Beste Vrijwilligers 4 – 10 - 2015
Van harte welkom op deze vrijwilligersdag, en de feestdag van de H . Franciscus Vandaag zijn we bij elkaar om onze vrijwilligers een fijne middag te verzorgen .
Wij van De Pastorale Kerngroep bieden jullie deze middag aan , als dank voor inzet , en werkzaamheden , die jullie hebben gedaan voor onze geloofgemeenschap. Met deze ondersteuning van alle vrijwilligers is het mogelijk om een gemeenschap draaiende te houden .
Jullie zijn de basis van alle vieringen en plechtigheden , zonder de vrijwilliger kan een gemeenschap niet meer functioneren .
In de toekomst is de vrijwilliger heel belangrijk , en zijn de pijlers van de geloofsgemeenschap .
Nogmaals iedereen dank voor je inzet voor onze geloofgemeenschap.
Wij gaan nu luisteren naar de openingsgedachte die word gelezen door José
Vandaag gaan we terug in de tijd van 1850---1900 wat betreft de ontwikkeling en opbouw van de kerk in deze geloofgemeenschap.
De parochie met zijn vier gehuchten : Zondvelt , biessen , Ziitaart , Doornhoek , een rijke historie met een bevolking van 638 zielen .
De parochie bestaat enkel uit welvarende boerenstaand.
Het jaar 1872 was een belangrijk jaar voor de parochie Zijtaart , toen is men begonnen met de bouw van de kerk .
Vooraf wil ik even terug gaan naar de voorbereidingen de eraan vooraf gingen, de heren van Weert en van dam waren al vanaf 1854 regelmatig in overleg voor een eigen kerk in te Bouwen in Zijtaart met het bisdom , er was behoefte aan omdat de afstanden van de vier gehuchten naar Veghel te ver was
Het advies van het bisdom was , om te wachten tot in Veghel de Lambertus kerk was afgebouwd.
Deze heren waren kartrekkers van de gemeenschap en gingen per fiets naar het bisdom en andere instanties om hun plan te verwezenlijken.
Zij kwamen in contact met de heer Jan Batist van Zon , een belangrijk adviseur met veel invloed in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.
In goede samenwerking ging het drietal aan het werk om het bisdom te overtuigen van een eigen kerk voor de gehuchten , en ging in grote lijnen akkoord met het voorstel .
Maar de Veghelse parochie , waar Zijtaart aan verbonden was , met name Pastoor en deken van Miert , met veel invloed , maakte vanaf de preekstoel bekend geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Zijtaart.
In het jaar 1870 kwam er een omslag voor de gemeenschap Zijtaart , met het overleden van pastoor en deken van Veghel , was de weg vrij voor een nieuwe parochiekerk. Met de aanbesteding in mei 1871 , werd de architect de heer Tulders uit Tilburg als bouwmeester aangesteld door het bisdom.
De opdracht was een gotische kerk , met sacristie .
En een toren met een ranke spits van 36 meter hoog.
Dat neven het fraaije kerkhof , vormen samen met de pastorie , een schoon geheel.
De kerk kreeg inwendig een mooi aanzicht en stemt tot Godsvrucht , het hoog altaar , rijk afgewerkt : een ruim priesterkoor met wit marmeren vloer , twee zijaltaren , twee biechtstoelen , en een bezienswaardige preekstoel.
Een in olieverf geschilderde kruisweg treffen de bezoekers die in het heerlijk Godshuis neerknielt . Het binnenschilderwerk werd onder leiding van architect Cuipers uitgevoerd .
Voor dit project werd in overleg aannemer van Mierlo uit S-Hertogenbosch benaderd , en bouwde de kerk met Sacristie voor 28.000,00 Gulden.
In het bestek staat zonder de kerktoren.
Er werd een bouwcommissie samengesteld met de deskundigheid van de heer van Lith : die werd aangesteld als opzichter , met ondersteuning van de heer van Eert , de heer Sleeuwen , de heer verhoeven , de heer v/d oever , heer v/d Linden
Op 1 Jullie 1871 werd de eerste steen gelegd , het werk vorderde gestaag ,met de opzet het voor de winter dicht te krijgen , maar daar slaagden de aannemer niet in .
In het voorjaar van 1872 waren de werkzaamheden aan de kerk gereed , zonder de kerktoren .
Op 15 mei 1872 was het zover dat Zijtaart formeel zelfstandig was.
Na de aanbesteding werden er diverse fondsen opgericht om aan de benodigde financiën te komen , er werd een intekenlijst gemaakt , die elk gezin in deze gemeenschap kreeg , om naar eigen inzicht , een bedrag van hun eigen vermogen te schenken aan de kerk.
Er werd een renteloze voorschot van 6.00 0 gulden aanvraagt van 10 jaar bij de gemeente Veghel, dat werd een lange traject met veel gesprekken , die uiteindelijk maar 2.000 beschikbaar stelden voor de bouw van de kerk.
Dit was een zware tegenvaller voor de bouwcommissie.
Een reden van die afwijzing zou wel eens kunnen liggen aan de Poffers van de Zijtaartse vrouwen van de welgestelde boeren . De rijken hadden de mooiste poffers,
Daar waren je jaloers op in Veghel.
Iedereen in Zijtaart werd gevraag om de kerk te ondersteunen en geld te doneren om tot een goed resultaat te komen .
Een goed fonds was het bankengeld , daar mochten de inwoners een bod op doen, de eerste banken werden vergeven voor 51 gulden.
dat was voor de bouwcommissie een grote meevaller.
Op 19 April 1872 werd officieel benoemd pastoor Felex Antonius Clerx , die kapelaan was in St-Oederode.
Met het gevolg dat de kerk een week later werd ingezegend.
Met veel plechtigheid werd de kerk ingezegend , onder grote belangstelling van genodigden , en de inwoners van Zijtaart.
De collecte van deze viering bracht 83 gulden op. Voor die tijd veel geld.
Pastoor Clerx voelde zich thuis in zijn nieuwe geloofsgemeenschap , hij deed een beroep aan de parochie Veghel , voor de inrichting van de kerk.
Waar zijn broer Ferdinand Clerx de pastoor was , vele spullen kwamen via hem naar Zijtaart , zelf een altaar dat in de Veghel in de pastorie stond werd geschonken , beelden en allerlei spullen kwamen richting Zijtaart,
Wij werden goed ruimschoots bedacht door de H. Lambertus- parochie van Veghel.
Ook werd er onder de bevolking een beroep gedaan , voor het oprichten van een mannenkoor , veel mannen waren bereid om lid te worden .
Een nieuwe intekenlijst ging rond bij alle inwoners van deze geloofgemeenschap voor de aanschaf van preekstoel en 2 biechtstoelen ,deze werd ruimschoots in gevuld om de kerk aan te kleden , met vele particulieren schenkingen kreeg de kerk een mooi en rijk aanzicht .
Broeder Piet van Eert schonk in 1875 een torenklok van 500 kilo , en het uurwerk van de kerktoren , daarvoor werd 30 jaar voor hem een gezongen jaargetijde gehouden .
Een mooi geschenk van de Gemeente Veghel aan Zijtaart was de kruistorenhaan op de kerktoren , die eerst stond op de oude kerk van Veghel , waar nu het oude raadhuis of gemeente huis staat .
Met de bouw van de pastorie is men begonnen op 1 Mei 1872 een week later na de inzegening. Voor dit werk werd Jan Verbruggen uit Veghel als arcithect werd aangenomen , die verder de kerktoren mee zou afwerken.
De werkverhouding met architect Tulders , en aannemer van Mierlo waren niet zo best , vandaar dat men uitweek naar een plaatselijke oplossing onder leiding van Lambertus van der Landen timmerman uit Veghel.
De werkzaamheden werden in 1873 afgerond.
1873 werden er kazuifels aangeschaft , en werd de kerk verder aangekleed, er kwam een mooi eiken hoofdaltaar met een stenen blad , Antje en Drika van Hoof uit Veghel schonken in olieverf geschilderde kruisweg .
Driek Manders uit Veghel schonk een zilveren ciborie , verder werd ook een harmonium aangeschaft voor het koor te begleiden .
Bert van Eert ui Zijtaart schonk in 1874 aan de kerk een akker grond , dit was een belangrijken geschenk voor de ontwikkeling van Zijtaart.
Ook hij kreeg een gezongen jaargetijde als dank.
In het jaar 1876 werd de kerk verder aangekleed , pastoor Clerx schonk de zilver vergulde monstrans , de familie van Zutphen schonken het Maria beeld , de familie v/d Heuvel schonk het Sint Josephbeeld , ook een welkom geschenk was het doopvont in de kerk, en lampen kandelaars en een missaal.
Het kerkhof werd voorzien van hekwerk , en een ijzeren kruis en een Christusbeeld op de Calvarieberg geplaatst,
Door de Veghelse ondernemers G-Rath , W v/d Ven , en A van Hout.
In 1882 werd er een aktie opgezet voor de beelden tegen de pilaren in de kerk, de eerste 2 beelden werden geschonken door pastoor Clerx , de inwoners van zijtaart volgden hem trouw , het was een aanwinst voor de geloofgemeenschap de beelden koste n 100 gulden per stuk .
In het jaar1880 werden er gebrandschilderde ramen geschonken door de familie Vervoort , pastoor liet zich niet onberoerd , het overige deel kwam van de kerk zelf.
Op 16 Februari 1886 overlijdt pastoor Felex Clerx , in zijn testament laat hij een legaat van 1500 gulden na aan de kerk, voor een nieuw pijporgel dat was het enige wat nog ontbrak voor zijn overlijden .
Met zijn inzet en gedrevenheid van deze pastoor kwam de kerk er uit te zien als een mooi en rijk in aanzicht afgewerkte kerk.
Deze pastoor heeft veel betekend voor de geloofgemeenschap Zijtaart .
In 1877 werd de kerk versierd met 3 gebrandschilderde ramen op het priesterkoor , voorstellende : boodschap H. Drievuldigheid en de zuivering van Maria , de ramen waren een gift van Driek , Hannes en Hendrin van Asseldonk uit Zijtaart.
Met deze aaneenschakeling van allerlei schenkingen was de kerk voltooit , en kon rustig toeleven en zich verder ontwikkelen naar de jaren 1900…………
Dank voor het luisteren,
Wij bidden nu samen een onze Vader en een Weesgegroet voor alle mensen die ons zijn voorgegaan in onze geloofgemeenschap , en voor onszelf.
Bij Mari en Phil v/d Hejden zijn jullie welkom voor de voortzetting van deze middag.