De burgerwacht (1797-1801)

Martien van Asseldonk

19 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

In het najaar van 1794 vielen de Franse legers Staats-Brabant binnen. Engelse, Staatse en Oostenrijkse troepen boden weerstand, maar half september was het platteland van de Meierij geheel in Franse handen. Op 9 oktober gaf 's-Hertogenbosch de stad zich over. In januari 1795 trokken de Fransen over de bevroren rivieren naar het noorden. Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland. Op 16 mei 1795 werd in 's-Gravenhage een verdrag getekend tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden, die nu ‘de Bataafse Republiek’ ging heten. Met dit verdrag eindigde de Franse bezetting.

 

Op 18-3-1797 vergaderde de municipaliteyt van Veghel over een brief van de Commissie des Algemeene Directie der Gewapende Burgerwagt in Bataafs Braband. Die vroeg om een lijst van inwoners van bovend e 18 jaren. Deze lijst werd vervolgens gemaakt en opgestuurd.

 

Vergadering van de municipaliteyt op 19-8-1797.

 

Is besloten de registratie en inschrijving voor de burgerbewapening te doen van alle ingesetenen deser gemeente die betrekking hebben tot het reglement voor de Bataafse gewapende burgerwagt op 30 en 31-8-1798 in het raadhuys alhier.

 

Nader besloten op 26-8-1797 de genoemde dagen op te schorten en alvorens aan de commissie te melden dat na insien der municipaliteyt sonder bij sijnde commissie van haer het niet in de amiratesse sal gaan.

 

Brief van de municipaliteyt van Veghel va 30-8-1797 aan de commissie tot de burgerbewapening in het voormalig gewest van Bataafs Braband.

 

Op ontfangen van Uw bericht hebben wij de dagen daer toe gefixeert, dan burgers alvoorens het doen dier laeste advertentie is bij ons geresolveert geworden die dagen tot nader order op de schorten en Uw lieden te berigten dat wij van begrip syn geworden die taak ons opgelegt voor ons alleen ondoenlyk schynt off ten minste niet in die gedaante te bengen, dat het volkomen aan de intentie sou voldoen. En daarom verzoeken dar Uw lieden soodanige commissie gelieve te senden als tot volbrenging des heylsaame saek sult nodig oordeelen, of commissarissen uit ons.

 

 

Publicatie van 9-9-1798.

 

Op aanstaande woensdag 12-9-1798 worden diegeene die aan deese seyde van de brug wonen en op donderdag 13-9-1798 die van de andere seyde opgeroepen opt raadhuijs alhier tussen 8 en 12 en ’s morgens 2 en 5 uur ’s middags te komen om zich in te laten schrijven voor de burgerwagt.

 

 

Publicatie van 16-9-1798.

 

Het is gebleken dat op 12 en 13-9-1798 verscheidene opgeeroepenen ter inschrijving van alle ingesetenen deeser gemeente die betrekking hebben tot het reglement voor de Bataafse gewapende burgerwagt syn agterweegen gebleeven daar aan te voldoen. Worden aan dusdanige nog gelegentheid gegeven om op aanstaande donderdag daar aan te voldoen, op niet verschijnen staat een straf.

 

 

Vergadering van 23-9-1798.

 

De ingezetenen zijn twee maal opgeroepen om zich in te schrijven voor de burgerwacht, dan dewijl nog seer veele ingeseetenen sijn welke aan hunne verpligting ten deese nog niet hebben voldaan. Diegene die zich nog niet hebben ingeschreven worden opgeroepen om dat op donderdag 27-9-1798 op het raadhuis te komen doen.

 

 

Vergadering van de municipaliteit op 18-12-1798. Brief van het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest van Bataafsch Braband van 14-12-1798.

 

Na alles aangewend te hebben wat in ons is zien wij dan eijndelijk met verontwaardiging uijt de ingekoomen berigten hoe gij onse aanschrijving van den 16den october 1798 vilipendeert en teegen alle order en ondergeschiktheid in vertraagt en als teegen in werkt het geene dat U de commissie der burgerbewapening versoekt en komt te gebieden. Wy worden bij eene meer dan nadrukkelijke missive van den agent van oorlog der Bataafsche Republik de dato den 11den deeser aangeschreven om de gegeevene orders ontrent ’t werk der burgerbewapenng met alle kragt effect te doen sorteeren, en ’t is ingevolge van dit alles dat wy U by herhaling beveelen om aan onse aanschryving van den 16e october 1798 en onze publicatie van den 9den july daar te vooren ten naaukeurigsten te voldoen, ende teevens bij den 25 op peene van gijseling gelasten om binnen den kort mogelijke tijd en wel uyterlijk voor den 25den december 1798 de reguliere lysten van de door de commissie tot de burgerbewapening binnen dit voormalige gewest by herhaaling gerequireerd aan gemelde commissie in te senden. Waar op is geresolveert om met alle moogelyke spoed aan bovenmelde aanschryving te voldoen.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 22-12-1798. Publikatie.

 

De municipaliteyt heeft vermeend aan de ingesetenen alhier het bericht bekent te kunnen maken, sullende deselve daar uyt kunnen zien en hooren met welke aandrang bij herhaling bevoolen word op peene van gyseling uyterlyk voor den 25 deeses de registratie lysten tot de burgerbewapening moet ingesonden syn. De municiplaiteyt was bedugt dat mogelijk nog lieden sijn welke sig niet tot het een of ander hebben aangegeeven en naderhand door versuijm van dien in penaliteiten geraaken, soo ist dat morgen 24-12-1798 ten raadhuijse nogmaals sal worden gevaceert van ’s morgens 8 tot 12.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 24-12-1798.

 

Ook is besloten dat de certificaten aan de ingesetenen tot den burgervewapening behorende uytgegeven sullen worden door den secretaris uyt onsen naam getekent welke nagesien bevonden syn conform de registratie leyst. Sullende de certificatie aan de rotmeesters in ieder wijk ter hand worden gestelt, en de leyste op vrydag naar Den Bosch worden versonden.

 

 

Publicatie op 2-6-1799.

 

Op vrijdag en zaterdag zal er zitdag gehouden worden van 8 tot 12 uur voor het ontvangen der contributie gelden der gewapende burgerwagt.

 

 

G. van Roij en Johannis Jan Tillaer, mede leden, worden op 22-7-1799 gecommitteerd om naar Den Bosch te gaan naar de commissie van burgerwapening om te informeren naar de contributie waarvoor deese dorpe in gemelde burgerwapening is aangeslagen, en of die niet uit de kas van de gemeente betaald kan worden, om reden geen van de aangeslagene persoonen de municipaliteyt voldeede offschoon alle moeijte daer toe aangewend waren.

 

 

Johannis Dirk van Doorn, lit deser municipaliteyt, en secretaris Johan de Jong worden op 30-7-1799 gecommitteerd om naar Den Bosch te gaan om met de commissie der burgerwapening een accoord te treffen ontrent de betaling der contributie en daarna te betalen.

 

 

De gecommitteerden doen op 1-8-1799 rapport.

 

De commissie is op 31-7-1799 naar Den Bosch gegaan. Er werd een accoord gesloten. Er zal 700 gulden betaald moeten worden waarmee de contributie van de burgerwapening over 1797 en 1798 wegens Veghel zal zijn afgedaan.

 

 

Brief van de municipaliteyt Veghel van 5-8-1799 aan het departementaal bestuur van de Dommel.

 

We hebben Uw brief van 27-7-1799 ontvangen betreffende het aanwerven van voerlieden, drijvers en dergelijke tot den velttrein nodig. Wij hebben dadelyk aangestelt een geschikt persoon Johannis Craanen genaemt om en ten eynde in die missive vermeld te doen. Dan onse berigten van denzelven zyn dat hij, na alle devoiren te hebben gedaan, geen mensch daer toe heeft kunnen aanwerven.

 

 

Brief van de municipaliteyt van Veghel van 20-8-799 aan het departementaal bestuur van de Dommel.

 

Wij doen u verslag van ons verrigten op Uw brief van 6-8-1799. Op 11-8-1799 hebben wij wederom Johannis Kraanen aangesteld voor de aanwerving van voerlieden en drijvers der artillerie paarden bij den veldtrein te doen en dat voor 8 dagen. Hij rapport er geen te hebben bekomen. De kosten belopen 16 dagen aan Johannis Kraanen is 8 gulden.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 1-9-1799.

 

Er is een publicatie binnen gekomen van het uitvoerend bewind der bataafse Republieq van 25-8-1799 rakende uytnodiging van alle Bataafse burgers welke in staat syn om de wapenen te voeren ter verdediging van het vaderland op te vatten. Commissarissen van het gemeentebestuur zullen vanaf vandaag de komende 8 dagen ten huyse van G. van Roij vaceren, waar vrijwillige burgers zich kunnen aangeven.

 

 

Corporele vergadering op 3-9-1799. Bericht van het departmentaal bestuur van de Dommel van 1-9-1799.

 

De president stelt voor alsoo hij insiende de dringende gevaaren waar in ons lieve vaderland sig gedompelt ziet en den last aan het gemeentebestuur in gemelde missive vervat om geen ogenblik voorbij te laaten gaan om het vaderland met de waagde manschappen te ondersteunen, off de vergadering niet zoude kunnen overgaan, alsoo men zeer moeijlijk voor tien stuijvers daags de gemelde persoonen zullen zijn te bekoomen, dan om eenige in requisitie te stellen eenige opstakel in de gemeente soude kunnen geeven, waardoor het soude kunnen gebeuren dat men door zig te heden haar selve aan de straffe der wet zoude schuldig maaken om de gevraagde vyf persoonen als vrywilligers aan te neemen met eenige toelaage uijt de gemeentens kasse te doen. De vergadering besluit om 5 personen als vrijwilligers aan te neemen om te dienen by den veldtrain en hen een bijlage te geven uit de gemeentekasse als zij lieden sullen kunnen accordeeren.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 3-9-1799.

 

Volgens resolutie der corporele vergadering is besloten de rotmeesters heden morgen te doen aanseggen van ieder in syn rot alle manschappen geschikt synde als voerlieden en dryvers der paarden bij den velttrein te citeeren tegen heden namiddag om 6 uur ter raadcamere, ten eynde uuyt deselve vrijwillig aan te nemen 5 personen die een toelage van de gemeente zullen krijgen.

 

Om 6 uur vergaderd zijnde, zijn verscheidene van de geciteerden gecompareerd. Niemand van hen wilde zich op gemelde conditie engageeren. Wordt besloten om moregenvroeg 10 uur alle rotmeesters ter raadcamere te citeren ten eynde hen voor te stellen om te loten uit wiens rot se worden gekosen, ofwel de geschiktste personen op te geven.

 

 

De rotmeesters op 4-9-1799 present zijnde wordt de resolutie voorgedragen, dan weigeren daar aan te voldoen. Diensvolgens is besloten een lijst van alle bekwame pesonen in het dorp te maken en daaruit 5 personen te kiezen die daartoe het geschikst zullen voorkomen. Dit geschied zijnde word in requisitie gesteld: Johannis Bongers, Baltus P. van de Reijt, Peter Willem Creemers, Johannis P. van Zeelland en Antonij Michiel van Zutphen op den Heuvel, om als voerlieden en dryvers der paerden bij den velttrein te dienen. Zij moeten uiterlijk op 6-9-1799 binnen Amersvoort zijn en zich melden bij burger J. C. Rits. De personen krijgen boven hetgeen zij van den lande genieten van de gemeete 12 stuivers per dag.

 

 

Vergadering van de municipaliteit op 5-9-1799.

 

De preesident communiceert dat Johannis Bongers, Baltus van de Rijt, Peeter Willem Creemers, Johannis van Zeelland en Antony Mighiel van Zutphen gistermiddag ten huyse van G. van Roy zijn gecompareert waartoe zij waren geciteert om als voerlieden en drijvers der paarden bij den veldtrein te worden geëmplyeert. Dat sulx vrijwillig is aangenoomen bij Baltus Peeter van de Rijt, Peeter Willem Creemers en Antony Michiel van Zutphen, dewelke voor haar en in hunne plaatsen hebben stelt Johannis Cornelis van Else, Jan Jacobus de Wit en Cornelis Johan van Berselaer. De preesident heeft met de daar preesent synde leeden om reedenen die zij vermeende wettig te zijn, ontslagen Johannis Bongers en Johannis van Zeeland van de last haar opgelegt en opnieuw aangestelt Willem Creemers en Jacob van Dael, die sulx vrijwillig aangenomen hebben. De vergadering gaat accoord.

 

 

Vergadering van de municipaliteit op 7-11-1799. Er is een brief gekomen van het departementaal bestuur van de Dommel, ’s Bosch, 30-10-1799, inhoudende een generaale werving en daarbij gefourneert voor deese plaats 3 man per grondvergadering, dus voor Veghel 18 man en dat volgens de resolutie van het verteegenwoordigend lighaam van 9-10-1799.

 

De vergadering besluit wervers uit te zenden om de manschappen aan te werven. Als wervers worden aangesteld: Jan van Zeelland, die aanneemend om buiten Veghel in de omliggende plaatsen te gaan werven. Hij mag bovenop wat men van het land krijgt nog een premie van 2 ducaten van de gemeente beloven. Als hij mannen aanwerft zonder een premie van de gemeente, dan krijgt hij een ducaat per persoon. Ook worden verteringen vergoed. Ook worden als wervers aangesteld Johannis Bongers en Johannis Kraanen, ’t sij in deese plaats of elders, op dezelfde conditie als Jan van Zeelland, maar een hogere vergoeding voor vertering. Op de 19e moet men manschappen geworven hebben. Johannis Dirk van Doorn, ons meede lid, wordt gecommitteerd om naar Uden te gaan om te horen of hij iemand zou kunnen employeeren om werving te doen in ’t Luijkse Braband en om naar Eindhoven te gaan om daar iemand voor de gemeente te laten  werven. De resolutie zal zondag gepubliceerd worden met het verzoek aan burgers om zich aan te melden.

 

 

De gecommitteerden doen op 10-11-1799 verslag.

 

In Uden zijn twee personen aangesteld welke soude zien manschappen te krijgen, als mede gesproken een zekere Wynen, geboren te Maastricht, om naar Veghel te komen om te spreken over de werving bij en ontrent Maastricht. De laatste is al op de 8e bij U lieden geweest, dog vrugteloos afgelopen. Op de 9e in Eindhoven met verscheyde wervers gesproken, zoals J. B. Keppel die gezegd heeft 6 manschappen te leveren, voor een extra premie van 70 gulden per man. Ook aldaar me een zekere Siegers gesproken, die zei dat aanstaande woensdag of donderdag iemand zou sturen die zeker sou komen zeggen of hij se kon leveren off niet en als dan de prijs bepalen.

 

 

De commissie doet op 14-11-1799 rapport, geeven over een schriftelyk gemaakt contract met W. Siegers tot Eyndhoven gemaakt waer toe sij sig refereren en welk bij de leden der municipaliteyt word geapprobeerd.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 15-11-1799.

 

Den werver Johannis Bongers brengt aan Peter Lunen, geboortig en wonende te Boekel, oud 38 jaar, geeft hem over aan de regering. Deselve persoon is gedeserteerd alvorens den selve kon worden geëxamineerd.

 

Terwijl dagelyks de wervers met aanbrengen van aangeworvene manschappen als om andere redenen de municipaliteyt nodig hebben om te spreeken en de leden met geen mogelykheid daer toe heele dagen aan den anderen bij elkanderen kunnen vaceren, soo ist nodig geaccordeert aan te stellen Johannis Dirk van Doorn ten eynde alles in deese te doen ordonneren, reguleeren, betalen, etcetera, wat behoord gedaan te worden.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 16-11-1799. Wordt besloten het ingekomen bericht van het departementaal bestuur van de Dommel van 5-11-1799 te publiceren.

 

Kragtens deze aanschrijving worden alle ingesetenen alhier ongetrouwde lieden van 18 tot 35 jaeren en getrouwde van 18 tot 28 jaren opgeroepen ten raadhuysen alhier te verschijnen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, synde 18, 19, 20 en 21 november 1799 voormiddag van 8 tot 12 uur, ten einde om zig te laaten inschriyven ingevolge het constitueel reglement der burgerwapening op straffe van een boete en vervolging door de rechtbank. Maandag de wijken of rotten de Straat, Ven en Heeselaar, dinsdag Beukelaar, Heuvel, Heij, Middegaal, Havelt en Ham, woensdag Hoog Eynde, Leest, Doornhoek en Dorshout, donderdag Zytaart, Zontvelt, Biesen, Kempkens en Eerd

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 17-11-1799.

 

Den werver Johannis Borgers brengt aan een persoon genaamd Peter Keijsers, oud 23 jaar, van Poppel geboortig. Den Werver Jan van Zeelland een genaemt Pennings, oud 39 jaar, van Gemert.

 

Johannis Jan van den Tillaar word gecommitteerd om met twee manschappen en werver naar Utrecht te gaan om aldaar zig te addresseeren by den generaal majoor van Guericke ten eynde die twee voor deese gemeente aangenomen manschappen te presenteren.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 17-11-1799.

 

De werver Johannis Bongers brengt een persoon die voor 6 jaren wil dienen voor 4 ducaten handgelt, genaemt Peter Lunen, geboortig en wonende te Boekel, oud 38 jaren, sal heden nagt blyve ten huijse van den municipaal J. van Zutphen die morgen aan de leden daer over rapport sal doen.

 

Onderschrift: denselve is gedeserteert.

 

 

Secretaris Johan de Jong wordt op 22-11-1799 gecommitteerd om naar Den Bosch te gaan om aldaer met de collonel der burgerwapening te spreeken en te informeeren over eenige dubieteiten ten eynde conform de aanschrijving van het departementaal bestuur van 5-11-1799 werden gehandelt.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 23-11-1799.

 

Secretaris Johan de Jong was op 22 en 23-11-1799 naar Den Bosch geweest, waar hij bij de collonel geïnformeerd heeft over de omschrijving, waarover hij de vergadering mondeling meede deelt. Waar op besloten wordt morgen een publicatie te doen.

 

 

Publicatie op 24-11-1799

 

Laatstleden zondag waren alle ongehuwden van 18 tot 35 en alle gehuwden van 18 tot 28 opgeroepen om zich te registreren voor de burgerapening. Dat verscheydene, ja zeer veele in gebreeken zyn gebleeven te voldoen, heeft de municipaliteit een commissie versonden ten eynde met den collonel van dit departement over eenige voorkoomende dubiteiten te spreeken en vervolgens geresolveert en doende bij deese diegeene die het mogt aangaan op roepen om als nog hen te laaten in schrijven sullende den municipaliteit daar toe vaceren 3 dagen, te weeten maandag, dingsdag en woensdag ter raadhiijsen van smorgens 8 tot 12 uuren. Recommandeerende dus soodanige die sulx nog niet mogt hebben gedaan, als om tog te doen, want bij gebreeken van dien sal een ieder zig zelve te verwijten hebben wanneer hij schade daar door zal lyden en niet alleen dit, maar ook zig zelve naderhand serieus kunnen beklagen over ’t geen naderhant sou kunnen overkomen. Zegt het voort.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt in november 1799

 

De gecommitteerde Johannis Jan van Tillaart geweest synde met twee recruten en Jan van Zeelland naar Utrecht, heeft de recruten aangepreesenteert bij de generaal majoor van Guericke. Beiden werden afgekeurd. Daarna zijn ze gezamenlijk weer teruggekomen, behalve een recruut die voor drie sesthalven afkocht om op eigen gelegenheid naar huis te komen. Totale kosten 30-0-0.

 

 

Jan van Zeelland wordt op 24-11-1799 gecommitteerd om met een recruut genaamd Peter Evert Sterken van Gemert, oud 19 jaar, voor deze gemeente naar Utrecht te gaan, ten eynde aldaer te worden gekeurd. De gecommiteerde zal 12 ducaten ter hand gesteld worden, ten eynde wanneer goed gekeurd die aan hem te overhandigen, sullende hij de 6 ducaten uit de recrutering cas ook genieten.

 

Vergadering van de municipaliteyt op 29-11-1799: De bovengemelde recruut is goedgekeurd.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 28-11-1799.

 

Terwijl nagesien is het contract ’t geen de gecommitteerdens Johannis van Doorn en Jan Verhoeven tot Eynthove op 13-11-1799 met W. Siegers gemaakt ten eynde 10 manschappen voor d’ armee van deese republieq aan de gemeente te leveren niet aan voldaan is, wordt besloten andermaal gemelde Van Doorn in commissie te stellen om naar Eindhoven te gaan om met gemelde werver te spreken en om te horen waarom aan syn contract niet voldaan heeft en om het voorschot terug te vragen, en om te proberen alsnog de gerequireerde manschappen te krijgen.

 

Staande de vergadering is besloten op versoek van Johannis D. van Doorn in deselffs handen te stellen een somme van 400 gulden ten eynde daer uyt de costen reets om bovengemelde saake gesaan te betalen.

 

 

De gecommitteerden doet op 1-12-1799 rapport.

 

Hij was in Eindhoven bij de wervers geweest en niemand thuijs gevonden synde alle op ’t werven, soo dat den gecommitteerde niets weet te seggen off als nog aant contract sal voldaan worden dan niet. Intussen was den gecommiteerde geinformeert dat de 100 gulden, ’t voorschot van deese gemeente aan de wervers nog ten huyse van P. C. De Hees was berustende. Dat hij daarop aan de gemelde burger heeft versogt geen penningen aan de verwer te geven tot nader order van regenten.

 

 

Brief van de municipaliteyt van december 1799 aan het departementaal bestuur van de Dommel.

 

Wij hebben Uw missive van 30-10-1799 ontvangen, inhoudende te toen een generaele werving voor de leegermagt van de Bataafsche Republiek. Wij zouden binnen 14 dagen 18 persoonen moeten leveren, ten waare zy aan het departementaal bestuur waartoe de gemeente behoord zoodaanige voldoende redenen konden opgeeven waarom zij in deese niet hadde konnen voldoen, waar over het departementaal bestuur na het gestrengst ondersoek sal beslissen soo egter dat de laaste voor de diciesie verantwoordelyk aan het uijtvoerend bewind zullen zijn.


Zullen wij ten deese opgeeve ’t verrigten daar ontrent gedaan met vertrouwen daar uijt volkoomen sal blijken de municipaliteit van Veghel alles heeft aangewend ten eijnde aan haare gegeeve last te voldoen en geen kosten nog moeyte gespaard heeft om was ’t mogelijk aan deese republiek het haare toe te brengen ten eijnde de leegermagt van deselve te augmenteeren.

 

Daags na ontfangst van de missive en besluyt bovengemelt sijnde den 7 november 1799 hebben wij vergadert en bij resolutie aangesteld tot werver Jan van Zeelland, een persoon voor deese in dienst geweest zeer bekwaam om dergelijke zaak te te verrigten ten eijnde buijten deese plaats selvs op vreemd territoir de werving te beginnen, toestaande aan hem een goed daggelt en desnoods 2 ducaten, boven alles ’t geen den lande betaalt voor een preemie aan de aen te wervene manschappen, te belooven en een ducaat boven alles door hem als meede alle sijne gedaane onkosten van verteering die hij met syne mansschappen mogt doen.

 

Diergelijk contract wierd meede in die resolutie aangegaan met Johannis Bongers en Johannis Kraanen om de werving in deese plaats en elders te doen. En wierd gecommitteert ons meede lid Johannis D. van Doorn ten eijnde sig te begeeven na Uden en Eyndhoven om te hooren of iemand sou konnen emploijeeren om werving te doen, daar men dagt men maar manschappen konde bekoomen. Vervolgens wierd bij publicatie aan de vrijwilligers welke in deese plaats zig wilde aangeeven belooft boven alles (hier breekt de tekst af, de rest van de bladzijde, en volgende twee bladzijden zijn leeg gelaten en niet genummerd).

 

 

Johannis van den Tillaar wordt op 14-12-1799 gecommitteerd om naar Amersfoort te gaan om daar de Luytenant Collobel Martusholitz te spreken of met J. C. Rits, commissaris conducteur, of met degenen die daar voor nodig zijn, ten eynde wegens deese municipaliteyt te versoeken het ontslag van soodanige door ons op den 6 september 1799 opgesonden voerlieden off drijvers der paarden voor den velttrein der Bataafse Republieq.

 

 

Jan Johannis van Zutphen wordt op 21-12-1799 gecommitteerd om naar Utrecht te gaan waar de werver W. Siegers op 22-12-1799, synde morgen, voor de Holsteegpoort in de Gelderse Bloem sal gebragt worden eenige recruiten voor deese plaats. Als de recruiten zullen zijn goedgekeurd zal de gecommitteerde aan de werver Siegers betalen, nadat de recruiten het haare zullen hebben, met inhouding van 50 gulden van het voorschot.

 

De gecommiteerde doet rapport. Hij is naar Utrecht geweest, legt over de leyste door den generael Van Guricke ondertekend, synde van de vier door hem aangepreesenteerde manschappen, een van deselve goed geheurt en een op preesumptie hearresteert, van welken beyde ’t hand gelt etcetera heb betaelt. Sullende int vervolg afrekenen bij nader transport van meerdere manschappen met den werver worden gehouden.

 

 

Jan Johannis van Zutphen wordt op 31-12-799 gecommitteerd om wederom naar Utrecht te gaan met drie manschappen die de werver Siegers met sekere Carpentier alhier heeft voor deese plaats opgesonden en aangeworven, ten eynde te sien off deselve goedgekeurt worden off niet.

 

 

Jan Johannis van Zutphen doet rapport van zijn commissie van 31-12-1799.

 

Hij is met drie manschappen naar Utrecht geweest. Twee werden er goedgekeurd. Hebbende het handgelt aan de recruiten betaald tot 16 ducaten. Vervolgens thans met seekere Carpemtier eenen afgesondene van Siegers hier is.

 

Waarop besloten is, terwijl thans niet preesent is Ziegers met wien de municipaliteyt heeft gecontracteert, dat aanstaande dinsdag 7-1-1800 een commissie zal worden benoemd om naar Eindhoven te gaan om met gemelde Siegers een generaele afrekening te houden. In tussentijd zal de gecommitteerde Jan van Zutphen aan de municipaliteyt een opgave doen van de door hem gedane betalingen en wat oncosten hij heeft gehad.

 

 

De gecommitteerde Jan van Zutphen zegt voor de gemeente te hebben verschoten:

 

-        Op 22-12-1799 te Utrecht aan Antonij Carpentier als gelaste van Segers voor leverantie van twee recruiten 150 gulden

-        8 duiten aan handgeld gegeven aan een goedgedaene recruit, als meede aan den geene die op suspisie in arrest was genomen mede syn handgelt tot 8 ducaten, dus te samen 84-0-0

-        Syn vertering, verschotten etcetera is geweest 10-14-0

-        Vervolgens in syne tweede commissie op 1-1-1800 gedaan waar bij 2 manschappen waren goedgekeurd en handgeld aan deselve betaelt 84-0-0

-        En die reys aan verteering, verschotte etcetera gehad 6-13-8

-        In twee reyse vacatien gehad 8 dagen, ieder gerekend à 2-10-0 per dag is 20-0-0

-        Een nagt logies van de laast gemelde recruten en werver alhier gehad en betaelt 4-6-0

-        Dus te samen 359-14-0

 

 

Jan Adriaan Verhoeven en Johannis D. van Doorn worden op 6-1-1800 gecommitteerd om naar Eindhoven te gaan met het contract aangegaan met Ziegers, requirerende namens deese municipaliteyt van gemelde Siegers dat hij aan het contract soo dra mogelijk zal voldoen en de resterende 6 off 7 manschappen in eens op te brengenen niet meer in differente partjijen, alsoo deese gemeente telkens reysens veel nadeel komt te leyden.

 

 

De gecommitteerden brengen in januari 1800 rapport uit.

 

Ze zijn op 7-1-1800 naar Eindhoven geweest, bij werver Siegers komende hem stellig hebben afgevraagt off hij nog zeer wel wist den inhoud en de mening van het geen met hem gecontracteert was, waer op Siegers hem heeft tot antwoord gegeven: “Ja,” en dat sulx bestond dat de municipaliteyt niet meer in eens of voor ieder manschap aan hem had te betalen dan 75 gulden en twee ducaten voor handgelt, uytgenomen de ses ducaten uyt den recruiterng casse voor de aan te werve manschap, en dat al het geen meer aan handgelt gegeven moest worden voor syn rekening was. Komende al het geen den lande voor de recruiten betaelde aan de municipaliteyt. Dan dat door tussenkomst van syn vrouw, zoon en seekere Carpentier gemelde Siegers toen begon eenigsints tegen het voorschreven gedeclareerde, ’t geen hij wel ses mael, selfs met sterke woorde zeggende, contraet te spreeken, ’t welk veroorsaakte dat sij met elkanderen over ’t een en ander van des gecommitteerde gegeven last geene finaale afspraek hebbe konnen maken en dus wat haerer commissie aangaet niet verder is afgelopen als dat Siegers versogt dat de municipaliteyt van Veghel haar ultimateus gevoelen aan hem per missive sou doen geworden.

 

 

Vergadering van de municipaiteit op 10-1-1800.

 

De voormalige president Johannis D. van Doorn die op 15-11-1799 met de betaling van werfgelden etcetera was belast zijn uitgaven in rekenening, welke bedraagt 381-13-10. Jan van Zutphen heeft uitgegeven 359-14-0, dus samen 741-7-10. Is besloten de borgemeesters te ordonneren deze bedragen te betalen.

 

 

Brief van het gemeentebestuur van Veghel van 14-1-1800 aan generaal majoor van Guericke.

 

Wij senden hier neevens de lyste door ons geteekent ten eynde daar op den door ons geleverde recruit Jacob Bruin, welke op presumtie was gearresteert, als goedgekeurde op te stellen. Met Uw missive van 8-1-1800 werden wij gerequireert iemand met de lijste en de nodige penningen ter voldoening van het met deselve gemaakt accoord te zenden. Dan ons versoek is tot menagement van kosten voor de gemeente de lijste met invulling van goedkeuring terug te willen senden, te meer terwyl dien persoon sijn penningen ter somme van 42 gulden door ons in die tijd gecommitteerde wegens dit bestuur ter hand is gesteld, ontfangen en gehouden heeft.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 23-1-1800.

 

Is ingekomen een brief van 18-1-1800 van het hoofdquartier te Utrecht, generaal majoor van Guericke, aan het gemeentebestuur van Veghel. Uw brief met de lyst voor Jacob Bruin hen ik wel ontfangen, dan gemelde Jacob Bruin het ontfangen handgeld aan zyn werver terug gegeven hebbende, is hij hier sonder penningen en kan dus niet goed gedaan alvoorens deese penningen ontfangen te hebben. Ik versoek U derhalven deselve soo spoedig mogelijk te senden en dal uw daer na de lyst doen geworden.

 

 

Waar op op 23-1-1800 geresolveert is aan werver W. Ziegers te Eindhoven te schrijven:

 

We vernamen dat bij het transport van 4 manschappen op 23-12-1799 naar Utrecht Jacob Bruin syn gegeve handgeld aan syn werver truggegeven heeft en dus aan Antony Carpentier off aan een soon die toen als verwervers meede gegaan syn, van welke daad die ons noyt hebben geinformeert, maar in tegendeel ons in die gedagte gelaten als off het handgelt gemelde Jacob Bruin onder sig had behouden. We requireren dat dit geld binnen twee maal 24 uur in Utrecht in handen van inspecteur generaal Van Guericke is.

 

 

Vergadering van de municipaliteit op 13-2-1800. Brief aan het departementaal bestuur van de Dommel.

 

Wij moesten volgens decreet van 12-10-1799 binnen 14 dagen 18 personen leveren voor de generale werving voor de legermagt.

 

Daags na ontfangst van uw missive op 7-11-1799 hebben wij werver Jan van Zeelland, een persoon voor deese in dienst geweest, zeer bequaam om die taak te verrichten, om buyten deese plaats, selfs op vreemd territoir de werving te beginnen, voor een goed daggeld en 2 ducaten boven wat door het land betaald wordt te beloven aan de aangewervde personen, plus vergoeding van oncosten en verteringen. Een dergelijk contract werd ook afgesloten met Johannis Bongers en Johannis Kraanen om de werving in deese plaats en elders te doen. Johannis D. van Doorn werd gecommitteerd om naar Uden en Eindhoven te gaan om wervers te vinden. Vervolgens werd aan vrijwilligers in deese plaats een premie van 2 ducaten beloofd.

 

Op 10-11-1799 rapporteerde Van Doorn in Uden 2 personen te hebben aangesteld om te werven, en dat hij gesproken had met een zekere Wynen, daar in dienst der artillerie, geboren te Maastricht, die zou komen praten over de werving. Ook was hij naar Eindhoven geweest en daar met S. B. Keppel gesproken, die 6 manschappen zou leveren, mits we hem extra 70 gulden per man zouden betalen, en met een zekere Ziegers, die vroeg of we woensdag of donderdag verder wilden komen overleggen.

 

We hebben Wynen ontboden en hem 4 gulden per dag aangeboden om in Maastricht te gaan werven, plus vergoeding van kost en vertering en nog 1 ducaat per man extra. Joannis van Doorn en Jan Verhoeven zijn weer naar Eindhoven gegaan voor overleg met de werver. Op 14-11-1799 overlegden zij een schriftelijk contract met W. Siegers, die beloofde binnen 9 dagen 10 man te leveren voor 86-10-0 per man. Johannis van den Bongaert en Jan van Zeelland brengen ieder een aangeworven persoon aan, de ene genaamd Peter Keijsers, oud 23 jaar, en de andere genaamd Pennings, oud 39 jaar. Op 17-11-1700 werden ze naar Utrecht gebracht door Johannis van de Tillaar en werver Jan van Zeeland. Op 23-11-1799 keerden ze terug met het bericht dat beide aangeworven manschappen afgekeurd waren.

 

Ondertussen bracht werver Bongers een persoon, genaamd Peter Lunen, oud 38 jaar, die nadat hij door de regering van Veghel was aangenomen deserteerde. Toen werd Peter Evert Sterken, oud 19 jaar, aangepreesenteert voor 20 ducaten, waarvoor hij wordt aangenomen. Om 24-11-1799 heeft Jan van Zeelland hem weggebracht. Jan van Zeelland keerde op 29-11-1799 terug met het bericht dat hij was goedgekeurd.

 

Op 28-11-1799 werd Johannis D. van Doorn gecommiteerd om in Eindhoven te gaan informeren waarom Ziegers nog niet aan zijn contract voldaan had. Op 1-12-1799 rapporteerde Van Doorn geen wervers thuijs te hebben gevonden en dat alle op ’t werven uijt waren. Op 4-12-1799 sloot de municipaliteyt een accoord met een werver van Venlo, die zei binnen 8 dagen 3 manschappen te kunnen leveren, mits hij 8 gulden per persoon zou krijgen en een rixdaalder voor transport. Tot heden heeft hij nog niet aan zijn contract voldaan.

 

Op 21-12-1799 is Jan van Zutphen naar Utrecht gegaan, waar Siegers op 22-12-1799 eenige recruiten zou brengen. Van de vier recruiten werd er een goedgekeurd en een op preesumptie gearresteerd. Op 31-12-1799 is Jan van Zutpen weer naar Utrecht geweest met drie door Sigers aanbrachte lieden, waarvan er 2 werden goedgekeurd.

 

Op 6-1-1800 zijn Jan Verhoeven en Johannis Dirk van Doorn naar Eindhoven gegaan om van Siegers te requireren de resterende manschappen zo spoedig mogelijk te leveren, of anders het voorschot terug te geven. Ze waren het niet eens over het contract. Generaal Majoor van Gurike deelde ons op 8-1-1800 mee dat de door ons op 21-12-1799 aangepreesenteerde recruit Jacob Bruin die op presumptie gearresteerd was uit zijn arrest ontslagen was en dat we iemand moesten sturen met de lijst en het handgeld voor Jacob Bruin. We stuurden de lijst en antwoordden dat we Jacob Bruin al betaald hadden. De generaal majoor schreef op 18-1-1800 dat Jacob had handgeld aan zijn werver had teruggegeven. We hebben dat op 23-1-1800 aan de werver bericht. De werver was niet thuis en we er werd geen antwoord meegebracht. Daarna schreef de werver dat hij geen penningen van Jacob Bruin had terug ontvangen. Op 6-2-1800 is Jan Johannis van Zutphen naar Utrecht gegaan om de zaak te onderzoeken, op 8-2-1800 keerde hij terug met het bericht dat de municipaliteyt hier nader over zal worden geschreven.

 

In totaal hebben we 10 manschappen aangepreesenteert, waarvan er 4 goedgekeurd werden en er eentje is gedeserteerd. Deze 4 manschappen hebben ons 741-7-10 gekost. We vertrouwen er op voldoende aan onze plichten te hebben voldaan.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 15-2-1800.

 

Brief van het departmentaal bestuur van de Dommel betreffende de registratie der burgerbewapening van 7-2-1800. De brief zal worden gepubliceerd, de registratielijst moet uiterlijk op 22-2-1800 verstuurd zijn. Iedereen tussen 18 en 35 jaar moet zich registreren. Op 22-2-1800 is de lijst met bode Jan Johannis van Doorn aan de collonel Offers te Den Bosch verzonden.

 

 

Vegadering van de municipaliteit.

 

Op 10-4-1800 werd door Jan van Zutphen rapport gedaan over zijn verrigten ontrent zekere Jacob Bruijn, een aangenomen persoon voor deese plaats in dienst voor de Bataafsche Republiq, versoekende ordonnantie tot betaaling van zyn verschotten, ten dien dagen in deliberatie gehouden zijnde, is na examinatie van zijne daar by overgelegde specificatie geresolveert, dat de posten van verschotten aan verteering in het doen van de reis naar Utrecht op 8-2-1800 ter somme van 7-8-0 niet te kunnen restitueren, om reeden die tijd aldaar werkeloos is geweest. De rest ten bedrage van 67-6-8 kan uitbetaald worden, maar als die bedragen bij het doen der reekening geroijeert worden, dan moet Jan van Zutphen die aan de gemeente terug betalen. De vergadering is er van overtuigd dat Jacob Bruin het handgeld aan werver Carpentier heeft teruggegeven, dat Carpentier dat geld gehouden heeft en dat Jan van Zutphen ter goeder trouw heeft gehandeld en het handgeld voor de tweede maal betaald heeft.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 17-7-1800.

 

Er is een brief gekomen van de commissaris van het uitvoerend bewind bij het departementaal bestuur van de Dommel van 7-7-1800 betreffende de burgerwapening. De brief zal zondag gepubliceerd worden, oproepende een ieder die het aangaet die vermeenden mogt enige klagten op den inhoud der missive te hebben daarvan binnen 8 dagen aan het gemeentens bestuur kennis te geven.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 19-10-1800.

 

Brief van de municipaliteyt aan het departmentaal bestuur van de Dommel. In antwoord op Uw brief van 1-10-800 delen wij U mede dat het gemeentebestuur op 13-2-1800 heeft opgegeven wat zij gedaan heeft om aan het decreet van het vertegenwoordigend lighaam van 12-10-1799 te voldoen. Het zou ons hard vallen om op dezelfde manier te worden behandeld als degenen die geen enkele manschap heeft geleverd of daar geen moeite voor gedaan heeft. Wij hebben 10 kloeke persoonen aangepreesenteerd, waarvan er 5 zijn goedgekeurd, en daar voor 810-0-2 uitgegeven. G. van Roij wordt gecommitteerd om hierover mondeling te gaan spreken met het departementaal bestuur.

 

 

De gecommitteerde doet in oktober 1800 rappot.

 

Hij was op 20 en 21-10-1800 naar Den Bosch gegaan en hij heeft de brief aan J. J. Ribius van het departmentaal bestuur overhandigd. Die zou om nadere opgave van de gemaakte kosten en geleverde pesonen vragen, en dat die kosten afgerekend zouden kunnen worden.

 

 

Vergadering van de municipaliteyt op 17-3-1801.

 

Alsoo onlangs zekere werver Ziegers sig aan de vergadering mondeling had geaddresseert om syne penningen die hij alnog van deese dorpe te preetendeeren had ter somme van 50 gulden te bekomen voor syne gedaane geleverde manschappen. Voor enige betaling te doen zal Johannis Dirk van Doorn om met Jan Adriaan Verhoeven met gemelde Ziegers haar rapport in deese te verneemen.

 

Zij doen rapport.

 

Siegers competeert het geld uit hoofde van het schriftelijk en ander mondeling contract. Waar op is besloten de 50 gulden aan Siegers te betalen.