Diensten geleverd in de periode 1749-1791 (vrede)

Martien van Asseldonk

6 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de periode 1749-1791 is de Meierij niet het strijdtoneel `geweest van vechtende legers. Vandaar dat we de periode als 'vrede' aangeduid hebben. Maar vrede is een betrekkelijk begrip, het is meer dan de afwezigheid van oorlog.

 

In deze periode zijn er door het dorpsbestuur van Veghel uitgaven gedaan voor transport van zieke soldaten en soldatenvrouwen die naar naar het volgende dorp gebracht werden, vanwaar ze weer een dorp verder gebracht werden, enzovoorts. In de dorpsrekening van 1788-1789 wordt bijvoorbeeld vermeld:

-        betaelt aen Hendrik Jan van Eert voor 't transporteren van sieken na St. Rode, stnde door hem afgehaelt aen de grense van Uden, 1-10-0

-        6 april betaelt aen Adriaen Smits voor 't transporteren van een simpel meyske na Rode en welk na Luyk moste als daer geboren, 1-0-0

 

Ook werden reizende militairen op kosten van het dorp voorzien van een bode of gods om hen de weg naar het volgende dorp te wijzen. Als legereenheden verhuisden dan werd het transport in opeenvolgende dorpen aanbesteed. Dit soort uitgaven wijzen er op dat er troepen en kampementen in de regio waren, zonder dat die plunderden of ander overlast veroorzaakten.

 

Verder is er van 1780 tot 1783 een oorlog geweest tussen de Republiek en Engeland. De Meierij bleef tijdens die oorlog gevrijwaard van strijdende legers. Deze oorlog ging om de koloniale handel. In de loop van de achttiende eeuw begonnen kooplieden steeds meer Londen als nieuwe operatiebasis te gebruiken. De groei van de Nederlandse economie zwakte af. Jaloezie speelde een rol aan Nederlandse zijde, wat zich onder andere uitte in steun aan de rebellen in de Amerikaanse koloniën, die zich tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog probeerden los te maken van het Britse Rijk. Wapens en munitie werden naar de kolonie Sint Eustatius verscheept, waar ze vervolgens tot woede van de Engelsen aan de Amerikanen werden doorverkocht. Alhoewel de Engelsen protesteerden, ging de smokkelhandel gewoon door. In 1778 verklaarde Frankrijk aan Engeland de oorlog, Spanje sloot zich aan bij Frankrijk. Engeland vroeg de Republiek om militaire en maritieme steun, maar de Republiek verkoos neutraal te blijven en dreigde zich aan te sluiten bij het Verbond van Gewapende Neutraliteit. Toen de Engelsen vervolgens in 1780 de zojuist benoemde Amerikaanse ambassadeur Henry Laurens, op weg naar zijn post in de Nederlanden, oppakten, visten ze daarbij een kistje met een geheim verdrag uit het water dat de ambassadeur overboord had gegooid. De Engelsen grepen het verdrag tussen de stad Amsterdam en de Amerikaanse rebellen aan om op 20 december de Republiek eenzijdig de oorlog te verklaren. In mei 1781 verklaarde de Republiek op haar beurt de oorlog aan Engeland.

 

De Nederlandse marine was numeriek in de minderheid, en wist ondanks een kleine overwinning in de Slag bij de Doggersbank de zeeroute naar de Oostzee niet open te houden. De Engelsen wisten enkele Nederlandse kolonies in te nemen, waaronder het gewraakte eiland Sint Eustatius. De economische schade voor Nederland was zeer groot. Het conflict leidde wel tot een nieuw groot bouwprogramma voor oorlogsschepen. De oorlog werd in 1793 beëindigd met de Vrede van Parijs (ook wel de Vrede van Versailles). De VOC verloor het specerijenmonopolie. Engeland kreeg het recht op de vrije vaart op de Molukken. De Republiek verloor Negapatnam in India aan de Engelsen. De Vrede van Parijs van 1783 betekende ook het einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, waarbij het Verenigd Koninkrijk de onafhankelijkheid erkende die door de dertien voormalige koloniën was uitgeroepen op 4 juli 1776.

 

In 1785 sloot de Republiek een verbond met Frankrijk. Hiermee kwam er een einde aan de alliantie met Engeland en dit maakte de Republiek mogelijk kwetsbaar.

 

In de Meierij begon het in dier periode te broeien. De patriotten deden van zich spreken. Zij waren ontevreden over de bestaande politieke verhoudingen. De patriotten streefden naar democratisering van het bestuur en waren de aanhangers van stadhouder Willem V vijandig gezind. Tijdens de Vierde Engelse oorlog tussen de Republiek en Engeland om de koloniën en handel op zee richtten patriotten in het gehele land vrijkorpsen op. Vanaf 1785 is er sprake van rellen en strijd tussen patriotten en Oranjeaanhangers. Brabantse boeren – met name in Peelland – weigerden gevolg te geven aan een oproep van de Staten-Generaal om zich in schutterijen te wapenen tegen een eventuele inval van Oostenrijkse troepen. In de Meierij fungeerde de Vaderlandsche Sociëteit van 's-Hertogenbosch, op 21 december 1786 opgericht, als centrum van verzet, met in het achterland patriottistisch getinte genootschappen in Deurne, Geldrop, Aarle-Rixtel, Eindhoven, Helmond, Sint-Oedenrode en Tilburg. Vooral de protestantse functionarissen en plaatselijke heren moesten het ontgelden. In 1787 ontstond er in 's-Hertogenbosch een bloedig oproer tegen het Oranjegezinde garnizoen. De koning van Pruisen maakte in 1787 een einde aan de opstand. In Staats-Brabant werden op tal van plaatsen de ruiten van vooraanstaande patriotten ingegooid. Het Bossche garnizoen beschadigde en plunderde 872 huizen in de hoofdstad. Veel actieve patriotten vluchtten naar Frankrijk.

 

Nogmaals, vrede teveel gezegd voor de periode 1749-1791. Desalniettemin gingen in deze periode de met een oorlog gepaard gaande verwoestingen aan de Meierij voorbij. Er werd wat assistentie verleend bij het vervoer van zieke solaten en soldatenvrouwen, plaatselijke gidsen begeleidden op kosten van de dorpskas soldaten naar het volgende dorp, en geregeld werden karrevrachten aanbesteed om trekkende legers - nadat die een nacht in Veghel gelogeerd hadden - naar de volgende bestemming te brengen. De boeren werden voor deze diensten betaald door de legers. De kosten voor diensten waren voor Veghel in deze periode gering.

 

 

Het jaar 1749

 

Dorpsrekening 1749-1750:

 

-        Aen den bode leijdende eenige militaire na Schijndel, 0-6-0

-        Aen Francis van den Bos brengende met syn kar militairen na Dinter, 0-10-0

-        Nog Willem van Helvoort ter saake voorschreven, 0-10-0

-        Aen Francis van Hooft drijmaal militie na Schijndel geleydt, 0-10-0

-        Idem na Schundel vyff resen en eens des snagts, 1-14-0

-        Aen Luijcas Horckmans 's nagts met miliaire na Roy, 0-9-0

-        Antonij Smits als voor na Uden, 0-6-0

-        Lourens van Duren als voor, 0-6-0

-        Aan Lambert Willem Hendrix voor 't varen na Erp een siecke soldate vrou van Malbor, 0-10-0

-        Aan Francis van den Bos twee siecke soldaten na Erp gevaren, 0-12-0

-        Jacobus van den Tillaar vier kranke militaire na Uden gevaren, 4-5-0

-        Daniel van Uden een siecke soldaat na Erp gevaren, 0-12-8

 

 

Het jaar 1750

 

Dorpsrekening 1750-1751:

 

-        Voort transporteeren van een sieke zoldaat na Roy, 0-10-0

-        28 augustus betaalt voor 't leyen van een regiment naar Roij, 0-12-0

-        29 augustus drye sieke vrouwe na Erp gebragt, 0-10-0

-        6 augustus nog aane een gidse brengende militaire na Roij, 0-6-0

-        Den 21 ende 22 voor gidse vant regiment van Evertse na Schijndel, Son, etcetera aan Francis van Hout betaalt, 1-2-0

-        Aan Lucas Harckmans met hetselve regiment na Son, 0-8-0

-        Aan Jacobus Doncquers eens met militaire na Schijndel en Son, 0-14-0

-        Aan Jan van Beek voor transport van drije sieke soldaten vrouwe na Erp, 0-8-0

 

 

Het jaar 1751

 

Dorpsrekening 1751-1752:

 

-        betaelt voor twee gidsen geleydende den 12 ende 14 april 1751 eenig militaire voor volck en regiment na Schjndel,  0-12-0

-        Voor karvragt brengen een sieke soldaat na Uden, 0-12-0

-        Voort transporteeren van een sieke zoldaat na Roy, 0-12-0

-        21 november aen den bode brengende een cmmande naar Nistelroij, 0-6-0

-        24 november voor transport van een siecke soldaat na Erp, 0-12-0

 

 

Het jaar 1752

 

Dorpsrekening 1752-1753:

 

-        Een regiment soldaten alhier passeerende voor gidse soo ook te voorens van den quartier meester in twee reijsen betaalt, eens 0-18-0 en nog voor andere 0-14-0

-        Voort varen van twee siecke soldaren, vaarende den eenen naar Schijndel en die andere na Erp, 1-8-0

-        28 september 1752 voor 't vervoeren van een sieke soldaten vrou na Erp, 0-12-0

-        Aan Claas Doncquers ter saeke als voor een vrou naar Den Bosch gebragt, met name Maria Sincels, 2-0-0

 

 

Het jaar 1753

 

Dorpsrekening 1753-1754:

 

-        Den 15 april een siekelycke soldaten vrouw na Erp getransporteert, 0-12-0

-        Betaalt aan twee gidse, militaire ter Roy geleydt, zynde Constapels, 0-12-0

 

 

 

Het jaar 1754

 

Dorpsrekening 1754-1755:

 

-        Aan Antonij van Mensel voort geleye van militaire na Dinter, 0-6-0

-        Aan den selven voort geleye van militaire na Nistelroy, 0-9-0

-        Voort vervoere van drije militaire vrouwe na Erp, 0-10-0

-        En nog voor drije soldaten vrouwen na Uden gevare, 0-12-0

-        Iten voor vragt van een zieke soldaat na Breugel te baaren, 0-15-0

-        Den 5 april betaelt aen de gidze geleydende de quartiermeester vant regiment Swaanenberg na Nistelroy, 0-6-0

-        5 april aan de gidse geleyt hebbende het selve regiment aldaar, 0-6-0

-        Dito een gidse met de quartier meester van 't regiment ban den prince van Bevera na Breugel, 0-6-0

-        Aan de gidse leijdende een regimnt Switsers na Nistelroij, 0-6-0

-        7 dito een ander gidse met de quartier meester van 't regiment Stalberg na Nistelroy, 0-6-0

-        10 dito aan Peter Aart Jan Tyssen met het regiment Switsers en Duverge na De Graeff, 0-8-0

-        11 dito na tweemaal na Nistelroy, 0-12-0

-        Nog aan Jan van Sande na Uden als gids, 0-6-0

-        Aan Gerit Coolen, twee maa met militaire  na Uden, 0-12-0

-        15 dito met het regiment na Uden en Sontvelt, 0-10-0

-        Betaalt aan Adriaan van de Ven voor twee gidse na Dinter, 0-12-0

-        Een bataljon Switsers, 1 bataljon Diverge en 't derde bataljan Orange Nassau ahier den 10, 11 ende 12 april geinquartiert, betaalt voor stroij, keersse en brandt tot de wagte gelevert, 7-10-0

 

 

Het jaar 1755

 

Dorpsrekening 1755-1756:

-        Betaalt aan Jan van Beek voor een soldate vrou voort te brengen, 0-10-0

-        Betaalt aan Cornelis de Lorge voor de quartiermeester na Uden te brengen en 's anderendags het regiment, samen 0-12-0

 

 

Het jaar 1756

 

Dorpsrekening 1756-1757:

-        betaalt wegens twee gidsen voort regiment van la .. naar Oedenroy eene geleydende de quartiermeester en d'ander het regiment, 1-0-0

-        betaalt aan Lambert van den Boogaart voor drie reijsen sieke soldaten te vervoeren, 2-6-0

-        Aan den selven voor arme soldaten vrouwen te vaaren naar Uden, 0-10-0

-        Betaald aan Lambert van Beek voor ses vrouwen te brengen naar Uden, 0-10-0

 

-        Den 28 october 1756 publiecq hebbende aangenomen en verbragt de bagagie van 't regiment P.. Besteren en Gassel land van Cuijk

-        Adriaen Claesen, 2-0-0

-        Hendrik van Kilsdonk, 2-0-0

-        Lambert Hendrik Joosten, 2-0-0

-        Hendrik Tonis, 1-19-0

-        Lambert hendrix van de Ven, 1-19-0

-        Laurens Jan Laurenssen, 1-19-0

-        Jan Lambers van den Tillaar, 1-19-0

-        Tonij Henrix van de Ven, 1-19-0

 

 

Het jaar 1757

 

Dorpsrekening 1757-1758:

-        Betaalt voor stroij ende ligt gebruijkt op de wage vant regiment van Pretorius alhier geinquartiert, 0-17-0

-        Wegens een ingecomen missive van de heer Burmanier dat eenige alhier soude coomen logeeren, 0-6-0

-        27 april, 1 ende 15 maij 1757 alhier volgens ordres van den lande geinquartiert geweest: 1) Vataijon van Malparade, 2) Batailjon Pretorius, 3) Battaljon Leeuwe, tot welckers geleyde aan gidse is verschooten met eenige verteeringe int maken van de biljetten en ligt te samen, 4-1-0

 

Betaalt aan de navolgende persoonen den 27 april 1757 ider publicq hebende aangenomen en verbragt de bagagie vant eerste batailjon van Malparade na de syady Grave:

 

-        aan Claas Doncquers, 1-18-0

-        Aan den selven nog een kar, 1-18-0

-        Wilbert Tys Wilbers, 1-18-0

-        Antony Schey, 1-18-0

-        Aan den selven nog een kar, 1-16-0

-        Adriaan Leendert Smits, 1-16-0

-        Willem van den Bos, 1-16-0

 


Op deselve wijse den 1 maij 1757 publicq besteedt tot transporteeren der bagagie van het tweede battaillon van Pretorius na Boxtel:

 

-        aan Sis van de Wiel, 1-8-0

-        Adriaan Claas Ramakers, 1-7-0

-        Jan Jans van den Tillaar, 1-6-0

-        Jan Tonis van Eert, 1-6-0

-        Lambert Jans Hegackers, 1-5-0

-        Dielis Hoppenaars, 1-6-0

-        Aart Jans Smits, 1-5-0

 

 

Op den 5 may 1757 wederom publicq besteedt het transporteeren der bagagie vant tweede (lees: derde) batalljon Leeuwe van hier na de stadt Grave:

 

-        aan Hendrik Dirx Asseldonk, 1-15-0

-        Jan Lambert van den Tillaar 1-14-0

-        Jan van Beeck, 1-13-0

-        Marten Jan Ros, 1-13-0

-        Dirck Jan Baltusse, 1-13-0

-        Lambert Hendrik Joosten, 1-13-0

-        Lambert Hendricx Claassen, 1-12-0

 

-        Nog voor vuur en lagt tot de wagten der voorschreven regimenten betaalt 1-5-0

 

 

Het jaar 1758

 

Dorpsrekening 1758-1759:

-        6 april publicq aanbesteedt het transporteere der bagagie vanr eerste bataillon Accroniens alhier gelogeert hebbende te transporteeren na de stadt Graaff:

o   Aan Daniel van Uden, 1-10-0

o   Den selven nog, 1-10-0

o   Aart Arien Claassen, 1-9-0

o   Adriaan Leendert Smits, 1-9-0

o   Jan Daniels, 1-12-0

o   Willem van den Broek, 1-11-0

o   Antony Schey, 1-11-0

o   Aan den selven nog, 1-9-0

-        En aan de gidsen betaalt, 0-12-0

-        Item vuur en ligt voor de wagt, 1-14-0

 

 

Het jaar 1759

 

Dorpsrekening 1759-1760: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1760

 

Dorpsrekening 1760-1761:

 

-        8 augustus 1760 aan Marten van Doorn voor 't transporteren van een siel sodaat na Uden, 0-12-0

-        28 september aan Adriaan van de Ven van een siek soldaat te tensportren na Roij, 0-12-0

 

 

Het jaar 1761

 

Dorpsrekening 1761-1762: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1762

 

Dorpsrekening 1762-1763: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

 

Het jaar 1763

 

Dorpsrekening 1763-1764:

 

-        12 april 1763 missive van heer quartier meester generaal datter successivelyk regiment sullen coomen soo als gevolgt, 0-6-0

 

Volgen de batailjons Hollantse troupen alhier geinquartiert en wat costen tot transpot van der selven bagagie de gemeente heeft ondergaan

 

Den 16 april een batailjon van Majoribank ingecomen. Den 17 vertrocken opt Zeeland, Landen van Ravensteyn tot transport van welcken bagagie syn besteedt agt karren als wesende de rest vant regiment tot Erp geinquartiert en  by de navolgende persoonen publicq aangenomen

-        Martinus Heynsbergen, 2-4-0

-        Adriaen Leendert Smits, 1-19-0

-        Leendert Donkers, 2-3-0
Jan Dirx de Leest, 2-1-0

-        Francis Jans Rijbroek, 2-2-0

-        Leendert Donkers, 2-2-0

-        Aart Adriaen Donkers, 2-3-0

-        Leendert Donkers, 2-4-0

 

27 april 1763 ingecomen het battaljon van den markgraeff Baden Durlag, den 28 vertrocken na Geldrop, en aan de navolgende personen welcke het transport van der selven bagagie publiecq hadde aangenomen betaalt als volgt:

-        Martinus Heijnsbergen, 2-3-0

-        Jan jans Rijbroek, 2-2-0

-        Claas Lambert Hendrix, 2-1-0

-        Adriaan Leendert Smits, 2-0-0

-        Jan Lambers van de Ven, 2-0-0

-        Peter Daniels Bergeijk, 2-0-0

-        Lambert Jans Tillaar, 2-0-0

 

Den 8 may 1763 ingecomen een battaljon van den collonel Gorden, den 10 dito vertrocken na de stadt Grave:

-        Jan Lambert van de Ven, 1-19-0

-        Andries van Geelkercken, 1-18-0

-        Adriaan Leendert Smits, 1-17-0

-        Dirck Jacob Santvoort, 1-16-0

-        M. Heijnsbergen, 1-17-0

-        Dirk Jans van der Steede, 1-16-0

-        Philip Wynen, 1-16-0

 

Den 11 may 1763 ingecomen het tweede battaljon Schotten van den collonel Gordon ende den 12 dito vertrocken na Mil en Haps:

-        Hendricus Jans van de Ven, 1-19-0

-        Dries Marten Dictus, 1-17-0

-        Jan Driessen, 1-16-0

-        Adriaan Peter Ketelaars, 1-16-0

-        Tonij Jans Roovers, 1-16-0

-        M. Heijnsbergen, 1-16-0

-        Dries Marten Dictus, 1-15-0

 

Volgen uitgaven voor diverse gidsen. En verder:

 

Naardere betalinge wegens leverantie van turff, stroy etcetera in de wagt gebruykt:

-        Voor een kar turff, 1-13-0

-        Item voor stroy, 2-0-0

-        Voort schoonmaken vant wagthuys van tyt tot tyt, 0-10-0

 

 

Het jaar 1764, 1765 en 1766

 

Dorpsrekeningen 1764-1765, 1765-1766 en 1766-1767: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1767

 

Dorpsrekening 1767-1768:

 

-        10 maart missive van den quartier meester generaal dat het 2 bataljon van Acronius alhier sou commen logeeren, 0-6-0

-        Den 28 april 1767 ingecomen het 2 batailon van heer generaal Aecronius, 30 vertrokken na Mil en Haps, voor eerst dieswegens tot een gidts voor den quartier meester verschoten, 0-6-0

-        Item de gidse leydende het Nattelon, 0-6-0

-        Voor geleverd brant en strooij in de wagt, 2 nagten verschiiten, 2-5-0

 

Item aan de navolgende voerlieden publicq aangenomen hebbende de bagasie te transporteeren na Mil:

-        Jan Jansen Rybroek, 1-12-0

-        Hendrik Hendrik Kilsdonk, 1-4-0

-        Mighiel van Zutphen, 1-12-0
Hendrik Peter Ketelaars, 1-12-0

-        Adriaan Coster, 1-12-0

-        Tonij Lambert Tillaar, 112-0

-        Willem van den Bos, 1-12-0

 

 

Het jaar 1768

 

Dorpsrekening 1767-1768:

 

-        Op 19 januarij 1769 betaalt voor het transporteren van een kar om sieke soldate vrou naar Erp met haare kinder, 0-12-0

 

 

Dorpsrekening 1768-1769:

 

-        7 april 1768 is alhier op hoog ordres komen logeren een detachement artillery van de compagnie van der capiteyn Steed komende uyt de stadt Grave, na Woe nsel, vppr transport der bagage aan Antony Lambers van de Ven betaakt volgens publicque aanneming, 2-0-0

 

-        22 april 1769 een compagnie artillery van den capitein Du Bois gaande na de stadt Grave, en voor transport der bagage, voor 2 kar en peerden volgens pub licque aanneminge betaalt aan Hendricus van den Boogart, voor ieder kar betaalt 2 gulden, dus voor de twee karren en peerden 4-0-0

 

-        Item voor de collonel J. F. Marsvelt ook na De Graaff getransporteert met twee karren en peerden betaalt volgens aanneming aan Jan Lambers van de Ben, 2-0-0

-        Item aan Tonij Lambers van de Ven, 2-0-0

-        Aan de gidsen die ter deeser occasie door regenten hebben moeten worden besorgt, 0-9-0

 

Nog verschillende gidsen en transporten van zieke personen.

 

 

Het jaar 1769, 1770 en 1771

 

Dorpsrekening 1769-1770, 1770-1771 en 1771-1772: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1772

 

Publieke aanbesteding op 11-4-1772 van karrediensten voor het transport van de bagage van het eerste batallion van het regiment van de heer generaal van Alva, gouverneur, van hier naar de heerlijkheid Geldrop off Tongelre. De acht karren zijn aangenomen voor 2 gulden per kar door: M. Heynsberge (3 karren), Jan Jan Jan Wilms, Peter van Bergeyk, Antony Schey, Nol Oppers, Lambert Baltus van de Rydt

 

Dorpsrekening 1772-1773:

 

-        Betaalt aan M. van Heynsbergen volgens quitantie de karrevragten int vervoeren van de bagagie van het eerste batalion van de generaal Alva van hier na Geldrop den 13 april 1772, 16-0-0

-        Aen de gidtzen het batalion en quartiermeesters geleyt hebbende en leverantie van brandt, kaerse en stroy in de wagt, 5-19-0

 

 

Het jaar 1773

 

Dorpsrekening 1773-1774: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1774

 

Dorpsrekening 1774-1775:

 

-        Publiecq synde aanbesteedt de karrevragten tot transport der bagagie van twee wsquadrons dragonders van den prince van Hesse Cassel  na St. Oedenrode, 4-10-0

-        Voor vuur en ligt in de wagt, 0-11-0

-        Aen een gidts betaalt, 0-6-0

 

 

Het jaar 1775

 

Dorpsrekening 1775-1776:

 

-        29 maart ontfangen publicatie van de State Generael dato 20 maert om binnen ses maenden geen buskruyt, geschut, kogels off eenig ander instrument van oorlog te mogen uytvoeren, 0-6-0

 

 

Het jaar 1776, 1777 en 1778

 

Dorpsrekening 1776-1777, 1777-1778 en 1778-1779: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1779

 

Dorpsrekening 1779-1780:

 

-        Betaelt aen M. van Heijnsberge en anderen voor karrevragten aengenomen publiecq en gedaen int transporteren der bafafe vant eerste batalion van den generael major baron van Sops van hier na Heesch synde 6 uuren den 12 may samen met de gidtzen, 24-12-0

 

Op 11-5-1779 besteden de regenten van Veghel openbaar aan acht karren enkel gespan om de bagage van twee compagnien of eerste batiljon van het regiment van de generaal majoor van Sopss infanterie, geleyd wordende door kolonel Corhamer, vanmorgen hier gekomen, om morgen op Hemelvaartsdag te transporteren naar Heese, synde ses uure ver. Aangenomen door:

 

-        M. van Heynsberge voor 3-0-0

-        Gerrit Vervoort, voor 2-16-0

-        Johannis van den Hurk, voor 2-14-0

-        Tonius Jan Sleeuwens, voor 2-12-0

-        Johannis Adriaen Tillaer, voor 2-12-0

-        Lambert Ot  Somers, voor 2-14-0

-        Rut Hendrik Boudewyns, voor 2-12-0

-        Hendrik Deystelbloem, voor 2-12-0

 

 

Het jaar 1780

 

Dorpsrekening 1780-1781:

 

-        26 maert bij omschryfbrieff van den stadthouder Adrichem ontvangen missie van den quartiermeester generael Bouquet waer by aenschryft drie compagnie artillerye alhier sal komen logeeren, aen den diender betaelt, 0-6-0

-        Betaelt aen Hendricus van de Ven als gidtse van een compagnie artillerije na Uden, 0-6-0

-        Aen Gysbert Smits voor vyff reyse als gidtse van twee compagnieen artillerye voor de quartiermeesters als als compagny, te samen 1-10-0

-        Betaelt aen Gysbert van den Bogaert en anderen voer karren vragten na de stadt Grave van twee compagnieën artillerye van Maurik twee compagnieën na Boxtel van den generaal Martpel en battallion van Saxen Gottia na De Grave en compagnie artillerye van Sakking na Esch, 25-8-0

-        Betaelt  Willem Jan Tillaer en anderen voort vaeren van de bagage van twee esquadrons dragonders van den prince van Hesse Cassel na De Grave, 8-0-0

-        Betaelt in diverse reyse soo aen Gysbert Smits en anderen voor Godtse gedient hebbende vant voorschreven volk als mede voor leverantie van stroy en ligt in de wagten, te samen 9-4-0

 

 

Op 6-4-1780 hebben de regenten van Veghel aanbesteed twee karren enkel gespan op bevel van zijn hoogheid in de marsroute gesteld om de bagage van een compagnie artillerie van den staete capiteyn Maurik gecommandeerd en geleid wordende door Lombach, heden hier gekomen en om morgen 7 april te transporteren naar de stad Grave. Aangenomen door:

 

-        Gysbert van den Boogaert voor 1-16-0

-        H. Gerbrandts voor 1-16-0

 

 

Op 11-4-1780 worden door de regenten van Vegel twee karren enkel gespan aanbesteed op bevel van sijne hoogheid de marsroute gesteld om de bagage van de compagnie artilerie van de heer generaal Meijborch Hostgelt gecommandeert en geleid door R. Althuysen, heden hier gekomen en morgen naar Boxtel te transporteren. Aangenomen door:

 

-        H. Gerbrandts voor 1-12-0

-        H. Gerbrandts voor 1-10-0

 

 

Op 18-4-1780 worden door regenten van Veghel acht karren enkel gespan aanbesteed om de bagage van het tweede batiljon van zijne hoogheid de prins van P.. naar de stad Grave te transporteren. Aangenomen door

-        Gysbert van den Bogaerdt, voor 1-14-0

-        H. Gerbrandts, voor 1-12-0

-        H. Gerbrandts, voor 1-12-0

-        Dirk van Doorn, voor 1-12-0

-        Peter van Bergeyk, voor 1-12-0

-        Jan Smits, voor 1-12-0

-        Hendricus J. van de Ven, 1-12-0

-        Peter Janse Tillaer, voor 1-10-0

 

 

Op 28-4-1780 worden door de regenten van Veghel twee karren enkel span aanbesteed voor het transport van de bagage van een compagnie artillerie van de heer majoor Zalingh komende van Berlicum om naar Esch getransporteerd te worden. Aangenomen door:

 

-        H. Gerbrandts, voor 3-0-0

-        Johannis van Santvoort, voor 2-18-0

 

 

Door de regenten van Veghel worden op 8-6-1780 vijf karren enkel gespan aanbesteed om de bagage te transporteren van het 31 en 4 regiment van de dragonders, regiment van zijn hoogheid heer Prins van Hesse Cassel naar de stad Grave. Aangenomen door:

 

-        Willem Jan Tillaar, voor 1-16-0

-        Gerit Willem Vervoort, voor 1-14-0

-        Willem Jan Tillaar, voor 1-14-0

-        Antony Vercuylen, 1-8-0

-        Dirk Johan van de Velde, 1-8-0

 

 

Het jaar 1781, 1782 en 17823

 

Dorpsrekening 1781-1782, 1782-1783 en 1783-1784: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1784

 

Brief van stadhouder J. W. van Nouhuijs, St. Oedenrode, 16-10-1784, aan de regenten van Veghel. Hij moet op aanschrijven van de Raad van State van 11-10-1784 opgeven hoeveel karren en paarden desnoods door de Meierij zouden kunnnen worden geleverd tot dienst van de troepen van de staat. Antwoord van de regenten van Vegel op 18-10-1784: in Veghel zijn er circa 210 karren en even veel paarden. Veertig karren en paarden zijn beschikbaar voor karrendiensten.

 

 

Brief van stadhouder J.W. van Nouhuijs, St. Oedenrode, 27-10-1784, aan de regenten van Veghel.

Nouhuijs heeft Op 26-10-1784 bijgaand bericht ontvangen van de auditeur militair namens de generaal Majoor Douglas.

 

Ik hebbe gemeent deselve aen U Eerwaerden te moeten communiceeren ten einde  Eerwaerden de detachementen en patrouilles in gemelde missive gemelt tot dekkinge van de Meyerye wordende uytgesonden en op uwe respective plaetse komende. Uw Eerwaerde aan desleve, ’t sy van de cavalerye off infanterie van den Staat in U Eerwaerde qualiteyten de nodige hulp en bystandt doen en ook van goede quartieren, fouragien en wat verder mogte nodig  hebben voorsien. Mede versoekende speciaal van die geene welke op de grense woonen soo er ontdekt wort offer ontrent de grense van Oistenrijk, Gelderlandt, eenige Oistenrykse troepen sig bevinden ofte mochte komen, en daar van een suivere wete bekomen hebbende my daer van ten spoedigste kennisse te geven ten eynde in staat te weesen aen den inhoudt van voorschreven missive te kunnen voldoen.

 

 

Volgt een copie van de brief van Johannes Versfelt, auditeur militair, ’s Bosch van 21-10-1784 aan stadhouder J. W. van Nouwhuys:

 

Vanwege een bevel van generaal majoor Douglas, commandeur van dese vestinge, vraagt hij om waakzaamheid en zo spoedig mogelijke berichtgeving als er Oistenrijkse troepen gesignaleerd worden. Er zullen enkele detachementen naar de grens gezonden worden. Deze moeten goede fouragie hebben.

 

 

Publieke aanbesteding op 13-11-1784 van het leveren van karren voor het transport van het regiment van de bagage van het cavallerie van generaal majoor van der Hoop in dienst van het land, komende uit Maastricht en gaande naar Nimwegen, om van Veghel naar Grave gebracht te worden. Aangenomen door:

 

-        Jan Johan Hack, voor 2-4-0

-        Gerrit van Roy, voor 2-2-0

-        Johannes Dirk van Doorn, voor 2-2-0

-        Jan Schillings, voor 2-2-0

-        Lambert Ot Somers, voor 2-2-0

-        Peter van Bergeyk, voor 2-4-0

-        Peter Lambert Versteede, voor 2-4-0

-        Peter Adriaen Ketelaers, voor 2-4-0

-        Antony van Kilsdonk, voor 2-4-0

-        Claes Aert van Geffen, voor 2-4-0

 

 

Publieke aanbesteding op 18-11-1784 van het leveren van karren voor het transport van de bagage het regiment van zijne hoogheid de heer collonel Penue van Hessen Darmstadt in garnisoen te Grave, te marcheren naar Bergeijk ten einde aldaer gecantoneert te worden tot nader order, en ook een van Valkensweert synde twee batallions. Bijschrift: dog waer van het eene contrapatent kreygende, van hier te voet gemarcheert na De Grave. Aangenomen door:

 

-        Seger Hendrik Donkers, voor 2-14-0

-        Jan Johannes Hacq, 2-14-0

-        Hendrik van Doorn, 2-14-0

-        Peter van Lankvelt, 2-14-0

-        Weduwe Laurens Bredenrode, 2-14-0

-        Johannis Lambert van de Ven, 2-14-0

-        Peter J. van den Tillaer, 2-14-0

-        Laurens P. van de Reyt, 2-14-0

-        Jan van Eert, 2-14-0

-        Peter Ketelaers, 2-14-0

-        Cornelis van Doorn, 2-14-0

-        Jan Dries Verputten, 2-14-0

-        Johan van Lieshout, 2-14-0

-        Peter Verhoeven, 2-14-0

-        Jan Johannes van Reybroek, 2-14-0

-        Jan Johannes van de Ven, 2-14-0

 

 

Publieke aanbesteding op 21-12-1784 van het leveren van karren voor het transport van de bagage van 1 ½ regimenten of bataljon van zijne hoogheide regiment van Badan gecommandeerd wordende door de collonel Marqui de Thouars in garnisoen te Aarnem, gecantonteert te werden te Buel. Aangenomen door:

 

-        Seeger Donkers, voor 3-0-0

-        Jan Hak, 3-0-0

-        Hendrik van de Ven, 3-0-0

-        Lambert Hendrik vand e Ven, 3-0-0

-        Gerrit van Roij, 3-0-0

-        Antonij van Kilsdonk, 3-0-0

-        Johannis van Lieshout, 3-0-0

-        Johannis Tony van Lieshout, 3-0-0

-        Doorgestreept: Cornelis Hendrik van Doorn, 3-0-0, Peter Ketelaers, Lambert Ot Somers

 

 

Publieke aanbesteding op 21-12-1784 van het leveren van karren voor het transport van de bagage van het batiljon van zijne hoogheid regiment Orange Nassau in garnisoen in Grave te marcheren naar Valkensweert, gecommandeerd door de heer collonel  Mautenfel, naar Eynthoven. Aangenomen door:

 

-        H. Gerbrandts, voor 2-14-0

-        Johannis van Kilsdonk, 2-14-0

-        Lambert J. van de Ven, 2-12-0

-        Tonij Tysse van de Ven, 2-12-0

-        Peter van Bergeyk, 2-10-0

-        Jan van Eert, 2-10-0

-        Johannis van Retbroek, 2-10-0

-        Lambert D. van Uden, 2-10-0

 

 

Brief van stadhouder W.J. Nouhuijs, Roij 24-12-1784. De Raad van State hebben aangeschreven om op verzoek van de kwartiermeester  generaal van het leger karren en paarden te leveren voor transport munitie van 's Bosch naar Maastricht. De karren moeten morgenmiddag om 12 uur voor de Gouden Leeuw in 's Bosch zijn. De voerlieden moeten zichzelf van vourage voorzien en zullen denkelijk een dach of acht weg blijven. Veghel zal vermoedelijk 5 of 6 karren moeten leveren, twee paarden per kar, in de veronderstelling dat elke kar 1.000 pond moet kunnen laden. Het precieze aantal benodigde karren is nog niet bekend. Onder stond: geene nadere tijding ingekome sijnde sijn er van dese karren geen gevaeren.

 

 

Brief van stafhouder W.J. Nouhuijs van 25-12-1784 met een copie van de resolutie van de Raad van State van 10-12-1784 breffende het verzoek van de kwartiermester generaal om artilerie en munitie van Den Bosch naar Maastricht te transporteren. Het gaat om 400 vaatjes buskruit. De karren moeten op 25-12-1784 met het openen van de poort op de Papenbril zijn. Veghel moet 104 tonnen buskruit van 100 pont per ton transporteren. De karren zullen in redelijkheid en epr ton betaald worden. De fouragie in het Luykerlandt heel schaers synde, soo soude het wel dienstig synd at ieder sig van het nodige voorsag.

 

 

Resolutie van de Raad van State van 10-12-1784. Is goed gevonden de stadhouders van de kwartierschouten in de Meyerte en de luitenant hoofd officieren in de Landen van Overmaze aan te sschrijven om de munitie van Den Bosch naar Maarstricht te vervoeren.

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 2701201784. Morgenvroeg moeten karren en paerden met het openen van de poorte voor Den Bosch moeten syn en sig begeven op den Papenbril, waar ze ordres sullen ontvangen. President H. Gerbrandts zal de lieden naar Den Bosch conducteren. De volgende personen zijn aangezegd te gaan: Hendrik Arie Olieslagers, Antony Lambert Tillaer, Johan Tony Hendrix, Hendricus Verhoeven, Jan Syme Weydeven, de kinderen Jan Dirx van der Sande of Lambert van Uden, Peter van Bergeyk, Hendrik Mateus van de Donk, de weduwe van Aert Johannes van de Ven, Dirk Vermeule, Wilbort Matheus van de Donk, de weduwe Willem Reybroek, Eut Burgers, Hendricus Tony van de Ven, Hendrik Vogels, Johan Aert Verbeek, Johannes Jan van den Oever, de weduwe Corstiaen Burgers, Jan Verhoeven, Jan Dirk Vermeulen.

 

Preident tweyfelde niet of de aangehaalde karren sullen by weten op den tyt daer syn, Peter van Bergeyk is syn paert siek (soo hy seyt), dus sullen vier vaten overschieten, en vermits in de vragt per ton werde betaelt, soo sal toonder deses en ander de vier tonnerjens graeg wille laden, was getekent M. v. Heynsberge. Alle personen zijn ’s nachts 26-12-1784 naar Den Bosch vertrokken en daar bij het openen van de poort door president H. Gerbrandts ontvangen en naar de Papenbril gebracht.

 

In de marge: een brief Van stadhouder W.J. Nouhuijs van 25-11-1785. De Raad van State hebben aan ontvanger Lannoy gelast een supplement van 1 gulden per 100 pond kruit te betalen. Voor uitbetaling is een lijst nodig

 

 

Het jaar 1785

 

Brief van stadhouder W.J. Nouhuijs, St. Oedenrode 9-1-1785. Bericht over de terugkeer van het transport uit Maastricht. Deze worden in 's Bosch door Luitenant Generaal wagenmeester Dankaarts betaald.

 

Vergadering van  president en schepenen op 31-12-1785. Er is een brief ontvangen van stadhouder W. J. Nouhuijs die bericht dat binnen Heusden het corps van Lega soude sijn afgedankt, en dat heden en morgen te 's Bosch afgedankt zouden worden 200 man legioen van Maillibois. Men vreest samenrottinge en landloperij, stroperij. Hij had deselve in consideratie gegeven om wagten binnen deese plaats te doen gaan ende nodige resolutie en ordre daer op te stellen. Aldus wordt besloten.

 

 

 

Het jaar 1786

 

Dorpsrekening 1786-1787:

 

-        Betaelt aen Lambert van den Bogaert als gidtse gedient hebbende voor de quartiermeester van 't regiment Kevelbers va Akey na De Grave, 0-12-0

-        Aen Peter van de Laar als gidtse voor 't regiment van Lkey gedoen hebbende na Grave, 0-12-0

 

 

Het jaar 1787

 

Brief van 9-4-1787 van het dorpsbestuur aan de heer van der Hoop, generaal majoor colonel regiment cavallerie en commandeur van 's Bosch, tot Nimwegen. Het betreft kosten gemaakt tijdens overnachting door een regiment dat van Maastricht naar Grave trok op 15-11-1784. De onkosten gemaakt door de gemeente zijn 21-12-0. Deze zijn door de Leen en Tolkamer geroyeerd uit de rekening, omdat volgens het marsreglement van 20-7-1750 geen transport van bagage aan de cavallerie gegeven mag worden. Daarom graag restitutie van dat bedrag door het leger.

 

Antwoord van P. Hoefft van Oijen (commandant regiment) , Nijmegen, 14-4-1787. Hij stuurt de gevraagde 21-12-0 bij deze.

 

Brief van de regenten van Veghel van 19-4-1787 aan Van Hoefft met quitantie en dankzegging.

 

 

Aanbesteding op 26-5-1787 van het leveren van karren tot transport van de bagage van de compagnie artillerie van capiteyn van Berloo van hier naar de stad Grave. Aangenomen door:

 

-        Hendrikus Hendrik van de Ven, 1-12-0

-        Gerrit Hendrik Houbrake, 1-16-0

-        Jan Aart Govers, 1-16-0

 

 

Aanbesteding op 9-6-1787 van 8 karren enkel gespan voor het transporteren van de bagage van het batiljon van het eerste regiment infanterie van zijne doorluchtige hoogheid de prins van Oranje en Naussau, dit tweede batiljon wordt geleid door de heer luitenant vollonel Harel, liggende het eerste batiljon te Erp, hier gekomen op 9-6-1787 en op 10-6-1787 naar Grave vertrokken, komende uit Maastricht en gaande naar Grave, nu uit Nunen gekomen. Aangenomen door:

 

-        Willem Jan Schillings voor 2-0-0

-        Jan Raymakers, 2-0-0

-        Aart Dirk van Doorn, 1-18-0

-        Dirk van Eynthoven, 1-16-0

-        Peter van Lankvelt, 1-16-0

-        Jan Aart Govers, 1-14-0

-        Johannis van Doorn, 1-14-0

-        Johannis van Linden, 1-14-0

 

 

Vergadering van schepenen op 10-11-1787. Wert door den erfsecretaris aan schepenen voorgedragen dat dewyle alle dorpspapieren ter raadtcamere syn leggende en men hoort dat in de stadt 's Bosch op een onbetamelijke weyse wert geplundert, en te dugte is ten platte lande soude kunnen volgen, men die papieren niet soude better kunnen secureren in de kiste in de kercke alhier staende. Is met eenparigheydt van stemmen geresolveert de papieren te secureren en te brengen in de comme in de kerk.

 

Dorpsrekening 1787-1788:

 

-        betaalt aen Adriaen (Beckers) den 1 december voor 't leyen of brengen van quartiermakers na Schyndel, 0-6-0

 

 

Het jaar 1788

 

Dorpsrekening 1788-1789: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1789

 

Aanbesteding op 14-12-1789 van 8 karren enkel gespan on de bagage van het eerste batiljon van den heer overste de Schepper, op 14-12-1789 hier gekomen en op 15-12-1789 vertrokken naar Helmond en verder naar Maastricht. Aangenomen door:

 

-        Hendrik Aart van de Velde, voor 2-4-0

-        Hendricus Hendrik van de Ven, 2-4-0

-        Willem Jan Tillaert, 2-4-0

-        Weduwe Gerrit Verwetering, 2-2-0

-        Francis Peter Lieshout, 2-2-0

-        Dirk Lambert Eyndthove, 2-2-0

-        Lambert Jan van der Heyde, 2-2-0

-        Lambert Hendrix van de Ven, 2-2-0

 

 

Aanbesteding op 15-12-1789 van nog 8 karren enkel gespan on de bagage van het tweede batiljon van voornoemd regiment naar Helmond te brengen. Aangenomen door:

 

-        Dirk Lambert van Eyndthoven, voor 2-6-0

-        Willem M. Raymakers, 2-6-0

-        Jan Janse van den Tillaer, 2-6-0

-        Aart W. van den Heuvel, 2-4-0

-        Jan Johannes van Zutphen, 2-4-0

-        Antonij Vercuylen, 2-4-0

-        Johannis Arie Ketelaars, 2-4-0

-        Lambert Verbrugge, 2-4-0

 

 

Het jaar 1790

 

Aanbesteding op 27-11-1790 van acht karren voor het transport van de bagage van het eerste batiljon van het tweede regiment van zijne hoogheid van Waldeck in dienst van de Staat, komende van Nimwegen, hier gekomen van de stad Grave op 27-11-1790 en op 28-11-1790 vertrokken naar Helmond, gaande naar Maastricht. Aangenomen door:

 

-        Johannes Jan Hack, voor 2-8-0

-        Antony van der Steen, 2-8-0

-        Johannes Adriaen Ketelaers, 2-6-0

-        Aart van den Heuvel, 2-6-0

-        Lambert P. van Hoofr, 2-6-0

-        Hendricus Tony van Hooft, 2-8-0

-        Hendricus van den Tillaer, 2-8-0

-        Lambert P. van Hooft, 2-10-0

 

 

Aanbesteding op 28-11-1790 van acht karren voor het transport van de bagage van het tweede batiljon van het tweede regiment van zijne hoogheid van Waldeck in dienst van de Staat, komende van Nimwegen, hier gekomen van de stad Grave op 28-11-1790 en op 29-11-1790 vertrokken naar Helmond, gaande naar Maastricht. Aangenomen door:

 

-        A. H. Gerbrandts, voor 2-8-0

-        Willem Tillaer, 2-8-0

-        Gerrit W. Vervoort, 2-6-0

-        Tony van der Steen, 2-8-0

-        Laurens van de Rydt, 2-6-0

-        Johannis van Doorn, 2-6-0

-        Francis van Lieshout, 2-6-0

-        Roelof Eyndthoven, 2-6-0

 

 

Het jaar 1791

 

Dorpsrekening 1791-1792: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.