel alle paard en karbeziters geciteerd ter raadkamer, het reglement en instructie voorgelezen en gevraagd wie karrendienst wil doen. Niemand wilde: regenten stelden voor om van gemeentewegen nog 10 stuivers per kar en paard erbij te doen. Vervolgens aangenomen door de volgende personen. Aangesteld tot conducteur de heer Petrus de Jong, drost van Vlierden

 

Namen der voerlieden (met taxatie van paarden en karren): Claes Jans van den Broek, Jan Tijssen van Berckel, Lambert Huijbert Verputten, Hendrik Jan Sleuwens, Lambert Willem Biedyx, Aart Hendrik Dirx, Paulus Adriaens Laerschot, Geerit van den Hurk, Jacobus Laurenssen, Hendrik Huijbert Verputten, Jasper Aarts, Dirk Marten van Doorn, Willem Lambert Tillaar, Laurens Jans Bredenrode, Jan Lambert Jan Goorts, Goort Aerts van Helvoort, Paulus van der Pol, Adriaen Leendert Smits, Dirck Jacobus Doncquers, Welt Jans, Hendrik Hendrix Kilsdonk, Claas Hendrix van den Brok, Hendrik Hendricx van de Ven, Lonis Jans van Lieshout, Jan Aarts van de Velde, Hendricus Francis van Eert, Hendrik Dircx van de Ven, Daniel Jans van Erp, Dirck Tonis van Eert, Hendrik van Doorn, Lambert Rut Burgers, Johannes Adriaens Verhoeve, Rut Dirx de Leest, Jan Willems van Erp voor Philip Wijnen, Jan Nonnen, Hendrik Arien Boeren, Adriaen Arien Boeren, Antoni Peters in den Amer, Joannis Dirk Doncquers

 

 

Leijste van persoonen van 19-5-1747 welcke geordonneert zijn, of imant van harent wegen, met paart, kar huijff en touwen na ‘t leger van desen staat te begeven en aff te lossen welcke altans aldaar sijn, alles ingevolge haae Edel Mogende reglement off instructie in dato 17 april 1747, moeten marcheren op den 19 maij 1747 ende bij haer aancompst int leger aangegeven bij den conducteur P. de Jong.

-        Jan Adriaans Verhoeven, blijft int leger

-        Steven Willem Burgers, daar voor blyft int leger Hendrik Francis van Eert

-        Mattheus Wilborts, daar voor blyft int leger Laurens Jans Bredenrode

-        Jan Mateusse de Leest, daer voor blyft int leger Rut Dirx de Leest

-        Aalbert van de Rydt, daar voor blyft int leger Jan Lambert Jan Goorts

-        Lambert Leenders, daar voor blyft Ariaen Arien Boeren

-        Jan Tonis van Rijbroeck, daar voor blyft Dirck Jacobus Doncquers

-        Jan Martens van Doorn, daar voor blyft Dirck Martens van Doorn

-        Claas Jan Claessen, daar voor blyft Goort Aart Claasseb van Helvoort

-        Joannis Willem Hendrix, daar voor blyft Lambert Willem Hendrix

-        Jan Evers van den Heuvel, daar voor blyft Joannis Dirk Doncquers

-        Aart Tyssen van Berckel, daar voor blyft Jan Tyssen

-        Jan Evers van Hout, daar voor blyft Claas Jans van den Broek

-        Peter Hendrikx van Lankvelt, daar voor blyft Paulus van der Pols paart en kar

-        Hendrik Jan Rombouts, daar voor blijft Jasper Aerts

 

Volgen de personen welke alsdan staan te marcheeren (met taxatie van paarden en karren): Jan Nonnen, Adriaen Hendrik Olislagers, Willen Jan Willems, knegt, Dirck Jan Franse, Martienis Aart Marten Doncquers, Jan Willems van Eert, Antoni Jan Jacobs Vermeulen, Jan Caten voor Jacob Roovers, Jan Aalberts Verhoeven, Jan Lambert Peter Peters, Andries van Geelkercken, Lambert Jans van Erp, Mighiel Boumans, Aert Jan Aarts van Eert, Hendrick Aart Peters van Hoof, Claas Jans van den Broek voor Joannis Jans van der Heyden, Jans Jans van den Tillaart, Amelis Jan Ariens, knegt van Peter Peters, Lambert Arien Boeren voor Wouter Jan Baltussen van de Rijdt

 

 

Ordonnantie van 19-5-1747: Want off wel ingevolge van haar Edel Mogende instructie en reglement geemaneert op voerlieden van karren, waegenen etcetera, welke tenminste van de geallieerde armee van desen staet verpligt sijn niemant daer inne inwillig te toonen, maer in teegendeel, om op de eerste ordres te marcheeren, alles breeder by voorschreven reglement in dato 17 april 1747. Dat regenten deses dorps van Veghel een en andermael lieden laten aenseggen en cathagoris de navolgende persoonen met den geregsdienaar doen affvraegen off sij van sin sijn in gereedheijft te houden paart, kar en voerman ten eijnde van op de eerste ordres na ’t geallieerde leeger tot aff lodding van andere karren voor heen door regenten van weegens dese gemeente geordonneert en waer ontrent onvoldoenende, ja selffs weggerend antwoort hebben becoomen. Dat nu regenten hebben ontfangen J. v. De Werk, schepen op den (niet ingevuld) uijt het gallieerde leeger (..) op 22 mei moeten weesen bij get heallieerde leger aen de ontrent Antwerpen.

 

De heer officier zal krachtens artikel 18 van het reglement en instructie van de Raad van State 17-4-1747 publiekelijk en ten laste van de weigerachtigen de karren, paarden, voerman, voorzien met huif en touw, voor 14 dagen, aanbesteden. Conducteur is P. de Jong. Betaling 2-10-0 per dag, Betaling door de officier prompt, behoudens den heer officier sijn verhael mitsgaders van alle verdere costen en besteedinge van dien te verhaelen ten lasten der naegenoemde onwillige persoonen: Lambert van den Boogaert, Antonij van Geelkerken, Johannis Hellings, de weduwe Bernard van Eekeren, Peter van Valderen en Johannis Cornelis Hurkmans.

-        Aangenomen door: Adriaen Lamberts van de Ven, Hendrik van Kilsdonck, Aert Willems van Eert, Willem Jan Aert Claessen, Hendrik Hendrik Kilsdonk en Tonij Peter Rijkers

 

 

Leijste van persoonen van 4-6-1757 welcke geordonneert zijn, of imant van harent wegen, met paart, kar huijff en touwen na ‘t leger van desen staat te begeven en aff te lossen welcke altans aldaar sijn, alles ingevolge haae Edel Mogende reglement off instructie in dato 17 april 1747, moeten marcheren op maandag den 5 juny 1747. Ze moeten zich vervoegen bij Petrus de Jong in herberg de Swaen in ‘t Haagje buiten Breda.

-        Johannes van Zutphen, daer voor blyft int leger de kar van Dirk van Doorn

-        Hendrik Dirkx van den Else, daer voor blyft Lambert Wilem Hendrikx

-        Jan Corste opt Erpt, daar voor blyft Claes van den Broek

-        Hendrik Goorts van den Boogaert, daer voor blyft Hendrk Janse Sleuwens

-        De weduwe Lambert Martinus van Doorn, daer voor blyft Johannes Dirk Donckers

-        Hijmon Arie Meusen, daer voor blyft Laurens Janse Bredenrode

-        Hendrik Janse Vermeulen, daer voor blyft Willem Jan Willems knegt van Dirk Jan Franse

-        Jan Lamberts van de Ven, daer voor blyft Dirk Jacobus Doncker

-        Hendrik Stoots, daer voor blyft Jan Nonnen

 

De volgende persoonen nemen den mars aen (met taxatie van paarden en karren): Gerit Hendrik Nelis houbraken, Lambert Jans Bredenrode vaert voor de weduwe Jan van Hooft, Lambert Claese Raymakers vaart voor Johannes Lambers van de Ven, Mattys knegt van Philip Jan Philipse, Tonij van Hooff, Jasper Aerts voor Jan Gerits van de Ven, Lambert Jan Peters voor Jan Dirkx, Jan van Lith, Matys van de Meeracker, Peter Daandels van Bergijk, Jan Teunis Clokgieters, Jan Arien Boukens, Willem Jan Hendrikx, Jan Seegers voor Symon Seegers, Jan Goorts voor Geerling Willems, Peter Jacobus van Hooff, Aart Hendrik van den Boogaert voor Hendrik Peters van Eert, Ariaen Hendrick Zegers voor Bartel Jan Lambers, Hendrik Jan Ariens Boerdonk, Hendrik Lourens van de Velde, Willem Hendrik Rutten voor Claas Hendrik Kilsdonk, Jan Arien Nelis Boermans, Adriaen Hendrik Gewelt voor de weduwe Roloff Oppers, Willem soone Jan Francis, Jan Janse Rybroek, Gerit Jan Saendels, Jan Hendrik van den Oever, Hendrik Clerx voor Aart Peter Driessen, Johannes Arie Joosten, Roeloff Kilsdonk voor Gysbert Raijmakers, Goort Rombouts

 

 

Leijste van persoonen van 22-6-1747 welcke geordonneert zijn, of iemant van harent wegen, met paart, kar huijff en touwen na ‘t leger van desen staat te begeven en aff te lossen welcke altans aldaar sijn, alles ingevolge haae Edel Mogende reglement off instructie in dato 17 april 1747, moeten marcheren op vrydag tegen den avont synde den 23 junij deses jaer 1747 te vervoegen int Haagje bij Breda in de herberg de Swaen by den Hospes genaemt N. vam de Veeke om aldaer verwisselt te worden.

 

-        Lijst van personen (met taxatie van paarden en karren): Hendricus Francis van der Linden, Hendrick Dircx Verasseldonck, Jan Zeger Doncquers, daar voor blyft Laurens Hendrix, Lambert Hendrik Martens, daar voor blyft Jasper Aarts, Jan M. Kilsdonk, daar voor blyft Dirck Jacobs Donquers, Adriaan Gewelt is en blyft int leger, Willem Hendrik Rutten van ’t Hintelt blyft int leger, Jan Jans van den Heuvel, daar voor blyft Lambert Jans van den Heuvel int leger, Francis van der Meulen, daar voor blyft Jan Dirck Donquers, Marten Jan Nonnen, blyft int leger voor Geerit van der Landen, Lambert Hendrik Claassen, daar voor blyft Laurens Jans Brederode, Rut Dirx de Leest vaart voor Hendrik Tonis van Eert, Willem Rombout Leenders, Hendrik Dirk Jan Teuwens, Andries Geelkerke vaart voor Marte Jan Raijmakers, Jan Tomas Sleuwens vaart voor Jan Franssen ende Hendrik Marcelissen, Willen van den Broek daar voor vaart Arie Peter Maas, Daniel van Uden vaart voor de weduwe Hendrick Jans Tillaar, Tonij Hendrick Tunis van de Ven, Adriaen Geerit Ariens, Jan Hendrix van den Else, Joannis Arien Wilms, Tony Hendrick Houbraken, Hendrick Toni Tonis van Roij

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 16-8-1747. Volgens een brief van de stadhouder de heer W, van Haren moeten de regenten van Veghel 6  pioniers leveren uit het totaal van de 99 door het kwartier te leveren pioniers:

-        De pioniers sullen sig moeten voorsien van schuppen, spaijen en beijl om daer mede haer aen te weijse werke te doen

-        Deselve sullen van eenen competente ouderdom moeten wesen

-        Deselve sullen soo lange aldaer moeten verblijven tot dat sij sullen werden affgedankt

-        Dese bestedinge geschiet op eyge koste en sullen de aennemers niet mee daegs geniete dan bij haer is aengenome

-        Deselve sullen sig moete laete vinde op morgen ten 2 à 3 uere tot Oirschot op het marktvelt aldaer, alwaer een commissaris van desen quaertiere sal wesen om haer te verbrenge naer den Oudenbosch alwaer naeder ordre sullen ontfange

-        En sal aen haer de betalinge van weegens dese gemeente werde gedaen en dal den dag van betalinge op morge middag ingaen

-        Ieder aennemer sal een ducaet op rekening van haere verdiende zalaris gegeve werden

 

Aangenomen voor 1-16-0 per dag door: Francis van Houtert, Luycas Jacob Harkmans, Hendrik Peters van de Logt (in marge: 22 dage gewerkt), Jan Lambert van Boxmeer, Dirk Jacobus Donkers (in marge: 21 dage gewerkt) en Adriaen Nelis Olijslagers (in marge: ut supra)

 

Uit de dorpsrekening: volgt den uytgaaff aen pioniers

 

-        Hendrik Peters van de Logt voor 22 dagen als pionier gedient soo te Bergen op Soom als Steenbergen, voor 1-16-0 per dag ingevolge de aanschryving van 15 augustus 1747, beloopt 39-12-0

-        Aan Dirck jacob Doncquers voor 21 dagen gedient soo te Bergen op Soom als Steenbergen, voor 1-16-0 per dag, beloopt 37-16-0

-        Adriaan Nelese als voor 37-16-0

-        Francis van Houtert was een van de vier pioniers, op 16 augustus vertrokken, uijt geweest 28 1/2 dag, 51-6-0

-        Was gecommandeert als pionier Jan Lambers van Boxmeer en Luijcas Harckmans om op 16 augustus 1747 te vertrecken, hebbende aldoen aan hen ider mede gegeven 5-5-0, dog dese persoonen zijn onder wege gedeserteert en niet gepioniert, 10-10-0

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 18-8-1747. Vanwege de brief uit Oudenbosch van de heer W. Van Haren aan de vier stafhouders van de Meijerij van ’s Bosch moeten binnen 2 maal 24 uur daar door de Meierij 100 karren geleverd worden. Dat den tyt al te cort was. Soo heeft den heer stadhouder Gualtherie dese gemeente belast 8 karren enckel gespannen te besorgen, dat die op morgen maendag ten 6 uren koeten wesen in de Bariere aen den Stockvis op peene van militaire executie, en dat de voerlieden haer moeten voorsien voor 4 dagen voeragie. Vervolgens hebben de schepenen de navolgende persoonen geordonneerd met paart, kar, huyff ende touw voorsien met voeragie voor 4 dagen haer moeten laten vinden op morgen voormiddag te elff uren aan de Straat en vervolgens aenstonts te vertrecken, te weeten: Aart Adriaan Donckers, Antonij Scheij, mulder, Hendrik Hendrix Verasseldonk op Ham, Joannis Geerits van de Velde op Ham, Jan Peters van de Wiel, Willen Leenders voor Hendrik Tonij Aerts, Hendrik soone Aart van de Velde en Jan Lambert Hendrix opt Zijtart (met taxatie van paarden en karren).

 

 

Brief van W. J. Gualterie van 29-8-1747. Vanwege de brief van baron van Haaren, gedeputeerde te velde, moet het kwartier Peelland op donderdag 31 augustus 120 pioniers leveren. Hiervan moet Veghel er 7 leveren. Deze moeten op 30-8-1747 woensdagmorgen om 8 uur moeten te Boxtel op het marktvelt zijn om van daar naar Oudenbos te marcheren. Het moeten bequame manschappen zijn, wel voorsien met schuppen, spaden, bijlen en pikken, in geval van nalatigheid zal op de vrijdag daarop militaire executie worden gepleegd.

 

-        Ingevolge voorschreven beschrijbrieff soo syn deese pioniers bestelt, aengenomen bij niemant, nogtans door regenten gepresenteert daegs 1-16-0, der halven regenten goetgevonden hebben te looten van dese navolgende persoonen, om daer uyt seven tot pioniers te nemen, daegs 1-16-0, mits afkortinge ’t geene vant landt ontfangen, als: Tijs Hendrik van den Broek, Adriaen Adriaen Maas, Jan Hermen Thijssen, Gerit Kilsdonk, Jan Roeloff Loomans, Marcelis van Dijk, Jan Janse Heesackers, Elen Versteegde, Wynant Tijs Goosens, Kornelis Hendrick van der Heijden, Francis Hendrikx van der Heijden, Willen Hendrik Gijsbers, Lambert Frankevoort, Huijbert van Gemert, Hendrik Jan Philipse, Gerit Kontstant, Peter Schoonhooven, Jan Dirkx van den Heuvel, Tony van de Ven, Jan Aarts int Dorhout, Kortiaen van Nistelroij, Aart Govers, Jan Goovers, Rut Adriaen Bloemers, Gerit van Gerwen, Marten Hendrik Dictus, Gerit Hendrik Haubraken, Goort van Boxtel.

 

Uyt welke voorschreven getal te lote sijn gevallen:

-        Francis ende Kornelis Hendrick van der Heijden, (bij geschreven: Peter Fredrik ..),

-        Jan Janse Heesackers, daer voor Lambert Huybert Verputten,

-        Corstiaen van Nistelroij, daer voor gaet Arnoldis Adriaen Donckers,

-        Jan Govers,

-        Jan Dirkx van den Heuvel, daer voor gaet Arnoldus Cornelis van Uden,

-        Rut Adriaen Bloemers (bijgeschreven: Johannis syn soon)

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 10-9-1747. Vanwege de brief van de stadhouder moet door Veghel worden geleverd twee eertkarren met paerdt en voerman, en vier pioniers om te worden gebruijkt tot slants werken buiten de stad ’s Bosch. Deze personen moeten op 12-9-1747 om 11 uur aen de Stokvisch te Vugt zijn.

-        De voerlieden sullen soo wel dan de peioniers moeten voorsien wesen met schuppen en spaeden

-        Ook sullen sij haer tegelijk moeten versien van montcost, dog de fouragie voor de paerden sal haer werden gegeven uyt slants magazyn

-        De voorschreven persoonen sullen niets tot laste vant lant, nog tot laste van dese gemeente mogen pretenderen, alsoo daer by wel expresselijk is verboden

-        De nagenoemde persoonen sullen alle vyff dagen sonder te mancqeren werde affgelost

 

En zyn daer toe de navolgende persoonen door schepenen gelast ten eynde als voor te gaen, namentlijk:

-        Jan van Schaick voor Dries Hendrick Peters met kar en paerdt

-        Adriaen Johannis Heesackers, ut supra

-        Als pioniers: Pieter Schoonhoven, Aert Stevens de Bie, Jan Baltusse van der Steede en Willem Leenders van Heeswijk

 

Afgelost:

-        op 19-9-1747 door Geerit Jans den Jonge met kar en paerdt, jan Dirkx Versantvoort ut supra, pioniers: Tys Nelis Boermans, Hendrick Claes Marcx, Jacob Gijsbert Smits en Johannes Jan Hacke

-        Op 26-8-1747 door kar en paerdt: Tys Wibers en Willem Jan Tomasse, pioniers: Jan Aert Jan Peters, Willem Stobe, de weduwe van Peter Claesse, Hendrik Jan Philipse

-        De pioniers afgelost op 3-10-1747 door Geerit van de Leemput, Peter Lambert Hendrikx, Aart Tijsse van den Hurk en Hendrick Hendrikx van der Heyde, synde de karre affgedankt geworde

-        Deze zijn op 10-10-1747 afgelost door Tonij Joosten, Lambert Frankevoort, Wynant Tyssen en Goort van Boxtel

-        Deze zijn op 17-10-1747 afgelost door Gerit van Gerwen, Lambert Willem Stoots, Jan Wilms de Smit en Cornelis van Orten

-        Deze zijn op 24-10-1747 afgelost door Gijsbert Peter Vermeule, Jan Tijsse van den Tillaer, Ariaen Bastiaens en Cornelis Smits Wieldrayer

-        Deze zijn op 31-10-1747 afgelost door Aert Verwegen, de weduwe van Antony Kievits, Hendrik van de Laerschot, de weduwe van Jan Nelis Houbrake

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 17-9-1747. Wegens een brief van de stadhouder, op bevel van de heer W. Baron van Haren van 14-9-1747 moeten door Veghel 4 pioniers in Oudenbosch geleverd worden. Deze moeten op 18-9-1747 om 8 uur ’s morgens in Boxtel zijn, op straffe van een boete van 200 gulden te verbeuren bij de regenten. Op 15-9-1747 hebben de regenten door loting 4 pioneirs aangewezen, en moeten deselve voorsien wesen van schup en beijl, namentlyk:

 

-        Jacob Jacobs van Dyck, daer voor gaet Willem Geering

-        Huijbert van Gemert, daer voor gaet Francis Kallars

-        Peter Tijs Goosens, daer voor gaet Francis van Houtert

-        Geerit Roelof Kilsdonk, daer voor gaet Dirk de Leeuw

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 22-9-1747. Wegens een brief van de stadhouder zijn door Veghel de navolgende personen gelevert te Vught en van daar naar ’s Bosch om aldaer aen slants werke te werde gebruijkt:

 

-        Met kar en paert: Aert Hendrik Tunisse en Baltus Jans van de Reydt; pioniers: Tonij Goorts van Gemert, Hendrik Geerits van Dieperbeeck, Gysbert Jans Bloemers, Jan Jan Daendel Zegers

-        De pioniers zijn op 29-9-1747 afgelost, alsoo de karre ware affgedankt, door Herman van de Laer, Piet Jan Jansse, Lambert Jans van Lieshout en Roeloff van den Heuvel

-        Deze zijn op 6-10-1747 afgelost door: de weduwe van Goort Aert Goorts, Jan Bakermans, Jan van den Berg en Dilis Hendrikx van Cleef

-        Deze zijn op 13-10-1747 afgelost door: Jochim van den Tillaert, Geerit van Lieshout, Hendrik Hendrikx Snellers, Marte Dictusse

 

 

Wegens bevel van de stadhouder zijn op 14-9-1747 door Veghel geleverd naar Riel om verder naar Oudenbosch te werde getransporteert: met kar en paert: Aert Willems van Eert, Peter Hendrik Ketelaers, Jan Blomakers

 

Op 27-9-1747 zijn ondergeschreven persoonen met kar en paerdt geordonneert na den Oudenbos om dese drye af te lossen: Francis Jans Rijbroek en Jan Willem Burgers

 

 

Wegens een brief van de stadhouder op bevel van baron van Haren van 12-10-1747 moeten door Veghel op 17-10-1747 naar de stad Breda 6 pioniers worden geleverd, voorsien met schup en beyl, om aldaer aen slants werke te werde gebruijkt, en sullen betaald worden door de comies van slants magazyn aldaer. De volgende personen gaan: Jan Geerits van Eyndthove, Elen Jansse Versteegde, Jan Jan Willems, de weduwe Roeloff Loijmans, Peter Jan Fransse, Tonij Corste van de Ven.

 

Deze zijn op 31-10-1747 afgelost door: Johannes Jan Jansse, Hendrik van Asseldonk den Oude, Johannes Dirkx aent Heeselaer, Willem Hendrick Bloemers, Cornelis van Mullum en de weduwe van Dirk Hendrick van Asseldonk

 

 

Wegens een brief van de stadhouder van 12-10-1747 moeten door Veghel op 13-10-1747 te Hintham 18 karren karren met boome en touw worden geleverd om vourages te transporteren naar Eijndthove. De volgende personen gaan: Jan Joost Vogels, Dirk Jacob Santvoort, Aert Jan Tijssen, Lijske, weduwe Aert Lindert Smits, Jan Daendels, Daniel van Uden, Jan Lambert Roijackers, Roeloff van Kilsdonck, de weduwe van Hendrik Gewelt, Paulus van den Groenendael, Adriaen Claes Raijmakers, Peter Cluytmans, Tijs Jan Peter Corste, Jan Tonij Voets, Adriaen Willen Jan Aerts, de weduwe Leendert Aelbers, Jan Hendrick Joosten, Willem Melters Boxmeer. En sijn deselve persoonen op 16-10-1747 weder geretourneert.

 

 

Wegens een brief van de stadhouder op bevel van baron Van Haren, gedeputeerde te velde van 20-10-1722 moeten door Veghel op 23-10-1747 te Oosterwijk 2 paarden en karren worden geleverd, om verder naar Oudenbosch te worden getransporteert. De voerlieden zijn: Peter Hendrikx Versteegde en Jacob Melisse van Santvoort. En moeten alle 14 dagen worden afgelost.

 

 

Wegens een brief van de stadhouder van 30-10-1747 op bevel van baron Van Haren van 28-10-1722 moeten moeten de Meijerij en Baronie te Boxtel 600 pioniers leveren, om tesamen voorzien van schuppen en dpaeden naar Oudenbosch te gaan, geen onder de 20 jaeren en niet boven de 50 jaeren, waarvan Veghel 10 personen moet leveren, die binnen 2 maal 24 uur compleet moeten zijn. De volgende personen gaan: de weduwe van Lambert Donkers, Hendrik Zeger Donkers, Marcelis van Dijk, Aert Arie Aert Goorts, de weduwe van Jan Jan Ariens, Peter Dirkx van der Sandt, Jan Wilms van den Tillaer, Jan Ariens Sontvelt, Dirk van Hout, Jan Arie Aert Goorts

 

 

Uit de dorpsrekening: Volgens beschrijfbrijf van heer baron van Haare van 30 october 1747 tien pionier na den Oudenbos en Steenbergen, vertrocken den 3 november:

 

-        Aan Hendrik Clerx voor 17 dagen, 13-4-0

-        Aan Tony Tomasse, 13-4-0

-        Aan Paulus Hendrick Donckers, 13-4-0

-        Aan Aart Peter Ketelaars, 13-4-0

-        Aan Peter van de Sande voor 25 dagen betaalt 18-0-0

-        Aan Adriaan Maas als voor 18-0-0

-        Aan Jan Goovers als voor 18-0-0

-        Aan Aart Arien Aarts Goovers voor 24 fagen 17-7-0

-        Aan Jan Ariens Rijbroek als voor 17-8-0

-        Aan Dirk van Hout voor 21 dagen 15-12-0

 

-        Francis van Houtert heeft alnog als pionier gedient en op aanschrijving van den 14 september 1747 tot Steenbergen en uijtgeweest 51 dagen, 72-0-0

 

Uit de dorpsrekening: Nog werwaerts moeten senden 10 pioniers daags tegens 1-16-0 behalve haar reijsgelt:

 

-        Aan Peter Fredrix 20 dagen, 36-0-0

-        Aan Joannis Rut Bloemers, 36-0-0

-        Aan Arnoldus Doncquers voor 18 dagen, 32-8-0

-        Aan Franis van der heijden voor 14 dagen, 25-4-0

-        Aan Lambert Hendrix Verputten voor 26 dagen, 37-16-0

-        Aan Arnoldus Cornelis van Uden voor 23 dagen, 41-8-0

-        Aan Willem geerling 18 dagen, 32-8-0

-        Aan Francis Kallers als voor, 32-8-0

-        Aan Dirck de eeuw als voor, 32-8-0

-        Aan Francis van Houter als voor, 32-8-0

 

 

Uit de dorpsrekening: De rendanten hebben nog volgens ordonantie aan de volgende tien gecommandeerde pioniers de 1 november 1747 tot reijsgelt mede gegeven ider 3 gulden, aan: de weduwe Lambert Doncquers, Hendrik Seger Doncquers, Marcelis van Dyk, Aart Arien Aart Goorts, de weduwe van Jan van Vorstenbos, eter Dirx van de Sande, jan Willems Tillaer, Jan Ariens Zontvelt, Dirk van Hout en an Arien Aart Goorts: 30-0-0

 

-        Aan Willem Hendrix van den broek welcke als pionier in den Oudenbos heeft gedient van den 27 november 1747 tolt den 9 january 1749, 24-15-0

-        Aan Jan Arien Aart Gorts, siek onderweege geworden synde, had ook voor reijsgelt genooten 5-0-0

 

 

Uit de dorpsrekening: De rendanten hebben nog volgens ordonantie aan de volgende tien gecommandeerde pioniers de 1 november 1747 tot reijsgelt mede gegeven ider 3 gulden, aan: de weduwe Lambert Doncquers, hendrik Seger Doncquers, Marcelis van Dyk, Aart Arien Aart Goorts, de weduwe van Jan van Vorstenbos, eter Dirx van de Sande, jan Willems Tillaer, Jan Ariens Zontvelt, Dirk van Hout en an Arien Aart Goorts: 30-0-0

 

-        Aan Willem Hendrix van den broek welcke als pionier in den Oudenbos heeft gedient van den 27 november 1747 tolt den 9 january 1749, 24-15-0

-        Was gecommandeert als pionier Jan Lambers van Boxmeer en Luijcas Harckmans om op 16 augustus 1747 te vertrecken, hebbende aldoen aan hen ider mede gegeven 5-5-0, dog dese persoonen zijn onder wege gedeserteert en niet gepioniert, 10-10-0

-        Aan Jan Arien Aart Gorts, siek onderweege geworden synde, had ook voor reijsgelt genooten 5-0-0

 

 

De schepenen van Veghel verklaren dat de compagnien dan den heere st. Collonel dan Le Feber en den capitein van Carato bijde van het regiment dragonders van syn excellentie den heere grave an Stirum in dienst van haar keyserlijke en koninglijke majesteit van Hongarien etc. alhier binnen desen dorpe van Veghel voorschreven in de winterquartier leggen en dat de respectieve heeren commandanten van de compagnien in alles goede ordre en discipline onder de troupes hebben gehoude tot dato deses. Wyders dat wy op hede van de comandanten van voorschreven compagnien hebben ontangen een acquit van het hoy, haver, stroij en broodt van gemelte troupes van den 22e november 1747 tot den 16e december daer aen volgende incluijs gelevert. Verders dat wij ter saeke van dien nietwes naerder van voorschreven compagnie te pretenderen hebben tot dato voorschreven, alsoo ook niet wegens montcost die de gemeene dragonders soude konnen genoten hebben, nogtans voor eene reyse en tot dato voorschreven sonder verder consequentie gereserveert het serviesgelt. Idem over de periode van 17 tot 23 december 1747, voor de periode van 24 tot 32 december 1747, voor de periode van 1 tot 20 januari 1748 en voor de periode van 21 tot 31 januari 1748.

 

 

Overzicht van uitgaven in 1747 volgens de: Specifique leijste van 16-1-1749 van alle karren en wagediensten voor de troupes gehorende tot de geallieerde armee, soo Engelse, Hanoverse en Hessische, Oostenrijkse, Hollandse of andere auxiliere troupes gedaan, mitsgaders wat nog wegens takkenbossen, hoij, stroij resteert en met de tijde van inkwartiering, so van servies, broodt en van pioniers competeert, en voorts generaal door regenten deses dorps gelevert, besorgt, verschote en te goede comt:

 

-        Op 29-3-1747 is hier in guarnisoen gekomen een half batiljon Engelse troupes vanm Howart, vertrokken op 9 april, dus hier geweest 11 dagen en in die tussentijd geleverd hoij, haver, stroij, brandt, karren tot transport, vuur, ligt als andersints, tot nog toe geen betalinge becomen, bedragende 749-0-0

-        Op 9-4-1747, de dag van het vertrek van de Engelse, sijn alhier in guarnisoen gecomen een batalion keyserlijke van Los Rios, sterk 750 man, onder commando van Marque Dense, op 21-4-1747 vertrokken naar de cmap bij Welt en mede genomen tot transport van haerder bagagie 28 karren en 6 losse paerden, waarvan 24 karren ieder 4 dagen zijn uitgeweest, samen 96 dagen voor 2-10-0 per dag is 240-0-0, de 5 losse paerden ieder 4 dagen voor 1-0-0 per dag is 36-0-0, de 4 andere karren ieder 7 dage, samen 28 dagen is 70-0-0

-        Gedurende haer verblyff alhier sijnde 12 dagen nog voor vuur, logement of ligt betaalt en genomen per man daags ieder 6 duiten beloopt 337-10-6

-        Comt voor vuur. Ligt en logement der officieren 50-0-0

-        Op 19-8-1747 op bevel van Zijn Excellentie de heer van Haren, gedeputeerde te velde en aanschrijving van de stadhouder, van hier vertrokken 8 karren enkel gespan in de bariere den Stokvisch om van daar verder naar Oudenbosch te worden getransporteert, en zijn ieder 18 dagen uit geweest voor 2-10-0 per dag is 360 gulden, van dat bedrag is aan hen ieder 5 gulden door het land betaald is 40 gulden, resteert 320-0-0

-        Op 5-9-1747 is hier ingekomen een detachement van Cornalie alwaar aan is gelevert broot, boter, bier, keersen, tesamen betaald 52-16-0

-        Op 120-1747 op aanschrijving van de stadhouder en bevel van Van Haren geleverd 2 karren enkel gespan en 4 pioniers aan de stad Den Boscj om aldaar aan slants werken te worden gebruikt, van 12-9-1747 tot 26-9-1747, voor 1-5-0 per dag is 37-10-0

-        Vier prioniers van 3 oktober tot 31 oktober, ieder 12 stuivers per dag, beloopt 67-4-0

-        Op 22-9-1757 geleverd op bevel van de stadhouder te ’s Bosch om alddar aan slants werken te worden gebruikt 2 karren en 4 pioniers. De karren zijn tot 29-9-1747 uit geweest, zijnde 8 dagen ieder voor 1-5-0 per dag is 20-0-0, en de pioniers van 22-9-1747 tot 13-10-1747 voor 12 stuivers per dag is 52-16-0

-        Op 14-9-1747 op bevel van de stadhouder geleverd naar Riel om verder naar Oudenbosch te worden getransporteerd om daar aan slants werke te arbeyden, 3 karren enkel gespan, uit geweest samen 100 dagen voor 2-10-0 per dag is 250 gulden. Hiervan is aan ieder 12 gulden door het land betaald, resteert 214-0-0

-        Op 27-10-1747 14 karren geleverd naar Den Bosch om vanaf daar foragie naar Eyndthove te transporteren, uit geweest ieder 4 dagen is 56 dagen voor 2-10-0 per dag is 140-0-0

-        Op 23-10-1747 op bevel van de stadhouder vanwege bevel van baron Van Haren van 20-10-1747 twee karren enkel span geleverd om naar Oosterwijk te gaan om verder naar Oudenbosch te wordfen getransporteerd, samen 48 dagen uit geweest, voor 2-10-0 per dag is 120-6-0. Ieder 5 gulden van het land ontvangen, resteert 110-0-0

-        Op 24-7-1747 vroeg alhier ingecomen ontrent 300 man Hussaeren en haere officieren, soo men meent onder de ordres van den heere graeff Sistenu, en op 25-7-1747 naar Heeswijk vertrokken, en welke aan fouragie van den paerden, gelevert speck, vlees, booter, bier en andere eedt en drinkwaeren geconsumeert te samen eene somme van 263-0-8

-        In 1747 op verscheyde tyde pioniers naar Oudenbosch gesonden en soo aldaer als omliggende plaetse gearbeyt, aen welke pioniers ten getalle van 21 persoonen van wegens dese gemeente bovent geene aldaer van den lande hadde ontfangen alnog moeten goet doen en aen haer betaelt 531-9-0

-        Nog aen den volgende pioniers aldaer gearbeyt als Hendrik Peters van de Logt, 29-11-0

-        Aen Dirk Jacob Donckers, 27-15-0

-        Aen Adriaen Nelis Olyslagers, 27-15-0

-        De borgemeesters van 1747 tot Ligtmis 1748 hebben geduurende haere bediennge aen boode loonen off gidsen, soo voor de Engelse, keyserlijke, Hanoverse en veele andere regimenten soo alhier gelogeerd, als die passeeren en mede voor de dragonders van Stirum betaelt 135-13-12

-        De gidse en bodens soude merkelijk meer hebben bedraegen indien niet uyt ieder rot eenige manschap hadde gecomandeert altyt in de straet te blyven en welke daer toe wierde geemployeert sonder daer voor iets te hebben genoten, memorie

-        Op 11-11-1747 ingekwartierd vier compagnie keyserlyke dragonders van Stirum, vertrokken op 22-22-1747, ster 350 man en zijn aan deselve geleverd 49 karren tot transport haerder fouragie van Den Graeff (= Grave) en bagage en 8 losse paerden, ieder voor 2-10-0 per dag, en ieder voor 2 dagen is 239-0-0

-        Op 22-11-1747 ingekomen twee andere compagnie vant selve regiment, namentlyk van den overste luitenant Le Feber en Carato en sijn aen haer gelevert 451 karren tot transport haerder fouragie van De Graeff en ’s Bosch, te weten tot 12-3-1748 voor 2-10-0 per dag, telkens 2 dagen uit geweest, beloopt 2.255-0-0

-        En voor brandt in de respective wagthuijsen en andere hujse moeten verschieten, 51-12-0

-        Nog competeert dese gemeente van servies gelt en nog van enige leveranties van hoij, haver en stroij aen voorschreven compagnie gelevert een bepaald bedrag dat bekens is opt comptoir der domeynen, memorie

-        Dan nog wanneer dese compagnie van hier sijn vertrocken op Eijndthove mede gegeven 8 karre en 4 losse paerden, uit geweest 6 karren en 2 losse paerden ieder 2 dagen, en 2 karren en 2 losse paarden ieder 3 dagen, samen 28 dagen, de karren voor 2-10-0 per dag, en de paarden voor 1-0-0 per dag, is samen 55-0-0

-        De dragonders van Stirum hier voor gemelt den 27 maart vertrokken zijnde is dato weder hier in cantonerings quartieren ingecomen het regiment van de Hanoverse onder de ordres van de heer colonel Hugo. Den 2 april aen haer gelevert 3 karren, 3 dito nog een en 1 paert en nog bij haer vertrek 10 karren, bedraagt samen 35-0-0

-        Van den brandt aen voorschreven regiment gelevert is ook niets ontfangen en bedraagt in elff dagen 202-7-0

-        Ook is vant servies niets betaelt, memorie

-        Memorie, item competeert dese gemeente van karrevragte in desen jaere gedaen voor de Engelse armee int vaeren van fouragie en sijnde doen ter tijt betaelmeester eenen N. Douglas, tot 2.592-8-0

 

 

Specificque memorie van 27-3-1749 van soodanige penningen als door regenten van Veghel moeten worden betaald van vragten als anderszins in de laatste oorlog gevallen, geformeerd ter requisitie van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen De Schmeling, om een bericht op het request tot negotie door de regenten van Veghel gepresenteerd te formeren:

 

-        Op 9-4-1747 is hier ingekomen een battaljon keizerlijke van Los Rios en op 21-4-1747 vertrokken naar de camp bij Welt en zijn aan haar voor transport geleverd 28 karren en 6 losse paarden, 24 ervan zijn ieder 4 dagen uit geweest, samen 96 dagen is 240-0-0

-        Zes losse paarden ieder 4 dagen, voor 10-0-0 ieder, is 36-0-0

-        De 4 andere karren ieder 7 dagen is 28 dagen, is 70-0-0

-        Op 19-8-1747 op bevel van zij excellentie de heer van Haeren, gedeputeerde te velde en aanschrijven van de stadhouder 8 karren naar Oudenbosch uit geweest, ieder 28 dagen is 360 gulden, maar vant lant gehad 40 gulden, resteert 320-0-0

-        Op 14-9-1747 op bevel van de stadhouder naar Oudenbosch gelverd 3 karren, uit geweest samen 100 dagen is 250 gulden, hiervan is door het and aan ieder 12 gulden betaald, resteert 214-0-0

-        Op 27-10-1747 14 karren geleverd naar ’s Bosch om vanaf daar fouragie te transporteren naar Eijndhooven, uit geweest ieder 4 dagen, is samen 56 dagen, is 140-0-0

-        Op 23-10-1747 op bevel van de stadhouder geleverd 2 karren naar Oudenbosch, uit geweest samen 48 dagen is 120 gulden, hiervan van het land ieder 5 gulden ontvangen, resteert 110-0-0

-        Op 2-4-1748 een beschrijbrief van stadhouder Juijn ontvangen, om daags daarna om 8 uur 30 karren enkel gespan te ’s Bosch te levere, dog mits een paert daegs daer aen gerekent als siek wier dus 29 gevaeren naar Maestrigt met kruijdt en ander geweer, seeve daer van uytgeweest, ieder 10 dagen, is 70 dagen, 21 derselve ieder 9 dagen is 189 daegen, en een 14 dagen, bedragen de karrevragten samen 682-10-0

-        Sijnde het een kar en paert dor de vrij compagnie genoomen, gewerdeert op 100-0-0

-        Item moet deese van karrevragten in den jaere 1747 gedaen voor de Engelse armee int vaeren van fouragie en sijnde doen ter tyt betaelmeester N. Douglas, nog te betaelen 2.592-8-0

-        Op 17 juni geleverd op bevel van de stadhouder tot transport der Oostenrijkse bagagie eenige larren waer van twee ieder syn uit geweest 5 dagen, komt 25-0-0

-        Deese lyst bedraegt int geheel 4.429-18-0

 

 

 

Het jaar 1748

 

Dorpsrekening 1748-1749:

 

'Volgt 't gene de rendanten in dese troubles van oorlog en gedurende het leger staande op de Middelrootse heyde marche en contra marche van den Engelse en Hanoverse soo na Eijndhoven hooft quartier als elders aen porte van brieven, gdse, boodens als andersints volgens annotatie hebben betaalt, en ng meer soude bedragen hebben, indien men niet met tourbeurte de ngesetenen had gecommandeert daar onder mede aangaande het regiment dragonders van Stirum nog eenig tyt int jaar des rendanten alhier cantoneerende wegens ncosten hebben moeten dragen en ondergaan.' Volgen onkosten van porten van brieven, transport van zieke soldaten, aanschrijfbrieven voor leveringen en dergelijke.

 

Volgt gidsen, bodens, torff aan Stirum dragonders als andersints:

 

-        8 februari twee karren torff voor de wagt vant regiment van Stirum betaalt, 3-7-0

-        Nog een kar torff, 1-12-0

-        Voor gidsen in verscheyde reyse, 4-8-0

-        Zynde dit regiment verdeelt, gedeeltelyk tot Roij, Boxtel, Schyndel, Erp, Dinter.

 

Volgen uitgaven voor gidsen naar diverse plaatsen in de regio, turf, boden, vervoer zieke soldaten. o.a. en verder:

 

-        Een gidse na de Engelse camp te Nistelroy, 0-10-0

-        aan clot voor de Hanoverse, 0-19-0

-        aan een commando van de hertog van Cumberlandt per force moeten leveren 5 vaten haver, 3-0-0

-        200 pont hoy, 2-0-0

-        2 pont speck, 0-12-0

-        22 septembr betaalt voor latten, geerden, banden int decken van een schilderhuys (lees: schildwachthuis) over de Brugge, 1-4-0

-        voor stoelen in de wagt van regiment van Stirum ende Oberg, 1-16-0

-        voort opbinden vant stroij int raathuijs van de Swartsenborgen, 0-4-0

-        nog een commando Hussaren van mijn heer van Haaren eeten en drinken gegeven, 1-4-0

-        betaalt aan Herman van de Laar wegens olij gelevert soo in de wagt vant regiment van Stirum als 't Hanoverse, 9-19-0

-        aan agt pioniers gaande na Breda den 27 maart 1739 ter reijsgelt ider 3 gulden, namelijk: Francis van Houtert, Hendrik Sanders, Willem Hendrix, Huybert Vogels, Lairens Jan Segers, Adriaen Hanegraaff, Petrus Sleuwen en Jan Franssen van Uden, samen 24-0-0

-        nog aan andere pioniers den 8 meij 1748 vertrocken tot reijsgelt, ieder 2-10-0, met name: Antonij Mulendik, Lambert Roeloffs, Marten Dirk Lambers, Jan Aart Jan Peters, Cornelis van Orten, Antonij van Mensel, Huybert Vogels en Han Franse, samen: 20-0-0

-        Nog aan de 7 volgende pioniers den 15 juy 1749 na Breda vertrocken, ider tot reijsgelt moeten geven 2-0-0, als aan: Gysbert Vermeulen, jan Aart Jan Peters, Jan hendrik Joosten, Francis van Hout, Jan van Lith, Willem Tonis en Hendrik Hendrik Snellaars, samen 14-0-0

-        Ses keijserlycke hussaren van Carolij door baron Van haaren gedeputeerde te velde gesonden den 31 maij 1748 en vertrocken 18 junij, hebben de rendanten wegens haere consumptie betaald:

o   aan Jan Daniels alwaar een van die hussarenwaren gebiljeteert voor 19 dagen, cost en drank daags 0-8-0, is 7-12-0

o   Aan Geerit van de Leemput 7-12-0

o   Claes Donkers, 7-12-0

o   Cobus van Orten, 7-12-0

o   Francis van der Linde, 7-12-0

o   Antony Scheij, 7-12-0

o   dan nog wegens leverantie van hoij en haver apart aan Jan Daniels betaalt 8-8-8

o   en aan Antonij Scheij ter saake voorschreven, 6-18-0

-        Aen Pieter Schippers, schepen,  voor verteeringe voor vreemde hussaren, 6-15-12

-        Aan U. Eijtsen, schoolmeester int Eerde, voor inquartieringe van een Hanovers offciier aldaar willende leggen, 5-18-0

-        Een esquadron dragonders van den here grave Dolne den 31 january 1759 aan ingecogt hoy, 21 gulden, ontvangen 13 gulden van de commandeerende officier, het tekort van 8 gulden betaald aan Antony van Geelkercken

-        Jan Tonij Hoppernaars, schepen, speciaal gecommitteert geweest anno 1746 met 18 karren na 't leger om die aldaar te geleijden en andere aff te kssen daags 1-16-0, voor 6 dagen: 10-16-0

-        Dirk Adriaan van de Rydt, borgemeester op den 17 junij 1748 met 7 karren na Boxtel 's nagts moeten overbleyven en 5 karren gelost als doen tsamen met de verschotten, 5-5-0, en voor 2 dagen 2-0-0

-        8 april 1748 per ordre binnen Den Bos gewest omme den heere Wolters crijgs commissaris van de Hannoverse in de Swaan op te wagten omme over gedane leverantie van hoy en haver te spreeken, verteert, vacatie 2 dagen en peertshuur, 7-0-0

-        12 april 1748 drye Engelse heeren binnen Veghel comende om de wegen te recogneteceeren alwaar het swaar canon met eenige troupen onder de ordres van den generaal Albemarle dode passeeren, alsdoen opt aanhouden van de regenten met haar van hier op Erp, Boekel, Zeelant, Uden herom gereden, aanwysinge dat byna ondoenlyk was tot Uden connen staan, vacatie extraordinare depense voor de helft, 9-9-0

-        1 junij ontfangen notificatie van vrij marckt int camp tot Nistelroij, 0-6-0

-        21 junij Haar Hoog Mogende publicatie waarbij alle hostiliteijten tegens Vrankryk wert verboden, 0-6-0

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 11-2-1748. Op aanschrijving van de stadhouder moet Veghel pioniers moet leveren om in Steenbergen te arbeijden. De volgende personen gaan: Hendrik Hendrik Janse van den Broek, Willem Marten Jan R.., Johannis Dirk Jan Corste. Zij moeten op 13-2-1748 om 11 uur ’s morgens in Oirschot zijn, voorzien van een schup en bijl om vanaf daar verder getransporteerd te worden.

 

 

De schepenen van Veghel verklaren op 20-2-1748 dat alhier binnen desen dorpe in de cantonerings quartieren liggen twee compagniern vant regiment keyserlyke dragonders van syn excellentie den eere grave van Styrum, namentlyk de compagnien van den heere overste luitenant Le Feber en capitein Carato dat de respective heeren comandanten op de clagten door ons schepenen aen haer gedaen de gemeene dragonders wegens misbruijk door haer begaen hebben laten straffen.

 

 

De schepenen van Veghel certificeren op 25-3-1748 dat de compagnien van de heere overste luitenant le Feber en capiteyn van Carato byde van het regiment dragonders van syn excellentie den here grave van Styrum in dienste van haere keyserlyke en koninglijke majesteijt van Hongarien etc. alhier binnen desen dorpe van Veghel voorschreven in  de winter quartieren leggen en dat de heeren comandanten van de compagnie in alles goede ordre en discipline onder die troupes hebben gehouden tot dato deses, off geen excesse begaan. Wijders dat wij van voorschreven comandanten hebben ontfangen een acquit van hoij, haver, stroij en broodt aen gemelte compagnie geleverd en dat wy nietwes meerder van voorschreven compagnien hebben te pretenderen. Dese twee compagnie vertrocken 27 maert 1748.

 

 

De schepenen van Veghel verklaren op 6-4-1748 dat binnen desen dorpe Veghel van den 27e maart 1748 tot den 6 april 1748 heeft gelegen het Hanovers regiment van den heere Hugo en dat voorschreven heere collonel in alles goede ordre en discipline onder ’t selve regiment heeft gehouden.

 

 

Dorpsrekening 1748-1749:

Den 29 maart 1747 in vertrecken na 't leger den 9 april  dat den heer commandeerende officier een seer ordentelyk acquit van zijne inquartieringe, hout, turff, haver, hoij, stroij als andersots hebbende gegeven, en ook door de stadthouder neffens andere aan den raad gesonden, egter tot nog tot wat devoiren aangewent als mede van de Engelse karrevragten geene betalinge en is ingecomen soo dat regenten genootsaakt syn geweest om de ingesetenende na haar dieswegens gedane leverantie niet langer te laten wagten, ordonnantie hebben gedepescheert, en alsoo betalinge aan de navolgende persoonen wegens voorschreven leverantie aan dit regiment gedaan als volgt, bedragende 276-6-0

 

-        Aan de weduwe Joannis Corstiaens van de Ven voor 40 vaten haver, 1.208 pont stroij, 36-13-0

-        Aan  de weduwe van Hendrix Verasseldonk voor 1000 pont hoy en 30 vat haver, 25-0-0

-        Aan Jan Arens Verhoeven voor 199 vaten haver betaalt, 40-0-0

-        Aan Claas Hendrcx Kilsdonck voor 1800 pont hoij,18-0-0

-        Joannes Lamberts van de Ven voor 500 pont stroy, 215-0

-        Jan van Eert voor 1000 pont stroy, 5-10-0

-        Jan Tonis Rijbroek voor 30 vat haver, 15-0-0

-        Roeloff van den Heuvel, 800 pont hoy, 8-0-0

-        Lambert Jan Hendrix, 600 pont stroy, 3-6-0

-        Hendrik van Kilsdonk 800 pont hoy, 8-0-0

-        Jan hendrik Nonnen 800 pont hoy, 8-0-0

-        Dirk van Eert, 28 vat haver, 14-0-0

-        De weduwe van Ariaan van de Laarschot, 700 pont hoy, 7-0-0'

-        Jan van Schaik, 600 pont stroy, 3-6-0

-        De weduwe van Jan Hoppenaars 31 vat haver en 600 pont stroy betaelt, 18-16-0

-        Lambert van Doorn 800 pont hoy, 8-0-0

-        Peter van den Hurck, 800 pont hoy, 8-0-0

-        Jan Zegers, 500 pont hoij, 5-0-0

-        Marten van Doorn, 500 pont hoy, 5-0-0

-        Geerit van de Leemput inquartiering etcetera, 7-0-0

-        Dirk de Leeuw van zyn huysinge tot picquet, 8-0-0

-        Alnog betaalt voor geleverde hout, turff ende brant etcetera, 32-0-0

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur van Veghel op 2-10-1753. De Raad van State bij resolutie van 23-8-1753, met een specificatie voor zoveel Veghel is aangaandebetreffende de geleverde karren en paarden in april 1748 voor het transport van munitie en mondbehoeften naar Maastricht. Veghel is betaald 782-10-0 en men heeft genoten uit de magazijnen van ’s Bosch 116 complete rations à 6 stuivers is 34-16-0, en nog 34 rations hoij à 4 stuivers, is 5-16-0 en van Roermondt 58 rations à 4 stuivers is 11-12-0, is samen 52-4-0. Betaald is:

 

-        Voor 2 karren aan de werken van ’s Bosch van 22 tot 29 september 1747 à 1-5-0 daags, is 20-0-0

-        Voor 4 pioniers aan deze werken van 22 september tot 13 oktober 1747 à 12 stuivers, is 52-16-0

-        Voor 29 karren met amunitie naar Maastricht die samen 273 dagen zijn weggeweest à 2-10-0 is 682-10-0

-        Voor een door de vije compagnie genomen kar en paard getaxeerd op 100-0-0

 

Veghel had 52-4-0 teveel gekregen van het land. De regenten besluiten op 2-10-1753 naar de Raad en Rentmeester generaal te sturen om de zaak af te handelen

 

 

Vergadering van schepenen, borgemeesters, H. Geestmeesters en een getal der geërfden op 27-9-1748.

De president brengt in dat het regiment van Heer Colonel Oberg Hanoverse van 19 juli tot 30 september 1748 wegens brand voor de gemeente hebben ontvangen 583-4-0, afgetogen de vacatie tot becoming van die penningen 40-0-0, resteert 543-4-0. De vergadering vindt goed dat de borgemeesters zullen omgaan en opschrijven hoeveel manschappen ieder heeft en heeft gehad om daar na de verdeling en uitreiking te doen.

-        Postilla: mits eenig opgekome dispuijt en objectie is geresen, dat schepenen de leijst sulle make en de verdeeling doen.

 

 

Specifique leijste van 16-1-1749 van alle karren en wagediensten voor de troupes gehorende tot de geallieerde armee, soo Engelse, Hanoverse en Hessische, Oostenrijkse, Hollandse of andere auxiliere troupes gedaan, mitsgaders wat nog wegens takkenbossen, hoij, stroij resteert en met de tijde van inkwartiering, so van servies, broodt en van pioniers competeert, en voorts generaal door regenten deses dorps gelevert, besorgt, verschote en te goede comt.

 

-        Op 27 en 28-4-1748 aent magazijn tot Erp gelevert 4.970 mutsaers off takkebosse, ieder hondert à 5-0-0 is 248-10-0

-        Nog aent selve magazijn gelevert 4.970 bont stroij ieder hondert à 5-10-0 is 273-6-0

-        Dese voorschreven mutsaers en stroij verbragt met 98 karren, uit gewest een halve dag ieder a 1-0-0 is 98-0-0

-        Op 24-5-1748 gelevert aent magazijn tot Erp vanwege een bevel van de stadhouder van 22-5-1748 om vant voorschreven magazijn hout te verbrenge naar Boxtel voor de keijserlijke armee, 40 karren uit geweest, ieder een dag is 100-0-0

-        Op 26-5-1748 geleverd 50 karren ten einde en op aanschrijvinge als voor dato 25 uit geweest, ieder een dag is 125-0-0

-        Op 17-6-1748 gelevert 8 karren tot Boxtel op bevel van de stadhouder Gualtherie van 16-6-1748 tot transport van de Oostenrijkse bagagie uit geweest ses karren ieder 1 dag is 15-0-0 en 2 karren ieder 5 dagen is 25-0-0

-        Op 18-6-1748 geleverd 19 karren aent magazijn te Erp om stroij te transporteren int kamp van de keizerlijke armee tot Nunen op beschrijfbrief van stadhouder Gualtherie van 17-6-1748, samen 19 dagen uitgeweest is 47-10-0

-        Op 3 en 4-11-1748 geleverd 40 karren op aanschrijving van stadhouder Gualtherie van 1-11-1748 naar de stadt Grave om hoij te laden en te verbrenge naar Breugel en Nuenen tot gebruik van de dorpen welke niet vermoge sijn hoij aen de Groot Brittanisse troupes te leveren, uit geweest 80 dagen is 200-0-0

-        Op 19-7-1748 in gekomen het regiment Hanoverse onder de ordres van den colonel Oberg en op 13-11-1748 vertrokken, sterk 750 man, sijnde 115 dagen hier geweest en is geen servies gelt gedurende die tijt ontvangen, memorie

-        Onder dit regiment was den colonel luitenant majoor, 4 kapiteins, 7 luitenants, 7 vaandrigs, quartiermeester, auditeur, pastoot en wat tot een compleer regiment behoort

-        In desen jaere aen pionier welke na Breda aen slants werke hebbe moeten gaen arbeijde door dese dorpe betaelt, 78-0-0

-        Item hebben de borgemeesters alnog gedurende desen jaere int door marschere van den hertog van Cumberlandt Engelse armee en andere troupes aen gidtse die seer menigvuldig sijn geweest betaelt 173-9-0

-        Alnog aen brandt in de wagthuijse en ligt, soo aen die van Stirum, Hugo en andere hier gelege regimenten betaelt 54-16-0

-        Nog aen stroy in de wagthuyse gelevert 3-4-0

-        Item heeft men gelevert aen 4.000 man Engelse troupes eene nagt in de koorn ackers alhier gecampeert hebbende 10 karre uit geweest ieder een dag, voor 2-10-0 per dag is samen 25-0-0

-        Nog een kar met dubbel gespan, 9 dagen uit geweest, 36-0-0

-        Nog is geleverd aan eenige een nacht alhier gelegen hebbende Engelse cavallerye van den grauwe paerden en andere samen ontrent 100 paerden, hoij, haver en stroij tot 50-0-0

-        Alles behalve nog menigvuldige karren en paerden bij omgaende dienst gelevert, geprest, als andersints tot de militaire dienst gebruykt, sonder ’t selve bij geen mogelijkheid en door de groote confusie dewijle het gansch Engels leger van de camp Nistelroij hier door nae de cant van Eijndthoven en andere Hanoverse troupes ’t geene ontrent agt dagen dag en nagt duerde en meer andere troupes en partijen gehadt, gerust en gepasseert zijn dies dit alhier pro memorie

 

 

Dorpsrekening 1748-1749:

 

-        Missive van den stadthouder aangaande de victorie van de prins van Orangie, 0-6-0