Diensten geleverd in de periode 1796-1810 (vrede)

Martien van Asseldonk

december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

In het najaar van 1794 vielen de Franse legers Staats-Brabant binnen. In januari 1795 trokken de Fransen over de bevroren rivieren naar het noorden. Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland. Overal namen de patriotten nu de macht in handen. Hiermee kwam definitief een einde aan het Ancien Régime. Op 16 mei 1795 werd in 's-Gravenhage een verdrag getekend tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden, die nu ‘de Bataafse Republiek’ ging heten. Frankrijk en de Republiek sloten een offensief en defensief verbond. Met dit verdrag eindigde de Franse bezetting.

 

Op 22 januari 1798 vond in 's-Gravenhage een staatsgreep plaats door radicale patriotten onder leiding van een van de Brabantse afgevaardigden in de Nationale Vergadering, Pieter Vreede. Hierbij werden de meest gematigde leden van de Nationale Vergadering, die een volledig samengaan van de provincies vertraagden, gevangen gezet of uit de Nationale Vergadering geweerd. Op 4 mei 1798 werd een nieuwe grondwet ingevoerd. In deze grondwet werd een scheiding gemaakt tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Er kwam vrijheid van godsdienst. De heerlijke rechten, de tienden en de pijnbank werden afgeschaft en het belastingstelsel werd herzien. De regering van de Republiek werd voorlopig in handen gelegd van een Intermediair Uitvoerend Bewind, bestaande uit vijf directeuren, onder wie Pieter Vreede. Na de staatsgreep werd een aantal plaatselijke besturen gezuiverd. Belangrijke functionarissen werd het kiesrecht ontzegd en op vele plaatsen namen onbekwame lieden hun plaatsen in. Het Uitvoerend Bewind maakte zich door zijn radicalisme niet populair. Op 12 juni 1798 vond een tegencoup plaats vond, waarbij de leden van het Uitvoerend Bewind door meer gematigden werden vervangen.

 

Nadat in Frankrijk Napoleon Bonaparte door een staatsgreep aan de macht was gekomen, volgde in de Republiek op 12 september 1801 een staatsgreep met behulp van Franse troepen. Napoleon streefde een handelsblokkade van Engeland na. Het Staatsbewind van de Republiek stond de handel met Engeland oogluikend toe. Napoleon ging zich vervolgens actief met het bestuur van de Republiek bemoeien. Onder druk van Napoleon kreeg de Republiek in 1805 een eenhoofdige leiding in de persoon van Rutger Jan Schimmelpenninck, die daarbij de titel kreeg van raadpensionaris. Al in 1806 werd Schimmelpenninck door Napoleon gedwongen zijn ambt neer te leggen. Lodewijk Napoleon, broer van de Franse keizer, werd – als koning van Holland – staatshoofd. Lodewijk Napoleon probeerde een van Frankrijk onafhankelijke politiek te voeren, terwijl Napoleon juist een stroman wilde. De blokkade met Engeland bleef op Hollands gebied grote gaten vertonen. Dat werd Lodewijk Napoleon door zijn broer aangerekend. Lodewijk Napoleon werd in maart 1810 gedwongen het ten zuiden van de Waal gelegen deel van zijn koninkrijk af te staan aan zijn broer, de Franse keizer. In juli 1810 werd ook de rest van Nederland bij Frankrijk ingelijfd. 

 

In 1810 was er wel sprake van veel leveringen aan Franse troepen door onder andere Veghel, waar een depot voor het Franse leger gevestigd werd, maar er was verder geen sprake van oorlogshandeingen in de Meierij in dat jaar.

 

We onderzochten de periode tot en met 1810. Wat kort daarna gebeurde: lang zou de macht van Napoleon niet duren. In 1813 werd Napoleon bij Leipzig verslagen. De Fransen werden hierna door Russische en Pruisische troepen uit de Nederlanden verdreven. Op 30 november 1813 zette Willem van Oranje, zoon van stadhouder Willem V, in Scheveningen voet aan wal. Op 2 december 1813 aanvaardde Willem I de soevereiniteit. De grondwet van 1814 gaf hem de titel soeverein vorst.

 

 

Het jaar 1796

 

Dorpsrekening 1796:

 

-        Voor leverantie van hoy, strooy, haver etc. aan de paarden van een battellion France troupes geinquartiert geweest den 25, 26 en 27 february 1796, te samen 24-16-0

-        Aan Huybert de Groot voor twee keer als gits geweest, 0-12-0

-        9 maart 1796 aan Johannis Tonij van de Ven voor transport van vier Franse sieke soldaten na Uden, 0-15-0

-        26 februari 1796 aan Gerrit van Roij voor transport voor een Franse chirurgijn na Uden, 0-15-0

-        20 maart aan Aert van den Heuvel voor transport van een sieke Switser na Erp, 0-12-0

-        Den 29 maij aan Aert van den Heuvel voor gits te paerd na Schyndel net een Franse comando, 0-15-0

-        3 july aan Willem Constant als gits met de quartiermakers van het eerste battaljon Franse na Uden, 0-6-0

-        17 julij gegeven aan de weduwe van Hendrik van Beek voor transport na Uden en Erp met Franse, 1-7-0

-        Dito aan Hendrik Teyrlings voor transport met Frans volk na Uden, 0-15-0

-        Dito aan Jan Raymakers voor transport met Frans volk na Uden, 0-15-0

-        Dito aan Francis Dorelaijers ten eynde voorschreven, 0-15-0

-        Dito aan Johannis Tonij van de Ven ten eynde voorschreven na Zeelland, 1-6-0

-        Den 4 september aan ... van der Landen voor transport van een vrouw en kind van de militaire na Roij, 0-15-0

-        Den 2 oktober aan Hendrik Dirk van Doorn voor transport na Uden met een soldaet met spijse, 0-18-0

-        Den 23 oktober een kop haver aan G. van Roij betaalt die een Husaer gehadt heeft, 0-4-0

-        Den 15 november aan Sis L. Seelen voor gits na Uden met soldaten, 0-6-0

 

 

Copie van een brief van 9-1-1796 aan de regenten van Helmond.

 

Indien in Uwe districten nog eenige ingesetenen zyn welke fouragie, brand, ligten, off andersints aan de Engelsche Armee of aan troupes in soldij van de kroon Engeland staande off gestaan hebben en daar voor gaarne betaling hadde, soo gelieve U Edele de goedheyd te hebben sulks hun ter kennisse te brengen en zoo zij mij met hunne commissien willen belasten ter invordering derselve, soo dal daertoe alle mogelyke middelen aanwenden om betaling te bekomen, mits my voor moeyte en vactien laaten tien percente, en geen betaling komende sal haar niets in rekening voor gemaakte kosten gebragt worden. H.A. Weerix, Breemen, 9-1-1796. N.B. De procuratie moet staan op naam van Cornelis Wilix van Rhyn, zynde myn soon die onder myn opsigt sal werken. Mijn adres is H.A. Weerix, secretaris bij den cancellerij der Engelsche armee, logeert bij de weduwe Dawersberg in Weerde in de nieuw stadt te Breemen.

 

Concept formulier van 21-1-1796 om iemand te machtigen het geld van het Engelse leger in ontvangst te nemen.

 

 

Brief van 2-2-1796 aan de repreesentanten van het volk van Bataafs Brabant.

 

De leden van de municipaliteyt Veghel hebben een copie van een brief uit Bremen van 9-1-1796, gestuurd uit Helmond op 21-1-1796. We hebben regenten van de omliggende plaatsen geraadpleegt over hoe te handelen. We pretenderen meer dan 14.000 gulden van de van syne Groot Brittanisen majesteijt. Van de andere kant is betreffende man ons niet bekend. Weshalve wij versoeken te mogen weeten hoe wij in deese ons sullen gedragen.

 

 

Op donderdag 25-2-1796 syn binnen deese plaets gekomen een battaljon France troupes in soldij van de Bataafse Republicq en ingekwartierd blijvende tot zaterdag 27-2-1796, hebbende aan manschappen 521, 22 officieren, 16 paerden van artillery en 2 paerden van officieren, komende van Boxtel, marcherende na den Reek. Tot wegbrenging haere bagasie alhier publiek aanbesteed 16 karren met paarden en 2 losse paarden. Die moeten morgenvroeg om 6 uur in de Straat zijn voor het huis van Neomagus om aldaar te laden. Aangenomen door:

 

Karren met paard

-        Lambert Dirk van Doorn, voor 3-0-0

-        Dirk Peter van Hooft, 3-0-0

-        Johannes van Linden, 2-18-0

-        Gijsbert van Linden, 2-18-0

-        Johannis Tijsse van de Ven, 3-0-0

-        Piet van den Boer, 3-0-0

-        Dirk van Lith, 2-18-0

-        Jan Dirk Vermeulen, 2-18-0

-        Hen drik Aert van de Velde, 3-0-0

-        Hendrik P. van Hooft, 3-0-0

 

Losse paarden

-        Hendrik Dirk van Doorn, voor 3-0-0

-        Denselve, 3-0-0

 

 

Vergadering van het dorpsbestuur op 28-2-1796: Er worden nog vier karren besteld en een los paard, synde de 3e compagnie van ‘tselve batiljon. Moeten om ½ voor het huis van Joost van de Ven zijn:

 

-        Willem Schillings voor 2-14-0

-        Johannes Tijs van de Ven, 2-10-0

-        Dirk P. van Hooft, 2-8-0

-        Gysbert van der Linden, 2-8-0

 

Los paard:

-        Mateus Adriaen Tillaart, voor 2-8-0

 

 

Vergadering van de municipaliteyt, borgemeesters, twaalfmannen, Heylige Geest en kerkmeesters en geërfdens in mei 1796. Men vergadert over het aanbod van een tussenpersoon om voor 10 procent van het bedrag de betaling van de Engelse troepen te regelen. De municipaliteyt had de zaak laten rusten, niet wetende wat het beste was. Het ging om veel geld, maar men kende de betreffende persoon niet. De vergadering oordeelt dat men geen voortgang behoorde te maken en dus tot tijd en wijle er meede diende te berusten.

 

 

De ondergetekende als daar toe door de vergadering der repreesentanten van het volk van Bataafs Braband speciaal gelast verklaart dat van weegen de jurisdictie van Veghel zyn geleevert en door den inspecteur N. Bastaars goedgekeurd vier paarden ten dienste der artillerie der Republicq wordende mits deese de ontvanger der verponding van Peellandt gelast aan de municipaliteyt van gesegde jurisdictie in reekening te valideeren eene somme van 700 gulden op de verponding betaalbaar in 1796, 9-8-1796.

 

Wij ondergetekende leden van de municipaliteyt van Veghel verklaren op 20-9-1796 dat den ontvanger der verponding van Peelland aan ons de 700 gulden op de verponding betaalbaar in 1796 heeft laten valideren. En was van de bovengemelde somme reets ordonnantie op den collecteur dato 28-7-1796 gemaakt ten behoeve van Johannis van Doorn welke vier paarden voor deese gemeente had aangenomen te leveren om de 700 gulden te betalen, dan mits den lande die somme weder aan den collecteur heeft goed gedaan word deselve ingetrokken en buyten effect gestelt.

 

 

Het jaar 1797

 

Dorpsrekening 1797: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 16-7-1797. Er is een brief ontvangen van de repreesentanten van het volk van Bataafs Braband van 13-7-1797. Er wordt gevraagd on een zo naukeurig mogelijke opgave van de schade geleden door de rampen van de oorlog. Waer op geresolveert is om reden de kortheyts des tijds het niettegenstaande groote aangelegentheijt dat een ieder der ingesetenen den inhoud van dien sou bekent worden gemaalt, de leden deeser municipaliteyt op morgen, maandag 17-7-1797 zig sal verdeelen in drie parthije aan ieder der ingesetenen den inhoud die missive bekent maken en dan deselve welke vermeenen eenige schade gehad te hebben sig aanstaande woensdag des morgens om agt uuren ter raadhuijse soude moeten begeven ten eynde ’t verdere gerequireerde aff te doen.

 

 

Tussen 19 en 26 juli 1797: compareerden voor ons Antony L. van Doorn, preesident waarenemnd ’t officie, Jan A. Verhoeven, Johannis A. van Doorn, Aart van Asseldonk, Aart Antony van den Heuvel en Hendricus G. van der Landen, scheepenen van Veghel de in de volgende lijst opgenoemde personen, allen wonende in Veghel, die hebben verklaard schade te hebben gelden door de rampen van de oorlog.

 

-        Kolom 1: Alle soodaanige goederen welke door de rampen des oorlogs geplundert, verbrand, weggevoerd of ontweldigd zijn en waar van tot heeden geene betaaling ’t sy in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 2: Huysen en gebouwen welke op order van het voorig bestuur zijn verwoest, dog niet gstaan hebbende teegen slands wetten te digt onder stads of andere slands fortificatien en waar van tot heeden geene betaaling ’t zij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 3: Huijsen of gebouwen welke door moedwilligheid der troups het sij van geallieerde of andere zonder order van derzelver commandeerende officiers off van eenige regeering zijn gedomiliseerd geworden en waar van tot heeden geene betaaling ’t zij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 4: landerijen, bossen, welke op order van het gouvernment zyn geruineerd geworden, dog die niet onder den last van innudatie syn uijtgegeeven of verkogt en waar van tot heeden geene betaaling ’t zij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 5: Verhakkingen vergraavingen op order van het voorig bestuur gedaan, dog die niet staan of liggen op soodaanige plaatsen die na slands wetten te digt onder stads of andere slands fortificatien geleegen zijn en waar van tot heeden geene betaaling ’t sij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 6: Verhakkingen en vergraavingen die door France of anderen troupes hetzij met of sonder order van eenige regeeringe zijn verhakt of tot voortzetting van eenige militaire operatien vergraven en waar van tot heeden geene betaaling ’t zij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

-        Kolom 7: Generaal alle schaadens aan goederen gebouwen en landerijen door de rampen des oorlogs toegebragt waar van geene mentie in een der voorige colomme werd gemaakt en waar van tot heeden geene betaaling ’t zij in specie of in assignaten is gedaan, of die tot nog toe in geene plaatselijke schulden zijn overgenomen

 

Volgen namen van een groot aantal inwoners van Veghel met bedragen, nagenoeg allemaal in kolom 1, 2 bedragen in kolom 3, 1 in kolom 6 en 1 in kolom 7. Aldus gedaan en gepasseerd ten raadhuijse van Veghel den 19e, 21e, 24e, 25e en 26e julij 1797.

 

 

Het jaar 1798

 

Dorpsrekening 1798: Geen uitgaven voor soldaten gevonden. Er waren wel enkele uitgaven voor het transport van arme dan wel zieke personen, maar er staat niet bij geschreven dat het soldaten of soldatenvrouwen waren.

 

 

Het jaar 1799

 

Dorpsrekening 1799:

 

-        Betaalt aan Johannis Joris Donkers 10 gulden op ordre vant gemeentens bestuur gecommitteerd zynde geweest om sig te begeven na de Bataafse armee om op te soeke de voerluide en dryvers der paerden bij de veltrijn van deese gemeente

-        Betaalt aan het gemeentens bestuur Erp de quota der oncosten gevallen op den aankoop van paarden, tuijgen en daggelden aan de voerlieden en verdere onkosten welke de gemeentens St. Oedenrode, Veghel en Erp ingevolge aanschrijving van het departementaal bestuur van de Dommel dato 5 oktober 1799 moesten doen, 248-2-2

-        Betaelt aan Johannes van den Tillaer voor twee vacatien na Den Bosch en vacatien na Amervoort om te bewerken dat de nog in dienst synde wagenmannen haer ontslag bekwamen met syne vertering, samen 32-11-12

-        Betaalt aan Jan van Zutohen voor een vacatie na Den Bosch volgens commissie den 4 september 1799 ende een na Rode om te spreeken over de drijvers der paerden, samen 4-10-0

-        Betaelt aan Aert van Asseldonk en Jan Verhoeven ieder twee dagen vacatie na Erp omtrent het reguleeren en arresteeren van den aankoop van paerdenvoor den veltryn, 6-0-0

 

 

Aanbesteding op 20-9-1799 van de levering van 8.000 pond strooy die de gemeente moet doen volgens een brief van het departementaal bestuur van 16-9-1799. Het stro wordt per 1.000 pond aanbesteed en moet op 24-9-1799 in Den Bosch op het plein aan de haven afgeleverd worden. Dewijl niemand wilde aannemen voor 10 gulden ’t duysent te leveren is daer voor de besteding opgehouden en besloten iemand het stro te laten opkopen.

 

Jan Johannis van Zutphen wordt op 23-9-1799 namens de municipaliteyt gecommitteerd om 10 gulden per 1.000 pond stro te ontvangen en daar voor 8.000 pond stro te leveren op de condities als boven.

 

De bovengemelde gecommitteerde raporteert op 26-9-1799 8.000 pond stroij te hebben afgeleverd die voor de gemeente was opgekocht door Daniel Ketelaars voor 71 gulden. Hij heeft als betaling 80-12-0 ontvangen en heeft 9-12-0 over gehouden. Van dit bedrag is 3 gulden aan Daniel Ketelaars betaald voor het opkopen. De vacatie in Den Boch was 3 gulden en het overschot van 3-12-0 is aan de borgemeesters ter hand gesteld.

 

Jan Johannis van Zutphen wordt op 30-9-1799 gecommitteerd ten einde de tweede leverantie van strooij op 1-10-1799 in Den Bosch te doen.

 

De gecommitteerde heeft op 1-10-1799 8.000 pond geleverd namens de gemeente. Daarvoor heeft hij 80 gulden ontvangen. De gemeente had het stro gekocht voot 70 gulden. De vacatie is 3 gulden en het overschot bedraagt 7 gulden, welk overschot aan de borgemssters van 1799 ter hand wordt gesteld.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 20-10-1799. Bij notificatie van het departementaal bestuur van de Dommel van 10-10-1799, heden gepubliceert, waarbij alle ingesetenen worden uitgenodigd te versorgen jassen en hemden en het contribueren van eenig gelt tot het doen vervaardigen derzelven, lastende deselve aan ons om met alle spoet een of meer plaetsen aan te wijsen waer het toe te brengen sal kunnen worden versorgt. Aart van den Heuvel wordt geauthoriseerd het in te zamelen.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 31-10-1799. Is ingekomen een brief van de municipaliteyt van Erp met een rekening voor het aankopen van paarden etcetera ingevolge aanschrijving ban ’t departementaal bestuur van de Dommel van 5-10-1799, met het versoek dat het gedeelte ’t geen dese dorpe Veghel daer in moet betalen voldaan word. Het totale bedrag is 521-6-0. De vergadering besluit de quota van deese dorpe ten bedrage van 202-10-3 6973/7392 te betalen. De verdeling geschiede volgens de bevolking van ieder plaats, zoals die bij publicatie van ’t uitvoerend bewind der Bataafse Republieq van 17-11-1798 is bekend gemaakt.

 

 

Op 4-11-1799 zullen de regenten van Erp publiek verkopen twee paarden die door de gemeentens van St. Oedenrode, Veghel en Erp ingevolge aanschrijving van ’t departementaal bestuur van de Dommel op 5-10-1799 aan d’ armee syn gelevert en nu ontslagens syn geworden. Een paard, een zwarte vos, wordt gekocht door Gerrit van de Ven voor 18 gulden. Een witte vos wordt gekocht door Peter Johannis Ketelaers voor 13 gulden.

 

 

Het jaar 1800

 

Dorpsrekening 1800:

 

-        betaalt aan H.H. van de Ven, lid der municipaliteyt voor een gedaane vacatie na Eynthoven om penningen bij den commissaris van den Lande competerende voor gedaane karrevragten int leger bij Eynthoven gedaan af te halen, 3-0-0

-        Betaalt aan Jan Johannes van Zutphen, onder andere voor eenige verschotte voor de gemeente en inquartiering van eenige soldaten

-        Betaelt aan Hendrikus Ceurlings een vragt na Uden met een gebrekkige militaire, 0-15-0

-        Betaelt aan Joost van de Ven voor een vragt na Dinther met een gebrekkige militair, 0-15-0

-        Den 5 oktober 1800 als voor betaalt aan Hendrik Dirk van Doorn voor het brengen met de kar na Uden een Hollandse dragonder, 0-15-0

-        Aan Johannis van de Ven op den 12 november 1800 voor het brengen van een militair na Erp, 0-12-0

-        Betaalt aan Willem Verweegen voor het logeere van een soldate vrouw met twee kinderen met kost en drank den 7 december, 1-5-8

-        Betaalt aan Johannes Hendrik van de Ven voor het brengen van een soldate vrouw met twee kinderen na Erp, 0-15-0

 

 

 Vergadering van de municipalityt op 4-6-1800. Er is een brief gekomen van A. van Baar, commissaris van het departmentaal bestuur van de Dommel van 3-6-1800, gelastende de gemeente om ten behoeve van ’t camp van een Frans corp d’ armee bij Eyndhoven voor 5 dagen vanaf donderdag 5-6-1800 te verzorgen in Eynthoven in het park 20 karren met huijffen en touwen voorsien. De vergadering besluit de karren morgen publieq aan te besteden en Jan van Zeelland aan te stellen als conducteur.

 

Op 4-6-1800 zijn 20 karren met een paard aanbesteed om 5 dagen bij ’t camp van een Frans corp d’armee by Eynthoven te dienen. Aangenomen voor 2-12-0 per dag (16x) of 2-10-0 per dag (4 x) door:

 

Jacobus van Kessel, Gerrit van den Biegelaer, Lambert P. van de Reyt, Peter Dirk van Hooft, Adriaan Hendrik Rybroek, Aart Jan van Bakel, Johannis Lambert van den Heuvel, Lambert van Doorn, Hendrikus Adriaan Tillaer, Jan van der Heyde, Johannis Corst Versteegde, Tonij Corst Versteegde, Johannis Hendrik van de Ven, Lourens Hendrik Vermeulen, Hendrik D. van Doorn, Matheus Hendrik van Rybroek, Johannis Tijsse van de Ven, Francis Peter van Lieshout, Fredrik Lambert Somers

 

 

Jan van Zeelland wordt op 5-6-1800 gecommitteerd om gedurende de tijd dat de 20 aangekomen karren en paarden bij Eynthoven moeten dienen als conducteur by deselven te blijven.

 

 

Vergadering van de municipaliteit op 10-7-1800. Een lijst van voerlieden te Eindhoven op 28-6-1800 gestuurd door G. de With, chef du parc te Eindhoven. De volgende personen hebben ieder 2 gulden per dag, dus 10 gulden, gekregen:

 

J. H. van de Ven, P. van Lieshout,. M. van Berkel, H. D. van Doorn, C. van Dillaars, D. M. van Asseldonk, J. J. van den Heuvel, J. van der Heyden, J. Korsten, J. van Rijbroek, A. Donkers. P. D. van Hooft, P. van Raaijbroek, L. van der Ryt, M. van den Tillaar, P. van Doorn, A. Versteeden, J. van Doren, G. van Bieglaar en J. van Kessel.

 

De gemeente wordt gevraagd te bevestigen dat de lijst overeenkomstig de waarheid is, wat de gemeente bij op 10-7-1800 doet.

 

 

Er is een brief van het departementaal bestuur van de Dommel van 13-7-1800. De gemeente wordt gelast ten behoeve van het camp van de Frans corps armee bij Eynthoven morgen 25 karren te versorgen in Den Bosch bij het Frans hoij magazijn, voorsien van een huijff en touwen. De karren worden hedenavond om 6 uur publiek aanbesteed. De karren worden (allen voor 3-0-0 per dag) aangenomen door:

 

Lambert P. van de Reyt, J. Jacot, Lambert Hendrik van den Bosch, Adriaen Hendrik van de Donk, Hendrikus A. van de Donk, Jacobus van Kessel, Gerrit van den Biegelaer, Jan Tonij van de Ven, Peter Dirk van Hooff, Johannis Hendrik van de Ven, Johannis Adriaan Smis, Johannis Jan van de Crommert, Aert Jan van de Ven, Hendrik Hendrik Ketelaers, Rogier van de Wiel, Johannis Tysse van de Ven, Matheus van Reybroek, Francis van Lieshout, Dirk Hendrik van den Broek, Johan L. van den Heuvel, Antonij J. van Zon, Antonij Adriaen Versteegde, Lambert Johannis Verbrugge, Aart Jan van Berkel, de weduwe van Dirk van Berkel.

 

 

Ontvangen een gedrukte specificatie van G. de Wirr, cheff du Parc van het camp by Eynthoven, alleenlyk van 4 karren en paerden, sonder de op 13-7-1800 gerequireerde karren en paarden te melden. Men verzoekt om informatie en hoe men de penningen kan verkrijgen.

 

 

Een medelit wordt op 16-11-1800 gecommitteerd om maar Eynthoven te gaan om van A. van Baer de penningen te ontfangen die de gemeente tegoed heeft voor geleverde karren en paarden ten dienste van het corp d’armee france laatst tot Eyndhoven gestaan hebbende.

 

De gecommiteerde doet op 20-11-1800 rapport. Hij heeft van Van Baar 116 gulden ontvangen, betaelt hebbende 0-2-0 voor het sakjem dus resteerde 215-18-0. Het geld zal in handen van de borgemeesteren gesteld worden. Godefridus Frankefoort, borgemeester, verklaart op 20-11-1800 de 215-18-0 het geld ontvangen te hebben.

 

 

Het jaar 1801

 

Dorpsrekening 1801:

 

-        Op 17 meij aan Johannis van de ven voor een vragt na De Graeff met militaire, 2-10-0

-        Op 31 meij aan Jan van den Tillar voor een vragt na Uden met een Frans militair, 0-15-0

-        Den 7 junij 1801 aan Johannis Hendrik van de Ven voor vragt na De Graeff met een Frans militair, 2-10-0

-        Dito aan Rogier van de Wiel voor vragt na Uden met een militair, 0-15-0

 

 

Het jaar 1802

 

Dorpsrekening 1802:

 

-        Den 26 january 1802 volgens annotatie betaald aan L. van Doorn voor transport van een militair na Uden, 0-15-0

-        17 april betaald aan Willem Verweegen voor 't logeeren van een militair, 0-13-0

-        17 april aan Lambert D. van Doorn voort transporteeren van dien na Uden, 0-15-0

 

 

Het jaar 1803

 

Dorpsrekening 1803:

 

-        20 meij 1803 aan J. Oppers voort transporteeren van een Frans militair naar Erp, 0-13-0

 

Een brief van de eerste commissaris voor de France auxilaire troupes in het Bataafsch gemeene belt van 24-6-1803, inhoudende dat ingevolge besluyt van het departement van oorlog, evenals zulx gebruykelyk was voor de France militaire en soldij dezer republiek, de gewone idemnité de route in plaats van ’t ordinair ration brood en vleesch zal worden gegeven aan alle France militairen. Door de raad op 7-7-1803 voor notificatie aangenomen.

 

 

Het jaar 1804

 

Dorpsrekening 1804:

 

-        Betaald aan Lambert Verbruggen cum suis, 12-10-0 in voldoening van 't geen dezeve met kar en paard op den 5 january 1804 wegens het transporteeren der bagagie van het depot van 't 14 bataillon der Bataafse infanterie van hier naar Boxte hebben verdient, 12-10-0

-        Betaald aan Johannes van de Ven en Johannes Michiel van Zutphen 2-10-0 in voldoening van 't geen dezelve met hun paard en wagen der hier door marcheerende Franse troupes tot Schyndel voorgespannen hebben

-        Den 4 january 1804 aan Jan Oppers voor het transporteeren van een Franse militair na Schyndel, 0-15-0

-        Den 5 january 1804 aan Carolus Eykemans voor tweemaal gaan na Schyndel als gidts met hier doorgemarcheerd zynde Franse troupes, 0-12-0

-        Dito aan Wynand van Keulen ter zake vorschreeve 4 maal na Schijndel geweest, 1-4-0

-        Dito aan Hendricus Smits voor 3 rijse na Schyndel als gids ter zake voorschreeve, 0-18-0

-        6 dito aan Antony Callars voor 4 ryse na Schynde ter zake voorschreven, 1-4-0

-        7 dito aan Roelof Schippers voor eene reis naar Schyndel ter zake voorschreeve, 0-6-0

-        8 dito aan Roelof Cranen voor eene reis na Schyndel ter zake voorschreeve, 0-6-0

-        7 dito aan een gids komende van Uden voor eens na Schyndel te gaan ter zake voorschreeve, 0-6-0
12 dito aan Roelof Cranen voor een reis na Schyndel ter zake voorschreeve, 0-6-0

 

 

Het jaar 1805

 

Dorpsrekening 1805:

 

-        Betaalt aan Goord Vervoort cum suo 12-7-0 ter voldoening van  gedane vacatien als ... afgelevert van alhier in de maand december 1805 door gemarcheerde Franse troupes ...

-        Betaalt aan Piet ketelaars cum suo 79-10-0 voor gedane karrevragten met de bagagie van het 72 regiment infanterie der Fransche troupes van hier na en agter de Graaff

-        Den 23 augustus aan Hendricus Schippers voor het transporteeren van een militair met vrouw en 2 kinderen na St. Oedenrode, 0-15-0

-        Den 22 november voor het transporteren van een ziek militair na Dinther, 0-15-0

 

 

Het jaar 1806

 

Dorpsrekening 1806:

 

-        4 januari karrevragten tot transport van Fransche troupes, 24-13-0

-        6 dito, 22-0-0

-        1 dito tot transport van Bataafsche troupes, 19-3-0

-        1 tot transport van Fransche troupes, 14-8-0

-        14 februarij transport na Uden van zieke militairen, 0-15-0

-        Transport van militair, 0-15-0

-        Transport en kost en drank van Fransche militaire, 1-7-0

-        Een gids, 0-6-0

-        Transport van een ziek militair, 0-15-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 17-4-1806. Wordt besloten de opgemaakte rekening ten laste van ’t commissariaat der Fransche troupes wegens geleverde paarden en fouragie aan de commisaris te zenden, met byvoeging der nodige verklaring ter zaken van op 9-12-1805 geleverde karren en paarden voor welke geen recu bekomen is, als volgt.  Volgt een kopie van de brief van 17-4-1806:

 

Dat wij van wegens de gemeente aan en ten behoeven van het alhier geinquartiers geweest zynde 72ste infanterie regiment Fransche troupes tot het transporteeren van de daar bij zynde bagage, zieken etcetera naar Wichen op 9-12-1805 hebben gelevert: 9 karren, 9 paarden en 7 voorspan paarden. Dat wij tot die leverantie genoodzaakt geweest zijn, en egter daar voor in weerwil van alle aangewende devoire van geen der commandeerende officieren recu hebben kunnen bekomen.

 

En van een soortgelijke brief aan de eersten commissaris van de Fransche troupes in het Bataafsch gemeene best van 25-4-1806.

 

Wij hebben de eer U bij deze te laten toekomen de nevensgaande notitie duplicaties aangaande de recus van geleverde karren, paarden en fouragie aan de doormarcheerende Fransche troupes. Wij zouden dit een en ander veel vroeger hebben ingezonden waren wij in deze zaken beter bekend en van tyd tot tyd in het bekoomen der ontbrekende recu niet vrugteloos opgehouden geweest, van welke wy in eene verklaaring der waarheid ingerigt hier nevens voegen in hope U daar mede genoegen zal gelieven te nemen.

 

De rekening van geleverde karren en paarden aan Bataafs troupes elevert opgemaakt zynde is besloten deze met de commissarissen recu aan de secretaris van Staat van de zaken van oorlog te zenden.

 

 

Betreffende de betaling aan de gemeentente voor geleverde fouragie en gedane karrenvragten aan France en Hollandsche troupes wordt besloten op 30-7-1806 de heer N. van Griensven te machtigen dit geld in ontvangst te nemen.

 

 

Het jaar 1807

 

Is door Willem Gerbrandts op ons verzoek te ’s Hage ontvangen van de heer Griensven, lid der nationale rekenkamer, de somme van 120 gulden voor door de gemeente op 9-12-1805, 18-1-1806 en 5-2-1806 tot transport van doormarcheerende France troupes geleverde karren en paarden, en mede ontvangen een ordonnantie van 20 gulden wegens op 26-1-1805 geleverde karre tot transport der bagage van de 2e campagnie 3 battilon artillerie Bataafsche troupes naar Oirschot. Collecteur Jan Oppers verklaart op 13-5-1807 deze bedragen ontvangen te hebben.

 

 

Het jaar 1808

 

Dorpsrekening 1808: Geen uitgaven voor soldaten gevonden.

 

 

Het jaar 1809

 

Dorpsrekening 1809:

 

-        Den 12 febrary betaald aan Willem van Heumen voor transport van twee zieke militairen naar Beukelaar, 0-10-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 24-8-1809. Gelezen een dispositie van de landdrost van 21-8-1809, houdende aanschrijving om op 18-8-1809, ’s middags om 12 uur in het Park binnen de stad Breda de leveren 14 karren en 14 paarden. Is goed gevonden de navolgende personen ieder tot het leveren van een kar en paard te ordonneren, vertekkende op 27-8-1809 en teruggekeerd op 13-9-1809.

 

Francis Manders, Johannes van de Laar, Willem van Heumen, Lourens van Berkel, Johannes Olyslagers, Antony Johannes van Lieshout, Willem Antony Hurkmans, weduwe Lambert Johannes van de Ven, Johannes Adriaan Ketelaars, Gerrit Antony van Doorn, Aard Johannes van Rybroek, Lourens G. van de Ryt, Willem Bartel Verhoeven, Lambert Antony van Hoof. Ons mede-lid Hendricus van Hoof gaat mee om te geleiden.

 

Dorpsrekening 1809: betaald aan de voerlieden 612-10-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 27-8-1809. Ontvangen een dispositie van de landdrost van 26-8-1808 letter E houdende aanschrijving om uiterlijk aanstaande maandagavond binnen de stad Breda te leveren 5 voerlieden en 10 paarden. In aanmerking genomen dat het de ingezetenen meer aangenaan is een paard en een voerman dan een paard alleen te leveren uit hoofde zij hunne paarden zeer ongaarne onder het opzigt van vreemde stellen, is goedgevonden 10 voerlieden met ieder een paard te leveren. Allen vertrokken op 27-8-1809:

 

-        Gysbert van der Linden, voerman en paard teruggekeerd op 9 september

-        Peter Hendrik van de Ven, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 9 september

-        Marte van Boxmeer, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 9 september

-        Johannes Adriaan Smits, voerman en paard teruggekeerd op 9 september

-        Hendricus Zeger Donkers, voerman en paard teruggekeerd op 9 september

-        Niolaas Aard van Geffen, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 9 september

-        Antony L. van de Ven, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 7 september

-        De kinderen Antony van der Heyden, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 7 september

-        Wilbert Adriaan Verhoeven, de voerman terugekeerd op 30 augustus en het paard op 7 september

-        Jacob Roeloff Donkers, voerman en paard teruggekeerd op 9 september

 

Volgt een kopie van de begeleidende brief. De voerlieden en paarden worden onder het opzigt gesteld van ons mede-lid H. van Hoof, en een copie van een brief aan H. van Hoof. Het tweede verzoek kwam een uur nadat de eerste groep vertrokken was.

 

Dorpsrekening 1809: betaald aan de voerlieden 305-0-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 29-8-1809. Ontvangen een dispositie van de landdrost van 28-8-1809, houdende aanschrijving om op 31-8-1809 38 paarden en 38 karren behoorlyk bespannen en ieder kar en paard voorzien van een geschikte voerman bij zich hebbende fouragie en levensmiddelen voor drie en vier dagen, benevens agt bossen stro, de karren voorzien van huiven ten Bosch te leveren tot het transporteren der divisie van luitenant generaal Gratien Sterk tussen de 4 en 5 duizend man. En wyders staande deze vergadering ontvangen hebbende eene nadere dispositie van de landdrost van heden door een expresse bode te paard, houdende dat in plaats van de eerbestemde tyd terstond af te zenden. Is besloten de navolgende personen ieder tot het leveren van een kar en paard te ordonneren. Allen vertrokken op 30-8-1809, ’s morgens om 1 uur en teruggekeerd op 1-9-1809, tenzij anders vermeld.

 

Arnoldus Vissers, Jan Gerit van Lieshout, Johannes van de Wydeven, Geert Hendrik van Rybroek, Adriaan Johannes van Rybroek, Hendrik van Schyndel, weduwe Hendricus van de Ven, Peter van Lankveld, weduwe Dirk van Hoof, Antony van Zon, Matys van de Donk, Johannes Aard van Asseldonk. Dirk van Asseldonk, Marte van de Pol (teruggekeerd op 3-8-1809), Johannes N. van Rybroek, Aard van Asseldonk, Hendricus van Son, Aard van Bredenrode, Aard Vogels, Johannes van Erp, Gerit van Eerd, Johannes Tysse van de Ven, weduwe Adriaan Versteegde, weduwe Lambert van de Ryt, Jan Janse van der Heyden, Hendrik Jan van der Velden, Johannes de With, Geert Verhoeven, Jan Jan Verhoeven, Johannes Aard Verbeek, weduwe Antony van Eerd, Francis Jan Boxmeer, Aard G. Verbeek, Johannes Aard van Asseldonk, Jan W. Vorstenbosch, Jan Hendrik van Rijbroek, Jacob Ketelaars, Jan Antony van den Tillaer. En tot geleide derzelve ons mede-lid F. Van Eerdt te committeren. Volgt de commissie.

 

Dorpsrekening 1809: betaald aan de voerlieden 288-15-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 31-8-1809. Ontvangen een brief van de assessor J. Linsen de Jonge van 30-8-1809, waarbij hij in naam van de landdrost verzoekt uit deze gemeente op 31-8-1809, ’s morgens om 9 uur te Grave buiten de Hanepoort te leveren 20 karren met een paard bespannen voorzien van 4 bossen stro, benevens fouragie en levensmiddelen voor 1 à 2 dagen om troupes van daar naar ’s Bosch te transporteeren. Het is niet meer mogelijk om deze op tijd te sturen. Besloten is om de volgende personen te ordonneren om uiterlijk heden middag 12 uur van hier met de meeste spoed naar Grave te vertrekken. Allen vertrokken op 31-8-1809, 12 uur en teruggekeerd op 1-9-1809.

 

Gerrit van den Heuvel, Joost van de Ven, Johannes D. van Doorn, Lambert H. van den Bosch, Johannes van der Linden, de weduwe Marten van de Donk, Jan Nol de Leest, Jan Jacob Donkers, Johannes M. van Zutphen, Johannes H. van de Ven, weduwe Lambert van Doorn, Hendrik Jan van Eerd, Jan Hendrik van den Tillaar, Johannes Jacob Ketelaars, Hendricus Smits, Peter Willem van Rijbroek, Rut van de Wiel, Jacob van Doorn, Jan van Zutphen, Jacobus van Kessel. En tot geleide derzelve ons medelid Johannes van den Tillaer te committeeren. Volgt de commissie.

 

Dorpsrekening 1809: betaald aan de voerlieden 75-0-0

 

 

Bekendmaking van 31-8-1809. Het gemeentebestuur van Veghel, in aanmerking nemende dat door de tegenswoordige omstandigheden ten dienste van het rijk dagelijks veele paarden en karren nodig zijn en van deze en andere gemeentes gerequireerd worden. Dat om aan aan zodanige requisitien promtelyk en spoedig te kunnen voldoen absolut noodzakelyk is zoo veel mogelyk voor te komen en tegen te gaan alle verkeerde practyken van zodanige ingezetenen welke hun aan de leverantie van paarden en karren onder voorwendsel van geen paard of paarden meer te hebben zouden tragten te onttrekken. Bepaals dat van nu af aan ieder ingezeten dezer gemeente tans een of meer paarden hebbende tot de leverantie van paarden en karren door dit bestuur daar toe gerequireerd wordende, verpligt is. Dat hun het verkopen veel min het verstimpelen hunner paarden van deze verpligting geenzinds zal kunnen excuseeren. Dat daar en boven aan de zodanige welke in weerwil dezer bepaling hunnen paarden nog zoude verstimpelen of quasie voorgeve dezelve verkogt te hebben, eenen dubbelde verpligting zal worden opgelegd. Dat alleen de zodanige welke tans geene andere dan 2 jonge of volstrekt onbekwame paarden hebben van die verpligting zullen kunnen worden vrygesteld, zolange de onstandigheden zulks eenigsints zal gedogen, doch welke om deze vrystelling te bekomen zullen gehouden zyn hunne paarden op maandag 3-9-1809 ’s morgens om 11 uur voor het raadhuis alhier ter examinatie aan te bieden.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 10-9-1809. Is goed gevonden tot aflossing van 14 karren en paarden als op 27-8-1809 naar Breda verzonden zijn, de volgende personen te ordonneren om ieder een bekwaam paard, kar en voerman ten dien einde te leveren en dezelve morgen vroeg voor het raadhuis alhier onder het geleiden van H. van Hoof, die als conducteur zal blyven fungeren, te stellen om van daar naar het Park te Breda op reis te gaan. Allen vertrokken op 11-9-1809 en teruggekeerd op 19-9-1809.

 

Jan Hack, Jan Rombout van de Loop, Antony L. van de Heyden, Martinus van de Velde, weduwe Hendrik Timmers, Johannes H. van Rybroek, Jan van Osch, Aard Jan van de Ven, weduwe Lambert Jan van de Ven, Aard Kemps, Hendricus L. van de Ven, Hendricus van de Laar en Johannes Matys Oppers.

 

Dorpsrekening 1809:

 

-        betaald aan de voerlieden 315-0-0

-        Aan Hendricus van Hooff, lid van het gemeentebestuur, als conducteur, 62-0-0

 

 

Bij dispositie van de landdrost van Brabant van 7-9-1809 hebben wij er invulling ontvangen een aantal modelstaten tot opgaaf van de leveranties van de dienst der armee in Braband. De vegadering vindt op 28-9-1809 goed om de lijsten in te vullen. Gedurende afgelopen oogst- en herfstmaand zijn geen leveranties gedaan, behalve de leverantie van paarden en karren waarvoor het rijk 182-10-0 betaald heeft.

 

 

Het jaar 1810

 

Dorpsrekening 1810:

 

-        Betaalt aan Johannes Adriaan Smits cum suis 266-14-0 voor met karren en paarden op requisitie en ten behoeve van de alhier in de maand maart 1810 gecantonneerde en doorgemarcheerde Fransche troupes gedaan

-        Betaalt aan Christjaan van Geel te s' Bosch 10-0-0 voor vacatie als commissaris bij de karren en paarden deser gemeente en het part te 's Bosch in de maand february en maart 1810 gediend hebbende

-        Betaalt aan Naut van Keulen, Piet van Kuyk, Cornelis van de Besselaar, Peter Janse Vervoort en meer anderen 78-19-8 voor bodelonen als gedaen ten dienste der alhier gecantonneerde en doorgetrokken Fransche troupes

-        Betaalt aan Anselinus Ansems 65-0-0 voor vacatie van 1-3-1810 tot 10-6-1810 ter assistentie van 't gemeentebestuur ter gelegenheid van het doormarscheren en cantonneeren van Fransche troupes

-        Betaalt aan Anselinus Ansems 11-18-0 voor salaris en verschot als conducten by de voerlieden en karren dezer gemente naar Wichen en Milheeze met de 3 en 7 compagnie 8 regiment Framsche Husaren

-        Den 1 july aan Jan Johannes van de Ven voor een karrevragt tot transport van militaire naa Gemert, 2-10-0

-        Den tweede april 1811 aan Johannes Mathys Oppers voor een karrevragt naar Dinther tot een transport van militaire, 0-15-0

-        Dito aan Aard van Dinther ter zake voorschreven, 0-15-0

 

 

Den heer landdrost van Braband bij dispositie van 6-3-1810 gerequireert hebbende te leveren voor de Fransche troupes:

 

-        10.000 ponden hooij

-        5.000 ponden stroy

-        10 zakken tarwe

-        8 zakken rogge

-        16 zakken haver

-        3 runderbeesten

 

Daarvoor betaalt aan:

-        Johannes Dirk van Doorn voor het hoij, 138-14-12

-        Aan Peter Spierings voor het stroo, tarwe en rogge, 302-5-0

-        Aan Dirk Lambert van Doorn voor de haver, 86-16-0

-        Aan Willem Schellings voor 3 runderen, 260-5-8

 

 

Den heer landdrost van Braband bij dispositie van 14-3-1810 gerequireert hebbende te leveren voor de Fransche troupes

 

-        15.000 ponden hooij

-        8.000 ponden stroo

-        40 zakken haver

-        12 zakken tarwe

-        4 runderbeesten


Betaald aan:

 

-        Aard Jan van de Ven cum suis voor het hooij 209-5-4

-        Aan Francis Manders voor het stroo, 88-0-0

-        Aan Aard van Doorn en Willem Schellings voor de haver en tarwe 448-0-0

-        Aan Daniel Ketelaar voor de runderbeesten 312-19-0

 

 

Op requisitie van de voormalige landdrost van Braband van 14-3-1810 is door deze gemeente geleverd voor de Franse troupes: vier runderbeesten. Betaalt hiervoor aan Hendricus van der Heijden en andere, 258-4-0

 

 

Op requisitie van de voormalige landdrosy van Brabant van 39-3-1810 is voor de Fransche troupes in de magazynen te 's Bosch en alhier opgerigt, gelevert wegens deze gemeente:

 

-        10 zakken tarwe

-        100 kannen genever

-        ponden rijst

-        32 zakken haver

-        2 runderbeesten

-        8.000 ponden hoij

-        6.000 ponden stroo

 

Betaalt aan:

 

-        Willem Schellings voor de tarwe 172-10-0

-        Betaalt aan W. van den braak coor de genever 37-10-0

-        Betaalt aan A. Kluytmans voor de rijst 200-0-0

-        Betaaalt aan Francis Manders voor de haver 156-0-0

-        Betaat aan Johannes D. van Doorn voor twee runderbeesten 128-0-0

-        Betaald aan de weduwe van Aard jacob van Doorn, Hendricus Verhoeven en anderen voor het hooij 120-0-0

-        Aan Hendricus Lambert van de Ven, Adriaan van Doorn en Aard. J. van de Ven voor het stroo 64-7-2

 

 

Op requisitie van den voormalige landdrost van Braband van 14-4-1810 te 's Nosch in het magazyn boor de Fransce troups door deze gemeente gelevert:

 

-        2 runderbeesten

-        10 zakken tarwe

-        100 kannen genever

-        800 pond zout

-        8.000 ponden hoy

-        8.000 ponden stroo

-        28 zakken haver

 

Betaalt aan:

 

-        Leonardus Eras, Francis van Eert en Daniel Ketelaars voor twee rudnerbeesten 153-5-8

-        Aan G. Schavers te s' Bosch voor de tarwe 170-0-0

-        Aan G. van de Ven te s'Bosch voor de genever 38-15-0

-        Aan Mr. Minorette te 's Bosch voor het zout 95-0-0

-        Aan Mr. Minorette voornoemd voor hooy en stroo 26-10-8

-        Aan Francis de Jongh voor het haver 129-10-0

 

Een deel van het hooy en stroo zyn niet int magazyn te 's Bosch maar alhier aan de Fransche troupes door den ingezetenen gelevert

 

 

Op requisitie van den voormalige landdrost van Braband van den 1-5-1810 door deze gemeene in het magazyn te 's Bosch voor de Fransche troupes gelevert:

 

-        2 runderbeesten

-        10 zakken tarwe

 

Betaalt aan:

 

-        Leonard de Eras te 's Bosch voor de runderen 150-0-0

-        Aan G. Schavers voor de tarwe 155-0-0

 

 

Ingevolge aanschrijving vand e voormalige landdrost van Braband van 26 sprokkelmaand 1810 heeft het gemeentebestuur van Veghel voor de magazynen van vivres, fourage en chauffage aldaer ten behoeve van het 16 regiment Fransche chasseurs, sterk 840 paarden opgerigt de nodige localen aangewezen en in order gebragt, dien ten gevolge betaalt:

 

-        Aan Francis van Dyk en Willem Verwegn, metselaars voor het vloeren der slagtery, inzetten van een deurgebond in de kerk vant magzyn etcetera 6-12-0

-        Aan Francis manders voor een deur raam int magazyn 4-10-0

-        Aan Gysbert de Jongh voor sloot werk op de localen der magazynen, 4-3-0

-        Aan Gerard van roij 35-6-0 voor huur van een locaal tot de slagtery en voor geleverd hout tot in order brenging van dien

-        Aan Johannis Joris Donkers, meesrer Smit, 19-2-0 voor gelevert eyserwerk, balances en van de benodige materialen in de gezegde magazijnen

-        Aan Willem Verwegen voor huur van twee kamers tot de distributie van vlys, brood, genever en kleine vivres als mede  voor schale en gewigte ten dien einde in gebruik gegeven 55-0-0

-        Aan G. van Roij, Aard van Doorn 24-13-4 voor kersen, brand, touwe, dueke en beesems int hooy magazyn en slagtery geleverd

-        Aan Cornelis van den Besselaar, Aard Smits, Goord Vervoort, Cornelis van den Heuvel en Hendricus van Lieshout 26-2-0 voor verdient arbeidsloon als arbeiders in opgemelde magazynen

-        Aan Lambert Gysbert Hoofs 2-11-0 voor verdient arbeitsloon 't magazyn tot 3 maart 181

-        Aan Lambert Dirk van Eyndhoven 2-2-0 ter zake als voor tot 3 maart 1810

-        Aan Huibert ban Weert te 's Bosch op speciaale en dringende aanschryving van de voormalige landdrost van Brabant van den 18-4-1810 voor het slagte van 70 rundbeesten 84-0-0

 

 

De gemeentebesturen door de vormalige landdrost van braband by dispositie van 17-3-1810 geinformeert zynde dat wanneer cavalerie in hunne gemeente gecantoneerd is het de gewoonte is dat het gemeentebestuur met den chef van het corps welk aldaar verblyft een vrywillig arrangement maakt over de prys van de mest alzoo etc. Met aanschryving dat zy derhalve niet behoren te weigeren. Dien ten gevolge heeft het gemeente bestuur van Veghel zich verpligt gevonden om aan de vier officieren van de compagnie d' Elite van het agtste regiment Fransche Husaren in voldoening der mest gedurende hun verblyf alhier vrij diné ten huyse van de weduwe Gerbrandts te bezorgen, als mede om de kleine benodigheden van lede voor de compagnie aan G. Merkelbach te voldoen

 

-        Betaalt 260-0-0 aan de weduwe Gerbrandts

-        Betaalt 26-18-0 aan G. Merkelbach

 

 

Betaalt aan Aart Dirk van Doorn 35-0-0 voor geleverde kaarsen en turf voor de wagt en gidsen welke van den 1 maart tot den 14 april 1810 ten ..dhuizen alhier ten dienste der gecantonneerde en doorpasserende Fransche troupes in gereedheid stonden, als mede voor vuur en ligt der Fransche wagt 35-0-0

 

 

Op aanschrijving van heer prefect van het departement der Rgyn monden van 21-5-1810 heeft het gemeente bestuur aan de alhier gestationeerde brigade gendarmerie te paard doen bezorgen 367 ration haver, hooy en stroo. Hiervoor betaald aan Johannes Dirk van Doorn, die de fouragie leverde, 229-7-8

 

 

Op aansschrijving van de voormalige prefect van het departement der Monden van de Rhyn van 21-5-1810 aan de alhier gestationeerde brigade gendarmerie hebben moeten verzorgen convenable logementen, stallingen en meublementen.  Hiervoor betaalt aan:

 

-        Leendert van der Aa en Christjaan van den Heuvel 84-0-0 voor logement en stalling van vier gendarme en vier paarden van den 3e juny tot den 13 july 1810

-        Aan dezelve ter zake voorschreven tot den 23 augustus 1810 71-0-0

-        Aan Leendert van der Aa, Christjaan van den Heuvel, Hendricus van der meyden en Roelof van de Leemput ter zake voorschreven tot den 10 october 1810 121-9-0

 

 

Op last van de gewezen maire dezer gemeente voor brqandstoffen aan de alhier gestationeerde brigade gendarmerie gefourneert, betaalt:

 

-        den 2 november 1810 aan Christ van den Heuvel voor een kar klot, 1-16-0

-        den 7 november aan denzelve voor een kar klot, 1-16-0

-        den 15 dito aan dezelve voor een kar klot, 2-4-0

-        den 2 december 1810 aan Dirk Lambert van Doorn voor 100 mutsards 3-10-0

-        Den 8 dito aan C. van den Heuvel voor een kar klot 1-18-0

-        Den 22 november 1810 aan denzelve voor een kar klot 1-12-0

-        Den 28 november aan denzelve voor een kar klot, 1-18-0

-        (nog een aantallen karren klot, mutsards en kaarsen)

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 9 februari 1810. Ontvangen de dispotie van de landdrost van Braband van de 7 dezes, litt. A, dat de gemeente dadelijk in Den Bosch moet leveren 30.000 pond hooi en 100 zakken haver. Het gemeentebestuur besluit om dit indien mogelijk vandaag nog aan te besteden, en daartoe staande de vergadering Francis Manders te ontbieden. Die verscheen en werd gecontracteerd om het hooi en de haver binnen 10 dagen te leveren.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 15 februari 1810. Ontvangen de dispositie van de landdrost van Braband van 6 sprokkelmaand 1810, Litt. K. Die stuurde exemplaren van het wetboek op de regterlyke instellingen en regtsplegingen in het koninkrijk Holland ter afkondiging en om ter inzage te leggen.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 21 februari 1810. Ontvangen de dispositie van de landdrost van Braband van 00 dezes, Litt. A om op de de 22e dezer maand om 12 uur precies in Den Bosch op het plein te leveren 14 karren, ieder met een paard bespannen, de voerlui moeten voor een aantal dagen voer meebrengen voor hun paarden. De volgende personen worden gelast om een voerman met paard en kar te sturen:

 

Mateus van Rybroek, Johannes G. Verbeek, de weduwe van Piet van de Tillaart, Matheus L. van Doorn, Lambert P. Van de Ryt, Matheus Adriaan van den Tillaer, Lambert W. Van Asseldonk, Johannes Lambert Looymans, Hendrik Jacob Vermeulen, Johannes Jan Donkers, Jan Antony Rykers, Antony Corstjaan Versteegden, de kinderen van Jan van Meeuwens en Lambert Joost van der Sanden

 

In marge: deze personen hebben de karren en paarden op de bepaalde tijd geleverd. Ze zijn op 26 sprokkelmaand afgelost en teruggekeerd, en hebben ieder 5 dagen gediend.

 

Dorpsrekening 1810: aan de voerlieden betaald 175-0-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 6 lentemaand 1810. In gevolge de aanvrage daar toe gedaan geschreven en met de daar toe aan ons gaande gendarmens verzonden de navolgende missive.

 

Ingevolge uw begeerte hebben wy de eere U Ed. by deze generalyk ontrent het gedrag der alhier gecontinueerde Fransche militairen te informeren. Dat weininge derzelve met de aan hun van s Rykswegen toegedeelde middelen ende rations fouragie te vrede zyn. Dat zij de ingezetenen daarboven geene geinge hoeveelheid van haver en hooy tot aamerkelyke kosten en schaden derzelve doen fourneeren. Dat zij schrik en vrees onder de meeste ingezetenen versprijden, dermate dat zommige hunne woning geheele nagten verlaten, zonder orde op hunne zaken te stellen. Dat zij meer dan voldoende schaffing benevens wijn, jenever, brandewyn, bier, zuiker en dergelijke vorderen. Echter kunnen wij niet nalaten met tevredenheid te betingen over de behoorlyke satisfactie welke wy op onze klagten van de commandeerende generaal ontvanger hebben waardoor het gedrag der troupes eenigsints verbeterd en meer lydelyk geworden is.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 16-3-1810. Het gemeentebestuur, bij dispositie van de landdrost van Braband van de 11e deser, Litt. P, om op de 18e van de deze maand 14 mannen met paarden te leveren in Den Bosch op het plein, die daar dan 6 dagen moeten verblijven. De paarden en voerlieden zullen van rijkswege van voedsel worden voorzien. Het gemeentebestuur ordonneert:

 

Dirk H. van Asseldonk, Hendricus C. Burgers, Hendricus W. Van den Tillaar, de weduwe van Jan Antony van de Ven, Martinus Vissers, Johannes W. Van den Heuvel, Willem Antony van de Ven, Lourens van Hoof, de weduwe van Martinus van Asseldonk, Willem L. van Boxmeer, Johannes Willem van de Tillaar, Antony D. van den Heuvel, Adriaen H. van Rybroek en Christjaan Adriaan van de Tillaar, om een voerman met kar en paard te leveren. Deze zijn op 24 maart. Geretourneerd en hebben 7 volle dagen gediend.

 

Dorpsrekening 1810: aan de voerlieden betaald 245-0-0

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 17-3-1810. Het gemeentebestuur van Veghel heeft een verzoek gekregen van de kapitein van de compagnie en van het 8e regiment van de Franssche armee om hen gedurende hun verblijf in Veghel te onderhouden. Het gemeentebestuur verzoekt om de troepen van tijd tot tijd te verplaatsen om de kosten van de inkwartiering zo gelijk mogelijk over de inwoners te verdelen. De weduwe Gerbrandts wordt verzocht om namens de gemeente een den voor berekening van de kosten te maken.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 34-41810 Ingevolge dispositie van den landdrost van Braband van 31e lentemaand, Litt. C is goed gevonden gerequireerde objecten aan de magazijnen te Den Bosch te leveren.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 19-4-1810. De geleverde objecten zijn alle ingekomen volgens dispositie van de landdrost van Braband van de 29e lentemaand 1810, zijnde:

-        10 zakken tarwe

-        100 kannen jenever

-        1000 ponden ryst

-        2 runderbeesten

-        32 zakken haver

-        8.000 lb. (pond) hooy en

-        6.000 lb. (pond) stroo

 

Het gemeentebestuur van Veghel committeerde de substituut secrtaris Jacot om maar Den Bosch te gaan om daar met de landdrost te overleggen over de betaling van de geleverde van hooy en stroo, welke voor de compagnie d’ Elite en voor de 3e en 7e van het 8e regiment Fransche heerschaar zijn afgegeven als mede over de betaling van bepaalde nog niet ontvangen proceskosten, om te bewerken dat de hoeveelheden te leveren hooy, stroo en runderbeesten zullen worden gekort, en over de betaling van achterstallige bedragen voor karrevrachten. Jacot is naar Den Bosch gegaan en heeft daar met de landdrost gesproken over de karrevrachten en prijzen voor de geleverde producten en doet daarvan verslag.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 6-5-1810. Vanwege dringende noodzakelijkheid ten behoeve van de gemeentekas, vanwege het betalen van de objecten van koren en fouragie aan het magazijn te Den Bosch geleverd, en voor de betaling van vele karrevrachten en dienste ten behoeve van de Fransche troupes op kosten van de gemeente gedaan, zal openbaar verkopen en partij gemeentegrond in de Putten, tussen de Beukelaer Steegde en op het Heidje bij Hendricus van de Donk aen de Leest. Committeren hunne mede-leden A. van Doorn, van Hoof, Tillaart en van den Heuvel om het afpalen van de kopen en de wegen daar langs te regelen.

 

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 13 juli 1810. Het gemeentebestuur bij missive van de perfect van het Departement des Bouches de Rhin van 21 mei laatstleden aangeschreven zijnde om betreffende de alhier te stationeren een brigade gendarmerie een schatting voor welk bedrag zij bij de herbergiers Leendert van der Aa, Christjaan van den Heuvel aangenomen zijn. De brigades zijn van 3 juni tot heden in Veghel en zullen tot naarder schikking blijven. Beide herbergiers krijgen voor ieder man wegens logement en stalling van dorps wegen 10 stuivers betaald, totaal tot dusver 84-0-0